3. kvartal Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring"

Transkript

1 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

2 Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter Kapittel 4 Strategiske muligheter Kapittel 5 Om undersøkelsen Kapittel 6 Appendiks 1, økonomisk kontekst Kapittel 7 Appendiks 1, svarfordeling

3 Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring En overvekt av CFO-ene er fortsatt optimistiske med hensyn til fremtidsutsiktene, men det er en liten nedgang fra 1. kvartal Mindre bedrifter og bransjer rettet mot innenlandsmarkedet er mer optimistisk enn større bedrifter. Usikkerheten rundt eurosamarbeidet fortsetter og i snitt mener CFO-ene at det er 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet innen seks måneder. For egenkapitalfinansiering og banklån er det en tydelig asymmetri mellom tilgjengelighet og attraktivitet; en mye større andel av CFO-ene oppfatter det som attraktivt enn tilgjengelig. Obligasjonslån oppfattes som den mest tilgjengelige finansieringskilden og fremstår også som attraktivt. Oppfattelsen av banklån som tilgjengelig finansieringskilde har hatt en kraftig nedadgående trend helt siden 1. kvartal Til tross for pågående uro og tiltak i eurosonen er det fortsatt overvekt av optimisme i norsk næringsliv. Sammenlignet med for ett år siden er norske CFO-er vesentlig mer positive til de økonomiske utsiktene. Likevel er det tendenser til at optimismen har avtatt siden 1. kvartal Optimismen gjenspeiles også i forventinger til økt kontantstrøm neste året, samt forventninger om økt M&A- og Private Equity-aktivitet. Også her er tendensen at optimismen fra 1. kvartal 2012 har avtatt. CFO-ene er splittet i synet på fremtidsutsiktene både hvis man ser på bedriftenes omsetningsnivå og bransjetilhørighet. Bedriftene med omsetning under 500 millioner er klart mer optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden, mens hos bedriftene med omsetning over 5 milliarder er det mindre optimisme å spore. Tilsvarende er CFO-ene i bransjen detaljhandel/engros mer optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden, mens produksjon/industri er klart mindre optimistiske. Det kan tyde på et skille mellom mindre bedrifter rettet mot et sterkt norsk innenlandsmarked og større bedrifter som møter mer usikkerhet utenfor landegrensene. 3 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

4 Bankfinansiering oppfattes som mye mindre tilgjengelig Usikkerheten rundt eurosamarbeidet fortsetter, og i snitt mener CFO-ene at det er 22 % sannsynlighet for at ett, eller flere land, bryter ut av eurosamarbeidet i løpet av de neste seks månedene. Dette er lavere enn i tilsvarende undersøkelse hos Deloitte UK hvor CFO-ene i snitt anser sannsynligheten til å være 36 %. Oppfatning om banklån som tilgjengelig finansieringskilde blant CFO-ene har hatt en kraftig nedadgående trend siden 1. kvartal Kun en nettoandel på 17 % av CFO-ene anser banklån som tilgjengelig nå, sammenlignet med 84 % 1. kvartal Obligasjonslån oppfattes i mye større grad som en tilgjengelig finansieringskilde blant CFO-ene med en nettoandel på 41 %. Dette samsvarer også med det sterke obligasjonsmarkedet som har vært så langt i CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

5 Økonomiske fremtidsutsikter Mindre bedrifter er klart mer optimistiske enn større bedrifter Norske CFO-er er fortsatt optimistiske, men i noe mindre grad enn i 1. kvartal 2012 Resultatene fra Deloittes CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012 indikerer at CFO-ene fortsatt er positive til de økonomiske fremtidsutsiktene. Andelen som har svart at de er «mer optimistisk» er høyere enn andelen som har svart «mindre optimistisk». Likevel er det tendenser til at optimismen fra 1. kvartal 2012 har avtatt noe. 36 % av respondentene er «noe mer optimistisk», en nedgang fra 43 % i 1. kvartal 2012, mens andelen som er «noe mindre optimistisk» har økt fra 23 % til 29 %. Figur 1a. Syn på de økonomiske utsiktene, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Mer optimistisk 60 % 40 % 49 % Netto % av CFO-ene som har et mer optimistisk/ pessimistisk syn på fremtiden sammenlignet med for 6 måneder siden. Mindre optimistisk 20 % 0 % -20 % -40 % Q1-11 Q % 20 % Q % Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

6 er like, eller mer, optimistiske Mindre bedrifter klart mer optimistiske enn større bedrifter Virksomhetene med lavest omsetning (mindre enn 500 MNOK) skiller seg ut som klart mest optimistiske. Samtlige av virksomhetene innen denne kategorien er like, eller mer, optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden. For virksomhetene med høyest omsetning (mer enn MNOK) er det en overvekt av respondentene som er mindre optimistiske. Figur 1b. Syn på de økonomiske utsiktene, høyest og lavest omsetningsnivå, 3. kvartal 2012 Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Noe mindre optimistisk Uendret Noe mer optimistisk Mye mer optimistisk 0 % 0 % 8 % 19 % 32 % 33 % 48 % 58 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % >5 000 MNOK <500 MNOK 6 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

7 Dette kan ha en sammenheng med at virksomhetene med omsetning over 5 milliarder er mer eksponert mot et internasjonalt marked preget av usikkerhet, mens virksomhetene med omsetning under 500 millioner er mer rettet mot et sterkt, norskt innenlandsmarked. Samme tendensen med skille mellom typiske eksportbedrifter og bedrifter som retter seg mot det norske innenlandsmarkedet, ser man også på bransjenivå. Detaljhandel/engros er i mye større grad optimistiske, olje/energi er jevnt fordelt mellom mer og mindre optimistiske, mens innen industri/produksjon er det overvekt av CFO-ene som er mindre optimistiske. Samlet representerer disse bransjene i overkant av 60 % av undersøkelsens respondenter. Figur 1c. Syn på de økonomiske utsiktene, fordelt på bransje, 3. kvartal 2012 Noe mindre optimistisk 7 % 34 % 39 % Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Uendret Noe mer optimistisk 25 % 29 % 33 % 31 % 34 % 60 % Mye mer optimistisk 0 % 0 % 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Produksjon/industri Detaljhandel/engros Olje og energi 7 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

8 Kontantstrøm fra driften forventes å øke Innen samtlige bransjer er det en klar overvekt av respondenter som forventer at kontantstrømmen fra driften vil øke de neste 12 månedene. Mens 18 % av respondentene forventer en nedgang i kontantstrømmen de neste 12 månedene, er det 56 % som forventer at kontantstrømmen vil øke i tilsvarende periode. Likevel er det en liten nedgang fra 1. kvartal 2012 da nettoandelen som forventet økning var på 42 %, mens den nå i 3. kvartal 2012 er på 38 %. Figur 2. Forventning om kontantstrøm, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som tror at kontantstrømmen vil øke/reduseres de neste 12 månedene Øke 60 % 40 % 20 % 57 % 29 % 42 % 38 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

9 CFO-ene anslår 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet CFO-ene utelukker ikke at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet Nytt i årets andre undersøkelse er spørsmålet om eurosamarbeidet. CFO-ene mener at det er 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land forlater eurosamarbeidet. Dette er en del lavere enn i tilsvarende undersøkelse hos Deloitte UK hvor CFO-ene i snitt anser sannsynligheten for å være 36 %. Figur 3. Utbrudd fra eurosamarbeidet, 3. kvartal % Hvor sannsynlig tror du det er at ett eller flere av landene i eurosonen kommer til å bryte ut av eurosamarbeidet de neste 6 månedene? 21 % 17 % 10 % 5 % 3 % 3 % 4 % 0 % 1 % 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% % Sannsynlighetsintervall 9 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

10 En tredjedel forventer økte NIBOR-renter neste seks måneder Halvparten av respondentene forventer uendrede NIBOR-renter de neste seks månedene. Det er 28 % som forventer at rentene vil øke med opp mot 50 basispunkter, mens kun 13 % forventer at rentene vil gå ned tilsvarende. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er det nå en noe høyere andel som forventer økning i NIBOR-rente de neste seks månedene. Figur 4. Endringer i NIBORrentene neste seks månedene, 1. kvartal 2012 og 3.kvartal % 49% Hvordan oppfatter du at de kortsiktige pengemarkedsrentene (NIBOR) vil utvikle seg i løpet av de neste 6 månedene? 0% 1% 6% 7% 23% 28% 14% 13% 0% 3% 0% 0% Opp med >100 punkter Opp med 50 til 100 punkter Opp med <50 punkter Uendret Ned med <50 punkter Ned med 50 til 100 punkter Ned med >100 punkter Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

11 Kapitalstruktur og gearing Den finansielle risikoen i balansen fortsetter å øke Totalt sett er det netto 13 % av CFO-ene som mener at den finansielle risikoen i balansen har økt de siste 12 månedene. Dette er en liten økning fra 1. kvartal 2012 da tilsvarende nettotall var 9 %. Figur 5a. Nettoendringer i finansiell risiko i balansen, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som har økt/redusert den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene Redusert Økt 40 % 20 % 0 % -20 % Q % 21 % Q % Q % Q % 11 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

12 Det er også en klar sammenheng mellom omsetningsnivå for virksomheten og endring i den finansielle risikoen. Man ser i figur 5b at nettoandelen som har økt den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene øker i takt med virksomhetenes omsetningsnivå. Dette kan ha sammenheng med at tilgangen til eksterne finansieringskilder i snitt er høyere for større virksomheter i dagens marked, samtidig som de er mer eksponert mot valutakursendringer. Figur 5b. Nettoendringer i finansiell risiko i balansen, etter omsetningsnivå, 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som har økt den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene, fordelt på virksomhetenes omsetningsnivå Redusert Økt 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -17 % -9 % 22 % 35 % -30 % -40 % < 500 MNOK MNOK MNOK > MNOK 12 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

13 CFO-ene forventer å holde belåningen stabil Sammenlignet med 1. kvartal 2012, da en overvekt av respondentene ville redusere gearingen de neste 12 månedene, ser det nå ut til at CFO-ene totalt sett har en målsetning om å holde belåningen stabil de neste 12 månedene. Det er 24 % av respondentene som forventer å øke belåningen noe, 25 % forventer å redusere den, mens 51 % har målsetning om ingen endring. Sammenlignet med 2011, da en overvekt av CFO-ene hadde målsetning om å øke gearingen de neste 12 månedene, er det nå i 3. kvartal 2012, tendenser til en lavere risikovilje i form av gearing blant CFO-ene. Dette kan også ha sammenheng med tilgjengeligheten av finansieringskilder for bedriftene. Figur 6a. Målsetning om gearing de neste 12 månedene, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som tror på økt/redusert bruk av gearing Redusere Øke 20 % 0 % 11 % Q % Q3-11 Q % 0 % Q % 13 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

14 Olje/energi og detaljhandel/engros har klar målsetning om å øke gearingen Stor forskjell mellom bransjene i forhold til bruk av gearing Det er et tydelig skille mellom bransjene når det gjelder målsetning om gearing. Innen detaljhandel/engros og olje/energi er det en klar overvekt av CFO-ene som har målsetning om å øke gearingen, mens for produksjon/ industri planlegger en overvekt av CFO-ene å redusere den. Figur 6b. Målsetning om gearing de neste 12 månedene, fordelt på bransjer, 3. kvartal 2012 Redusere Øke 20 % Netto % av CFO-ene som tror på økt/redusert bruk av gearing -14 % 21 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Detaljhandel/engros Produksjon/industri Olje og energi 14 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

15 Aksjeemisjon fremstår som et lite sannsynlig finansieringsalternativ, mens obligasjonslån er høyaktuelt for bedrifter innen olje og energi Aksjeemisjon fremstår som et lite sannsynlig finansieringsalternativ for CFO-ene uansett bransje. Hele 66 % anser det som svært usannsynlig at de kommer til å benytte seg av aksjeemisjon de neste 12 månedene. Det må sees i sammenheng med utviklingen i markedet for aksjeemisjoner, der det har vært stor nedgang i transaksjonsvolum fra august 2011 til august 2012, som vist i figur 7b, se neste side. Figur 7a. Andel som forventer å benytte henholdsvis aksjeemisjon og obligasjonslån som finansiering de neste 12 månedene, 3. kvartal 2012 Svært usannsynlig Noe sannsynlig Verken eller Noe sannsynlig 13 % 11 % 12 % 9 % 15 % 10 % 41 % 66 % Svært sannsynlig 3 % 19 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Benytte obligasjonslån Gjennomføre akseemisjon 15 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

16 For obligasjonslån er markedet fortsatt sterkt, og det har vært en økning fra august 2011 til august Dette reflekteres også i hvorvidt CFO-ene anser det som sannsynlig å bruke obligasjonslån som finansiering. Hele 35 % av CFO-ene oppgir at det er noe, eller svært sannsynlig, at de kommer til å benytte obligasjonslån de neste 12 månedene. Det er likevel verdt å merke seg at det i hovedsak dreier seg om bedrifter innen olje og energi hvor 38 % har svart «svært sannsynlig», mens 28 % har svart «noe sannsynlig» på hvorvidt de vil benytte obligasjonslån. For alle øvrige bransjer er det en klar overvekt av virksomhetene som anser det som usannsynlig å benytte obligasjonslån de neste 12 månedene. Figur 7b. Transaksjonsvolum i milliarder NOK for aksjeemisjoner og selskapsobligasjoner innen industri, per 31. august 2011 og 31.august 2012 (Kilde: oslobors.no, ) Transaksjonsvolum i milliarder NOK 35 31, ,5 20, , Kilde: Oslo børs 2011 per 31. august Aksjeemisjoner Selskapsobligasjoner Industri 2012 per 31. august 16 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

17 Finansieringsmuligheter Oppfattelsen av banklån som tilgjengelig finansieringskilde har hatt en kraftig nedadgående trend siden 2011 Både banklån og obligasjonslån oppfattes som attraktivt, men obligasjonslån oppfattes i mye større grad som tilgjengelig for virksomhetene Majoriteten av CFO-ene oppfatter bankfinansiering og obligasjonsfinansering som attraktivt, mens en mindre andel anser egenkapitalfinansiering som attraktivt. Både for egenkapitalfinansiering og banklån er det en tydelig asymmetri mellom tilgjengelighet og attraktivitet; en langt større andel av CFO-ene oppfatter det som attraktivt enn tilgjengelig. En nettoandel på 44 % oppfatter banklån som attraktivt, mens tilsvarende tall for tilgjengelighet kun er 17 %. Det samme ser man for egenkapital. En nettoandel på 27 % oppfatter egenkapitalfinansiering som attraktivt, mens en overvekt av CFO-ene oppfatter det som utilgjengelig med nettoandel på -11 %. For obligasjonslån er det mye større samsvar mellom tilgjengelighet og attraktivitet med en nettoandel på henholdsvis 41 % og 40 %. 17 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

18 Figur 8a. Tilgjengeligheten og attraktiviteten til de ulike finansieringskildene, 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som oppfatter finansieringskildene som attraktiv/ tilgjengelig eller uattraktiv/ utilgjengelig Mindre attraktivt/tilgjengelig Mer attraktivt/tilgjengelig 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % 44 % Banklån 17 % Attraktivitet 40 % 41 % Obligasjonslån Tilgjengelighet 27 % Egenkapital -11 % Dette ser man også igjen i markedet for aksjeemisjoner og selskapsobligasjoner (industri) som vist i figur 7b på forrige side; transaksjonsvolumet for aksje-emisjoner har gått kraftig ned de siste 12 månedene samtidig som volumet har økt for selskapsobligasjoner. Samme tendenser finner man igjen i resultatene fra tilsvarende undersøkelse fra Deloitte UK og Deloitte Tyskland. Nettoandelen av CFO-ene i UK som forventer at obligasjonslån skal øke neste 12 månedene er på 24 %, mens for banklån og egenkapitalfinansiering er tilsvarende nettotall på henholdsvis -7 % og -24 %. I Tyskland rapporterer CFO-ene at obligasjonslån er mer attraktivt enn banklån og egenkapital, med en nettoandel på 46 % for obligasjonslån mot 22 % og 5 % for henholdsvis banklån og egenkapital. 18 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

19 Tilgjengeligheten og attraktiviteten av banklån har hatt en klart nedadgående trend siden starten av 2011 Det sterke obligasjonsmarkedet i 2012 må sees i sammenheng med den nedadgående trenden i attraktivitet og tilgjengelighet for banklån. Det kan være et resultat av at bankenes innlånskostnader har økt og at de ønsker å redusere utlånene til næringslivet. Samtidig gjør bankene tilpasninger til de nye likviditets- og kapitalkravene som ventes innført i løpet av de nærmeste årene med Basel III. I 1. kvartal 2011 var det netto 84 % av CFO-ene som oppfattet banklån som tilgjengelig sammenlignet med kun netto 17 % for 3. kvartal Dette har også satt sitt preg på hvorvidt banklån oppfattes som attraktivt for virksomhetene, med en nedgang fra 66 % i 1. kvartal 2011 til 44 % nå i 3. kvartal Det er tydelig at CFO-ene oppfatter at bankene har strammet kraftig inn på utlån til bedrifter siden starten av Ifølge DNB-sjef Rune Bjerke er det en utvikling som er kommet for å bli; «I første halvår 2012 er første gang det er overvekt av finansieringen som kommer fra obligasjonsmarkedet. Det er en utvikling vi vil se mer av i Norge. Flere selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet». * * Kilde: «Må bremse utlånsveksten», DN , Oljemessen i Stavanger 19 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

20 Figur 8b. Tilgjengelighet og attraktivitet for banklån, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som mener bankfinansiering er tilgjengelig og attraktivt Mer attraktivt/tilgjengelig 100 % 80 % 60 % 40 % 66 % 84 % 42 % 53 % 39 % 44 % 20 % 24 % 17 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Attraktivitet Tilgjengelighet 20 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

21 Strategiske muligheter Fortsatt tro på økt oppkjøpsaktivitet Fortsatt forventning om økt oppkjøpsaktivitet I tråd med den generelle optimismen forventes det økt M&A- aktivitet de neste 12 månedene. Likevel er det en liten nedgang fra optimismen som rådet i 1. kvartal 2012 da nettoandelen som forventet økt M&A-aktivitet var på 61 %, mens tilsvarende andel for 3. kvartal 2012 er på 46 %. Figur 9a. Forventning om M&A-aktivitet, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal % 60 % 76 % 61 % 46 % Øke 40 % 34 % 20 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

22 Figur 9b. Hovedindeksen og antall M&A-transaksjoner (Kilde: mergermarket.com) Hovedindeksen M&A transaksjoner I hver av de halvårlige CFO-undersøkelsene Deloitte har gjennomført har det vært en klar forventning om økt M&A-aktivitet. Foreløpig ser det ikke ut til at CFO-ene får rett i sine antagelser fra forrige undersøkelse, med 124 transaksjoner så langt i år sammenlignet med 182 i CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

23 Fortsatt forventning om økt private equity aktivitet Også innen private equity forventes det økt aktivitet, men som med M&A-aktiviteten, er det en nedgang i forventingene sammenlignet med 1. kvartal Mens det nå er en nettoandel på 28 % av CFO-ene som forventer økt private equity aktivitet, var tilsvarende tall 45 % i 1. kvartal Figur 10. Forventning om Private equity aktivitet, trend fra 1. kvartal 2011 atil 3. kvartal % 80 % 60 % 77 % Øke 45 % 40 % 27 % 28 % 20 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

24 Om undersøkelsen Undersøkelsens utvalg består av CFO-er eller økonomisjefer (benevnt CFO-er i denne rapporten) fra Norges omlag 500 største virksomheter. Formålet er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Undersøkelsen gjennomføres hvert halvår, og rapporten for 3. kvartal 2012, er den fjerde i rekken. Undersøkelsen ble gjennomført online i midten av september Totalt besvarte 119 CFO-er undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på ca. 24 %. Figur 11a. Respondenter fordelt på omsetningsnivå 26 % 26 % 10 % 10 % 29 % < 500 MNOK MNOK < 500 MNOK MNOK 34 % 29 % MNOK > 5000 MNOK MNOK > 5000 MNOK 34 % 24 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

25 Figur 11b. Respondenter fordelt på antall ansatte 11 % 17 % < 100 ansatte 22 % 11 % 17 % ansatte 501 < ansatte ansatte 22 % 33 % ansatte ansatte > 5000 ansatte ansatte 14 % ansatte 33 % > 5000 ansatte 14 % 1 % Figur 11c. Respondenter fordelt på bransjetilhørighet 5 % 3 % Offentlig sektor 6 % 24 % Helse og medisinsk sektor Telekom, media og teknologi 8 % Tjenester/konsulentvirksomhet Bank/finans/forsikring 8 % Transport 9 % 24 % Annet Detaljhandel/engros 13 % Produksjon/industri Olje og energi 25 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

26 Appendiks 1 Økonomisk kontekst Figur 12a. BNP vekst for Norge, historisk og prognose, SSB 4 % 3 % 3,50 % 2,20 % 2,40 % 2,80 % 2 % 1,40 % 1 % 0,70 % 0 % 0,00 % P 2013P 2014P 2015P -1 % -2 % -1,70 % Kilde: SSB Figur 12b. KPI og arbeidsledighet i Norge, historisk og prognose, SSB 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 3,8 % 2,6 % 2,1 % 3,2 % 2,5 % 3,6 % 1,2 % 3,3 % 0,9 % 3,1 % 1,6 % 3,3 % 2,1 % 3,2 % KPI Arbeidsledighet 3,1 % 2,5 % 0,5 % 0,0 % P 2013P 2014P 2015P Kilde: SSB 26 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

27 Figur 12c. BNP for EU15 og Norge, historisk og prognose, SSB og EIU 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % ,0 % 2,1 % ,5 % ,7 % ,5 % 1,4 % 0,3 % 2012P 3,5 % BNP EU15 BNP Norge 2,2 % 2,4 % 2,8 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 2013P 2014P 2015P -2 % -1,7 % -3 % -4 % -5 % -4,3 % Kilde: SSB og Economist Intelligence Unit Figur 12d. Hovedindeksen og oljepris, Oslo børs og EIA USD 140 Hovedindeksen 500, ,00 400, ,00 300, , ,00 150, ,00 50, ,00 Brent Hovedindeksen Kilde: EIA.gov, Oslo Børs 27 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

28 Appendiks 2 svarfordeling spørsmål** Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Mye mer optimistisk 8 % 2 % 3 % 3 % Noe mer optimistisk 53 % 21 % 43 % 36 % Uendret 27 % 21 % 28 % 33 % Noe mindre optimistisk 11 % 48 % 23 % 29 % Mye mindre optimistisk 1 % 6 % 3 % 0 % Ingen mening 0 % 2 % 0 % 0 % Netto 49 % -32 % 20 % 10 % Hvordan har den finansielle risikoen i balansen endret seg de siste 12 månedene? Økt betraktelig 2 % 5 % 3 % 2 % Økt noe 17 % 44 % 38 % 32 % Ingen endring 36 % 23 % 24 % 45 % Redusert noe 32 % 23 % 25 % 20 % Redusert betraktelig 13 % 5 % 7 % 1 % Ingen mening 1 % 2 % 3 % 0 % Netto -25 % 21 % 9 % 13 % ** Fra og med Q er svaralternativet ingen mening tatt ut. 28 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

29 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan forventer du at kontantstrømmen fra driften i din virksomhet vil endre seg over de neste 12 månedene? Økes med mer enn 10 % 32 % 10 % 16 % 16 % Økes med mellom 0-10 % 36 % 42 % 46 % 40 % Uforandret fra dagens nivå 22 % 23 % 17 % 25 % Reduseres med 0-10 % 6 % 18 % 15 % 13 % Reduseres med mer enn 10 % 4 % 5 % 5 % 5 % Ingen mening 0 % 3 % 1 % 0 % Netto 57 % 29 % 42 % 38 % Hvor sannsynlig er det at din virksomhet kommer til å gjennomføre en aksjeemisjon de neste 12 månedene? Svært sannsynlig 8 % 2 % 4 % 3 % Noe sannsynlig 12 % 6 % 8 % 10 % Verken eller 11 % 5 % 4 % 9 % Noe usannsynlig 7 % 10 % 10 % 11 % Svært usannsynlig 60 % 71 % 72 % 66 % Ingen mening 2 % 6 % 1 % 0 % Netto -47 % -73 % -70 % -64 % 29 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

30 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvor sannsynlig er det at din virksomhet kommer til å benytte obligasjonslån som finansiering de neste 12 månedene? Svært sannsynlig 19 % Noe sannsynlig 15 % Verken eller 12 % Noe usannsynlig 13 % Svært usannsynlig 41 % Ingen mening 0 % Netto -19 % Hva er målsetningen til din virksomhet for gearing de neste 12 månedene? Øke den betraktelig 4 % 2 % 1 % 0 % Øke den noe 25 % 26 % 18 % 24 % Ingen endring 47 % 50 % 48 % 51 % Redusere den noe 17 % 18 % 21 % 22 % Redusere den betraktelig 2 % 0 % 5 % 3 % Ingen mening 4 % 5 % 7 % 0 % Netto 11 % 10 % -7 % 0 % 30 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

31 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du banklån som kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 25 % 6 % 9 % 16 % Noe attraktivt 46 % 52 % 41 % 43 % Verken eller 17 % 37 % 28 % 26 % Lite attraktivt 4 % 3 % 11 % 13 % Svært lite attraktivt 1 % 2 % 0 % 3 % Ingen mening 6 % 0 % 10 % 0 % Netto 66 % 53 % 39 % 44 % Hvordan oppfatter du obligasjonslån som kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 15 % Noe attraktivt 42 % Verken eller 26 % Lite attraktivt 11 % Svært lite attraktivt 6 % Ingen mening 0 % Netto 40 % 31 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

32 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter egenkapitalfinansiering som en kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 17 % Noe attraktivt 29 % Verken eller 36 % Lite attraktivt 13 % Svært lite attraktivt 5 % Ingen mening 0 % Netto 27 % Hvordan oppfatter du tilgangen til bankfinansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 38 % 6 % 2 % 5 % Lett tilgjengelig 51 % 61 % 54 % 34 % Verken eller 6 % 6 % 12 % 39 % Lite tilgjengelig 4 % 26 % 29 % 19 % Svært lite tilgjengelig 0 % 0 % 3 % 3 % Ingen formening 0 % Netto 84 % 42 % 24 % 17 % 32 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

33 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du tilgangen til obligasjonslån for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 11 % Lett tilgjengelig 40 % Verken eller 39 % Lite tilgjengelig 7 % Svært lite tilgjengelig 3 % Ingen formening 0 % Netto 0 % 0 % 0 % 41 % Hvordan oppfatter du tilgangen til egenkapital for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 3 % Lett tilgjengelig 17 % Verken eller 50 % Lite tilgjengelig 24 % Svært lite tilgjengelig 6 % Ingen formening 0 % Netto 0 % 0 % 0 % -11 % 33 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

34 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du de kortsiktige pengemarkedsrentene (NIBOR) vil utvikle seg i løpet av de neste seks månedene? Opp med >100 punkter 2 % 2 % 0 % 1 % Opp med 50 til 100 punkter 25 % 15 % 6 % 7 % Opp med <50 punkter 64 % 24 % 23 % 28 % Uendret 6 % 34 % 52 % 49 % Ned med <50 punkter 1 % 18 % 14 % 13 % Ned med 50 til 100 punkter 0 % 2 % 0 % 3 % Ned med >100 punkter 0 % 0 % 0 % 0 % Ingen mening 1 % 6 % 5 % 0 % Hvordan forventer du at M&A aktiviteten kommer til å utvikle seg over de neste 12 månedene innen din bransje? Øke betraktelig 8 % 2 % 1 % 1 % Øke noe 71 % 47 % 65 % 48 % Ingen endring 13 % 29 % 24 % 49 % Reduseres noe 3 % 13 % 4 % 3 % Reduseres betraktelig 0 % 2 % 0 % 0 % Ingen mening 5 % 8 % 6 % 0 % Netto 76 % 34 % 61 % 46 % 34 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

35 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan forventer du at private equity aktiviteten kommer til å utvikle seg de neste 12 månedene innen din bransje? Øke betraktelig 17 % 3 % 4 % 3 % Øke noe 62 % 35 % 48 % 31 % Ingen endring 11 % 37 % 31 % 61 % Reduseres noe 2 % 8 % 6 % 5 % Reduseres betraktelig 0 % 3 % 1 % 1 % Ingen mening 8 % 13 % 9 % 0 % Netto 77 % 27 % 45 % 28 % Hvor sannsynlig tror du det er at en eller flere av landene i eurosonen kommer til å bryte ut av eurosamarbeidet de neste 6 mnd? 0-10% 36 % 11-20% 21 % 21-30% 17 % 31-40% 10 % 41-50% 5 % 51-60% 3 % 61-70% 3 % 71-80% 4 % 81-90% 0 % % 1 % 35 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

36 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte AS

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic E-Crime Survey 2009 Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic 3. Desember 2009 As one of the world s leading providers of Information Protection and Forensic advice, KPMG firms can help you to effectively

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser 44/12 Arbeidsnotat Working Paper Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser En studie om hvordan en empirisk konkursprediksjonsmodell endrer seg gjennom ulike konjunkturfaser, i tidsperioden 2001

Detaljer