Note 1 RENTER AV UTLÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005"

Transkript

1 Note 1 RENTER AV UTLÅN Renter av ordinære lavrisikolån Renter av fiskefartøylån Renter av landbrukslån Renter av risikolån Renter av andre utlån Rentestøtte Rentestøtte er gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet. Renter av utlån fordelt geografisk Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum Note 2 RENTER PÅ INNLÅN Renter på innlån til lavrisikolån *) Renter på innlån til risikolån Rentekostnader på andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Note 3 INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN Provisjon på innlån til lavrisikolån *) Provisjon på innlån til risikolån Provisjon på innlån til andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Innovasjon Norge betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån.

2 Note 4 INNTEKTSFØRTE BEVILGNINGER Post 70 Post 71 Drift Profilering Internasjo- Innovasjon Tilskudds- Sum nalisering finansiert Inngående balanse Mottatte bevilgninger Til disposisjon Utgående balanse (8 329) (39 441) (9 469) (1 230) - (58 469) Inntektsført De nevnte bevilgninger er gitt av Nærings- og handelsdepartementet. Kap 2421 Post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon Kap 2421 Post 71 Internasjonalisering, profilering og innovasjon Tilskuddsfinansiert er bevilgede midler fra tilskuddsordningene som departementene har stilt til disposisjon for Innovasjon Norge. Midlene har vært benyttet til gjennomføring av prosjekter i samarbeid med våre kunder. En andel av midlene er dekning av forvaltningsarbeidet knyttet til noen av tilskuddsordningene. Utgående balanse på Profilering er bundet opp i avtaler med leverandører og planlagte aktiviteter som bl.a. merkevare- og profileringsaktiviteter og sommer- og vinterkampanjer. Utgående balanse på Internasjonalisering må sees i sammenheng med gjennomføring av aktiviteter i Note 5 EKSTERNE INNTEKTER Norge Norden og Baltikum Vest-Europa Øst-Europa Amerika Asia Eksterne inntekter er i hovedsak salg av internasjonaliserings- og markedsføringstjenester. Note 6 DIVERSE DRIFTSINNTEKTER Inntekter av framleie Gebyrer på innlån og utlån samt provisjoner på garantier Diverse inntekter Netto tap på valuta (273) (200) Netto tap/gevinst på aksjer (2 516) Note 7 LØNN OG PERSONALKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser

3 Andre ytelser ovenfor består i all hovedsak av utlandstillegg, styrehonorarer, personalforsikringer, offentlige avgifter i utlandet, diverse personalkostnader. Lønns- og personalkostnadene for de personene som er overført Utenriksdepartementet i henhold til samarbeidsavtalen er inkludert i beløpene. Innovasjon Norge har stående et fast beløp på konto for skattetrekk som er større en oppgjørsbeløpet for en termin. Fast lønn til administrerende direktør Øvrige godtgjørelser til administrerende direktør Pensjonsavtale med administrerende direktør Honorar til styreleder Øvrige godtgjørelser til styreleder Styrehonorarer Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Lån til ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk 693 * 664 *) I tillegg kommer 20 personer som Utenriksdepartementet har arbeidsgiveransvaret for. Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder Lån til ansatte er dels rentefrie og dels uten pant. Administrerende direktør og styreleder har ikke lån i Innovasjon Norge KPMG AS er sammen med Human Factors AS engasjert for å gjennomføre undervisningsprogrammet LederMentor, som er et program for at kvinner skal få større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. KPMG fakturerer Innovasjon Norge det totale honoraret. Halvparten av honoraret tilkommer Human Factors. Totalt fakturert honorar i 2006 er kr , som inngår i andre tjenester utenfor revisjon. Note 8 AVSKRIVNINGER PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr og inventar mv. Bygninger og eiendommer Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) (62 159) ( ) Bokført verdi Tilgang Avgang (265) - (265) Avskrivninger (14 305) (7 143) (21 448) Bokført verdi Investeringer Bygninger og eiendommer Maskiner, inventar, biler, mv Sum investeringer Salg av driftsmidler

4 Avskrivningssatsene for bygninger varierer fra 2,5% til 20% pr år. Avskrivningssatsene for utstyr og inventar varierer fra 17% til 25% pr år. Årlige leieforpliktelser utgjør ca 55 mill. kroner hvorav ca 30 mill. kroner i utlandet. De leieavtaler som har ligget under Utenriksdepartementet overføres til Innovasjon Norge f.o.m. 1. mai De fleste av Innovasjon Norges leieforpliktelser i Norge og utlandet har en kontraktstid på 5 år, med opsjon på videre leie 3 til 5 år. Det finnes tre unntak: Leiekontrakt for kontor i Oslo (Tollbugata) løper til Leiekontrakt for kontor i London (Charles House) løper til Leiekontrakt for kontor i Vadsø løper til I tillegg har Innovasjon Norge en leiekontrakt for kontorer på Stortorvet/Oslo som løper til Dette er leiekontrakten for lokalene til Stiftelsen Norges Turistråd. Lokalene er framleiet for hele perioden med et årlig leietap på vel 1,1 mill. kr. Det er avsatt midler til dekning av tapet. Note 9 DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER Reiselivsprosjekter Internasjonaliseringsprosjekter Øvrige prosjekter Sum Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Profilering og markedsføring Diverse driftskostnader Direkte prosjektkostnader omfatter i 2006 kjøp av varer og tjenester direkte i Innovasjon Norges operative prosjekter. Det meste av prosjektkostnadene er knyttet til reiseliv og internasjonaliseringsprosjekter. Kostnadene finansieres dels av kunder og dels av den ofentlige bevilgningen. Under øvrig ligger bl.a. Innovasjonsprogrammer og tilskuddsfinansierte prosjekter. Det er gjennomført en prinsippendring ved at bokføring av kostnader og inntekter på tilskuddsfinansierte prosjekter i 2006 er bokført etter bruttometoden, mens de i 2005 er bokført etter nettometoden. Dette medfører at direkte prosjektkostnader under øvrige prosjekter i 2006 er vesentlig større enn Avviket mellom 2006 og 2005 skyldes i hovedsak omlegging av regnskapsprinsipp. Note 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokaler Leie, kjøp og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Diverse driftskostnader

5 Note 11 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tapsavsetninger Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risiko Andre lån Sum lån Garanti -er Sum lån og garantier Spesfiserte tapsavsetninger Spes. tapsavsetninger pr Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. avsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap (94 100) (391) (2 516) (59 446) (37 276) ( ) (3 521) ( ) Spesifiserte avsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger Bokførte tap Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. tapsavsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger (88 019) (346) (666) (48 287) (32 990) ( ) (1 561) ( ) Endring i spesifiserte tapsavsetninger (64 490) (4 303) (2 761) (17 779) (86 224) (3 736) (89 960) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap Tap på utlegg Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (4 814) (261) (330) (8 130) (143) (13 678) (42) (13 720) Tap på utlån og garantier (4 006) (549) (257) Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger Sum konstaterte tap Risikostyring I Innovasjon Norges system for risikoklassifisering fastsettes antatt risiko på nye tilsagn og løpende portefølje med utgangspunkt i kategoriene driftsrisiko (A-D) og sikkerhetsrisiko (1-7). Kalkulert risiko beregnes som produktet av antatt driftsrisiko og risiko for manglende sikkerhetsdekning. Risikostyringen skjer gjennom oppfølging av risikoen på nye tilsagn og i løpende portefølje. Muligheten for å styre risikoen i porteføljen knytter seg i all hovedsak til hvilke nye lån vi etablerer, og hvilken kalkulert risiko som ligger i disse engasjementene. Utviklingen rapporteres til styret hvert kvartal. Oppstår vesentlige negative avvik i forhold til måltallene foretas en justering av kredittpolicyen. Hvert halvår, i forbindelse med regnskapsavleggelsen, foretas en vurdering og reklassifisering av alle misligholdte og utsatte engasjementer. I den forbindelse gjennomgås også alle engasjementer over 10 mill kroner med høy driftsrisiko. Kalkulert risiko i nye tilsagn i 2006 er for lavrisikolånene lavere enn risikoen i porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være marginalt redusert i løpet av året. For de ulike typer av risikolån er risiko i nye tilsagn på noenlunde samme nivå som i den løpende porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være på samme nivå som foregående år. Andre lån i tabellen over inkluderer også ansvarlige lån med individuell oppfølging.

6 I tabellen under er de ulike lånetypene klassifisert i tre grupper med henholdsvis høy, normal og lav risiko. For de enkelte grupper er vist spennet i den kalkulerte tapsprofilen (ekskl. rentefrie investeringslån til landbruket) Risikoklasser Brutto utlån Garantier Tapsavsetninger Tapsprofil Høy % Normal % Lav % Sum Lavrisikolån Risikolån mv Brutto mislighold > 90 dager Mill kroner i % av brutto utlånsportefølje Mill kroner i % av brutto utlånsportefølje Tabellen over viser utviklingen i misligholdssituasjonen, målt ved sum brutto mislighold over 90 dager i mill kroner og i forhold til løpende portefølje. Lavrisikolån omfatter ordningene ordinære lavrisikolån, flåtelån og landbrukslån. Sum risikolån viser landsdekkende risikolån og garantier, distriktsrettede risikolån, distriktsrettet låneordning og miljøfondlån. Note 12 TAPSDEKNING Tap risikolån og garantier dekket ved egen bevilgning (1 204) (2 525) Tap risikolån og garantier dekket av tapsfond Tap distriktsrettet låneordning dekket av tapsfond Tap miljølån og garantier dekket ved egen bevilgning - (57) Tap investeringslån dekket av Landbrukets utviklingsfond Tap lån fra Såkornfondet dekket av tapsfond Tap lån fra Miljøfondet dekket av tapsfond (13) (4 144) Det vises til notene med regnskapsprinsipper hvor tap og tapsfond er beskrevet. Note 13 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET, DISPONERT Utbytte til staten lavrisikoordningen Utbytte til staten investeringsfondet for Nordvest-Russland Overført staten risikolån og garantier Overført staten distriktsrettet låneordning Belastet/overført opptjent egenkapital såkornfondet (17 473) Godskrevet opptjent egenkapital investeringsfondet for Nordvest- Russland Godskrevet opptjent egenkapital Investeringsfondet for Øst-Europa Godskrevet opptjent egenkapital prosjektvirksomhet mv Godskrevet opptjent egenkapital lavrisikoordningen

7 Note 14 BUNDNE INNSKUDD I NORGES BANK Til investering i ansvarlig kapital Til utbetaling av tilskudd Til dekning av tap Bundne innskudd er øremerkede midler. Kun en mindre del av disse midlene er rentebærende for Innovasjon Norge. Note 15 LAVRISIKOLÅN Ordinære lavrisikolån Lån til landbruket Lån til fiskefartøy RISIKOLÅN Landsdekkende risikolån Distriktsrettede risikolån Bygdeutvikling risikolån Note 16 ANDRE UTLÅN Bygdeutviklingslån til landbruket Ansvarlige lån Såkornfondet Distriktsrettet låneordning Lån fra Statens Miljøfond Ansvarlige lån Investeringsfondet for Nordvest-Russland Ansvarlige lån Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa Lån til ansatte Bygdeutviklingslån forvaltes av Innovasjon Norge for Landbrukets utviklingsfond. Lånene som er rentefrie er finansiert ved utbetaling fra utviklingsfondet, som også godskrives tilbakebetaling og belastes tap. Note 17 UTLÅN GEOGRAFISK FORDELT Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Tall i mill kr Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum netto utlån

8 Note 18 AKSJER Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende verdi Eierandel Anskaffelseskostnad Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst- og Sentral-Europa Akvamiljø Caspian AS , Arctic Communication AS ,0 400 Baltic Hydroenergy AS , Baltic Pork LVL LVL 20 21, Barel AS , ECDL Russia AS , Int.School of Management LTL LTL 1 35,6 439 Dvina AS ,0 204 Odra Industries ASA , Pomor Gateway AS ,5 389 Vangazu Sildspeks LVL LVL 20 30, Aksjer konvertert fra lån Gellyfeed AS ,00 4, Interance AS ,10 9, Kongsberg Innovasjon AS ,00 10, Lyng Motor AS ,00 4, Ocean Power USD USD 0,89 0, Quasar Consultants AS ,50 9,8 901 Tellus-IT ,10 0,9 400 Anleggsaksjer Noretude Sarl EUR EUR 15,24 100,0 68 Scandinavian Tourism Inc ,00 20,0 - Datterselskap Nortra AS ,00 100,0 300 Sum aksjer Sum nedskrivninger (23 555) Netto bokført verdi på aksjer Gjennom Nortra AS eier Innovasjon Norge Visit Norway AS. Selskapene Nortra AS og Visit Norway AS er uten aktivitet og utelates fra konsolidering da det ikke har betydning for den økonomiske vurderingen av Innovasjon Norge. Note 19 ANDRE EIENDELER Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten Delkrederavsetning på kundefordringer (2 750) (2 750) Tapsgjeld/krav på staten (3 706) 126 Fordring på statskassen Andre fordringer

9 Note 20 OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER Opptjente ikke forfalte renter på utlån Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Bokførte ikke påløpte driftskostnader Note 21 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Innovasjon Norges Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap, for det vesentlige Statens Pensjonskasse. Det er i alt 8 ulike pensjonsordninger fra de enhetene som gikk sammen i Innovasjon Norge. Ansatte i Innovasjon Norge er også tilknyttet AFP-ordninger. Ordningene kan ikke overføres mellom hverandre og er derfor ikke nettoført. Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (26 877) (23 236) Resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse Opptjente/beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) ( ) (10 316) ( ) (9 450) Ikke resultatført virkning av estimatavvik og planendr ( ) ( ) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser (29 089) (33 049) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,0 % 5,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,3 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,9 % Forventet G-regulering 3,1 % 2,9 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 5,5 % Ikke resultatført virkning av estimatavvik periodiseres over 12 år eller gjenværende opptjeningstid.

10 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Innovasjon Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innovasjon Norges pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 22 INNLÅN FRA STATEN Forfall Innlån Effektiv rente Forfall Innlån Effektiv rente Lavrisikolån ,6 % Risikolån ,6 % ,8 % ,3 % ,3 % ,1 % Andre utlån ,6 % Overkurs Sum ,6 % Sum ,6 % Forfallsstrukturen på innlånene, som er fastrentelån, er tilpasset rentebindingsperiodene og vilkårene for utlånene. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å styre renterisikoen i porteføljen. Hoveddelen av innlånene er korte med løpetid innenfor seks måneder. Disse finansierer utlån til kunder med lån på flytende betingelser, dvs. lån med rente som kan endres med seks ukers varsel. Renterisikoen vedrørende disse lånene er begrenset til varslingsperioden og vurderes å ha moderat resultateffekt. Note 23 NETTO OBLIGASJONSGJELD Nettogjelden på 0,8 mill. kroner avdras årlig frem til år Obligasjonsgjelden som er statsgarantert omfatter lån som alle har klausul om renteregulering. Gjennomsnittlig rente for 2006 var 3,25%. Renten fastsettes hvert eller hvert tredje år. Obligasjonene er børsnoterte. Note 24 ANNEN GJELD Leverandørgjeld Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger Skyldig overføring til staten Skyldig oppgjør på taps- og tilskuddsfond Avgifter, skatt og andre lønnstrekk Diverse gjeld Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger er tilskuddstilsagn som er utbetalt til Innovasjon Norge, men ikke videreutbetalt til mottaker.

11 Note 25 PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Påløpte ikke forfalte renter på innlån Påløpt ikke forfalt innlånsprovisjon Påløpte driftskostnader Drifts- og programbevilgninger som ikke er inntektsført Andre motatte ikke opptjente bevilgninger fra staten Fakturerte ikke opptjente driftsinntekter Note 26 Tapsfond Bevilget Akk. Rest Netto Tapsfond tapsfond tap tapsfond utlån Utbetalte risikolån Utbetalt BU risikolån Utbetalte lån Miljøfondet Utbetalt Distriktsr. låneordn Utbetalte lån Såkornfondet Ikke utbetalte lån Risikogarantier Ikke utstedte garantier Totalt Akkumulerte tap i tabellene omfatter konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger. Netto utlån er brutto utlån redusert med tapsavsetninger. Den endelige størrelse på tapsfond kan først fastsettes når alle lån på årgangen er utbetalt, dvs. senest tre år etter tilsagnsåret. Tapsfondene pr er derfor ikke endelig fastsatt. For landsdekkende lån og garantier vil tapsfondsavsetningen for ikke utbetalte risikolåne-/garantitilsagn bli tilbakeført til staten tre år etter tilsagnsåret. For distriktsrettede lån og garantier blir for tilsagn fra 2003 som ikke er utbetalt pr bli tilbakeført bevilgningsrammen og benyttet til nye prosjekter og senere tilsvarende for tilsagn for perioden Tilsagn om distriktsrettede lån og garantier for et tapsfondsbeløp i størrelsesorden 90 mill kroner er ikke utbetalt pr , tilsvarende for landsdekkende risikolån 26 mill kroner og for garantier 17 mill kroner. Innovasjon Norge vurderer årlig tapsfondets størrelse opp mot den anslåtte risikoen i risikolåne- og garantiporteføljen. Dersom tapsfondet avviker negativt med mer enn 10 prosentpoeng, skal tapsfondet etterfylles. Tapsfondene både for distriktsrettede og landsdekkende risikolån og garantier er pr større enn den anslåtte risikoen i porteføljen. Tapsfondet for distriktsrettede risikolån ble styrket med ekstraordinære bevilgninger over KRDs budsjetter med 46 mill kroner i Dette var siste bevilgning i en 4-års-plan for ekstraordinær styrking av tapsfondet etter store tap i For nærmere beskrivelse av tapsfond og tapsføring vises det til regnskapsprinsipper.

12 Note 27 RENTESTØTTEFOND Inngående balanse Avsatt til fond Inntektsført rentestøtte (4 233) (10 742) Utgående balanse Rentestøttefondet benyttes for å dekke beregnet inntektstap når det innvilges rentefrihet på landsdekkende og distriktsrettede risikolån. Note 28 TILSKUDDSFOND Ikke utbetalte tilsagn fordelt på årganger SUM Ordninger fra Kommunal- og regionaldepartementet Ordninger fra Nærings- og handelsdepartementet Ordninger fra fylkeskommunene Ordning fra Landbrukets utviklingsfond Andel av Landbrukets utviklingsfond knyttet til rentefrie lån*) Tilskudd til Nordvest-Russland *) *) Ordningene er ikke knyttet til årganger Innovasjon Norge utbetalte mill. kr. i tilskudd i Beløp i 2007-kolonnen er renter på tilskuddskonti i 2006 som kan brukes i Note 29 LÅNE- OG INVESTERINGSFOND Investeringsfondet for Nordvest- Russland Investeringsfondet for Østog Sentral- Europa Såkornfondet Statens miljøfond Sum Innskutt kapital Opptjent kapital (6 628) Sum kapital Tilbakeført innskutt kapital - (21 543) - - (21 543) Årets resultat (17 473) (17 126) Innskutt kapital Opptjent kapital (16 245) (6 540) Sum kapital

13 Note 30 EGENKAPITAL Lavrisiko- Prosjekt- Felles ordningen virksomhet mv Sum Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Årets resultat Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Nærings- og handelsdepartementet utøver eierfunksjonen i Innovasjon Norge. Note 31 BETINGEDE FORPLIKTELSER Miljøgarantier er avgitt på vegne av staten. Påløpte tap dekkes etterhvert ved egen bevilgning. Tap på landsdekkende risikogarantier dekkes av eget tapsfond. Det vises til note 26. Innovasjon Norge har ingen tvistesaker pr som kan medføre tap av betydning utover de avsetninger som er gjort i regnskapet.

Rentestøtte er i all hovedsak gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet.

Rentestøtte er i all hovedsak gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet. NOTER Note 1 2005 2004 RENTER AV UTLÅN 191 419 240 834 Renter av ordinære lavrisikolån 108 291 120 049 Renter av fiskefartøylån 138 671 147 894 Renter av landbrukslån 93 548 104 356 Renter av risikolån

Detaljer

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter 2006 2005 Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 Renter på innlån 2 307 730 279 392 Innlånsprovisjon

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. 2005 2004 Beløp i hele tusen kroner Noter

RESULTATREGNSKAP. 2005 2004 Beløp i hele tusen kroner Noter REGNSKAPET 2005 RESULTATREGNSKAP 2005 2004 Beløp i hele tusen kroner Noter 556 420 637 032 Renter av utlån 1 8 635 28 893 Renter av bankinnskudd 565 055 665 925 SUM RENTEINNTEKTER 279 392 367 837 Renter

Detaljer

Beløp i hele tusen kroner Noter Renter av utlån Renter av bankinnskudd SUM RENTEINNTEKTER

Beløp i hele tusen kroner Noter Renter av utlån Renter av bankinnskudd SUM RENTEINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter 2007 2006 Renter av utlån 1 650 469 537 431 Renter av bankinnskudd 19 158 12 241 SUM RENTEINNTEKTER 669 627 549 672 Renter på innlån 2 422 376 307 730 Innlånsprovisjon

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Årsberetning 2004 // 10. Regnskapet 2004

Årsberetning 2004 // 10. Regnskapet 2004 Årsberetning 2004 // 10 Regnskapet 2004 2004 2003 Beløp i hele tusen kroner Noter 637 032 961 740 Renter og provisjoner av utlån 1 28 893 45 539 Renter av bankinnskudd 665 925 1 007 279 SUM RENTEINNTEKTER

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer