KLÆBU ARKIVSAKt R. Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLÆBU ARKIVSAKt R. Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu, 04.03.10"

Transkript

1 Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Klabu Postmotta k/kla bu KLÆBU ARKIVSAKt R JOURNALNR. of 3 Dato: Emne: Fredag,12 mars, :58 Vs: øk.søkn. Æ0Å-2010 Hei dere, bare for å bekrefte mottak av vedlagte søknad fra dere, som herved vidersendes til postmottak for å legge til registrering (mulig under sak 10/184)..det søkes tilskudd hovedsak fra kulturmidler..men regner med at det blir en samordnet (ev.politisk) behandling av søknaden, da det her -som tidligere- også søkes om tilskudd fra andre budsjett bl.a "næring". Saksgang og videre behandling må altså kiareres med rådmann. Vedr. budsjettpost "tilskuddsramme til næring" på budsjett for 2010, så er det pt.kun et tilskudd øremerket til Klæbu næringshage som er avsatt i år. Om man finner rom for xtraordinær bevilgning fra Næringsfondet må vurderes politisk ved behandling av den enkelte sak. Dette er som tidligere et prosjekt som utiøser betydelig ekstern medvirkning og som også kan fortsette å utvikle Seminaplassen og webstedet som en leverandør og "besøkplass" både for lokalt og regionalt marked, men også utover dette. Kommer tilbake til videre saksgang og innretting av ev.støtte. Med vennlig hilsen Knut Brauteset enhetsleder "Nærings- og Utbyggingstjenesten" Klæbu kommune ----Videresendt av Knut Brauteset/Klabu den : Til: Fra: Jorun Kraft Mo Dato: :11 Emne: øk.søkn. ÆØÅ-2010 Fra: PE0,8, Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu, Til: Klæbu Kommune, Næringsetat v/ K. Brauteseth, Rådhuset, 7540 Klæbu. Et Midt-Nordisk kunstnertreff i Klæbu Kommune tittelen Søknad om støtte til prosjekt: Som det frempår av vedlagte prosjektbeskrivelse, satsningsomrader: Æ utstilling workshop formidling. består dette av tre som har Kunstnermiljøet ved Seminarplassen arbeider med dette som et stort og spennende tilskudd 1 Klæbu. Dette viderefører bruken av området, som noe spesielt Klæbu har å vise både lokalbefolkning og tilreisende. Et bidrag til å sette Klæbu på kartet for omverdenen. Få norske kommuner har et sentrumsnært grøntområde med så store muligheter  http :// /maillpostmottak.nsf/MnboxYDAF0A736641F 81EC C12576E

2 Page 2 of 3 og estetiske verdier. Dette er et stort pluss for Klæbu og betydningen vil øke i takt med utbygging og derav økning av innbyggere. Vi har nå 8 interessante kunstnere (se deltagerliste) fra de aktuelle fylkene, og vi holder kontinuerlig kontakt fram til utstillingsåpning på Galleri R101 den De samme kunstnerne skal arbeide i Prosjektparken fram til Formidling av denne prosessen er en viktig og spennende oppgave. Som det fremgår i beskrivelsen Formidling. Her søkes om midier til fotograf, katalog, og redigering nettsted. I "Æ0Å"-2006 bevilget Klæbu kommune, næring midler til opprettelse av vår hjemrneside, som brukes av et bredt publikum. Et betydelig antall timer er lagt ned i prosjektet "ÆØÅ" over år, og vi mener at fokus på Prosjektparken som område er en resurs for Klæbu Kommune. Da det er viktig med en allsidig aktivitet på kulturfronten håper vi næringsetaten ser den store betydningen av et slikt arbeid og i møtekommer vår søknad på en positiv måte. Vi søker Klæbu kommune/næring om kr.: ,- (rød skrift i budsjett) På forhånd takk! Med vennlig hilsen: For prosjektlederne Vedlegg: prosjektbeskrivelse, budsjett, finansieringsplan og deltagerliste. Kontonr.: Elisabeth Engen, orgnr. No Prosjektgruppa for "Æ Ø Å" Prosjektledere: Jorun Kraft Mo, kunsthåndverker iorunkraftmo.no Elisabeth Engen, kunsthåndverker een en 7 hotmail.com Fotograf: Grethe B. Fredriksen, billedkunstner 293 rethebritt ahoo.no Med vennlig hilsen Jorun Kraft Mo Mobil

3 Page 3 of 3 Vedlegg: PROSJEKTBESKRIVELSE1.pdf Adresser deltagere 2010.pdf Søkn-kkn.pdf BUDfinans-kkn.pdf

4 PROSJEKTBESKR1VELSE Bakgrunn: ÆØÅ Tiltaket hadde sitt utspring i interregprosjektet - ProMidNord- som i hovedsak gikk ut på å styrke og utvikle Midt-Norden. 8 regioner samarbeidet på flere områder hvor disse var delt inn i 5 hovedgrupper. Et arrangement for hovedgmppe billedkunst og kunsthåndverk ble bestemt lagt til Sør Trøndelag. Trøndelag senter for samtidskunst ble kontaktet og de engasjerte kunsthåndverker Jorun Kraft Mo til å lede prosjektet: Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen tilhørende et kunstnermiljøet i Klæbu kommune, ble arbeidsgruppen som administrerte det Midt-Nordiske kunstnertreffet. Til dette hadde vi et spennende landskap som vi gjeme ville dele med flere, og vi flkk en interessant bekreftelse på våre intensjoner. Kunstnere fra de tre Nordiske landene leverte spennende verk med stor bredde I innhold og utførelse. I Klæbu kommune sør for Trondheim har 10 kunstnere god plass for mange ideer både inne og ute. Derfor en kompaktiøsning, med utstilling inne, workshop ute og bo/opphold for deltagere i vårt miljø. En har stort utbytte av det energifeltet som oppstår underveis når en gruppe kunstnere arbeider og lever så tett sammen. Dette var en viktig erfaring med tanke på utvelgelse av deltagere for 2010, og føringer for "rammen" rundt arrangementet videre. Tiltakets formål i farmtida: Bygge videre på våre positive erfaringer fra ÆØÅ i 2006 og legge planer for nytt prosjekt hvert fjerde år. En prosjektarena hvor kunstnere kan samarbeide om idé i praktisk arbeid. Dette verdsetter vi som en positiv form for utveksling. Det interessante er å se hvordan ulike aktører fra Norden vil ha en naturlig tilnærming til miljøet i Prosjektparken. Flerbruk: Andre kan også dra nytte av resultetene i området og dokumentasjon av arrangementet. Hva tiltaket går ut på: Et prosjekt som består av "Æ"-utstilling, "Ø"-workshop og "Å"-formidling med 3 deltagere fra Finland, 2 fra Sverige og 3 fra Norge. Dette vil finne sted i Klæbu Kommune i august uke 34/35 i Fylker i Finland er Osterbotten, Södra Osterbotten og Mellersta Finland. Sverige: Jämtland og Vesternorrland. Norge: Nord Trøndelag og Sør Trøndelag.

5 Prosjektet er tenkt som følger: UTSTILLING Inviterte kunstnerne skal sende inn et kunstverk til en felles utstilling på Galleri N 1 Faglig presentasjon/kveldsseminar med deltagerne. Galleriet brukes som et utvidet treffsted for kollegaer og spesielt interesserte. WORKSHOP Hovedarenaen er Prosjektparken, et sentrurnsnært spennende kulturlandskap sorn omkranses av våre verksteder og Galleri N 1. Vår benevneise som prosjektpark, var for år tilbake en dyrepark med stier og veier, foringsplasser og to bruer over ei lita elv, en dam og et vannfall. Vi har med vilje ikke brukt ordet skulpturpark, men prosjektpark der mulighetene har et større nedslagsfelt. Spenningen her er hvordan ulike aktører vil ha (bruke) en naturlig tilnærming til stedet. NaturmateriaIer er en viktig del av tankegangen. Et kulturlandskap som positivt møtested, en allsidig arena og en topografi som gir mange rom. Deltagende kunstnere vil i god tid få tilsendt informasjon om Prosjektparken, samt kart, foto og muligheter for materialer. Vi vil legge til rette for kontakt mellom deltagerne før workshopen starter. 7 dager settes av som optirnal tid for praktisk arbeid. FORMIDLING Vi har opprettet et nettsted for Serninarplassen, for kunstnere som skal delta i ÆØÅ og for Prosjektparken som arena. Fotograf vil være tilstede under hele workshopen. Galleri-N 1 og lassen.corn vil bli brukt til daglige oppdateringer. Worshopen blir dokurnentert, deltagerne og bidragsytere får "katalog" CD. Lyssetting brukes for å synliggjøre steder i prosjektparken for publikum. Seminar/treff I Finnland, Sverige og Norge/Nord-Trøndelag: Presentasjon av prosess og ferdig resultat skal være grunnlag for dette. Mer informas'on kan o så sees å: Iassen.corn Se biider fra worksbop Se kart over de ulike prosjekterie) *Under arrangementet, planlegger Klæbu Konunune og Sør-Trøndelag Fylke et seminar,

6 lagt til Klæbu, med tema "Kunst og Næring"

7 Adresser delta ere Fra Finland Osterbotten: (2006-Mia Datnberg) Södra Osterbotten/Etelå-Poh (2006-Jaana Jeminen) Mellersta Finland: (2006-Matti Reivi) Fra Sverige Jåmtland: (2006-Mårit Aronsson) Maria Nordbåck, Tråskgatan 10 bost 1, VASA FINLAND E Maria.nordback cbnetikka.fi htt ://www.netikka.net/normar.anmaa: 0111 Juhani Kivilouto olli.kiviluoto seindohinen.com Jussi Heikkilå Jussi.heikkila 3 inetfi Cathrine Johansson Odenskogsvågen 108 4trE Ostersund, cathi.ohans ci)hotinail.corn htt ://www.cathrine'ohansson.com/ Vesternorrland: (2006-Johan Mauritzson) Fra Norge Nord Trøndelag: (2006-Gilberg/Nygjordet) Sør Trøndelag: (2006-Markus Lantto) (2006- Axel Becker) Olof Ahlström Sundsvall loulof hotmail.com Brynhild Bye nhildb e.no Vigdis Haugtre vi dis hau troe.corn htt ://www.hau troe.com/ Audun Eriksen_ audun auduneriksen.com htt ://auduneriksen.com/ htt ://www. outube.com/user/audun oi/

8 Fra: ÆØÅ 2010 Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu, Til: Klæbu Kommune, Næringsetat v/ K. Brauteseth, Rådhuset, 7540 Klæbu. Et Midt-Nordisk kunstnertreff i Klæbu Kommune som har tittelen Søknad om støtte til prosjekt: "Æ Ø Å" Som det fremgår av vedlagte prosjektbeskrivelse, består dette av tre satsningsområder: Æ - utstilling ø workshop Å formidling. Kunstnermiljøet ved Seminarplassen arbeider med dette som et stort og spennende tilskudd i Klæbu. Dette viderefører bruken av området; som noe spesielt Klæbu har å vise både lokalbefolkning og tilreisende. Et bidrag til å sette Klæbu på kartet for omverdenen. Få norske kommuner har et sentrumsnært grøntområde med så store muligheter og estetiske verdier. Dette er et stort pluss for Klæbu og betydningen vil øke i takt med utbygging og derav økning av innbyggere. Vi har nå 8 interessante kunstnere (se deltagerliste) fra de aktuelle fylkene, og vi holder kontinuerlig kontakt fram til utstillingsåpning på Galleri N 1 den De samme kunstnerne skal arbeide i Prosjektparken fram til Formidling av denne prosessen er en viktig og spennende oppgave. Som det fremgår i beskrivelsen : Formidling. Her søkes om midler til fotograf, katalog, og redigering nettsted. I "Æak"-2006 bevilget Klæbu kommune, næring midler til opprettelse av vår hjemmeside, som brukes av et bredt publikum. Et betydelig antall timer er lagt ned i prosjektet "ÆØÅ" over år, og vi mener at fokus på Prosjektparken som område er en resurs for Klæbu Kommune. Da det er viktig med en allsidig aktivitet på kulturfronten håper vi næringsetaten ser den store betydningen av et slikt arbeid og i møtekommer vår søknad på en positiv måte. Vi søker Klæbu kommune/næring om kr.: ,- (rød skrift i budsjett) På forhånd takkl Med vennlig hilsen: For prosjektlederne Vedlegg: prosjektbeskrivelse, budsjett, finansieringsplan og deltagerliste. Kontonr.: Elisabeth Engen, orgnr. No Prosjektgruppa for -/F., 0 Å" Prosjektledere: Jorun Kraft Mo, kunsthåndverker Elisabeth Engen, kunsthåndverker Fotograf: Grethe B. Fredriksen, billedkunstner

9 BUDSJETT: Forprosjekt ÆØÅ Nkr ,- UTSTILLING deltagere og kveldsseminar Nkr ,- WORKSHOP arbeid i prosjektparken Nkr ,- FORIvIIDLING prosess og resultat av workshop Nkr ,- Åpningsfest Nkr ,- Deltagere: Reise Nkr ,- Opphold Nkr , ,- Overnatting Nkr ,- Totalt delta ere Kontor administrasjon Totalkostnad Æ 0 Å Nkr ,- Nkr ,- Nkr

10 SPESIFISERING AV POSTENE: For ros'ekt "ÆØÅ": 2 pers å 4 dager, pr. t. 250,- kr ,- 4moter å kr.250,- x 2 pers kr ,- Sum kr ,- UTSTILLING presentasjon av deltagerne og kveldsseminar Galleri N 1 i Klæbu, Sør Trøndelag, Utstilline Klæbu Plakat og invitasjøn, layout og trykking kr ,- Åpningsutgifter kr ,- Kunstnerisk åpning kr ,- Utpakking/nedpakking 6t å250,- kr ,- Montering/demontering 24t å250,- kr ,- Utstillingsteknisk utstyr ( maling, oppheng m.m)kr.1.000,- Leie av ro'ektor 2 hel er kr ,- Vakt 4t å150,- x 5dg kr ,- Forsikring utst. dekkes av Klæbu kommune. kr Omvisning kr ,- Leie av lokale kr ,- Frakt/forsikring tur/retur Sør og Nord-Trøndelag, Sveri e o Finland kr Sum utstillin kr ,-

11 WORKSHOP arbeid i prosjektparken Workshop: Driftsmidler/verktø Leie av aggregat 3 aggregat 5dg. Jordbor Klæbu kommune 90m. tau lomm. Strips 1 førstehjelpspakke Leie traktor med fører 9t å300,- 1 tralle Presenning 3stk 1,4x1,4m å 98,- Presennin lstk. 2 4x3 5m Materialer/vederlag (kjøp/utvinning) Bruk av bil 40km pr. dag i 10 dager Workshopleder 2t. å500,-x 7dg. Parkstab 3 ers. x 3t. å kr.250 x 7 da er Sum worksho kr.4.000,- kr. - kr. 300,- kr. 300,- kr. 250,- kr.2.700,- kr.2.500,- kr. 300,- kr kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr kr kr ,- FORMIDLING prosess og resultat av workshop Leie av lysteknisk utstyr: armatur, aggregat, folk kr ,- Fotograf på hele prosessen + redigering Nettsted kr ,- (15.000,-) Katalog, skribent CD kr ,- Sum formidlin Klæbu kr ,- Seminar/treff Levanger, Nord-Trøndelag, Norge kr 4.000,- Reisetur/retu-bil 160kmx kr 4 kr. 640,- Diett ldg. 460,-x2 kr. 920,- Sum seminar/treffnor e kr ,- Seminar/treff Ostersund/Sundsvall? Sverige kr ,- Reisetur/retur-bil kr ,- Overnatting inatt, 2 pers kr ,- Diett 2dg. 460,-x2 kr ,- Sum seminar/treff Sveri e kr ,- Seminar/treff Wasa Finland kr ,- Reise tur/retur fly-2 pers kr10.000,- Overnatting 1 natt, 2 pers kr 1.240,- Diett 3dg. 460,-x2 kr ,- Sum seminar/treff Finland kr Surn formidlin kr

12 Åpningsfest: Kostpris, utregna på grunnlag av festen i 2006 (80 pers) kr ,- Reise o hold overnattin Reiseutgifter Finland(3 x 5.000,-) kr ,- Sverige (2X2.000,-) kr ,- Nor e 3x kr kr Opphold: Diett lopers.10døgn å kr 460,- kr ,- Leie av lokale/kjøkken 10 d. kr ,- K'økkenansv.1 ers.4t.å250-10d. kr kr ,- Midda for ca. 20 stk Moen ård kr kr ,- Overnatting 9pers.10døgn å300,- kr ,- Sen etø toaletts. kr kr Sum reise o o hold kr Kontor/Administras'on Cal0 % av prosjektet kr ,- FINANSIERINGSPLAN: Midt Nordisk kultur ,- ( ,-) Sør-Trøndelag fylke ,- ( ,-) Nord-Trøndelag fylke ,- (10.560,-) Klæbu kommune, kultur ,- Klæbu kommune, næring ,- Klæbu Sparebank ,- Norske Kunsthåndverkere ,-

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011 Rapport publisert 21.12.2011 Demensdagene 2011 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 5 2.0 ORGANISERING OG PLANLEGGING... 5 2.1 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer