Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes KONTOPLAN 2013"

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper Ansvarskontoplanen FUNKSJONSKONTOplanen Nærmere om kontoklassene Kontoklasse 0 Investeringsregnskap: Kontoklasse 1 Driftsregnskap: Kontoklasse 2 Balanseregnskap: Fordeling av lønnsutgifter INVESTERINGSREGNSKAP Større utstyr Finanstjenester Driftsregnskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde Interfylkeskommunale samarbeid ( 27/28a - samarbeid) Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Skolelokaler og internatbygninger Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene Fagskole Landslinjer Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring Fagopplæring i arbeidslivet Voksenopplæring etter opplæringsloven Andre formål Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner Tannhelsetjeneste - pasientbehandling Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet

3 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet Lokal og regional utvikling Friluftsliv, VANNREGIONMYNDIGHET OG FORVALTNING AV VILT OG INNLANDSFISK Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold Fylkesveier - miljø- og trafikksikkerhetstiltak Bilruter Fylkesveiferjer Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sporveier og forstadsbaner Bibliotek Kulturminnevern Muséer Kunstformidling Kunstproduksjon Idrett Andre kulturaktiviteter Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Balansen Artskontoplanen Hovedregel og unntak i artsinndelingen Inndeling i artsserier LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Oversikt over aktuelle TT-koder i bruk i Oppland fylkeskommune Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv Overtid, vikartimer, godtgjøringer mv Mobiltelefoner Pensjonstrekk, skatt, forsikring mv Skyss, kost mv KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Arter som brukes i budsjett STIKKORDLISTE - ART

4 BALANSESPESIFIKASJON Oversikt over balansearter PROSJEKT REGNSKAPSENHET RESERVE MERVERDIAVGIFT/MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon Foreldelse av krav BRUK AV MERVERDIAVGIFTSKODER Kun fakturaer med MERVERDIAVGIFT gir rett til KOMPENSASJON Hovedregel Unntak MOMSKOMPENSASJONSKODER Kjøp for videresalg GENERELLE MERVERDIAVGIFTSKODER OPPRULLERINGSGRUPPER ANSVAR FUNKSJON ART PROSJEKT OVERSIKT OVER SUMMALER (pr mars 2013)

5 ENDRINGSLOGG ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013 Kontoplan Oppland fylkeskommune ANSVAR 2013: NYE: KID Oppland Kultur - Overføringsord./disp.fond Fylkeskommunale lærlinger UTGÅR: INNKJØP, CONTROLLER OG JUS Hadeland avd. Brandbu - større vedlikehold ENDRET NAVN: Regional omstilling/nyskaping/bibliotek Overfør Kulturarv - Overføringsord./disp.fond Hadeland - større vedlikehold (Roa tom 2012) FUNKSJON 2013: NYE: Ny politikkutforming UTGÅR: PIU-faglig satsning Innlandsuniversitetet Regionale midler - kulturminnevern ART 2013: NYE: 0750 Renhold, faste stillinger 0751 Renhold, overtid 0752 Renhold, avtalefestede tillegg 1806 Fjernvarme 1807 Naturgass 7001 Øremerkede tilskudd fra staten 7301 Øremerkede tilskudd fra fylkeskommuner 7501 Øremerkede tilskudd fra kommuner 5

6 1.0 KONTOPLANEN KONTERING Grunnlaget for de analyser som kan foretas i regnskapet er konteringen dvs. den økonomiske klassifiseringen av hendelser. I en budsjettstyrt organisasjon som fylkeskommunen må det finnes et system som sikrer oversikt over hvem som har anledning til å disponere en bevilgning og ansvar for at den ikke overskrides. Det kan være behov for både en politisk og en administrativ ansvarsfordeling. Hvilke tjenester eller oppgaver det brukes ressurser på vil være viktig å kunne identifisere, for å kunne styre virksomheten på en fornuftig måte. Hvilke typer ressurser som brukes (utgiftsarter) vil også være en viktig dimensjon å kartlegge i regnskapet. Forskrift om rapportering til staten om kommuner og fylkeskommuners ressursbruk og tjenesteproduksjon (KOSTRA) gir bestemmelser om oppbygging av kontoplanen. Regnskapsdataene vi rapporterer til KOSTRA er: FUNKSJON OG ART Den obligatoriske grupperingen i forskriftene er en oppstilling som primært har til hensikt å dekke sentrale myndigheters behov for å kunne vurdere ressursbruken i kommunesektoren samlet. Vår interne kontoplan er tilpasset KOSTRA, men er noe mer detaljert både når det gjelder arter og funksjoner. I tillegg har vi ansvarsdimensjonen som viktig for vår interne ressursdisponering og oppfølging. Kontoplanen består av 6 segmenter ANSVAR: Hvem som har ansvaret for en utgift eller en inntekt. Obligatorisk FUNKSJON: Hva som produseres. Obligatorisk. Angir om det er drift, investering eller balanse. ART: Hva slags inntekter og utgifter det gjelder. Naturlig konto. Obligatorisk. PROSJEKT: Valgfritt REGNSKAPSENHET: OFK= 01 RESERVE: Valgfritt KONTOSTRENGEN vil se slik ut: NAVN: ANSVAR FUNKSJON ART PROSJEKT REGNSKAPS- RESERVE ENHET ANTALL SIFFER: OPPRULLERINGSGRUPPER For å gjøre det enklest mulig å ta ut de mest brukte rapporter er det laget såkalte opprulleringsgrupper for de enkelte dimensjonene i kontostrengen. Opprulleringsgruppene angir hvor detaljert tallene skal fremkomme på rapportene. Fordelen med dette er at det da ligger ferdige summer i databasen til rapportuttak er ønskelig. Opprulleringsgrupper som er mye brukt er Skole/fagenhet, F-rammer, og Hovedart, som er det nivået budsjettet vedtas på. Skole/fagenhet er ansvarsstedet, dvs. for eksempel en videregående skole eller en fagenhet. F-rammer er funksjonsområder vedtatt av fylkestinget. Hovedart er hovedgrupper av arter. 6

7 HVEM SOM HAR ANSVARET FOR EN UTGIFT ELLER INNTEKT ANSVAR Obligatorisk 7

8 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN Ansvar er det første segmentet i kontostrengen REGIONALENHETEN Fjellregionsamarbeidet Randsfjordferga Ansvar beskriver hvem som er ansvarlig for bruken av ressursene Ansvarssegmentet er obligatorisk INVESTERINGER I/E-fellesprosjekter Fergeanlegg - investeringer Opplandstrafikk - investeringer Fylkesveger - investeringer Nord-Gudbrandsdal - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Vinstra - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Lillehammer - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Mesna - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Vargstad - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Gausdal - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Gjøvik - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Fagskolen Innlandet - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Lena - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Valle - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Raufoss - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Dokka - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Hadeland - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Valdres - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Ringebu f.h.skole - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Toten f.h.skole - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Karrieresenteret OPUS Region Gjøvik - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Tannhelse - nybygg Sentraladministrasjonen - Investeringer Fagenhet Økonomi - Investeringer Fagenhet Fylkesarkivet - Investeringer IKT - Investeringer Eiendom - Investeringer Skansen 7, Otta - nybygg, nyanlegg og vedlikehold Finansiering av investeringer FINANSIERING Regional omstilling/nyskaping/bibliotek Overfør Opplæring og komp.utv. - Overføringsord./dispf Kollektivtransport - Overføringsord./disposisjonsf Fylkesveger - Overføringsord./disposisjonsfond Kultur - Overføringsord./disp.fond Kulturarv - Overføringsord./disp.fond Tannhelse - Overføringsord./disposisjonsfond Politisk styring - Overføringsord./disposisjonsfond Adm og fellesutg - Overføringsord./disp.fond Pensjon, premieavvik, br pr.fond - Overføringsord./disposisjonsfond OPPLANDSTRAFIKK Kollektivtransport i distriktene KID Oppland Skoleskyss videregående skole FYLKESVEGER KULTURARV KULTURENHETEN Musikk Scenekunst Litteratur Visuell kunst Film Kulturarv Formidling og opplevelse Allmenn kultur Kultur og næring FYLKESBIBLIOTEKET Bokbuss Bredbånd Det sømløse bibliotek - Oppland FAGENHET VDG OPPLÆRING Fylkeskommunale lærlinger Pedagogisk team Prøvenemnder Internasjonalt servicekontor for lærlinger PP-rådgivertjeneste Fagopplæring Inntaksteam Karriere Oppland Midler til fordeling NORD-GUDBRANDSDAL VGS NGVGS avd. HJERLEID Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag TIP Kjøretøy Byggfag Internat Kantine Tilrettelagt opplæring NGVGS avd. LOM Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag

9 Byggfagseksjonen NGVGS avd. OTTA Avd. for allmenne, økonomiske og adm.fag Avd. for realfag Service- og samferdsel VG1 Design- og håndverk Frisør Idrettsfag Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag TP/PIN Transport- og logistikk Kjøretøy Naturbruk Systemansvarlig IT Kontor Skolebibliotek Vaktmester Renholdsleder Kantine Rådgivning Tilrettelagt opplæring/spesialundervisning VINSTRA VGS Avd. MD og MK Avd. AØ/bibliotek Fysikk Kjemi Biologi Kroppsøving Filologiske fag Norsk Avd. HS Formgjeving Avd. BY Avd. TIP Reinhald Vaktmester Avd. kontor/elektro/ikt IKT AV Avd. rådgjeving/spes.ped/ot LILLEHAMMER VGS Oppdragsundervisning Avdelingsleder språk og kultur Avdelingsleder samfunnsfag Avdelingsleder norsk Avdelingsleder realfag Avdelingsleder økonomifag MESNA VGS Vaktmester Ledende renholder Systemansvarlig skole Eksamensansvarlig Bibliotek Service og samferdsel fag Studiespesialiserende fag (SSP) Helse- og sosialfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Kantinedrift Tilrettelagt undervisning (SU) Kringsjåtunet VARGSTAD VGS Byggavdeling IT-ansvarlig Bilavdeling Mekanisk avdeling Elektroavdeling El. GK El. Inst El-nikk Design og Håndverk Studiespesialisering Elevråd GAUSDAL VGS It-avdelingen Internasjonalisering Vaktmester/Vedlikehold Renhold Bibliotek YOU-Rådgiver Helserådgiver Tilrettelagt opplæring Kontor Studiespesialisering Kantine Media- og kommunikasjonsfag Idrettsfag Naturbruk Elevråd 9

10 GJØVIK VGS Studieleder Fengsel IT-avdelingen Spes.ped. leder Lillekollen Oppfølgingstjenesten Avd.leder realfag, samf.fag Avd.leder samfunnsfag og økonomi Avd.leder HS Avd. leder MK, KØ, SS Avd. leder BA, DH Avd. leder MDD, STFO Avd. leder NORSK, FR.SPRÅK, IB Avdelingsleder IB FAGSKOLEN INNLANDET Vaktmester EDB Byggavdelingen Elektroavdelingen Maskinavdelingen Helsefag LENA VGS Vaktmester Renholdsleder Systemansvarlig Filologiske fag - mellomleder Samlingsstyrer - språklab Samlingsstyrer - AV Realfag - mellomleder Samlingsstyrer - kjemi Samlingsstyrer - fysikk Samlingsstyrer - biologi Idrett-mellomleder Design/Håndverk-Helse/sosialfag - mellomleder Samlingsstyrer - helse og sosialfag Samlingsstyrer - trearbeidsfag Tekniske avdeling - mellomleder Kjøretøy/AR - samlingsstyrer Samlingsstyrer mekaniske fag VALLE VGS Undervisning Presteseter gard Husdyr Storfe Planteproduksjon Bygg Grovfor Skogbruk Valle gard Husdyr Storfe Hest Gris Sau Høner Bier Planteproduksjon Bygg Kveite Havre Grovfor Hagebruk Skogbruk Internatdrift RAUFOSS VGS Renhold Vaktmester Helse/Sosial TIP Elektro IKT Elev PC Bibliotek Gratis Læremidler RM Vg1 og Vg Realfag Norsk/Samfunnsfag Språkfag FAF/KRØ TAF DOKKA VGS Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Design og håndverk Helse- og sosialfag Restaurant- og matfag Studiespesialisering Realfag Språkfag Samfunnsfag og økonomi Kroppsøving IKT-servicefag Spesialundervisning SU AV-utstyr Generell EDB Avd. Hov Avd. Riisby 10

11 HADELAND VGS Refunderes Felles div. kostnader Tilretteleggingsleder Drift vaktmester Renhold Kantine Elektrofag (Pedagogisk leder Elektro, TIP) Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Design og håndverk (Pedagogisk leder DH, Byggog anl. tekn) Restaurant og matfag (Pedagogisk leder RM og HS) Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon (Pedagogisk leder SA, MK) Service og samferdsel Idrettsfag (Pedagogisk leder MDD, Idrettsfag) Musikk, dans og drama Fellesfag/studiespesialisering (Pedagogisk leder Realfag) IKT Entreprenørskap Internasjonalisering VALDRES VGS Felles Formgivingsfag Idrettsfag Design og håndverk Studiespesialisering Bibliotek Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag Service og samferdsel Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon IKT OT Rådgivertjenesten Tilrettelagt opplæring Vaktmester Renhold Kontor Kantine Ung i Valdres (fra august 2004) Fengselsundervisning RINGEBU FOLKEHØGSKOLE KARRIERESENTERET OPUS NORD-GUDBRANDSDAL KARRIERESENTERET OPUS MIDT-GUDBRANDSDAL KARRIERESENTERET OPUS LILLEHAMMER KARRIERESENTERET OPUS REGION GJØVIK KARRIERESENTERET OPUS HADELAND KARRIERESENTERET OPUS VALDRES TANNHELSETJENESTEN Sum tannklinikker Tannklinikken Lesja Tannklinikken Dovre Tannklinikken Skjåk Tannklinikken Lom Tannklinikken Otta Tannklinikken Vågå Kjeveortop. klinikk Otta Tannklinikken Heidal Tannklinikken Midt-Gudbrandsdal Tannklinikken Sør-Fron Tannklinikken Ringebu Tannklinikken Øyer Tannklinikken Gausdal Tannklinikken Lillehammer Kjeveortopedisk klinikk Lillehammer komp.senter Tannklinikken Gjøvik skole Tannklinikken Snertingdal Tannklinikken Biri Tannklinikken Raufoss Tannklinikken Reinsvoll Tannklinikken Lena Tannklinikken Lunner Tannklinikken Jevnaker Tannklinikken Hadeland Tannklinikken Brandbu Tannklinikken Hov Tannklinikken Odnes Tannklinikken Dokka Tannklinikken Torpa Tannklinikken Sør-Aurdal Tannklinikken Etnedal Tannklinikken Nord-Aurdal Kjeveortop. klinikk Fagernes Tannklinikken Vestre Slidre Tannklinikken Øystre Slidre Tannklinikken Vang TOTEN FOLKEHØGSKOLE 11

12 POLITISK VIRKSOMHET Eldrerådet Fylkesrådet for funksjonshemmede Flerkulturelt råd Politiske organer Sentraladministrasjonen (avskrivninger) KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT RÅDMANNSLEDELSEN INFOTEAM STATLIGE MIDLER STATLIGE MIDLER - Nord-Gudbrandsdal STATLIGE MIDLER - Midt-Gudbrandsdal STATLIGE MIDLER - Lillehammerregionen STATLIGE MIDLER - Gjøvik/Toten STATLIGE MIDLER - Hadeland STATLIGE MIDLER - Valdres OFK's EGNE REGIONALE MIDLER Egne midler - Nord-Gudbrandsdal Egne midler - Midt-Gudbrandsdal Egne midler - Lillehammerregionen Egne midler - Gjøvik/Toten Egne midler - Hadeland Egne midler - Valdres Lena - større vedlikehold Valle - større vedlikehold Raufoss - større vedlikehold Dokka - større vedlikehold Hadeland - større vedlikehold (Roa tom 2012) Hadeland avd. Gran - større vedlikehold Valdres - større vedlikehold Ringebu f.h.skole - større vedlikehold Toten f.h.skole - større vedlikehold Lillehammer busstasjon - større vedlikehold Skansen 7, Otta - større vedlikehold Storhove Gardsbruk - større vedlikehold Storhove Skog - større vedlikehold Måno Skog - større vedlikehold Hjelpemiddelsentralen - større vedlikehold Gjøvik vgs - Parkeringsavtale Sykehuset Innlandet Lurhaugen Otta Kulturhus Engeland borettslag SERVICESENTERET FELLESARKIVET SENTRALE POSTER ØKONOMI FYLKESARKIVET IKA Opplandene IKT PERSONAL OG LØNN EIENDOM Eiendom-fellesprosjekter NGVGS avd. Hjerleid - større vedlikehold NGVGS avd. Otta - større vedlikehold Vinstra - større vedlikehold Lillehammer - større vedlikehold Mesna - større vedlikehold Vargstad - større vedlikehold Gausdal - større vedlikehold Tranberg - større vedlikehold Gjøvik - større vedlikehold Fagskolen Innlandet - større vedlikehold 12

13 HVA SOM PRODUSERES FUNKSJON Angir om det er: - drift - investering eller - balanse Obligatorisk 13

14 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN Funksjoner viser hvilke oppgaver fylkeskommunen ivaretar for å dekke bestemte behov i fylkets befolkning eller i forbindelse med fylkets utvikling. Funksjoner skal fokusere på hvilken ytelse som er gitt overfor en befolkningsgruppe eller i forbindelse med utviklingen av fylket. Funksjonskontoplanen bygger på Fylkes-KOSTRA, der første siffer angir om det er investeringer, drift eller balanse (inndeling i kontoklasser): Investeringer Drift Balanse 0 i første siffer 1 i første siffer 2 i første siffer.. Funksjonsdimensjonen har 5 siffer. Eksempel: 1 Driftsregnskap Funksjon: Skolelokaler og internatbygninger F120 F-funksjon: Funksjonsområde, som er sum av funksjonene Balanse Kasse NÆRMERE OM KONTOKLASSENE Kontoklasse 0 Investeringsregnskap: I kontoklasse 0 føres investeringsregnskapet (investeringer, større utstyr, kjøp/salg av aksjer, finansiering). Ved regnskapsføring i investeringsregnskapet skal det normalt brukes prosjektnummer i prosjektsegmentet. Når det gjelder investeringer skal første posisjon i prosjektsegmentet være V eller X. Større utstyrsanskaffelser/påkostninger; utstyr, transportmidler, maskiner, fast eiendom med verdi over ,- og med varighet over 3 år, og som skal dekkes over driftsbudsjettet, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Slikt utstyr skal inngå i ansvarsstedets driftsramme, og må derfor inngå i F-funksjonen. For å skille disse investeringsfunksjonene fra ordinære investeringer, er det opprettet en egen serie i funksjonssegmentet til større utstyr. For slikt utstyr skal de to første siffer alltid være 00. Det enkelte ansvarssted må gjøre en selvstendig vurdering av levetiden for slike anskaffelser. For eksempel vil det i mange virksomheter være naturlig å vurdere PC er som løpende utgifter. Eksempel: Utstyr over kr ,- til Studiespesialisering skal regnskapsføres på funksjon Dersom utstyrsanskaffelsen er en del av et prosjekt, kan angjeldende prosjektnummer i prosjektsegmentet brukes. Prosjektnummer med V eller X i første siffer skal ikke brukes i kombinasjon med 00 i de to første siffer i funksjon. Når investeringsfunksjon brukes (0 i første siffer) skal alltid ansvar 0800XX. XX står for skolens/fagenhetens to første siffer. Normalt er det fagenhet Eiendom som bruker investeringsfunksjonenen, men dersom en skole skal bruke funksjon 05110, skal den bruke ansvar (Nord-Gudbrandsdal videregående skole) Kontoklasse 1 Driftsregnskap: I kontoklasse 1 føres driftsregnskapet. Det vil si alle utgifter og inntekter som har med løpende drift å gjøre; produksjon av varer og tjenester. Kontoklasse 2 Balanseregnskap: I kontoklasse 2 føres hele balanseregnskapet. 14

15 Balansespesifiseringer framgår av artssegmentet. Videre om funksjonsinndelingen: Kontoplan Oppland fylkeskommune Det offisielle sentrale budsjettet skal vedtas på sum-nivå (en gruppe detaljerte funksjoner). Dette framkommer som 3 siffer i funksjonsdimensjonen med en «F» foran, f.eks. F120 Videregående opplæring og F130 Kollektivtransport. Budsjettet skal registreres på 5 siffer, mens det er sum-nivået Fxxx som gir en bindende ramme. Det enkelte ansvarssted kan se alle funksjoner under en F under ett, f. eks. den enkelte videregående skole kan se alle funksjonene under F120 under ett. Funksjonskontoplanen er obligatorisk, dvs. dersom en funksjon er opprettet, skal denne brukes for den aktuelle utgiften/inntekten. Prinsipp om fordeling av utgifter på flere funksjoner Rapporteringsforskriften 4 og 5 stiller krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner. Siden det gjerne er tale om større beløp som berører flere funksjoner er en reell fordeling viktig for å sikre et godt grunnlag for å sammenligne og vurdere faktisk ressursbruk innenfor de ulike funksjonene. Prinsipp for plassering av inventar- og utstyrsanskaffelser Det skal skilles mellom forvaltning og drift av lokaler og tjenesteytingen. Utgifter til investeringer og utstyr skal føres på forskjellige funksjoner. Det betyr at ved nybygg av skole skal investeringsutgiftene føres på funksjon 510, mens alt utstyr som ikke kan henføres til en spesiell studieretning skal føres på funksjon 515. FORDELING AV LØNNSUTGIFTER I merknadene til rapporteringsforskriften er det angitt prinsipper for fordeling av lønnsutgifter: 1. En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20%. 2. Stillingsandeler med en varighet på mindre enn 3 måneder kan unnlates å fordeles. Kravene i punkt 1 og 2 er å oppfatte som minimumskrav, og utover dette er det frivillig med fordeling. Kommuner og fylkeskommuner kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20%, når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle kommuner og fylkeskommuner skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20%. Stillingsandeler på 3 måneder eller mer skal fordeles. For undervisningsstillinger I OFK fordeles stillingsandeler mellom de ulike funksjoner til og med 2 timers fag (8 10%). Stillingsandeler under dette fordeles kun dersom det har en særskilt begrunnelse eller nytte i styringseller rapporteringssammenheng. For eksempel kan det være behov for fordeling av Pedagogisk ledelse (kontaktlærerressurs) eller Særskilt tilrettelagt undervisning, med stillingsandeler på 4-5%. Ved fordeling må det brukes skjønn, og hovedregelen er at små stillingsandeler belastes den funksjon hvor den største stillingsandelen er belastet. Selv om små stillingsandeler fordeles, må summen gi et riktig bilde av skolens aktivitet pr funksjon. 15

16 KOSTRA Fokus på eiendomsforvaltningen i KOSTRA. Hensikten er å få fram bedre nøkkeltall om fylkeskommunens eiendomsforvaltning. Det skal rapporteres på areal og tilstand på bygningsmassen. På denne måten skal en få fram nøkkeltall som viser ressursbruken innenfor eiendomsforvaltningen i forhold til areal og tilstand på bygningsmassen. Nye og endra funksjoner skal få fram dette, samtidig som innholdet i en del arter justeres. Det er følgende hovedaktiviteter som skal rapporteres: Forvaltning av eiendom (administrasjon, forsikringer, skatter og avgifter) Drift av eiendom (løpende drift, renhold, energi, vann, avløp og renovasjon) Vedlikehold av eiendom (utgifter til planlagt vedlikehold og utskiftninger) Denne inndelingen er basert på inndelingen av aktiviteter/kostnader i Norsk Standard 3454 om livssykluskostnader i bygg: 10 Kapital kostnader 20 Forvaltnings- 1 Kostnader 30 Driftskostnader 40 Vedlikeholdskostnader 50 Utviklingskostnader 60 Potensiale 2 Prosjektkost Skatter og avgifter Løpende drift Planlagt Løpende Ombygging vedlikehold ombygging Tomeverdi /festeverdi Forsikringer 3 Renhold, energi Utskiftninger Offentlige krav/pålegg Påbygg/ tilbygg Restkost Administrasjon 4 Vann, avløp, avfall, feiing Oppgradering Vakt og sikring Utendørs Utendørs Utendørs Utendørs Diverse Diverse Diverse Diverse / /15110 Investering Alle bygg, også skoler /0102 lønn vaktmester og renhold Driftsmateriell til drift av bygg. 1850, forsikringer 1880 Vakttjeneste 180 Energi VAR Eiendomsskatt 2420 Vaktmesteravtaler, Snøbrøyting 2310 Vedlikehold Bygg 1 Alle forvaltningskostnader for hele fylkeskommunen skal samles her. Dette gjelder også skolebygg og andre bygg i tjenesteytingen. Eiendomsskatt, gebyrer u/mva skal føres mot art 1961 og funksjon (ansvar ). Faktura splittes og sendes Håkon Kleiven, fagenhet Eiendom. 2 Under potensiale hører også utgifter til taksering av eiendommer. 3 Dette betyr at alle forsikringer av bygg og anlegg skal føres på Dette gjelder også skolebygg. 4 Under administrasjon hører administrasjon av forvaltning på skolene, dvs administrasjon av vaktmestertjenester, renhold og andre drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette arbeidet utføres av mellomleder ved skolene, som føres på funksjon Disse utgiftene beregnes av skolene i samarbeid med innkjøps- og eiendomsavdelingen og fordeles i periode 13 fra til Ved beregning av kostnader på funksjon skal det også beregnes kostnader til Videre skal det fordeles noe administrasjonskostnader fra til Driftsmateriell til drift av bygg eksempelvis festeanordninger, verktøy, tekniske installasjoner, dvs filter, lyskilder, remmer, pakninger osv, Materialer til veldikehold av maskiner, utstyr og inventar. 16

17 0 INVESTERINGSREGNSKAP Investeringsfunksjoner KOSTRAfunksjon Investeringer - politisk styring Investeringer - sentraladministrasjon Investeringer - Administrasjonslokaler Investeringer - felles IT Kjøp og salg av eiendommer Investeringer - skolelokaler og internatbygninger Investeringer - fellesutgifter og støttefunksjoner vgo Investeringer - pedagogisk virksomhet Investeringer - studiespesialisering Investeringer - bygg- og anleggsteknikk Investeringer - elektrofag Investeringer - design og håndverksfag Investeringer - restaurant- og matfag Investeringer - helse- og sosialfag Investeringer - idrettsfag Investeringer - teknikk og industriell produksjon Investeringer - musikk, dans og drama Investeringer - medier og kommunikasjon Investeringer - naturbruk Investeringer - service og samferdsel Investeringer - andre undervisningsformål Investeringer - tannhelse Investeringer - næringsutvikling Investeringer - forretningsdrift Investeringer - lokal og regional utvikling Investeringer - fylkesveier Investeringer - trafikksikkerhet Investeringer - bilruter Teater Innlandet Større utstyr Større utstyrsanskaffelser/påkostninger; utstyr, transportmidler, maskiner, fast eiendom med verdi over ,- og med varighet over 3 år, og som skal dekkes over driftsbudsjettet, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Slikt utstyr skal inngå i ansvarsstedets driftsramme, og må derfor inngå i F-rammen. For å skille disse investeringsfunksjonene fra ordinære investeringer, er det som tidligere opprettet en egen serie i funksjonssegmentet til slik type utstyr. For slikt utstyr skal de to første siffer alltid være 00. Det enkelte ansvarssted må gjøre en selvstendig vurdering av levetiden for slike anskaffelser. For eksempel vil det i mange virksomheter være naturlig å vurdere PC er som løpende utgifter. Eksempel: Utstyr over kr ,- til Studiespesialisering føres på funksjon Dersom utstyrsanskaffelsen er en del av et prosjekt, kan angjeldende prosjektnummer i prosjektsegmentet brukes. Prosjektnummer med V eller X i første siffer skal ikke brukes i kombinasjon med 00 i de to første siffer i tjeneste. 17

18 Rapporteringsforskriften 4 og 5 stiller krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner (også lønn og avskrivninger). Det er viktig at større utstyr føres på riktig kostrafunksjon slik at alle avskrivningsår også blir ført riktig. Se tabell nedenfor som viser funksjon for større utstyr og kostrafunksjon: KOSTRAfunksjon Større utstyr. Politiske organer Større utstyr. Sentraladministrasjonen/FR Større utstyr. Opplæringsadm. sentralt Større utstyr. Interne servicefunksjoner Større utstyr. Skolelokaler og internatbygninger Større utstyr. Fellesutgifter og støttefunksjoner Større utstyr. Pedagogisk virksomhet Større utstyr. Studiespesialisering Større utstyr. Bygg- og anleggsteknikk Større utstyr. Elektrofag Større utstyr. Design- og håndverk Større utstyr. Restaurant- og matfag Større utstyr. Helse- og sosialfag Større utstyr. Idrettsfag Større utstyr. Teknikk og industriell produksjon Større utstyr. Musikk, dans og drama Større utstyr. Medier og kommunikasjon Større utstyr. Naturbruk Større utstyr. Service og samferdsel Større utstyr. Fagskoler Større utstyr. Landslinjer Større utstyr. Spesialundervisning Større utstyr. Voksenopplæring Større utstyr. Andre undervisningsformål Større utstyr. Fellesfunksjoner Tannhelsetjenester Større utstyr. Pasientbehandling - Tannhelsetjenester Større utstyr. Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Større utstyr. Fylkeskommunal næringsvirksomhet Større utstyr. Bilruter Større utstyr. Bibliotek Større utstyr. Kulturminnevern Større utstyr. Overføring fra drift Finanstjenester Renter, utbytte, lån 870 Låneopptak, ekstraordinære avdrag, mottatte avdrag og utlån; skal føres her. Utlån og avdrag til næringsfond føres på tjeneste Interne finansieringstransaksjoner 880 Fondsavsetninger og -bruk skal føres her. Overføring fra driftsregnskapet skal føres her. Dekning av tidligere års underskudd/bruk av tidligere års overskudd skal føres her Årets regnskapsmessige resultat

19 1 DRIFTSREGNSKAP Den tekst som står rett under Kostrafunksjonen, er tatt direkte fra Kommunaldepartementets kontoplanveileder for For å skille ytterligere, er det opprettet flere underfunksjoner. Kostraveiledningen bør være til hjelp dersom det er tvil om hvilken funksjon (innenfor hvilken kostrafunksjon) som skal benyttes. 400 POLITISK STYRING Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komitéer), partistøtte, utgifter til valgavvikling. Ungdomsting. Demokratiprosjekter Interreg. Godtgjørelser til folkevalgte oppnevnt/valgt av fylkestinget, eksempelvis fylkesråd inkludert politisk sekretær skal føres under funksjon Fylkesting/Fylkesutvalg Støtte til politiske partier Utgiftsart Inntektsart Komiteer Valg Ungdommens fylkesting (tidligere funksjon 14800) 410 KONTROLL OG REVISJON Utgifter og inntekter knyttet til fylkeskommunens kontrollutvalg etter kommuneloven 77 og revisjon etter kommuneloven 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen Kontrollutvalg/Kontrollutvalgets sekretariat Både ansvar og Revisjon Brukes mot ansvar ADMINISTRASJON Innledning Beskrivelse av administrasjonsfunksjonen er inndelt slik: (1) Administrativ ledelse (2) Fordeling av andel lederstilling (3) Stab/støttefunksjoner (4) Fellesfunksjoner (5) Fellesutgifter Som supplement til beskrivelsen av funksjonens innhold, er det vist noen illustrasjoner og eksempler. Begrepet tjenestefunksjon benyttes for andre funksjoner enn 420. Med fylkesrådmann menes administrasjonssjef, og fylkesrådet. (1) Administrativ ledelse Til funksjon 420 skal det henføres lederressurser som etter KOSTRA er definert å være administrative ledere, og som leder andre administrative ledere. Administrative ledere er definert til å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter. For å bli definert som administrativ leder, må disse fullmaktene minst omfatte: 19

20 Økonomiske fullmakter Delegert budsjettmyndighet i samsvar med et vedtatt reglement eller etter videredelegert myndighet. Disponeringsfullmakt, jf forskrift om budsjett m.v. 9, innenfor delegert budsjettmyndighet. (FOR nr 1423: Forskrift om årsbudsjett). Administrative fullmakter Personalansvar med instruksjonsmyndighet, herunder medarbeideroppfølging/ medarbeidersamtaler. Innstillings- eller beslutningsmyndighet i: o Ansettelsessaker o Oppsigelses- eller avskjedigelsessaker o Permisjonssaker En lederfunksjon vil normalt ha flere funksjoner enn innholdet i denne definisjonen. Eksempelvis er faglig ansvar ikke et krav for å bli definert som administrativ leder. I den hierarkiske kjeden av ledere skal leder på laveste nivå som tilfredsstiller kravene til å bli definert som administrativ leder, henføres til respektiv tjenestefunksjon, mens dennes overordnede administrative ledere skal henføres til funksjon 420. Gjennom dette oppfylles kravet om at administrative ledere som leder andre administrative ledere, blir henført til funksjon 420. Prinsippet om definisjon av administrative ledere gjelder tilsvarende for organisering av fylkeskommunale tjenester i foretak, interfylkeskommunalt samarbeid eller interfylkeskommunale selskaper. Dersom en administrativ leder, har videredelegert deler av fullmaktene til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede lederne betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse skal henføres til tjenestefunksjon. (2) Fordeling av andel lederstilling Dersom en administrativ leder på funksjon 420 yter tjenester for ett eller flere virksomhetsområder og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen fordeles til virksomhetsnivået. Det vises til prinsippene for fordeling av stillinger i KOSTRA-veilederen. En stilling er i denne sammenheng definert som et årsverk. (3) Stab-/støttefunksjoner Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele fylkeskommunen eller av et administrativt ledernivå knyttet til funksjon 420, er i utgangspunktet en del av funksjon 420. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, fylkeskommuneadvokat/-jurist, samt arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling. Prinsippet om fordeling av oppgaver som utgjør minst 20 % av én stilling gjelder også for disse stab/støttefunksjonene. På den måten vil stabs-/støttefunksjonens oppgaver for det laveste administrative ledernivå eller direkte for tjenesten bli henført til tjenestefunksjonen. Overordnet planarbeid, hvor planen dekker mer enn et enkelt tjenesteområde, føres på funksjon 420. Unntatt fra dette er arbeid med arbeid med lokal og regional utvikling som skal føres på funksjon

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Funksjonskontoplanen. Flora kommune

Funksjonskontoplanen. Flora kommune Funksjonskontoplanen 2016 Flora kommune 1 FUNKSJONSKONTOPLANEN 1.1 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler

Beregning av satser til private videregående skoler Beregning av satser til private videregående skoler - 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Beregning av satser til frittstående videregående skoler

Beregning av satser til frittstående videregående skoler Beregning av satser til frittstående videregående skoler - 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015

Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 Funksjonskontoplanen - Flora Kommune 2015 1.1 Veiledning til innholdet i funksjonene - kommunene Endringer i innholdet i funksjonene fra 2014 til 2015 er markert med rød tekst. 100 Politisk styring Godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg til forskrift av 21.10.2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg 1 Funksjonsinndeling Kommunale tjenester FUNKSJONSNR.

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fra: Dato: Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454

Fra: Dato: Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454 Notat Fra: Dato: 7.8.2007 Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454 I dette notatet gis en samlet vurdering av hvordan KOSTRA

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON OG FUNKSJON 170 Årets premieavvik Inntektsføring/utgiftsføring av beregnet premieavvik for året samt beregnet arbeidsgiveravgift av premieavviket. 171 Amortisering

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL Søndre land kommune Innlandet Revisjon IKS 21. oktober 2016 2016-793/RG/KR INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Veileder for rapportering

Veileder for rapportering VEILEDER KOSTRA-RAPPORTERING - REGNSKAPSÅRET 2009 SIDE 1 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner KOSTRA Regnskapsåret 2009 VEILEDER KOSTRA-RAPPORTERING - REGNSKAPSÅRET 2009

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Nytt om KOSTRA (regnskap)

Nytt om KOSTRA (regnskap) Nytt om KOSTRA (regnskap) seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema kontoplanen for KOSTRA Nytt om veilederen i 2010/2011 Aktuelle saker Litt om konsern (transaksjoner med egne KF/IKS)

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Kontoplan Ny kontoplan Nordland fylkeskommune. ANSVAR og FUNKSJON

Kontoplan Ny kontoplan Nordland fylkeskommune. ANSVAR og FUNKSJON Ny kontoplan 2017 Nordland fylkeskommune ANSVAR og FUNKSJON Oppdatert 04.01.2017 1 INNLEDNING Formålet med å bygge ny struktur i Visma, har vært å forbedre styringen og oversikten gjennom en forenklet

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen

Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen NY STRUKTUR I NY STRUKTUR I VISMA Formål med prosjektet: Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Arbeidsutvalget Bydelsutvalget

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Arbeidsutvalget Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 10.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 31.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Endringer i kontoplanen for KOSTRA som gjelder for regnskapsåret 2008

Endringer i kontoplanen for KOSTRA som gjelder for regnskapsåret 2008 Fylkeskommunene og kommunene v/ rådmannen og rapporteringsansvarlig Deres ref Vår ref Dato 05/3375-11 MRV 06.11.2007 Endringer i kontoplanen for KOSTRA som gjelder for regnskapsåret 2008 Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Innhold FUNKSJONER KOMMUNE:... 2 FUNKSJONER FYLKESKOMMUNE:... 4 ARTSKONTOPLANEN KOMMUNE

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer