Hvordan målene ble nådd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan målene ble nådd"

Transkript

1

2 Hvordan målene ble nådd Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk TORE W. KIØSTERUD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Temahefte 1/05

3 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Instituttet er administrativt underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Instituttet har som formål å drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Instituttet skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet, samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester. Instituttet har et særlig ansvar for å utføre forskning om sosiale problemer, offentlige tjenester og overføringsordninger ivareta og videreutvikle forskning om familie, barn og unge og deres oppvekstvilkår ivareta og videreutvikle forskning, forsøks- og utviklingsarbeid med særlig vekt på utsatte grupper og barnevernets temaer, målgrupper og organisering ivareta og videreutvikle gerontologisk forskning og forsøksvirksomhet, herunder også gerontologien som tverrfaglig vitenskap Instituttet skal sammenholde innsikt fra ulike fagområder for å belyse problemene i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2005 NOVA Norwegian Social Research ISSN Forsidefoto: Desktop: Trykk: Tore W. Kiøsterud Torhild Sager GCS/Allkopi Henvendelser vedrørende publikasjoner kan rettes til: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Munthesgt. 29 Postboks 3223 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: Telefaks: Nettadresse: 2 NOVA Temahefte 1/05

4 Forord Undertegnede har fått en enestående anledning; åtte måneder med fri fra andre departementale oppgaver for å skrive om norsk boligpolitikk. I opplegget inngikk arbeidsplass i et samfunnsvitenskaplig forskningsmiljø på NOVA med tilgang både til erfarne forskere og utmerkede praktiske tjenester. Det hele finansiert av Kommunaldepartementet og med støtte fra Husbanken. Prosjektet ga anledning til å trekke på erfaringene til kolleger og fagfeller både på min arbeidsplass i Boligog bygningsavdelingen i Kommunaldepartementet, samarbeidspartnere ved NOVA, Norges byggforskningsinstitutt og fagfolk i Husbanken. Dette er ikke en historie over boligpolitikken eller min arbeidsplass Kommunaldepartementet, men snarere noen personlig utvalgte «historier». Ikke er jeg historiker, og temaet er alt for stort og krevende, dessuten foreligger det flere bøker som behandler viktige sider ved norsk boligpolitikks historie. Temaheftet er heller ikke en forskningsrapport, selv om det utgis i NOVAs temahefteserie. Snarere har jeg lånt fra forskningen og brukt resultatene uten for store motforestillinger. Prosjektet bygger i stor grad på samtaler både i prosjektperioden og gjennom mange år med kolleger i og utenfor Kommunaldepartementet. En takk til alle de som tok seg tid til å delta på seminar 9. mars 2005, personlige samtaler, lese gjennom utkast til rapport og komme med forslag til endringer. Selv om ikke alle forslag er tatt hensyn til, så er jeg takknemlig for all respons. Det ville falle for langt og noe tilfeldig å nevne alle her i forordet. Dessuten er det mange indirekte bidragsytere, eksempelvis tidligere kolleger og statsråder hvis ytringer jeg har tillatt meg å bruke. Ingen av mine mange kolleger i og utenfor departementet skal belastes med medansvar for dette skriftet: Denne gangen må jeg selv ta ansvaret, og kan ikke som vanlig er for byråkrater, gjemme meg bak politikere, forskere eller andre som står fram under fullt navn. Jeg vil her likevel benytte anledningen til å takke tidligere ekspedisjonssjef Jens L. Seip som i sitt 89 år tok seg tid til flere samtaler om dette skriftet. Han var den første lederen for Kommunaldepartementets Boligavdeling, fra 1967 til 1978, og han har gjennom et langt livs virke i Husbanken og Kommunaldepartementet betydd svært mye for boligpolitikken i Norge. Videre, en takk til de som har vært direkte knyttet til prosjektet: Lars Gulbrandsen, samarbeidspartner siden tidlig 1970-tall, forsker og kontaktperson på NOVA, som har hørt på alle mine ideer og spørsmål og tatt ansvar for Hvordan målene ble nådd 3

5 gjennomføring og sluttproduktet på vegne av NOVA. Birgitte Frogner Sivertsen, statsviter med spesialisering på kvantitative metoder, som har tolket mine skiftende ønsker om tabeller og figurer på en effektiv måte. Rolf Barlindhaug, sosialøkonom og forsker ved Norges byggforskningsinstitutt, som jeg faglig har samarbeidet med i mange år, og som bidro med synspunkter og tabeller. En spesiell takk til Husbanken for økonomisk støtte og for mange åpne dører for nyttige og hyggelige samtaler. Til slutt en takk til mine ledere i Bolig- og bygningsavdelingen, ekspedisjonssjef Inger Lindgren og avdelingsdirektør Einar Aarskog, som ga meg denne muligheten til å skrive om eget arbeidsfelt. Oslo, oktober 2005 Tore W. Kiøsterud 4 NOVA Temahefte 1/05

6 Innhold: Innledning prosjektets bakgrunn, hensikt og opplegg Norsk boligpolitikk: Mål, midler og resultater Dagens boligsituasjon hvordan har norsk boligpolitikk medvirket? Hovedlinjer og erfaringer en oversikt Boligpolitikkens mål og resultater Hvordan utnytte våre erfaringer og undersøkelser? Kort oversikt over utviklingen av boligpolitikken i etterkrigstida Boligen i samfunnsøkonomien økonomisk utvikling og politiske rammebetingelser Økonomiske vekst var hovedgrunnlaget for boligutviklingen Befolkningsutvikling og urbanisering bestemmer antallet boliger Stabilitet og økonomisk politikk betydde mye for boligbyggingen Inntekts- og formuesfordelingen har stor betydning for boligfordelingen Skattepolitikk boligbeskatning Rentepolitikken og statsbankenes rolle Rammen for boligsubsidier statsbudsjettet Boligpolitikk og boligmarked Norsk boligpolitikk offentlig regulering, planlegging og subsidiering av en privat sektor Boligmarkedet et vanskelig marked med behov for politikk og planlegging Med lov skal landet bygges og boliger forvaltes og omsettes Botrygghet og økonomisk risikofordeling Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunaldepartementet boligpolitikkens nervesenter «De stoler på oss» samarbeidet mellom politikere og byråkrater Internasjonalt samarbeid Boligpolitikk og boligforskning Boligpolitikken har brukt boligforskning Fra boligbehovsberegninger til boligmarkedsanalyser Data om boligforholdene og deres utvikling Boligpolitiske virkemiddelanalyser og fri boligforskning Husbankens sentrale betydning for boligbygging og boligetablering Utgangspunktet det hastet Husbanken boligpolitikkens pakkeløsning Husbanken en boligbyggingsbank Husbanken en ressursfordelingsbank Husbanklån en rett for alle, men særlig for ungdommen Husbanken er egentlig ingen bank Hvordan målene ble nådd 5

7 6 Hvor mye bør det koste å bo? I Husbanken 20 prosent av inntekten! Husbankhus kvalitet og god økonomi Husbankhus selvbyggernes og boligsamvirkets løsning og byggenæringens bestselger Husbankhus nøkterne kostnader, låneutmåling, egenkapital og tilskudd Husbanken og boutgiftene Husbanken og bostøtten Statlig boligpolitikk og kommunal gjennomføring Vi bor i lokalsamfunn Arealplanlegging, tomtepolitikk og tomtepriser Kommunenes rolle som sosial boligbygger og boligtilbyder Boligetablering og statens tilbud til kommunene Byutvikling og boforhold Selvbyggerne, boligsamvirket og byggenæringen Byggherren var selvbygger, boligsamvirke og byggenæring Byggenæringen: De som gjør jobben og lever av kostnadene Byggekostnadene grunnmuren for boligprisene Erfaringer fra norsk boligpolitikk noe for framtida? Langsiktighet var og er nødvendig for gode beslutninger i dag Økonomien vil alltid sette rammen og økonomisk politikk er fortsatt viktig, også for boligutviklingen Askeladden og de gode hjelperne: boligsøkeren, byggenæringen og byggforskningen Boligmasse etablering og fordeling, generasjon og pensjon Boligmarkedet, lokalsamfunnet, miljøet og boligplanleggingen Urbanisering koster hvem har betalt, og hvem bør betale? Hva vet vi, hva kan vi si om framtida, og hvordan bruke det Boligmarked og boligpolitikk, forandring og stabilitet Våre erfaringer nyttige for andre? NOVA Temahefte 1/05

8 Innledning prosjektets bakgrunn, hensikt og opplegg Norsk boligpolitikk har vært et sentralt element i etableringen og utbyggingen av etterkrigstidas velferdssamfunn. Sammen med helse, trygd og utdanning har boligpolitikken vært en av velferdsstatens pilarer. Boligsektoren har også framstått som et klart eksempel på etterkrigstidas blandingsøkonomiske system: offentlig rammeansvar og tilrettelegging, lovregulering og planlegging, skattlegging og subsidier, utdanning og forskning, men bygget på privat byggherreinitiativ, gjennomføring, betaling og eie. Dette opplegget for boligpolitikk har vist seg både stabilt og fleksibelt og har alt i alt gitt bra resultater for den norske befolkning. Sett på denne bakgrunn har det for meg vært interessant og utfordrende å arbeide siden 1971 med boligpolitiske problemstillinger i Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunaldepartementet. Noen av oppgavene har vært å skrive bidrag til flere stortingsmeldinger om boligpolitikk og utkast til innlegg og foredrag for en rekke statsråder. En spesielt interessant oppgave har vært å holde kortere innledninger og foredrag om norsk boligpolitikk for utenlandske fagfolk som har vært på besøk. Da har det vist seg hensiktsmessig å trekke opp noen hovedlinjer i boligpolitikken og gi noen utvalgte erfaringer for å illustrere boligutviklingen i Norge. Personer som skal begynne med boligpolitisk-administrativt arbeid, kan ha nytte av en oversikt over boligpolitikkens viktigste elementer og historie: kanskje også noen veteraner kan trenge en liten repetisjonsøvelse, slik opplever jeg det i hvert fall selv. Da kan det være av interesse å dokumentere utvalgte erfaringer som er gjort, og vurdere disse i etterpåklokskapens lys. For nærmere oversikt over boligpolitikken og dens historie vises til fotnote. 1 Med bakgrunn som sosialøkonom har min rolle både som byggforsker og byråkrat vært å arbeide mest med bolig- og byggøkonomiske sider ved bolig I første rekke boken om Husbankens historie, «De tusen hjem» av Elsa Reiersen og Elisabeth Thue, som kom ved Husbankens 50-årsjubileum i Kommunaldepartementets 50 års jubileumsbok som kom i Den offentlige utredningen NOU 2002:2 «Boligmarkedene og boligpolitikken». 4. Boligsamvirkets historie, i tre bind av Erling Annaniassen utgitt : 5. Lars Gulbrandsen: Fra marked til administrasjon? Boligmarked og boligpolitikk i Oslo i det tjuende århundre, INAS Hvordan målene ble nådd 7

9 politikken. Innfallsvinkelen i dette temaheftet er da naturlig nok blitt sosialøkonomisk og statistisk preget. Samtidig har det vært viktig å framstille boligpolitikken i form av utvalgte erfaringer sett innenfra et departement med ansvar for nettopp boligpolitikken. Personer som har arbeidet innenfor et fagområde i lengre tid, bør få anledning til å oppsummere sine erfaringer og gi dem videre i en eller annen form. Det er viktig å trekke fram både positive og negative erfaringer, slik at andre kan ha nytte av erfaringene. Dette temaheftet har flere formål: en erfaringsoppsummering en oversikt over sentrale elementer i norsk boligpolitikk å sette boligpolitikken i sammenheng med andre faktorer og forhold som har hatt betydning for boligutviklingen i Norge vurdere virkningene av boligpolitikken et bidrag i den løpende debatten om norsk boligpolitikk bakgrunn for norske bidrag i den internasjonale boligutvikling ideer og hypoteser for videre forskning og utredning Ut fra disse ambisjoner peker det seg ut flere målgrupper eldre og nyere kolleger i Kommunaldepartementet ansatte i andre boligpolitiske statlige og kommunale etater forskere, utredere og konsulenter politikere og generelt boligpolitisk interesserte personer interesseorganisasjoner. internasjonalt samarbeid boligpolitisk interesserte i andre land Prosjektet kan også sees i sammenheng med debatten rundt de krav som den statlige utredningsinstruksen setter til evaluering og konsekvensanalyser av statlig politikk og tiltak. Det har ofte vist seg vanskelig å få til gode analyser enten det gjelder evalueringer eller konsekvensanalyser av større sektorområder. Hvordan gjennomføre slike analyser uten å havne i politisk synsing eller svært avgrensede betraktninger? Dette prosjektet har også støtt på en del metodeproblemer, for eksempel: hvordan utnytte erfaringer på en systematisk måte? Norsk boligpolitikk bygger i praksis både på erfaringer hos deltakende parter fagpersoner og politikere og på systematisk analyse. Et motiv har vært å søke å få til sammenheng og oversikt over de viktigste aktørene og økonomiske virkemidlene i boligpolitikken. 8 NOVA Temahefte 1/05

10 Sentrale virkemidler i bolig- og byggepolitikken som boliglovgivingen borettslovene, eierseksjonslov, husleielov og plan- og bygningsloven har jeg ikke arbeidet med og derfor ikke våget meg særlig inn på. Det ville dessuten sprenge rammen for dette prosjektet. Også innenfor de økonomiske sider ved boligpolitikken har jeg måttet gjøre et utvalg, fatte meg i korthet og utelate mange aspekter. Håpet er til gjengjeld at leserne ser et større landskap og ikke bare trærne. Vi har i vårt land etter hvert løst de grunnleggende materielle problemer, herunder store og solide tak over hodet, men ute i den større verden er det ofte helt annerledes kan våre erfaringer med norsk boligpolitikk være nyttige bidrag i andre lands boligpolitiske diskusjon og deres «struggle for shelter in an urbanising world»? Opplegget for prosjektet har vært å gå rett på sak: Skrive fra hodet og bruke et utvalg av skriftlige kilder, først og fremst stortingsdokumenter, offentlige utredninger, forskningsrapporter og statistikk. Med en ambisjon om å strukturere materiale og erfaring på en oversiktlig og logisk måte har jeg valgt en form for mål middel-analyse hvor hovedaktørene behandles eksplisitt. Dette er en lang tradisjon i de offentlige utredningene og stortingsmeldingene om boligpolitikk. En noe krevende ambisjon har vært å prøve å si noe fornuftig og konkret om boligpolitikkens betydning for befolkningens boforhold. Det er et spørsmål byråkrater strever med og spør forskere og andre eksperter om. Litt leseveiledning Temaheftet er ikke skrevet med sikte på å leses fra a til å, men mer for å få fram utvalgte erfaringer for videre diskusjon. Disse erfaringene er forsøkt tydeliggjort i underkapitler og avsnitt. I kapittel 1 «Norsk boligpolitikk: Mål, midler og resultater» gis en oversikt over hovedinnfallsvinkel, avgrensinger og metoder, de større linjer, erfaringer og resultater i norsk boligutvikling, samt en «boligpolitisk kalender» med oversikt over de sentrale perioder, personer, dokumenter og hendelser i norsk boligpolitikk etter krigen. Slik sett fungerer kapittel 1 som et sammendrag for hele temaheftet. De øvrige kapitler er ment å ta for seg utvalgte erfaringer knyttet til hovedaktører og sentrale virkemidler i norsk boligutvikling og boligpolitikk. Inndelingen bygger i hovedtrekk på hovedkapitler i eldre og nyere boligmeldinger, men er forenklet og tilpasset undertegnedes utvalg av hovedlinjer og erfaringer. I kapittel 9, «Erfaringer fra norsk boligpolitikk noe for framtida?», har jeg forsøkt å sortere ut noen av de mer generelle erfaringene som jeg tror kan være av nytte for framtida. Hvordan målene ble nådd 9

11 10 NOVA Temahefte 1/05

12 1 Norsk boligpolitikk: Mål, midler og resultater Dette kapittel presenterer rapportens utsiktspunkt og avgrensninger, hovedproblemstillinger, metoder og perioder. I 1.1 defineres utsiktspunkt for prosjektet og begrepet boligpolitikk. Hovedspørsmålet for hele rapporten er: Hva har vært boligpolitikkens bidrag til boligutviklingen i Norge? I 1.2 trekkes opp noen hovedlinjer og erfaringer i boligutvikling og boligpolitikk som danner utgangspunkt for innholdet i de øvrige kapitler og avsnitt. I 1.3 gis en kort oversikt over de mest sentrale mål for boligpolitikken og deres grad av oppfyllelse opp gjennom årene. I 1.4 tas opp noen metodespørsmål knyttet til det å utnytte erfaringer, analyser, statistikk og modeller for å forstå og forklare norsk boligutvikling og boligpolitikkens betydning. I 1.5 gis en kort oversikt over epoker, sentrale boligministere og administratorer, hendinger, dokumenter, virkemidler og boligbygging. 1.1 Dagens boligsituasjon hvordan har norsk boligpolitikk medvirket? Det sies i dag at «Norge er verdens beste land å bo i». En av kildene for uttrykket; FN UNDPs Human Development Index, hvor Norge har ligget på topp flere ganger de senere år, inneholder riktignok ikke noe boligelement. Den er basert på faktorer som nasjonalprodukt pr, innbygger, levetid og utdanningsnivå. Men Norge rangerer høyt internasjonalt når det gjelder boligdekning, boligstørrelse og boligstandard for den samlede befolkning. Også ut fra mer omfattende undersøkelser og analyser framgår at de aller fleste bor meget bra. Denne dagens boligsituasjon er utgangspunktet for dette tilbakeblikk på noen hovedlinjer i og erfaringer rundt boligutvikling og boligpolitikk i Norge. For en nordisk sammenlikning vises til rapport fra Nordisk Ministerråd Nord 2004:7 redigert av Martti Lujanen om «Housing and Housing Policy in the Nordic Countries». Hovedspørsmålet, den røde tråd, har vært: Hvilke faktorer og hvilke politiske grep har vært viktige og spesielt hvilken rolle har boligpolitikken spilt for utviklingen i boligforholdene? Men hva mener vi da med boligpolitikk? Hvordan målene ble nådd 11

13 Og hvordan klare å skille ut virkningene resultatene av boligpolitikken fra andre faktorer som har virket inn? Enkelt sagt, hvilke erfaringer har vi gjort opp gjennom årene? Ser vi tilbake på etterkrigstiden så trer det fram en billedrekke som illustrerer at dagens boligsituasjon er blitt til gjennom stor samfunnsmessig innsats over de siste 60 år. Dagens bosettingsmønster og boligforhold har vokst fram ut fra landets topografi, næringsgrunnlag og befolkningsutvikling. Den økonomiske og politiske utviklingen i etterkrigstiden har i stor grad vært bestemmende for dagens boligsituasjon. Men det er selve boligbyggingen over mange år som har skapt dagens boligsituasjon. Folke- og boligtellingen 2001 viser at over 80 prosent av dagens ca. 2 millioner boliger er bygget etter krigen. Husbanken, og i ikke ubetydelig grad Landbruksbanken, har finansiert ca 1,2 mill boliger, som tilsvarer ca 2/3 av etterkrigstidas boligbygging. Jeg vil derfor i dette temaheftet konsentrere meg om noen hovedlinjer og erfaringer etter krigen, først og fremst fra 1960-tallet og framover, hvor jeg selv har personlige erfaring. Hovedvekten er lagt på samfunnsøkonomiske aspekter og virkemidler da det er min utdanningsbakgrunn og det jeg har arbeidserfaring med. Det er, ved nærmere gjennomlesing av sentrale dokumenter, slående hvor bærekraftig den norske boligpolitikken har vært. Selv om mye er forandret opp gjennom årene har boligpolitikkens grunnmur velferdspolitikken det at alle skal kunne bo bra vært solid og tillatt ombygging og modernisering av politikken. Og til tross for en god del politisk diskusjon, har denne grunnmuren vært bygget på en stor grad av tverrpolitisk enighet. Det gjennomgående målet for boligpolitikken har vært å forbedre hele befolkningens boligforhold, eller som det heter i flere stortingsmeldinger «Alle skal kunne disponere en høvelig bolig i et godt bomiljø innenfor en utgiftsramme som står i et rimelig forhold til inntektene». På dette grunnlag har boligpolitikken vært gjennomført: Boligene, brukerne av boligene, boligfinansieringen og boutgiftene har stått i sentrum for valg og bruk av virkemidler i boligpolitikken. Men virkemidlenes effekter virkninger og deres effektivitet virkninger på målene i forhold til ressursbruken har vært diskutert og underkastet kritisk forskning. Hva mener vi med boligpolitikk? For å kunne diskutere boligpolitikk mer analytisk vil det være behov for definering og avgrensing. I denne rapporten anvendes tre definisjoner; Den brede, den institusjonelle og den økonomiske boligpolitikken. 12 NOVA Temahefte 1/05

14 Politikk er prioritering. Boligforhold blir til gjennom prioritering på alle nivåer i samfunnet enkeltpersoner og husholdninger, i lokalsamfunn og kommuner, og på statlig nivå. Husholdningenes eller personenes bopreferanser, behov og deres ressurser inntekter og formuer i hvilken grad har det bestemt boligutviklingen i Norge og dermed boligsituasjonen for den enkelte? Boligpolitikkens mål og prioriteringer kan forståes som bidrag til å oppfylle husholdningenes behov og preferanser innenfor de privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske rammer som har eksistert til enhver tid. Men husholdningenes og samfunnets behov og preferanser omfatter mer enn bolig og dermed må ressursene fordeles så godt som mulig på alle formål. Husholdningene fordeler sine ressurser inntekter så godt som mulig på sine ulike behov som mat, klær, bolig, reiser, helse osv. Med den sterke inntektsveksten i etterkrigstida har husholdningenes prioriteringsproblemer endret karakter, fra nødvendighetsprioritering til overflodsprioritering. Også for samfunnet, staten og kommunene, har prioriteringssituasjonen forandret seg. Dette innebærer både en allokeringsrolle hvilke tjenester og sektorer skal det offentlige satse på, og en fordelingsrolle; hvilke grupper i samfunnet skal tilgodesees. Med god boligdekning og høy boligstandard er det kanskje andre formål som bør prioriteres av det offentlige. Denne rollen har først og fremst Storting og regjering, men også regionale og lokale myndigheter. Generelt innebærer prioritering at den ideelle fordring ikke kan innfries verken i boligsektoren eller andre sektorer, vi må avveie og fordele våre ressurser inntekter og formuer på en lang rekke offentlige og private formål. Dette er ikke enkelt på noe nivå, snarere ofte vanskelig, ja ubehagelig og for de som lite har lavinntektsgruppen - kan det være strevsomt, selv i det rike velferdssamfunn Norge. Ikke minst fordi de fleste av oss legger stor vekt på likeverdighet i levekår for ikke å si likhet med andre i samme livsfase. Fra en bred, sosialøkonomisk synsvinkel kan følgende formulering være et utgangspunkt for definering av den brede boligpolitikken: Boligpolitikk er offentlig prioritering og fordeling av ressurser til boligformål. Rett etter krigen la en fra statlig hold opp til en mer direkte offentlig styring av landets byggeressurser for gjenoppbygging og økt boligbygging generelt. Det var likevel klart at både eie av boliger, byggherrerollen og selve byggingen i all hovedsak var privat og at det ikke var aktuelt med noen større offentlig boligbygging. Det kan derfor sies at boligpolitikken i etterkrigstiden har vært preget av en rammestyring av en privat bolig- og byggesektor, en regulert markedsutvikling. Med dagens språkbruk; en aktiv tilrettelegging for at husholdningene skulle kunne oppnå en god boligsituasjon. Dette var selvsagt ikke mulig rett etter Hvordan målene ble nådd 13

15 krigen, men det var klart at alle innbyggere skulle skaffes tak over hodet. Dette krevde tiltak og reguleringer som måtte oppleves av mange som inngrep i personlige rettigheter. Men de fleste aksepterte at situasjonen var vanskelig og at en måtte dele de boliger som var tilgjengelige. Men også i en mer desentralisert og markedsstyrt boligsektor har statlige virkemidlers påvirkning på bruken og fordelingen av landets byggeressurser og boligmassen vært en sentral innfallsvinkel til boligpolitikken. Utgangspunktet for boligpolitikkens mål har, uansett styringssystem, vært befolkningens levekår hvor boligforholdene har hatt en sentral plass. Men statens påvirkning i en blandingsøkonomi som den norske, skjer gjennom ulike former for mål, organisering og virkemidler. Det kan være politikk som ikke primært har boligforhold som siktemål og som ikke oppfattes som boligpolitikk, men som likevel påvirker boligutviklingen. Eksempelvis vil nærings- og distriktspolitikken, skattepolitikken, forbrukerpolitikken og sosialpolitikken kunne ha stor betydning for boligforholdene uten at det kalles boligpolitikk. Kommunaldepartementets Bolig- og bygningsavdeling har da også som stående oppgave å se på andre statlige tiltak, lover og ordninger som kan ha virkninger på boligforholdene. Vi vil i denne sammenheng definere den brede boligpolitikken som de samlede virkninger av statlige beslutninger som påvirker boligforholdene. Dette er til en viss grad lagt til grunn i kapittel 2 om boligpolitikkens rammebetingelser. Til daglig og i praktisk sammenheng vil det likevel være et mer avgrenset sett av statlige beslutninger og virkemidler som oppfattes som boligpolitikk. Ofte skilles det også mellom boligpolitikk og byggepolitikk, slik at viktige sider ved boligbyggingen rubriseres som byggepolitikk og ikke boligpolitikk. Men byggespørsmål har alltid hatt en sentral plass i boligmeldingene, så de må med. Ikke minst fordi selve inkarnasjonen av norsk boligpolitikk Husbanken i realiteten har vært en investerings- og særlig nybyggingsbank. Vi kan oppsummere med at boligpolitikk er offentlige myndigheters mål, organisering og tiltak som har til uttalt hensikt å påvirke befolkningens boligforhold. Dette kan betegnes den institusjonelle boligpolitikk. Dette vil vanligvis oppfattes som de mål, organisering og virkemidler som omtales i statlige boligpolitiske dokumenter. Det er denne avgrensingen som i hovedsak er lagt til grunn i denne rapporten. I den sammenheng kan det sies at det er befolkningens boligforhold som definerer målvariablene for boligpolitikken. I praksis vil det offentlige velge kritiske aspekter ved boligforholdene som krever offentlig innsats som operative konkrete mål, eksempelvis boligbyggingens omfang, sammensetning og standard, ungdommens muligheter for boligetablering, lavinntektsgruppers boligmuligheter, 14 NOVA Temahefte 1/05

16 og særlig vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet som bostedsløse og rusavhengige, miljø- og ressursbruk osv. Boligpolitikken kan enkelt sagt, sies å ha vært klart målstyrt gjennom hovedvekten på boligbyggingen fram til 1980, og mer markeds- og avviksstyrt fra 1980-tallet og fram til i dag. Det å organisere oppgavefordelingen i samfunnet mellom ulike sektorer og institusjoner bedrifter og organisasjoner er en av de grunnleggende politiske oppgaver som velgerne, men først og fremst politikerne staten har ansvaret for. Forenklet går debatten ofte rundt «stat eller marked» eller «plan eller marked». Ofte kan en slik diskusjon få mer karakter av diskusjon om symboler enn realiteter, men det handler også om hvem som skal bestemme hva og på hvilken måte spillereglene for hvilke interesser og verdier som skal tilgodeses med ressurser penger. Det spørres fra mange hold; «Har vi egentlig noe som kan kalles boligpolitikk i dag? Alt er overlatt til markedet». Men hva og hvem er markedet? Markedet er et system for kjøp, salg og bygging av boliger. I boligmarkedet er det stort sett deg og meg og en megler, og i byggemarkedet er det selvbyggerne, boligsamvirket og eiendoms og byggenæringen. Med den suksessive avvikling av direkte pris- og omsetningsregulering innenfor boligsektoren, og mindre direkte statlig subsidiering, vil mange oppfatte det slik at staten har trukket seg ut. Men markedsdeltakerne trenger spilleregler. Det er gjennom de senere ti femten år utført et betydelig utviklingsarbeid for å etablere et hensiktsmessig boligjuridisk lovverk som kan tjene forbrukerne og byggnæringen på en bra måte samtidig som Husbanken fortsatt har en konstruktiv rolle i boligbygging og boligetablering: Kommunaldepartementet forvalter et betydelig lovverk som regulerer og standardiserer hvordan vi eier og disponerer boliger sammen: Husleielov, Lov om borettslag og boligbyggelag, Lov om eierseksjoner. Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Kommunaldepartementet budsjetterer en rekke lån og tilskuddsordninger som Husbanken forvalter: Oppføringslån, utbedringslån, etablerings-startlån, tilskudd, bostøtte. Justisdepartementet forvalter lover for hvordan vi kjøper og selger boliger av hverandre Avhendingslova og lov om oppføring og kjøp av nye boliger Bustadoppføringslova. Videre loven om leie av grunn Lov om tomtefeste. I gråsonen til boligpolitikken har vi Plan- og bygningsloven som utvilsomt har hatt og har stor betydning for utformingen av boligbyggingen og derfor må sees i et boligpolitisk perspektiv. Plandelen forvaltes av Miljøverndepartementet, mens bygningsdelen forvaltes av Kommunaldepartementet. Hvordan målene ble nådd 15

17 Finansdepartementet har stor betydning for bolig- og byggesektoren gjennom den generelle økonomiske politikken, men spesielt boligbeskatningen har hatt og har fortsatt stor betydning for utviklingen av boligforholdene. Den tydeligste og mest betydningsfulle faktor for boligutviklingen; renten på boliglån styres nå i et samspill mellom finansmarkedet og Norges Bank Renten i Husbanken bestemmes også i stor grad av samspillet mellom finansmarkedet og Norges bank, men er knyttet rentenivået på statens innlån tillagt et halvt prosentpoeng. Disse rentereglene er vedtatt av Stortinget og forvaltes av Husbanken. En viktig offentlig innsats som ikke alltid blir betegnet boligpolitikk, men som har stor betydning er opplæring, informasjon, forskning og utvikling knyttet til boligbygging og boligforvaltning. Dette har vært en strategisk langsiktig innsats som har hatt stor betydning for den konkrete utforming av og kostnad ved å bygge og administrere boliger. I denne beretningen har jeg med bakgrunn i egen utdanning, arbeidsfelt og erfaringer, valgt å legge hovedvekten på det vi vil betegne den økonomiske del av eller synsvinkel på boligpolitikken. Denne omfatter statlige virkemidler som påvirker økonomiske prioriteringer, ressursbruk og boligbygging, finansiering og boutgifter Først og fremst gjelder dette Husbankens ordninger for lån, tilskudd og bostøtte, litt om boligbeskatning og litt om selvkost og prisreguleringer. Lovgiving som Plan og bygningsloven og ulike boliglover har hatt og har stor betydning for ressursbruk i bolig- og byggesektoren og bør derfor sees fra en økonomisk synsvinkel. Ordninger og lover er behandlet i forhold til brukerne av disse ordningene for å se hvordan de har virket. Denne rapporten er derfor ordnet i kapitler om kommunenes rolle, byggherrene og byggenæringen og litt om boligog byggforskningen. 1.2 Hovedlinjer og erfaringer en oversikt I dette avsnittet er formulert noen hovedlinjer og erfaringer som både angir temaene i de følgende kapitler og de viktigste konklusjoner om boligutviklingen, hovedaktørenes roller og bruk av boligpolitiske virkemidler. Boligforhold = Boligmasse = Boligbygging = Boligpolitikk Dette kan kalles «hovedlikningen» i norsk boligutvikling og boligpolitikk. Den har vært den grunnleggende sammenheng i norsk boligpolitikk og vært reflektert i en rekke utredninger og stortingsmeldinger i hele etterkrigstida. Den sier at boligforholdene på ethvert tidspunkt bestemmes av boligmassen, dens størrelse og sammensetning, som igjen er bestemt av boligbyggingen boliginvesteringene 16 NOVA Temahefte 1/05

Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt

Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt Jardar Sørvoll Rapport nr 16/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk boligpolitikk i forandring 1970

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Husleieindekser og husleiestatistikk

Husleieindekser og husleiestatistikk Husleieindekser og husleiestatistikk ÅSMUND LANGSETHER PER MEDBY (Også utgitt i Byggforsk skriftserie 1, 2004) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/2004 Norsk institutt

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter Eieretablering blant hushold med lave inntekter Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering Kristin Aarland notat nr 8/12 NOva

Detaljer

Risiko i boligmarkeder en oversikt

Risiko i boligmarkeder en oversikt Viggo Nordvik Risiko i boligmarkeder en oversikt 364 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 364 Viggo Nordvik Risiko i boligmarkeder En oversikt Emneord: risiko, prisvariasjon, virkemidler, eie leie, driftskostnader

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer