Rapport for 3. kvartal Eika Kredittbank AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 3. kvartal 2013. Eika Kredittbank AS"

Transkript

1 Rapport for 3. kvartal 2013 Eika Kredittbank AS

2 Hovedpunkter Resultat før skatt Q Q O Q1 - Q Q1 - Q Brutto utlån til kunder har økt med 0,3 milliarder kroner siden årsskifte til 3,6 milliarder kroner Resultat før skatt 16 millioner kroner i kvartalet (10) og hittil i år 32 millioner (26) Styrket soliditet - kapitaldekning 14,5 prosent Innskuddsdekning på 92,0 prosent Økt lønnsomhet i selskapet Side 1

3 Rapport for 3. kvartal Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS. Selskapets forretningsidé er å styrke lokalbankenes kjerneleveranser innenfor kredittkort og objektsfinansiering gjennom å tilrettelegge for distribusjon av konkurransedyktige produkter fra selskapet. Eika Kredittbank AS har i tredje kvartal 2013 gjennomført virksomhetsoverdragelse av avdelingen kredittkort fra Eika Servicesenter. 34 ansatte ble overført til Eika Kredittbank. Avdeling Kredittkort i Eika Servicesentre omfatter Kredittkort bakteam og Kredittkort. Kredittkort bakteam har tidligere levert tjenester til Eika Kredittbank knyttet til regnskap og bokføring, innfordring, kreditt, reklamasjoner og sparesmart. Kredittkort har tidligere levert tjenester til Eika Kredittbank knyttet til service og support. Selskapet viser porteføljevekst og god underliggende drift. Samlet utlånsvolum har økt fra 3,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2012 til 3,6 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal Veksten har kommet innenfor kortvirksomheten og nedbetalingslån bil. Resultat- og balanseutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter øker fra 64 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 73 millioner kroner i tredje kvartal 2013 som følge av utlånsvekst og økende omsetning innenfor kortvirksomheten. Inntekter knyttet til leasingkontraktene er derimot marginalt ned. Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader har økt med 10 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I årets tre første kvartaler er provisjonskostnadene 73 millioner kroner mot 41 millioner kroner i Stor omsetningsøkning innenfor de bransjer som genererer kundebonuser har medført en betydelig kostnadsøkning. Lønn og generelle administrasjonskostnader øker fra 32 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 33 millioner kroner i tredje kvartal For årets tre første kvartaler har kostnadene økt fra 98 millioner kroner til 108 millioner kroner. Stor vekst i antall kunder og omsetning på kortområdet medfører økte kostnader til produksjon og kundesupport. Tapskostnadene i kvartalet er litt lavere enn året før, henholdsvis 8 millioner kroner i 2013 og 10 millioner kroner i For årets tre første kvartaler er tapskostnader på 26 millioner kroner mot 28 millioner i Selskapets resultat før skatt ble i tredje kvartal 2013 på 16 millioner kroner, og årets tre første kvartaler 32 millioner kroner mot henholdsvis 10 millioner kroner og 26 millioner kroner i Resultatforbedringen i tredje kvartal 2013 skyldes høyere utlånsvolumer og normalisering av kostnadsnivået innenfor kortvirksomheten. Objektsfinansieringen leverer også resultater litt over fjoråret, hovedsakelige som følge av økt utlånsvolum innenfor salgspantlån. Kombinasjonen av vekst i utlån og kundeinnskudd har gitt en betydelig vekst i forvaltningskapitalen siden Selskapet har per 30. september 2013 en forvaltningskapital på 5,3 milliarder kroner mot 4,0 milliarder kroner på samme tidspunkt i Selskapet har i tredje kvartal iverksatt tiltak for å redusere veksten i forvaltningskapital. Selskapet har per 30. september 2013 brutto utlån på 3,6 milliarder kroner som er en økning på 0,5 milliarder kroner (15,8 prosent) fra utgangen av tredje kvartal Selskapets leasing- og låneporteføljen har økt med 125 millioner kroner og brukskreditter med 372 millioner kroner siste 12 måneder. Brutto mislighold har økt fra 49 millioner kroner per 30. september 2012 til 68 millioner kroner per 30. september Økning i brutto mislighold skyldes økt portefølje kredittkort i perioden og et enkelt engasjement i leasing på 10 MNOK. Engasjementet er ikke lengre i mislighold. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer er på nivå med fjoråret 32 millioner kroner per 30. september Virksomhetsområdene Jevnt salg hos bankene i Eika Alliansen sørger for stabil vekst i billånsporteføljen. I et marked preget av hard konkurranse har imidlertid selskapet hittil i år hatt avtagende vekst innenfor leasingområdet. Resultatutviklingen innenfor objektsfinansieringen er likevel positiv grunnet god underliggende drift og historisk lave tapskostnader. Kortvirksomheten har i tredje kvartal hatt en fin utvikling i både porteføljen og kortbruken, samtidig som kostnadene er lavere og bedrer resultatet i kvartalet. Likviditetssituasjonen Likviditetssituasjonen i selskapet har vært tilfredsstillende i perioden. Likviditetsbehovet er dekket ved en spredning på innlån fra kapitalmarkedet, gjeld til kredittinstitusjoner, innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder har økt med millioner kroner siden årsskiftet. Innskuddsdekningen ved utgangen av tredje kvartal utgjør 92,0 prosent. Selskapet har siden årsskiftet nedbetalt trekkfasiliteter med 600 millioner kroner og tok i tredje kvartal opp et konsern internt lån på 250 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet balanseført likviditet på 1,6 milliarder kroner bestående av fordringer på sentralbank og kredittinstitusjoner uten løpetid på 1,1 milliarder millioner kroner, rentepapirer med fast avkastning og rentefond på til sammen 0,6 milliarder kroner. Denne er hovedsakelig plassert i instrumenter med lav risiko og høy grad av likviditet, dvs. statspapirer, bankinnskudd i banker med god rating, obligasjoner med fortrinnsrett samt fordringer mot norske kommuner og verdipapirfond. Side 2

4 Risikoforhold og kapitaldekning Styret har jevnlig gjennomgang og oppfølging av alle risikoer virksomheten er eksponert for. Selskapet har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Rammeverket følger Eika Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Selskapet foretar risikogjennomgang og vurdering i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Selskapet har etablert egen Risk Controller og Compliance funksjon, i samarbeid med morselskapet. Disse funksjonene sørger for løpende overvåking og at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Selskapet tilfredsstilte kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 30. september Selskapet vedtok i andre kvartal nye kapitalmål tilpasset nye regulatoriske krav for norske banker og finansinstitusjoner, og hentet inn 90 millioner kroner i ansvarlig lån for å øke kapitaldekningen. Kapitalen skal styrkes ytterligere frem mot 1.juli Selskapet beregner og kvantifiserer risiko etter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Selskapets vesentligste risiko utgjøres av kredittrisikoen som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter i finansieringsvirksomheten samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. I tillegg forvalter selskapet sin overskuddslikviditet gjennom investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Overskuddslikviditeten inngår som del av kredittrisikoen etter standardmetoden. Selskapet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen noe. Operasjonell risiko er beregnet ut ifra basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Markedsrisiko er begrenset, men det beregnes kredittrisiko på alle plasseringer. Egenkapitalavkastningen (annualisert) er på 6,5 prosent og det arbeides med å identifisere lønnsomhetsforbedrende tiltak. Selskapet har per 30. september 2013 kapitaldekning på 14,5 prosent og ren kjernekapitaldekning på 12,0 prosent. Akkumulert overskudd i 2013 redusert med påregnelig skatt og utbytte er medregnet ved beregning av ansvarlig kapital per 30.september 2013 som følge av at dette delårsregnskap er revisorbekreftet og offentliggjort. Oslo, 23. oktober 2013 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lotta Johansson Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 3

5 Nøkkeltall Brutto utlån - Kredittkort Brutto utlån - Finansiering Millioner Millioner Q Q Q Q Q Q Lån Leasing Utlån per bransje - Finansiering Innskudd fra kunder % 9 % 1 % 16 % 4 % 9 % Transport og kommunikasjon Varehandel Tjenesteyting Jordbruk Bygg og anlegg Millioner % Forbruker % Industri 500 Annet Q Q Q Egenkapitalavkastning (annualisert) Kapitaldekning 10% 16% 8% 14% 12% 6% 10% 4% 8% 6% 2% 4% 2% 0% Q Q Q % Q Q Q Side 4

6 Nøkkeltall Beløp i tuse n krone r Bala nse utvikling Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital Renta bilite t og lønnsomhe t Rentenetto, annualisert (%) 1) 6,0 6,7 6,6 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 2,0 1,5 1,6 Andre driftskostnader av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 0,2 0,3 0,4 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 3,0 3,5 3,5 Kostnad- /inntektsforhold (%) 2) 68,4 68,8 72,2 Total rentabilitet, annualisert (%) 3) 0,6 0,7 0,5 Egenkapitalrentabilitet, annualisert (%) 4) 6,5 6,2 5,1 Solidite t Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. dekning Kapitaldekning i % 14,5 13,3 12,8 Mislighold i % av brutto utlån 1,87 1,57 1,61 Tap i % av brutto utlån (5) 0,70 0,88 1,10 Persona l Antall årsverk ved utgangen av perioden 59* *Eika Kredittbank AS har i tredje kvartal 2013 gjennomført virksomhetsoverdragelse av avdeling "kredittkort" fra Eika Servicesenter, hvor 34 ansatte ble overført. 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (ren ib/ub betraktning) 2) Sum Lønn, administrasjon og driftskostnader i prosent av sum renteinntekter og lignende inntekter minus provisjonskostnader 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning) 5) Resultatført tap i prosent av brutto utlån på balansedagen Side 5

7 Resultatregnskap Beløp i tuse n krone r Noter 3. kvarta l kva rta l Ja n- Se pt Jan- Se pt Åre t RENTEINNTEKTER OG LIG NENDE INNTEKTER Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renter av obligasjoner og andre rentebærende papirer Andre renteinntekter og lignende inntekter S um re nteinntekter og ligne nde inntekte r RENTEKOS TNADER OG LIG NENDE KOS TNADER Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader på innskudd fra og gjeld kunder Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader S um re ntekostnade r og lignende kostna de r NETTO RENTE- OG KREDITTP ROV IS JONS INNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNT. AV VERDIPAPIRER M/VAR. AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer S um utbytte og innte kte r a v verdipapirer PROVISJONSINNTEKTER OG ANDRE INNTEKTER Provisjonsinntekter mv Andre inntekter 58 (691) S um provisjonsinnte kte r og a ndre innte kter PROVISJONSKOSTNADER OG ANDRE KOSTNADER Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader S um provisjonskostna der og a ndre kostna der NETTO VERDIENDRING OG TAP/GEVINST PÅ VERDIPAPIRER Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer S um ne tto verdiendring og gevinst/ tap på ve rdipa pire r Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivinger og nedskrivninger Andre driftskostnader Resulta t før ta p og ne dskrivninge r Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Note Resulta t før ska ttekostnad Skattekostnad P eriodens re sultat Side 6

8 Balanse Eiendeler Beløp i tuse n krone r Noter EIENDELER Konta nter og fordringe r på se ntra lbanker Utlå n til og fordringer på kredittinstitusjone r UTLÅN TIL KUNDER Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter S um utlå n før spesifise rte og uspe s. ne dskrivninge r Individuelle nedskrivinger Gruppevise nedskrivninger Netto utlå n og fordringe r på kunder Note 3, 4, VERDIPAPIRER Obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastning Note Aksjer, andeler og andre verdipapirer Note S um ve rdipa pire r IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler S um immate rielle e ie nde ler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre og eiendom S um va rige driftsmidle r Andre eie nde ler Forskuddsbeta lte kostnade r og opptjente inntekte r S UM EIENDELER Side 7

9 Balanse Gjeld og egenkapital Be løp i tuse n krone r Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra kunder Note Annen gjeld Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum a vse tninge r for forplikte lse r Annen ansvarlig lånekapital Note Sum a nsva rlig lå n SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt e genkapita l OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Periodens resultat Sum opptje nt ege nka pita l SUM EG ENKAPITAL Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 23. oktober 2013 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lotta Johansson Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 8

10 Kontantstrømoppstilling Be løp i tuse n krone r Åre t KONTANTS TRØM FRA OP ERAS JONELLE AKTIV ITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter (16.111) (21.658) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt (174) (46) Andre poster uten kontanteffekt - (887) Endring i leiefinansieringsavtaler ( ) Endring i nedbetalingslån (62.846) ( ) Endring i brukskreditter ( ) ( ) Endring i andre omløpsmidler og tidsavgrensningsposter (88.536) Ne tto konta ntstrøm fra opera sjonelle a ktivitete r ( ) ( ) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - (669) Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler (1.881) (7.221) Netto kjøp/salg av verdipapirer ( ) ( ) Ne tto konta ntstrøm fra inve ste ringsaktivite ter ( ) ( ) KONTANTS TRØM FRA FINANS IERING S AKTIV ITETER Endring gjeld kredittinstitusjoner ( ) Endring innskudd fra kunder Endring i lån fra morselskap (27.000) Opptak av ny ansvarlig lånekapital (22.000) Innbetaling av egenkapital Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag - (15.786) Ne tto konta ntstrøm fra finansie ringsaktivite ter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende 1. januar Ba nkinnskudd, konta nte r og ligne nde ve d pe riode ns utga ng Side 9

11 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper mv. Generelt Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Eika Kredittbank utarbeider delårsregnskap i henhold til forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike av gitt av Finanstilsynet. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av kvartalsregnskapet pr 30. september 2013 fremkommer i årsregnskapet for Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Note 2 Finansiell risiko Selskapets vesentligste risiko er kredittrisiko som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. Selskapet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen. I tillegg kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Selskapet har også en vesentlig likviditetsrisiko, hovedsakelig knyttet til at selskapet har betydelig låneopptak i kapitalmarkedet. Operasjonell risiko er beregnet etter basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Selskapet er eksponert mot verdipapirmarkedet hvor markedsrisikoen vurderes som lav. Vesentlige markedskorreksjoner vil dog påvirke selskapets resultat. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av tredje kvartal 2013 sammenlignet med omtalen i selskapets årsrapport for For nærmere beskrivelse av selskapets finansielle risiko henvises til årsrapporten for Note 3 Utlån til kunder Be løp i tuse n krone r Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter S um utlå n før spe sifise rte og uspesifise rte ta psa vsetninge r Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger S um ne tto utlå n og fordringe r på kunder Individue ll ne dskrivninge r Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger (2.767) (2.028) (3.690) Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån (197) S um individue lle nedskrivninge r for ve rdifa ll Gruppe vise ne dskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Periodens nedskrivninger på grupper av utlån (1.316) (1.232) S um gruppe vise ne dskrivninge r for ve rdifall Side 10

12 Ne dbe talingslån og le ie finansie ringsa vta ler Selskapet har gitt samlet lånetilsagn på 175 millioner kroner på saker som er innvilget, men ikke utbetalt per 30. september Virkelig verdi av portefølje med flytende rente er balanseført verdi til amortisert kost verdsatt etter effektiv rentesmetode. Eika Kredittbank har eiendomsrett i det finansielle driftsmidlet og salgspant i finansierte objekter ved utlån. Brukskre ditte r Per 30. september 2013 er maksimal kredittgrense på 8,5 milliarder kroner. Ubenyttet kreditt utgjør 6,7 milliarder kroner. Kredittgrense per kredittkort er inntil kr , men kan i noen tilfeller basert på særskilte vurderinger, økes til kr Eika Kredittbank sine utlån er ikke sikret med pant eller annen sikkerhetsstillelse. Selskapet har inngått distribusjonsavtaler med ca 80 banker. Bankene har en god geografisk spredning, noe som gir lav konsentrasjonsrisiko for selskapet. Brukskreditten vedrører i all vesentlighet privatmarkedet. Note 4 Mislighold Be løp i tuse n krone r Misligholdte og ta psutsa tte enga sje me nte r Brutto misligholdt Tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger misligholdte/tapsutsatt (26.880) (25.460) (27.542) Ne tto misligholdte og ta psutsatte e nga sje me nte r Note 5 Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Beløp i tuse n krone r 3. kva rtal kva rta l Ja n- Se pt Ja n- Se pt Åre t Spe sifikasjon a v periodens bokførte ta p på utlå n Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (320) (1.438) (2.963) (1.232) 354 Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (87) (1.317) (1.232) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap S um Note 6 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Obliga sjone r forde lt på utste de rsektor Beløp i tuse n krone r Gj.snitt. e ff.re nte Modifise rt dura sjon P å lydende Kostpris Ma rkedsve rdi Fylkeskommuner/fylkeskommunal garanti 1,73 % 0, Kommuner/kommunal garanti 1,77 % 0, Obligasjoner med fortrinnsrett 1,92 % 0, Forretningsbanker 2,06 % 0, Sparebanker 2,29 % 0, S um marke dsbase rte obligasjone r Ved prisberegning av obligasjoner og sertifikater bruker konsernet Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Side 11

13 Note 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Be løp i tuse n krone r Anta ll Kostpris Ba lanseført ve rdi Aksje r kla ssifise rt som omløpsmidler og re gnskapsført til la ve ste ve rdis prinsipp Visa Travel Invest AB S um Aksje r og a nde le r re gnskapsført til virke lig ve rdi Terra Sparebank Terra Likviditet S um re nte fond S um Sum a ksje r, a ndele r og a ndre ve rdipa pire r Ved prisberegning av obligasjoner, sertifikater og underliggende papirer i rentefond brukes Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Markedsverdi på unoterte illikvide omløpsaksjer i aksje- og kombinasjonsfond er fastsatt ved bruk av modeller hvor verdien blant annet estimeres basert på verdiutviklingen av børsnoterte likvide aksjer som anses å være sammenlignbare med selskapets investeringer. For øvrige unoterte finansielle investeringer benyttes observerbare transaksjoner i markedet som grunnlag for prisingen. Note 8 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Be løp i tuse n krone r Re ntebe tinge lse r Trekkrettigheter Lån fra konsernselskap Flytende + margin Kassekreditt Sum gje ld til kredittinstitusjone r Innskudd med avtalt løpetid Flytende + margin Sum innskudd fra kredittinstitusjone r Sum gje ld til og innskudd fra kredittinstitusjone r Klassifise ring Bankinnskudd og trukket på kassekreditt er presentert netto i balansen når disse har samme motpart. Ved netto innestående er beløpet presentert under fordringer på kredittinstitusjoner og ved netto trekk som gjeld til kredittinstitusjoner. Forfa ll struktur på gje ld til kre dittinstitusjone r: < 1 år år Sum Ubenytte de ra mmer Selskapet har per ubenyttede trekkrammer på kassekreditt på NOK 200 millioner og SEK 47 millioner samt trekkfasiliteter på NOK 600 millioner. Cove na nts Kassekreditten hos DNB Bank ASA forutsetter garanti fra Eika Gruppen for samtlige datterselskapers totale engasjement, dog minimum 250 millioner kroner. Videre er selskapet bundet av kryssende mislighold i Eika Gruppen evt. endringer i Eika Gruppen AS' eierstruktur. I forbindelse med trekkrettigheter og kassekreditter er det stillet krav om minimum 10 % kapitaldekning, ansvarlig lånekapital og bokført egenkapital på minimum 50 millioner kroner. I forbindelse med trekkrettigheten er det pantsatt kundefordringer for 580 millioner kroner. Innskudd fra kre dittinstitusjone r Innskudd fra kredittinstitusjoner har avtale om 32 dagers varsling av uttak. Side 12

14 Note 9 Innskudd fra kunder Be løp i tuse n krone r B elø p R ente B elø p R ente B elø p R ente Innskudd uten avtalt løpetid ,55 % ,70 % ,70 % Sum innskudd fra kunde r Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 2,8 prosent av totalportefølje. Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats. Note 10 Ansvarlig lånekapital B elø p i tusen kro ner R amme Val. R ente Effektiv rente Opptak F o rfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 3,00 % Sum a nsva rlig lå ne ka pita l Note 11 Egenkapital Beløp i tuse n krone r Aksjeka pita l Ove rkurs Anne n innskutt e ge nka pita l Anne n e ge nka pita l Sum Ege nka pita l Egenkapital 1. januar Periodens resultat Ege nka pita l 30. se ptembe r Side 13

15 Note 12 Kapitaldekning Be løp i tuse n kroner Ansvarlig ka pita l Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum ba la nse ført e genkapita l Periodens overskudd (urevidert) (18.257) - Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Hybridkapital Sum kje rne kapita l Ansvarlig lånekapital Sum ansva rlig ka pital Ka pita lde kning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån (30.200) (24.900) (24.987) Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag Ka pita lde kningsprose nt 14,5 % 13,3 % 12,8 % Kjerne ka pitalde kning 12,0 % 13,3 % 12,8 % Re n kje rne ka pita ldekning 12,0 % 13,3 % 12,8 % Note 13 Nærstående parter Som nærstående parter ansees alle selskaper innen Eika Gruppen konsernet samt styremedlemmer og ledende ansatte i selskapet. Transaksjoner mellom morselskapet og de øvrige selskapene i konsernet inngår som en del av den ordinære virksomheten. Dette omfatter administrative tjeneste, leie av lokaler og driftsmidler samt utlån og finansiering. Side 14

16 Tlf: E-post: Parkveien 61 P.b 2349 Solli 0201 Oslo

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 35 32 Millioner 30 25 20 15 18 12 10 5-2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat før skatt 32 millioner kroner (18) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014 6.driftsår Kvartalsrapport2014 2.kvartal2014 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7 Generell informasjon.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer