Møteinnkalling. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato: 08.12."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen til 13, deretter Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 87/11 11/ Forvaltningsutvalet Konstituering av møte - orienteringar - drøftingar. 88/11 08/ Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. 89/11 11/524-3 Søknad om bygging av landbruksveg - Liastølsvegen 90/11 11/ Johannes Rauboti - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 72/11 av /11 11/ Dispensasjon gbnr.23/125 Fosshaugane 92/11 11/ Søknad om dispensasjon - deling av grunneigedom, gbnr. 11/5 93/11 11/ Klage på avslått byggeløyve gbnr. 25/51 94/11 11/ Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.

2 95/11 11/ Søknad om riving av SEFRAK-registrert bygning på gbnr. 64/36 Kyrkjebakken 12 96/11 11/ Detaljreguleringsplan for tilkomstveg til Sogndal transformatorstasjon frå Mannsverk i Øvstedalen til Hagafjellet 97/11 11/ Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. 98/11 11/ Søknad om dispensasjon; søknad om frådeling gbnr. 22/63. 99/11 11/ Quality Hotel Sogndal - Søknad om skjenkeløyve 100/11 11/ Søknad om dispensasjon - forlenging av molo på Fimreite - Einar Terje Fimreite 101/11 11/ Kommunalt tilsyn med barnehagane Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Astrid Hove (leiar) Gerd Kleiven -konsulent-

3 Sogndal kommune Sak 87/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 065 Arkivsak: 11/496 Saksnr.: Utval Møtedato 77/11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet Sak 87/11 Forvaltningsutvalet Konstituering av møte - orienteringar - drøftingar. Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet. * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Leiar Astrid Hove, nestleiar Ivar A. Slinde, Kåre Oddvin Stokkenes, Bente Sønsthagen, Steinar Øydvin, Einar Vatlestad og Sigurd Sætre. Frå administrasjonen: rådmann Jostein Aanestad og tenesteleiar Einar Nedrelo. Ordførar Jarle Aarvoll til stades. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Astrid Hove. * Ope møte. * Det er ikkje lagt opp til synfaring i dette møte. Ønskje om dette må evt. meldast. B. Protokoll frå møte godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå leiar. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: E. Drøftingar. Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR. A. Delegerte vedtak i tida : 11/ DS 275/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/5 f.35 Sjøkanten - Søknad om rammeløyve på gbnr. 64/5 f.35 11/ DS 277/11 PLN/TE/EN MTR 19/105 Magnar Teigen Tiltak på gbnr. 19/105. Magnar Teigen. 11/ DS 284/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 16/55 mfl. Sogningen Storsenter - søknad om tilbygg.gbnr. 16/55 m.fl. 11/ DS 287/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 1/225 Gaia Tjøme siv.ark Rolf Jacobsen Søknad om rammetillatelse - Bustad og garasje 11/ DS 288/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 23/24 Opparbeiding av sandvolley- og basketballbaner og mopedoppstillingsplassar 11/ DS 302/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 16/55 mfl. Sogningen Storsenter - søknad om tilbygg.gbnr. 16/55 m.fl. Side 3 av 49

4 Sak 87/11 11/ DS 307/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 1/219 Dvergsdal & Sunde Bygg AS Oppføring av boder Gbnr. 1/219 11/ DS 308/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 64/5 f.35 Sjøkanten - Søknad om rammeløyve på gbnr. 64/5 f.35 11/ DS 315/11 PLN/TE/SVEAAL MTR 16/55 mfl. Sogningen Storsenter - søknad om tilbygg.gbnr. 16/55 m.fl. Sogndal, Gerd Kleiven -konsulent- Side 4 av 49

5 Sogndal kommune Sak 88/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsak: 08/1762 Saksnr.: Utval Møtedato 108/08 Forvaltningsutvalet /09 Forvaltningsutvalet /10 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet Sak 88/11 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. Tilråding: Forvaltningsutvalet finn ikkje å ta merknadene frå naboane til følgje og gir i medhald av 93 i plan- og bygningslova løyve til oppføring av omsøkte tiltak. I medhald av 7 i plan- og bygningslova, jf. 4 p i føresegnene vert det dispansert frå 4 d i føresegnene for rivinga av den gamle garasjen. Bakgrunnen er at den gamle garasjen måtte rivast for å gi plass til ein ny noko større garasje som stettar dagen sine krav til den bruken garasjen er tiltenkt. Saka er handsama etter plan- og bygningslova av For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. Vedlegg: Endringssøknad av med teikningar Merknader til endringssøknaden i brev av og Forvaltningsutvalet sak 90/09 den Klage av Forvaltningsutvalet sak 30/10 den uttale til klagen Innhenting av opplysningar fylkesmannen sitt brev av Svar på opplysningar til fylkesmannen av Reguleringsplanen med reguleringsføresegner Fotodokumentasjon Bakgrunn Fylkesmannen sin oppsummering i brev av gjev bakgrunnen for saka som starta med søknad om tiltaket i 2008 og vidare handsama med endringssøknad i 2009 og klagehandsaming i Det vart gjeve byggjeløyve i sak 108/08 den Denne vart ikkje påklaga. Men då bygget vart oppført våren 2009 klaga nabo, sjå brev av av di bygget ikkje var oppført etter dei teikningar som låg til grunn for vedtaket i sak 108/08. Kommunen vedtok byggjestogg med brev av Ny søknad vart sendt inn med teikningar slik bygget då i hovudsak var oppført. Til denne saka kom det inn ny merknad frå SFFK/Kulturavdelinga og merknad frå naboar. Vedtaket i forvaltningssak 90/09 vart så påklaga jf fylkesmannen. Side 5 av 49

