Rapport for 3. kvartal Eika Kredittbank AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 3. kvartal 2013. Eika Kredittbank AS"

Transkript

1 Rapport for 3. kvartal 2013 Eika Kredittbank AS

2 Hovedpunkter Resultat før skatt Q Q O Q1 - Q Q1 - Q Brutto utlån til kunder har økt med 0,3 milliarder kroner siden årsskifte til 3,6 milliarder kroner Resultat før skatt 16 millioner kroner i kvartalet (10) og hittil i år 32 millioner (26) Styrket soliditet - kapitaldekning 14,5 prosent Innskuddsdekning på 92,0 prosent Økt lønnsomhet i selskapet Side 1

3 Rapport for 3. kvartal Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS. Selskapets forretningsidé er å styrke lokalbankenes kjerneleveranser innenfor kredittkort og objektsfinansiering gjennom å tilrettelegge for distribusjon av konkurransedyktige produkter fra selskapet. Eika Kredittbank AS har i tredje kvartal 2013 gjennomført virksomhetsoverdragelse av avdelingen kredittkort fra Eika Servicesenter. 34 ansatte ble overført til Eika Kredittbank. Avdeling Kredittkort i Eika Servicesentre omfatter Kredittkort bakteam og Kredittkort. Kredittkort bakteam har tidligere levert tjenester til Eika Kredittbank knyttet til regnskap og bokføring, innfordring, kreditt, reklamasjoner og sparesmart. Kredittkort har tidligere levert tjenester til Eika Kredittbank knyttet til service og support. Selskapet viser porteføljevekst og god underliggende drift. Samlet utlånsvolum har økt fra 3,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2012 til 3,6 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal Veksten har kommet innenfor kortvirksomheten og nedbetalingslån bil. Resultat- og balanseutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter øker fra 64 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 73 millioner kroner i tredje kvartal 2013 som følge av utlånsvekst og økende omsetning innenfor kortvirksomheten. Inntekter knyttet til leasingkontraktene er derimot marginalt ned. Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader har økt med 10 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I årets tre første kvartaler er provisjonskostnadene 73 millioner kroner mot 41 millioner kroner i Stor omsetningsøkning innenfor de bransjer som genererer kundebonuser har medført en betydelig kostnadsøkning. Lønn og generelle administrasjonskostnader øker fra 32 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 33 millioner kroner i tredje kvartal For årets tre første kvartaler har kostnadene økt fra 98 millioner kroner til 108 millioner kroner. Stor vekst i antall kunder og omsetning på kortområdet medfører økte kostnader til produksjon og kundesupport. Tapskostnadene i kvartalet er litt lavere enn året før, henholdsvis 8 millioner kroner i 2013 og 10 millioner kroner i For årets tre første kvartaler er tapskostnader på 26 millioner kroner mot 28 millioner i Selskapets resultat før skatt ble i tredje kvartal 2013 på 16 millioner kroner, og årets tre første kvartaler 32 millioner kroner mot henholdsvis 10 millioner kroner og 26 millioner kroner i Resultatforbedringen i tredje kvartal 2013 skyldes høyere utlånsvolumer og normalisering av kostnadsnivået innenfor kortvirksomheten. Objektsfinansieringen leverer også resultater litt over fjoråret, hovedsakelige som følge av økt utlånsvolum innenfor salgspantlån. Kombinasjonen av vekst i utlån og kundeinnskudd har gitt en betydelig vekst i forvaltningskapitalen siden Selskapet har per 30. september 2013 en forvaltningskapital på 5,3 milliarder kroner mot 4,0 milliarder kroner på samme tidspunkt i Selskapet har i tredje kvartal iverksatt tiltak for å redusere veksten i forvaltningskapital. Selskapet har per 30. september 2013 brutto utlån på 3,6 milliarder kroner som er en økning på 0,5 milliarder kroner (15,8 prosent) fra utgangen av tredje kvartal Selskapets leasing- og låneporteføljen har økt med 125 millioner kroner og brukskreditter med 372 millioner kroner siste 12 måneder. Brutto mislighold har økt fra 49 millioner kroner per 30. september 2012 til 68 millioner kroner per 30. september Økning i brutto mislighold skyldes økt portefølje kredittkort i perioden og et enkelt engasjement i leasing på 10 MNOK. Engasjementet er ikke lengre i mislighold. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer er på nivå med fjoråret 32 millioner kroner per 30. september Virksomhetsområdene Jevnt salg hos bankene i Eika Alliansen sørger for stabil vekst i billånsporteføljen. I et marked preget av hard konkurranse har imidlertid selskapet hittil i år hatt avtagende vekst innenfor leasingområdet. Resultatutviklingen innenfor objektsfinansieringen er likevel positiv grunnet god underliggende drift og historisk lave tapskostnader. Kortvirksomheten har i tredje kvartal hatt en fin utvikling i både porteføljen og kortbruken, samtidig som kostnadene er lavere og bedrer resultatet i kvartalet. Likviditetssituasjonen Likviditetssituasjonen i selskapet har vært tilfredsstillende i perioden. Likviditetsbehovet er dekket ved en spredning på innlån fra kapitalmarkedet, gjeld til kredittinstitusjoner, innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder har økt med millioner kroner siden årsskiftet. Innskuddsdekningen ved utgangen av tredje kvartal utgjør 92,0 prosent. Selskapet har siden årsskiftet nedbetalt trekkfasiliteter med 600 millioner kroner og tok i tredje kvartal opp et konsern internt lån på 250 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet balanseført likviditet på 1,6 milliarder kroner bestående av fordringer på sentralbank og kredittinstitusjoner uten løpetid på 1,1 milliarder millioner kroner, rentepapirer med fast avkastning og rentefond på til sammen 0,6 milliarder kroner. Denne er hovedsakelig plassert i instrumenter med lav risiko og høy grad av likviditet, dvs. statspapirer, bankinnskudd i banker med god rating, obligasjoner med fortrinnsrett samt fordringer mot norske kommuner og verdipapirfond. Side 2

4 Risikoforhold og kapitaldekning Styret har jevnlig gjennomgang og oppfølging av alle risikoer virksomheten er eksponert for. Selskapet har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Rammeverket følger Eika Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Selskapet foretar risikogjennomgang og vurdering i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Selskapet har etablert egen Risk Controller og Compliance funksjon, i samarbeid med morselskapet. Disse funksjonene sørger for løpende overvåking og at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Selskapet tilfredsstilte kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 30. september Selskapet vedtok i andre kvartal nye kapitalmål tilpasset nye regulatoriske krav for norske banker og finansinstitusjoner, og hentet inn 90 millioner kroner i ansvarlig lån for å øke kapitaldekningen. Kapitalen skal styrkes ytterligere frem mot 1.juli Selskapet beregner og kvantifiserer risiko etter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Selskapets vesentligste risiko utgjøres av kredittrisikoen som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter i finansieringsvirksomheten samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. I tillegg forvalter selskapet sin overskuddslikviditet gjennom investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Overskuddslikviditeten inngår som del av kredittrisikoen etter standardmetoden. Selskapet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen noe. Operasjonell risiko er beregnet ut ifra basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Markedsrisiko er begrenset, men det beregnes kredittrisiko på alle plasseringer. Egenkapitalavkastningen (annualisert) er på 6,5 prosent og det arbeides med å identifisere lønnsomhetsforbedrende tiltak. Selskapet har per 30. september 2013 kapitaldekning på 14,5 prosent og ren kjernekapitaldekning på 12,0 prosent. Akkumulert overskudd i 2013 redusert med påregnelig skatt og utbytte er medregnet ved beregning av ansvarlig kapital per 30.september 2013 som følge av at dette delårsregnskap er revisorbekreftet og offentliggjort. Oslo, 23. oktober 2013 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lotta Johansson Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 3

5 Nøkkeltall Brutto utlån - Kredittkort Brutto utlån - Finansiering Millioner Millioner Q Q Q Q Q Q Lån Leasing Utlån per bransje - Finansiering Innskudd fra kunder % 9 % 1 % 16 % 4 % 9 % Transport og kommunikasjon Varehandel Tjenesteyting Jordbruk Bygg og anlegg Millioner % Forbruker % Industri 500 Annet Q Q Q Egenkapitalavkastning (annualisert) Kapitaldekning 10% 16% 8% 14% 12% 6% 10% 4% 8% 6% 2% 4% 2% 0% Q Q Q % Q Q Q Side 4

6 Nøkkeltall Beløp i tuse n krone r Bala nse utvikling Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital Renta bilite t og lønnsomhe t Rentenetto, annualisert (%) 1) 6,0 6,7 6,6 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 2,0 1,5 1,6 Andre driftskostnader av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 0,2 0,3 0,4 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 3,0 3,5 3,5 Kostnad- /inntektsforhold (%) 2) 68,4 68,8 72,2 Total rentabilitet, annualisert (%) 3) 0,6 0,7 0,5 Egenkapitalrentabilitet, annualisert (%) 4) 6,5 6,2 5,1 Solidite t Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. dekning Kapitaldekning i % 14,5 13,3 12,8 Mislighold i % av brutto utlån 1,87 1,57 1,61 Tap i % av brutto utlån (5) 0,70 0,88 1,10 Persona l Antall årsverk ved utgangen av perioden 59* *Eika Kredittbank AS har i tredje kvartal 2013 gjennomført virksomhetsoverdragelse av avdeling "kredittkort" fra Eika Servicesenter, hvor 34 ansatte ble overført. 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (ren ib/ub betraktning) 2) Sum Lønn, administrasjon og driftskostnader i prosent av sum renteinntekter og lignende inntekter minus provisjonskostnader 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning) 5) Resultatført tap i prosent av brutto utlån på balansedagen Side 5

7 Resultatregnskap Beløp i tuse n krone r Noter 3. kvarta l kva rta l Ja n- Se pt Jan- Se pt Åre t RENTEINNTEKTER OG LIG NENDE INNTEKTER Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renter av obligasjoner og andre rentebærende papirer Andre renteinntekter og lignende inntekter S um re nteinntekter og ligne nde inntekte r RENTEKOS TNADER OG LIG NENDE KOS TNADER Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader på innskudd fra og gjeld kunder Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader S um re ntekostnade r og lignende kostna de r NETTO RENTE- OG KREDITTP ROV IS JONS INNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNT. AV VERDIPAPIRER M/VAR. AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer S um utbytte og innte kte r a v verdipapirer PROVISJONSINNTEKTER OG ANDRE INNTEKTER Provisjonsinntekter mv Andre inntekter 58 (691) S um provisjonsinnte kte r og a ndre innte kter PROVISJONSKOSTNADER OG ANDRE KOSTNADER Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader S um provisjonskostna der og a ndre kostna der NETTO VERDIENDRING OG TAP/GEVINST PÅ VERDIPAPIRER Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer S um ne tto verdiendring og gevinst/ tap på ve rdipa pire r Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivinger og nedskrivninger Andre driftskostnader Resulta t før ta p og ne dskrivninge r Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Note Resulta t før ska ttekostnad Skattekostnad P eriodens re sultat Side 6

8 Balanse Eiendeler Beløp i tuse n krone r Noter EIENDELER Konta nter og fordringe r på se ntra lbanker Utlå n til og fordringer på kredittinstitusjone r UTLÅN TIL KUNDER Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter S um utlå n før spesifise rte og uspe s. ne dskrivninge r Individuelle nedskrivinger Gruppevise nedskrivninger Netto utlå n og fordringe r på kunder Note 3, 4, VERDIPAPIRER Obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastning Note Aksjer, andeler og andre verdipapirer Note S um ve rdipa pire r IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler S um immate rielle e ie nde ler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre og eiendom S um va rige driftsmidle r Andre eie nde ler Forskuddsbeta lte kostnade r og opptjente inntekte r S UM EIENDELER Side 7

9 Balanse Gjeld og egenkapital Be løp i tuse n krone r Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra kunder Note Annen gjeld Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum a vse tninge r for forplikte lse r Annen ansvarlig lånekapital Note Sum a nsva rlig lå n SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt e genkapita l OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Periodens resultat Sum opptje nt ege nka pita l SUM EG ENKAPITAL Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 23. oktober 2013 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lotta Johansson Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 8

10 Kontantstrømoppstilling Be løp i tuse n krone r Åre t KONTANTS TRØM FRA OP ERAS JONELLE AKTIV ITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter (16.111) (21.658) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt (174) (46) Andre poster uten kontanteffekt - (887) Endring i leiefinansieringsavtaler ( ) Endring i nedbetalingslån (62.846) ( ) Endring i brukskreditter ( ) ( ) Endring i andre omløpsmidler og tidsavgrensningsposter (88.536) Ne tto konta ntstrøm fra opera sjonelle a ktivitete r ( ) ( ) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - (669) Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler (1.881) (7.221) Netto kjøp/salg av verdipapirer ( ) ( ) Ne tto konta ntstrøm fra inve ste ringsaktivite ter ( ) ( ) KONTANTS TRØM FRA FINANS IERING S AKTIV ITETER Endring gjeld kredittinstitusjoner ( ) Endring innskudd fra kunder Endring i lån fra morselskap (27.000) Opptak av ny ansvarlig lånekapital (22.000) Innbetaling av egenkapital Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag - (15.786) Ne tto konta ntstrøm fra finansie ringsaktivite ter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende 1. januar Ba nkinnskudd, konta nte r og ligne nde ve d pe riode ns utga ng Side 9

11 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper mv. Generelt Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Eika Kredittbank utarbeider delårsregnskap i henhold til forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike av gitt av Finanstilsynet. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av kvartalsregnskapet pr 30. september 2013 fremkommer i årsregnskapet for Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Note 2 Finansiell risiko Selskapets vesentligste risiko er kredittrisiko som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. Selskapet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen. I tillegg kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Selskapet har også en vesentlig likviditetsrisiko, hovedsakelig knyttet til at selskapet har betydelig låneopptak i kapitalmarkedet. Operasjonell risiko er beregnet etter basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Selskapet er eksponert mot verdipapirmarkedet hvor markedsrisikoen vurderes som lav. Vesentlige markedskorreksjoner vil dog påvirke selskapets resultat. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av tredje kvartal 2013 sammenlignet med omtalen i selskapets årsrapport for For nærmere beskrivelse av selskapets finansielle risiko henvises til årsrapporten for Note 3 Utlån til kunder Be løp i tuse n krone r Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter S um utlå n før spe sifise rte og uspesifise rte ta psa vsetninge r Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger S um ne tto utlå n og fordringe r på kunder Individue ll ne dskrivninge r Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger (2.767) (2.028) (3.690) Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån (197) S um individue lle nedskrivninge r for ve rdifa ll Gruppe vise ne dskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Periodens nedskrivninger på grupper av utlån (1.316) (1.232) S um gruppe vise ne dskrivninge r for ve rdifall Side 10

12 Ne dbe talingslån og le ie finansie ringsa vta ler Selskapet har gitt samlet lånetilsagn på 175 millioner kroner på saker som er innvilget, men ikke utbetalt per 30. september Virkelig verdi av portefølje med flytende rente er balanseført verdi til amortisert kost verdsatt etter effektiv rentesmetode. Eika Kredittbank har eiendomsrett i det finansielle driftsmidlet og salgspant i finansierte objekter ved utlån. Brukskre ditte r Per 30. september 2013 er maksimal kredittgrense på 8,5 milliarder kroner. Ubenyttet kreditt utgjør 6,7 milliarder kroner. Kredittgrense per kredittkort er inntil kr , men kan i noen tilfeller basert på særskilte vurderinger, økes til kr Eika Kredittbank sine utlån er ikke sikret med pant eller annen sikkerhetsstillelse. Selskapet har inngått distribusjonsavtaler med ca 80 banker. Bankene har en god geografisk spredning, noe som gir lav konsentrasjonsrisiko for selskapet. Brukskreditten vedrører i all vesentlighet privatmarkedet. Note 4 Mislighold Be løp i tuse n krone r Misligholdte og ta psutsa tte enga sje me nte r Brutto misligholdt Tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger misligholdte/tapsutsatt (26.880) (25.460) (27.542) Ne tto misligholdte og ta psutsatte e nga sje me nte r Note 5 Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Beløp i tuse n krone r 3. kva rtal kva rta l Ja n- Se pt Ja n- Se pt Åre t Spe sifikasjon a v periodens bokførte ta p på utlå n Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (320) (1.438) (2.963) (1.232) 354 Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (87) (1.317) (1.232) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap S um Note 6 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Obliga sjone r forde lt på utste de rsektor Beløp i tuse n krone r Gj.snitt. e ff.re nte Modifise rt dura sjon P å lydende Kostpris Ma rkedsve rdi Fylkeskommuner/fylkeskommunal garanti 1,73 % 0, Kommuner/kommunal garanti 1,77 % 0, Obligasjoner med fortrinnsrett 1,92 % 0, Forretningsbanker 2,06 % 0, Sparebanker 2,29 % 0, S um marke dsbase rte obligasjone r Ved prisberegning av obligasjoner og sertifikater bruker konsernet Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Side 11

13 Note 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Be løp i tuse n krone r Anta ll Kostpris Ba lanseført ve rdi Aksje r kla ssifise rt som omløpsmidler og re gnskapsført til la ve ste ve rdis prinsipp Visa Travel Invest AB S um Aksje r og a nde le r re gnskapsført til virke lig ve rdi Terra Sparebank Terra Likviditet S um re nte fond S um Sum a ksje r, a ndele r og a ndre ve rdipa pire r Ved prisberegning av obligasjoner, sertifikater og underliggende papirer i rentefond brukes Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Markedsverdi på unoterte illikvide omløpsaksjer i aksje- og kombinasjonsfond er fastsatt ved bruk av modeller hvor verdien blant annet estimeres basert på verdiutviklingen av børsnoterte likvide aksjer som anses å være sammenlignbare med selskapets investeringer. For øvrige unoterte finansielle investeringer benyttes observerbare transaksjoner i markedet som grunnlag for prisingen. Note 8 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Be løp i tuse n krone r Re ntebe tinge lse r Trekkrettigheter Lån fra konsernselskap Flytende + margin Kassekreditt Sum gje ld til kredittinstitusjone r Innskudd med avtalt løpetid Flytende + margin Sum innskudd fra kredittinstitusjone r Sum gje ld til og innskudd fra kredittinstitusjone r Klassifise ring Bankinnskudd og trukket på kassekreditt er presentert netto i balansen når disse har samme motpart. Ved netto innestående er beløpet presentert under fordringer på kredittinstitusjoner og ved netto trekk som gjeld til kredittinstitusjoner. Forfa ll struktur på gje ld til kre dittinstitusjone r: < 1 år år Sum Ubenytte de ra mmer Selskapet har per ubenyttede trekkrammer på kassekreditt på NOK 200 millioner og SEK 47 millioner samt trekkfasiliteter på NOK 600 millioner. Cove na nts Kassekreditten hos DNB Bank ASA forutsetter garanti fra Eika Gruppen for samtlige datterselskapers totale engasjement, dog minimum 250 millioner kroner. Videre er selskapet bundet av kryssende mislighold i Eika Gruppen evt. endringer i Eika Gruppen AS' eierstruktur. I forbindelse med trekkrettigheter og kassekreditter er det stillet krav om minimum 10 % kapitaldekning, ansvarlig lånekapital og bokført egenkapital på minimum 50 millioner kroner. I forbindelse med trekkrettigheten er det pantsatt kundefordringer for 580 millioner kroner. Innskudd fra kre dittinstitusjone r Innskudd fra kredittinstitusjoner har avtale om 32 dagers varsling av uttak. Side 12

14 Note 9 Innskudd fra kunder Be løp i tuse n krone r B elø p R ente B elø p R ente B elø p R ente Innskudd uten avtalt løpetid ,55 % ,70 % ,70 % Sum innskudd fra kunde r Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 2,8 prosent av totalportefølje. Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats. Note 10 Ansvarlig lånekapital B elø p i tusen kro ner R amme Val. R ente Effektiv rente Opptak F o rfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 3,00 % Sum a nsva rlig lå ne ka pita l Note 11 Egenkapital Beløp i tuse n krone r Aksjeka pita l Ove rkurs Anne n innskutt e ge nka pita l Anne n e ge nka pita l Sum Ege nka pita l Egenkapital 1. januar Periodens resultat Ege nka pita l 30. se ptembe r Side 13

15 Note 12 Kapitaldekning Be løp i tuse n kroner Ansvarlig ka pita l Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum ba la nse ført e genkapita l Periodens overskudd (urevidert) (18.257) - Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Hybridkapital Sum kje rne kapita l Ansvarlig lånekapital Sum ansva rlig ka pital Ka pita lde kning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån (30.200) (24.900) (24.987) Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag Ka pita lde kningsprose nt 14,5 % 13,3 % 12,8 % Kjerne ka pitalde kning 12,0 % 13,3 % 12,8 % Re n kje rne ka pita ldekning 12,0 % 13,3 % 12,8 % Note 13 Nærstående parter Som nærstående parter ansees alle selskaper innen Eika Gruppen konsernet samt styremedlemmer og ledende ansatte i selskapet. Transaksjoner mellom morselskapet og de øvrige selskapene i konsernet inngår som en del av den ordinære virksomheten. Dette omfatter administrative tjeneste, leie av lokaler og driftsmidler samt utlån og finansiering. Side 14

16 Tlf: E-post: Parkveien 61 P.b 2349 Solli 0201 Oslo

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Kredittbank Delårsrapporten er ikke revidert Rapport 1. Kvartal 2013 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS, og forretningsidéen er å styrke

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår Eika Kredittbank AS

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår Eika Kredittbank AS Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Eika Kredittbank AS Hovedpunkter Resultat før skatt 12 7 O Q2 2012 Q2 2013 Brutto utlån har økt med 0,6 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner siste året Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 15 10 14 9 5 5 - Q1 2014 Q1 2013 Q1 2012 1. kvartal 2014 Resultat før skatt 14 millioner kroner (5) Egenkapitalavkastning på 7,2 prosent (2,8) Brutto utlån har

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Eika Kredittbank

Rapport for 2. kvartal 2014. Eika Kredittbank Rapport for 2. kvartal 2014 Eika Kredittbank Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-18 12 7 Q2 2014 Q2 2013 Q2 2012 Brutto utlån har økt med 0,2 milliarder kroner til 3,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Side 1. Tap av brutto utlån. Prosent 2,0 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 0,7 0,8 0,4 0,0. Egenkapitalavkastning Q Q Q Q

Side 1. Tap av brutto utlån. Prosent 2,0 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 0,7 0,8 0,4 0,0. Egenkapitalavkastning Q Q Q Q er som et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS en del av Eika Alliansen, bestående av blant annet 74 lokalbanker. Selskapets målsetting er å støtte lokalbankene gjennom finansierings- og betalingsløsninger.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 20 15 17 14 10 5 5-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 17 millioner kroner (14) Egenkapitalavkastning på 8,3 prosent

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 10,9 mill., mot på 11,7 mill. i samme periode i fjor. Akkumulert netto kursgevinster på finansielle instrumenter per 1.kvartal var 0,4 mill høyere enn fjoråret. Provisjonsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2016

Rapport 3. kvartal 2016 Rapport 3. kvartal Eika Kredittbank AS er som et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS en del av Eika Alliansen, bestående av blant annet 74 lokalbanker. Selskapets målsetting er å støtte lokalbankene

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2017

Rapport 1. kvartal 2017 Rapport 1. kvartal 2017 Eika Kredittbank AS er som et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS en del av Eika Alliansen, bestående av blant annet 73 lokalbanker. Selskapets målsetting er å støtte lokalbankene

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2016

Rapport 4. kvartal 2016 Rapport 4. kvartal 2016 Eika Kredittbank AS er som et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS en del av Eika Alliansen, bestående av blant annet 73 lokalbanker. Selskapets målsetting er å støtte lokalbankene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Helår 2014 Helår 2013

Helår 2014 Helår 2013 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 Millioner 80 60 40 25 76 42 20 9-4. kvartal 2014 4. kvartal 2013 Helår 2014 Helår 2013 4. kvartal 2014 Resultat før skatt 25 millioner kroner (9) Egenkapitalavkastning

Detaljer