Steinar Sandum Adax as. Ny TEK- Hvilke endringer ser ut til å bli de viktigste i ny TEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Sandum Adax as. Ny TEK- Hvilke endringer ser ut til å bli de viktigste i ny TEK."

Transkript

1 Steinar Sandum Adax as Ny TEK- Hvilke endringer ser ut til å bli de viktigste i ny TEK. 1

2 Ny TEK er i spill - Hvilke endringer ser ut til å bli de viktigste i ny TEK. ELISØR

3 EN BRED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN OG MULIGHETENE Utvikling i TEK krav Ytre påvirkninger - Politiske føringer 2007 et vendepunkt «enda verre» Endringer ny TEK? Teori vs Fakta - Påvirkningsmuligheter Ecodesign fra

4 UTVIKLING I ENERGIBEHOVET I BOLIGER 4

5 UTVIKLING I ENERGIBEHOVET FOR BOLIG 5

6 UTVIKLING I ENERGIBEHOVET FOR BOLIG LANG SERIE 6

7 UTVIKLING VIST MED FORDELING PÅ FORMÅL - KONTOR 7

8 I 2007 KOMMER NY TEK MED POLITISKE OVERTONER Tidsrom Kommunaldepartement Olje og Energidepartement Erna Solberg - H Einar Steensnæs - KrF Åslaug Haga - SP Odd Roger Enoksen - SP Åslaug Haga - SP Magnhild Meltveit Kleppa - SP Terje Riis-Johansen -SP Liv Signe Navarsete - SP Ola Borten Moe - SP Jan Tore Sanner - H Tord Lien - FrP TEK 07 BLE UTARBEIDET AV BE (Byggteknisk Etat) ETTER FØRINGER FRA KOMMUNALDEPARTEMENET v / STATSRÅD ÅSLAUG HAGA SP. HER BLE DET LAGT STERKE BEGRENSNINGER PÅ ELVARME OG TILSVARENDE ØKT FOKUS PÅ VANNBÅREN VARME, BIO OG FJERNVARME HELST BASERT PÅ RÅSTOFF FRA SKOG- og LANDBRUK. 9

9 TEK 07 BEGRENSER BRUK AV ELEKTRISITET TIL OPPVARMING 8-22 Energiforsyning En vesentlig del av netto varmebehov skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Med dette menes cirka halvparten, men minimum 40 prosent, av beregnet netto energibehov til romoppvarming (inkludert oppvarming av ventilasjonsluft) og varmtvann, beregnet etter NS Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, nær- og fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass etc. Varmeløsningene må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt og må kunne brukes kontinuerlig gjennom bygningens levetid. 10

10 TEK 07 - MED TO UNNTAK HVOR ETT ER GANSKE KOMPLISERT Plikten etter første ledd bortfaller dersom ett av kriteriene nedenfor er oppfylt: a) bygningens netto varmebehov er lavere enn kwh/år. b) tiltakshaver kan dokumentere at varmeløsningene medfører merkostnader over bygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler. I slike tilfeller skal boliger med BRA over 50 m² likevel ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel, for eksempel vedovn eller pelletskamin. For både alternativ a) og b) kan følgende tiltak være aktuelle for å redusere varmebehovet: reduksjon av bygningens areal (BRA) ytterligere tiltak utover forskriftsnivå, for eksempel - økt varmeisolering - automatisert/behovsstyrt ventilasjon 11

11 BEREGNING AV MERKOSTNAD OVER BYGGETS LEVETID Med en positiv nåverdi så vil investeringen være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom. 12

12 ELVARME KOMMER BEST UT MEN TIL LITEN NYTTE 13

13 TEK 10 MED FLERE DYRE KRAV - OG NY BEGRENSNING PÅ ELVARME 14

14 TEK 10 SKJERPER BEGRENSNING AV ELVARME I byggteknisk forskrift (TEK 10) 14-7 er det krav til bygningens energiforsyning. Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som grunnlast. - Bygninger over 500 m 2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel (olje, parafin og naturgass) hos sluttbruker. - For bygg under 500 m 2 er kravet at 40 % av varmeforsyningen skal kunne dekkes med alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. Det finnes enkelte unntaksmuligheter fra reglen. Det ene er dersom naturforhold gjør det praktisk umulig å oppfylle kravet. I tillegg gjelder unntak for boligbygning med et lavere netto varmebehov enn kwh pr år, eller der hvor kravet fører til merkostnader over boligens livsløp. I slike tilfeller må det likevel installeres skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel, med unntak av boenheter under 50 m 2 BRA eller boliger som tilfredsstiller passivhusnivå. I områder der det er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarme, må bygninger som oppføres ha varmeanlegg slik at fjernvarmen kan nyttes til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Kommunen kan imidlertid gi unntak fra regelen dersom det kan dokumenteres at andre varmeløsninger som velges er miljømessig bedre enn tilrettelegging for fjernvarme. 15

15 FRA 2010 FIKK VI ENERGIMERKEORDNINGEN oed ENØK-sentre ENOVA TEK 07 VANNBÅREN varme FJERNVARME TEK 10 EMO Energikarakteren Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk. (Beregnes etter NS 3031.) Oppvarmingskarakteren Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt. 16

16 DE TOTALE KONSEKVENSER AV TEK 07 OG TEK 10 BLE STORE Pause? Moss avis 18

17 NY REGJERNING FRA 2013 ØKER FORHÅPNINGENE 19

18 BLÅ-BLÅ REGJERING ØNSKER; - «BILLIGERE OG ENKLERE» 20

19 LØFTENE OM PASSIVHUSNIVÅ SKAL OPPFYLLES 21

20 TEK 17 DIBK INVITERTE TIL FLERE RUNDER MED INNSPILL August 2013 Mai 2014 Høringer

21 HØRINGSNOTAT GIR BEGRUNNELSER FOR ENDRINGER Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai

22 HOVEDPUNKTENE I EN OPPSUMMERING Netto energibehov til «passivhusnivå» Tiltaksmodellen fjernes rammekrav blir hovedinnretning Ikke tillatt med fossilt brensel Fjerner regulering av direktevirkende elektrisitet Fleksible varmesystem for bygg over 1000 m 2 Krav om skorstein i småhus Tilretteleggelsesplikten i 14-8 utgår Økt isolering av gulv med U-verdi 0,10 W/m 2 K U-verdi for vinduer ned til 0,8 fra 1,2 Lekkasjetall ved 50 Pa (luftveksling per time) 0,6 ned fra 2,5 småhus (1,5 andre) Kuldebroverdier fra 0,06 W/m 2 K til 0,03 W/m 2 K for alle bygg Behovstyrt belysning og ventilasjon i næringsbygg Skjerpet krav til spesifikk vifteeffekt (SPF) 1,5 kw/m 3 /s Økt varmegjenvinning til 80% småhus 85% for andre bygg Maksimumskrav til kjøling i yrkesbygg maks 10 kwh/m 2 24

23 FORSLAGET HAR NETTO ENERGI SOM RAMME Oppsummert om konsekvenser av å videreføre netto energibehov Netto energibehov er godt egnet til å sikre gode bygg med sikker energieffektivisering fordi det fremmer tiltak på bygningskroppen med langvarig energibesparelse. Netto energibehov ivaretar også hensynet til et enkelt og effektivt regelverk på en god måte. 25

24 TILTAKSMETODEN FJERNES Oppsummert om konsekvenser ved å sette rammekrav som hovedinnretning Rammekrav gir rom for omfordeling mellom tiltak på bygningskroppen og tekniske installasjoner, gitt at minimumskravene er oppfylt. Dette sikrer fleksibilitet og er positivt for å stimulere til kostnadsoptimale løsninger. Å sette rammekrav som hovedinnretning antas å ha noen omstillingskostnader for byggenæringen. De fleste antas imidlertid å benytte rammemodellen allerede i dag, med noen unntak for enkelte utbyggere av småhus. 26

25 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi Generelle krav om energi 14-1 Generelle krav 1) Byggverk skal prosjekters og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). 2) Beregninger av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med Norsk Standard NS-3031 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data. U-verdier skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler. 3) Småhus i dette kapittel omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. 4) For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt det passer. 1) Bygningen skal prosjekteres og utføres slik at energibehovet blir lavt og dekkes med fornybar energiforsyning i størst mulig grad. 2) Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). 27

26 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi Energieffektivitet 14-2 Krav til energieffektivitet 1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn energirammer angitt i Minstekrav i 14-5 skal oppfylles enten 14-3 eller 14-4 legges til grunn. For boligbygning og fritidsbolig med aftede yttervegger gjelder likevel kun! 14-5 annet ledd og ) For bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA gjelder ikke 14-3 til 14-8 med unntak av 14-5 første og annet ledd. 3) For bygning som ut fra forutsatt bruk skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke dette kapittel dersom det er tilrettelagt slik at energibehovet holdes på et forsvarlig nivå. 1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige følgende rammer, samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. (konkrete verdier for rammen beregnes når forskriften fastsettes. 2) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver sone. 3) Beregningene av bygningers energibehov skal utføres i samsvar med norsk standard NS 3031 eller en likeverdig europeisk standard. 4) For næringsbygg skal det beregnes energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier. 5) Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha formålsdelte energimålere for romoppvarming, ventilasjonsvarme og tappevann. 28

27 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Energitiltak (1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter: Kapittel 14 Energi a) Transmisjonsvarmetap: 1) Andel vindus- og dørareal 20 % av oppvarmet BRA 2) U-verdi yttervegg 0,18 W/(m 2 K) 3) U-verdi tak 0,13 W/(m 2 K) 4) U-verdi gulv 0,15 W/(m 2 K) 5) U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme 1,2 W/(m 2 K) 6) Normalisert kuldebroverdi, der m 2 angis i oppvarmet BRA: - småhus 0,03 W/(m 2 K) - øvrige bygninger 0,06 W/(m 2 K). b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 1) Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: - småhus 2,5 luftvekslinger pr. time - øvrige bygninger 1,5 luftvekslinger pr. time. 2) Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: - boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning/smitte 70 % - øvrige bygninger og arealer 80 %. c) Øvrige tiltak: 1) Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP): - boligbygning 2,5 kw/(m 3 /s) - øvrige bygninger 2,0 kw/(m 3 /s) 2) Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur 3) Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling. (2) For boligbygning kan energitiltak i bokstav a og b fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. (3) For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. Tiltaksmodellen er ikke lenger et alternativ. 29

28 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Energirammer (1) Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i følgende tabell: Tabell: Energirammer Kapittel 14 Energi Bygningskategori Småhus, samt fritidsbolig over 150 m 2 oppvarmet BRA Boligblokk 115 Barnehage 140 Kontorbygning 150 Skolebygning 120 Universitet/høyskole 160 Sykehus 300 (335) Sykehjem 215 (250) Hotell 220 Idrettsbygning 170 Forretningsbygning 210 Kulturbygning 165 Lett industri/verksteder 175 (190) Totalt netto energibehov (kwh/m 2 oppvarmet BRA pr. år) /m 2 oppvarmet BRA Ikke oppgitt foreløpig. Kommer når ny TEK er endelig vedtatt. 30

29 MULIG RESULTAT TEK 15: -26% FOR BOLIG OG 38% FOR KONTOR Tabell 2.1 Netto energibehov i forslag til nye energikrav, sammenliknet med TEK10 og passivhus standard. (Verdiene for de 13 bygningskategoriene vil angis ved endelig fastsettelse av kravene for å sikre samsvar med nyeste versjon av beregningsstandarden (NS 3031) som nå er under revisjon.) (På høring fram til desember 2015.) Netto energibehov, kwh/m 2 /år TEK10*) Forslag nye energikrav Passivhus standard småhus boligblokk kontorbygg *) I beregningen er blant annet lagt til grunn de samme normerte verdiene som ligger i passivhus standardene. 31

30 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi Minstekrav (1) Følgende minstekrav skal oppfylles: Tabell: Minstekrav Minimumskrav til energieffektivitet (1) Følgende verdier skal oppfylles: U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time) U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time) 0,22 0,18 0,18 1,2 2,5 0,22 0,18 0,18 1,2 1,5 (2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap. (3) I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus: U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24 U-verdi skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdelene. 2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelse skal være energiøkonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard. Total solfaktor for glass/vindu (g t ) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov. 32

31 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Kapittel 14 Energi Bygninger med laftede yttervegger For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder følgende: Tabell: Bygninger med laftede yttervegger Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Bygningskategori Dimensjon yttervegg U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi, vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Boligbygning, samt fritidsbolig med én boenhet og oppvarmet 8" laft 0,13 0,15 1,4 BRA over 150 m 2 Fritidsbolig med én boenhet og oppvarmet BRA under 150 m 2 6" laft 0,18 0,18 1,6 Utgår 33

32 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500 m 2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. (3) Bygning inntil 500 m 2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. (4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn kwh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp. (5) Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om energiforsyning skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boenhet under 50 m 2 oppvarmet BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå. Kapittel 14 Energi 14-4 Krav til energiforsyning Departemenet vil høre to alternativ til 14-4 første ledd 1) Alternativ A: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Alternativ B: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjoner for fossilt brensel, med unntak av gasskjel til spisslast. 2) Bygninger med oppvarmet BRA over 1000 m2 skal ha energifleksible varmesystemer. Dette gjelder ikke for småhus. 3) Småhus skal oppføres med skorstein. 34

33 ! DETTE ER DET MEST OMDISKUTERTE FORSLAGET Energifleksible varmesystem er definert som; «En fleksibel varmeløsning vil som oftest medføre at bygget tilknyttes en lokal varmesentral eller fjernvarme med et vannbårent distribusjonssystem i bygget. Forslaget er imidlertid ikke begrenset til at varmeløsningen må være vannbåren. Det finnes også muligheter til for eksempel luftbåren oppvarming. I praksis vil likevel kravet trolig innebære valg av vannbåren varme i de aller fleste større bygg. Større bygg installerer imidlertid også i dag i stor grad vannbåren varme; det er anslått at 60 prosent av nye yrkesbygg mellom 2008 og 2012 ble bygget med vannbåren varme. Tilsvarende tall for nye boliger er 48 prosent.12» 35

34 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi Fjernvarme Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Utgår 36

35 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Diverse unntak fra TEK 10 samles i ny TEK her. Kapittel 14 Energi Unntak (1) For fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder følgende verdier: Dimensjon yttervegg U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi, vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time) 8" laft 8" laft 0,13 0,15 3,0 2) For frittstående bygninger under 70m2 oppvarmet BRA gjelder kun 14-3 og 14-4 første ledd. 3) For bygninger under 150 m2 oppvarmet BRA kan rammekravet for energieffektivitet i 14-2 første ledd økes med inntil 10 kwh per m2 på år forutsatt at det kan dokumenteres: a) at totalt energibehov over byggets livsløp ikke øker. eller b) en fornybar elektrisitetsproduksjon på minimum 3000 kwh per år på eiendommen. 4) For bygninger som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke dette kapitlet dersom bygningen er prosjektert og utført slik at energibehovet holdes forsvarlig nivå. 5) Dersom kravene i dette kapitlet ikke kan forenes med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer. 37

36 SAMMENLIGNING AV TEK10 MED FORSLAG TIL NY TEK TEK 10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 1 Felles bestemmelser Kapittel 1 Felles bestemmelser 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak (2) For fritidsboliger med én boenhet gjelder f. kapittel 14. For fritidsbolig under 150 m 2 oppvarmet BRA gjelder kun 14-5 første og annet ledd, 14-6 og Kravene i kapittel 14 gjelder likevel ikke for fritidsbolig under 50 m 2 oppvarmet BRA 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak (2) For fritidsboliger med én boenhet gjelder f. kapittel 14. For fritidsbolig under 150 m 2 oppvarmet BRA gjelder kun 14-3 og 14-5 første og femte ledd. Kravene i kapittel 14 gjelder likevel ikke for fritidsbolig under 70 m 2 oppvarmet BRA 38

37 HOVEDPUNKTENE I EN OPPSUMMERING Kun Netto energibehov til «passivhusnivå» Tiltaksmodellen fjernes rammekrav blir hovedinnretning Ikke tillatt med fossilt brensel Fjerner regulering av direktevirkende elektrisitet Fleksible varmesystem for bygg over 1000 m 2 Krav om skorstein i småhus Tilretteleggelsesplikten i 14-8 utgår Økt isolering av gulv med U-verdi 0,10 W/m 2 K U-verdi for vinduer ned til 0,8 fra 1,2 Lekkasjetall ved 50 Pa (luftveksling per time) 0,6 ned fra 2,5 småhus (1,5 andre) Kuldebroverdier fra 0,06 W/m2K til 0,03 W/m 2 K for alle bygg Behovstyrt belysning og ventilasjon i næringsbygg Skjerpet krav til spesifikk vifteeffekt (SPF) 1,5 kw/m 3 /s Økt varmegjenvinning til 80% småhus 85% or andre bygg Maksimumskrav til kjøling i yrkesbygg maks 10 kwh/m 2 39

38 MEN - HVORDAN ER DET DER UTE I VIRKELIGHETENS VERDEN? 40

39 ENERGIREGLENE OG TILGJENGELIGHET ER KOSTBART - OG IKKE MINST, GIR DET DE ØNSKEDE RESULTAT? Nye forskrifter - dyrere boliger Selvaag har sett på kostnadene ved de endrede rammebetingelsene til boligprodusentene siden Dette er prisene per leilighet, beregnet med utgangspunkt i en toromsleilighet i en blokk på tre etasjer. Bestemmelse Beløp Saksbehandlingsforskr iften Tredjepartskontroll Elektroforskriften NEK Energiforskriften Energimerking Brannforskriften: Lydkrav Radon Tilgjengelighet Garanti TOTALT

40 DATA FRA FORSKNING OG STATISTIKK ER ENTYDIG - NEVF test av ulike elvarme-system viser at alle gir god termisk komfort og er svært energieffektive. NTF boliger med data fra elforbruk år 2002 til Vesentlig luft-luft varmepumper. SCOP 1,2 SINTEF boliger med data fra elforbruk år Direkte virkende elvarme vs. væske-vann varmepumpe. SCOP 1,41 SSB boliger med data fra elforbruk år Luft-luft varmepumpe. SCOP 1,18 / 1,2 SCB - Statisiska Central Byrån ca boliger med data fra sysstem med olje, bio, fjernvarme og elektrisitet. Data fra årene Væske-Vann VP scop 1,36 / 1,39 Fjernvarme + vannbåren η = 0,60 Oljekjel + vannbåen η = 0,43 Biokjel + vannbåren η = 0,37 SSB 1111 boliger med data fra elforbruk år før og etter luft-luft varmepumper. SCOP = < 1 / 1,2 Cowi Kostnads- Analyse. For Enova 2012 Standard Norge NS 3700 Bolig Lavenergi passivhus StandardN orge NS 3701 Næring Lavenergi Passivhus EU / EØS ECOdesign Lot 20 Krav til Local electric heaters EU / EØS Nær 0-energi Bygg

41 HVA KOSTER ELVARME VS VANNBÅREN VARME? Hovudfunn frå Faktastudien oppsummert: El. varme er billegast, sjølv om ein samanliknar med vassboren varme utan varmekjelde. Om ein ikkje tek omsyn til ekstern kraftforsyning er el.varmens gode eigenskapar, både mot regulering, fleksibilitet og effektivitet, eit svært godt romvarmealternativ. 43

42 KALKYLENØKKEL VISER STØRRE FORSKJELLER 44

43 GIR BEREGNING ETTER NS 3031 DE RIKTIGE SVARENE? 45

44 NS 3031 ER INNE I SISTE HØRINGSRUNDE 46

45 VEILEDENEDE VERDIER FOR SYSTEMVIRKNINGSGRAD Veiledende virkningsgrader for varmesystemer - tre komponenter; produksjon distribusjon - romvirkningsgrad 48

46 VIRKNINGSGRADER ETTER NS 3031 «2014» produksjon distribusjon romvirkning system luft luft VP 2,5 1 0,91 2,28 væske vann VP 3,2 0,96 0,93 2,86 biokjel 0,77 0,94 0,91 0,66 elektrisk ovn 1 1 0,92 0,92 el gulvvarme 1 1 0,93 0,93 oljekjel 0,87 0,94 0,91 0,74 fjernvarme 0,99 0,99 0,93 0,91 49

47 HVORFOR STEMMER BEREGNINGENE STADIG DÅRLIGERE? 44% reaksjon? 50

48 SVENSK STATISTIKK FOR SMÅHUS MWh / hus (1 MWh=1000 kwh) oppvarming og varmtvann (scb.se) Boliger med elvarme (d) bruker bare litt mer energi enn boliger med væske/vann varmepumpe. Betydelig mindre enn fjernvarme, oljekjel og biokjel. 29,9 30,1 27,8 28,8 30, ,2 31,2 31,8 31,4 31,4 27,6 26,4 27,5 25,4 25,4 30,1 26, ,30 24,90 (mer) Forbruk ❶ Biokjel - vannbåren varme 267% 37% ❷ Oljekjel - vannbåren varme 232% 43% Vamer-system virkningsgrad 19,8 19,1 19, ,4 15,4 18,4 20,7 19, ,8 13,2 11,8 11,4 11,4 12,3 22,9 19,3 18,4 17,60 ❸ Fjernvarme vannbåren varme 166% 60% 12,9 13,3 12,9 11, ,2 10,6 10,2 10,2 11,4 10,5 10,6 9,20 ❹ Elvarme - direktevirkende elvarme ref. 100% ❺ Varmepumpe v/v-vannbåren 87% 115% (berg, jord og sjø) el (d) olje bio v/v VP fjernvarme Nb! En ser allerede her at bygg i virkeligheten bruker mer energi enn hva som oppgis når en gjør teoretiske beregninger med ulike varmesystem. 51

49 FORSKJELL I VIRKNIGSGRADER NS 3031 MOT VIRKELIGHETEN NS 3031 system η sys Statistikk og forskning produksjon distribusjon romvirkning η pr η dis η em luft luft VP 2,5 1 0,91 2,28 < 1 1,20 væske vann VP 3,2 0,96 0,93 2,86 1, biokjel 0,77 0,94 0,91 0,66 0,37 elektrisk ovn 1 1 0,92 0,92 1,0 el gulvvarme 1 1 0,93 0,93 1,0 oljekjel 0,87 0,94 0,91 0,74 0,43 fjernvarme 0,99 0,99 0,93 0,91 0,60 53

50 MILJØ-ARGUMENTET PASSER IKKE PÅ ELVARME I NORGE 1,268 mill. tonn CO 2 ekvivalenter = 2,87% av total 1,1 mill tonn CO 2 ekvivalenter er fra fyringsolje = 0 gr CO 2? = 230 / 400 gr CO 2 54

51 STORE KRAFTOVERSKUDD I NORDEN PÅ LANG SIKT Grønne sertifikat 26,4 TWh (2020 No-Sv) Så langt har 8,6 TWh havnet i Sverige. 1,7 TWh av det totale er så langt øremerket fornybar kraftproduksjon i Norge. 55

52 DET KOMMENDE ECODESIGN DIREKTIVET Forslaget har følgende krav* til elvarme fra 2018: Lot 20. 1) Elektronisk termostat med ukeprogram for senkning - ulike program for hver enkelt dag a) Detektor for åpent vindu og automatisk stenging av varme. 2b) Mulig å styre fra utenfor boligen; web, PC, app, etc. for fjernkontroll. 2c) Adaptiv og optimal start-tid av oppvarming etter senkeperioder. Opsjon: detektor for tilstedeværelse. * Fast monterte varmeprodukt 56

53 FORSKJELLIGE KRAV TIL ULIKE VARMEPRODUKT PEF 57

54 NY TEK ÉTT SKRITT I RIKTIG RETNING Publisert 29. juli 2015 Framtiden er elektrisk Politisk vilje Utfordringer med boligmangel For dyre løsninger i dag Det går mot 0-energi bygg Teknologisk «overkill» siden TEK 07 Noen miljøorganisasjoner er imot Bransjekamp om markedet Endringer tar tid 58

55 Takk for oppmerksomheten! Steinar Sandum 59

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

Høringsuttalelse: Nye energikrav til bygg 15/1311

Høringsuttalelse: Nye energikrav til bygg 15/1311 Direktoratet for Byggekvalitet post@dibk.no Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO DATO 18.05.2015 REFERANSE DL201500795 DERES DATO 18.05.2015 DERES REFERANSE 15/1311 SAKSBEHANDLER Alexandra Klimek VEDLEGG

Detaljer

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat

TEK Energikrav og tilsyn. Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat TEK Energikrav og tilsyn Senioringeniør Hilde Sæle Statens bygningstekniske etat DISPOSISJON Om BE Bakgrunn for energiregler Energikrav - Energieffektivitet - Energiforsyning - Minstekrav - Fremtidige

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Vedr. høring nye energikrav TEK 15

Vedr. høring nye energikrav TEK 15 Norske arkitekters landsforbund NAL Direktoratet for byggkvalitet DIBK post@dibk.no Oslo, 13.05.15 Vedr. høring nye energikrav TEK 15 Vi viser til mottatt høringsnotat datert 16. februar 2015, med forslag

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter QuickTime and a IFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KRD BE HUSBANKEN LOVVERK: PBL PLAN (MD) BYGNING

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Høringsnotat 05.10.2017 Forslag til endring i i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Høringsfrist 17.11.2017 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Direktoratet

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 Status TEK17 12-20. Vindu og andre glassfelt Kapittel 14. Energi 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 TEK17 På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter 22.09.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT LOVVERK: ENERGIBRUK store utslipp bidrar til klimaffekter, forsuring,overgjødsling, lokale forurensningsproblemer

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO post@dibk.no (merkes: 15/1311 høring nye energikrav til bygg) Dato: 13.05.2015 Deres ref:

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 24.06.2016 Kapittel 14. Energi Innledning Kapitlet gjelder alle bygninger med mindre annet er angitt. tidligere energikravene kan lastes

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav Gunnar Grini STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BAKGRUNN Soria Moria-erklæringen Kyotoforpliktelsene Svakheter i dagens krav Ønske om forenkling EU-direktiv

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledningstekst sist endret 01.03.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledning til første ledd Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Notat Dato 16. desember, 2012

Notat Dato 16. desember, 2012 Notat Dato 16. desember, 2012 Til NOVAP Fra ADAPT Consulting Kopi til Emne Varmepumpens markedspotensial i forbindelse teknisk forskrift Innhold Sammendrag 2 1. Bakgrunn 3 2. Krav til energiforsyning i

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket

Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv. TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009. Krav og muligheter i regelverket Energikrav til bygninger i et internasjonalt klima- og miljøperspektiv TEKNA & NTNU, 7. januar, Kursdagene 2009 Krav og muligheter i regelverket Forskningsleder Marit Thyholt SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk

Detaljer

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Avdelingsdirektør Lisbet Landfald STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggkonferansen 2. november 2010 Lov om offentlige anskaffelser 6: "Statlige, kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED:

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: Your proposal is innovative. Unfortunately We won t be able to use it because we ve never Tried something like that before. DAGENS

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Veiledning til kapittel 14 Energi. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 14 Energi. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 14 Energi Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 14 Energi... 4 Innledning...... 4

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Veiledning til kapittel 14 Energi. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 14 Energi. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 14 Energi Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Oppdatert: 01.01.2018 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 14 Energi... 4 Innledning......

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A Roy Vraalsen 03.06.2014 Temaer passivhus Begreper Systemgrenser TEK 10 myndighetskrav Utfordringer SD-anlegg bestykning Leietaker / bruker Energibruk

Detaljer