6 Sak 88/11 Teikning i søknad av 2008 og 2009 ligg ved. Opphavleg stod garasjen 1,09 m ut frå husveggen og den gjekk 4,96 m fram. Garasjen var 3,25 m brei. Det er ikkje målt høgder. Teikninga til søknaden i 2008 viser ein garasje som er trekt heilt inn til husveggen og ca 5m fram. Garasjen dekkjer såleis ikkje heile det arealet den rivne garasjen stod på. I ny søknad av 2009 som då er samsvarande med det som var oppført våren 2009 er ny garasje trekt fram slik at den gå om lag 30 cm framom det opphavlege arealet for garasjen. Ny garasje er i begge søknadene 83 cm breiare og denne breidda er teken mot aust inn mot eigen hage. Eit skrånande tak mot vegen fører det til at bygget etter 2009 teikninga får ei noko høgare avslutning ut mot vegen, om lag 20 cm målt på teikning. Situasjonen er nærare forklart i brev av frå arkitektkontoret 4B. I reguleringsplanen er garasjen vist som spesialområde PBL 25, 1 nr. 6 - Bevaring bustader med tilhøyrande anlegg. På reguleringskartet er garasjen teikna inn slik den no er bygd heilt fram til vegen. Arealføremålet i kartet og reguleringsføresegnene må ein sjå i samanheng. Det er reguleringsføresegnene som styrer korleis eigar kan utnytta eigedomen innafor reguleringsføremålet. Fylkesmannen har difor oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet sak 90/09 i møte med tilvising til at tiltaket ikkje er i samsvar med føresegnene i reguleringsplanen for Elvebakken hovudsakleg av di vilkår for dispensasjon ikkje er handsama. I denne saka er bygning fjerna i strid med føresegnene 4 d utan at dette var spesifisert i søknaden om løyve av Oppføring av ny bygning skulle då vore handsama anten ved ny/endring av reguleringsplanen eller som dispensasjon etter føresegnene 4 p. Det er og spørsmål om plassering av garasjen i høve til eigedomsgrensene. Dette var utmålt med partane til stades i 2009 jf e- post frå oppmålingsavdelinga av Garasjen ligg etter det inne på søkjar sin eigedom gnr. 21/48, det er ca 5 cm til eigedomsgrensa. Garasje kan oppførast i eigedomsgrensa jf PBL 84j. Saka skal handsamast som nytt tiltak då fylkesmannen har oppheva kommunen sitt vedtak i sak 90/09, Saka skal og handsamast etter plan- og bygningslova av Nytt vedtak i forvaltningsutvalet gjev rett til ny klage til fylkesmannen. Saka har vorte liggande i administrasjonen på grunn av feil. Dette er svært beklageleg overfor partane i saka då saka har gått over lang tid. Oversyn utviklinga i saka: Søknad av med nabovarsel Merknad frå naboar av og Krav om uttale frå SFFK/Kulturavdelinga jf reguleringsbestemmelsene Uttale til merknader frå Arkitektkontoret 4B av Forvaltningsutvalet sak 108/08 den Klage Byggjestopp brev Uttale til byggjestopp frå Arkitektkontoret 4B av Brev til SFFK/Kulturavdelinga frå Arkitektkontoret 4B av Brev frå to som klagar av og og Uttale frå SFFK/Kulturavdelinga Nytt nabovarsel Forvaltningsutvalet sak 90/09 den Klage av Side 6 av 49

7 Sak 88/11 Forvaltningsutvalet sak 30/10 den uttale til klagen Innhenting av opplysningar fylkesmannen sitt brev av Svar på opplysningar til fylkesmannen av Fylkesmannen sitt vedtak av Vurdering Fylkesmannen si oppheving er grunngjeve med at tiltaket ikkje er i samsvar med føresegnene i reguleringsplanen for Elvebakken. Det kan ikkje gjevast løyve til tiltak i strid med reguleringsplanen, utan at vilkåra for dispensasjon er oppfylt, jf. planføresegnene 4 bokstav p. Sogndal kommune har godkjent garasjebygget etter opphavleg søknad i Her hadde ansvarshavande kryssa for at dispensasjonsøknader ikkje var relevant. I handsaminga av byggjesaka skulle dette vore teke opp. Ivaretaking av miljøet i eit særmerkt område gjennom reguleringsføresegner er utfordrande då dei som bur her og vil ha del i den utvikling av standard og kvalitet som elles gjeld i samfunnet. Denne situasjonen er det 2 i føresegnene peikar på. Unnateke for mindre endringar vil tiltak fort vera så omfattande at dei kjem i strid med 4 d om riving og 4 e om tilpassing. 4 p skal fange opp dei tilfelle som tross strid med desse føresegner kan godtakast. I høve til føresegnene 4 b, krav om at Kulturavdelinga skal gje uttale og til 4 e om tilpassing av bygg/tilbygg må kommunen støtta seg på den faglege vurdering som ligg i dei to uttaler Kulturavdeling har kome med i saka. Uttalen frå 2009 er gjeve til endringssøknaden etter synfaring. Garasjen var då oppført slik at dei har hatt høve til konkret å vurdera situasjonen. Fylkeskommunen opprettheld at dei ikkje har vesentlege merknader til tiltaket. Kommunen sin eigen vurdering har ikkje vore uttala direkte i saka, men ligg i dei generelle føringane i 2 i planen om at --- samstundes som det blir plass til, fortetting, modernisering og endra samfunnskrav med omsyn på bustad og miljø., slik kommunen har peika på i svarbrevet til fylkesmannen av Vurderinga no er om det låg føre særlege grunnar for å tillate riving av den gamle garasjen og gje løyve til oppattbygging i samsvar med ny søknad av Spørsmålet vert om det tidlegare garasjebygget kunne tilpassast på ein betre måte til omgjevnadene gjennom å vøla på bygget og ikkje rive det. Vedlagde fotodokumentasjon viser situasjonen. Garasjen er kort og smal og er ikkje ein god løysing for bruk av dagens bilar. Utviklinga fører og med seg trong for større areal knytt til bustader. For bygga i området vil det ofte vera mest tenleg å byggja i tilknyting til garasje/uthus slik at ikkje opphavleg husform vert endre i større grad. Vegg som vendar mot nabo er pussa med mørtel slik og husfasaden som vender denne vegen er. Kulturavdelinga peikar på at bordkledning, som vil vera i samsvar med utsjånad frå den tidlegare garasjen vil gje ein lettare form. Handsaminga no må og ta for seg dei merknader naboane hadde til søknaden om endring i Merknadane frå Anna Jensen, brev av : Redusert utsikt mot vest pga høgd Kommentar: Det er om lag 10 m frå garasjen mot aust til tomtegrensa til Jensen. Avstanden er så stor at garasjen ikkje kan ha vesentleg verknad for lys og utsikt. Glas i loftsetasje. Side 7 av 49

8 Sak 88/11 Kommentar, det er om lag 2 m til eigedomsgrensa mot aust, det er fleire glas i huset som vendar denne vegen. For utnytting av bygget slik husforma er no må det kunne tillatast lys inn og på tredje høgda. Overbygg kjellartrapp mot nord Kommentar: Kjellartrappa er vist på reguleringskartet, ei låg overbygging kan ikkje vera sjenerande for nabo. Glas i dør i garasje, branntryggleik. Kommentar: Dør vendar inn mot eigen hage og avstand til grense er om lag 10 m. Merknadene frå Synneva Offerdal i brev frå , og , samanfatta: Kulturhistorisk verdi av området. Kommentar: Det er høve til dispensasjon og Kulturavdelinga har få merknader til tiltaket. Høgd på garasjen skjemmande og reduserar lystilhøve, utviding i 5 retningar. Kommentar: Garasjen er i hovudsak forlenga innover mot eige hus, forlenginga framover til tilkomstvegen er om lag 30 cm samanlikna med den opphavelege garasjen. Garasjen er og auka i breidda mot eigen hage. Desse endringane har mindre å seie for nabo. Det er ikkje oppgjeve høgder i søknaden. Nytt garasjebygg er vesentleg høgare enn tidlegare garasje. Det er denne endringa som er mest vesentleg for nabo. Spørsmålet vert då kva konkret verknad dette har for lys på eigedomen. Bygga i Elvabakken er orientert med fasade mot sør - søraust. Det viktigaste lyset kjem då frå sør og mot vest. Her ligg eigedomen gunstig til heilt ut mot ravinekanten mot elva. Paneling av vegg ville vore mindre skjemmande. Kommentar: Dette vert påpeika i fleire gonger i saka, og frå Kulturavdelinga. Samstundes påpeiker nabo problemet med tilkomst for å få panelt og for å vedlikehalde panelet. Rådmannen si oppsummering og avveging: Kulturavdelinga si godkjenning av form /storleik på garasje og vurdering av tilpassingar på sjølve huset, jf 4 b i reguleringsføresegnene opnar for å kunna gje dispensasjon. Kommunen si skjønsmessige vurdering må liggje innafor dei krav det er til tiltak og dispensasjon i reguleringsføresegnene. 4 p krev særlege grunnar for dispensasjon. Dei generelle føresetnadene i planen 2 opnar for at ei viss modernisering kan tillatast. Kulturavdelinga har vurdert tiltaket på huset og garasjen i to omgangar og i samband med den siste uttalen av var garasje og tiltak på huset gjennomført. Ut frå kulturhistoriske omsyn bør eit tilbygg som omsøkt og med mindre tilpassingar på sjølve huset kunne godkjennast. Sjølv om det i søknaden i 2008 ikkje var kryssa av for dispensasjon og sjølv om kommunen ikkje handsama dette spørsmålet konkret så låg det klart i søknaden om oppføring av ny garasje på same staden som den tidlegare og at denne måtte rivast jf reguleringsføresegnene 4 d. Riving/fjerning er såleis vurdert indirekte i saka. Ei noko høgare utnytting kan etter 4 f godkjennast ut i frå modernisering og tilpassing til dagens standard jf 2. Garasjen sin auka arealstorleik er om lag 7-8 m2 inn på eigen eigedom. Vi skal etter føresegnenen 4 f leggje vekt på ulempe for nabo i vurderinga og særleg skuggelegging. Denne avveginga vil ikkje vera lett i område der det er tett mellom husa. Nabo mot vest får eit avgrensa utsyn mot aust særleg grunna auka høgd på garasjen. Det er likevel slik at det er utsyn og lys inn frå sør og vest som er det vesentlege for eigedomen. Omsynet til Side 8 av 49

9 Sak 88/11 ei utvikling i området ut frå standard/modernisering som føresegnene i 2 peikar på veg og tungt. Vurderinga er difor at den utbygging som ligg i søknaden bør kunne godkjennast. Rådmannen vil samstundes peike på at tiltakshavar har sett i gang riving utan konkret å søkje om det og har ikkje følgd opp byggjeløyvet frå 2008 og slik teke seg til rette utan ny søknad. Det er ein uheldig situasjon som burde vore påtala. Saka er no, ut frå endringssøknaden frå 2009 godt avklara slik at rådmannen ikkje tek spørsmålet om reaksjonar på desse forholda opp. Tilråding Rådmannen viser til saksutgeiinga ovanfor og tilrår forvaltningsutvalet å ikkje ta merknadene frå naboane til følgje og tilrår at det i medhald av 93 i plan- og bygningslova av 1985 vert gir løyve til oppføring av omsøkte tiltak. Rådmann tilrår at det i medhald av 7 i plan- og bygningslova, jf. 4p i førsegnene vert dispansert frå 4d for rivinga av den gamle garasjen. Grunngjevinga er at det gamle garasjen måtte rivast for å gi plass til ein ny, noko større garasje som stettar dagen sine krav til den bruken garasjen er tiltekt. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar- Side 9 av 49

10 Sogndal kommune Sak 89/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Jens Øyrehagen Arkiv: V83 Arkivsak: 11/524 Saksnr.: Utval Møtedato 89/11 Forvaltningsutvalet Sak 89/11 Søknad om bygging av landbruksveg - Liastølsvegen Tilråding: 1. Forvaltningsutvalet avslår søknaden frå Sigurd Olav Gurvin med fleire om å få byggja traktorvegen Liastølsvegen. 2. Grunngjevinga er at i denne høgda er naturen sårbar for inngrep og motorferdsle. 3. Vedtaket er gjort med heimel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger. Til grunn for vedtaket ligg og vurdering etter 8 12 i naturmangfaldlova, jf. saksutgreiinga. 4. Vedtaket kan i medhald av forvaltningslova klagast på. Vedlegg: 1. Søknad med vedlegg dagsett Brev frå Sogndal kommune om uttale til søknaden, dagsett Uttale frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, dagsett Kart, fylkesatlas, kalkrike område i fjellet. 5. Oversiktskart M 1: Saksutgreiing: Bakgrunn: Sigurd Olav Gurvin saman med fire andre grunneigarar, søkjer om å forlengja traktorvegen til Liastølen med om lag 800 meter. Vegen skal byggjast som enkel traktorveg kl. 8. Interessene i vegen er 25 % skogbruk og 75 % seter/beiting. Det er rekna ein transportgevinst på kr ,-. På fire av bruka er det husdyr, både sau og storfe, som beitar i felles utmark. Vegen er tenkt i hovudsak bygd i lausmassar og skal leggjast lågt i terrenget for å unngå skjemmande sår i landskapet. Den ligg i kanten av, men utanfor avgrensinga til naturtype området Reppanipa, kalkrike område i fjellet. Liastølen ligg 675 moh og vegen er tenkt avslutta 830 moh. Lovgrunnlaget: Tiltaket vert vurdert å kome inn under Forskrift om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksføremål. Målet med forkrifta er å sikre at landbruksvegar vert planlagt og bygd på ein måte som gjev landbruksfaglege heilskapsløysingar og som samstundes tek omsyn til Side 10 av 49

11 Sak 89/11 miljøverdiar knytt til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. Søknaden skal og vurderast etter 8 12 i naturmangfaldlova, jf. 7 i den same lova. Kommuneplan: I kommuneplan er det gjeve retningslinje for tiltak i registrerte naturområde, biomangfoldområde. Tiltak i naturtypelokalitetar kan normalt ikkje tillatast før nærare utgreiing av verknaden på det biologiske mangfoldet er avklart. Utgreiiinga er normalt tiltakshavar sitt ansvar. I kommunen si kartlegging av biologisk mangfold, naturtypar er området Reppanipa kartlagt som kalkrikt område i fjellet, med prioritet A som er nasjonalt viktig område. Klima og energiplan har eit krav om hydrologiske vurderingar ved godkjenning av landbruksvegar. Andre registreringar: I fylkesdelplan for arealbruk er området definert som regonalt viktig friluftsområde. Det aktuelle området ligg utanfor INON-område, det er område som ligg meir enn 1 km frå tyngre tekniske inngrep. Vurdering: Beitebruk i utmark har gått tilbake dei siste åra. Konsekvensen av dette, saman med mindre hogst i utmark og klimaendring, er auka attgroing. Utmarksbeiting er ei driftsform som er lite rasjonalisert. Det er relativt arbeidskrevande å ha tilsyn med husdyr på utmarksbeite og å sanke dyra inn frå beite. Ein tilkomstveg til eit beiteområde kan i mange samanhengar gjere dette arbeidet meir rasjonelt og effektivt. Rasjonelle og effektive løysingar vil og kunne ha verknad for rekruttering til landbruksyrket. På ei anna side skal det takast omsyn til naturmangfoldet. Reppanipa har ein svært rik fjellflora med fleire skjeldne arter. Naturmangfaldlova (NFL) 8 seier at offentlege avgjerder som vedkjem naturmangfoldet skal så langt det er rimeleg byggje på vitenskapeleg kunnskap om arter og naturtypar, og eventuell effekt av tiltak. Styresmaktene skal og leggja vekt på kunnskap som er basert på erfaringar med bruk av, og samspel med naturen. I dette høve er kunnskapsgrunnlaget om tilgrensande området godt. Det er dokumentert naturtype kalkrikt område i fjellet og naturtypen vert karakterisert som nasjonalt viktig. Det er vidare påvist mange skjeldne arter, både sårbare og arter på raudelista. Vidare er ein kjend med at området har vore nytta mellom anna til beiting og vedhogst i århundrer. 9 i NFL gjeld før-var-prinsippet. Når ein er i tvil om konsekvensane av tiltaket og når kunnskapsgrunnlaget ikkje er godt nok skal dette prinsippet tre i kraft. I dette høve meiner rådmannen at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å ta ei avgjerd. 10 i NFL seier at tiltaket sin samla påverknad på eit økosystem skal vurderast. I slike høve er det ikkje berre sjølve bygginga av vegen som vil ha verknad på økosystemet, men og dei faktorane som vegen fører med seg, mellom anna auka motorferdsle i området. Noko av denne trafikken kan ein regulere gjennom Lov om motorferdsle i utmark. Side 11 av 49

12 Sak 89/11 11 i NFL seier at tiltakshavar skal dekke evtuelle kostnader for å bøte på skadene som tiltaket måtte føre til. Deter ikkje aktuelt i dette høve. 12 handlar om å nytte teknikkar eller å endre lokalisering for å unngå skade på naturmangfoldet. Det er ikkje aktuelt i dette høve. Rådmannen meiner at bygging av veg i slike områder har mange uheldige sider. Dei tekniske inngrepa i naturen vil vera synlege i lang tid framover. Vegen fører til motorferdsle i utmark, sjølv om denne trafikken er knytta til landbruksnæringa har den konsekvensar for naturen. I denne høgda er naturen meir sårbar enn i låglandet. Dei positive sidene ved vegen er at beitebruken kan rasjonaliserast og halda fram som driftsform, vegen kan tene som skogsveg og attgroinga i området kan avgrensast. Dersom det vert gjeve løyve til vegbygging på dette grunnlaget vil det utvilsomt skape presedens for liknande saker mange stader i kommunen. Beitebruk i utmark har trong for å rasjonaliserast, men det bør gjerast med andre tiltak. På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at søknaden om forlenging av Liastølsvegen vert avslegen. Sogndal Jostein Aanestad Rådmann Einar Nedrelo Tenesteleiar Side 12 av 49

13 Sogndal kommune Sak 90/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 146/1 Arkivsak: 11/1010 Saksnr.: Utval Møtedato 49/11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet Sak 90/11 Johannes Rauboti - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 72/11 av Tilråding: Forvaltningsutvalet finn ikkje at det har komme fram nye moment i saka, og opprettheld sitt vedtak i sak 72/11. Saka vert oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for vidare handsaming. Vedlegg: Klage, motteke Situasjonsplan i m 1: 1000 og 1:5000 Uprenta vedlegg: Vedtak i sak 72/11 m/saksdokument. Saksutgreiing: Bakgrunn: Forvaltningsutvalet handsama i møte den , sak 72/11, søknad om dispensasjon for oppføring av naust og flytebrygge i Rauboti, gbnr. 146/1. Forvaltningsutvalet fatta følgjande vedtak: 1. Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningslova for oppføring av omsøkte tiltak. Bakgrunnen er at føremålsbestemmelsen i lova og kommuneplan sin arealdel vert vesentleg tilsidesett og at ein dispensasjon i strandsona kan skapa presedens for seinare søknader i området. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak. 2. Innspelet kan takast opp i samband med revidering av arealdelen i kommuneplanen. Frå Johannes Rauboti har vi motteke klage på vedtaket. Klagen er framsett innan klagefristen, jf. forvaltningslova 28. Klagar meiner at kommunen sitt vedtak ikkje er fagleg grunngjeve og at kommunen ikkje har oppfylt si plikt etter forvaltningslova. Han viser til føresegnene og retningslinjene i arealdelen til kommuneplanen 13 der han meiner at dette ikkje er urørt strandsone og såleis ikkje har innverknad på dette tiltaket. Han har lagt med fotomontasje og meiner at bileta tydeleg viser at dette ikkje er urørt strandsona. Han meinar at oppfordringa til grunneigarane om å komma med innspel i tilknytning til revisjon av arealplanen for å dekka behovet for nausttomtar står i sterk Side 13 av 49

14 Sak 90/11 kontrast til påstanden om at formålbestemmelsen vert vesentleg tilsidesett. Dette er ein tidkrevande framgangsmåte og eit viktig tiltak vert såleis unødig forsinka. I klagen vert det opplyst i vedlagt brev frå grunneigaren at eksisterande bustadhus har dekka sitt behov for naust sør for elva i Rauboti og at andre hytteeigarar har signert på at dei er inneforstått med at flytebrygga er eit felles tiltak for hyttetomtane. Kommunen treng difor ikkje engste seg for at det kjem tilsvarande søknader frå kvar av hytteeigarane i området. Det er søkt om oppføring av naust og flytebrygge på hovudbruket sitt areal, dette fordi det er eit felles tiltak. I klagen vert vist til at kommunevegen mellom Rauboti og Fjærland i periodar kan vera utrygg og stengt. Naustet gjer det mogeleg å oppbevara båt som på kort varsel kan takast i bruk ved behov. Dette krev også god landsplass for båt, som flytebrygge. Dei nye nasjonale retningslinjene har som føremål å gjera det lettare for kommunane å gi dispensasjonar utanfor pressområder. Rauboti i Fjærland er ikkje noko pressområde. Klagar kan ikkje sjå at kommunen har komme med konkrete ulemper med tiltaket anna enn frykten for presedens og han meinar difor at det bør gjevast løyve til omsøkte tiltak. Kommentar: I føresegnene og retningslinjene i kommuneplan sin arealdel 13, strandsone, jf. strandsoneanalyse går det fram at, sitat: Alle område som har urørt strandlinje i Sogndal Kommune bør i utgangspunktet bevarast. Det vil sei at det normalt ikkje skal tillatast ny bygging av hus, hytter, veg, moloar eller andre utfyllingar der strandlinja er urørt. Med urørt strandlinje er meint område der strandlinja ikkje er utbygd med bygningar, kaiar, vegar eller andre anlegg. Strandområde der det er rydningsrøysar eller plastringar, vert rekna som urørt. Spesielt gjeld følgjande for Fjærlandsfjorden, sitat: Fjærlandsfjorden har store natur-, landskaps- og opplevingsverdiar i nasjonal samanheng. Store delar av fjorden er utan større inngrep. Eit overordna mål er å ta vare på inngrepsfrie preget og den avgrensa plasseringa av bygningane på gardane langs fjorden. Frå kommunegrensa i sør og forbi Jordal og Lidal ligg den mest verdfulle strandsona ut frå natur- og landskapsomsyn. Landskapverdiane er svært store i nasjonal samanheng. Her vil det normalt vere forbod mot nye bygningar og andre inngrep i strandsona. Tiltak som kjem i konflikt med 13 i kommuneplan må handsamast i planprosess. Føresegnene kjem i tillegg til 1-8 i plan- og bygningslova. Framlagde foto og ortofoto viser at det langs strandlinja her ligg det rydningsrøysar og det ikkje er andre anlegg med unntak av ei mindre eksisterande brygge. Vi meiner difor at strandlinja her vert rekna som urørt. Å gi dispensasjonar i strandsona for plassering av tiltaket medfører at kommuneplan sin arealdel og plan- og bygningslova 1-8 vert vesentleg tilsidesett. Vurdering etter naturmangfaldlova ( 8-12), jf. nml. 7: Kunnskapsgrunnlag, 8: Grendene langs Fjærlandsfjorden er prega av gamalt kulturlandskap, og vi veit at det i nærleiken av det omsøkte tiltaket, sør for elva, ligg eit naturtypeområde klassefisert som viktig slåttemark(naturbase,dn). Det er ikkje registrert raudlista eller freda/prioriterte artar i området kring det omsøkte tiltaket. Området ligg også utafor INON-område (inngrepsfri natur). Kommeplanen sin arealdel er likevel klår på at store delar av Fjærlandsfjorden inneheld nasjonalt verdifull naturmangfald i form av landskap- og Side 14 av 49

15 Sak 90/11 opplevingsverdiar. Det omsøkte tiltaket ligg innafor strandsona i området med store landskapsverdiar i nasjonal samanheng. Med bakgrunn i desse opplysningane har vi vurdert kunnskapsgrunnlaget til vera nok til å ta ei avgjerd. Føre-var-prinsippet, 9: Dispensasjon til eit nytt tiltak i eit område der kommunen i utgangspunktet ikkje ynskjer vidare utbygging kan utløysa liknande dispensasjonsøknader hjå andre grunneigarar (presedens). Sjølv om hytteigarane i Rauboti er eininge og har signert avtale om at dette er eit felles tiltak, kan tiltaket likevel skapa presedens andre stader langs Fjærlandsfjorden. Ein eventuell persedensverknad med auka utbygging i strandsona vil forringa landskapskvalitetane som kommunen ynskjer å ta vare på gjennom arealplanen, og kan vara til hinder for allmenn ferdsel i strandsona, jf.friluftslova 1. Avgjerda skal og ta sikte på å unngå mogleg vesentleg skade på naturmangfaldet, som også omfattar viktige landskapsverdiar. Økosystemtilnærming og samla belastning, 10: For å ta vare på det landskapsmessige mangfaldet og minske menneskeleg påverknad er det viktig å sjå heile området under eitt. I sårbare og verdifulle landskap er effekten av tiltak vesentleg større enn i eit mindre sårbare landskap. Det er den samla belastninga som er avgjerande. I dette tilfellet gir ikkje sjølve tiltaket ein uakseptabel negativ konsekvens for landskapet. Likevel vil effekten av presedensverknaden- auka utbygging i strandsona langs Fjærlandsfjorden- føre til at den samla belastninga for naturmangfaldet i området verta uakseptabelt stor. Kontnader ved miljøforringing, 11: Vedtaket i sak 72/11 om avslag på dispensasjonssøknaden og dersom påfølgjande klage ikkje fører fram, vil det ikkje føre til miljøforringing, og eventuelle kostnader vil difor vera uaktuell i denne saka. Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar, 12: I vedtaket har vi påpeika at tiltakshavar kan legge fram saka som innspel ved revisjon av arealdelen i kommuneplanen. Kommunen kan då få klarlagt trongen for tilkomst i området i ein heilskapleg plan, og vil då unngå presedensverknaden. Konklusjon: Rådmann finn ikkje at det har komme fram nye moment i saka og tilrår forvaltningsutvalet å oppretthalda sitt vedtak i sak 72/11. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar- Side 15 av 49

16 Sogndal kommune Sak 91/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Diana Husum Ekren Arkiv: L12 Arkivsak: 11/1330 Saksnr.: Utval Møtedato 62/11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet Sak 91/11 Dispensasjon gbnr.23/125 Fosshaugane Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje dispensasjon frå til oppføring av leilegheit gbnr.23/125, sidan vilkår lova set for å gje dispensasjon ikkje er til stades, jf plan og bygningslova Vedlegg: Søknad om dispensasjon frå plan og bygningslova 19-2, dagsett Plan og fasadeteikningar, situasjonsplan Uprenta vedlegg: Søknad om dispensasjon frå plan og bygningslova 19-2, dagsett Saksframlegg og vedtak frå forvaltningsutvalet Saksutgreiing: Bakgrunn: Vi mottok søknad frå Roald Øen v/ Helge Øen. Det vart søkt om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for Fosshaugane for eigedom gbnr.23/125. Planen vart vedteken Den omsøkte eigedomen er regulert som industri/lager. Føresegene opnar for at området kan nyttast til lett industri/service. Bygget på eigedomen vert i dag nytta til dette føremålet. I kjellar er det lager/verkstad, i 1.etg er det kontor, butikk, utstilling og showrom. Eigedomen er no eigd av Roald Øen, men skal overdragast til Helge Øen I den forbindelse er det eit ynskje om bruksendring for delar av eigedomen. Det omsøkte tiltaket gjeld ombygging til ei leilegheit, oppføring av tilhøyrande veranda, fasade-endring og oppføring av undergrunnsparkering / lager. Undergrunnsparkeringa vil koma inn på naboeigedomen gbnr.23/106, som også er eigd av Roald Øen. Leilegheit: Helge Øen ynskjer ved overdraging av eigedomen å føra opp ei leilegheit. Ei leilegheit på 95m 2 er tenkt i 1.etg. der det i dag er butikkareal. Bruksareal på bygget er 388 m 2, og resterande areal i etasjen vil verta nytta til kontor/butikk. I søknaden er det opplyst om behovet for utstilling/showrom er nærast borte, då kundane no finn informasjon gjennom andre media. Søkjar meiner at dette arealet kan nyttast til bustadføremål. Det vert vidare skrive i søknaden at den omsøkte leilegheita ikkje vil endre karakteren til bygningen, utover at veranda vert plassert mot eksisterande bustadfelt, samt endring av enkelte glasfasadar mot same bustadfelt. Side 16 av 49

17 Sak 91/11 Garasje/lager: Det vert søkt om løyve til å byggje eit parkeringsareal/lager på 190 m 2 under bakkenivå. Det er ynskjeleg at garasjen skal byggjast i direkte tilknyting til same eigedom som den omsøkte leilegheita. Parkeringsarealet/lageret skal nyttast som parkering for driftsmiddel for Roald Øen AS: traktor, båt, delelager og service-vogner til bedrifta. Det vil og verta parkeringsplass for den tiltenkte leilegheita. Søkjar peikar på at parkering for kundar vil verta ivareteke som tidlegare, og at tal parkeringsplassar vil auke på bakkenivå dersom tiltaket under bakkenivå vert realisert. Søkjar peikar vidare på at det i dag er mykje fokus på parkering i kommunen, og meiner at ved å få løyve til å byggje undergrunnsgarasje, vil dette bidra til å løyse parkeringsproblem på ein effektiv måte. Bakgrunn for søknad: Øen opplyser i søknaden at det tidlegare i år var søkt om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for same eigedom. Det var då søkt om oppføring av ei leilegheit, og denne vart handsama i forvaltningsutvalet. Det vart gjeve avslag på tiltaket. Øen søkte også om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for undergrunns parkeringskjellar. Søknaden var meint presentert for forvaltningsutvalet som ei samla sak, men delt opp av kommunal administrasjon som følgje av for seint innkomne saksdokument frå Øen. Dette er bakgrunn for at ny søknad med samla dokument for både leilegheit og garasje er sendt kommunen. Trafikksituasjon: Øen har gjennom tidlegare møter med kommunen fått ei forståing av at kommunen ikkje ynskjer aktivitet som medfører trafikkauke i området. Han understreker i sin søknad om at dette tiltaket ikkje vil føre med seg trafikkauke, då tal bu-einingar ikkje vil stige. Nabobygningen, gbnr.23/106 er regulert med same føremål som gbnr.23/125, og det vert opplyst at desse har to bu-einingar i dag i 2.etg. Dersom gbnr.23/125 får løyve til oppføring av ei leilegheit, vil desse to bu-einingane slåast saman til ei eining. Øen opplyser om at eventuell utleige av det ledige kontor/butikkarealet vil føre med seg betydeleg trafikkauke, då næringsområdet set mal for trafikkstraumen på dagtid. Vidare meiner Øen at trafikksikringstiltak for Ingafossen/Kvåle vil påverke mengde trafikk for området. Sogndal kommune har for kort tid sidan gjennomført steg 1 i ei ombygging av innfartsveg til området, og ved denne ombygginga er føresetnad at vegen skal stengjast for gjennomgangstrafikk forbi Kvåle skule. Øen meiner at trafikke vil verta betydeleg redusert i førehald til dagens nivå. Søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan var oppe til politisk handsaming Øen refererer delar av avslaget (saksframlegget) av sak 62/11; «Føremål i gjeldande reguleringsplan er å leggje til rette for utvikling av område til skule, idrett, aktivitet, forsking, kunnskapspark og oppleving. Det er i reguleringsplanen ikkje opning for at eigedomen kan nyttast til bustadføremål. I føresegna 1.3: a. Bruk: Området kan nyttast til lett industri/service. b. Utnytting: Bruksareal i bygningsmassen skal ikkje aukast i høve til situasjonen i dag. I gjeldande reguleringsplan er det ikkje opning for utviding av bustadområde i planområde. Det er etter vår vurdering ikkje heimel til å gje dispensasjon etter Pbl 19-2 for ombygging av delar av eit bygg som er regulert til industri / lager for å kunne bygge ei leilegheit. Pbl 19-2 sei at fordelane med å gjeva ein dispensasjon skal vera klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Etter vår vurdering vil ein dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan kunne gje presedens for tilsvarande saker. Side 17 av 49

18 Sak 91/11 Rådmannen vil tilrå at det ikkje vert gjeve dispensasjon frå gjeldande plan. Alternativ er å fremje reguleringsplanendring.» Øen kommenterer saksframlegget frå førre avslag; «ikkje opning for at eigedomen kan nyttast til bustadføremål»: Naboeigedomen bnr.23/106 er regulert til same føremål som den omsøkte leilegheita har. På denne eigedomen har det vore leilegheiter sidan «ikkje opning for utviding av bustadområde i planområde» Innaføre bustadområdet var det i 2007 rive ein bustad, som vart erstatta med ny bustad med tre nye bu-einingar. Dette fører med seg ei auke i trafikk på tilkomstveg, og søkjar meiner den dispensasjonsaka var langt meir omfattande enn det denne søknaden vil innebera. «Dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan vil kunne gje presedens for tilsvarande saker»: Søkjar meiner at dersom ein ser på heilskapen på området som bygningane ligg i, er desse meir til å samanlikne med handelsbygningar i Sogndalsfjøra enn industrifeltet på Kaupanger. Øen hevdar at bygningane ikkje kan seiast å liggje i eit industriområde all den tid dei er omkransa av bustad, park og skular. Eksempelvis er det i Sogndalsfjøra bygg som har handel/næring i kombinasjon med bustader. Øen meiner det omsøkte tiltaket ikkje skil seg i så måte frå desse. «Alternativ er å fremje reguleringsplanendring»: Kommunen ynskjer ikkje meir trafikk på tilkomstvegen, av omsyn til elevane. Ved eventuell reguleringsendring er det ynskjeleg for kommunen ny tilkomst for å imøtekome problem med meir trafikk på vegen. Dette punktet hindrar eventuell søknad om reguleringsendring, så lenge Øen sjølv må syte for eigen tilkomst. Det er ikkje mogeleg å få til alternative tilkomstvegar. Familiebedrifta Øen har ikkje ynskje om å omregulere området til bustader. Verksemdene dei driv skal framleis vere her. Familien trur det er til det beste for både kommunen og dei sjølve at dei får dispensasjon frå gjeldande plan for å gjennomføre dei omsøkte tiltaka, framfor å gjere ei reguleringsendring for heile området. Tiltaka er eit sterkt ynskje frå familien, og dei ser det som ei naturleg utvikling og utnytting av eigedomane. Dei meiner naboar ikkje får ulemper med tiltaka. Dei meiner vidare at tiltaka ikkje vil vera til hinder for framtidig utvikling av området til skuleføremål. Vurdering: Vi mottok søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan. Den gongen vart det søkt om oppføring av leilegheit på gbnr.23/125. Denne saka var oppe til handsaming i forvaltningsutvalet, der det vart gjeve avslag på det omsøkte tiltaket mottok vi ny søknad, denne var meint frå Øen si side til å vera ei utviding av førre søknad. Dette vart ikkje gjennomført, då den fyrste saka var klar til handsaming. Då forvaltningsutvalet ikkje gav dispensasjon frå pbl 19-2 til oppføring av leilegheit, vart vi einige med Øen om å ikkje handsame søknad for parkeringskjellar. Søkjar har i søknad vi mottok kome med supplerande informasjon og argument som vi legg til grunn ved handsaminga for denne søknaden. Side 18 av 49

19 Sak 91/11 Gjeldande reguleringsplan var vedteken Føremål med gjeldande reguleringsplan «er å leggja til rette for utvikling av område til skule, idrett, aktivitet, friluftsliv, forsking, kunnskapspark og oppleving». Den omsøkte eigedomen ligg i område I (industri). Det er ikkje opning for at eigedomane kan nyttast til bustadføremål. Føresegn 1.3: a. Bruk: Området kan nyttast til lett industri/service. b.utnytting: Bruksareal i bygningsmassen skal ikkje aukast i høve til situasjonen i dag. Utsnitt av gjeldande reguleringsplan: Når det gjeld kommentarane frå Øen har vi følgjande vurderingar: «ikkje opning for at eigedomen kan nyttast til bustadføremål»: I gjeldane reguleringsplan er det ikkje opning for at eigedomen kan nyttast til bustadføremål. At det er leilegheiter på naboeigedomen, og at det har vore slik sidan 1974 betyr ikkje at andre eigedomar med same reguleringsføremål utan vidare kan få eit slikt løyve. «ikkje opning for utviding av bustadområde i planområde» På gbnr.28/102 (sjå utsnitt frå reguleringsplan) vart det gjeve løyve til å setje opp eit bygg med tre bu-einingar. Dette tiltaket er gjort innaføre område som er regulert til bustadføremål. Tiltaket var såleis i samsvar med plan. Dette tiltaket kan ha ført til at det vart ei trafikkauke fram til denne eigedomen. For bustadområde B1, seier føresegn 1.2 e: «Parkeringskrav: Det skal vera oppstillingsplassar for bilar på eiga tomt- minst to plassar for kvar bustad og 0,5 for kvar hybel». Tiltaket som er gjort på naboeigedomen er gjort i samsvar med plan / føresegn. «Dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan vil kunne gje presedens for tilsvarande saker»: Side 19 av 49

20 Sak 91/11 Det omsøkte tiltaket ligg i område regulert til industri. I Sogndalsfjøra finn ein bustad- og forretningsområde som er i same bygg, då regulert med kombinerte føremål, og såleis i samsvar med plan. I gjeldande reguleringsplan er det ikkje opning for at det kan oppførast leilegheit i område som er regulert til industriområde. Det er etter vår vurdering ikkje heimel til å gje dispensasjon frå regulerinsgplanen, jf plan og bygningslova 19-2, til å byggje omsøkte tiltak. Pbl 19-2 sei at fordelane med å gje dispensasjon skal vera klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Etter vår vurdering vil ein dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan kunne gje presedens for tilsvarande saker. Søknad om parkeringskjeller kan etter vår vurdering gjennomførast innafor føremålet i reguleringsplanen, og krev såleis ikkje dispensasjon. Denne delen av søkanden kan handsamast som ei byggesak etter delegert mynde. Administrasjonen vil gje løyve til tiltaket. Rådmann vil tilrå at det ikkje vert gjeve dispensasjon frå gjeldande plan til oppføring av ei leilegheit. Alternativ er å fremje ny detaljreguleringsplan. Sogndal Jostein Aanestad Einar Nedrelo -rådmann- -leiar plan og næring- Side 20 av 49

21 Sogndal kommune Sak 92/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Svein Ålhus Arkiv: MTR 11/5 Arkivsak: 11/1715 Saksnr.: Utval Møtedato 92/11 Forvaltningsutvalet Sak 92/11 Søknad om dispensasjon - deling av grunneigedom, gbnr. 11/5 Tilråding: 1. Forvaltningsutvalet gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen og dermed ikkje løyve til omdisponering av ca. 250 m2 som i kommuneplan er avsett til næringsareal. Avslaget er heimla i 19-2 i plan- og bygningslova, då føremoner ved å gje dispensasjon er klart mindre enn ulempene etter ei samla vurdering. 2. Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå kravet til utbyggingsplan for areal avsett til bustadføremål på gbnr. 11/5. Det vert gjeve løyve til frådeling av bustadareal i samsvar med kommuneplan. Dispensasjon er gjeve med heimel i plan- og bygningslova 19-2, då tiltaket ikkje set omsynet bak føremålet til kravet om utbyggingsplan til sides, og det ligg føre klart større fordelar enn ulemper ved å gje dispensasjon. Vedlegg: Søknadsbrev, dagsett med kartvedlegg Tilleggssøknad, dagsett Saksutgreiing: Bakgrunn: Advokatfirmaet Harris DA har på vegner av Trygve Ness i brev av 9. mai d.å. søkt om løyve til frådeling av ca. 2 mål frå gbnr. 11/5. I kommuneplanen er om lag 1750 m2 av arealet på 2 mål lagt ut til bustadføremål, medan resterande areal er ein del av næringsareal avsett i kommuneplanen. Det vert difor søkt om dispensasjon frå kommeplanen for endra bruk av ca. 250 m2, frå næring til bustadføremål. Kommunen gjer i brev av 8. juli søkjar merksam på at kommuneplanen har krav om utbyggingsplan og at ein difor også må søkje om dispensasjon frå dette kravet. Kommunen mottek søknad om dispensasjon dagsett 11. juli. Søknaden omfattar med dette: dispensasjon frå krav om utarbeiding av utbyggingsplan jf i pbl. dispensasjon frå arealdelen for ca. 250 m2 der arealet vert søkt endra frå næringsføremål til bustadføremål. Dersom det ikkje vert gjeve dispensasjon i høve endra arealbruk, er det subsidiert søkt om frådeling av den delen av eigedomen som er lagt ut til bustadføremål, dvs. i samsvar med føremålsgrensa. Grunna kommuneplanen sin arealdisponering trengst det ikkje delingsløyve etter jordlova, sjølv om noko av arealet i dag har fruktproduksjon. Side 21 av 49

22 Sak 92/11 Område som gbnr. 11/5 er ein del av og som i kommuneplanen er avsett til bustadføremål, med krav om utbyggingsplan, er i hovudsak fordelt på 3 eigedomar; gbnr. 11/1, 11/5 og 11/6. Område avsett til bustadføremål for gbnr. 11/1 omfattar berre ei mindre stripe langs Navarsetevegen og tilkomstvegen til tunet på gbnr 11/5. Arealet på gbnr. 11/6, som omfattar største delen av bustadområde, er regulert med godkjent reguleringsplan Navarsetevegen 19 av Resterande areal avsett til bustadføremål med krav om utbyggingsplan vert då tunet på gbnr. 11/5. Som grunngjeving for ynskje om frådeling skriv søkjar: Bakgrunn for søknaden er at tunet på gbnr. 11/5 i kommuneplanen for Sogndal Kjøsnes er lagt ut til bustadområde, medan arealet nedanfor tunet i same plan er lagt ut til næring. Trygve Ness bur i tunet, dreg på alderen, har ikkje livsarvingar, vurderer disponeringa av sine eigedomar frametter, og vil løyse sine disponeringar i samsvar med kva kommuneplanen legg opp til. Sitat slutt. Vurdering: Etter plan- og bygningslova 19-2 første ledd kan kommunen gje varig eller midlertidig dispensasjon frå føresegner i plan- og bygningslova eller frå føresegner som er gjeve med heimel i lova. Plan- og bygningslova 19-2 andre ledd legg føringar for kommunane si dispensasjonsvurdering. Det vert vist til at det ikkje kan gjevast dispensasjon dersom omsyna bak føresegna det skal dispenserast frå eller dersom omsyna bak føremålet til lova vert vesentleg sett til sides. I tillegg vert det vist til at fordelane ved ein dispensasjon må vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Det følgjer av ovannemnde føresegner om dispensasjon at ingen har krav på å få dispensasjon til tiltak som er i strid med vedteken arealbruk. Etter forvaltningspraksis skal det ikkje vere kurant å få innvilga dispensasjon. Om vilkåra for dispensasjon er oppfylt, må vurderast konkret frå sak til sak og ut frå kva tiltak dispensasjonssøknaden gjeld. I si grunngjeving for føremålsendring av ca. 250 m2 avsett til næringsføremål vert det bl.a. vist til at bustadeigedomen vert heller lita og trong, særleg med tanke på korleis det eldre våningshuset vert liggjande i høve næringsarealet. Søkjar meiner at ein miljømessig, og for å markere at dette opphavleg har vore eit gardstun, høver det med litt hage sør-aust for uthuset, der bustadtomta får ei betre arrondering og at grenselinja mot næringsarealet vert beint. Søkjar meiner at denne tomteløysinga vert betre i samsvar med omsynet til miljø og grensesnittet mellom bustadområde og næringsområde som den nye plan- og bygningslova vektlegg. Side 22 av 49

23 Sak 92/11 Det er tidlegare fremja reguleringssak i område, der veg mellom Navarsetevegen og Fv 55/Statoil stasjonen var lagt på næringsarealet og inntil føremålsgrensa mellom næring og bustad. Etter vår vurdering vart vegen, som er eit offentleg ynskje å få etablert, lagt slik for å få effektiv utnytting av næringsarealet. Planen vart ikkje godkjent/realisert og er dermed ikkje noko vi kan leggje vekt på i denne saka, men blir nemnd fordi vi meiner det ikkje er tilrådeleg å dispensere frå kommuneplanen på dette punkt før det ligg føre utbyggingsplan for næringsarealet. Etter vår vurdering har vi ikkje oversikt over konsekvensane med å fjerne deler av planlagt næringsareal, til fordel for ei bustadtomt som då vil bli på ca. 2 mål, før det ligg føre utbyggingsplan for areal avsett til næring. Dei offentlege interessene i saka skal vege tyngre enn dei private og vi vil difor påstå at det samla sett ikkje er dokumentert at fordelane er klart større enn ulempene ved å gje dispensasjon. Det er følgjeleg ikkje heimel til å gje dispensasjon etter pbl I høve søknad om dispensasjon frå kravet til utbyggingsplan viser søkjar i si grunngjeving bl.a. til følgjande forhold: Frådelinga gjeld eksisterande tun, der det ikkje er naturleg at frådelinga av tunet med eksisterande bygningar skal utløyse krav til utbyggingsplan. Utløysing av krav til utbyggingsplan for B-U området (og næringsarealet) eller reguleringsplan for same, er først naturleg der tomtefrådeling vert gjort med tanke på bygging eller treng ny tilkomst/endra infrastruktur, eller vanskeleggjer framtidig infrastruktur. Sitat slutt. Etter at kommunen i sommar godkjende reguleringsplan for Navarsetevegen 19, gbnr. 11/6, er hovudarealet for nytt utbyggingsareal ferdig regulert. Det vil etter vår vurdering difor ikkje lenger vere grunnlag for å krevje utbyggingsplan for tunet på gbnr 11/5 då ein dispensasjon ikkje vesentleg set til sides omsynet som kravet til ein utbyggingsplan var meint å ta vare på. Dette grunngjev vi med at eigedomen alt er utbygd, har vegtilkomst og infrastruktur som gjer det unaturleg å krevje utbyggingsplan. Vi kan dermed ikkje sjå at det ligg føre ulemper ved å gje dispensasjon, men klare fordelar for eigar, då denne får større handlingsrom i disponering av sine eigedomar. Det er etter vår vurdering heimel til å gje dispensasjon, jf. Pbl 19-2 for frådeling av eigedomen i samsvar med arealdel av kommuneplan. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -leiar plan- og næring- Side 23 av 49

24 Sogndal kommune Sak 93/11 Forvaltningsutvalet Saksh.: Svein Ålhus Arkiv: MTR 25/51 Arkivsak: 11/1867 Saksnr.: Utval Møtedato 153/11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet /11 Forvaltningsutvalet Sak 93/11 Klage på avslått byggeløyve gbnr. 25/51 Tilråding: Forvaltningsutvalet stadfestar vedtak i møte d.å. i sak 85/11, då det ikkje ligg føre nye opplysningar i saka. Saka vert sendt Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Vedlegg: Brev frå Advokatkontoret Harris DA, dagsett Saksframlegg og saksprotokoll til sak 85/11 Teikning over loftsplan Fasadeteikning Saksutgreiing: Bakgrunn: Dvergsdal og Sunde as fekk i forvaltningsutvalsak 85/11 avslag på søknad om oppføring av bustad på gbnr 25/51, då bygningen det var søkt byggeløyve for, vert rekna som eit bygg på 3 etasjar jf. TEK10 6-1, og dermed i strid med vedteken reguleringsplan for Kvåle Gurvin 5-3 andre ledd. Advokatkontoret Harris har på vegne av Dvergsdal og Sunde as med brev av d.å klaga på vedtaket. Harris viser i sin klage til at kommunen grunngjev sitt avslag på analogien frå retningslinjene til TEK og til SAK 2-1, som dei meiner har liten relevans for det faktiske vurderingstemaet i saka; om loftsetasjen slik den er søkt etablert er å rekna som etasje eller ikkje etter 6-1 i TEK10. Dei viser vidare til at kommunen ikkje kan vise til nokon heimel i formell lov eller forskrift, og vedtaket må difor vere å sjå på som ugyldig. I H 01/2011 Veiledning til SAK 2-1 til bokstav a står følgjande: "Det må forhindres at tiltakshaver slipper unna med søknad eller opplysninger om at man for eksempel skal bruke en bygning som et naust, dersom naustet er innredet til og fremstår som en hytte, og det ikke er lagt til rette for plassering av båt, fiskeredskap eller annet som hører til et naust, eller at det omsøkte eller opplyste ikke skal utgjøre den primære bruken. Tilsvarende ved innredning av kjellere til rom for varig opphold. Dersom det for eksempel er store vinduer, peis og/eller annen tilrettelegging for annet enn bodbruk i et rom som er angitt som bod, skal det legges til grunn hva rommet åpenbart framstår som, og ikke hva som er angitt i søknaden eller som lovlig bruk." Sitat slutt. Tilsvarande står i same rettleiing under krav til tilgjengelegheit 12-2 følgjande: Side 24 av 49

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Diana Husum Ekren Arkivsaksnr.: 11/ Dispensasjon gbnr.23/125 Lunnamyri 12 / Fosshaugane - Kvåle

Saksframlegg. Sakshandsamar: Diana Husum Ekren Arkivsaksnr.: 11/ Dispensasjon gbnr.23/125 Lunnamyri 12 / Fosshaugane - Kvåle Saksframlegg Sakshandsamar: Diana Husum Ekren Arkivsaksnr.: 11/1330-16 Arkiv: L12 Dispensasjon gbnr.23/125 Lunnamyri 12 / Fosshaugane - Kvåle * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje dispensasjon frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073 Klagehandsaming, klage på dispensasjon frå landbruksføremålet i kommuneplanen, oppføring av hytte på Bersetno,

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Dispensasjon - plassering av avløpsreinseanlegg - Hodlekve * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-37/50, FA-L42 19/1477 Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR 37/50 - Søknad om dispensasjon frå

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert.

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert. Møteinnkalling Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Nordfjord folkehøgskule Dato: 28.02.2018 Tid: Ca kl. 15:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Jarle Mindor Blomvik 6156 Ørsta Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/534 11468/2013 WANGEN 46/3 22.10.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 15.10.13, SAK PS

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 07.02.2018 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13.30 kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2016 Tid: 13:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/16 16/23 Forvaltningsutvalet 2016 - Opning,

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

o

o 2017/544-26 Karl Andreas Johannessen 05.12.2018 karl.andreas.johannessen@bykle.kommune.n o Melding om vedtak Reguleringsendring Gbnr 2/85 Plassestøylen 21 Planutvalet vedtok i møte 03.12 2018 (sak 127/18)

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 6 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 03.10.2018 2018/318 24067/2018 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 139/18

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/542-16 Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland Saksframlegg Saksmappe 2016/1341-10 Saksbehandlar Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland Innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.07.2015 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 14.11.2007 Tid: 14.00 19.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 6 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 26.03.2015 2015/195-7027/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato PS 62/15

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: 13:00 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2055-2 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval

Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 01.06.2016 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/513 Forvaltningsutvalet - Opning,

Detaljer