Jeg, leilighet nummer gir med dette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg, leilighet nummer gir med dette"

Transkript

1 )b Valg av møteleder )e Spørsmål om møtet er lovlig inkalt GALSTEROB51ATAGLIKENYD.3 Regnskap for 2014 Og revisors beretning I,.6 Plasering Og finansiering av sødelbrøner. Jfr. vedleg 1..7 Tilbakebetaling av sikringskad Og finansiering Jfr. vedleg 2.,olsO 12. mars 2015 TKAMLUF tkamluf til å steme på mine vegne på ordinær gnilmasroflareneg i Dynekilgata 15 Boretslag. (NB! Kun en fulmakt pr. andelseier),olso mars 2015 underskrift! 'H, jf,.. ( " lit andelseierne, revisor, ELBO Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling Onsdag 25. mars 2015 kl i styrerommet. Dynekilgata 15 il Dagsorden: 1. Konstituering a) Navnefortegnelse c) Valg av referent d) Valg aven andelseier til å underskrive protokollen 2. Årsberetning fra styret for Godtgjøring til styret og revisor 5. Budsjett for Innkomne saker. Ingen 9. Yillg a) Valg av leder for 1 år. Ekstern leder. Jfr. vedlegg 3. b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. c) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år d) Valg av valgkomite (3 personer for 1 år) Styret ============================================================== Jeg, leilighet nummer gir med dette

2 / "","'c :eserda Dynekilgata 15 i Oslo komune. Boretslaget består av 160 andelsleiligheter i en stegalsterob virksomhet har som hovedformål å gi andelseierne bruksret til egen bolig i. boretslagets eiendom (boret). I tileg organiserer og forvalter boretslaget andre tiltak som rah samenheng med andelseiernes boret. :redeltsen Monica S. Lovaz :meldemarav Paul Hansen dlihnug Alm (død september 2014) dnort Briseid nelesrøfsgninterof er utført av Ensliges Landsforbunds BL, Oslo. Boretslagets revisor er MSR Hasner, Kjelstrup & Wigen AS. monejg BL Partner med polisenurnrner SP Egenandelen er kr 6.0,-. ted er utbetalt 4 erstatningskader i RENTRAP/LBN eksron Boligbygelags Landsforbund, der ELBO er medlem, arbeider med informasjon og gnirkisroflib m.m. og energi. ( -\ " " -, 2014 Styrets årsberetning for virksomhetene i Dynekilgata 15 Borettslag Borettslaget er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnurnrner , og har bygning. Siden generalforsamling 31. mars 2014 har borettslagets styre bestått av: Leder: Jacob Osnes Styremedlem: Hilde Irene Jonassen Olav Johan øye Elin Aurstad Iver Myklebust Valgkomite: Jorunn Holstvold Arild Hauge Kristin Møyland Forretningsførsel og revisjon Forsikring Borettslagets eiendom er forsikret i If Skadeforsikring. Forsikringen er en totalforsikring Totalforsikringen dekker også: styreansvar, underslag, rettshjelp, ansvar- og førerulykke, ulykkesforsikring - dugnad og styremedlemmer -, ulykkesforsikring for barn og Anticimex skadedyrforsikring. saker til beste for boligbyggelaget og borettslagene. Gjennom Boligbyggelagenes forsikring (Partner) kan medlemsfordeler oppnås for internett, hjemforsikring, reiseforsikring, Styret Borettslagets styre består av tre kvinner og to menn. Styrets leder er mann. Borettslaget følger 1

3 /.tegalsterob Boretslaget har også løpende opdatering om HMS (helse, miljø og sikerhet) metsys for ansate. Det er forøvrig ike iverksat likestilingsfremende tiltak i boretslaget. tegalsterob forurenser ike det ytre miljø i vesentlig grad, utover det som må anses normalt steryts arbeid tdlohva i alt 14 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 31. mars 2014 med 30 rænidroartske generalforsamling ted ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 6. mai Bakgrunen for dete var at det åp den ordinære generalforsamlingen 31. mars 2014 ike ble valgt noen styreleder. I tileg rav søpelbrøn-prosjektet sak fordi dene saken ike var tilstrekelig belyst på den ordinære.negnilmasroflareneg Selvag Prosjekt deltok også på den ekstraordinære.erediv Søpelbrøn-prosjektet skal behandles på nyt på den ordinære generalforsamlingen i.5102 ksinketnarb teryts fulgte høsten 2014 op kontrolen av pulveraparater og røykvarslere utført i 209 av teamrif Tryg og Siker. Ale pulveraparater ble skiftet ut, og gamle røykvarslere ble tetatsre med nye moderne røykvarslere med 10 års-bateri. Ny kontrol vil bli i Styret liv våren 2015 ingå en årlig serviceavtale med Tryg og Siker for de pulveraparatene som teverbremos fra juni 2014 la styret vekt på informasjon om søpel og kildesortering, rerdnih fri ferdsel, og vil om nødvendig fjerne tingene på eiers risiko og regning. Reglene for kurb av gjesteparkeringen, samt parkering utenfor opmerkede felt, ble 'gjentat. Biler som eki har garasje eler parkeringsplas i bakgården må parkere i sidegatene eter gjeldende.relger Det er viktig å respektere parkeringsreglene slik at beboernes sikerhet kan bli tateravi dersom branbil eler sykebil har behov for å kotnme in på parkeringsplasen. negnaglit til søpelromet må heler ike bli speret for de som skal tøme.enreniatnoclepøs I vinterbrevet fra desember 2014 ble det git en kort opsumering av hva som var blit utført va vedlikeholdsprosjekter om høsten. Det ble også git informasjon om tidspunkter for når 2 )' J likestillingslovens bestemmelser ved valg av tillitsvalgte, samt ved eventuelle nyansettelser i for et boligselskap. Fra generalforsamlingen 31. mars 2014 og frem til generalforsamlingen 25. mars 2015 har det vært edegiterebemets andelseiere til stede, i tileg til 3 fulmakter, i følge protokolen. Styrets arbeid har i perioden vært preget av effektivitet, meget godt samarbeid og felles fokus på måloppnåelse..negnilmasroflareneg På den ekstraordinære generalforsamlingen ble Jacob A. Osnes valgt til styreleder for 1 år. Det ble også vedtatt at søppelbrønn-prosjektet skulle utsettes og utredes råts i felesarealene og på ELBO sine kontorer. Det vil våren 2015 bli foretat en kontrol og justering av innvendige branndører, da det viser seg at ikke alle lukker seg ordentlig. Sommer- og vinterbrev Styret har sendt ut 2 informasjonsbrev til alle beboere: ett sommerbrevog ett vinterbrev. I håndtering av papp og papir og bruken av fellesarealer til oppbevaring. Korridorer og trappeløp er rømningsveier. I henhold til brannforskriftene er det ikke tillatt å hensette noe i disse arealene, da dette kan hindre fri ferdsel. Styret er ansvarlig for at rømningsveier ikke

4 elb det tat med et punkt «Vis fetvet»; råd om hvordan man skal kvite seg med fet og ted ble avholdt dugnad 14. mai i pent vær. Styret var fornøyd med opmøtet. Opgavene rednu dugnaden var å ryde hagen og tilknytede områder for hageavfal, fjerne sykler som tlaisos samvær med griling. ener«traper» er firmaet som vasker invendige felesarealer i bloken vår. Firmaet har trots set gjort en god job, men eter at boretslaget var ferdig med ale enetkejsorpsdlohekildev i fjor høst har det komet in klager fra beboere på mangelfult.dlohner Styret har i den anledning avtalt møte med «Rene traper» i starten av mars, og vil po opslag om «Snøvaktelefon»( ) som boretslaget kan ringe dersom brøytingen I juli 2014 ble tre av garasjeportene (nr. 1,2 og 3) skiftet ut av firmaet Asker og Bærum esnergeb arbeidet til der det var behov. Styret har imidlertid fåt en avtale med same firma mo 25 % rabat på de resterende portene. Utskiftingen av de resterende portene vil bli gjort retsemrelam Buer Dramen AS som leverte det mest prisgunstige tilbudet. På grun av neimonokø ble østsiden av bloken (mot Trondheimsveien) tat først i uke 40. Det var enrelam og Selvag Prosjekt som avgjorde hvilken side av bloken som hade størst behov. ned andre siden av bloken males i 2015., ~- " ' 3 "'" -, søppelcontainer ville komme i 1. halvår 2015, samt tips for riktig søppelhåndtering. I tillegg matrester. \ Dugnad ikke var merket med leilighetsnummer, samt generell rydding av fellesareal. Etterpå var det Oppfølging av leverandører av tjenester Renhold på dette møtet gå gjennom renholdsavtalen. Styret håper dette er med på å øke kvaliteten på renholdet igjen. Snømåking / strøing Gårdpass er leverandører av diverse vaktmestertjenester, blant annet snømåking og strøing av borettslagets område på baksiden av blokken. Tidligere i vinter mottok styret klager på mangelfull snømåking og strøing. Klagene ble videreformidlet til Gårdpass. Det ble også satt uteblir. I tillegg hadde en person fra styret møte med Gårdpass hvor borettslagets avtale ble,tågmonejg og hvor rutiner ble presentert. Styret håper dise tiltakene er med på og sikrer en tilfredsstillende kvalitet på Gårdpass sine vintertjenester. Bytting av garasjeporter Vedlikehold i 2014 retropejsarag AS. Bakgrunen for utskifting, var at en av portene var ødelagt, og dermed var til fare for liv og helse. Styret skulle gjeme skiftet ut alle portene samtidig, men valgte å over en to års periode, avhengig av behov og økonomi. Maling av utvendige boder Selvaag Prosjekt hentet inn anbud på vask og maling av utvendige boder, og det var

5 // ' Skiftet kabelnett i blokken Kabelnettet i blokken var i 2013 og starten av 2014 plaget av ustabilitet når det gjaldt oppkobling mot internett og varierende kvalitet på tv-signalene. Styret undersøkte hva nettgo inholdsleverandørene (GET, Canal Digital og Altiboks) kune tilby i en ny løsning, og mok frem til at GET leverte det beste tilbudet. Da GET også var leverandør av det arf same leverandør vile bli mest smidig. Arbeidet med å instalere fibernet startet i uke.63 Instalasjon og skifte av motakere ble foretat i uke 4, med et opsamlingsheat i uke 48. rete at nyt fibernet ble instalert, har det vært betydelig bedre kvalitet på tv-signaler og rete den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, ble det opretet en epurgsdiebramas som har utredet søpelbrøn-prosjektet videre. Selvag har vært med i nepurgsdiebramas har hat flere møter, og har komet frem til den mest hensiktsmesige,nekolb men på den ekstraordinære generalforsamlingen kom det invending mot dene va bloken. Det ble foretat undersøkelser i grunen for å se om plaseringen vile kome i tkilfnok med tekniske instalasjoner, men det ble ike påvist noen. Bymiljø-etaten har heler eki komet med noen motforestilinger mot dene plaseringen. Søpelbrøn-prosjektet remok op som egen sak på den ordinære generalforsamlingen i ted ble på ordinær generalforsamling 31. mars 2014 vedtat å skifte ut den gamle.nelvatdevoh Ale stigere opover i etasjene ble samtidig bytet ut, slik at de skule være i ravsmas med moderniseringen. teryts valgte samtidig å opgradere de enkeltes sikrings skap i henhold til nye forskrifter om vark til overspeningsvern i sikringskap per 1. juli Dete fordi omtrent tre fjerdedeler va sikringskapene fremdeles var av de originale sikrings skapene, samt at en del av de ederela opgraderte sikrings skap overbelastet det elektriske anleget i byget. Det ble lagt po til en økning i amperstyrken fra 25 ampere (A) til 40 A i ale sikringsboksene. dem dagens bruk og fremtidig bruk. regnidnevni mot dene fremgangsmåten. Eter at styret hade konferert med advokat, kom teryts frem til at kostnadene skule dekes av feleskostnadene, og at de andelseiere som 4 -" :< ' l eksisterende coax-nettverket i blokken, var styret av den oppfatning at overgangen til fibernett oppkobling mot internett. Søppelbrønner samarbeidsgruppen, samt beboere, og to fra styret. plasseringen av søppel brønnene og utforming av søppelbrønn-anlegget. Opprinnelig anbefalte Selvaag søppelbrønnene plassert til venstre for inngangspartiet på fremsiden av plasseringen. Samarbeidsgruppen besluttet å utrede alternativet for plassering av søppel brønner på sydsiden Skifte av hovedtavle, stigeledninger og innmat i sikrings skap Moderniseringen av sikringsboksene var nødvendig for å sikre at ampere styrken ble i tråd Styret valgte først å sende ut faktura på utført arbeid i sikrings skapene til hver enkelt andelseier, da det var enkelt å identifisere den enkeltes kostnad. Enkelte beboere hadde

6 ~ edah inbetalt fakturaen skule få pengene tilbakebetalt. Dete punktet vil derfor bli tat op mos en egen sak på den ordinære generalforsamlingen i ted ble også avdeket en feil på tidligere elektrikerarbeider i forbindelse med seriekobling av,enrederebsnavtmrav noe som medførte bortfal av varmtvanet ved to anledninger på grun va jordingsfeil med varmtvansberederne. Seriekoblingen ble endret og jordingsfeilen retet.po Firmaet Elektro Netverk Service AS har vært brukt i det ovenevnte arbeidet. Styret er gidlev fornøyd med at bloken nå omsider har fåt en opgradert infrastruktur for elektrisitet, eon som har medført at bransikerheten i bloken er betydelig forbedret. teryts fåt en avtale med firmaet Asker og Bærum Garasjeporter AS, som skiftet ut tre av nedistsø av bloken (mot Trondheimsveien) tat vasket og malt i Uke 40 i 2014 av eneniksameksav har av ulike årsaker hade en tendens til å stope midt i et program, noe som tetsaleb maskinene uforholdsmesig mye. Behovet for service fra Jako har derfor vært høyt. ecivres fra Jako blit redusert. Da andelen av beboere som benyter vaskeriet går ned eter trevh som beboere instalerer vaskemaskiner i leilighetene, vil styret se på nye teryts komer tilbake med mer informasjon når dete foreliger. tatna levetid på dagens rør er melom 50 og 60 år, regnet fra da bloken ble byget (1967). I eted liger ike ine i noen planer, men som ale kjener til begyner heisene å bli gamle, eon som gjør at en eler bege må skiftes før vi vet ordet av det. ted er omsat 19 leiligheter siden forige generalforsamling. Treten leiligheter har vært utleid Planer for > Bytting av garasjeporter enetropejsarag i 2014, om 25 % rabat på de resterende portene. Utskiftingen av de resterende portene vil bli gjort over en to års periode, avhengig av behov og økonomi. Utbedring av fasade Enkelte steder i fasaden er det skader på betongen. Styret vil innhente pristilbud på utbedring av disse skadene. Arbeidet vil bli utført i løpet av Maling av utvendige boder Malermester Buer Drammen AS. Vestsiden av blokken vil bli tatt i Vaskeriet Etter at vaskemaskinene og tørketromlene ble fristilt fra pollettsystemet, har behovet for betalingsløsninger for bruk av vaskeriet. Trolig vil det blir en form for abonnementsløsning. Oppgradering av soilrør vedlikeholdsplanen - utarbeidet etter en tilstandsrapport utført av USBL som styret følger, er oppgradering av rør planlagt utført i Styret vil imidlertid henstille beboerne til regelmessig å rense sluket på badet, for å forebygge at rør tetter seg til. Skifte av heiser Omsetning av leiligheter i perioden. Det er tre juridiske andelseiere i laget. S " <:. ',

7 ,-leges til egenkapitalen som per viser samlet latipak minus kr ,-. Boligbyget, som inbefater 160 leiligheter, er opført i tepaksnger med bokført verdi, kr ,-. Vedlikeholdskostnader har vært kostnadsført rete hvert som de er blit utført. Styret mener at det gjenomførte vedlikeholdet er gilekertslit til å opveie verdiforingelse av bygningen, og at virkelig verdi av bygningen er ereyøh en den bokførte verdien som står opført i regnskapet. Boretslaget har således en ksitkaf egenkapital som er høyere en den bokførte egenkapitalen., Boretslaget framstår således som solid. Årsregnskapet er sat op eter forutsetningen for tastrof drift, og det er ingen forhold som skule tilsi noe anet i framtida. Årsregnskapet med tkisrevo over disponible midler og noter gir eter styrets opfatning en retvisende oversikt revo utviklingen og resultatet av boretslagets virksomhet og stiling per I henhold til regnskapet for 2014 er boretslagets disponible midler - dvs. omløpsmidier sunim kortsiktig gjeld på kr ved årets slut. For øvrig vises til de enkelte talene i tepaksnger og den regnskapsmesige oversikten som framkomer under noter til regnskapet. tejsdub for 2015 teryts har sat op en oversikt over forventede intekter og utgifter i Talene er vist i nege kolone ved siden av driftsoversikten (Budsjet). tegalsterob har flytende rente på lånene i Eiendomskredit. Renten er pr på 4,0 %.a.p Fra blir renten på 3,25 % p.a. En følger nøye med på renteutviklingen. reldimevreser er plasert på særvilkårskonto med rente på 3 % på inskud fra og med ted er budsjetert med underskud på minus kr 12604, noe som gir en forventet endring i elbinopsid midler på minus kr 495 for For øvrig vises til de enkelte talene i.netkisrevo,olso I styret for Dynekilgata 15 Boretslag bocaj Osneslsl Monica S. LovaszJsl Hilde Jonasen Isl redel 6 " " ~ - -.J Årets underskudd kr - Økonomi Olav-Johan øye Isl

8 reton Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjet 2014 Budsjet inkrevde feleskostnader garasje I parkering ksav og tørkeanleg eieltu plas basestasjon eieltu boder MUS intekter redantsoklanosrep (2) raronoheryts (2) raronohsnojsiver (2) raronohtnelusnok O raronohtakovda erdna fremede tjenester retnegnitnok gniretkejsorp dlohekildev (3) VT-lebaK gnirkisrof elanumok avgifter tfigvaetsef (8) ksirtkele strøm erdna driftskostnader MUS kostnader tatluserstfird retketnisnanif og kostnader retketnietner retner Eiendomskredit tatluser av finansintekt./kostn TATLUSERSRÅ trøfrevo til anen kapital (6) mørtstnatnok( analyse) elbinopsid midler Noter Budsjet 2015 elbinopsid midler pr regnirdne i disponible midler: sterå resultat gardva lån Eiendomskredit (7) sterå endring disponible midler a elbinopsid midler pr edis J " '\ - Resultatregnskap Dynekilgata 15 Borettslag Inntekter Kostnader raronohrerøfsgninterof (inkl. mva fra 2015) Overføringer: BORETTSLAGETS DISPONIBLE MIDLER:

9 RELEDNEIE Noter 2014 egirav driftsmidler gybgilob (3) mus anlegsmidler reidimspølmo regnirdrof resnatser - feleskostnader resnatser garasjerestanser etlatebsduksrof kostnader nena kortsiktig fordring,duksniknab kontanter edneåtseni på driftskonto (4) edneåtseni på særvilkår mus omløpsmidier MUS EIENDELER tuksni egenkapital tnejtpo egenkapital mus egenkapital (6) DLEJG gitkisgnal gjeld nåletnap Eiendomskredit (7) duksnisterob (5) gitkistrok gjeld tlatebsduksrof - feleskostnader tlatebsduksrof - garasje gnirerutkaf strømskap dlejgrødnarevel gidlyks of. myndighet I nena kortsiktig gjeld MUS kortsiktig gjeld reslelitstnap (7) acinom S. Lovasz /5/ Jacob A. Osnes /5/ nahoj-valo øye /5/.olsO 31. desember februar 2015 I styret for Dynekilgata 15 Boretslag redel, edis 2 '-, Dynekilgata 15 Borettslag Balanse 2013 ANLEGGSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL MUS langsiktig gjeld MUS EGENKAPITAL OG GJELD Hilde Jonassen /5/

10 eton 1 Regnskapsprinsiper reton til regnskapet som skal tilbakebetales inen et år er klasifisert som omløpsmidier. Ved gniresifisalk av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grun. reldimsgelna vurderes til anskafelseskost, men ned skrives til virkelig verdi når verdifalet ikke eræv forbigående. Anlegsmidler med begrenset økonomisk serøfesnalab til.regnirdnetner reidimspølmo vurderes til laveste av anskafelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til retketnistfird tlenimon motat beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuele senere rentendringer. retketnieiel intektsføres i takt med utleieperioden, og salg av tjenester intektsføres når tjenesten utføres. egirav driftsmidler egirav driftsmidler balanseføres til anskafelseskost og avskrives ike. Vedlikehold av driftsmidler.teldimstfird relatvaeiel regnirdrof serøfsdantsok løpende under driftskostnader. Påkostninger eler forbedringer tileges kostpris. Skilet molem vedlikehold og påkostninglforbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskafelse av relatvaeiel er ike balanseført. regnirdrofednuk og andre fordringer opføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. negnintesva til tap er gjort på grunlag av individuel vurdering av fordringene. I tileg er det foretat en lereneg avsetning for å deke tapsrisiko som ike var kjent på vurderingstidspunktet. galsterob er ike skatepliktig. " v J- / edis 3 ~. Dynekilgata Noter Borettslag tepaksngersra er sat op i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og god regnskapsskikk for små foretak. legerdevoh for vurdering og klasifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anlegsmidler. Andre eiendeler er klasifisert som omløpsmidier. Fordringer forventes å levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån nominelle verdier på etablerings tidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av Skatter

11 ~ reton til regnskapet.~-~eton 2 Ansate, godtgjøreiser, lån til ansate m.v. redantsoksnøl består av følgende poster: nøl tfigvarevigsdiebra erdna personalkostnader mus lønskostnader giltinsmonejg antal årsverk: 0,5 0,5 :resierøjgtdog ednegløf godtgjøreiser er git til boretslagets ledende personer: nøl nena godtgjørelse - mus raronoh til revisor: tledrof på tjenestetype (honorarene er inklusive merverdiavgift): tgalåpvol revisjon raronoh for andre tjenester: - Bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer - - Anen rådgivning 3719 mus honorar for andre tjenester 3719 / edis 4 teryts Noter Dynekilgata 15 Borettslag Pensjoner: Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

12 eton 3 Varige driftsmidler og vedlikehold gnagva i året - tsokseslefaksna kA avskrivninger pr la - trøfesnalab verdi råseslefaksna sterå vedlikehold: regningyb resieh gelnaienegah ireksav salpsgnirekrap/rejsarag redaks/gnintatsre 24 0 dlohekildev/nojsaraper utstyr va bygningene. eton 4 Bankmidler endnub bankmidler - skatetrekskonto eton SAntali andeler og andelskapital og boretsinskud m.v. ~_."'" -~-,_.'" duksnisterob i boretslaget er \ed utgangen av året: i -"'"."'."-'-,-'._-'~,"_",","'0 '" _.".C"'"'"'"'"'1-~ I Bokført =-,. I c \ ~-~-'"- -'" '~!~-~ I- cduksnisterob c I I \; c \! / I '-,-,- ",",", L- edis 5 ~ Noter.-'l c N 2014 Dynekilgata 15 Boretslag oter til regnskapet -' Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdsarbeidet er tilstrekkelig for å oppveie for verdiforringelse.

13 eton 6 Egenkapital _e Noter reton til regnskapet stera resultat eton 7 Langsiktig gjeld, pantstilelser og garantier dlejg til Eiendomskredit AS ( optaksår 202, løpetid 25 år, rente 4%) (optaksår 202, løpetid 25 år, rente 4% mus mus mus Dynekilgata 15 Borettslag Annen Andelskapital egenkapital Sum Egenkapital pr Egenkapital pr Gjeld til Eiendomskreditt AS Opprinnelig gjeld i Eiendomskreditt AS : kr Opprinnelig gjeld i Eiendomskreditt AS: kr Bokført gjeld sikret ved pant i eiendommen: Gjeld til kredittinstitusjoner (spesifisert ovenfor) Borettsinnskudd Balanseført verdi av pantsatte eiendeler: Fast eiendom Side 6

14 F",i ~ eton 8 Tomt ~ " ";" Noter 2014 Dynekilgata 15 Borettslag I.~::i:illlll:!!!l;' Noter til regnskapet., Leilighetsopplysninger 31/12-14 Andelsnummer Gjeld pr andel Antall and. Sum 49-54,59-64,65-70,75-80,81-86,91-96,97-102, , , , , , , ,11-14,15,16,17-22,27-32,33-38, ,71-74,87-90, , , , ,9,23-26, , Totalt av totalsummen gjelder festeavgift, Denne gjelden kommer frem ved at størrelsen på årets festeavgift, ved årskiftet, skal multipliseres med en fastsatt faktor (tall), som fastsettes av Skattedirektoratet årlig. Faktoren blir oppgitt i Takseringsreglene. Arets faktor er 10. Tomten er festet i 90 år fra Side 7

15 epurgsdiebramas som har utredet søpelbrøn-prosjektet videre. Selvag har vært med i,nekolb men på den ekstraordinære generalforsamlingen kom det invending mot dene nedisdys av bloken. Det ble foretat undersøkelser i grunen for å se om plaseringen vile emok i konflikt med tekniske instalasjoner, men det ble ike påvist noen. Bymiljø-etaten rah heler ike komet med noen motforestilinger mot dene plaseringen. lepøs brønene plaseres på sydsiden av bloken, dvs. ved ingangen som er nærmest.katpoenål Pr 9. mars 2015, utgjør prosjekteringskostnadene kr ,- inkl MVA, mens edneåtsnejg kostnader anslås til kr. 70.0,- inkl. MVA. Samlede kostnader vil da sumere ges til omtrent kr ,- inkl. MVA, og dise foreslås finansiert ved låneoptak i Totens,knaberapS som fordeles på felesgjelden til hver enkelt andelseier i boretslaget. mos er nærmest vaskeriet. enenørblepøs plaseres på kortsiden av bloken på sydsiden, dvs. ved ingangen som er -~- Vedlegg 1 til sak 6 Søppelbrønner Etter den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, ble det opprettet en samarbeidsgruppen, fireandelseiere og to fra styret. Samarbeidsgruppen har hatt tre møter, og har kommet frem til den mest hensiktsmessige plasseringen av søppelbrønnene og utforming av søppelbrønn-anlegget. Opprinnelig anbefalte Selvaag søppel brønnene plassert til venstre for inngangspartiet på fremsiden av plasseringen. Samarbeidsgruppen besluttet å utrede alternativet for plassering av søppelbrønner på Styret følger samarbeidsgruppens anbefaling til utforming og plassering, og foreslår at vaskeriet. Styret foreslår også at kostnadene forbundet med søppelbrønnprosjektet finansieres ved Innstillin2, plasserin2 av søddelbrønner: Søppelbrønnene foreslås plassert på kortsiden av blokken på sydsiden, dvs. ved inngangen Forsla2 til vedtak, plasserin2 av søddelbrønner: nærmest vaskeriet. Innstillin2, finansierin~ av søddelbrønner: Søppelbrønn-prosjektet forslås finansiert ved låneopptak på kr ,- i Totens Sparebank, og legges til fellesgjelden til hver andelseier. Forsla2 til vedtak, finansierin~ av søddelbrønner: Søppelbrønn-prosjektet finansieres ved låneopptak på kr ,- i Totens Sparebank, og legges til fellesgjelden til hver andelseier.

16 ad styret valgte å opgradere hovedtavle og stigere ble det vedtat at de enkeltes paksgnirkis også måte opgraderes i henhold til nye forskrifter om krav til ejksnak burde vært op til den enkelte å sørge for at ble gjort. Men for å kune forhandle ned enkelte beboer ble i eterkant belastet den utgiften deres sikringskap utgjorde for å få negninsøl være at de som har betalt får refundert det de har betalt, mens fakturaen for de mos ike har betalt ike blir krevd in». Styret har beslutet å følge rådet fra advokaten. mrof av feilesgjeld. De av andelseierne som har betalt tilsendt faktura vil få dene refundert. reiesledna i boretslaget. De av andelseierne som har betalt tilsendt faktura vil få dene va inmaten i sikringskapene, og fordeler kostnaden som felesgjeld på hver andelseier. '- ~';~ \ J Vedlegg 2 til sak 7 Tilbakebetaline: i forbindelse med oooe:raderin2 av sikrine:sskao overspenningsvern i sikringsskap per 1. juli Dette fordi omtrentlig tre fjerdedeler av sikringsskapene fremdeles var av de originale sikringsskapene, samt at en del av de allerede oppgraderte sikringsskap overbelastet det elektriske anlegget i bygget. Det er den enkelte eiers eget ansvar å oppgradere innmat i sikringsskapene, og styret ser i etterkant at dette en bedre pris, og forsikre at alle sikringsskap ble oppgradert innen rimelig tid, besluttet styret å gjennomføre en kollektiv oppgradering slik at alle sikringsskap var i henhold til nye krav. en rettferdig fordeling av utgiftene. Det ble derfor sendt ut fakturaer til hver enkelt andelseier. Enkelte andelseiere bestred denne fremgangsmåten. For å få en avklaring på problemstillingen hvorvidt styret har handlet i strid med hva de enkelte beboere kan belastes for, ble det valgt å innhente råd fra advokat. Rådet styret fikk var at «siden likhets prinsippet tilsier at alle andelseiere skal behandles likt, vil den beste Styret innstiller derfor på at det tas opp lån på kr ,- for å finansiere kostnadene knyttet tiloppgraderingen av sikringsskapene, og at disse fordeles på hver enkelt andelseier i Innstilline:, finansierine: av ooo2raderin2 av innmat i sikrin2sskao: Kostnaden knyttet til oppgradering av innmat i sikringsskap foreslås finansiert ved låneopptak av kr ,- i Totens Sparebank som fordeles på fellesgjelden til hver enkelt refundert. Forslae: til vedtak, finansierine: av oooe:raderine: av innmat i sikrin2sskao: Borettslaget tar opp lån på kr ,- i Totens Sparebank for å finansiere oppgraderingen

17 ~ ':o SA~ q. rænidro generalforsamling i Dynekilgata 15 Boretslag våren 2015 snetimokglav instiling: netimokglav har i møte komet fram til følgende instiling: :redel 1 år Jan Egil Trondsen (Ekstern) Ny :remeldemeryts 2 år Monica S. Lovasz Gjenstår 1 år igjen nahoj-valo øye Gjenstår 1 år igjen revi Urke Myklebust Ny do Einar Langeng Ny :remeldemarav 1 år 1. Paul Hansen Gjenvalg :etimokglav 1 år 1. Arild Hauge.2 Hanah Hildonen Ny.3 May Våtvik Ny.4 Kristin Ingebrigtsen Ny.2 Jorun Holstvold netimokglav mangler styreleder fra boretslaget, men styret og valgkomiten har funet en ekstern.redeleryts Se vedleg. netimokglav har beståt av: Arild Hauge og Jorun Holstvold,olsO 10. mars 2015 dlira Hauge /s/ Jorun Holstvold /s/ ( ) f. J' DYNE KIL GATA 15 BORETTSLAG Valgkomiteen Valgkomiteen )

18 rof boretslag og sameier. Basert på borets lagets og styrets størelse, antal styremøter som sedlohva i året, har vi fåt følgende tilbakemeldinger. nalad advokatfirma v/ola Kjær er vilig til å tilby en timespris på 1750,- per time med avregning per ejdert måned. Omregnet til boretslagets behov vil dete kome på drøyt 15 0,- kr i året. eil & Zimerman som leverte det desidert dyreste tilbudet i fjor (omregnet til 270,- kr) gav gnidlemekablit om at de ike hade anledning til å påta seg flere styreverv i den nærmeste fremtid. nexidneb Eiendom svarte at de ike kune påta seg et slikt verv pga. det kune duke op spørsmål mo habilitet. De vile imidlertid gjerne tilby os en komplet pake på regnskap, forvaltning, eseryts kretærfu n ksjo n. eryts og Ledelse AS formidler og tilbyr eksterne styrekandidater og kune tilby en kandidat til vervet mos styreleder. Kandidaten heter Jan Egil Trondsen, og han nesten 30 års lang og variert erfaring fra diebraeryts i boligselskap, både boretslag, boligsameier samt i forskjelige boligbygelag. Hans role i retafmo både inkaling med saksfremstiling samt ledelse og gjenomføring av styremøter og.regnilmasroflareneg Kompetansen er spesielt retet mot regnskap og økonomistyring men han har.terå åsgo lang erfaring med styrets opgaver i forhold til drift og vedlikehold samt.retkejsorpsgnilkivtu/sgniretilibaher,-,081 om inkludert moms utgjør 2 50,-. Kostnaden for år 2 vil dermed synke til ca. 1270,- i.tegalsterob Dise styre lederne vil ike være tilgjengelig for beboerhenvendelser med mindre vi relateb for dete til tilbudt timepris. De løpende driftsmesige opgavene vile derfor måte bli tledrof melom styremedlemene. Opgaver som vanligvis leges til styrelederfunksjon. I tileg.)rekaseryts remok andre opgaver som styremedlemer og varaer befater seg med (inkomne og pågående erelf fordeler med en intern styreleder. Da dete ike lar seg gjøre, komer styret til å instile Jan lige Trondsen til styreleder for et år. ~ f "- Vedlegg 3 til sak 9. Val~ av leder Under forutsetning at valgkomiteen ikke kommer opp med en kandidat til ny st yre leder på generalforsamlingen 25. mars 2015, eller at det ikke dukker opp benkeforslag på selve generalforsamlingen, forslår styret at det søkes etter en ekstern styreleder. Styret har i forkant av generalforsamlingen kontaktet fire firmaer som kan tilby styreledertjenester forhold til boligselskapenes styrer har bestått av både forretningsførerrollen med deltakelse i boligselskapenes styremøter og generalforsamlinger og i tillegg selve styrelederrollen. Erfaringen Basert på borettslaget størrelse vil en løsning fra Styre og Ledelse komme på i underkant av ,- for ett år. I dette beløpet ligger det imidlertid et formidlingshonorar(en engangsutbetaling) på Styret har hatt et uforpliktende møte med Styre og Ledelse og Jan Egil Trondsen, og er av den oppfatning at Jan Egil Trondsen vil være et godt valg som styreleder. I prisoverslagene ligger ikke alle løpende/tidkrevende oppgaver knyttet til oppfølging av vanlig drift i Styret er av den oppfatning at det aller beste hadde vært å finne en løsning i interne rekker, da det er teraronoheryts ble for 2014, ble på den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, øket til ,-, hvorav ,- var honorar til styreleder. Styret foreslår at styrehonoraret for 2015 økes til ,-, der ,- er kostnader til eksterne styreledertjenester.

19 .: 'J! ~nilitsni stvrelederhonorar teryts foreslår at Jan Egil Trondsen velges som styreleder for 1 år, under forutsetning av at forslaget mo økt styrelederhonorar og styrehonorar vedtas. \ ~~~:y -' " OR stvrehonorar: '" Styrelederhonorar og styrehonorar foreslås økt til henholdsvis kr ,- og kr ,- fra " Forsla~ til vedtak: Styrelederhonoraret økes til kr ,- og dermed at samlet styrehonoraret økes til fra Innstillin~ stvrelederverv: Forsla~ til vedtak: Jan Egil Trondsen velges som styreleder for 1 år.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er drift av boligeiendommen med adresse St. Halvardsgate 25A herunder utleie i forhold til vedtektene som forutsetter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer