Samordnet og helhetlig transportløsning i Larvik - mulighetsanalyse rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordnet og helhetlig transportløsning i Larvik - mulighetsanalyse 2014-2015-2016 rev 20150626"

Transkript

1 Samordnet og helhetlig transportløsning i Larvik - mulighetsanalyse rev Hovedutfordringene i transportsystemet i Larvik Larvik har et stort behov for at transportutfordringene i byen ses i sammenheng og vurderes gjennom koordinerte prosesser. Larvik er inneklemt og omringet av nasjonale interesser: Numedalslågen som nasjonalt verna vassdrag, Farrisvannet som er Vestfolds, og deler av Telemarks, drikkevannskilde, Hammerdalen med 600 års nasjonal industrihistorie, nasjonal vei- og jernbaneinfrastruktur. I tillegg er Larvik en sjøfartsby og Larvik havn er Norges nest største containerhavn for 5. år på rad, etter Oslo. I 2013 reiste rundt passasjerer med Color Line til Hirtshals via Larvik havn. Sentrale utfordringer: 1. Avklare jernbanetraséen inn mot, ut av og gjennom Larvik by med lokalisering av jernbanestasjonen i Larvik og mulig jernbanetilknytning til Larvik havn Reguleringsplanen for ny E18 forbi Farriseidet ble vedtatt i 2010 og nå pågår byggingen av en skråkabelbru med 70 meter høye tårn. Nytt lokalvegnett skal bygges i perioden I dette framtidige vegsystemet skal jernbanen finne sin trasé. Fastpunktet er tunnelmunningen i Martineåsen for ny jernbanetrasé mot Porsgrunn som er under bygging. Koordinering av prosjektene er forsøkt gjennom Jernbaneverkets forprosjekt som ble sluttført i september Det foreligger ingen endelig anbefaling for lokalisering av jernbanetrase og stasjon, derfor vil Jernbaneverket gå videre med utredningsarbeid i Muligheter for jernbanetilknytningen til Larvik havn er sentralt da det nå gjøres store investeringer i EU s transportnettverk helt fram til Hirtshals. Bygging av dobbeltsporet jernbane skal sikre sømløs overgang mellom bane og sjø. Larvik og Kristiansand er aktuelle mottakshavner i Norge. Terminalstrukturen i Oslofjorden diskuteres nå som en oppfølging av vedtatt NTP. 2. Øya-krysset Når ferjene er «fullbooket rundt 600 kjøretøy» viser trafikkberegninger at det er en gjennomsnittlig forsinkelse på 20 minutter pr. kjøretøy. Dette gjelder ankomst Larvik på ettermiddagene (ca. kl ). Forsinkelsene representerer også en risiko. Det er også en utfordring at godssporet til Larvik havn går rett gjennom krysset. Øya-krysset, øst-vest forbindelse i Larvik og jernbane må ses på under ett og det blir viktig å finne en god og helhetlig løsning for området. Samtidig anbefales det at man ytterligere vurderer nytten av evt. utbedringer/midlertidige tiltak i en overgangsperiode fram mot realisering av permanente tiltak. 3. Indre havn Arkitektkonkurransen for Larvik indre havn ble vunnet av Dark arkitekter i Larvik har en uttalt målsetting om å utvikle de sentrale havneområdene til beste for byen og byens befolkning. Et forslag til planprogram for en områdeplan har 1

2 ligget ute til offentlig ettersyn. Jernbaneverket melder om nasjonal interesse da planprogrammet også omfatter nasjonal jernbaneinfrastruktur. Det er av stor viktighet at stasjonslokaliseringen gir synergier i kraft av å være et attraktivt knutepunkt og at Larvik kommune ikke hindres i byutviklingen som følge av at det foreligger flere alternative jernbanetraséer gjennom byen. Strategisk viktige byutviklingsområder må få sin avklaring. 4. Byutvikling For å realisere målene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det en vesentlig forutsetning at byene har et helhetlig transportsystem bestående av regionalt og lokalt vegsystem som ses i sammenheng med aksene for kollektivtrafikk, sykkel og gange. En bærekraftig byutvikling forutsetter fortetting og utvikling langs de store kollektivaksene og god fremkommelighet for kollektivtransport, syklende og gående. Bakgrunn Larvik kommunestyre og Fylkestinget ba Statens vegvesen utarbeide en KVU for transportsystemet for flere år siden. Bakgrunnen for dette var trafikale utfordringer, særlig knyttet til øst vest forbindelsen og havneproblematikk. I 2014 fikk Larvik fritak for KVU. Begrunnelsen var at det hovedsakelig var fylkeskommunale og kommunale veger og at det ikke var konseptuelle forskjeller. Vi tolker dette unntaket slik at Larvik er kvalifisert for KVU, men kan gå direkte på neste plannivå for bla å spare planleggingstid. Det er utarbeidet en KVU for Intercity der man viser ulike alternative korridorer for en fremtidig jernbane gjennom byen og alternativer for stasjonslokalisering. Jernbaneverket har satt av midler for å utrede dette videre. Lokalisering av en fremtidig jernbanestasjon, utviklingen av kollektivtilbud, gang/sykkeltilbud, havnetilknytning og håndtering av vegene i byen må ses i sammenheng med videre areal- og byutviklingen som er avklart gjennom Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Selv om man har fått fritak for KVU, anbefales det at man kjører en prosess for å bli enig om utfordringene, mål og strategier videre og forankre dette før man starter opp med planlegging etter Plan og bygningsloven (PBL). Dette arbeidet vil bli gjennomført som en mulighetsanalyse. Hva skiller mulighetsanalysen fra en KVU? En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase. Samferdselsdepartementet konkretiserer nasjonale føringer gjennom et mandat. Underveis i prosessen definerer departementet hvilket samfunnsmål som skal legges til grunn for utredningen. Hensikten med utredningen er å avklare behov for utvikling av transportsystemet, og hvilket konsept (prinsipp) som i så fall skal danne grunnlag for videre planlegging. En KVU vil også være et grunnlagsdokument til revisjon av Nasjonal transportplan. 2

3 Eksterne konsulenter med rammeavtale med Finansdepartementet gjennomfører så en faglig kvalitetssikring (KS1) av vegvesenets KVU, og vurderer etatens arbeid og anbefaling. Det er Regjeringen som tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. Beslutningen blir basert på KVU-rapporten, høringsuttalelser og KS1-rapporten. Fritaket for KVU kan tolkes som at departementet ikke ser behov for å gi særlige styringssignaler for de prinsipielle valg som skal gjøres for utvikling av transportsystemet i Larvik. Generelle retningslinjer og andre føringer for bypakker/bompengepakker mv. vil uansett måtte legges til grunn for eventuelle søknader til departementet. KVU innebærer til en viss grad at planprosesser etter plan- og bygningsloven må avvente sentrale føringer fra en regjeringsbeslutning. Med KVU-fritak kan planarbeidet starte straks man har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag lokalt. Et eventuelt utredningsarbeid må imidlertid finansieres lokalt, i motsetning til at KVU er statlig utredning. KVU-metodikken er et godt hjelpemiddel til å gjøre veloverveide valg for transportsystemet, og dokumentere de valg som gjøres med en rød tråd fra situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse, via mål og krav, og til løsningsmuligheter, og å synliggjøre effekter og måloppnåelse av de prinsipielle valg som tas. Statens vegvesen vil derfor anbefale at man i en forenklet form bruker metodikken til utredningsfasen i Larvik, avhengig av hva man allerede tidligere har gjort av utredningsarbeide. Mulighetsanalysen kan med fordel bygges opp med utgangspunkt KVU, jamfør avsnittet «Forslag til innhold i en mulighetsanalyse». Partene bør i første omgang forplikte seg til å lage en kort situasjonsbeskrivelse, behovsanalyse, oversikt over krav til fremtidige løsninger og forslag til mål og fremtidige løsninger. Man bør se på en «optimalisering» av dagens vegnett (dvs. et nullalternativ), et utbedringsalternativ (mindre utbedringer), et kollektiv og gang/sykkelalternativ og til slutt et alternativ som baserer seg på «full utbygging». Alle alternativene krever en oppdatert trafikkanalyse. Faglige konflikter/uenigheter hva gjør vi med dette? I prosessen med mulighetsanalysen, kan det avdekkes uenigheter/faglige konflikter. Partene forplikter seg gjennom dette arbeidet til å være løsningsorientert, samtidig som partene må ha gjensidig respekt for hverandres roller og styringssystemer. 3

4 Avklaringer / forutsetninger Kartlegge o Samfunnsbehov o Transportbehov o Status o Utviklingsbehov Utrede o o Utviklingstiltak Utviklingsstrategier 1. Tiltak som påvirker transportbehov og valg av transportmiddel 2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøy 3. Mindre Utbygginger 4. Nyinvesteringer og store utbygginger Hensikt med mulighetsanalysen: Samordne og etablere felles forpliktelse for de viktigste aktørene innen areal, byog transportutvikling i Larvik kommune. Forpliktende samhandling! Fastsette felles mål og utfordringer før man igangsetter planlegging etter plan og bygningsloven (i neste fase). Deltakere i mulighetsanalysen: Larvik kommune Vestfold fylkeskommune Kystverket Larvik havn Jernbaneverket Statens vegvesen Planvedtak og pågående planprosesser Tidligere planvedtak og pågående planprosesser koordineres og tas med inn i prosjektet. Her er en kort opplisting av pågående og sentrale prosesser: Intercity og stasjonsbeliggenhet i Larvik Det er utarbeidet en KVU for Intercity der man viser ulike korridorer for en fremtidig jernbane gjennom byen og alternativer for stasjonslokalisering. Jernbaneverket har satt av midler for å utrede dette videre. Dersom det etter utredningsarbeidet gis føringer om, og bevilgninger til kommunedelplan (hvilket ikke er prioritert i NTP og Jernbaneverkets 4

5 handlingsprogram) og man ikke møter for store utfordringer mht grunnforhold mm, er det mulig med et vedtak på kommunedelplannivå sommeren Plattform Larvik Plattform Larvik ble opprettet i 2013 og har sitt utspring i FNL (Forum for næringsutvikling i Larvik). Plattform Larvik er sammensatt med representer fra partene i FNL, med ordføreren som leder. Kommunen er representert politisk og administrativt. I tillegg er LO Larvik og Larvik næringsforening representert. Gruppas mandat er forankret i FNL. Hovedoppgaven er å være pådriver og koordinere lokale interesser i utbygging av InterCity nettverket, inklusiv en god løsning for Larvik. Interregional plan for intermodal godstransport Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune startet sommeren 2013 samarbeidet om å utarbeide interregional plan for intermodal godstransport. Med intermodal godstransport menes transport av gods på flere transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket på blir endret. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for effektiv håndtering av godsstrømmene som eksporteres og importeres. I tillegg er det et mål at mer gods kan fraktes på sjø og bane, og mindre langs vei. Planen skal bidra til å utvikle felles kunnskap og forståelse for regionens muligheter og utfordringer innen multimodal godstransport i Telemark og Vestfold. Intermodale godsterminaler er terminaler som er tilknyttet både sjø/havn, jernbanenettet og vegnettet, og som håndterer omlasting av gods til og fra ulike transportformer. Larvik havn er det viktigste godsknutepunktet i Vestfold og Norges nest største containerhavn. Havnevirksomheten og fergetrafikken generer stor trafikk i Larvik, særlig mellom Larvik havn og E18. Nåværende og fremtidig jernbanetilknytning er en viktig premiss for å videreutvikle Larvik havn til et effektivt og moderne intermodalt knutepunkt. Øya-krysset Statens vegvesen jobber nå med å vurdere om det finnes ytterligere midlertidige tiltak og nytten av disse. Statens vegvesen foreslår oppstart av reguleringsplan for den den permanente løsningen når mulighetsanalysen har konkludert på en samordnet og helhetlig løsning. Områdeplan Larvik Indre havn Planarbeidet er varslet og forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn. Områdereguleringen skal gi rammer for utviklingen av det tidligere havne- og logistikkområdet slik at det blir et publikumsrettet, attraktivt sentrumsområde. Planen skal Bedre kontakt med by og fjord Styrke Larvik sentrum som arena for byliv, handel, service og rekreasjon Bidra til Larviks nærings- og byutviklingsstrategier Styrke kontakten og forbindelsene mellom øvre og nedre del av bysentrum 5

6 Forholdet til KVU og bompengesøknad KVU-fritaket for Larvik gjelder også i forhold til behandling av en eventuell bompengesøknad. Departementet begrunner sitt fritak for Larvik med at For byområder legger departementet til grunn som en klar hovedregel at det ikke skal gjennomføres KVU der det først og fremst dreier seg om investeringer på fylkes- eller kommunal veg, og ikke riksveg. At departementet gir unntak for KVU i disse sakene betyr i realiteten at vegvesenet ved behov kan gå direkte til planlegging etter plan- og bygningsloven. Det kan nevnes at det pågår tilsvarende prosesser uten KVU/KS1 i de tre Møre-byene Ålesund, Molde og Kristiansund. KVU og mulighet for bymiljøavtale Stortingsmeldingen om NTP forutsetter at det er gjennomført KVU og KS1 før det kan forhandles om helhetlige bymiljøavtaler. Ordningen er begrenset til de ni største byområdene. Samtidig varsler Regjeringen i NTP at den skal arbeide videre med konkretisering av rammeverket for helhetlige bymiljøavtaler. Denne konkretiseringen foreligger ikke ennå. Før Samferdselsdepartementet eventuelt kommer med styringssignaler for dette, er vi ikke kjent med hvilke krav som kan bli stilt, og hvordan en eventuell ordning kan bli innrettet, dersom den blir utvidet og endret til også å gjelde byområder som ikke er omtalt i NTP. Innhold i en mulighetsanalyse Viktige elementer kan være situasjonsbeskrivelse, behovsanalyse, mål og krav, og alternativstudie. Det skal være en «rød tråd» fra beskrivelsen av situasjon og behov, via mål, analysen av alternativene og fram til anbefalt konsept/innretning. Bymiljøavtaler vil være mål- og resultatstyrt. Bypakke Larvik bør derfor dokumenteres slik at også mer utenforstående lett oppfatter grunnlaget for valgt løsning velges, og hvilke virkninger som oppnås. 1. Situasjonsbeskrivelse Fokus på det vesentlige i situasjonen og hva som er relevant i forhold til utvikling av transportsystemet. Følgende underavsnitt foreslås: - Geografi - Næringsliv og befolkning - Samferdsel 6

7 2. Behovsanalyse Hovedfokus er å beskrive behov for endring av dagens situasjon, behov for å møte fremtidig situasjon og behov for vern av viktige verdier. Det fokuseres på behov, ikke på løsninger. Hvilke behov er viktige og for hvem. Identifisere og begrunne det/de prosjektutløsende behov, som rettferdiggjør bypakken. Herunder kan også vurderes sentrale behov/føringer i forbindelse med bymiljøavtaler (nullvekst i personbiltrafikken) 3. Mål og krav Målene baseres på prosjektutløsende behov og andre viktige behov som fra behovsanalysen. Målene i søknad om bypakke/bompengesøknad utformes lokalt. 4. Løsningsmuligheter Vi anbefaler at KVU firetrinnmetodikken benyttes. Der søker man løsninger i følgende prioriterte rekkefølge: 1. Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel 2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøyer 3. Mindre ombygginger 4. Nyinvesteringer og store ombygginger Løsningsmulighetene vil bl.a. kunne være kombinasjon av arealpolitikk, kollektivtransport, hovedsykkelnett, gangnett, restriksjoner (parkering, bompenger/vegprising), Trafikkstyring, og mindre eller større infrastrukturtiltak. 5. Alternativanalyse og valg av konsept / tiltakspakke. Forslag til pakke settes sammen, om nødvendig ved å analysere virkninger av alternative innretninger med tanke på å oppnå god måloppnåelse. 7

8 Forslag til organisering av arbeidet med mulighetsanalyse Larvik Organiseringen av arbeidet med mulighetsanalysen tar hensyn til at det er behov for bred og forpliktende forankring, at det pågår parallelle utredninger som skal innarbeides i sluttproduktet og at arbeidet med mulighetsanalysen skal gjennomføres effektivt og i løpet av relativt kort tid. Styringsgruppe Adm. Koord.gruppe Prosjektleder Arbeidsgrupper Styringsgruppe (eier-representasjon) Styringsgruppas primære funksjon er, i tillegg til å beslutte rammene for prosjektet, å sikre forpliktende forankring hos de involverte aktørene. Gitt at den foreslåtte organiseringen er avgrenset til å gjelde for arbeidet med mulighetsanalysen, og dermed ikke vurderes som en formell planprosess etter plan og bygningsloven, bør hensynet til forankring gå foran hensynet til formell administrativ og politisk beslutningsmyndighet. Vi foreslår derfor en styringsgruppe som har både politiske og administrative medlemmer. Beslutter mandat, prosjektbeskrivelse, milepælsplan og budsjett Fylkeskommunen Larvik kommune Statens vegvesen v/ fylkesordfører og fylkesrådmann v/ ordfører og rådmann v/ regionvegsjef og avdelingsdirektør Vestfold 8

9 Jernbaneverket Kystverket v/ prosjektdirektør InterCity Anne Siri Haugen v/ Kristine Pedersen-Rise Mandat: Være prosjektansvarlig (prosjekteier) Beslutte mandat, prosjektbeskrivelse, milepælsplan og budsjett Sikre at løsningene ivaretar et helhetlig byutviklingsperspektiv Drøfte aktuelle saker før framlegging i kommunenes/ fylkeskommunens politiske organer og i staten. Prosjektleder møter for å sikre god flyt av informasjon. Møtehyppighet: 3-4 møter pr. år Administrativ koordineringsgruppe Prosjektleder Statens vegvesen v/ Eva Preede Jernbaneverket Larvik kommune v/ Morten Klokkersveen v/ Hege Eick - leder av administrativ koordineringsgruppe Fylkeskommunen Larvik havn v/ Knut Vatsend v/ Ole Håkon Øyesvold Statens vegvesen v/ avd. direktør Vestfold vegavdeling har møterett. Mandat: Sikre fremdrift i mulighetsanalysens delutredninger. Medlemmene i administrativ koordineringsgruppe har ansvar for at prosjektleder får tilgang til aktuelle utredninger og informasjon som er relevante for mulighetsanalysen. Være ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon Larvik kommune leder adm. koordineringsgruppe Prosjektleder Det er engasjeret prosjektleder for mulighetsanalysen. Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar til utarbeidelse av nødvendig materiale for å gjennomføre mulighetsanalysen. 9

10 Mandat: Legge fram saker for styringsgruppa. Ansvar for å administrere, gjennomføre og koordinere arbeidet med gjennomføringen av mulighetsanalysen Arbeidsgrupper Gjennomfører det praktiske i samarbeid med prosjektleder. Opprette tematiske arbeidsgrupper etter behov Milepeler og fremdrift Det er utarbeidet framdriftsplan for videre planlegging av intercity, interregional plan for intermodal gods og vegløsninger. Fremdriftsplanen viser mulig fremdrift forutsatt at finansiering kommer på plass. Det er viktig å understreke at det ikke er avsatt statlige midler i første 4-års periode av NTP til videre planlegging av intercity gjennom Larvik. Vedtak på kommunedelplan innen 2017 forutsetter omprioritering av Stortinget. Det er heller ikke avsatt midler til å gjennomføre Øya-krysset. Finansiering av de andre fylkeskommunale tiltakene er pr i dag heller ikke finansiert. Dersom det er aktuelt med bompengefinansiering, må det lages egen sak på dette. Denne aktiviteten er ikke vist i fremdriftsplanen. 10

11 Revidert EP 11 Aktivitet vår 2014 høst 2014 vår 2015 høst 2015 vår 2016 høst 2016 vår 2017 høst 2017 vår 2018 høst 2018 vår 2019 høst 2019 vår 2020 høst 2020 vår 2021 høst 2021 vår 2022 Vedtaksmyndighet Utarbeide «Mulighetsstudie Bypakke Larvik» Kommunedelplan m konsekvensutredning for eks Østvest forbindelse Reguleringsplan for eks Øst-vest forbindelse Grunnerverv og prosjektering for eks Øst-Vest forbindelse Start bygging for eks Øst-vest forbindelse Reguleringsplan permanent løsning Øya krysset Foutsetter at nødvendig finansiering kommer på plass: Prosjektering permanent løsning Øyakrysset Foutsetter at nødvendig finansiering kommer på plass: Start bygging permanent løsning Øyakrysset Planarbeid intercity Larvik. Utredning Foutsetter at nødvendig finansiering kommer på plass: Planarbeid intercity Larvik. Kommunedelplan Interregional plan for intermodal godstransport Finsiering ikke klar! Finsiering ok! Larvik kommune og fylkestinget i Vestfold Larvik kommune Larvik kommune Kostnadsoverslag basert på vedtatt reguleringsplan vil evt danne grunnlag for en bompengeprp Larvik kommune Larvik kommune

12 Finansiering av mulighetsanalysen Mulighethetsanalysen bør finasieres av partene. Mulighetsanalysen er anslått til å koste 6 mill kr der bl.a. etablering av transportmodell for Larvik utgjør en tung kostnad. Itillegg vil arbeidet kreve ulike utredninger som vil danne grunnlaget for valg av prosjektportefølje. Transportmodellen må inkludere gods og jernbanetrafikk. Følgende modell for deling av kostandene til mulighetsanalyset foreslås: Part Maksimalt beløp (i mill kr) Merknad Statens vegvesen 2,0 Riksvegeier 33% Vestfold fylkeskommune 2,0 Fylkesvegeier 33% Larvik kommune 1,0 Kommunalvegeier og ansvarlig for byutvikling Jernbaneverket 0,5 Ansvarlig for IC-trase og stasjonslokalisering Kystverket 0,1 2% Larvik havn 0,4 Eier av Larvik havn og ansvarlig for utvikling av havna % ansvarlig 17% 8% 7% Sum 6,0 mill kr 100% Beløpene ovenfor angir maksimalt beløp hver part stilles ansvarlig for. Dersom mulighetsanalysen koster mindre, fordeles kostnadene mellom partene ihenhold til angit prosentandel som vist ovenfor. Mulighetsanalysen igangsettes høst 2014 og ferdigstilles Det forventes at ca 30% av kostnadene blir fakturert i 2014 og de resterende i

13 VEDLEGG 1 Krav til eventuell bompengesøknad Punktene nedenfor er basert på en kravliste fra Vegdirektoratet, supplert med litt kommentarer blant annet i forhold til tanker om Larvik. Mye av dette vil i større eller mindre grad være input fra forprosjektet slik det er beskrevet over, blant annet: Aktuelle tiltak (punkt 1 nedenfor) med kostnadsoverslag (pkt 4), utbyggingsplan (pkt. 8), og virkningsberegninger (pkt. 15) og bompengeordning (pkt. 6, 9 og 10) 1. Aktuelle tiltak / Prosjektbeskrivelse: Arbeidsdokument med opplisting av alle prosjekt som skal beskrives i pakken. Dette blir en del av resultatet fra arbeidet med momentene over. 2. Tidligere lokal saksgang: Redegjørelse for tidligere lokal saksgang, inkl tidligere lokalpolitiske prinsippvedtak (dokumentasjon: saksframlegg, inkl lokalpolitiske vedtak) 3. Plangrunnlag for utbyggingene: Tidspunkt for evt. planvedtak og omtale av evt. konflikter. Plangrunnlag for den planlagte utbyggingen og bomstasjonsområdene; For enkeltprosjekter er det krav til godkjent reguleringsplan. For bompengepakker må planstatus og evt. videre planarbeid omtales. 4. Kostnadsoverslag med vurdering av usikkerhet. 5. Trafikkgrunnlag: Trafikkberegninger er viktig for beregning av bompengeinntekter/finansieringsanalyser. Det stilles derfor krav til god dokumentasjon. 6. Forslag til bompengeordning: Plassering av bomstasjoner Innkrevingsordning (Normalt parallellinnkreving i bypakke, ikke forskudd eller etterskudd) Innkrevingssystem (automatisk, evt. manuelt tilbud mm). Detaljert kart som viser plassering av bomstasjon(er) i forhold til sideveger/avkjørsler. Tilgang til elektrisitet og tele, samt nødvendig adkomst til bomstasjon med installasjoner i anleggsfase og driftsfase framgå. Videre skal det foreligge en trafikksikkerhetsvurdering. 7. Vurdering av prinsipper, nytte vs. betaling: 13

14 8. Utbyggingsplan: tidspunkt for anleggsstart og fullføring for større prosjekter. 9. Finansieringsplan: fordeling på år/planperiode; evt. ordinære statlige midler, fylkesvegmidler, bompenger, tilskudd, forskudd m/refusjonsbetingelser, omtale av forholdet til NTP/fastsatt handlingsprogram/ planleggingsprogram og/eller fylkesvegplan/handlingsprogram for fylkesveger 10. Takst- og rabattsystem Her må det blant annet vurderes behov og ønsker om timesregel (gratis passeringer innenfor en time etter betalt passering) og månedstak, tidsdifferensierte takster og forholdet mellom takst for tunge og lette kjøretøyer. 11. Finansieringsanalyse og følsomhetsanalyser 12. Håndtering av kostnadsøkninger, evt. mindre bompengeinntekter enn forutsatt For nye bypakker legges det normalt opp til porteføljestyring. Dette innebærer at prosjekter velges på bakgrunn av mål- og resultatstyring, samt andre viktige kriterier som blant annet samfunnsøkonomisk lønnsomhet, disponible midler, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring. Opplegg for porteføljestyring må i så fall beskrives og avklares. 13. Evt. garantier for låneopptak (innarbeides i de lokalpolitiske vedtakene) 14. Bompengeselskap: Må opprettes. Eierforhold beskrives 15. Effekt-/virkningsberegninger: 16. Oversikt over kommuner og fylkeskommuner som skal behandle søknaden: Larvik og Vestfold fylkeskommune. Eventuell høring i berørte nabokommuner. 17. Forslag til lokalpolitiske vedtak:.xxxxxxx 14

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært?

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konferanse om Bærekraftig mobilitetsplanlegging Oslo, 9. april 2015 Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet 16.04.2015 Agenda Kort om KVU Formål og prosess

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Organisering av bypakke for Tønsberg-regionen

Organisering av bypakke for Tønsberg-regionen 16/14Arkivsakdok. Arkivkode Saksbehandler 201100965-43 ---/L01 Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.04.2014 16/14 Fylkestinget 30.04.2014 20/14 Organisering

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd

Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd Foredrag på Seminar i Nordisk vegforum. Bergen 14 15. oktober 2010 Ulf Haraldsen Vegdirektoratet Konseptvalgutredninger som grunnlag for trendbrudd

Detaljer

Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik

Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik 1 Mulighetsanalyse Larvik Orientering for NVF utvalg 6.april 2016 Eva Preede Statens vegvesen Mulighetsanalyse Larvik 2 Larvik 06.04.2016 3 4 06.04.2016

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen.

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen Referat Dato: 23.10.2009 Tid: 1000-1200 Referent: Nina Ambro Knutsen/Eva Preede Konseptvalgutredning Kristiansandsregionen Møte 1 i samarbeidsgruppa Saksbehandler/innvalgsnr: Eva Preede

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 19.03.2014 015/14 Kommunestyret 26.03.2014 011/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 19.03.2014 015/14 Kommunestyret 26.03.2014 011/14 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/4597 Arkiv: FE-016, FA-N10 Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen, Telefon: 33 40 21 98 Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1858 Saksbehandler: Morten Lysheim KVU for helhetlig transportløsning - Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS ROLLE

FYLKESKOMMUNENS ROLLE FYLKESKOMMUNENS ROLLE Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale Faglig bakgrunn På privaten Agenda Kort introduksjon av dagens ordning med bomfinansiering Bymiljøavtale: Bakgrunn / status Utfordringer Fylkeskommunens

Detaljer

KVU som metode. Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD

KVU som metode. Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD KVU som metode Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig utredning for et byområde, en lengre strekning eller et stort prosjekt (større enn 750

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Arkivsak-dok. 201314604-31 Arkivkode ---/L04 Saksbehandler Linda Lomeland Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 19/15 Fylkestinget 12.03.2015 Bypakke Tønsbergregionen.

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma «Kick-off» for det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma 7. mai 2012

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

KVU - konseptvalgutredning Faglig innhold og prosess

KVU - konseptvalgutredning Faglig innhold og prosess KVU - konseptvalgutredning Faglig innhold og prosess KVU-verksted 2.september Morten Ask KVU intro Konseptvalgutredning - KVU En utredning før planlegging etter planog bygningsloven (kommunedelplan, reguleringsplan)

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen

Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen Dagens aktiviteter fra SVV: Vegforvalter og sektormyndighet.

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014 Jan Arne Martinsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til

Detaljer

80/10 Formannskapet Kommunestyret

80/10 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-33317/2010 Arkiv: 026 Offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad

Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad Side x, avsnitt y 1. Side 4, 2.2 Formål med planarbeidet 2. Side 5, 3.3 Alternativer 3. Side 6, 3.3.1 Alternativ

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Byplanlegging; en vev til et fint teppe

Byplanlegging; en vev til et fint teppe Byplanlegging; en vev til et fint teppe Behov for samordning mellom lokale, regionale og nasjonale planprosesser for å oppnå et godt resultat for jernbanen - både for byen, regionen og nasjonen. Mest om

Detaljer

Bypakke Tønsberg-regionen. Møte i Samarbeidsgruppa 18. juni 2015 17:00-19:00 Quality hotell Tønsberg (Oseberg)

Bypakke Tønsberg-regionen. Møte i Samarbeidsgruppa 18. juni 2015 17:00-19:00 Quality hotell Tønsberg (Oseberg) Bypakke Tønsberg-regionen Møte i Samarbeidsgruppa 18. juni 2015 17:00-19:00 Quality hotell Tønsberg (Oseberg) 19.06.2015 1. Velkommen Møte i Samarbeidsgruppen 18.06.2015 Dagsorden 1. Velkommen v/fylkesordfører

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Nøtterøy kommune JournalpostID: 15/3413 Arkiv: FE-016, FA-N10 Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen, Telefon: 33 40 21 98 Rådmannen Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Spekter Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Spekter Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor Spekter 24.042013 Vi er vant til ruskevær Men NTP gir håp om mye solskinn. Våren

Detaljer

Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy

Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy Marit Ulveseth Vegdirektoratet Hvorfor KVU/KS1? Staten ønsker: bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging høyere

Detaljer

Planlegging og gjennomføringsevne. Lars Aksnes

Planlegging og gjennomføringsevne. Lars Aksnes Samferdsel og vegvalg Planlegging og gjennomføringsevne 22. januar 2013 Lars Aksnes Direktør i Statens vegvesen Dagens praksis KVU og KS1 først Konseptvalgutredning (KVU) for alle prosjekter over 750 mill.

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Folkemøte Kvaløya Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Bakgrunn for og hensikt med møtet Varslet oppstart av planarbeid 9. april Forslag til planprogram er på høring frem til 2. juni Planprogram:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. FORPROSJEKT ÅSEN - STEINKJER. Trykte

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Samferdsel i regionen

Samferdsel i regionen Samferdsel i regionen Transport i og rundt Ålesund Foto: Roger Engvik Slik blir det å leve i Norge framover Noen utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, endret demografi, flere eldre

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Åpent møte i høringsperioden Onsdag 12. februar 2014 kl 19.00-21.00 Samfunnsalen Moss Rådhus 1. PRAKTISK INFORMASJON Tidsramme: 19.00-21.00

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

ATP-nettverkssamling i Framtidens byer Tema: Konseptvalgutredninger (KVU) i by

ATP-nettverkssamling i Framtidens byer Tema: Konseptvalgutredninger (KVU) i by ATP-nettverkssamling i Framtidens byer 2012.1.23 Tema: Konseptvalgutredninger (KVU) i by Erfaringer med KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen: Arbeidsprosessen og organiseringen av medvirkning

Detaljer

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Møte Fellesnemda 27.april 2015 Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Morten Klokkersveen Planleggingsleder Tønsberg-Larvik & Porsgrunn-Skien Jernbaneverket Hvorfor ICsatsing?

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes Kirkenes Næringshage 21. april 2015 Strategisjef Unni M. Gifstad 1 KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes Agenda Hva er en KVU? Mandat fra Samferdselsdepartementet Kirkenes sin strategiske

Detaljer

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK Byrådssak 391/16 Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger OHST ESARK-83-201420609-30 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 19. oktober 2016 sak om «Status for arbeidet med bymiljøavtale

Detaljer

Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart

Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart Tema 1. Hva er en KVU? (inkludert eksempler) 2. Forholdet til andre planer (NTP, RTP, PBL-planlegging) 3. Oppdraget 4. Situasjonsbeskrivelse 5. Utfordringer

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Overordnet styringsgruppe 15.05.2017 2-2017 19/17 Videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Detaljer

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R 1 Flere traseer vurderes: Både veg og jernbane 1. Felles løsning over Kroksund 2. Delt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

Tunneler gjennom Oslo

Tunneler gjennom Oslo Tunneler gjennom Oslo Traséutredning Oslo S - Lysaker med avgrening til Bislett Lysaker kollektivknutepunkt Fagmøte NVFT Østlandet 14. november 2017 Nina Tveiten, prosjektleder Innhold KVU Oslo-Navet Traséutredning

Detaljer