Indikator nr: Indikator: 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt N-044. Godkjent dato: Versjon nr: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indikator nr: Indikator: 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt N-044. Godkjent dato: 11.1.2013. Versjon nr: 1."

Transkript

1 Indikator nr: N-044 Versjon nr: 1.0 Indikator relatert til: Nasjonalt indikatorsett Indikator: 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt Godkjent dato: BESKRIVELSE AV INDIKATOREN Definisjon av indikatoren: Sannsynligheten for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse ved første gangs akutt hjerteinfarkt, justert for pasientsammensetning og korrigert for overflyttinger mellom sykehus. Begrepsavklaringer: Sannsynligheten regnes per pasientforløp, uavhengig av eventuelle overflyttinger mellom sykehus. Pasienten følges i 30 dager etter første innleggelse i forløpet, også etter utskrivning. I analysen er materialet fordelt på behandlingssteder, slik at overlevelsessannsynligheter er beregnet for hvert behandlingssted. I det følgende brukes betegnelsen sykehus, men dette samsvarer ikke alltid med den formelle organiseringen av helseforetakene, der et enkelt sykehus kan bestå av virksomheter på forskjellige steder. Begrunnelse, referanse, evidens: Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en av de mest grunnleggende målsetningene for helsetjenesten. Noen ganger er dette ikke mulig. Men ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som kan bidra til å sette søkelyset på dødsfall som kanskje kan unngås, er derfor hyppig brukt internasjonalt (3). Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusenes styrer og administrative og kliniske ledere søke etter mulige problemområder og iverksette egnede tiltak. Tilstanden er valgt fordi den er relativt vanlig og alvorlig; dessuten kan behandlingen som pasientene får påvirke utfallet. Tidligere studier i Norge har gitt holdepunkter for at overlevelsestallene varierer mellom sykehus i betydelig grad (2). Dødelighet under selve sykehusoppholdet er mye brukt som kvalitetsindikator i land der det ikke er mulig å følge pasienter etter utskrivning. Etter hvert er det alminnelig akseptert at dette målet ikke er godt, dels fordi et mindretall av pasientene dør i løpet av oppholdet, og dels fordi det ble ansett som mulig for sykehus å manipulere resultater ved å skrive ut eller overflytte pasienter for tidlig. Derfor er overlevelse en

2 fast tidsperiode etter innleggelse (uansett om pasienten er i sykehuset eller ikke) nå ansett som et bedre mål. Indikatoren er basert på data fra en periode på 6 år. Det brukes en statistisk modell som gjør at datamateriale for hele perioden kan gi overlevelsestall som gjelder for det siste året. Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig lav statistisk usikkerhet i resultatene til å kunne avdekke tilfeller av variasjon i kvalitet som har betydning og bør følges opp. Referanser: 1. Helgeland J, Damgaard K, Kristoffersen DT, Lindman AS, Dimoski T, Rygh LH. 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; Clench-Aas J, Helgeland J, Dimoski T, et al. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; (Rapport nr ) 3. Rygh LH, Braut GS, Bukholm G, Fredheim N, Frich JC, Halvorsen M, et al. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2010 Type indikator: (prosess, struktur eller resultat) Resultat Mål for indikatoren/indikatoren beskriver (uttrykker): Indikatoren kan uttrykke forskjeller i behandlingskvalitet mellom sykehus. 2

3 2 METODE FOR INNSAMLING OG BEARBEIDING AV DATA Indikatorpopulasjon Inkludert populasjon Materialet består av data fra helseforetak og private sykehus som mottar akuttinnleggelser for tilstanden (inkluderer alle somatiske sykehus i Norge unntatt Longyearbyen). Alle avsluttede sykehusopphold i en åtteårsperiode er inkludert i datauttrekket (ikke polikliniske konsultasjoner). Analysen gjøres på pasientforløp med hoved- eller bidiagnose I eller I21.9 (ICD-10) i løpet av det første sykehusoppholdet. Ekskludert populasjon Sykehus med færre enn 100 pasientforløp i hele perioden, eller færre enn 20 i det siste året, er ekskludert. Pasientforløp ekskluderes hvis det første oppholdet er elektivt, hvis pasienten er innlagt med hjerteinfarktdiagnose i løpet av de foregående 7 år, eller hvis pasienten er yngre enn 18 år. Datakilde: For perioden t.o.m ble pasientadministrative data (innskrivningsdato, utskrivningsdato, innmåte, hoveddiagnose, bidiagnoser, prosedyrekoder, avdelingsog postkoder) for alle postopphold ekstrahert på hvert sykehus ved hjelp av Kunnskapssenterets datasystem FS (Forskning i Sykehus). Data f.o.m ble hentet fra NPR. Statistisk sentralbyrå (SSB) koplet data fra Folkeregisteret for å bestemme status (død/ i live) og for å koble innleggelser for samme pasient. Bearbeiding, aggregering og rapportering av data: Postoppholdene er aggregert opp til pasientforløp som kan foregå på flere sykehus, altså en kjede av postopphold for en pasient. Et nytt pasientforløp vil oppstå dersom tidsforskjellen mellom utskrivningsdatoen og neste innskrivningsdato for pasienten overskrider 8 timer. Definisjon av diagnosekategorier og den statistiske analysen er beskrevet i Kunnskapssenterets rapporter (1),(2). Aggregering og rapportering skjer gjennom den statistiske analysen (se nedenfor). 3 TOLKNING, PRESENTASJON OG BRUK AV RESULTATER Indikatoren brukes som: (for hvilken instans) Indikatoren beregnes for alle sykehus, for helseforetak og for regionale helseforetak. Indikatoren er basert på sammenligning, og krever derfor et grunnlagsdatamateriale som omfatter alle sammenlignbare enheter. 3

4 Indikatorer for klinisk kvalitet kan benyttes for de ulike formål (3): Åpenhet: gi pasienter og publikum innsyn i tjenestenes faglige kvalitet og resultatoppnåelse Brukervalg: være informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i forbindelse med valg av tjenestested Virksomhetsstyring: understøtte helsepolitisk styring og ledelse i helsetjenesten Faglig kvalitetsforbedring: være et verktøy i forbindelse med intern kvalitetsforbedring i det praksisnære arbeidet i helsetjenesten Overlevelsesindikatorene egner seg ikke for rangering av sykehusene. Forskjellen i overlevelsestall mellom de fleste sykehusene er som regel såpass beskjedne at det er usikkert om forskjellene er reelle. Det er verd å merke seg at de minste sykehusene rent tilfeldig lett kan havne høyt opp eller langt nede på listen. Det finnes dessuten ingen gullstandard for hvilke indikatorer som best skiller mellom de gode og de dårlige sykehusene, og det er heller ingen enkeltindikator som gir uttrykk for den generelle kvaliteten i komplekse organisasjoner som sykehus. Derfor bør eventuelle slutninger om kvalitetsforskjeller ikke bare baseres utelukkende på overlevelsesstatistikk, men bekreftes gjennom andre typer utredninger eller undersøkelser. Som for de fleste indikatorer er det viktig å være klar over at det kan være problematisk å benytte dem til alle formål og målgrupper. Det viktigste kriteriet for at overlevelsesindikatorer oppfyller sitt formål er at dataene benyttes aktivt i sykehusenes forbedringsarbeid, med tett oppfølging fra deres respektive foretaksstyrer og RHF-er. Underliggende faktorer som kan forklare variasjoner: Enkelte sykehus har spesialfunksjoner som gjør det vanskelig å tolke overlevelsesresultatet. Det bør bemerkes at det kan være skjedd endringer i sykehusenes funksjoner fra den analyserte perioden og frem til i dag. For enkelte sykehus vil resultatene derfor ikke være relevante for dagens situasjon. Ved siden av statistisk usikkerhet er det andre faktorer som gjør at overlevelse ikke alltid kan tolkes direkte som mål på kvalitet. Dette henger bl.a. sammen med at gyldigheten av de enkelte overlevelsesindikatorene ikke er endelig evaluert i Norge. Foruten den rent statistiske usikkerheten, er de største usikkerhetsmomentene knyttet til manglende validering av diagnose- og kodepraksis, samt mulige forskjeller i pasientsammensetning som ikke fanges opp av justeringen (2). Dette vil bli evaluert av Kunnskapssenteret i et pågående forskningsprosjekt. Den tallmessige verdien av overlevelsessannsynligheten for hvert enkeltsykehus er beheftet med usikkerhet, og må tolkes med forsiktighet. Rekkefølgen av foretak/sykehus er spesielt usikker. 4

5 Analyse og presentasjon av data: I analysene beregnes sannsynligheten for å overleve 30 dager etter innleggelse på norske sykehus, for de siste tre årene i dataperioden. Det brukes en statistisk modell (GLM). Pasientforløp er brukt som analyseenhet. I den statistiske modellen blir hvert forløp fordelt på de enkelte sykehus som inngår i forløpet. Hvert sykehus får en vekt som er beregnet på grunnlag av liggetiden ved sykehuset. For å ta hensyn til ulikheter i pasientsammensetning mellom sykehus er det justert for pasientenes kjønn og alder, antall sykehusinnleggelser i løpet av de to siste årene og et samlemål på belastningen av kroniske sykdommer, Charlsons komorbiditetsindeks, for foregående innleggelser inntil 3 år tilbake i tid. Modellen justerer også for tidstrend i overlevelse. I analysene blir hvert enkelt sykehus sammenliknet med en referanse, konstruert som et gjennomsnitt (på lineær prediktorskala) etter at sykehusene med de 10 % høyeste og 10 % laveste verdiene er ekskludert. I den statistiske signifikanstestingen er det tatt hensyn til at det utføres mange sammenligninger. For å avgjøre om et sykehus skiller seg signifikant fra referansen er sannsynligheten for feil overhodet er satt til maksimalt 10 % (for hver tilstand/tilstandskategori). For å avgjøre om det er indikasjoner på avvik er forventet andel feil blant indikasjonene satt til 10% (False discovery rate, FDR). I tillegg til testing av avvik fra referansen, beregnes det også estimater for overlevelsessannsynlighet. Overlevelsessannsynligheten for hver enhet beregnes som gjennomsnittet av modellert overlevelsessannsynlighet for enhet, tatt over alle forløp i materialet, etter at enhetseffekten er justert inn mot referansen ved en empirisk Bayes-modell. Tall med stor usikkerhet (for små sykehus) blir sterkere justert enn tall med liten usikkerhet. For RHF-ene foretas ikke justering. 5

Tidligere studier i Norge har gitt holdepunkter for at overlevelsestallene varierer mellom sykehus i betydelig grad (1).

Tidligere studier i Norge har gitt holdepunkter for at overlevelsestallene varierer mellom sykehus i betydelig grad (1). Indikator nr: N-046 Versjon nr: 1.0 Indikator relatert til: Nasjonalt indikatorsett Indikator: 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak Godkjent dato: 11.1.2013 1 BESKRIVELSE AV INDIKATOREN

Detaljer

1 BESKRIVELSE AV INDIKATOREN

1 BESKRIVELSE AV INDIKATOREN Indikator nr: Indikator relatert til: Nasjonalt indikatorsett Indikator: Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen Versjon nr: 1.0 Godkjent av Helsedirektoratet Godkjent dato: April 2014 1 BESKRIVELSE

Detaljer

Kunnskapssenterets arbeid med kvalitetsindikatorer

Kunnskapssenterets arbeid med kvalitetsindikatorer Kunnskapssenterets arbeid med kvalitetsindikatorer Anja Schou Lindman, seniorforsker/dr.philos Doris Tove Kristoffersen, statistiker Hvem er vi og hva kan vi? Seksjon for kvalitetsmåling Jon Helgeland

Detaljer

Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet

Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektet Notat fra Kunnskapssenteret Juni 2011 Bakgrunn: Et pågående forskningsprosjekt i Kunnskapssenteret

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling 2. utgave, februar 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Universitetssykehuset i Nord Norge HF, Tromsø sykehus

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Universitetssykehuset i Nord Norge HF, Tromsø sykehus 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Universitetssykehuset i Nord Norge HF, Tromsø sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Bærum sykehus

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Bærum sykehus 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Bærum sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Telemark HF, Notodden

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Telemark HF, Notodden 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Telemark HF, Notodden Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen. Resultater for 2015

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen. Resultater for 2015 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen. Resultater for 2015 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling i Kunnskapsenteret Tittel Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Kvalitetsbasert finansiering Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1) Bakgrunn Evalueringene av «kvalitetsbasert finansiering» (KBF) viser ikke entydige effekter på kvalitet Nordvest-England:

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Haraldsplass Diakonale sykehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Haraldsplass Diakonale sykehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Haraldsplass Diakonale sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling 2. utgave, februar 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Haraldsplass

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske

Detaljer

30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013. Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling November 2014

30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013. Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling November 2014 30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013 Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling November 2014 Tittel 30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013 Institusjon

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Møre og Romsdal HF, Helse Midt-Norge RHF. Resultater for 2016 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Tittel

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Nordlandssykehuset HF, Helse Nord RHF. Resultater for 2016 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Tittel Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse

Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse Arkivsak Dato 15.03.213 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.03.2013 Sak nr 033-2013 Sakstype Temasak Sakstittel Pasientsikkerhet - 30-dagers overlevelse Ingress

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kvalitetsmåling og indikatorer Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapshåndtering og Monitorering Viktige metoder for å evaluere tjenestenes kvalitet Regulatorisk

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Østfold HF

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Østfold HF 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Østfold HF Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Østfold HF

Detaljer

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for Kvalitetsmåling

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for Kvalitetsmåling 2016 Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015 Kvalitetsmåling Utgitt av Folkehelseinstituttet, Seksjon for kvalitetsmåling i Kunnskapssenteret Tittel Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april 2010 Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og nye PPT-mal utfordringer Data og informasjonsflyt for indikatorer Hvordan utvikler vi indikatorer? Kan

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering: Hvor store er kvalitetsvariasjonene og hvilke kvalitetsvariasjoner bør belønnes? NSH-konferanse, 5.2.

Kvalitetsbasert finansiering: Hvor store er kvalitetsvariasjonene og hvilke kvalitetsvariasjoner bør belønnes? NSH-konferanse, 5.2. Kvalitetsbasert finansiering: Hvor store er kvalitetsvariasjonene og hvilke kvalitetsvariasjoner bør belønnes? NSH-konferanse, 5.2.2014 Terje P. Hagen, Tor Iversen og Tron A. Moger Avdeling for helseledelse

Detaljer

Kunnskapssenterets årskonferanse 2006 Jon Helgeland. Måling av 30 dagers overlevelse ved hjerneslag, hjerteinfarkt og hoftebrudd

Kunnskapssenterets årskonferanse 2006 Jon Helgeland. Måling av 30 dagers overlevelse ved hjerneslag, hjerteinfarkt og hoftebrudd Kunnskapssenterets årskonferanse 2006 Jon Helgeland Måling av 30 dagers overlevelse ved hjerneslag, hjerteinfarkt og hoftebrudd Det er tilsynelatende store dødelighetsforskjeller mellom norske sykehus

Detaljer

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting 30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer Seniorrådgiver Per Skretting Målgrupper og målsetting med nasjonale kvalitetsindikatorer Målgrupper: Målsetting: Fagmiljøene, virksomhetene Erfaringsoverføring,

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Sykehuset Østfold HF. Resultater for 2015

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Sykehuset Østfold HF. Resultater for 2015 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Østfold HF. Resultater for 2015 Utgitt av Tittel English title Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling i Kunnskapsenteret Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012. Versjon 09.02.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012. Versjon 09.02. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012 Versjon 09.02.2012 Revidert februar.2012 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling 2. utgave, februar 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Oslo Universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF. Resultater for 2016 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Tittel

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF. Resultater for 2016 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Tittel Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Akershus universitetssykehus HF. Resultater for 2015

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for. Akershus universitetssykehus HF. Resultater for 2015 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Akershus universitetssykehus HF. Resultater for 2015 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitetsmåling i Kunnskapsenteret Tittel Kvalitetsindikatoren

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten. Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten. Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring til beste for pasienten Styreleder Mai Vik Helse Vest RHF Drivkrefter bak funksjonsfordeling Historiske Faglig utvikling Befolkningsgrunnlag Økonomisk tilpasning

Detaljer

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse.

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. 2017 RAPPORT KVALITETSMÅLING Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016 Utgitt av Folkehelseinstituttet, Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, Område

Detaljer

30-dagers reinnleggelse av eldre 2011 2013 resultater for sykehus og kommuner. Notat Mai 2015

30-dagers reinnleggelse av eldre 2011 2013 resultater for sykehus og kommuner. Notat Mai 2015 30-dagers reinnleggelse av eldre 2011 2013 resultater for sykehus og kommuner Notat Mai 2015 Tittel 30-dagers reinnleggelse av eldre 2011 2013. Resultater for sykehus og kommuner Engelsk tittel 30-day

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4

Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4 Innhold Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4 Overordnet utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorer på regionalt nivå ved publiseringen 27. november 2014... 4 Somatisk helse...

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Basisregister Hjerte og karregisteret (2012) Fellesregistermodell Kvalitetsregistre Norsk

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus resultater for året 2014

Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus resultater for året 2014 Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus resultater for året 2014 Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2015 Tittel Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Vestre Viken HF, Drammen sykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling 2. utgave, februar 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

Detaljer

Hvilken kontekst opererer vi i når bruker kvalitetsindikatorer? - erfaringer og noen tanker om veien videre

Hvilken kontekst opererer vi i når bruker kvalitetsindikatorer? - erfaringer og noen tanker om veien videre 1 Hvilken kontekst opererer vi i når bruker kvalitetsindikatorer? - erfaringer og noen tanker om veien videre Birgitte Kalseth SINTEF Helse 2 I hvilken sammenheng skal indikatorer brukes? - utvikling og

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Akershus universitetssykehus HF

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Akershus universitetssykehus HF 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Akershus universitetssykehus HF Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling 2. utgave, februar 2015 Tittel 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Dok 3:5 (2016 2017) Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Formål med medisinsk koding 3. Mål og problemstillinger for undersøkelsen

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk?

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? NSHs lederkonferanse 10. februar 2006 VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? John-Arne Røttingen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014 Versjon 01.01.2014 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag Definisjonskatalog

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013 Versjon 01.01.2013 Revidert desember 2012 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer helsefag HELSE SØR ØST RHF 2011. Versjon 06.01.2011

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer helsefag HELSE SØR ØST RHF 2011. Versjon 06.01.2011 DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer helsefag HELSE SØR ØST RHF 2011 Versjon 06.01.2011 Revidert desember 2010, Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for bestilling og rapportering

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg DRG-forum Trondheim 10.03.2014 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005). Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Nasjonale kvalitetsindikatorer Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. nov 2014 Janne Lind, Helsedirektoratet Innhold Hva

Detaljer

DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling. Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS

DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling. Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS Virksomhetsstyring Etablere standarder og mål / budsjett, måle og håndtere avvik og måloppnåelse

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2015. Versjon 20.02.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2015. Versjon 20.02. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2015 Versjon 20.02.2015 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag Definisjonskatalog

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering?

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Øystein Krüger Diakonhjemmet Sykehus Rapport fra Riksrevisjonen 2004-2005: Årsaker og konsekvenser av lav kodekvalitet i helseforetakene

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre inkl. nasjonale kvalitetsindikatorer HELSE SØR-ØST RHF Versjon

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre inkl. nasjonale kvalitetsindikatorer HELSE SØR-ØST RHF Versjon DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre inkl. nasjonale kvalitetsindikatorer HELSE SØR-ØST RHF 2010 Versjon 22.12.2009 Revidert desember 2009, Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for bestilling og rapportering Definisjonskatalog

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Nord Trøndelag HF, Sykehuset Levanger

30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Nord Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for Helse Nord Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Notat fra Kunnskapssenteret Kvalitetsmåling Desember 2014 Tittel 30 dagers overlevelse. Institusjonsrapport for

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 HVA SKJER MED SYKEHUSENE NÅ? ANTALL HELSEFORETAK REDUSERT FRA 47 i 2002 TIL 19 I DAG HELSEFORETAKENE

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF A1369 RAPPORT Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005 Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF Helse Januar 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem?

Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem? Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem? NSH konferanse 10. februar 2006 Per Skretting Sosial- og helsedirektoratet Bakgrunn og føringer nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer