3. kvartal Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring"

Transkript

1 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

2 Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter Kapittel 4 Strategiske muligheter Kapittel 5 Om undersøkelsen Kapittel 6 Appendiks 1, økonomisk kontekst Kapittel 7 Appendiks 1, svarfordeling

3 Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring En overvekt av CFO-ene er fortsatt optimistiske med hensyn til fremtidsutsiktene, men det er en liten nedgang fra 1. kvartal Mindre bedrifter og bransjer rettet mot innenlandsmarkedet er mer optimistisk enn større bedrifter. Usikkerheten rundt eurosamarbeidet fortsetter og i snitt mener CFO-ene at det er 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet innen seks måneder. For egenkapitalfinansiering og banklån er det en tydelig asymmetri mellom tilgjengelighet og attraktivitet; en mye større andel av CFO-ene oppfatter det som attraktivt enn tilgjengelig. Obligasjonslån oppfattes som den mest tilgjengelige finansieringskilden og fremstår også som attraktivt. Oppfattelsen av banklån som tilgjengelig finansieringskilde har hatt en kraftig nedadgående trend helt siden 1. kvartal Til tross for pågående uro og tiltak i eurosonen er det fortsatt overvekt av optimisme i norsk næringsliv. Sammenlignet med for ett år siden er norske CFO-er vesentlig mer positive til de økonomiske utsiktene. Likevel er det tendenser til at optimismen har avtatt siden 1. kvartal Optimismen gjenspeiles også i forventinger til økt kontantstrøm neste året, samt forventninger om økt M&A- og Private Equity-aktivitet. Også her er tendensen at optimismen fra 1. kvartal 2012 har avtatt. CFO-ene er splittet i synet på fremtidsutsiktene både hvis man ser på bedriftenes omsetningsnivå og bransjetilhørighet. Bedriftene med omsetning under 500 millioner er klart mer optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden, mens hos bedriftene med omsetning over 5 milliarder er det mindre optimisme å spore. Tilsvarende er CFO-ene i bransjen detaljhandel/engros mer optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden, mens produksjon/industri er klart mindre optimistiske. Det kan tyde på et skille mellom mindre bedrifter rettet mot et sterkt norsk innenlandsmarked og større bedrifter som møter mer usikkerhet utenfor landegrensene. 3 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

4 Bankfinansiering oppfattes som mye mindre tilgjengelig Usikkerheten rundt eurosamarbeidet fortsetter, og i snitt mener CFO-ene at det er 22 % sannsynlighet for at ett, eller flere land, bryter ut av eurosamarbeidet i løpet av de neste seks månedene. Dette er lavere enn i tilsvarende undersøkelse hos Deloitte UK hvor CFO-ene i snitt anser sannsynligheten til å være 36 %. Oppfatning om banklån som tilgjengelig finansieringskilde blant CFO-ene har hatt en kraftig nedadgående trend siden 1. kvartal Kun en nettoandel på 17 % av CFO-ene anser banklån som tilgjengelig nå, sammenlignet med 84 % 1. kvartal Obligasjonslån oppfattes i mye større grad som en tilgjengelig finansieringskilde blant CFO-ene med en nettoandel på 41 %. Dette samsvarer også med det sterke obligasjonsmarkedet som har vært så langt i CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

5 Økonomiske fremtidsutsikter Mindre bedrifter er klart mer optimistiske enn større bedrifter Norske CFO-er er fortsatt optimistiske, men i noe mindre grad enn i 1. kvartal 2012 Resultatene fra Deloittes CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012 indikerer at CFO-ene fortsatt er positive til de økonomiske fremtidsutsiktene. Andelen som har svart at de er «mer optimistisk» er høyere enn andelen som har svart «mindre optimistisk». Likevel er det tendenser til at optimismen fra 1. kvartal 2012 har avtatt noe. 36 % av respondentene er «noe mer optimistisk», en nedgang fra 43 % i 1. kvartal 2012, mens andelen som er «noe mindre optimistisk» har økt fra 23 % til 29 %. Figur 1a. Syn på de økonomiske utsiktene, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Mer optimistisk 60 % 40 % 49 % Netto % av CFO-ene som har et mer optimistisk/ pessimistisk syn på fremtiden sammenlignet med for 6 måneder siden. Mindre optimistisk 20 % 0 % -20 % -40 % Q1-11 Q % 20 % Q % Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

6 er like, eller mer, optimistiske Mindre bedrifter klart mer optimistiske enn større bedrifter Virksomhetene med lavest omsetning (mindre enn 500 MNOK) skiller seg ut som klart mest optimistiske. Samtlige av virksomhetene innen denne kategorien er like, eller mer, optimistiske sammenlignet med for seks måneder siden. For virksomhetene med høyest omsetning (mer enn MNOK) er det en overvekt av respondentene som er mindre optimistiske. Figur 1b. Syn på de økonomiske utsiktene, høyest og lavest omsetningsnivå, 3. kvartal 2012 Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Noe mindre optimistisk Uendret Noe mer optimistisk Mye mer optimistisk 0 % 0 % 8 % 19 % 32 % 33 % 48 % 58 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % >5 000 MNOK <500 MNOK 6 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

7 Dette kan ha en sammenheng med at virksomhetene med omsetning over 5 milliarder er mer eksponert mot et internasjonalt marked preget av usikkerhet, mens virksomhetene med omsetning under 500 millioner er mer rettet mot et sterkt, norskt innenlandsmarked. Samme tendensen med skille mellom typiske eksportbedrifter og bedrifter som retter seg mot det norske innenlandsmarkedet, ser man også på bransjenivå. Detaljhandel/engros er i mye større grad optimistiske, olje/energi er jevnt fordelt mellom mer og mindre optimistiske, mens innen industri/produksjon er det overvekt av CFO-ene som er mindre optimistiske. Samlet representerer disse bransjene i overkant av 60 % av undersøkelsens respondenter. Figur 1c. Syn på de økonomiske utsiktene, fordelt på bransje, 3. kvartal 2012 Noe mindre optimistisk 7 % 34 % 39 % Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Uendret Noe mer optimistisk 25 % 29 % 33 % 31 % 34 % 60 % Mye mer optimistisk 0 % 0 % 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Produksjon/industri Detaljhandel/engros Olje og energi 7 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

8 Kontantstrøm fra driften forventes å øke Innen samtlige bransjer er det en klar overvekt av respondenter som forventer at kontantstrømmen fra driften vil øke de neste 12 månedene. Mens 18 % av respondentene forventer en nedgang i kontantstrømmen de neste 12 månedene, er det 56 % som forventer at kontantstrømmen vil øke i tilsvarende periode. Likevel er det en liten nedgang fra 1. kvartal 2012 da nettoandelen som forventet økning var på 42 %, mens den nå i 3. kvartal 2012 er på 38 %. Figur 2. Forventning om kontantstrøm, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som tror at kontantstrømmen vil øke/reduseres de neste 12 månedene Øke 60 % 40 % 20 % 57 % 29 % 42 % 38 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

9 CFO-ene anslår 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet CFO-ene utelukker ikke at ett eller flere land bryter ut av eurosamarbeidet Nytt i årets andre undersøkelse er spørsmålet om eurosamarbeidet. CFO-ene mener at det er 22 % sannsynlighet for at ett eller flere land forlater eurosamarbeidet. Dette er en del lavere enn i tilsvarende undersøkelse hos Deloitte UK hvor CFO-ene i snitt anser sannsynligheten for å være 36 %. Figur 3. Utbrudd fra eurosamarbeidet, 3. kvartal % Hvor sannsynlig tror du det er at ett eller flere av landene i eurosonen kommer til å bryte ut av eurosamarbeidet de neste 6 månedene? 21 % 17 % 10 % 5 % 3 % 3 % 4 % 0 % 1 % 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% % Sannsynlighetsintervall 9 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

10 En tredjedel forventer økte NIBOR-renter neste seks måneder Halvparten av respondentene forventer uendrede NIBOR-renter de neste seks månedene. Det er 28 % som forventer at rentene vil øke med opp mot 50 basispunkter, mens kun 13 % forventer at rentene vil gå ned tilsvarende. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er det nå en noe høyere andel som forventer økning i NIBOR-rente de neste seks månedene. Figur 4. Endringer i NIBORrentene neste seks månedene, 1. kvartal 2012 og 3.kvartal % 49% Hvordan oppfatter du at de kortsiktige pengemarkedsrentene (NIBOR) vil utvikle seg i løpet av de neste 6 månedene? 0% 1% 6% 7% 23% 28% 14% 13% 0% 3% 0% 0% Opp med >100 punkter Opp med 50 til 100 punkter Opp med <50 punkter Uendret Ned med <50 punkter Ned med 50 til 100 punkter Ned med >100 punkter Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

11 Kapitalstruktur og gearing Den finansielle risikoen i balansen fortsetter å øke Totalt sett er det netto 13 % av CFO-ene som mener at den finansielle risikoen i balansen har økt de siste 12 månedene. Dette er en liten økning fra 1. kvartal 2012 da tilsvarende nettotall var 9 %. Figur 5a. Nettoendringer i finansiell risiko i balansen, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som har økt/redusert den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene Redusert Økt 40 % 20 % 0 % -20 % Q % 21 % Q % Q % Q % 11 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

12 Det er også en klar sammenheng mellom omsetningsnivå for virksomheten og endring i den finansielle risikoen. Man ser i figur 5b at nettoandelen som har økt den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene øker i takt med virksomhetenes omsetningsnivå. Dette kan ha sammenheng med at tilgangen til eksterne finansieringskilder i snitt er høyere for større virksomheter i dagens marked, samtidig som de er mer eksponert mot valutakursendringer. Figur 5b. Nettoendringer i finansiell risiko i balansen, etter omsetningsnivå, 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som har økt den finansielle risikoen i balansen de siste 12 månedene, fordelt på virksomhetenes omsetningsnivå Redusert Økt 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -17 % -9 % 22 % 35 % -30 % -40 % < 500 MNOK MNOK MNOK > MNOK 12 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

13 CFO-ene forventer å holde belåningen stabil Sammenlignet med 1. kvartal 2012, da en overvekt av respondentene ville redusere gearingen de neste 12 månedene, ser det nå ut til at CFO-ene totalt sett har en målsetning om å holde belåningen stabil de neste 12 månedene. Det er 24 % av respondentene som forventer å øke belåningen noe, 25 % forventer å redusere den, mens 51 % har målsetning om ingen endring. Sammenlignet med 2011, da en overvekt av CFO-ene hadde målsetning om å øke gearingen de neste 12 månedene, er det nå i 3. kvartal 2012, tendenser til en lavere risikovilje i form av gearing blant CFO-ene. Dette kan også ha sammenheng med tilgjengeligheten av finansieringskilder for bedriftene. Figur 6a. Målsetning om gearing de neste 12 månedene, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som tror på økt/redusert bruk av gearing Redusere Øke 20 % 0 % 11 % Q % Q3-11 Q % 0 % Q % 13 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

14 Olje/energi og detaljhandel/engros har klar målsetning om å øke gearingen Stor forskjell mellom bransjene i forhold til bruk av gearing Det er et tydelig skille mellom bransjene når det gjelder målsetning om gearing. Innen detaljhandel/engros og olje/energi er det en klar overvekt av CFO-ene som har målsetning om å øke gearingen, mens for produksjon/ industri planlegger en overvekt av CFO-ene å redusere den. Figur 6b. Målsetning om gearing de neste 12 månedene, fordelt på bransjer, 3. kvartal 2012 Redusere Øke 20 % Netto % av CFO-ene som tror på økt/redusert bruk av gearing -14 % 21 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Detaljhandel/engros Produksjon/industri Olje og energi 14 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

15 Aksjeemisjon fremstår som et lite sannsynlig finansieringsalternativ, mens obligasjonslån er høyaktuelt for bedrifter innen olje og energi Aksjeemisjon fremstår som et lite sannsynlig finansieringsalternativ for CFO-ene uansett bransje. Hele 66 % anser det som svært usannsynlig at de kommer til å benytte seg av aksjeemisjon de neste 12 månedene. Det må sees i sammenheng med utviklingen i markedet for aksjeemisjoner, der det har vært stor nedgang i transaksjonsvolum fra august 2011 til august 2012, som vist i figur 7b, se neste side. Figur 7a. Andel som forventer å benytte henholdsvis aksjeemisjon og obligasjonslån som finansiering de neste 12 månedene, 3. kvartal 2012 Svært usannsynlig Noe sannsynlig Verken eller Noe sannsynlig 13 % 11 % 12 % 9 % 15 % 10 % 41 % 66 % Svært sannsynlig 3 % 19 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Benytte obligasjonslån Gjennomføre akseemisjon 15 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

16 For obligasjonslån er markedet fortsatt sterkt, og det har vært en økning fra august 2011 til august Dette reflekteres også i hvorvidt CFO-ene anser det som sannsynlig å bruke obligasjonslån som finansiering. Hele 35 % av CFO-ene oppgir at det er noe, eller svært sannsynlig, at de kommer til å benytte obligasjonslån de neste 12 månedene. Det er likevel verdt å merke seg at det i hovedsak dreier seg om bedrifter innen olje og energi hvor 38 % har svart «svært sannsynlig», mens 28 % har svart «noe sannsynlig» på hvorvidt de vil benytte obligasjonslån. For alle øvrige bransjer er det en klar overvekt av virksomhetene som anser det som usannsynlig å benytte obligasjonslån de neste 12 månedene. Figur 7b. Transaksjonsvolum i milliarder NOK for aksjeemisjoner og selskapsobligasjoner innen industri, per 31. august 2011 og 31.august 2012 (Kilde: oslobors.no, ) Transaksjonsvolum i milliarder NOK 35 31, ,5 20, , Kilde: Oslo børs 2011 per 31. august Aksjeemisjoner Selskapsobligasjoner Industri 2012 per 31. august 16 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

17 Finansieringsmuligheter Oppfattelsen av banklån som tilgjengelig finansieringskilde har hatt en kraftig nedadgående trend siden 2011 Både banklån og obligasjonslån oppfattes som attraktivt, men obligasjonslån oppfattes i mye større grad som tilgjengelig for virksomhetene Majoriteten av CFO-ene oppfatter bankfinansiering og obligasjonsfinansering som attraktivt, mens en mindre andel anser egenkapitalfinansiering som attraktivt. Både for egenkapitalfinansiering og banklån er det en tydelig asymmetri mellom tilgjengelighet og attraktivitet; en langt større andel av CFO-ene oppfatter det som attraktivt enn tilgjengelig. En nettoandel på 44 % oppfatter banklån som attraktivt, mens tilsvarende tall for tilgjengelighet kun er 17 %. Det samme ser man for egenkapital. En nettoandel på 27 % oppfatter egenkapitalfinansiering som attraktivt, mens en overvekt av CFO-ene oppfatter det som utilgjengelig med nettoandel på -11 %. For obligasjonslån er det mye større samsvar mellom tilgjengelighet og attraktivitet med en nettoandel på henholdsvis 41 % og 40 %. 17 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

18 Figur 8a. Tilgjengeligheten og attraktiviteten til de ulike finansieringskildene, 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som oppfatter finansieringskildene som attraktiv/ tilgjengelig eller uattraktiv/ utilgjengelig Mindre attraktivt/tilgjengelig Mer attraktivt/tilgjengelig 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % 44 % Banklån 17 % Attraktivitet 40 % 41 % Obligasjonslån Tilgjengelighet 27 % Egenkapital -11 % Dette ser man også igjen i markedet for aksjeemisjoner og selskapsobligasjoner (industri) som vist i figur 7b på forrige side; transaksjonsvolumet for aksje-emisjoner har gått kraftig ned de siste 12 månedene samtidig som volumet har økt for selskapsobligasjoner. Samme tendenser finner man igjen i resultatene fra tilsvarende undersøkelse fra Deloitte UK og Deloitte Tyskland. Nettoandelen av CFO-ene i UK som forventer at obligasjonslån skal øke neste 12 månedene er på 24 %, mens for banklån og egenkapitalfinansiering er tilsvarende nettotall på henholdsvis -7 % og -24 %. I Tyskland rapporterer CFO-ene at obligasjonslån er mer attraktivt enn banklån og egenkapital, med en nettoandel på 46 % for obligasjonslån mot 22 % og 5 % for henholdsvis banklån og egenkapital. 18 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

19 Tilgjengeligheten og attraktiviteten av banklån har hatt en klart nedadgående trend siden starten av 2011 Det sterke obligasjonsmarkedet i 2012 må sees i sammenheng med den nedadgående trenden i attraktivitet og tilgjengelighet for banklån. Det kan være et resultat av at bankenes innlånskostnader har økt og at de ønsker å redusere utlånene til næringslivet. Samtidig gjør bankene tilpasninger til de nye likviditets- og kapitalkravene som ventes innført i løpet av de nærmeste årene med Basel III. I 1. kvartal 2011 var det netto 84 % av CFO-ene som oppfattet banklån som tilgjengelig sammenlignet med kun netto 17 % for 3. kvartal Dette har også satt sitt preg på hvorvidt banklån oppfattes som attraktivt for virksomhetene, med en nedgang fra 66 % i 1. kvartal 2011 til 44 % nå i 3. kvartal Det er tydelig at CFO-ene oppfatter at bankene har strammet kraftig inn på utlån til bedrifter siden starten av Ifølge DNB-sjef Rune Bjerke er det en utvikling som er kommet for å bli; «I første halvår 2012 er første gang det er overvekt av finansieringen som kommer fra obligasjonsmarkedet. Det er en utvikling vi vil se mer av i Norge. Flere selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet». * * Kilde: «Må bremse utlånsveksten», DN , Oljemessen i Stavanger 19 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

20 Figur 8b. Tilgjengelighet og attraktivitet for banklån, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 Netto % av CFO-ene som mener bankfinansiering er tilgjengelig og attraktivt Mer attraktivt/tilgjengelig 100 % 80 % 60 % 40 % 66 % 84 % 42 % 53 % 39 % 44 % 20 % 24 % 17 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Attraktivitet Tilgjengelighet 20 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

21 Strategiske muligheter Fortsatt tro på økt oppkjøpsaktivitet Fortsatt forventning om økt oppkjøpsaktivitet I tråd med den generelle optimismen forventes det økt M&A- aktivitet de neste 12 månedene. Likevel er det en liten nedgang fra optimismen som rådet i 1. kvartal 2012 da nettoandelen som forventet økt M&A-aktivitet var på 61 %, mens tilsvarende andel for 3. kvartal 2012 er på 46 %. Figur 9a. Forventning om M&A-aktivitet, trend fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal % 60 % 76 % 61 % 46 % Øke 40 % 34 % 20 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

22 Figur 9b. Hovedindeksen og antall M&A-transaksjoner (Kilde: mergermarket.com) Hovedindeksen M&A transaksjoner I hver av de halvårlige CFO-undersøkelsene Deloitte har gjennomført har det vært en klar forventning om økt M&A-aktivitet. Foreløpig ser det ikke ut til at CFO-ene får rett i sine antagelser fra forrige undersøkelse, med 124 transaksjoner så langt i år sammenlignet med 182 i CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

23 Fortsatt forventning om økt private equity aktivitet Også innen private equity forventes det økt aktivitet, men som med M&A-aktiviteten, er det en nedgang i forventingene sammenlignet med 1. kvartal Mens det nå er en nettoandel på 28 % av CFO-ene som forventer økt private equity aktivitet, var tilsvarende tall 45 % i 1. kvartal Figur 10. Forventning om Private equity aktivitet, trend fra 1. kvartal 2011 atil 3. kvartal % 80 % 60 % 77 % Øke 45 % 40 % 27 % 28 % 20 % 0 % Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

24 Om undersøkelsen Undersøkelsens utvalg består av CFO-er eller økonomisjefer (benevnt CFO-er i denne rapporten) fra Norges omlag 500 største virksomheter. Formålet er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Undersøkelsen gjennomføres hvert halvår, og rapporten for 3. kvartal 2012, er den fjerde i rekken. Undersøkelsen ble gjennomført online i midten av september Totalt besvarte 119 CFO-er undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på ca. 24 %. Figur 11a. Respondenter fordelt på omsetningsnivå 26 % 26 % 10 % 10 % 29 % < 500 MNOK MNOK < 500 MNOK MNOK 34 % 29 % MNOK > 5000 MNOK MNOK > 5000 MNOK 34 % 24 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

25 Figur 11b. Respondenter fordelt på antall ansatte 11 % 17 % < 100 ansatte 22 % 11 % 17 % ansatte 501 < ansatte ansatte 22 % 33 % ansatte ansatte > 5000 ansatte ansatte 14 % ansatte 33 % > 5000 ansatte 14 % 1 % Figur 11c. Respondenter fordelt på bransjetilhørighet 5 % 3 % Offentlig sektor 6 % 24 % Helse og medisinsk sektor Telekom, media og teknologi 8 % Tjenester/konsulentvirksomhet Bank/finans/forsikring 8 % Transport 9 % 24 % Annet Detaljhandel/engros 13 % Produksjon/industri Olje og energi 25 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

26 Appendiks 1 Økonomisk kontekst Figur 12a. BNP vekst for Norge, historisk og prognose, SSB 4 % 3 % 3,50 % 2,20 % 2,40 % 2,80 % 2 % 1,40 % 1 % 0,70 % 0 % 0,00 % P 2013P 2014P 2015P -1 % -2 % -1,70 % Kilde: SSB Figur 12b. KPI og arbeidsledighet i Norge, historisk og prognose, SSB 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 3,8 % 2,6 % 2,1 % 3,2 % 2,5 % 3,6 % 1,2 % 3,3 % 0,9 % 3,1 % 1,6 % 3,3 % 2,1 % 3,2 % KPI Arbeidsledighet 3,1 % 2,5 % 0,5 % 0,0 % P 2013P 2014P 2015P Kilde: SSB 26 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

27 Figur 12c. BNP for EU15 og Norge, historisk og prognose, SSB og EIU 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % ,0 % 2,1 % ,5 % ,7 % ,5 % 1,4 % 0,3 % 2012P 3,5 % BNP EU15 BNP Norge 2,2 % 2,4 % 2,8 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 2013P 2014P 2015P -2 % -1,7 % -3 % -4 % -5 % -4,3 % Kilde: SSB og Economist Intelligence Unit Figur 12d. Hovedindeksen og oljepris, Oslo børs og EIA USD 140 Hovedindeksen 500, ,00 400, ,00 300, , ,00 150, ,00 50, ,00 Brent Hovedindeksen Kilde: EIA.gov, Oslo Børs 27 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

28 Appendiks 2 svarfordeling spørsmål** Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Sammenlignet med for 6 måneder siden, hvordan oppfatter du de økonomiske fremtidsutsiktene for virksomheten din? Mye mer optimistisk 8 % 2 % 3 % 3 % Noe mer optimistisk 53 % 21 % 43 % 36 % Uendret 27 % 21 % 28 % 33 % Noe mindre optimistisk 11 % 48 % 23 % 29 % Mye mindre optimistisk 1 % 6 % 3 % 0 % Ingen mening 0 % 2 % 0 % 0 % Netto 49 % -32 % 20 % 10 % Hvordan har den finansielle risikoen i balansen endret seg de siste 12 månedene? Økt betraktelig 2 % 5 % 3 % 2 % Økt noe 17 % 44 % 38 % 32 % Ingen endring 36 % 23 % 24 % 45 % Redusert noe 32 % 23 % 25 % 20 % Redusert betraktelig 13 % 5 % 7 % 1 % Ingen mening 1 % 2 % 3 % 0 % Netto -25 % 21 % 9 % 13 % ** Fra og med Q er svaralternativet ingen mening tatt ut. 28 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

29 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan forventer du at kontantstrømmen fra driften i din virksomhet vil endre seg over de neste 12 månedene? Økes med mer enn 10 % 32 % 10 % 16 % 16 % Økes med mellom 0-10 % 36 % 42 % 46 % 40 % Uforandret fra dagens nivå 22 % 23 % 17 % 25 % Reduseres med 0-10 % 6 % 18 % 15 % 13 % Reduseres med mer enn 10 % 4 % 5 % 5 % 5 % Ingen mening 0 % 3 % 1 % 0 % Netto 57 % 29 % 42 % 38 % Hvor sannsynlig er det at din virksomhet kommer til å gjennomføre en aksjeemisjon de neste 12 månedene? Svært sannsynlig 8 % 2 % 4 % 3 % Noe sannsynlig 12 % 6 % 8 % 10 % Verken eller 11 % 5 % 4 % 9 % Noe usannsynlig 7 % 10 % 10 % 11 % Svært usannsynlig 60 % 71 % 72 % 66 % Ingen mening 2 % 6 % 1 % 0 % Netto -47 % -73 % -70 % -64 % 29 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

30 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvor sannsynlig er det at din virksomhet kommer til å benytte obligasjonslån som finansiering de neste 12 månedene? Svært sannsynlig 19 % Noe sannsynlig 15 % Verken eller 12 % Noe usannsynlig 13 % Svært usannsynlig 41 % Ingen mening 0 % Netto -19 % Hva er målsetningen til din virksomhet for gearing de neste 12 månedene? Øke den betraktelig 4 % 2 % 1 % 0 % Øke den noe 25 % 26 % 18 % 24 % Ingen endring 47 % 50 % 48 % 51 % Redusere den noe 17 % 18 % 21 % 22 % Redusere den betraktelig 2 % 0 % 5 % 3 % Ingen mening 4 % 5 % 7 % 0 % Netto 11 % 10 % -7 % 0 % 30 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

31 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du banklån som kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 25 % 6 % 9 % 16 % Noe attraktivt 46 % 52 % 41 % 43 % Verken eller 17 % 37 % 28 % 26 % Lite attraktivt 4 % 3 % 11 % 13 % Svært lite attraktivt 1 % 2 % 0 % 3 % Ingen mening 6 % 0 % 10 % 0 % Netto 66 % 53 % 39 % 44 % Hvordan oppfatter du obligasjonslån som kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 15 % Noe attraktivt 42 % Verken eller 26 % Lite attraktivt 11 % Svært lite attraktivt 6 % Ingen mening 0 % Netto 40 % 31 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

32 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter egenkapitalfinansiering som en kilde til ekstern finansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært attraktivt 17 % Noe attraktivt 29 % Verken eller 36 % Lite attraktivt 13 % Svært lite attraktivt 5 % Ingen mening 0 % Netto 27 % Hvordan oppfatter du tilgangen til bankfinansiering for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 38 % 6 % 2 % 5 % Lett tilgjengelig 51 % 61 % 54 % 34 % Verken eller 6 % 6 % 12 % 39 % Lite tilgjengelig 4 % 26 % 29 % 19 % Svært lite tilgjengelig 0 % 0 % 3 % 3 % Ingen formening 0 % Netto 84 % 42 % 24 % 17 % 32 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

33 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du tilgangen til obligasjonslån for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 11 % Lett tilgjengelig 40 % Verken eller 39 % Lite tilgjengelig 7 % Svært lite tilgjengelig 3 % Ingen formening 0 % Netto 0 % 0 % 0 % 41 % Hvordan oppfatter du tilgangen til egenkapital for norske virksomheter i dagens marked? Svært lett tilgjengelig 3 % Lett tilgjengelig 17 % Verken eller 50 % Lite tilgjengelig 24 % Svært lite tilgjengelig 6 % Ingen formening 0 % Netto 0 % 0 % 0 % -11 % 33 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

34 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan oppfatter du de kortsiktige pengemarkedsrentene (NIBOR) vil utvikle seg i løpet av de neste seks månedene? Opp med >100 punkter 2 % 2 % 0 % 1 % Opp med 50 til 100 punkter 25 % 15 % 6 % 7 % Opp med <50 punkter 64 % 24 % 23 % 28 % Uendret 6 % 34 % 52 % 49 % Ned med <50 punkter 1 % 18 % 14 % 13 % Ned med 50 til 100 punkter 0 % 2 % 0 % 3 % Ned med >100 punkter 0 % 0 % 0 % 0 % Ingen mening 1 % 6 % 5 % 0 % Hvordan forventer du at M&A aktiviteten kommer til å utvikle seg over de neste 12 månedene innen din bransje? Øke betraktelig 8 % 2 % 1 % 1 % Øke noe 71 % 47 % 65 % 48 % Ingen endring 13 % 29 % 24 % 49 % Reduseres noe 3 % 13 % 4 % 3 % Reduseres betraktelig 0 % 2 % 0 % 0 % Ingen mening 5 % 8 % 6 % 0 % Netto 76 % 34 % 61 % 46 % 34 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

35 Tidsakse Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Hvordan forventer du at private equity aktiviteten kommer til å utvikle seg de neste 12 månedene innen din bransje? Øke betraktelig 17 % 3 % 4 % 3 % Øke noe 62 % 35 % 48 % 31 % Ingen endring 11 % 37 % 31 % 61 % Reduseres noe 2 % 8 % 6 % 5 % Reduseres betraktelig 0 % 3 % 1 % 1 % Ingen mening 8 % 13 % 9 % 0 % Netto 77 % 27 % 45 % 28 % Hvor sannsynlig tror du det er at en eller flere av landene i eurosonen kommer til å bryte ut av eurosamarbeidet de neste 6 mnd? 0-10% 36 % 11-20% 21 % 21-30% 17 % 31-40% 10 % 41-50% 5 % 51-60% 3 % 61-70% 3 % 71-80% 4 % 81-90% 0 % % 1 % 35 CFO-undersøkelse 3. kvartal 2012

36 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte AS

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Deloittes CFO-undersøkelse - Mørke skyer i horisonten. 3. kvartal 2013 Deloitte AS

Deloittes CFO-undersøkelse - Mørke skyer i horisonten. 3. kvartal 2013 Deloitte AS Deloittes CFO-undersøkelse - Mørke skyer i horisonten 3. kvartal 2013 Deloitte AS Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Makroøkonomiske fremtidsutsikter Kapittel 3 Kapitalstruktur og

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter 1. kvartal 2014 Deloitte AS Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Renteutsiktene Kapittel 3 Kapitalstruktur og gearing Kapittel

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Deloittes CFO-undersøkelse - Forsiktig optimisme

Deloittes CFO-undersøkelse - Forsiktig optimisme Deloittes CFO-undersøkelse - Forsiktig optimisme 3. kvartal 2014 Innhold 2 Forsiktig optimisme Hovedfunn (I/II) En nettoandel 1 på 1 av CFO-ene har et mer optimistisk syn på framtiden enn for seks måneder

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Presentasjon av FOU rapport Birte Bjørkelo 7.6.2017 Bakgrunn Kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet På vegne av KS har Deloitte gjennomført

Detaljer

Deloittes CFO-undersøkelse - Depressive tendenser

Deloittes CFO-undersøkelse - Depressive tendenser Deloittes CFO-undersøkelse - Depressive tendenser 3. kvartal 2015 Innhold 2 Depressive tendenser Hovedfunn (I/II) Depressive tendenser preger norsk økonomi. Fallet i oljeprisen driver denne utviklingen.

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Dropp de lange strategiene

Dropp de lange strategiene DIGITALT LEDERSKAP, 21. SEPTEMBER 2017 Dropp de lange strategiene André Nordal Sylte Deloitte Digital asylte@deloitte.no +47 466 65 373 Bildekilde: imgur.com/jcrmxwf Vi jobber for tiden med vår femårsstrategi

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Deloittes CFO-undersøkelse - Stålsetter seg for krevende tider

Deloittes CFO-undersøkelse - Stålsetter seg for krevende tider Deloittes CFO-undersøkelse - Stålsetter seg for krevende tider 1. kvartal 2016 Innhold Økonomisk Svarfordeling Hovedfunn (I/II) 3 Stålsetter seg for krevende tider Norsk næringsliv er inne i en tøff periode.

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Eierstrategi for Drammensbadet KF Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag

Detaljer

Deloittes CFO-undersøkelse - Vendepunktet

Deloittes CFO-undersøkelse - Vendepunktet Deloittes CFO-undersøkelse - Vendepunktet 1. kvartal 2015 Innhold 2 Vendepunktet Hovedfunn (I/II) I undersøkelsen for 1. kvartal 2015 er 25 % netto 1 av CFO-ene mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid Sentrale funn i prosjektet Innhold Innledende om oppdraget Overordnede funn Anbefalinger og innspill til videreutvikling av lokalbasert

Detaljer

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Presentasjon for kommunestyret 10. mai 2016 Mandat og rammebetingelser Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Asker, Røyken og Hurum kommuner

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern?

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Mars 2017 Deloittes bistand innen personvern Deloitte kan bistå din virksomhet med å få mest mulig ut av virksomhetens personopplysninger, samtidig som

Detaljer

Sammenligning av produksjonskostnader

Sammenligning av produksjonskostnader Gardermoen, 22.mars 2017 Nye produksjonsmetoder Sammenligning av produksjonskostnader Anders Milde Gjendemsjø, Nordic head of Seafood, Deloitte AS agjendemsjo@deloitte.no Innhold. 1 Om Deloitte 2 Nedgang

Detaljer

Offentlig-offentlig samarbeid

Offentlig-offentlig samarbeid Eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester Deloitte Advokatfirma v/advokat Geir A. Melby og advokatfullmektig Torgeir Overøye 18.10.2017 Unik kompetanse Et unikt kompetansemiljø

Detaljer

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstillingar og føremål... 3 1.3 Avgrensing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017 Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse 2017 Februar 2017 Innhold Innledning Tidslinje for utviklingen i personvern Behandling av personopplysninger Lagring av personopplysninger

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentlighetsanalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016...

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Styremøtet 09.12.2015 Hovedbudskap Deloittes vurdering er at Helse Møre og Romsdal har høye ambisjoner for fremtiden og står ovenfor

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler 25.11.2015 Ny supertraktat Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler Avtaleteksten og forklaringene til den ferdigforhandlede supertraktaten som skal implementere flere av OECDs tiltak mot overskuddsflytting

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Den gode arbeidsgiver

Den gode arbeidsgiver Den gode arbeidsgiver Seminar Høstkonferansen KA 26.09.16 Marthe W. Andresen, Senior Manager Deloitte AS, marandresen@deloitte.no Deloitte Norge formål: To make an impact that matters Hver dag utfordrer

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Eiendomstransaksjoner

Eiendomstransaksjoner Eiendomstransaksjoner for deg med begrenset erfaring på området Christine H Downing, Ina Wikborg Todal, 19. oktober 2016 2 Deloitte Advokatfirma AS Konsernstruktur 8 kontorer 200 medarbeidere Trondheim

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer. Prosjektplan

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer. Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Prosjektplan Audit & Advisory November 2012 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Fitjar kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 2.1

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Innhald 1. Innleiing... 3 Plan for forvaltningsrevisjon 3 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2 uprioritert gruppe 5 3. Metode

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan håndtere

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013 Framtidig tenesteproduksjon PPT Sogndal 7.11.2013 Bakgrunn Kommunane i Sogn regionråd har vedteke å samarbeide permanent om skule- og barnehageutvikling gjennom programmet System for styrka læring. Programmet

Detaljer

Prosjektplan/engagement letter. Mai 2014

Prosjektplan/engagement letter. Mai 2014 a Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger gjennomgang og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektplan/engagement letter Mai 2014 Innhold

Detaljer

Presentasjon. Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune. Deloitte og Telemarksforsking

Presentasjon. Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune. Deloitte og Telemarksforsking Presentasjon Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune Deloitte og Telemarksforsking Innledende om formål og tilnærming 2 Hovedproblemstillinger og konkretiserte spørsmål i oppdraget

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev Mai 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken i fylkestinget 11.06.14 i FT-sak 4/14 Juni 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Deloitte er en global organisasjon med 165.000 ansatte i over 140 land. I Norge er vi over 900 kollegaer fordelt på fire forretningsområder som arbeider tett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017 Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring Kommunestyret 27. april 2017 Utgangspunkt for prosjektet Føremål og problemstillingar Hovudproblemstilling 1 Føremålet med forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Inngåelse av justeringsavtaler

Inngåelse av justeringsavtaler Inngåelse av justeringsavtaler - en praktisk innføring i justeringsregelverket for merverdiavgift Endre Hovden Betanzo 6. September 2017 Kursinnhold Innledning/begrepsavklaring Merverdiavgift og justering

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer.

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. Styrenettverket i Vestfold. Styrenettverket i Vestfold Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015 -Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold Dagens tema: Vestfolds næringsliv består hovedsakelig

Detaljer