Jeg, leilighet nummer gir med dette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg, leilighet nummer gir med dette"

Transkript

1 )b Valg av møteleder )e Spørsmål om møtet er lovlig inkalt GALSTEROB51ATAGLIKENYD.3 Regnskap for 2014 Og revisors beretning I,.6 Plasering Og finansiering av sødelbrøner. Jfr. vedleg 1..7 Tilbakebetaling av sikringskad Og finansiering Jfr. vedleg 2.,olsO 12. mars 2015 TKAMLUF tkamluf til å steme på mine vegne på ordinær gnilmasroflareneg i Dynekilgata 15 Boretslag. (NB! Kun en fulmakt pr. andelseier),olso mars 2015 underskrift! 'H, jf,.. ( " lit andelseierne, revisor, ELBO Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling Onsdag 25. mars 2015 kl i styrerommet. Dynekilgata 15 il Dagsorden: 1. Konstituering a) Navnefortegnelse c) Valg av referent d) Valg aven andelseier til å underskrive protokollen 2. Årsberetning fra styret for Godtgjøring til styret og revisor 5. Budsjett for Innkomne saker. Ingen 9. Yillg a) Valg av leder for 1 år. Ekstern leder. Jfr. vedlegg 3. b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. c) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år d) Valg av valgkomite (3 personer for 1 år) Styret ============================================================== Jeg, leilighet nummer gir med dette

2 / "","'c :eserda Dynekilgata 15 i Oslo komune. Boretslaget består av 160 andelsleiligheter i en stegalsterob virksomhet har som hovedformål å gi andelseierne bruksret til egen bolig i. boretslagets eiendom (boret). I tileg organiserer og forvalter boretslaget andre tiltak som rah samenheng med andelseiernes boret. :redeltsen Monica S. Lovaz :meldemarav Paul Hansen dlihnug Alm (død september 2014) dnort Briseid nelesrøfsgninterof er utført av Ensliges Landsforbunds BL, Oslo. Boretslagets revisor er MSR Hasner, Kjelstrup & Wigen AS. monejg BL Partner med polisenurnrner SP Egenandelen er kr 6.0,-. ted er utbetalt 4 erstatningskader i RENTRAP/LBN eksron Boligbygelags Landsforbund, der ELBO er medlem, arbeider med informasjon og gnirkisroflib m.m. og energi. ( -\ " " -, 2014 Styrets årsberetning for virksomhetene i Dynekilgata 15 Borettslag Borettslaget er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnurnrner , og har bygning. Siden generalforsamling 31. mars 2014 har borettslagets styre bestått av: Leder: Jacob Osnes Styremedlem: Hilde Irene Jonassen Olav Johan øye Elin Aurstad Iver Myklebust Valgkomite: Jorunn Holstvold Arild Hauge Kristin Møyland Forretningsførsel og revisjon Forsikring Borettslagets eiendom er forsikret i If Skadeforsikring. Forsikringen er en totalforsikring Totalforsikringen dekker også: styreansvar, underslag, rettshjelp, ansvar- og førerulykke, ulykkesforsikring - dugnad og styremedlemmer -, ulykkesforsikring for barn og Anticimex skadedyrforsikring. saker til beste for boligbyggelaget og borettslagene. Gjennom Boligbyggelagenes forsikring (Partner) kan medlemsfordeler oppnås for internett, hjemforsikring, reiseforsikring, Styret Borettslagets styre består av tre kvinner og to menn. Styrets leder er mann. Borettslaget følger 1

3 /.tegalsterob Boretslaget har også løpende opdatering om HMS (helse, miljø og sikerhet) metsys for ansate. Det er forøvrig ike iverksat likestilingsfremende tiltak i boretslaget. tegalsterob forurenser ike det ytre miljø i vesentlig grad, utover det som må anses normalt steryts arbeid tdlohva i alt 14 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 31. mars 2014 med 30 rænidroartske generalforsamling ted ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 6. mai Bakgrunen for dete var at det åp den ordinære generalforsamlingen 31. mars 2014 ike ble valgt noen styreleder. I tileg rav søpelbrøn-prosjektet sak fordi dene saken ike var tilstrekelig belyst på den ordinære.negnilmasroflareneg Selvag Prosjekt deltok også på den ekstraordinære.erediv Søpelbrøn-prosjektet skal behandles på nyt på den ordinære generalforsamlingen i.5102 ksinketnarb teryts fulgte høsten 2014 op kontrolen av pulveraparater og røykvarslere utført i 209 av teamrif Tryg og Siker. Ale pulveraparater ble skiftet ut, og gamle røykvarslere ble tetatsre med nye moderne røykvarslere med 10 års-bateri. Ny kontrol vil bli i Styret liv våren 2015 ingå en årlig serviceavtale med Tryg og Siker for de pulveraparatene som teverbremos fra juni 2014 la styret vekt på informasjon om søpel og kildesortering, rerdnih fri ferdsel, og vil om nødvendig fjerne tingene på eiers risiko og regning. Reglene for kurb av gjesteparkeringen, samt parkering utenfor opmerkede felt, ble 'gjentat. Biler som eki har garasje eler parkeringsplas i bakgården må parkere i sidegatene eter gjeldende.relger Det er viktig å respektere parkeringsreglene slik at beboernes sikerhet kan bli tateravi dersom branbil eler sykebil har behov for å kotnme in på parkeringsplasen. negnaglit til søpelromet må heler ike bli speret for de som skal tøme.enreniatnoclepøs I vinterbrevet fra desember 2014 ble det git en kort opsumering av hva som var blit utført va vedlikeholdsprosjekter om høsten. Det ble også git informasjon om tidspunkter for når 2 )' J likestillingslovens bestemmelser ved valg av tillitsvalgte, samt ved eventuelle nyansettelser i for et boligselskap. Fra generalforsamlingen 31. mars 2014 og frem til generalforsamlingen 25. mars 2015 har det vært edegiterebemets andelseiere til stede, i tileg til 3 fulmakter, i følge protokolen. Styrets arbeid har i perioden vært preget av effektivitet, meget godt samarbeid og felles fokus på måloppnåelse..negnilmasroflareneg På den ekstraordinære generalforsamlingen ble Jacob A. Osnes valgt til styreleder for 1 år. Det ble også vedtatt at søppelbrønn-prosjektet skulle utsettes og utredes råts i felesarealene og på ELBO sine kontorer. Det vil våren 2015 bli foretat en kontrol og justering av innvendige branndører, da det viser seg at ikke alle lukker seg ordentlig. Sommer- og vinterbrev Styret har sendt ut 2 informasjonsbrev til alle beboere: ett sommerbrevog ett vinterbrev. I håndtering av papp og papir og bruken av fellesarealer til oppbevaring. Korridorer og trappeløp er rømningsveier. I henhold til brannforskriftene er det ikke tillatt å hensette noe i disse arealene, da dette kan hindre fri ferdsel. Styret er ansvarlig for at rømningsveier ikke

4 elb det tat med et punkt «Vis fetvet»; råd om hvordan man skal kvite seg med fet og ted ble avholdt dugnad 14. mai i pent vær. Styret var fornøyd med opmøtet. Opgavene rednu dugnaden var å ryde hagen og tilknytede områder for hageavfal, fjerne sykler som tlaisos samvær med griling. ener«traper» er firmaet som vasker invendige felesarealer i bloken vår. Firmaet har trots set gjort en god job, men eter at boretslaget var ferdig med ale enetkejsorpsdlohekildev i fjor høst har det komet in klager fra beboere på mangelfult.dlohner Styret har i den anledning avtalt møte med «Rene traper» i starten av mars, og vil po opslag om «Snøvaktelefon»( ) som boretslaget kan ringe dersom brøytingen I juli 2014 ble tre av garasjeportene (nr. 1,2 og 3) skiftet ut av firmaet Asker og Bærum esnergeb arbeidet til der det var behov. Styret har imidlertid fåt en avtale med same firma mo 25 % rabat på de resterende portene. Utskiftingen av de resterende portene vil bli gjort retsemrelam Buer Dramen AS som leverte det mest prisgunstige tilbudet. På grun av neimonokø ble østsiden av bloken (mot Trondheimsveien) tat først i uke 40. Det var enrelam og Selvag Prosjekt som avgjorde hvilken side av bloken som hade størst behov. ned andre siden av bloken males i 2015., ~- " ' 3 "'" -, søppelcontainer ville komme i 1. halvår 2015, samt tips for riktig søppelhåndtering. I tillegg matrester. \ Dugnad ikke var merket med leilighetsnummer, samt generell rydding av fellesareal. Etterpå var det Oppfølging av leverandører av tjenester Renhold på dette møtet gå gjennom renholdsavtalen. Styret håper dette er med på å øke kvaliteten på renholdet igjen. Snømåking / strøing Gårdpass er leverandører av diverse vaktmestertjenester, blant annet snømåking og strøing av borettslagets område på baksiden av blokken. Tidligere i vinter mottok styret klager på mangelfull snømåking og strøing. Klagene ble videreformidlet til Gårdpass. Det ble også satt uteblir. I tillegg hadde en person fra styret møte med Gårdpass hvor borettslagets avtale ble,tågmonejg og hvor rutiner ble presentert. Styret håper dise tiltakene er med på og sikrer en tilfredsstillende kvalitet på Gårdpass sine vintertjenester. Bytting av garasjeporter Vedlikehold i 2014 retropejsarag AS. Bakgrunen for utskifting, var at en av portene var ødelagt, og dermed var til fare for liv og helse. Styret skulle gjeme skiftet ut alle portene samtidig, men valgte å over en to års periode, avhengig av behov og økonomi. Maling av utvendige boder Selvaag Prosjekt hentet inn anbud på vask og maling av utvendige boder, og det var

5 // ' Skiftet kabelnett i blokken Kabelnettet i blokken var i 2013 og starten av 2014 plaget av ustabilitet når det gjaldt oppkobling mot internett og varierende kvalitet på tv-signalene. Styret undersøkte hva nettgo inholdsleverandørene (GET, Canal Digital og Altiboks) kune tilby i en ny løsning, og mok frem til at GET leverte det beste tilbudet. Da GET også var leverandør av det arf same leverandør vile bli mest smidig. Arbeidet med å instalere fibernet startet i uke.63 Instalasjon og skifte av motakere ble foretat i uke 4, med et opsamlingsheat i uke 48. rete at nyt fibernet ble instalert, har det vært betydelig bedre kvalitet på tv-signaler og rete den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, ble det opretet en epurgsdiebramas som har utredet søpelbrøn-prosjektet videre. Selvag har vært med i nepurgsdiebramas har hat flere møter, og har komet frem til den mest hensiktsmesige,nekolb men på den ekstraordinære generalforsamlingen kom det invending mot dene va bloken. Det ble foretat undersøkelser i grunen for å se om plaseringen vile kome i tkilfnok med tekniske instalasjoner, men det ble ike påvist noen. Bymiljø-etaten har heler eki komet med noen motforestilinger mot dene plaseringen. Søpelbrøn-prosjektet remok op som egen sak på den ordinære generalforsamlingen i ted ble på ordinær generalforsamling 31. mars 2014 vedtat å skifte ut den gamle.nelvatdevoh Ale stigere opover i etasjene ble samtidig bytet ut, slik at de skule være i ravsmas med moderniseringen. teryts valgte samtidig å opgradere de enkeltes sikrings skap i henhold til nye forskrifter om vark til overspeningsvern i sikringskap per 1. juli Dete fordi omtrent tre fjerdedeler va sikringskapene fremdeles var av de originale sikrings skapene, samt at en del av de ederela opgraderte sikrings skap overbelastet det elektriske anleget i byget. Det ble lagt po til en økning i amperstyrken fra 25 ampere (A) til 40 A i ale sikringsboksene. dem dagens bruk og fremtidig bruk. regnidnevni mot dene fremgangsmåten. Eter at styret hade konferert med advokat, kom teryts frem til at kostnadene skule dekes av feleskostnadene, og at de andelseiere som 4 -" :< ' l eksisterende coax-nettverket i blokken, var styret av den oppfatning at overgangen til fibernett oppkobling mot internett. Søppelbrønner samarbeidsgruppen, samt beboere, og to fra styret. plasseringen av søppel brønnene og utforming av søppelbrønn-anlegget. Opprinnelig anbefalte Selvaag søppelbrønnene plassert til venstre for inngangspartiet på fremsiden av plasseringen. Samarbeidsgruppen besluttet å utrede alternativet for plassering av søppel brønner på sydsiden Skifte av hovedtavle, stigeledninger og innmat i sikrings skap Moderniseringen av sikringsboksene var nødvendig for å sikre at ampere styrken ble i tråd Styret valgte først å sende ut faktura på utført arbeid i sikrings skapene til hver enkelt andelseier, da det var enkelt å identifisere den enkeltes kostnad. Enkelte beboere hadde

6 ~ edah inbetalt fakturaen skule få pengene tilbakebetalt. Dete punktet vil derfor bli tat op mos en egen sak på den ordinære generalforsamlingen i ted ble også avdeket en feil på tidligere elektrikerarbeider i forbindelse med seriekobling av,enrederebsnavtmrav noe som medførte bortfal av varmtvanet ved to anledninger på grun va jordingsfeil med varmtvansberederne. Seriekoblingen ble endret og jordingsfeilen retet.po Firmaet Elektro Netverk Service AS har vært brukt i det ovenevnte arbeidet. Styret er gidlev fornøyd med at bloken nå omsider har fåt en opgradert infrastruktur for elektrisitet, eon som har medført at bransikerheten i bloken er betydelig forbedret. teryts fåt en avtale med firmaet Asker og Bærum Garasjeporter AS, som skiftet ut tre av nedistsø av bloken (mot Trondheimsveien) tat vasket og malt i Uke 40 i 2014 av eneniksameksav har av ulike årsaker hade en tendens til å stope midt i et program, noe som tetsaleb maskinene uforholdsmesig mye. Behovet for service fra Jako har derfor vært høyt. ecivres fra Jako blit redusert. Da andelen av beboere som benyter vaskeriet går ned eter trevh som beboere instalerer vaskemaskiner i leilighetene, vil styret se på nye teryts komer tilbake med mer informasjon når dete foreliger. tatna levetid på dagens rør er melom 50 og 60 år, regnet fra da bloken ble byget (1967). I eted liger ike ine i noen planer, men som ale kjener til begyner heisene å bli gamle, eon som gjør at en eler bege må skiftes før vi vet ordet av det. ted er omsat 19 leiligheter siden forige generalforsamling. Treten leiligheter har vært utleid Planer for > Bytting av garasjeporter enetropejsarag i 2014, om 25 % rabat på de resterende portene. Utskiftingen av de resterende portene vil bli gjort over en to års periode, avhengig av behov og økonomi. Utbedring av fasade Enkelte steder i fasaden er det skader på betongen. Styret vil innhente pristilbud på utbedring av disse skadene. Arbeidet vil bli utført i løpet av Maling av utvendige boder Malermester Buer Drammen AS. Vestsiden av blokken vil bli tatt i Vaskeriet Etter at vaskemaskinene og tørketromlene ble fristilt fra pollettsystemet, har behovet for betalingsløsninger for bruk av vaskeriet. Trolig vil det blir en form for abonnementsløsning. Oppgradering av soilrør vedlikeholdsplanen - utarbeidet etter en tilstandsrapport utført av USBL som styret følger, er oppgradering av rør planlagt utført i Styret vil imidlertid henstille beboerne til regelmessig å rense sluket på badet, for å forebygge at rør tetter seg til. Skifte av heiser Omsetning av leiligheter i perioden. Det er tre juridiske andelseiere i laget. S " <:. ',

7 ,-leges til egenkapitalen som per viser samlet latipak minus kr ,-. Boligbyget, som inbefater 160 leiligheter, er opført i tepaksnger med bokført verdi, kr ,-. Vedlikeholdskostnader har vært kostnadsført rete hvert som de er blit utført. Styret mener at det gjenomførte vedlikeholdet er gilekertslit til å opveie verdiforingelse av bygningen, og at virkelig verdi av bygningen er ereyøh en den bokførte verdien som står opført i regnskapet. Boretslaget har således en ksitkaf egenkapital som er høyere en den bokførte egenkapitalen., Boretslaget framstår således som solid. Årsregnskapet er sat op eter forutsetningen for tastrof drift, og det er ingen forhold som skule tilsi noe anet i framtida. Årsregnskapet med tkisrevo over disponible midler og noter gir eter styrets opfatning en retvisende oversikt revo utviklingen og resultatet av boretslagets virksomhet og stiling per I henhold til regnskapet for 2014 er boretslagets disponible midler - dvs. omløpsmidier sunim kortsiktig gjeld på kr ved årets slut. For øvrig vises til de enkelte talene i tepaksnger og den regnskapsmesige oversikten som framkomer under noter til regnskapet. tejsdub for 2015 teryts har sat op en oversikt over forventede intekter og utgifter i Talene er vist i nege kolone ved siden av driftsoversikten (Budsjet). tegalsterob har flytende rente på lånene i Eiendomskredit. Renten er pr på 4,0 %.a.p Fra blir renten på 3,25 % p.a. En følger nøye med på renteutviklingen. reldimevreser er plasert på særvilkårskonto med rente på 3 % på inskud fra og med ted er budsjetert med underskud på minus kr 12604, noe som gir en forventet endring i elbinopsid midler på minus kr 495 for For øvrig vises til de enkelte talene i.netkisrevo,olso I styret for Dynekilgata 15 Boretslag bocaj Osneslsl Monica S. LovaszJsl Hilde Jonasen Isl redel 6 " " ~ - -.J Årets underskudd kr - Økonomi Olav-Johan øye Isl

8 reton Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjet 2014 Budsjet inkrevde feleskostnader garasje I parkering ksav og tørkeanleg eieltu plas basestasjon eieltu boder MUS intekter redantsoklanosrep (2) raronoheryts (2) raronohsnojsiver (2) raronohtnelusnok O raronohtakovda erdna fremede tjenester retnegnitnok gniretkejsorp dlohekildev (3) VT-lebaK gnirkisrof elanumok avgifter tfigvaetsef (8) ksirtkele strøm erdna driftskostnader MUS kostnader tatluserstfird retketnisnanif og kostnader retketnietner retner Eiendomskredit tatluser av finansintekt./kostn TATLUSERSRÅ trøfrevo til anen kapital (6) mørtstnatnok( analyse) elbinopsid midler Noter Budsjet 2015 elbinopsid midler pr regnirdne i disponible midler: sterå resultat gardva lån Eiendomskredit (7) sterå endring disponible midler a elbinopsid midler pr edis J " '\ - Resultatregnskap Dynekilgata 15 Borettslag Inntekter Kostnader raronohrerøfsgninterof (inkl. mva fra 2015) Overføringer: BORETTSLAGETS DISPONIBLE MIDLER:

9 RELEDNEIE Noter 2014 egirav driftsmidler gybgilob (3) mus anlegsmidler reidimspølmo regnirdrof resnatser - feleskostnader resnatser garasjerestanser etlatebsduksrof kostnader nena kortsiktig fordring,duksniknab kontanter edneåtseni på driftskonto (4) edneåtseni på særvilkår mus omløpsmidier MUS EIENDELER tuksni egenkapital tnejtpo egenkapital mus egenkapital (6) DLEJG gitkisgnal gjeld nåletnap Eiendomskredit (7) duksnisterob (5) gitkistrok gjeld tlatebsduksrof - feleskostnader tlatebsduksrof - garasje gnirerutkaf strømskap dlejgrødnarevel gidlyks of. myndighet I nena kortsiktig gjeld MUS kortsiktig gjeld reslelitstnap (7) acinom S. Lovasz /5/ Jacob A. Osnes /5/ nahoj-valo øye /5/.olsO 31. desember februar 2015 I styret for Dynekilgata 15 Boretslag redel, edis 2 '-, Dynekilgata 15 Borettslag Balanse 2013 ANLEGGSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL MUS langsiktig gjeld MUS EGENKAPITAL OG GJELD Hilde Jonassen /5/

10 eton 1 Regnskapsprinsiper reton til regnskapet som skal tilbakebetales inen et år er klasifisert som omløpsmidier. Ved gniresifisalk av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grun. reldimsgelna vurderes til anskafelseskost, men ned skrives til virkelig verdi når verdifalet ikke eræv forbigående. Anlegsmidler med begrenset økonomisk serøfesnalab til.regnirdnetner reidimspølmo vurderes til laveste av anskafelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til retketnistfird tlenimon motat beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuele senere rentendringer. retketnieiel intektsføres i takt med utleieperioden, og salg av tjenester intektsføres når tjenesten utføres. egirav driftsmidler egirav driftsmidler balanseføres til anskafelseskost og avskrives ike. Vedlikehold av driftsmidler.teldimstfird relatvaeiel regnirdrof serøfsdantsok løpende under driftskostnader. Påkostninger eler forbedringer tileges kostpris. Skilet molem vedlikehold og påkostninglforbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskafelse av relatvaeiel er ike balanseført. regnirdrofednuk og andre fordringer opføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. negnintesva til tap er gjort på grunlag av individuel vurdering av fordringene. I tileg er det foretat en lereneg avsetning for å deke tapsrisiko som ike var kjent på vurderingstidspunktet. galsterob er ike skatepliktig. " v J- / edis 3 ~. Dynekilgata Noter Borettslag tepaksngersra er sat op i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og god regnskapsskikk for små foretak. legerdevoh for vurdering og klasifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anlegsmidler. Andre eiendeler er klasifisert som omløpsmidier. Fordringer forventes å levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån nominelle verdier på etablerings tidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av Skatter

11 ~ reton til regnskapet.~-~eton 2 Ansate, godtgjøreiser, lån til ansate m.v. redantsoksnøl består av følgende poster: nøl tfigvarevigsdiebra erdna personalkostnader mus lønskostnader giltinsmonejg antal årsverk: 0,5 0,5 :resierøjgtdog ednegløf godtgjøreiser er git til boretslagets ledende personer: nøl nena godtgjørelse - mus raronoh til revisor: tledrof på tjenestetype (honorarene er inklusive merverdiavgift): tgalåpvol revisjon raronoh for andre tjenester: - Bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer - - Anen rådgivning 3719 mus honorar for andre tjenester 3719 / edis 4 teryts Noter Dynekilgata 15 Borettslag Pensjoner: Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

12 eton 3 Varige driftsmidler og vedlikehold gnagva i året - tsokseslefaksna kA avskrivninger pr la - trøfesnalab verdi råseslefaksna sterå vedlikehold: regningyb resieh gelnaienegah ireksav salpsgnirekrap/rejsarag redaks/gnintatsre 24 0 dlohekildev/nojsaraper utstyr va bygningene. eton 4 Bankmidler endnub bankmidler - skatetrekskonto eton SAntali andeler og andelskapital og boretsinskud m.v. ~_."'" -~-,_.'" duksnisterob i boretslaget er \ed utgangen av året: i -"'"."'."-'-,-'._-'~,"_",","'0 '" _.".C"'"'"'"'"'1-~ I Bokført =-,. I c \ ~-~-'"- -'" '~!~-~ I- cduksnisterob c I I \; c \! / I '-,-,- ",",", L- edis 5 ~ Noter.-'l c N 2014 Dynekilgata 15 Boretslag oter til regnskapet -' Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdsarbeidet er tilstrekkelig for å oppveie for verdiforringelse.

13 eton 6 Egenkapital _e Noter reton til regnskapet stera resultat eton 7 Langsiktig gjeld, pantstilelser og garantier dlejg til Eiendomskredit AS ( optaksår 202, løpetid 25 år, rente 4%) (optaksår 202, løpetid 25 år, rente 4% mus mus mus Dynekilgata 15 Borettslag Annen Andelskapital egenkapital Sum Egenkapital pr Egenkapital pr Gjeld til Eiendomskreditt AS Opprinnelig gjeld i Eiendomskreditt AS : kr Opprinnelig gjeld i Eiendomskreditt AS: kr Bokført gjeld sikret ved pant i eiendommen: Gjeld til kredittinstitusjoner (spesifisert ovenfor) Borettsinnskudd Balanseført verdi av pantsatte eiendeler: Fast eiendom Side 6

14 F",i ~ eton 8 Tomt ~ " ";" Noter 2014 Dynekilgata 15 Borettslag I.~::i:illlll:!!!l;' Noter til regnskapet., Leilighetsopplysninger 31/12-14 Andelsnummer Gjeld pr andel Antall and. Sum 49-54,59-64,65-70,75-80,81-86,91-96,97-102, , , , , , , ,11-14,15,16,17-22,27-32,33-38, ,71-74,87-90, , , , ,9,23-26, , Totalt av totalsummen gjelder festeavgift, Denne gjelden kommer frem ved at størrelsen på årets festeavgift, ved årskiftet, skal multipliseres med en fastsatt faktor (tall), som fastsettes av Skattedirektoratet årlig. Faktoren blir oppgitt i Takseringsreglene. Arets faktor er 10. Tomten er festet i 90 år fra Side 7

15 epurgsdiebramas som har utredet søpelbrøn-prosjektet videre. Selvag har vært med i,nekolb men på den ekstraordinære generalforsamlingen kom det invending mot dene nedisdys av bloken. Det ble foretat undersøkelser i grunen for å se om plaseringen vile emok i konflikt med tekniske instalasjoner, men det ble ike påvist noen. Bymiljø-etaten rah heler ike komet med noen motforestilinger mot dene plaseringen. lepøs brønene plaseres på sydsiden av bloken, dvs. ved ingangen som er nærmest.katpoenål Pr 9. mars 2015, utgjør prosjekteringskostnadene kr ,- inkl MVA, mens edneåtsnejg kostnader anslås til kr. 70.0,- inkl. MVA. Samlede kostnader vil da sumere ges til omtrent kr ,- inkl. MVA, og dise foreslås finansiert ved låneoptak i Totens,knaberapS som fordeles på felesgjelden til hver enkelt andelseier i boretslaget. mos er nærmest vaskeriet. enenørblepøs plaseres på kortsiden av bloken på sydsiden, dvs. ved ingangen som er -~- Vedlegg 1 til sak 6 Søppelbrønner Etter den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, ble det opprettet en samarbeidsgruppen, fireandelseiere og to fra styret. Samarbeidsgruppen har hatt tre møter, og har kommet frem til den mest hensiktsmessige plasseringen av søppelbrønnene og utforming av søppelbrønn-anlegget. Opprinnelig anbefalte Selvaag søppel brønnene plassert til venstre for inngangspartiet på fremsiden av plasseringen. Samarbeidsgruppen besluttet å utrede alternativet for plassering av søppelbrønner på Styret følger samarbeidsgruppens anbefaling til utforming og plassering, og foreslår at vaskeriet. Styret foreslår også at kostnadene forbundet med søppelbrønnprosjektet finansieres ved Innstillin2, plasserin2 av søddelbrønner: Søppelbrønnene foreslås plassert på kortsiden av blokken på sydsiden, dvs. ved inngangen Forsla2 til vedtak, plasserin2 av søddelbrønner: nærmest vaskeriet. Innstillin2, finansierin~ av søddelbrønner: Søppelbrønn-prosjektet forslås finansiert ved låneopptak på kr ,- i Totens Sparebank, og legges til fellesgjelden til hver andelseier. Forsla2 til vedtak, finansierin~ av søddelbrønner: Søppelbrønn-prosjektet finansieres ved låneopptak på kr ,- i Totens Sparebank, og legges til fellesgjelden til hver andelseier.

16 ad styret valgte å opgradere hovedtavle og stigere ble det vedtat at de enkeltes paksgnirkis også måte opgraderes i henhold til nye forskrifter om krav til ejksnak burde vært op til den enkelte å sørge for at ble gjort. Men for å kune forhandle ned enkelte beboer ble i eterkant belastet den utgiften deres sikringskap utgjorde for å få negninsøl være at de som har betalt får refundert det de har betalt, mens fakturaen for de mos ike har betalt ike blir krevd in». Styret har beslutet å følge rådet fra advokaten. mrof av feilesgjeld. De av andelseierne som har betalt tilsendt faktura vil få dene refundert. reiesledna i boretslaget. De av andelseierne som har betalt tilsendt faktura vil få dene va inmaten i sikringskapene, og fordeler kostnaden som felesgjeld på hver andelseier. '- ~';~ \ J Vedlegg 2 til sak 7 Tilbakebetaline: i forbindelse med oooe:raderin2 av sikrine:sskao overspenningsvern i sikringsskap per 1. juli Dette fordi omtrentlig tre fjerdedeler av sikringsskapene fremdeles var av de originale sikringsskapene, samt at en del av de allerede oppgraderte sikringsskap overbelastet det elektriske anlegget i bygget. Det er den enkelte eiers eget ansvar å oppgradere innmat i sikringsskapene, og styret ser i etterkant at dette en bedre pris, og forsikre at alle sikringsskap ble oppgradert innen rimelig tid, besluttet styret å gjennomføre en kollektiv oppgradering slik at alle sikringsskap var i henhold til nye krav. en rettferdig fordeling av utgiftene. Det ble derfor sendt ut fakturaer til hver enkelt andelseier. Enkelte andelseiere bestred denne fremgangsmåten. For å få en avklaring på problemstillingen hvorvidt styret har handlet i strid med hva de enkelte beboere kan belastes for, ble det valgt å innhente råd fra advokat. Rådet styret fikk var at «siden likhets prinsippet tilsier at alle andelseiere skal behandles likt, vil den beste Styret innstiller derfor på at det tas opp lån på kr ,- for å finansiere kostnadene knyttet tiloppgraderingen av sikringsskapene, og at disse fordeles på hver enkelt andelseier i Innstilline:, finansierine: av ooo2raderin2 av innmat i sikrin2sskao: Kostnaden knyttet til oppgradering av innmat i sikringsskap foreslås finansiert ved låneopptak av kr ,- i Totens Sparebank som fordeles på fellesgjelden til hver enkelt refundert. Forslae: til vedtak, finansierine: av oooe:raderine: av innmat i sikrin2sskao: Borettslaget tar opp lån på kr ,- i Totens Sparebank for å finansiere oppgraderingen

17 ~ ':o SA~ q. rænidro generalforsamling i Dynekilgata 15 Boretslag våren 2015 snetimokglav instiling: netimokglav har i møte komet fram til følgende instiling: :redel 1 år Jan Egil Trondsen (Ekstern) Ny :remeldemeryts 2 år Monica S. Lovasz Gjenstår 1 år igjen nahoj-valo øye Gjenstår 1 år igjen revi Urke Myklebust Ny do Einar Langeng Ny :remeldemarav 1 år 1. Paul Hansen Gjenvalg :etimokglav 1 år 1. Arild Hauge.2 Hanah Hildonen Ny.3 May Våtvik Ny.4 Kristin Ingebrigtsen Ny.2 Jorun Holstvold netimokglav mangler styreleder fra boretslaget, men styret og valgkomiten har funet en ekstern.redeleryts Se vedleg. netimokglav har beståt av: Arild Hauge og Jorun Holstvold,olsO 10. mars 2015 dlira Hauge /s/ Jorun Holstvold /s/ ( ) f. J' DYNE KIL GATA 15 BORETTSLAG Valgkomiteen Valgkomiteen )

18 rof boretslag og sameier. Basert på borets lagets og styrets størelse, antal styremøter som sedlohva i året, har vi fåt følgende tilbakemeldinger. nalad advokatfirma v/ola Kjær er vilig til å tilby en timespris på 1750,- per time med avregning per ejdert måned. Omregnet til boretslagets behov vil dete kome på drøyt 15 0,- kr i året. eil & Zimerman som leverte det desidert dyreste tilbudet i fjor (omregnet til 270,- kr) gav gnidlemekablit om at de ike hade anledning til å påta seg flere styreverv i den nærmeste fremtid. nexidneb Eiendom svarte at de ike kune påta seg et slikt verv pga. det kune duke op spørsmål mo habilitet. De vile imidlertid gjerne tilby os en komplet pake på regnskap, forvaltning, eseryts kretærfu n ksjo n. eryts og Ledelse AS formidler og tilbyr eksterne styrekandidater og kune tilby en kandidat til vervet mos styreleder. Kandidaten heter Jan Egil Trondsen, og han nesten 30 års lang og variert erfaring fra diebraeryts i boligselskap, både boretslag, boligsameier samt i forskjelige boligbygelag. Hans role i retafmo både inkaling med saksfremstiling samt ledelse og gjenomføring av styremøter og.regnilmasroflareneg Kompetansen er spesielt retet mot regnskap og økonomistyring men han har.terå åsgo lang erfaring med styrets opgaver i forhold til drift og vedlikehold samt.retkejsorpsgnilkivtu/sgniretilibaher,-,081 om inkludert moms utgjør 2 50,-. Kostnaden for år 2 vil dermed synke til ca. 1270,- i.tegalsterob Dise styre lederne vil ike være tilgjengelig for beboerhenvendelser med mindre vi relateb for dete til tilbudt timepris. De løpende driftsmesige opgavene vile derfor måte bli tledrof melom styremedlemene. Opgaver som vanligvis leges til styrelederfunksjon. I tileg.)rekaseryts remok andre opgaver som styremedlemer og varaer befater seg med (inkomne og pågående erelf fordeler med en intern styreleder. Da dete ike lar seg gjøre, komer styret til å instile Jan lige Trondsen til styreleder for et år. ~ f "- Vedlegg 3 til sak 9. Val~ av leder Under forutsetning at valgkomiteen ikke kommer opp med en kandidat til ny st yre leder på generalforsamlingen 25. mars 2015, eller at det ikke dukker opp benkeforslag på selve generalforsamlingen, forslår styret at det søkes etter en ekstern styreleder. Styret har i forkant av generalforsamlingen kontaktet fire firmaer som kan tilby styreledertjenester forhold til boligselskapenes styrer har bestått av både forretningsførerrollen med deltakelse i boligselskapenes styremøter og generalforsamlinger og i tillegg selve styrelederrollen. Erfaringen Basert på borettslaget størrelse vil en løsning fra Styre og Ledelse komme på i underkant av ,- for ett år. I dette beløpet ligger det imidlertid et formidlingshonorar(en engangsutbetaling) på Styret har hatt et uforpliktende møte med Styre og Ledelse og Jan Egil Trondsen, og er av den oppfatning at Jan Egil Trondsen vil være et godt valg som styreleder. I prisoverslagene ligger ikke alle løpende/tidkrevende oppgaver knyttet til oppfølging av vanlig drift i Styret er av den oppfatning at det aller beste hadde vært å finne en løsning i interne rekker, da det er teraronoheryts ble for 2014, ble på den ekstraordinære generalforsamlingen 6. mai 2014, øket til ,-, hvorav ,- var honorar til styreleder. Styret foreslår at styrehonoraret for 2015 økes til ,-, der ,- er kostnader til eksterne styreledertjenester.

19 .: 'J! ~nilitsni stvrelederhonorar teryts foreslår at Jan Egil Trondsen velges som styreleder for 1 år, under forutsetning av at forslaget mo økt styrelederhonorar og styrehonorar vedtas. \ ~~~:y -' " OR stvrehonorar: '" Styrelederhonorar og styrehonorar foreslås økt til henholdsvis kr ,- og kr ,- fra " Forsla~ til vedtak: Styrelederhonoraret økes til kr ,- og dermed at samlet styrehonoraret økes til fra Innstillin~ stvrelederverv: Forsla~ til vedtak: Jan Egil Trondsen velges som styreleder for 1 år.

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer