Note 1 RENTER AV UTLÅN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005"

Transkript

1 Note 1 RENTER AV UTLÅN Renter av ordinære lavrisikolån Renter av fiskefartøylån Renter av landbrukslån Renter av risikolån Renter av andre utlån Rentestøtte Rentestøtte er gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet. Renter av utlån fordelt geografisk Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum Note 2 RENTER PÅ INNLÅN Renter på innlån til lavrisikolån *) Renter på innlån til risikolån Rentekostnader på andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Note 3 INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN Provisjon på innlån til lavrisikolån *) Provisjon på innlån til risikolån Provisjon på innlån til andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Innovasjon Norge betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån.

2 Note 4 INNTEKTSFØRTE BEVILGNINGER Post 70 Post 71 Drift Profilering Internasjo- Innovasjon Tilskudds- Sum nalisering finansiert Inngående balanse Mottatte bevilgninger Til disposisjon Utgående balanse (8 329) (39 441) (9 469) (1 230) - (58 469) Inntektsført De nevnte bevilgninger er gitt av Nærings- og handelsdepartementet. Kap 2421 Post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon Kap 2421 Post 71 Internasjonalisering, profilering og innovasjon Tilskuddsfinansiert er bevilgede midler fra tilskuddsordningene som departementene har stilt til disposisjon for Innovasjon Norge. Midlene har vært benyttet til gjennomføring av prosjekter i samarbeid med våre kunder. En andel av midlene er dekning av forvaltningsarbeidet knyttet til noen av tilskuddsordningene. Utgående balanse på Profilering er bundet opp i avtaler med leverandører og planlagte aktiviteter som bl.a. merkevare- og profileringsaktiviteter og sommer- og vinterkampanjer. Utgående balanse på Internasjonalisering må sees i sammenheng med gjennomføring av aktiviteter i Note 5 EKSTERNE INNTEKTER Norge Norden og Baltikum Vest-Europa Øst-Europa Amerika Asia Eksterne inntekter er i hovedsak salg av internasjonaliserings- og markedsføringstjenester. Note 6 DIVERSE DRIFTSINNTEKTER Inntekter av framleie Gebyrer på innlån og utlån samt provisjoner på garantier Diverse inntekter Netto tap på valuta (273) (200) Netto tap/gevinst på aksjer (2 516) Note 7 LØNN OG PERSONALKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser

3 Andre ytelser ovenfor består i all hovedsak av utlandstillegg, styrehonorarer, personalforsikringer, offentlige avgifter i utlandet, diverse personalkostnader. Lønns- og personalkostnadene for de personene som er overført Utenriksdepartementet i henhold til samarbeidsavtalen er inkludert i beløpene. Innovasjon Norge har stående et fast beløp på konto for skattetrekk som er større en oppgjørsbeløpet for en termin. Fast lønn til administrerende direktør Øvrige godtgjørelser til administrerende direktør Pensjonsavtale med administrerende direktør Honorar til styreleder Øvrige godtgjørelser til styreleder Styrehonorarer Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Lån til ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk 693 * 664 *) I tillegg kommer 20 personer som Utenriksdepartementet har arbeidsgiveransvaret for. Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder Lån til ansatte er dels rentefrie og dels uten pant. Administrerende direktør og styreleder har ikke lån i Innovasjon Norge KPMG AS er sammen med Human Factors AS engasjert for å gjennomføre undervisningsprogrammet LederMentor, som er et program for at kvinner skal få større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. KPMG fakturerer Innovasjon Norge det totale honoraret. Halvparten av honoraret tilkommer Human Factors. Totalt fakturert honorar i 2006 er kr , som inngår i andre tjenester utenfor revisjon. Note 8 AVSKRIVNINGER PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr og inventar mv. Bygninger og eiendommer Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) (62 159) ( ) Bokført verdi Tilgang Avgang (265) - (265) Avskrivninger (14 305) (7 143) (21 448) Bokført verdi Investeringer Bygninger og eiendommer Maskiner, inventar, biler, mv Sum investeringer Salg av driftsmidler

4 Avskrivningssatsene for bygninger varierer fra 2,5% til 20% pr år. Avskrivningssatsene for utstyr og inventar varierer fra 17% til 25% pr år. Årlige leieforpliktelser utgjør ca 55 mill. kroner hvorav ca 30 mill. kroner i utlandet. De leieavtaler som har ligget under Utenriksdepartementet overføres til Innovasjon Norge f.o.m. 1. mai De fleste av Innovasjon Norges leieforpliktelser i Norge og utlandet har en kontraktstid på 5 år, med opsjon på videre leie 3 til 5 år. Det finnes tre unntak: Leiekontrakt for kontor i Oslo (Tollbugata) løper til Leiekontrakt for kontor i London (Charles House) løper til Leiekontrakt for kontor i Vadsø løper til I tillegg har Innovasjon Norge en leiekontrakt for kontorer på Stortorvet/Oslo som løper til Dette er leiekontrakten for lokalene til Stiftelsen Norges Turistråd. Lokalene er framleiet for hele perioden med et årlig leietap på vel 1,1 mill. kr. Det er avsatt midler til dekning av tapet. Note 9 DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER Reiselivsprosjekter Internasjonaliseringsprosjekter Øvrige prosjekter Sum Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Profilering og markedsføring Diverse driftskostnader Direkte prosjektkostnader omfatter i 2006 kjøp av varer og tjenester direkte i Innovasjon Norges operative prosjekter. Det meste av prosjektkostnadene er knyttet til reiseliv og internasjonaliseringsprosjekter. Kostnadene finansieres dels av kunder og dels av den ofentlige bevilgningen. Under øvrig ligger bl.a. Innovasjonsprogrammer og tilskuddsfinansierte prosjekter. Det er gjennomført en prinsippendring ved at bokføring av kostnader og inntekter på tilskuddsfinansierte prosjekter i 2006 er bokført etter bruttometoden, mens de i 2005 er bokført etter nettometoden. Dette medfører at direkte prosjektkostnader under øvrige prosjekter i 2006 er vesentlig større enn Avviket mellom 2006 og 2005 skyldes i hovedsak omlegging av regnskapsprinsipp. Note 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokaler Leie, kjøp og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Diverse driftskostnader

5 Note 11 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tapsavsetninger Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risiko Andre lån Sum lån Garanti -er Sum lån og garantier Spesfiserte tapsavsetninger Spes. tapsavsetninger pr Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. avsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap (94 100) (391) (2 516) (59 446) (37 276) ( ) (3 521) ( ) Spesifiserte avsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger Bokførte tap Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. tapsavsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger (88 019) (346) (666) (48 287) (32 990) ( ) (1 561) ( ) Endring i spesifiserte tapsavsetninger (64 490) (4 303) (2 761) (17 779) (86 224) (3 736) (89 960) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap Tap på utlegg Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (4 814) (261) (330) (8 130) (143) (13 678) (42) (13 720) Tap på utlån og garantier (4 006) (549) (257) Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger Sum konstaterte tap Risikostyring I Innovasjon Norges system for risikoklassifisering fastsettes antatt risiko på nye tilsagn og løpende portefølje med utgangspunkt i kategoriene driftsrisiko (A-D) og sikkerhetsrisiko (1-7). Kalkulert risiko beregnes som produktet av antatt driftsrisiko og risiko for manglende sikkerhetsdekning. Risikostyringen skjer gjennom oppfølging av risikoen på nye tilsagn og i løpende portefølje. Muligheten for å styre risikoen i porteføljen knytter seg i all hovedsak til hvilke nye lån vi etablerer, og hvilken kalkulert risiko som ligger i disse engasjementene. Utviklingen rapporteres til styret hvert kvartal. Oppstår vesentlige negative avvik i forhold til måltallene foretas en justering av kredittpolicyen. Hvert halvår, i forbindelse med regnskapsavleggelsen, foretas en vurdering og reklassifisering av alle misligholdte og utsatte engasjementer. I den forbindelse gjennomgås også alle engasjementer over 10 mill kroner med høy driftsrisiko. Kalkulert risiko i nye tilsagn i 2006 er for lavrisikolånene lavere enn risikoen i porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være marginalt redusert i løpet av året. For de ulike typer av risikolån er risiko i nye tilsagn på noenlunde samme nivå som i den løpende porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være på samme nivå som foregående år. Andre lån i tabellen over inkluderer også ansvarlige lån med individuell oppfølging.

6 I tabellen under er de ulike lånetypene klassifisert i tre grupper med henholdsvis høy, normal og lav risiko. For de enkelte grupper er vist spennet i den kalkulerte tapsprofilen (ekskl. rentefrie investeringslån til landbruket) Risikoklasser Brutto utlån Garantier Tapsavsetninger Tapsprofil Høy % Normal % Lav % Sum Lavrisikolån Risikolån mv Brutto mislighold > 90 dager Mill kroner i % av brutto utlånsportefølje Mill kroner i % av brutto utlånsportefølje Tabellen over viser utviklingen i misligholdssituasjonen, målt ved sum brutto mislighold over 90 dager i mill kroner og i forhold til løpende portefølje. Lavrisikolån omfatter ordningene ordinære lavrisikolån, flåtelån og landbrukslån. Sum risikolån viser landsdekkende risikolån og garantier, distriktsrettede risikolån, distriktsrettet låneordning og miljøfondlån. Note 12 TAPSDEKNING Tap risikolån og garantier dekket ved egen bevilgning (1 204) (2 525) Tap risikolån og garantier dekket av tapsfond Tap distriktsrettet låneordning dekket av tapsfond Tap miljølån og garantier dekket ved egen bevilgning - (57) Tap investeringslån dekket av Landbrukets utviklingsfond Tap lån fra Såkornfondet dekket av tapsfond Tap lån fra Miljøfondet dekket av tapsfond (13) (4 144) Det vises til notene med regnskapsprinsipper hvor tap og tapsfond er beskrevet. Note 13 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET, DISPONERT Utbytte til staten lavrisikoordningen Utbytte til staten investeringsfondet for Nordvest-Russland Overført staten risikolån og garantier Overført staten distriktsrettet låneordning Belastet/overført opptjent egenkapital såkornfondet (17 473) Godskrevet opptjent egenkapital investeringsfondet for Nordvest- Russland Godskrevet opptjent egenkapital Investeringsfondet for Øst-Europa Godskrevet opptjent egenkapital prosjektvirksomhet mv Godskrevet opptjent egenkapital lavrisikoordningen

7 Note 14 BUNDNE INNSKUDD I NORGES BANK Til investering i ansvarlig kapital Til utbetaling av tilskudd Til dekning av tap Bundne innskudd er øremerkede midler. Kun en mindre del av disse midlene er rentebærende for Innovasjon Norge. Note 15 LAVRISIKOLÅN Ordinære lavrisikolån Lån til landbruket Lån til fiskefartøy RISIKOLÅN Landsdekkende risikolån Distriktsrettede risikolån Bygdeutvikling risikolån Note 16 ANDRE UTLÅN Bygdeutviklingslån til landbruket Ansvarlige lån Såkornfondet Distriktsrettet låneordning Lån fra Statens Miljøfond Ansvarlige lån Investeringsfondet for Nordvest-Russland Ansvarlige lån Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa Lån til ansatte Bygdeutviklingslån forvaltes av Innovasjon Norge for Landbrukets utviklingsfond. Lånene som er rentefrie er finansiert ved utbetaling fra utviklingsfondet, som også godskrives tilbakebetaling og belastes tap. Note 17 UTLÅN GEOGRAFISK FORDELT Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Tall i mill kr Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum netto utlån

8 Note 18 AKSJER Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende verdi Eierandel Anskaffelseskostnad Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst- og Sentral-Europa Akvamiljø Caspian AS , Arctic Communication AS ,0 400 Baltic Hydroenergy AS , Baltic Pork LVL LVL 20 21, Barel AS , ECDL Russia AS , Int.School of Management LTL LTL 1 35,6 439 Dvina AS ,0 204 Odra Industries ASA , Pomor Gateway AS ,5 389 Vangazu Sildspeks LVL LVL 20 30, Aksjer konvertert fra lån Gellyfeed AS ,00 4, Interance AS ,10 9, Kongsberg Innovasjon AS ,00 10, Lyng Motor AS ,00 4, Ocean Power USD USD 0,89 0, Quasar Consultants AS ,50 9,8 901 Tellus-IT ,10 0,9 400 Anleggsaksjer Noretude Sarl EUR EUR 15,24 100,0 68 Scandinavian Tourism Inc ,00 20,0 - Datterselskap Nortra AS ,00 100,0 300 Sum aksjer Sum nedskrivninger (23 555) Netto bokført verdi på aksjer Gjennom Nortra AS eier Innovasjon Norge Visit Norway AS. Selskapene Nortra AS og Visit Norway AS er uten aktivitet og utelates fra konsolidering da det ikke har betydning for den økonomiske vurderingen av Innovasjon Norge. Note 19 ANDRE EIENDELER Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten Delkrederavsetning på kundefordringer (2 750) (2 750) Tapsgjeld/krav på staten (3 706) 126 Fordring på statskassen Andre fordringer

9 Note 20 OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER Opptjente ikke forfalte renter på utlån Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Bokførte ikke påløpte driftskostnader Note 21 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Innovasjon Norges Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap, for det vesentlige Statens Pensjonskasse. Det er i alt 8 ulike pensjonsordninger fra de enhetene som gikk sammen i Innovasjon Norge. Ansatte i Innovasjon Norge er også tilknyttet AFP-ordninger. Ordningene kan ikke overføres mellom hverandre og er derfor ikke nettoført. Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (26 877) (23 236) Resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse Opptjente/beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) ( ) (10 316) ( ) (9 450) Ikke resultatført virkning av estimatavvik og planendr ( ) ( ) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser (29 089) (33 049) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,0 % 5,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,3 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,9 % Forventet G-regulering 3,1 % 2,9 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 5,5 % Ikke resultatført virkning av estimatavvik periodiseres over 12 år eller gjenværende opptjeningstid.

10 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Innovasjon Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innovasjon Norges pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 22 INNLÅN FRA STATEN Forfall Innlån Effektiv rente Forfall Innlån Effektiv rente Lavrisikolån ,6 % Risikolån ,6 % ,8 % ,3 % ,3 % ,1 % Andre utlån ,6 % Overkurs Sum ,6 % Sum ,6 % Forfallsstrukturen på innlånene, som er fastrentelån, er tilpasset rentebindingsperiodene og vilkårene for utlånene. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å styre renterisikoen i porteføljen. Hoveddelen av innlånene er korte med løpetid innenfor seks måneder. Disse finansierer utlån til kunder med lån på flytende betingelser, dvs. lån med rente som kan endres med seks ukers varsel. Renterisikoen vedrørende disse lånene er begrenset til varslingsperioden og vurderes å ha moderat resultateffekt. Note 23 NETTO OBLIGASJONSGJELD Nettogjelden på 0,8 mill. kroner avdras årlig frem til år Obligasjonsgjelden som er statsgarantert omfatter lån som alle har klausul om renteregulering. Gjennomsnittlig rente for 2006 var 3,25%. Renten fastsettes hvert eller hvert tredje år. Obligasjonene er børsnoterte. Note 24 ANNEN GJELD Leverandørgjeld Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger Skyldig overføring til staten Skyldig oppgjør på taps- og tilskuddsfond Avgifter, skatt og andre lønnstrekk Diverse gjeld Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger er tilskuddstilsagn som er utbetalt til Innovasjon Norge, men ikke videreutbetalt til mottaker.

11 Note 25 PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Påløpte ikke forfalte renter på innlån Påløpt ikke forfalt innlånsprovisjon Påløpte driftskostnader Drifts- og programbevilgninger som ikke er inntektsført Andre motatte ikke opptjente bevilgninger fra staten Fakturerte ikke opptjente driftsinntekter Note 26 Tapsfond Bevilget Akk. Rest Netto Tapsfond tapsfond tap tapsfond utlån Utbetalte risikolån Utbetalt BU risikolån Utbetalte lån Miljøfondet Utbetalt Distriktsr. låneordn Utbetalte lån Såkornfondet Ikke utbetalte lån Risikogarantier Ikke utstedte garantier Totalt Akkumulerte tap i tabellene omfatter konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger. Netto utlån er brutto utlån redusert med tapsavsetninger. Den endelige størrelse på tapsfond kan først fastsettes når alle lån på årgangen er utbetalt, dvs. senest tre år etter tilsagnsåret. Tapsfondene pr er derfor ikke endelig fastsatt. For landsdekkende lån og garantier vil tapsfondsavsetningen for ikke utbetalte risikolåne-/garantitilsagn bli tilbakeført til staten tre år etter tilsagnsåret. For distriktsrettede lån og garantier blir for tilsagn fra 2003 som ikke er utbetalt pr bli tilbakeført bevilgningsrammen og benyttet til nye prosjekter og senere tilsvarende for tilsagn for perioden Tilsagn om distriktsrettede lån og garantier for et tapsfondsbeløp i størrelsesorden 90 mill kroner er ikke utbetalt pr , tilsvarende for landsdekkende risikolån 26 mill kroner og for garantier 17 mill kroner. Innovasjon Norge vurderer årlig tapsfondets størrelse opp mot den anslåtte risikoen i risikolåne- og garantiporteføljen. Dersom tapsfondet avviker negativt med mer enn 10 prosentpoeng, skal tapsfondet etterfylles. Tapsfondene både for distriktsrettede og landsdekkende risikolån og garantier er pr større enn den anslåtte risikoen i porteføljen. Tapsfondet for distriktsrettede risikolån ble styrket med ekstraordinære bevilgninger over KRDs budsjetter med 46 mill kroner i Dette var siste bevilgning i en 4-års-plan for ekstraordinær styrking av tapsfondet etter store tap i For nærmere beskrivelse av tapsfond og tapsføring vises det til regnskapsprinsipper.

12 Note 27 RENTESTØTTEFOND Inngående balanse Avsatt til fond Inntektsført rentestøtte (4 233) (10 742) Utgående balanse Rentestøttefondet benyttes for å dekke beregnet inntektstap når det innvilges rentefrihet på landsdekkende og distriktsrettede risikolån. Note 28 TILSKUDDSFOND Ikke utbetalte tilsagn fordelt på årganger SUM Ordninger fra Kommunal- og regionaldepartementet Ordninger fra Nærings- og handelsdepartementet Ordninger fra fylkeskommunene Ordning fra Landbrukets utviklingsfond Andel av Landbrukets utviklingsfond knyttet til rentefrie lån*) Tilskudd til Nordvest-Russland *) *) Ordningene er ikke knyttet til årganger Innovasjon Norge utbetalte mill. kr. i tilskudd i Beløp i 2007-kolonnen er renter på tilskuddskonti i 2006 som kan brukes i Note 29 LÅNE- OG INVESTERINGSFOND Investeringsfondet for Nordvest- Russland Investeringsfondet for Østog Sentral- Europa Såkornfondet Statens miljøfond Sum Innskutt kapital Opptjent kapital (6 628) Sum kapital Tilbakeført innskutt kapital - (21 543) - - (21 543) Årets resultat (17 473) (17 126) Innskutt kapital Opptjent kapital (16 245) (6 540) Sum kapital

13 Note 30 EGENKAPITAL Lavrisiko- Prosjekt- Felles ordningen virksomhet mv Sum Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Årets resultat Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Nærings- og handelsdepartementet utøver eierfunksjonen i Innovasjon Norge. Note 31 BETINGEDE FORPLIKTELSER Miljøgarantier er avgitt på vegne av staten. Påløpte tap dekkes etterhvert ved egen bevilgning. Tap på landsdekkende risikogarantier dekkes av eget tapsfond. Det vises til note 26. Innovasjon Norge har ingen tvistesaker pr som kan medføre tap av betydning utover de avsetninger som er gjort i regnskapet.

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER:

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: 4 Norsk Tipping PRODUKTOVERSIKT Omsetning og premier oppgitt i hele tusen OMSETNING KR: 3 761 733 SNITTOMSETNING 2 179 PREMIER: 1 880 867 SNITT TAPT 1 090 ANTALL SPILLERE: 1 726 311 GJENNOMSNITTSALDER

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer