Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes KONTOPLAN 2013"

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper Ansvarskontoplanen FUNKSJONSKONTOplanen Nærmere om kontoklassene Kontoklasse 0 Investeringsregnskap: Kontoklasse 1 Driftsregnskap: Kontoklasse 2 Balanseregnskap: Fordeling av lønnsutgifter INVESTERINGSREGNSKAP Større utstyr Finanstjenester Driftsregnskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde Interfylkeskommunale samarbeid ( 27/28a - samarbeid) Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Skolelokaler og internatbygninger Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene Fagskole Landslinjer Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring Fagopplæring i arbeidslivet Voksenopplæring etter opplæringsloven Andre formål Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner Tannhelsetjeneste - pasientbehandling Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet

3 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet Lokal og regional utvikling Friluftsliv, VANNREGIONMYNDIGHET OG FORVALTNING AV VILT OG INNLANDSFISK Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold Fylkesveier - miljø- og trafikksikkerhetstiltak Bilruter Fylkesveiferjer Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sporveier og forstadsbaner Bibliotek Kulturminnevern Muséer Kunstformidling Kunstproduksjon Idrett Andre kulturaktiviteter Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Balansen Artskontoplanen Hovedregel og unntak i artsinndelingen Inndeling i artsserier LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Oversikt over aktuelle TT-koder i bruk i Oppland fylkeskommune Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv Overtid, vikartimer, godtgjøringer mv Mobiltelefoner Pensjonstrekk, skatt, forsikring mv Skyss, kost mv KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Arter som brukes i budsjett STIKKORDLISTE - ART

4 BALANSESPESIFIKASJON Oversikt over balansearter PROSJEKT REGNSKAPSENHET RESERVE MERVERDIAVGIFT/MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon Foreldelse av krav BRUK AV MERVERDIAVGIFTSKODER Kun fakturaer med MERVERDIAVGIFT gir rett til KOMPENSASJON Hovedregel Unntak MOMSKOMPENSASJONSKODER Kjøp for videresalg GENERELLE MERVERDIAVGIFTSKODER OPPRULLERINGSGRUPPER ANSVAR FUNKSJON ART PROSJEKT OVERSIKT OVER SUMMALER (pr mars 2013)

5 ENDRINGSLOGG ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013 Kontoplan Oppland fylkeskommune ANSVAR 2013: NYE: KID Oppland Kultur - Overføringsord./disp.fond Fylkeskommunale lærlinger UTGÅR: INNKJØP, CONTROLLER OG JUS Hadeland avd. Brandbu - større vedlikehold ENDRET NAVN: Regional omstilling/nyskaping/bibliotek Overfør Kulturarv - Overføringsord./disp.fond Hadeland - større vedlikehold (Roa tom 2012) FUNKSJON 2013: NYE: Ny politikkutforming UTGÅR: PIU-faglig satsning Innlandsuniversitetet Regionale midler - kulturminnevern ART 2013: NYE: 0750 Renhold, faste stillinger 0751 Renhold, overtid 0752 Renhold, avtalefestede tillegg 1806 Fjernvarme 1807 Naturgass 7001 Øremerkede tilskudd fra staten 7301 Øremerkede tilskudd fra fylkeskommuner 7501 Øremerkede tilskudd fra kommuner 5

6 1.0 KONTOPLANEN KONTERING Grunnlaget for de analyser som kan foretas i regnskapet er konteringen dvs. den økonomiske klassifiseringen av hendelser. I en budsjettstyrt organisasjon som fylkeskommunen må det finnes et system som sikrer oversikt over hvem som har anledning til å disponere en bevilgning og ansvar for at den ikke overskrides. Det kan være behov for både en politisk og en administrativ ansvarsfordeling. Hvilke tjenester eller oppgaver det brukes ressurser på vil være viktig å kunne identifisere, for å kunne styre virksomheten på en fornuftig måte. Hvilke typer ressurser som brukes (utgiftsarter) vil også være en viktig dimensjon å kartlegge i regnskapet. Forskrift om rapportering til staten om kommuner og fylkeskommuners ressursbruk og tjenesteproduksjon (KOSTRA) gir bestemmelser om oppbygging av kontoplanen. Regnskapsdataene vi rapporterer til KOSTRA er: FUNKSJON OG ART Den obligatoriske grupperingen i forskriftene er en oppstilling som primært har til hensikt å dekke sentrale myndigheters behov for å kunne vurdere ressursbruken i kommunesektoren samlet. Vår interne kontoplan er tilpasset KOSTRA, men er noe mer detaljert både når det gjelder arter og funksjoner. I tillegg har vi ansvarsdimensjonen som viktig for vår interne ressursdisponering og oppfølging. Kontoplanen består av 6 segmenter ANSVAR: Hvem som har ansvaret for en utgift eller en inntekt. Obligatorisk FUNKSJON: Hva som produseres. Obligatorisk. Angir om det er drift, investering eller balanse. ART: Hva slags inntekter og utgifter det gjelder. Naturlig konto. Obligatorisk. PROSJEKT: Valgfritt REGNSKAPSENHET: OFK= 01 RESERVE: Valgfritt KONTOSTRENGEN vil se slik ut: NAVN: ANSVAR FUNKSJON ART PROSJEKT REGNSKAPS- RESERVE ENHET ANTALL SIFFER: OPPRULLERINGSGRUPPER For å gjøre det enklest mulig å ta ut de mest brukte rapporter er det laget såkalte opprulleringsgrupper for de enkelte dimensjonene i kontostrengen. Opprulleringsgruppene angir hvor detaljert tallene skal fremkomme på rapportene. Fordelen med dette er at det da ligger ferdige summer i databasen til rapportuttak er ønskelig. Opprulleringsgrupper som er mye brukt er Skole/fagenhet, F-rammer, og Hovedart, som er det nivået budsjettet vedtas på. Skole/fagenhet er ansvarsstedet, dvs. for eksempel en videregående skole eller en fagenhet. F-rammer er funksjonsområder vedtatt av fylkestinget. Hovedart er hovedgrupper av arter. 6

7 HVEM SOM HAR ANSVARET FOR EN UTGIFT ELLER INNTEKT ANSVAR Obligatorisk 7

8 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN Ansvar er det første segmentet i kontostrengen REGIONALENHETEN Fjellregionsamarbeidet Randsfjordferga Ansvar beskriver hvem som er ansvarlig for bruken av ressursene Ansvarssegmentet er obligatorisk INVESTERINGER I/E-fellesprosjekter Fergeanlegg - investeringer Opplandstrafikk - investeringer Fylkesveger - investeringer Nord-Gudbrandsdal - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Vinstra - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Lillehammer - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Mesna - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Vargstad - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Gausdal - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Gjøvik - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Fagskolen Innlandet - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Lena - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Valle - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Raufoss - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Dokka - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Hadeland - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Valdres - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Ringebu f.h.skole - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Toten f.h.skole - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Karrieresenteret OPUS Region Gjøvik - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Tannhelse - nybygg Sentraladministrasjonen - Investeringer Fagenhet Økonomi - Investeringer Fagenhet Fylkesarkivet - Investeringer IKT - Investeringer Eiendom - Investeringer Skansen 7, Otta - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Finansiering av investeringer FINANSIERING Regional omstilling/nyskaping/bibliotek Overfør Opplæring og komp.utv. - Overføringsord./dispf Kollektivtransport - Overføringsord./disposisjonsf Fylkesveger - Overføringsord./disposisjonsfond Kultur - Overføringsord./disp.fond Kulturarv - Overføringsord./disp.fond Tannhelse - Overføringsord./disposisjonsfond Politisk styring - Overføringsord./disposisjonsfond Adm og fellesutg - Overføringsord./disp.fond Pensjon, premieavvik, br pr.fond - Overføringsord./disposisjonsfond OPPLANDSTRAFIKK Kollektivtransport i distriktene KID Oppland Skoleskyss videregående skole FYLKESVEGER KULTURARV KULTURENHETEN Musikk Scenekunst Litteratur Visuell kunst Film Kulturarv Formidling og opplevelse Allmenn kultur Kultur og næring FYLKESBIBLIOTEKET Bokbuss Bredbånd Det sømløse bibliotek - Oppland FAGENHET VDG OPPLÆRING Fylkeskommunale lærlinger Pedagogisk team Prøvenemnder Internasjonalt servicekontor for lærlinger PP-rådgivertjeneste Fagopplæring Inntaksteam Karriere Oppland Midler til fordeling NORD-GUDBRANDSDAL VGS NGVGS avd. HJERLEID Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag TIP Kjøretøy Byggfag Internat Kantine Tilrettelagt opplæring NGVGS avd. LOM Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag

9 Byggfagseksjonen NGVGS avd. OTTA Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag Avd. for realfag Service- og samferdsel VG1 Design- og håndverk Frisør Idrettsfag Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag TP/PIN Transport- og logistikk Kjøretøy Naturbruk Systemansvarlig IT Kontor Skolebibliotek Vaktmester Renholdsleder Kantine Rådgivning Tilrettelagt opplæring/spesialundervisning VINSTRA VGS Avd. MD og MK Avd. AØ/bibliotek Fysikk Kjemi Biologi Kroppsøving Filologiske fag Norsk Avd. HS Formgjeving Avd. BY Avd. TIP Reinhald Vaktmester Avd. kontor/elektro/ikt IKT AV Avd. rådgjeving/spes.ped/ot LILLEHAMMER VGS Oppdragsundervisning Avdelingsleder språk og kultur Avdelingsleder samfunnsfag Avdelingsleder norsk Avdelingsleder realfag Avdelingsleder økonomifag MESNA VGS Vaktmester Ledende renholder Systemansvarlig skole Eksamensansvarlig Bibliotek Service og samferdsel fag Studiespesialiserende fag (SSP) Helse- og sosialfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Kantinedrift Tilrettelagt undervisning (SU) Kringsjåtunet VARGSTAD VGS Byggavdeling IT-ansvarlig Bilavdeling Mekanisk avdeling Elektroavdeling El. GK El. Inst El-nikk Design og Håndverk Studiespesialisering Elevråd GAUSDAL VGS It-avdelingen Internasjonalisering Vaktmester/Vedlikehold Renhold Bibliotek YOU-Rådgiver Helserådgiver Tilrettelagt opplæring Kontor Studiespesialisering Kantine Media- og kommunikasjonsfag Idrettsfag Naturbruk Elevråd 9

10 GJØVIK VGS Studieleder Fengsel IT-avdelingen Spes.ped. leder Lillekollen Oppfølgingstjenesten Avd.leder realfag, samf.fag Avd.leder samfunnsfag og økonomi Avd.leder HS Avd. leder MK, KØ, SS Avd. leder BA, DH Avd. leder MDD, STFO Avd. leder NORSK, FR.SPRÅK, IB Avdelingsleder IB FAGSKOLEN INNLANDET Vaktmester EDB Byggavdelingen Elektroavdelingen Maskinavdelingen Helsefag LENA VGS Vaktmester Renholdsleder Systemansvarlig Filologiske fag - mellomleder Samlingsstyrer - språklab Samlingsstyrer - AV Realfag - mellomleder Samlingsstyrer - kjemi Samlingsstyrer - fysikk Samlingsstyrer - biologi Idrett-mellomleder Design/Håndverk-Helse/sosialfag - mellomleder Samlingsstyrer - helse og sosialfag Samlingsstyrer - trearbeidsfag Tekniske avdeling - mellomleder Kjøretøy/AR - samlingsstyrer Samlingsstyrer mekaniske fag VALLE VGS Undervisning Presteseter gard Husdyr Storfe Planteproduksjon Bygg Grovfor Skogbruk Valle gard Husdyr Storfe Hest Gris Sau Høner Bier Planteproduksjon Bygg Kveite Havre Grovfor Hagebruk Skogbruk Internatdrift RAUFOSS VGS Renhold Vaktmester Helse/Sosial TIP Elektro IKT Elev PC Bibliotek Gratis Læremidler RM Vg1 og Vg Realfag Norsk/Samfunnsfag Språkfag FAF/KRØ TAF DOKKA VGS Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Design og håndverk Helse- og sosialfag Restaurant- og matfag Studiespesialisering Realfag Språkfag Samfunnsfag og økonomi Kroppsøving IKT-servicefag Spesialundervisning SU AV-utstyr Generell EDB Avd. Hov Avd. Riisby 10

11 HADELAND VGS Refunderes Felles div. kostnader Tilretteleggingsleder Drift vaktmester Renhold Kantine Elektrofag (Pedagogisk leder Elektro, TIP) Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Design og håndverk (Pedagogisk leder DH, Byggog anl. tekn) Restaurant og matfag (Pedagogisk leder RM og HS) Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon (Pedagogisk leder SA, MK) Service og samferdsel Idrettsfag (Pedagogisk leder MDD, Idrettsfag) Musikk, dans og drama Fellesfag/studiespesialisering (Pedagogisk leder Realfag) IKT Entreprenørskap Internasjonalisering VALDRES VGS Felles Formgivingsfag Idrettsfag Design og håndverk Studiespesialisering Bibliotek Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag Service og samferdsel Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon IKT OT Rådgivertjenesten Tilrettelagt opplæring Vaktmester Renhold Kontor Kantine Ung i Valdres (fra august 2004) Fengselsundervisning RINGEBU FOLKEHØGSKOLE KARRIERESENTERET OPUS NORD-GUDBRANDSDAL KARRIERESENTERET OPUS MIDT-GUDBRANDSDAL KARRIERESENTERET OPUS LILLEHAMMER KARRIERESENTERET OPUS REGION GJØVIK KARRIERESENTERET OPUS HADELAND KARRIERESENTERET OPUS VALDRES TANNHELSETJENESTEN Sum tannklinikker Tannklinikken Lesja Tannklinikken Dovre Tannklinikken Skjåk Tannklinikken Lom Tannklinikken Otta Tannklinikken Vågå Kjeveortop. klinikk Otta Tannklinikken Heidal Tannklinikken Midt-Gudbrandsdal Tannklinikken Sør-Fron Tannklinikken Ringebu Tannklinikken Øyer Tannklinikken Gausdal Tannklinikken Lillehammer Kjeveortopedisk klinikk Lillehammer komp.senter Tannklinikken Gjøvik skole Tannklinikken Snertingdal Tannklinikken Biri Tannklinikken Raufoss Tannklinikken Reinsvoll Tannklinikken Lena Tannklinikken Lunner Tannklinikken Jevnaker Tannklinikken Hadeland Tannklinikken Brandbu Tannklinikken Hov Tannklinikken Odnes Tannklinikken Dokka Tannklinikken Torpa Tannklinikken Sør-Aurdal Tannklinikken Etnedal Tannklinikken Nord-Aurdal Kjeveortop. klinikk Fagernes Tannklinikken Vestre Slidre Tannklinikken Øystre Slidre Tannklinikken Vang TOTEN FOLKEHØGSKOLE 11

12 POLITISK VIRKSOMHET Eldrerådet Fylkesrådet for funksjonshemmede Flerkulturelt råd Politiske organer Sentraladministrasjonen (avskrivninger) KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT RÅDMANNSLEDELSEN INFOTEAM STATLIGE MIDLER STATLIGE MIDLER - Nord-Gudbrandsdal STATLIGE MIDLER - Midt-Gudbrandsdal STATLIGE MIDLER - Lillehammerregionen STATLIGE MIDLER - Gjøvik/Toten STATLIGE MIDLER - Hadeland STATLIGE MIDLER - Valdres OFK's EGNE REGIONALE MIDLER Egne midler - Nord-Gudbrandsdal Egne midler - Midt-Gudbrandsdal Egne midler - Lillehammerregionen Egne midler - Gjøvik/Toten Egne midler - Hadeland Egne midler - Valdres Lena - større vedlikehold Valle - større vedlikehold Raufoss - større vedlikehold Dokka - større vedlikehold Hadeland - større vedlikehold (Roa tom 2012) Hadeland avd. Gran - større vedlikehold Valdres - større vedlikehold Ringebu f.h.skole - større vedlikehold Toten f.h.skole - større vedlikehold Lillehammer busstasjon - større vedlikehold Skansen 7, Otta - større vedlikehold Storhove Gardsbruk - større vedlikehold Storhove Skog - større vedlikehold Måno Skog - større vedlikehold Hjelpemiddelsentralen - større vedlikehold Gjøvik vgs - Parkeringsavtale Sykehuset Innlandet Lurhaugen Otta Kulturhus Engeland borettslag SERVICESENTERET FELLESARKIVET SENTRALE POSTER ØKONOMI FYLKESARKIVET IKA Opplandene IKT PERSONAL OG LØNN EIENDOM Eiendom-fellesprosjekter NGVGS avd. Hjerleid - større vedlikehold NGVGS avd. Otta - større vedlikehold Vinstra - større vedlikehold Lillehammer - større vedlikehold Mesna - større vedlikehold Vargstad - større vedlikehold Gausdal - større vedlikehold Tranberg - større vedlikehold Gjøvik - større vedlikehold Fagskolen Innlandet - større vedlikehold 12

13 HVA SOM PRODUSERES FUNKSJON Angir om det er: - drift - investering eller - balanse Obligatorisk 13

14 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN Funksjoner viser hvilke oppgaver fylkeskommunen ivaretar for å dekke bestemte behov i fylkets befolkning eller i forbindelse med fylkets utvikling. Funksjoner skal fokusere på hvilken ytelse som er gitt overfor en befolkningsgruppe eller i forbindelse med utviklingen av fylket. Funksjonskontoplanen bygger på Fylkes-KOSTRA, der første siffer angir om det er investeringer, drift eller balanse (inndeling i kontoklasser): Investeringer Drift Balanse 0 i første siffer 1 i første siffer 2 i første siffer.. Funksjonsdimensjonen har 5 siffer. Eksempel: 1 Driftsregnskap Funksjon: Skolelokaler og internatbygninger F120 F-funksjon: Funksjonsområde, som er sum av funksjonene Balanse Kasse NÆRMERE OM KONTOKLASSENE Kontoklasse 0 Investeringsregnskap: I kontoklasse 0 føres investeringsregnskapet (investeringer, større utstyr, kjøp/salg av aksjer, finansiering). Ved regnskapsføring i investeringsregnskapet skal det normalt brukes prosjektnummer i prosjektsegmentet. Når det gjelder investeringer skal første posisjon i prosjektsegmentet være V eller X. Større utstyrsanskaffelser/påkostninger; utstyr, transportmidler, maskiner, fast eiendom med verdi over ,- og med varighet over 3 år, og som skal dekkes over driftsbudsjettet, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Slikt utstyr skal inngå i ansvarsstedets driftsramme, og må derfor inngå i F-funksjonen. For å skille disse investeringsfunksjonene fra ordinære investeringer, er det opprettet en egen serie i funksjonssegmentet til større utstyr. For slikt utstyr skal de to første siffer alltid være 00. Det enkelte ansvarssted må gjøre en selvstendig vurdering av levetiden for slike anskaffelser. For eksempel vil det i mange virksomheter være naturlig å vurdere PC er som løpende utgifter. Eksempel: Utstyr over kr ,- til Studiespesialisering skal regnskapsføres på funksjon Dersom utstyrsanskaffelsen er en del av et prosjekt, kan angjeldende prosjektnummer i prosjektsegmentet brukes. Prosjektnummer med V eller X i første siffer skal ikke brukes i kombinasjon med 00 i de to første siffer i funksjon. Når investeringsfunksjon brukes (0 i første siffer) skal alltid ansvar 0800XX. XX står for skolens/fagenhetens to første siffer. Normalt er det fagenhet Eiendom som bruker investeringsfunksjonenen, men dersom en skole skal bruke funksjon 05110, skal den bruke ansvar (Nord-Gudbrandsdal videregående skole) Kontoklasse 1 Driftsregnskap: I kontoklasse 1 føres driftsregnskapet. Det vil si alle utgifter og inntekter som har med løpende drift å gjøre; produksjon av varer og tjenester. Kontoklasse 2 Balanseregnskap: I kontoklasse 2 føres hele balanseregnskapet. 14

15 Balansespesifiseringer framgår av artssegmentet. Videre om funksjonsinndelingen: Kontoplan Oppland fylkeskommune Det offisielle sentrale budsjettet skal vedtas på sum-nivå (en gruppe detaljerte funksjoner). Dette framkommer som 3 siffer i funksjonsdimensjonen med en «F» foran, f.eks. F120 Videregående opplæring og F130 Kollektivtransport. Budsjettet skal registreres på 5 siffer, mens det er sum-nivået Fxxx som gir en bindende ramme. Det enkelte ansvarssted kan se alle funksjoner under en F under ett, f. eks. den enkelte videregående skole kan se alle funksjonene under F120 under ett. Funksjonskontoplanen er obligatorisk, dvs. dersom en funksjon er opprettet, skal denne brukes for den aktuelle utgiften/inntekten. Prinsipp om fordeling av utgifter på flere funksjoner Rapporteringsforskriften 4 og 5 stiller krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner. Siden det gjerne er tale om større beløp som berører flere funksjoner er en reell fordeling viktig for å sikre et godt grunnlag for å sammenligne og vurdere faktisk ressursbruk innenfor de ulike funksjonene. Prinsipp for plassering av inventar- og utstyrsanskaffelser Det skal skilles mellom forvaltning og drift av lokaler og tjenesteytingen. Utgifter til investeringer og utstyr skal føres på forskjellige funksjoner. Det betyr at ved nybygg av skole skal investeringsutgiftene føres på funksjon 510, mens alt utstyr som ikke kan henføres til en spesiell studieretning skal føres på funksjon 515. FORDELING AV LØNNSUTGIFTER I merknadene til rapporteringsforskriften er det angitt prinsipper for fordeling av lønnsutgifter: 1. En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20%. 2. Stillingsandeler med en varighet på mindre enn 3 måneder kan unnlates å fordeles. Kravene i punkt 1 og 2 er å oppfatte som minimumskrav, og utover dette er det frivillig med fordeling. Kommuner og fylkeskommuner kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20%, når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle kommuner og fylkeskommuner skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20%. Stillingsandeler på 3 måneder eller mer skal fordeles. For undervisningsstillinger I OFK fordeles stillingsandeler mellom de ulike funksjoner til og med 2 timers fag (8 10%). Stillingsandeler under dette fordeles kun dersom det har en særskilt begrunnelse eller nytte i styringseller rapporteringssammenheng. For eksempel kan det være behov for fordeling av Pedagogisk ledelse (kontaktlærerressurs) eller Særskilt tilrettelagt undervisning, med stillingsandeler på 4-5%. Ved fordeling må det brukes skjønn, og hovedregelen er at små stillingsandeler belastes den funksjon hvor den største stillingsandelen er belastet. Selv om små stillingsandeler fordeles, må summen gi et riktig bilde av skolens aktivitet pr funksjon. 15

16 KOSTRA Fokus på eiendomsforvaltningen i KOSTRA. Hensikten er å få fram bedre nøkkeltall om fylkeskommunens eiendomsforvaltning. Det skal rapporteres på areal og tilstand på bygningsmassen. På denne måten skal en få fram nøkkeltall som viser ressursbruken innenfor eiendomsforvaltningen i forhold til areal og tilstand på bygningsmassen. Nye og endra funksjoner skal få fram dette, samtidig som innholdet i en del arter justeres. Det er følgende hovedaktiviteter som skal rapporteres: Forvaltning av eiendom (administrasjon, forsikringer, skatter og avgifter) Drift av eiendom (løpende drift, renhold, energi, vann, avløp og renovasjon) Vedlikehold av eiendom (utgifter til planlagt vedlikehold og utskiftninger) Denne inndelingen er basert på inndelingen av aktiviteter/kostnader i Norsk Standard 3454 om livssykluskostnader i bygg: 10 Kapital kostnader 20 Forvaltnings- 1 Kostnader 30 Driftskostnader 40 Vedlikeholdskostnader 50 Utviklingskostnader 60 Potensiale 2 Prosjektkost Skatter og avgifter Løpende drift Planlagt Løpende Ombygging vedlikehold ombygging Tomeverdi /festeverdi Forsikringer 3 Renhold, energi Utskiftninger Offentlige krav/pålegg Påbygg/ tilbygg Restkost Administrasjon 4 Vann, avløp, avfall, feiing Oppgradering Vakt og sikring Utendørs Utendørs Utendørs Utendørs Diverse Diverse Diverse Diverse / /15110 Investering Alle bygg, også skoler /0102 lønn vaktmester og renhold Driftsmateriell til drift av bygg. 1850, forsikringer 1880 Vakttjeneste 180 Energi VAR Eiendomsskatt 2420 Vaktmesteravtaler, Snøbrøyting 2310 Vedlikehold Bygg 1 Alle forvaltningskostnader for hele fylkeskommunen skal samles her. Dette gjelder også skolebygg og andre bygg i tjenesteytingen. Eiendomsskatt, gebyrer u/mva skal føres mot art 1961 og funksjon (ansvar ). Faktura splittes og sendes Håkon Kleiven, fagenhet Eiendom. 2 Under potensiale hører også utgifter til taksering av eiendommer. 3 Dette betyr at alle forsikringer av bygg og anlegg skal føres på Dette gjelder også skolebygg. 4 Under administrasjon hører administrasjon av forvaltning på skolene, dvs administrasjon av vaktmestertjenester, renhold og andre drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette arbeidet utføres av mellomleder ved skolene, som føres på funksjon Disse utgiftene beregnes av skolene i samarbeid med innkjøps- og eiendomsavdelingen og fordeles i periode 13 fra til Ved beregning av kostnader på funksjon skal det også beregnes kostnader til Videre skal det fordeles noe administrasjonskostnader fra til Driftsmateriell til drift av bygg eksempelvis festeanordninger, verktøy, tekniske installasjoner, dvs filter, lyskilder, remmer, pakninger osv, Materialer til veldikehold av maskiner, utstyr og inventar. 16

17 0 INVESTERINGSREGNSKAP Investeringsfunksjoner KOSTRAfunksjon Investeringer - politisk styring Investeringer - sentraladministrasjon Investeringer - Administrasjonslokaler Investeringer - felles IT Kjøp og salg av eiendommer Investeringer - skolelokaler og internatbygninger Investeringer - fellesutgifter og støttefunksjoner vgo Investeringer - pedagogisk virksomhet Investeringer - studiespesialisering Investeringer - bygg- og anleggsteknikk Investeringer - elektrofag Investeringer - design og håndverksfag Investeringer - restaurant- og matfag Investeringer - helse- og sosialfag Investeringer - idrettsfag Investeringer - teknikk og industriell produksjon Investeringer - musikk, dans og drama Investeringer - medier og kommunikasjon Investeringer - naturbruk Investeringer - service og samferdsel Investeringer - andre undervisningsformål Investeringer - tannhelse Investeringer - næringsutvikling Investeringer - forretningsdrift Investeringer - lokal og regional utvikling Investeringer - fylkesveier Investeringer - trafikksikkerhet Investeringer - bilruter Teater Innlandet Større utstyr Større utstyrsanskaffelser/påkostninger; utstyr, transportmidler, maskiner, fast eiendom med verdi over ,- og med varighet over 3 år, og som skal dekkes over driftsbudsjettet, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Slikt utstyr skal inngå i ansvarsstedets driftsramme, og må derfor inngå i F-rammen. For å skille disse investeringsfunksjonene fra ordinære investeringer, er det som tidligere opprettet en egen serie i funksjonssegmentet til slik type utstyr. For slikt utstyr skal de to første siffer alltid være 00. Det enkelte ansvarssted må gjøre en selvstendig vurdering av levetiden for slike anskaffelser. For eksempel vil det i mange virksomheter være naturlig å vurdere PC er som løpende utgifter. Eksempel: Utstyr over kr ,- til Studiespesialisering føres på funksjon Dersom utstyrsanskaffelsen er en del av et prosjekt, kan angjeldende prosjektnummer i prosjektsegmentet brukes. Prosjektnummer med V eller X i første siffer skal ikke brukes i kombinasjon med 00 i de to første siffer i tjeneste. 17

18 Rapporteringsforskriften 4 og 5 stiller krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner (også lønn og avskrivninger). Det er viktig at større utstyr føres på riktig kostrafunksjon slik at alle avskrivningsår også blir ført riktig. Se tabell nedenfor som viser funksjon for større utstyr og kostrafunksjon: KOSTRAfunksjon Større utstyr. Politiske organer Større utstyr. Sentraladministrasjonen/FR Større utstyr. Opplæringsadm. sentralt Større utstyr. Interne servicefunksjoner Større utstyr. Skolelokaler og internatbygninger Større utstyr. Fellesutgifter og støttefunksjoner Større utstyr. Pedagogisk virksomhet Større utstyr. Studiespesialisering Større utstyr. Bygg- og anleggsteknikk Større utstyr. Elektrofag Større utstyr. Design- og håndverk Større utstyr. Restaurant- og matfag Større utstyr. Helse- og sosialfag Større utstyr. Idrettsfag Større utstyr. Teknikk og industriell produksjon Større utstyr. Musikk, dans og drama Større utstyr. Medier og kommunikasjon Større utstyr. Naturbruk Større utstyr. Service og samferdsel Større utstyr. Fagskoler Større utstyr. Landslinjer Større utstyr. Spesialundervisning Større utstyr. Voksenopplæring Større utstyr. Andre undervisningsformål Større utstyr. Fellesfunksjoner Tannhelsetjenester Større utstyr. Pasientbehandling - Tannhelsetjenester Større utstyr. Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Større utstyr. Fylkeskommunal næringsvirksomhet Større utstyr. Bilruter Større utstyr. Bibliotek Større utstyr. Kulturminnevern Større utstyr. Overføring fra drift Finanstjenester Renter, utbytte, lån 870 Låneopptak, ekstraordinære avdrag, mottatte avdrag og utlån; skal føres her. Utlån og avdrag til næringsfond føres på tjeneste Interne finansieringstransaksjoner 880 Fondsavsetninger og -bruk skal føres her. Overføring fra driftsregnskapet skal føres her. Dekning av tidligere års underskudd/bruk av tidligere års overskudd skal føres her Årets regnskapsmessige resultat

19 1 DRIFTSREGNSKAP Den tekst som står rett under Kostrafunksjonen, er tatt direkte fra Kommunaldepartementets kontoplanveileder for For å skille ytterligere, er det opprettet flere underfunksjoner. Kostraveiledningen bør være til hjelp dersom det er tvil om hvilken funksjon (innenfor hvilken kostrafunksjon) som skal benyttes. 400 POLITISK STYRING Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komitéer), partistøtte, utgifter til valgavvikling. Ungdomsting. Demokratiprosjekter Interreg. Godtgjørelser til folkevalgte oppnevnt/valgt av fylkestinget, eksempelvis fylkesråd inkludert politisk sekretær skal føres under funksjon Fylkesting/Fylkesutvalg Støtte til politiske partier Utgiftsart Inntektsart Komiteer Valg Ungdommens fylkesting (tidligere funksjon 14800) 410 KONTROLL OG REVISJON Utgifter og inntekter knyttet til fylkeskommunens kontrollutvalg etter kommuneloven 77 og revisjon etter kommuneloven 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen Kontrollutvalg/Kontrollutvalgets sekretariat Både ansvar og Revisjon Brukes mot ansvar ADMINISTRASJON Innledning Beskrivelse av administrasjonsfunksjonen er inndelt slik: (1) Administrativ ledelse (2) Fordeling av andel lederstilling (3) Stab/støttefunksjoner (4) Fellesfunksjoner (5) Fellesutgifter Som supplement til beskrivelsen av funksjonens innhold, er det vist noen illustrasjoner og eksempler. Begrepet tjenestefunksjon benyttes for andre funksjoner enn 420. Med fylkesrådmann menes administrasjonssjef, og fylkesrådet. (1) Administrativ ledelse Til funksjon 420 skal det henføres lederressurser som etter KOSTRA er definert å være administrative ledere, og som leder andre administrative ledere. Administrative ledere er definert til å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter. For å bli definert som administrativ leder, må disse fullmaktene minst omfatte: 19

20 Økonomiske fullmakter Delegert budsjettmyndighet i samsvar med et vedtatt reglement eller etter videredelegert myndighet. Disponeringsfullmakt, jf forskrift om budsjett m.v. 9, innenfor delegert budsjettmyndighet. (FOR nr 1423: Forskrift om årsbudsjett). Administrative fullmakter Personalansvar med instruksjonsmyndighet, herunder medarbeideroppfølging/ medarbeidersamtaler. Innstillings- eller beslutningsmyndighet i: o Ansettelsessaker o Oppsigelses- eller avskjedigelsessaker o Permisjonssaker En lederfunksjon vil normalt ha flere funksjoner enn innholdet i denne definisjonen. Eksempelvis er faglig ansvar ikke et krav for å bli definert som administrativ leder. I den hierarkiske kjeden av ledere skal leder på laveste nivå som tilfredsstiller kravene til å bli definert som administrativ leder, henføres til respektiv tjenestefunksjon, mens dennes overordnede administrative ledere skal henføres til funksjon 420. Gjennom dette oppfylles kravet om at administrative ledere som leder andre administrative ledere, blir henført til funksjon 420. Prinsippet om definisjon av administrative ledere gjelder tilsvarende for organisering av fylkeskommunale tjenester i foretak, interfylkeskommunalt samarbeid eller interfylkeskommunale selskaper. Dersom en administrativ leder, har videredelegert deler av fullmaktene til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede lederne betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse skal henføres til tjenestefunksjon. (2) Fordeling av andel lederstilling Dersom en administrativ leder på funksjon 420 yter tjenester for ett eller flere virksomhetsområder og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen fordeles til virksomhetsnivået. Det vises til prinsippene for fordeling av stillinger i KOSTRA-veilederen. En stilling er i denne sammenheng definert som et årsverk. (3) Stab-/støttefunksjoner Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele fylkeskommunen eller av et administrativt ledernivå knyttet til funksjon 420, er i utgangspunktet en del av funksjon 420. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, fylkeskommuneadvokat/-jurist, samt arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling. Prinsippet om fordeling av oppgaver som utgjør minst 20 % av én stilling gjelder også for disse stab/støttefunksjonene. På den måten vil stabs-/støttefunksjonens oppgaver for det laveste administrative ledernivå eller direkte for tjenesten bli henført til tjenestefunksjonen. Overordnet planarbeid, hvor planen dekker mer enn et enkelt tjenesteområde, føres på funksjon 420. Unntatt fra dette er arbeid med arbeid med lokal og regional utvikling som skal føres på funksjon

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Funksjonskontoplanen. Flora kommune

Funksjonskontoplanen. Flora kommune Funksjonskontoplanen 2016 Flora kommune 1 FUNKSJONSKONTOPLANEN 1.1 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 1.1 Veiledning til innholdet i funksjonene - kommunene Endringer i innholdet i funksjonene fra 2014 til 2015 er markert med rød tekst. 100 Politisk styring Godtgjørelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Nytt om KOSTRA (regnskap)

Nytt om KOSTRA (regnskap) Nytt om KOSTRA (regnskap) seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema kontoplanen for KOSTRA Nytt om veilederen i 2010/2011 Aktuelle saker Litt om konsern (transaksjoner med egne KF/IKS)

Detaljer

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON OG FUNKSJON 170 Årets premieavvik Inntektsføring/utgiftsføring av beregnet premieavvik for året samt beregnet arbeidsgiveravgift av premieavviket. 171 Amortisering

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for rapportering

Veileder for rapportering VEILEDER KOSTRA-RAPPORTERING - REGNSKAPSÅRET 2009 SIDE 1 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner KOSTRA Regnskapsåret 2009 VEILEDER KOSTRA-RAPPORTERING - REGNSKAPSÅRET 2009

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Innhold FUNKSJONER KOMMUNE:... 2 FUNKSJONER FYLKESKOMMUNE:... 4 ARTSKONTOPLANEN KOMMUNE

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011

HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2011 SIDE 1 HOVEDVEILEDEREN I KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2011 Inneholder følgende kapitler: 1. Generelt 2. Funksjonskontoplanen 3. Artskontoplanen

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU)

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) 1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) Oppdatert 19. mars 2013. 1 VALG OG SAMMENSETNING Oppland fylkeskommunes hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) består av 8 medlemmer, med

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8709-10 Internt l.nr. 51237/15 Sak: 31/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå finansutvalet låg det

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer