Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra økonomisjefen av Saksprotokoll fra formannskapet , sak 21/15 Oversendelsesforslag fra kommunestyret Protokoll fra møte i kontrollutvalget (ettersendes)

2 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato / / Finansrapport 3. tertial 2014 Fra: Til: Økonomisjef Morten Sørensen Rådmann Sigurd Eikje RAPPORT VEDR KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PER Finansrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapporter fra våre forvaltere DnB NOR Kapitalforvaltning og Eika Kapitalforvaltning ASA samt rapporter fra våre egne plasseringer i SKAGEN-fond, PLUSS-fond, Holberg-fond og Pareto fond. Videre vises det til vår likviditets- og låneoversikt, samt kontrollrapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte AS (vedlagt). Kommentarene nedenfor er basert på situasjonen ved utgangen av året. Samlet grafisk oversikt viser utvikling sammenlignet med fordelt budsjett, hva vi ville ha oppnådd hvis vi hadde satt pengene inn i vår hovedbank til avtalt rente, og hvordan utviklingen ble i PLASSERING AV LIKVIDITET Per desember 2014 var verdiene av plasseringer i finansmarkedet på kr , mens verdiene var på kroner ved inngangen på året. Det ble foretatt noen endringer i porteføljen i første tertial. Sum andel i aksjefond var nådd maksimalkravet på 25 %, slik at det i januar ble solgt aksjefond i Holberg for kroner 10 millioner, og kjøpt for kroner 5 millioner i både Pareto Høyrente og Pareto Kreditt. Eika Kapitalforvaltning solgte plasserte kroner i Eika Kombinasjon og kjøpte for tilsvarende sum i Eika Kreditt. I løpet av året det en samlet verdistigning på kroner Dette gir igjen en positiv avkastning i 2014 på 6,24 % mot 9,18 % i Plasseringene har ulik risiko på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er høyeste risiko. Det var en varierende utvikling på Oslo Børs gjennom hele Flat utvikling fram til midten av april, så en kraftig utvikling fram til juli, for så ha en varierende men negativ utvikling resten av året. Utvikling på året ble en økning på 4,95 % fra 428,86 den 1. januar til 576,04 den 31. desember. Nedenfor følger en nærmere spesifisering av de enkelte plasseringene våre ved utgangen av året. Gjennomsnittlig veid risiko på våre plasseringer er på 3,2. Det vil si at vi har en gjennomsnittlig lav til moderat risiko på våre plasseringer. Forvalter: DnB NOR Kapitalforvaltning Verdien av plasseringene gjennom DnB NOR Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer i 2014 ble på pluss 7,88 % mot 10,21 % i 2013 og 9,22 % i

3 2012. Pengene er plassert både i pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav risiko og i aksjefond med relativ høy risiko. I DnB NOR har vi nå pengene plassert i 7 forskjellige fond med følgende saldo per og resultat: DnB NOR Norge Selektiv (III) Kr Avkastning 4,04 % risiko 8 DnB NOR Global Selektiv (II) Kr Avkastning 22,66 % risiko 5 DnB NOR Likviditet 20 (V) Kr Avkastning 2,30 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Kr Avkastning 6,26 % risiko 2 DnB NOR Obligasjon (III) Kr Avkastning 6,79 % risiko 1 DnB NOR Asia Kr Avkastning 23,21 % risiko 6 DnB NOR Nordic Technology Kr Avkastning 30,35 % risiko 7 Fondene har forskjellig sammensetning slik at vi står bedre rustet ved endringer i finansmarkedet. Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 2,60. Forvalter: Eika Kapitalforvaltning AS Verdien av plasseringene gjennom Eika Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer i 2014 ble på pluss 3,69 % mot 4,86 % i 2013 og 8,34 % i Pengene er plassert i aksjefond, kombinasjonsfond og rentepapirer. I Eika Kapitalforvaltning har vi pengene plassert i 3 forskjellige fond med følgende saldo per og resultat: Eika Kapitalforv. (rentepapirer) Kr Avkastning 2,97 % risiko 3 Eika Kreditt Kr Avkastning 2,52 % risiko 6 Eika Norge Kr Avkastning 10,57 % risiko 8 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,66. Egen forvaltning: Tre SKAGEN-fond, Pluss Utland Etisk, Holberg Norge, Holberg Norden, Pareto Høyrente og Pareto Kreditt Verdien av plasseringer i SKAGEN-fond, Holberg-fond, Pareto-fond og Pluss Utland Etisk, per var på kroner Avkastningen på egne plasseringer i 2014 ble på pluss 7,94 % mot 15,96 % i 2013 og 6,08 % i Dette er plasseringer i aksjefond og obligasjonsfond med middels til høyere risiko. Sammensettingen av egen portefølje per var slik: SKAGEN Avkastning Kr Avkastning 5,02 % risiko 2 SKAGEN Global Kr Avkastning 15,84 % risiko 6 SKAGEN Kon-Tiki Kr Avkastning 11,56 % risiko 6 2

4 PLUSS UTLAND Etisk Kr Avkastning 25,48 % risiko 5 HOLBERG Norge Kr Avkastning 2,45 % risiko 7 HOLBERG Norden Kr Avkastning 11,30 % risiko 7 PARETO Høyrente Kr Avkastning 1,51 % risiko 2 PARETO Kreditt Kr Avkastning -1,32 % risiko 2 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,92. ANDRE FINANSINNTEKTER KLP Pensjonsfond Verdien av plasseringen i KLP Pensjonsfond per var på kroner Avkastningen på plasseringen i 2014 ble på pluss 5,24 % mot 3,07 % i 2013 og 5,60 % i Risiko er 2. Bankinnskudd Som likviditetsoversikten viser så hadde vi samlet kroner på konsernkonto per for løpende drift. Rentene på pengene er i henhold til bankavtale og er koblet mot 3 mnd NIBOR rente med justering. Haugaland Kraft I tråd med tidligere avtale med Haugaland Kraft så får kommunen renteinntekter på lån til selskapet. Disse inntektene blir utbetalt i desember måned og ses i sammenheng med utbytte fra selskapet som utbetales i juni. LÅN Eika Kapitalforvaltning Kommunens lånegjeld var per på kroner Den gjennomsnittlige lånerenten per desember var på 2,75 % mot 3,27 % i desember 2013 og 3,15 % i desember Andel flytende rente var på 28,2 % etter justeringer for rentebytteavtaler (renteswap). Gjenværende vektet renteløpetid (durasjon) på de kommunale innlånene er nå på 2,2 år. Dette er i tråd med finansreglementets punkt 14F som sier at vi skal ha en gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen på inntil 5 år. Endringer i låneporteføljen i 2014: 1) I januar 2014 refinansierte kommunen et obligasjonslån med fast rente som kommunen hadde mot DNB (pålydende NOK og forfall ) med ett nytt 5-års flyttende rente lån, nå mot Kommunalbanken og forfall ) I februar 2014 ble Lån NR: mot Husbanken nedbetalt med et ekstraordinært avdrag på NOK

5 3) I april 2014 tok kommunen opp et obligasjonslån med flyttende rente hos Husbanken (pålydende NOK og forfall ). 4) I juni 2014 refinansierte kommunen et obligasjonslån med flyttende rente som kommunen hadde mot Kommunalbanken (pålydende NOK og forfall ) med ett nytt 3-års flyttende rente lån, igjen mot Kommunalbanken og forfall ) I juli 2014 ble Lån NR: mot Husbanken utvidet med NOK ) I september 2014 tok kommunen opp et 3 mnd. sertifikat med DNB som motpart (pålydende NOK og forfall ). Dette refinansierte forfallet av et 3-årig lån med fast rente mot Kommunalbanken med pålydende NOK , samt nytt netto låneopptak NOK (Årets låneopptak på NOK minus avdrag NOK ). 7) I oktober 2014 var det forfall på en swap mot Nordea med pålydende NOK og forfallsdato ) I november 2014 ble Lån NR: mot Husbanken utvidet med NOK ) I desember 2014 refinansierte kommunen et sertifikat kommunen hadde mot DNB (pålydende NOK og forfall ) med ett 5-års fastrente lån, nå mot Danske Bank og forfall SLUTTKOMMENTAR Avkastningen på plassert likviditet i 2014 viser at vi har fått inn 12,1 millioner kroner mer enn periodisert budsjett (se grafikk). Dersom midlene hadde vært plassert i tråd med inngått bankavtale og ikke i markedet hadde vi hatt 12,9 millioner kroner mindre i avkastning. Børsene har i de fleste markeder i 2014 vært gode med en jevn positiv utvikling. Analytikere mener at 2015 vil bli et greit finansår, men er usikre med hensyn til Lånegjelden nærmer seg 1,8 milliarder kroner. Heldigvis er rentenivået lavt og det kan se ut som om en økning ikke vil skje med det aller første. Det er godt nytt for kommuneregnskapet. Et økende rentenivå vil kunne bli en stor utfordring for budsjettbalansen når den tid kommer. 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 21/15 Behandling: Hansen (SV) foreslo at formannskapet vedtar det oversendte forslaget. Subsidiært foreslo Hansen at forslaget ble oversendt hovedutvalg administrasjon. Endresen (FrP) foreslo at oversendelsesforslaget ble tatt til orientering. Hansens forslag om å vedta det oversendte forslaget fikk 3 stemmer (Ap 2 og SV 1), og falt. Endresens forslag vedtatt med 8 stemmer (H 3, Frp 3 og KrF 2) mot 3 stemmer (Ap 2 og SV 1) for Hansens sekundære forslag. Vedtak: Forslag fra Hansen (SV) vedrørende arbeidsmiljøloven tas til orientering.

17 Karmøy kommune v/postmottak ( via e-post) Rådhuset 4250 KOPERVIK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/oo99/033/tha Toril Hallsjø Deres dato Arkiv Telefon KONTROLLUTVALGET PROTOKOLL FRA MØTE Vedlagt følger protokoll fra møte i kontrollutvalget 11.mars Protokollen er gjennomlest og godkjent av nestleder og den vil bli lagt fram for kontrollutvalget til endelig godkjenning i neste møte den 20. mai. Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering. For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon / eller på e-post Med hilsen Toril Hallsjø (sign.) Daglig leder Vedlegg: Protokoll fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Aksdal tlf.: e-post: web:

18 Møte nr. 2/15 KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 11. mars 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, formannskapssalen MØTESTART/MØTESLUTT: kl kl MØTENDE MEDLEMMER: MØTENDE VARAMEDLEM: FORFALL: FRA SEKRETARIATET MØTTE: FRA REVISJONEN MØTTE: Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF) Ingen Simon Næsse (A) Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Forvaltn. revisor Kari Gåsemyr og Sigurd Kirkebø, Deloitte AS, Bergen i sak 9/15, 10/15 og 11/15 ANDRE SOM MØTTE: Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund i sak 9/15 Næringssjef Per Velde og div.sjef nett John Harald Jakobsen, Haugaland Kraft AS i sak 10/15 MERKNADER TIL INNKALLING: MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen Utvalget enig om å behandle sak 10/15 først, deretter 9/15 og 11/15 og så følge sakliste. FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: SAK 7/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sekretariatets innstilling: Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Behandling i kontrollutvalget : Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1

19 Møte nr. 2/15 SAK 8/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER Statusoversikt pr. mars Årsrapport og skatteregnskapet 2014 skatteoppkrever/kemner i Karmøy 12. Kontrollrapport 2014 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune 13. Evaluering av NKRF Kontrollutvalgskonferansen , Gardermoen 14. Invitasjon til FKT- kontrollutvalgskonferansen , Gardermoen Behandling i kontrollutvalget : Sekretær orienterte. Nytten av statusoversikt ble igjen framhevet og utvalget kunne ikke forstå hvorfor oppsettet ikke ble innført for de andre utvalgene. Utvalget ønsket et brev til rådmannen med henvisning til hans tilbakemelding knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll og vedtaksoppfølging» der det skulle utvikles et system for oppfølging av politiske vedtak. Deltakerne av NKRF-konferansen var stort sett meget fornøyd, men emnet knyttet til kommende kommunereform ble av noen ansett for å være en politisk sak og ha lite med tilsyn og kontroll. Påmelding til FKT-konferansen meldes til sekretariatet innen 7. april. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Referatsakene blir tatt til orientering. Utvalget etterlyser system for oppfølging av politiske vedtak og vil be sekretariatet sende et brev til rådmannen hvor det vises til pkt. 10 i oppfølging av rapporten «Internkontroll og vedtaksoppfølging». Til FKT-konferansen juni kan én delta. Utvalgsleder gis prioritet. SAK 9/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «TILDELING OG TILGJENGELIGHET AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE» Sekretariatets innstilling: 1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tildeling og tilgjengelighet av pleie- og omsorgstjenester for eldre» fra Deloitte til orientering. 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. 3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak. Behandling i kontrollutvalget : Kari Gåsemyr, Deloitte gikk gjennom rapportens sentrale funn og vurderinger. Utvalget mente det var en grundig rapport. Rapporten gav et godt bilde av dagens situasjon i følge helse- og omsorgssjefen. Den var nyttig og hun ville selvsagt gripe fatt i de anbefalingene som var foreslått. Hun mente mye kan gjøres gjennom organisering, men at det også var et sterkt behov for økte ressurser som følge av økt antall eldre i kommunen. Hun opplyste at helse- og sosialplanen ville bli revidert i vår. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2

20 Møte nr. 2/15 Etter ønske fra helse- og omsorgssjef fremme nestleder forslag om at frist for tilbakemelding settes til 12 måneder. Utvalget sluttet seg til forslaget. Nestleder fremmet også forslag om at Deloitte ble engasjert til å presentere rapporten i forkant av kommunestyrebehandling. Sekretær gjorde oppmerksom på at dette ikke lå inne i bestillingen. Utvalget mente en presentasjon var viktig og sluttet seg til nestleders forslag. Utvalget ønsket også at sekretær tok opp med ordfører at saken kommer opp i mars og at presentasjonen kommer tidlig i møtet pga. revisors reisetid. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Kontrollutvalget engasjerer Deloitte as til å presentere rapport om pleie- og omsorgstjenestene for eldre for kommunestyret den 24. mars. Kostnadene dekkes over kontrollutvalgets budsjett. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: 1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tildeling og tilgjengelighet av pleie- og omsorgstjenester for eldre» fra Deloitte til orientering. 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. 3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak. SAK 10/15 SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS Sekretariatets innstilling: 1. Karmøy kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering. 2. Rapporten oversendes rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og ledelsen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. 3. Det gis tilbakemelding til eierkommunenes kommunestyrer via kontrollutvalgene om hvordan kommunestyrevedtaket er fulgt opp innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak. Behandling i kontrollutvalget : Revisor Kirkebø, Deloitte startet sin presentasjon med å framheve at arbeidet med rapporten hadde vært en positiv prosess og de hadde hatt godt samarbeid med selskapets ledelse. Selskapet framstår som veldrevet og at de ønsker dialog med eierne. De har gode rutiner, følger sentrale retningslinjer fra KS. Det er funnet noen forbedringspunkter og et avvik fra aksjeloven. Han gikk så gjennom de ulike problemstillingene og vurderinger. Utvalget mente rapporten var god og pedagogisk lettlest. Med bakgrunn av forhold avslørt i andre kraftselskap mente nestleder at dette var betryggende lesning. Utvalget stilte spørsmål om Haugaland Næringspark, sponsoravtalene og om eierandel i fotballklubben FKH. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3

21 Møte nr. 2/15 Nestleder fremmet forslag om at Deloitte ble engasjert til å presentere rapporten i forkant av kommunestyrebehandling. Utvalget mente en presentasjon var viktig og sluttet seg til nestleders forslag. Divisjonssjef Jakobsen så på rapporten som en mulighet for selskapet til å vise seg fram og forbedre seg. Næringssjef Velde opplyste at sak om eierstrategi for selskapene vil bli lagt fram for kommunestyret i mai. Utvalget ønsket at disse to presentasjonene ble lagt fram i samme møte. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget Kontrollutvalget engasjerer Deloitte as til å presentere rapport om selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS for kommunestyret den 12. mai. Kostnadene dekkes over kontrollutvalgets budsjett. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: 1. Karmøy kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering. 2. Rapporten oversendes rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og ledelsen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. 3. Det gis tilbakemelding til eierkommunenes kommunestyrer via kontrollutvalgene om hvordan kommunestyrevedtaket er fulgt opp innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak. SAK 11/15 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2015 Sekretariatets innstilling: Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte Behandling i kontrollutvalget : Utvalget følte ikke at det var behov for oppfølgingsrapporter knyttet til de to rapportene som var framlagt i møtet. Nestleder fremmet forslag om en forvaltningsrevisjon innen barnevern, slik Bokn kontrollutvalg hadde invitert til. Jakob Eng fremmet forslag om rusomsorg og legetjenesten. Utvalget drøftet de ulike temaene og falt ned på å be Deloitte se på ulike problemstillinger innen både barnevern og legetjenesten til neste møte. Utvalget vil så i mai ta standpunkt til hvilket prosjekt som skal settes i bestilling. Rapport var da forutsatt skulle være ferdig til 30. september og revisor mente det skulle være mulig. Ikke-valgt prosjekt kunne da settes i bestilling senere. Sekretær forslo at utvalget kunne invitere administrasjonen til å orientere om rusomsorg. Utvalget tiltrådte dette forslaget og mente junimøtet kunne avsettes til dette. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4

22 Møte nr. 2/15 Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekter til neste møte : 1. Barneverntjenesten og 2. Legetjenesten Til kontrollutvalgets møte i juni inviteres administrasjonen til å orientere om saksfeltet rusomsorg og kommunens LAR-tilbud. SAK 12/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 Sekretariatets innstilling: Karmøy kontrollutvalg godkjenner årsmelding for Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Behandling i kontrollutvalget : Utvalget mente årsmeldingen var meget god og utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt. Nestleder satte fram ønske om at utvalgsleder presenterte hovedpunktene i årsmeldingen i kommunestyrets møte i mars, der også årsmeldingene fra eldreråd og råd for nedsatt funksjonsevne var satt på saklisten. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget Kontrollutvalget i Karmøy godkjenner vedlagte årsmelding for Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Eventuelt Ingen saker ble meldt eller tatt opp. Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 20. mai kl Regnskap 2014 vil da bli lagt fram til uttalelse og revisor presenterer to prosjektmandater. Uttalelsene legges fram for formannskapet 9. juni og kommunestyret 16.juni. Utvalget ønsket å markere at sekretariatet har vært i drift i 10 år med kake. Karmøy, 11. mars 2015 Ernst Morgan Endresen (sign.) Nestleder Toril Hallsjø ( sign.) utvalgssekretær Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 5

23 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 22/15 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra økonomisjefen av Til etterretning. 2. Saksprotokoll fra formannskapet , sak 21/15 Oversendelsesforslag fra kommunestyret Til etterretning. 3. Protokoll fra møte i kontrollutvalget (ettersendes) Til etterretning.

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer