Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen. Innspill til statsbudsjettet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen. Innspill til statsbudsjettet 2014"

Transkript

1 Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen Vår ref: KAV Oslo 28. februar 2013 Innspill til statsbudsjettet 2014 En fortsatt økonomisk nedgang i Europa vil kunne skape vanskeligheter i Norge. Den europeiske sentralbankens mulighet til å kjøpe kortsiktig statsgjeld forutsatt også nasjonale tiltak ser ut til å ha senket rentene i de mest utsatte eurolandene. Den underliggende gjeldsbelastningen er imidlertid uendret og utsiktene for økonomisk vekst i eurosonen er ytterligere forskjøvet ut i tid, jf. nye prognoser fra bl.a. verdensbanken. Arbeidsledigheten i eurosonen er nå svært høy. Det er viktig å hindre at en gunstig økonomisk situasjon i Norge fører til en særnorsk høy rente med ytterligere styrking av norske kroner. Det vil forverre situasjonen for norske virksomheter som konkurrerer med virksomheter ute. Den økonomiske politikken bør derfor legge til grunn at det er behov for nøktern offentlig pengebruk framover, for bl.a. å sikre fortsatt høy sysselsetting i eksportrettede virksomheter i Norge. Framskrivinger av offentlige finanser trekker i samme retning. Den økonomiske politikken bør i større grad preges av at det gjøres konkrete prioriteringer mellom ulike tiltak. Regjeringen bør ta på alvor de retningslinjene som Stortinget har etablert for Statens pensjonsfond utland. Her ble det uttalt at fondet skulle sikre vekstevnen i norsk økonomi på sikt, ved å sikre investeringer i forskning, utdanning og infrastruktur. Dyktige lærere og god skole = flere flinke elever og mer realfag Det er en bred enighet om at elevenes ferdigheter og kunnskap må styrkes, og at den realfaglige kompetansen i skolen må heves. Tøffere prioriteringer, langsiktighet, større grad av samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samt gode incentivordninger er viktig for å oppnå ambisjonene. Regjeringen må ha en helhetlig strategi som omfatter både utdanning, forskning og innovasjon, og betrakte disse som deler av samme kunnskapssystem. Tekna foreslår: Sette av midler til et utviklingsfond, der skoler som har ambisjoner og konkrete planer om å utvikle realfagskompetansen til å være i front får ressurser til dette over en periode på minimum 3 år, med mulighet for å få ytterligere 2 års støtte, for å sikre en langsiktighet og forutsigbarhet i sin satsing. Forslaget er inspirert av SFF-modellen (Senter for fremragede forskning). Dette er et virkemiddel for å gi kvalifiserte institusjoner mulighet til å utvikle sine fagmiljøer og etablere nye samarbeidsforhold med mål om å bli de fremste innen sitt fagområde. Org.nr.: MVA

2 Satse bredere og mer langsiktig på de elevrettede tiltakene som vi vet fungerer. Tekna har gjennom en årrekke vært engasjert i en rekke lokale og nasjonale ordninger som har gitt gode resultater for realfag og rekruttering; herunder ENT3R, Newton-rommene, Vitensentrene, Teach First, Lektor2 og Alfa rollemodellbyrå. Gjennom disse ordningene får skolene og elevene tilgang på kompetanse og ressurser, samtidig som det etableres nettverk med både arbeidslivet og andre deler av utdanningssektoren, som er viktig for den faglige utviklingen av skolen. At det i større grad legges til rette for at realister og teknologer som ønsker å jobbe i skolen, men som ikke har pedagogisk kompetanse, kan tilegne seg den parallelt når de jobber som (fast ansatte) lærere gjennom å etablere en integrert PPU ordning Integrert PPU bør omfatte PPU-studier, samt en form for veiledning. Når det gjelder veiledningsdelen viser vi til den eksisterende ordningen som brukes i forhold til nyutdannede, nytilsatte lærere, og når det gjelder PPU-delen, viser vi til programmet som er utviklet for Teach First kandidatene ved UiO. Tekna mener: At det må stilles sterkere krav til lærerutdanningsinstitusjonene med hensyn på kvalitet. Lærerutdanningene må være mer til stede i skolene gjennom en bedre oppfølging av lærerstudenter i praksis og veiledning av nyutdannede lærere. Alternative praksisarenaer som Vitensentrene, Newton-rom, Newton Camp og Skolecamp og andre relevante virksomheter for de ulike fagene må i større grad tas i bruk i lærerutdanningen. At det må innføres sentralgitte eksamener i lærerutdanningene. I dag er det stor variasjon mellom de ulike lærestedene. Dette gir varierende resultater og kvalitet på de nyutdannede. Tekna ønsker større likhet i vurderingen av lærerstudentene og skjerpede krav til kompetanse. At det må utvikles bedre etterutdanningstilbud for lærere innen realfagene. Regjeringen gir et galt signal når den reduserer bevilgningen til etterutdanning og overfører den til videreutdanning. Det ekskluderer mange lærere fra å få faglig nødvendig påfyll. De fleste lærerne har ikke kapasitet eller mulighet til å ta videreutdanning som er betraktelig mer tidkrevende enn mange etterutdanningstilbud. Det må lønne seg å være en god lærer. Tekna mener lokale kollektive lønnsforhandlinger må brukes som verktøy for å rekruttere tilstrekkelig med kvalifiserte lærere. Lønn forhandles lokalt og tar hensyn til lokale utfordringer. Når lønnsmidlene fordeles må det gjøres en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats og erfaring. Vi mener en slik lønnspolitikk både vil gjøre læreryrket mer attraktivt og samtidig motivere til innsats. Lønn må også være belønning. I kommunesektoren har akademikergruppene, med unntak av lektorene, forhandlet kollektivt og lokalt siden Vi mener det er på høy tid at lokal lønnsdannelse må bli hovedregelen også for lektorene. Lønn må også i større grad kunne brukes som aktivt virkemiddel for å rekruttere realfagslærere fra andre sektorer. Side 2 av 8

3 Høyere utdanning Fremskrivninger av framtidens kompetansebehov viser et stort behov for antall arbeidstakere med høyere teknisk-naturvitenskapelig kompetanse. Det er bekymring for svikt i rekrutteringen og ingen er motstander av realfagssatsing. Vi mener statsbudsjettet må bidra sterkere til å oppnå målsettingene i realfagssatsingen og rekrutteringen til høyere utdanning: Fullfinansiering av studieplasser. Regjeringen bør bevilge ekstra midler over f.eks. fire år for å øke antallet studieplasser i teknisk-naturvitenskapelige studier. Midlene fordeles mellom lærestedene basert på deres andel av den økte etterspørselen fra kvalifiserte søkere som vi ser i samordnet opptak. Innplasseringen av spesielt tekniske og naturvitenskapelige studier må sikre at de blir reelt fullfinansiert og ikke må finansieres med midler lærestedene får for studenter på mindre kostnadsdrivende utdanninger. Tekniske og realfaglige studier er, men noen få unntak, svært utstyrskrevende. Tekna mener det er underlig at Integrerte femårige masterprogram i teknologi er plassert i finansieringskategori D mens 5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign er i kategori B. Tekna mener det ikke kan være hensikten med finansieringskategoriene at lærestedene taper på å tilby femårige masterprogrammer i teknologi (sivilingeniørutdanningen) fremfor bachelor pluss master. Regjeringen bør endre denne innplasseringen allerede med statsbudsjettet Mer til forskningsinfrastruktur. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler som ble etablert i tilknytning statsbudsjettet for skaper skjevheter. Finansieringskategoriene speiler ikke reelle kostnadsforskjeller mellom studier. Det gjør at mange kostnadskrevende tekniske og naturvitenskapelige fagmiljøer ikke har råd til å vedlikeholde utstyrsparkene sine. De ekstraordinære midlene bevilget i 2012 er ikke tilstrekkelige for å vedlikeholde og erstatte utstyret. Med avviklingen av forskningsfondet, der en andel var øremerket investeringer i vitenskapelig utstyr, er situasjonen igjen forverret. Tekna mener regjeringen må løfte frem igjen den tidligere anbefalingen fra Forskningsrådet om å opprette et statlig fond for forskningsinfrastruktur, der den årlige avkastningen settes av til investeringer i ny og eksisterende forskningsinfrastruktur med tilhørende driftsmidler. Avkastningen ble i 2008 beregnet til å være anslagsvis 800 millioner årlig. Tekna oppfordrer regjeringen til å styrke studiestøtten i årets budsjett, samt å trappe opp utbyggingen av studentboliger og bevilge ekstramidler for å prioritere studiesteder der det er prekær mangel. Forskning Statistikken for FoU i næringslivet viser at FoU-investeringene er det bedriftene først kutter i når innsparinger er nødvendige. Bevisstheten om verdiskapingen FoU gir for næringslivet er økende, og Tekna oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å investere i økte rammer for å støtte FoU i og for næringslivet. Tekna mener vi må satse sterkere på eksisterende ordninger som har dokumentert positiv effekt med statsbudsjettet 2014: Styrking av Skattefunn-ordningen: Taket for FoU-utgifter må heves og timesatsene må dobles. Side 3 av 8

4 Bevilgningene til brukerstyrt forskning og Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) over NHDs budsjett må styrkes Nærings-PhD.-ordningen må utvides, og satsene må økes. For å sikre stabilitet i næringsrettet forskning i nedgangstider må den statlige bevilgningen til de næringsrettede forskningsinstituttene økes. Gaveforsterkningsordningen som ble lagt ned før kjennskapet til den var godt nok utbredt, må vurderes gjeninnført for å gi incentiver til mer næringslivsfinansiering av forskning ved universitetene. Finansieringsordningene må sikre vedlikehold av bygg. Rammebetingelsene for å drive forskning må bedres. Det betyr mer midler tilgjengelig for forskerinitiert forskning, fri prosjektstøtte, og mer midler til vitenskapelig utstyr. Regjeringen må i enda sterkere grad følge opp ambisjonene som ble satt for investeringer i vitenskapelig utstyr. Vi forutsetter at investeringsplanene vil bli videreført også i I tillegg krever vitenskapelig utstyr betydelige ressurser i form av blant annet teknisk personale som kan drifte, opprettholde og videreutvikle utstyrsparken. Det vil også være viktig å sikre en best mulig utnyttelse av statlige investeringer i avansert utstyr også utenfor universitetene, for eksempel ved helseforetakene. Her er det betydelige ressurser som kan utnyttes bedre enn i dag, men det forutsetter at det etableres formelle og finansielle rammer for bruk av utstyr, av forskere i både privat og offentlig sektor. Evalueringen av Forskningsrådet pekte på at vi trenger en bedre koordinering av sektordepartementenes forskningsinnsats. Tekna er enig i dette. Regjeringen bør legge opp til en strategisk samordning av forskningsinnsatsen og en utvikling mot et mer helhetlig virkemiddelapparat for forskning og innovasjon gjennom statsbudsjettet. Samferdsel vil reformene komme? Tekna ønsker at 2014 blir et positivt merkeår for norsk samferdsel. Behovene for fornying og forbedring er enorme, for drift og vedlikehold; så vel som for nye investeringer på tvers av transportsektorene. For å fylle gapet mellom behov og gjennomføring, mener Tekna det er urealistisk å tro at vi kan komme à jour med dagens modeller for planlegging og finansiering. Tekna har ved flere anledninger spilt inn konkrete forslag til endringer ved dagens praksis. Vi har forventninger om at nødvendige omstillinger vil komme med Regjeringens nye NTP som nå er på trappene. Den kommende NTP må følges opp med en kraftig økning i bevilgningene til samferdsel over de årlige statsbudsjettene. For statsbudsjettet 2014 mener Tekna at følgene prioriteringer bør vektlegges: Dagens praksis med årlige budsjettvedtak for investeringsprosjekter er vanskelig å forene med målet om en kostnads- og tidseffektiv prosjektgjennomføring. Konsekvensen av denne praksisen er at store og viktige samferdselsutbygginger deles opp i parseller eller delprosjekter, og tempoet i utbyggingen tilpasses årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Dette gir lengre Side 4 av 8

5 utbyggingstid, som igjen bidrar til høyere kostnader enn nødvendig, og at nytterealiseringen skyves utover i tid. Resultatet er mindre samferdsel per investerte krone. Tekna mener derfor at fra og med statsbudsjettet 2014 må de store, nasjonale prosjektene sikres fullfinansiering fra start og gjennom hele prosjektet. Fra og med statsbudsjettet 2014 må det innføres en ny ordning eller praksis som freder midlene til store investeringsprosjekter fra å bli spist opp av de stadig økende kostnadene til drift og vedlikehold. Vi står overfor store investeringer i samferdsel de kommende årene. For å sikre gjennomføringen er det behov for en vesentlig styrking av samferdselsbudsjettet. For å sikre en raskere utbygging av en jernbaneinfrastruktur som svarer til befolkningsutvikling og vekst i godstransport, ønsker Tekna en sterkere prioritering av jernbane i kommende NTP, og med de årlige statsbudsjettene. De faglige rådene må ilegges mer vekt. I dag kan det synes som de distriktspolitiske prioriteringene i for stor grad vinner frem foran faglige vurderinger og vurderinger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Investeringstakten for Intercitystrekningene må opp, og det må settes en dato for ferdigstillelse. Det er prognoser for befolkningsvekst og mål om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren som må avgjøre utbyggingstakten; heller enn en årlig dragkamp mellom budsjettposter. Tekna forventer at det settes en forpliktende dato for ferdigstillelse i forbindelse med NTP-fremleggelsen, og at dette følges opp med tilstrekkelige bevilgninger i forbindelse med de årlige statsbudsjettene frem mot vedtatt sluttdato. Rammevilkårene for godstransport samsvarer ikke med vedtatte nasjonale mål om overføring av gods fra vei til bane og sjø. Godsterminalen på Alnabru er Norges nav for godstransport. I den kommende NTP må Alnabru-prosjektet nå gis nødvendig prioritet, og bevilgninger til rask igangsetting må komme allerede med statsbudsjettet Bevilgningene til kollektivtransport må styrkes i takt med økt befolkningstetthet. Kollektivtilbudet må oppleves som et reelt valg fremfor bil. Belønningsordningen må styrkes i henhold til Stortingets klimaforlik. Energi, klima og næringsliv må ses i sammenheng Klimaforskning Som resultat av en langsiktig investering i forskning på klimaendringer og klimatilpasning, leverer norske forskningsmiljøer i dag forskning av høy kvalitet, og med god synlighet både hjemme og internasjonalt. Tekna er opptatt av at forskningsmiljøene knyttet til klimaendringer sikres en langsiktighet gjennom en fortsatt styrking av de store nasjonale satsingene for klimaforskning, herunder Forskningsrådets nye store program for klimaforskning, Cicero og Bjerknessenteret i Bergen. Side 5 av 8

6 Behov for mer kunnskap om fremtidens energiinfrastruktur Tekna foreslår at det med statsbudsjettet 2014 etableres et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på området fremtidens fleksible energisystem, slik Energi21 anbefaler (OED prop 1s ( ) kap 1830, post 50 - Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)). Et kjerneområde for en slik FME bør være forskning på fleksibilitet og tilretteleggelse for balansekraft i neste generasjons energisystemer, som nå er i ferd med å realiseres i Europa, med kobling mot Norge. Tekna mener at en slik satsing hører naturlig sammen med regjeringens øvrige politikk knyttet til fornybar energi, herunder ordningen med grønne sertifikater og regjeringens ambisjoner om å øke kraftutvekslingen til utlandet med bygging av nye mellomlandsforbindelser. Realiser prosjektene for karbon fangst og lagring (CCS) Norge har over de siste ti årene hatt en klar politisk ambisjon om at Norge skal være en teknologidriver på området karbon fangst, transport og lagring. Våre fremste teknologimiljøer har tatt den politiske bestillingen på alvor, og har bygget opp sin kompetanse på CCS, med utgangpunkt i kjent kunnskap fra petroleumsindustrien. For å videreutvikle og utnytte mulighetene som ligger i den kunnskapsplattformen som er etablert, mener Tekna det nå er på tide å realisere flere større prosjekter innenfor CCS området. Det internasjonale energibyråets siste oppdatering av World Energy Outlook (høst 2012) slår fast at vinduet for 2-gradersmålet er i ferd med å lukkes, og at det bare kan nås dersom 2/3 av dagens kjente fossile ressurser forblir under bakken. Samtidig vet vi at fossile brensler fortsatt vil være nødvendig i lang tid gjennom en omstillingsfase. Et teknologisk gjennombrudd for CCS vil derfor være avgjørende for kunne nå klimamålene. Tekna mener derfor at Norge må vise et større internasjonalt lederskap og bidra til et høyere tempo for utvikling og implementering av CCS. Tekna mener også at en satsing på CCS vil kunne by på forretningsmuligheter for petroleumsindustrien, i dag så vel som når produksjonen fra norsk sokkel etter hvert avtar. Tekna mener at det nå særlig må rettes innsats mot utvikling av Norge (norsk sokkel) som sentrallager for CO 2 fra Europa. For å etablere en større robusthet og sikre en bred portefølje innenfor CCSteknologi hos norske aktører, har Tekna følgende innspill til statsbudsjettet 2014: At testsenteret på Mongstad videreutvikles og sikres maksimal utnyttelse og drift i 2014 At prosjektet fullskala på Mongstad videreføres i henhold til den tidsplan som nå foreligger At forskningsprogrammet CLIMIT, som nå går over i ny fase, sikres en årlig vekst gjennom bevilgningene til Forskningsrådet og Gassnova At det etableres en pilot for fullskala CCS for landbasert industri med direkte bevilgning over statsbudsjettet med størrelsesorden 150 MNOK At det etableres et fullskala lager offshore med industrideltakelse og tredjepartsadgang. Tekna foreslår at det settes av 250 MNOK til en slik etablering med statsbudsjettet 2014 Helse og omsorgspolitikken Den demografiske utviklingen gjør at det å opprettholde gode offentlige helse- og omsorgstjenester vil ta stadig mer av statens inntekter. Tekna mener at mer og ny teknologi er Side 6 av 8

7 viktig for å møte utfordringene i helse- og omsorgssektorene. Velferdsteknologi er en del av dette. Regjeringen må satse målrettet på å utvikle teknologiske hjelpemidler og systemer i sektoren for morgendagens brukere og pasienter. Tekna mener regjeringen i statsbudsjettet kan iverksette en koordinert satsing på å utvikle og implementere teknologiske hjelpemidler til helse og omsorgssektoren. Satsingen må tilrettelegge for tverrfaglige utforskningsprosjekter mellom teknologiske spesialister og helsefaglige spesialister. Det må gis incentiver og føringer som sikrer at dette blir en naturlig del av arbeidsmarkedet Helse og omsorg. Målsettingene må være å sikre best mulig resultater for fremtidens bruker og pasient, som må stå i sentrum for utviklingen. Teknologi må tilpasses den enkeltes sosiale setting og behov. Løsninger for automatisering og større grad av selvbetjening må utvikles, der det er hensiktsmessig. Satsingen må inneholde klare mål om å rydde opp i tekniske og juridiske hindringer slik at relevant helseinformasjon er tilgjengelig for behandlere i hele pasientforløpet. Tekna mener det er nødvendig å vurdere insentivordninger for å motivere til økt samhandling mellom aktører fra næringsliv, offentlig sektor og FoU-virksomheter, samt å bygge ned grunner til lammende risikoaversjon. Anbudsordningene må stimulere til samarbeid og åpen innovasjon. Regjeringen bør vurdere ordninger som belønner initiativ på dette feltet og målrettede FoU-tiltak som støtter dette. Med vennlig hilsen Tekna Teknisk-naturvitenskaplig forening Ivar Horneland Kristensen generalsekretær Terje Sletnes direktør for samfunnspolitikk Side 7 av 8

8 Kopi: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Olje- og energiminister Ola Borten Moe Nærings- og handelsminister Trond Giske Samferdselsminister Marit Arnstad Arbeiderpartiets stortingsgruppe Senterpartiets stortingsgruppe Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe Side 8 av 8

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

CCS- barrierer og muligheter, hva må til?

CCS- barrierer og muligheter, hva må til? CCS- barrierer og muligheter, hva må til? NTVA Energistrategimøte 14 oktober 2013 Dr. Nils A. Røkke, Klimadirektør SINTEF 5 Spørsmål Hvorfor skjer det ikke i Europa? Hvorfor skjedde det i Norge men ikke

Detaljer

Innspill til partienes programarbeid

Innspill til partienes programarbeid Til Partiet Rødt Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Venstre Vår ref: ihk/es 13. april 2012 Innspill til partienes

Detaljer

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 KUF-komiteen, Stortinget Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 Høring Stortingsmelding 30 (2008-2009), Klima for forskning Tekna viser til Stortingets høring av St meld 30 (2008-2009), Klima for forskning. Vi organiserer

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Leverte 28 oktober 2016 Sekretariat med 5 department og Miljødirektoraret, leder Per Sandberg,

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Utkast til programplan RENERGI.X Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Programplanutvalget Kunnskapsgrunnlaget Samling av energiforskningen CLIMIT 2010- RENERGI 2004-2013 FME 2009- RENERGI.X bygger på en lang

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Innspill til revidering av langtidsplan for forskning

Innspill til revidering av langtidsplan for forskning Kunnskapsdepartementet Vår ref: BJ Oslo 15. september 2017 Innspill til revidering av langtidsplan for forskning Langtidsplanens intensjon er å gi stabile rammevilkår og forutsigbarhet over tid. Tekna

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8.

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. Energi21 2011 - Nasjonale prioriteringer for energiforskningen Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. september, 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Utfordringer for sektoren

Utfordringer for sektoren Utfordringer for sektoren Noen viktige tema sett fra UHR Jan I. Haaland Styreleder UHR og rektor NHH Hovedtema UHRs strategi og rolle Noen viktige saksområder Statsbudsjett: Innspill og reaksjoner Studieplasser

Detaljer

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Europas fremste energi- og miljønasjon. - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren?

Europas fremste energi- og miljønasjon. - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren? Europas fremste energi- og miljønasjon - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren? Hans Otto Haaland, Norges forskningsråd Klimautfordringene og klimaforliket

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Regjeringens satsing på infrastruktur

Regjeringens satsing på infrastruktur Regjeringens satsing på infrastruktur Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Arctic Entrepreneur - 17.01.2017 Foto: Heidi Ravnestad, Statens vegvesen Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 17/1829 Vår ref: 207.01 15. september 2017 Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Vi viser til brev mottatt

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2015 INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Mål for Norges forskningsråd... 2 2.1 Felles mål- og resultatstyringssystem... 2 2.2 Sektorpolitiske mål og føringer for Olje- og

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Ved Lars Nerdrum Deres ref: 12/3367 14. september 2012 Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger

Detaljer

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget politisk miljø og næringslivet i Rogaland virket som pådrivere og gitt store pengesummer til universitetsutviklingen. 10,11 6. Strukturendringer 6.1 Stjernø-utvalget Mot slutten av 1980-tallet hadde Norge

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning SINTEF/NTNU 22. april 03 Statsråd Einar Steensnæs Forskning små oppdagelser - store muligheter Energi prognosene

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer