Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr ÅRSMELDING FOR 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008"

Transkript

1 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som menighetens første prest. Han var aldri ansatt av menigheten, men utførte sitt arbeid her på misjonærvisum. Han har imidlertid fortsatt som formell styreleder inntil en ny styreleder blir valgt til menighetsstyret ved neste årsmøte. Den russisk-ortodokse kirkes ledelse oppnevnte på synodemøtet 21. august 2007 f. Dmytro Ostanin til ny forstander i den russisk-ortodokse menigheten i Bergen. Fader Dmytro fikk også pastoralansvar for Bergensmenighetens avdelinger i Bodø, Mo i Rana samt HI. Irina menighet i Stavanger. Fader Dmytro ankom til Norge 3. januar 2008 og begynte umiddelbart sin tjeneste. Fader Dmytro har hittil vært ansatt i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling, og han er delvis kjent med arbeidet i Norge fra tidligere besøk. Dmytro Ostanin, som tidligere har fungert som både kantor og leser i Hl. Olga menighet i Oslo, ble søndag 4. juli 2007 diakonviet i Kristi Frelsers katedral i Kaliningrad av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Søndag 15. juli 2007 ble han presteviet av samme biskop i Uspenskij-katedralen i Smolensk. F. Dmytro kommer fra Ukraina og har høyere teologisk utdannelse fra St. Petersburg og Kiev. Styret i menigheten brukte i siste halvdel av 2007 mye tid og ressurser på å ordne mottakelse for den nye presten (visa invitasjon, finansiering, korrespondanse, leilighet, ny webside osv.). Dette har vært spesielt viktig siden synodemøtet 21. august 2007 bestemte at fra og med år 2008 skulle den ortodokse presten være bosatt i Bergen og ikke i Stavanger, som i perioden Menighetens postadresse: Kristi Åpenbaringsmenighet, v/yuliya Yerokhina Knutsen, Sætervegen 14, 5236 Rådal. Telefon: , mobil (daglig leder) e-post: / e-post: Internett: / Det understrekes at prest D. Ostanin i tillegg har sine egne web-sider utenfor styrets kontroll. Disse er omtalt senere i årsmeldingen. Han kommuniserte tilfredsstillende med styret fram til midten av mars 2008, men uten grunn økte deretter hans mistillit til styret og han har latt være å informere om sine gjøremål utover det han egenrådig legger ut på Internet. En kort muntlig redegjørelse ble presentert på styremøte 13. april Styret har imidlertid ikke mottatt noen årsrapport for året 2008, verken på russisk eller på norsk. Derved er det heller ikke i denne årsrapporten mulig å reflektere prestens virksomhet på en helhetlig måte.

2 2 Bispeembete, presteskapet og menighetsråd Bispeembete - menigheten tilhører Den russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) og er kirkejuridisk underlagt Den Hellige Synode. Det praktiske bispeansvar utøves av formannen i Moskvapatriarkatets avdeling for eksterne kirkelige forbindelser metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Dette kan det bli endringer i etter den tragiske bortgang av Patriark Alexei II for hele Russland, 4. desember Presteskap: forstander - f. Dmitro Ostanin, født 23. mai 1973 (i Bergen fra 3. januar 2008) (bopel: Korgeliskaret 4, 5225 Bergen). Det var ingen endring av vedtekter i Styret ble endret på årsmøte 19. januar 2007 i Mariakirken (Bergen). Menighetsstyret har bestått av 6 medlemmer: styreleder fader Mikhail Selyavkin, nestleder Alexei Sioutine, styremedlemmer Irina Blankova, Alexandra Fladaas, Volodymyr Panivskyi (Valdemar Karlsson) og Yuliya Yerokhina Knutsen. Daglig leder var Alexander Petrov ( ) og YuliyaYerokhina Knutsen (fra ). Det var heller ingen endring av vedtekter og det ble ikke avholdt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i Det ble avholdt 6 styremøter hvor styret var samlet. Dessuten ble en rekke telefonmøter gjennomført. Styrets sammensetning var i 2008 slik som tidligere år og bestod av 6 medlemmer: Styreleder, nestleder, daglig leder/1. styremedlem, 2. styremedlem, 3. styremedlem, 4. styremedlem. Styreleder har vært prest Mikhail Selyavkin, men denne har ikke vært tilgjenglig siden februar 2007 fordi han er flyttet tilbake til Moskva. Han står imidlertid fortsatt som formell styreleder i Brønnøysund-registeret. Kasserer/økonomiansvarlig er ifølge vedtektene ikke medlem av styret. Det sittende styre finner denne styresammensetningen svært uheldig. Faktisk er det slik at vedtektene ikke spesifiserer hvordan sammensetningen av styret skal være. Det står kun i 5 Menighetens styre at styret skal bestå av 6 personer. Skal Kristi Åpenbaringsmenighet kunne fungere som en organisasjon i fremtiden må det, slik det sittende styre ser det, gjøres endringer i vedtektene som spesifiserer hvordan styresammensetningen være. Det må også nedfelles i vedtektene hvordan kasserer/økonomiansvarlig skal utpekes/velges. I dagens vedtekter står det faktisk ingenting om kasserer/økonomiansvarlig. Det er viktig at ved valg av nytt styre må årsmøte sikre at kompetente og etterrettelige personer kommer inn i de respektive verv, personer som også er i stand til å føre referater og skrive årsmelding på norsk. Dette er vesentlig dersom en organisasjon skal kunne arbeide seriøst og dokumentere sine aktiviteter overfor norske myndigheter. Konflikten i menigheten i 2008 er et godt eksempel på de vanskeligheter som kan oppstå og som krever ryddighet og dokumentasjon i alle ledd og spesielt på norsk. Gudstjenestevirksomhet Gudstjenester ble holdt i Mariakirken i Bergen på søndager kl. 13:00, (fra januar 2008 til april 2008). Fra april 2008 ble gudstjenester holdt i St. Sunniva kapell på søndager kl.10. En god del andre gudstjenester ble avholdt på andre dager, gjerne i forbindelse med spesielle religiøse høytider.

3 3 Prest D. Ostanin har besøkt Hl. Irina menighet i Stavanger 6-7 ganger, hvor det også har vært avholdt gudstjeneste de fleste gangene. Han har reist til Mo i Rana to ganger, men han har ikke villet reise til Bodø for å betjene menighetens medlemmer der. Alle gudstjenester har vært gjennomført på kirkeslavisk av f. Dmytro Ostanin. På gudstjenestene har det som regel deltatt fra 15 til 50 mennesker. Det vises ellers til den informasjon som er lagt ut på D. Ostanins web-sider vedr. hans kirkelige virksomhet. Besøk av biskop Mark fra Moskva Bispebesøket fant sted november Sammen med biskopen reiste velgjører Pavel Petrov og igumen Kliment (Hl. Olga menighet i Oslo). Følgende personer deltok på første møte som styret i menigheten hadde med biskopen lørdag 15. november på First Hotel Marin i Bergen sentrum: Yuliya Yerokhina Knutsen, Alexandra Fladås, Irina Blankova, Vladimir Panivsky (Valdemar Karlsson) og Alexander Petrov. Biskopen ble da orientert om den finansielle situasjon i menigheten og generelt om samarbeidet med prest D. Ostanin. Den ble det forrettet gudstjeneste ved biskop Mark, igumen Kliment og prest D. Ostanin. Etter tjeneste var det kirkekaffe og kaker hvor mange sognebarn deltok i samtale med biskopen. Ulike synspunkter på menighetens styre og prest D. Ostanins virke ble da fremført av en rekke personer. Det er svært usikkert hvorvidt alle personene som uttalte seg virkelig var medlemmer av Kristi Åpenbaringsmenighet. Etterpå var det middag på restaurant. I løpet av felles middag på restaurant Bryggeloftet søndag 16. november ble det holdt et tredje møte med biskop Mark og igumen Kliment (Hl. Olga menighet i Oslo). Her deltok de samme representantene fra styret som på første møte, dessuten Dmytro Ostanin, Alexei Sioutine og Natalia Lied. Yuliya Yerokhina Knutsens ektefelle Tor Knutsen var også til stede. På dette siste møte ga biskopen klart beskjed om at Ostanin måtte akseptere oppsigelsen og godta en økonomisk kompensasjon fra menighetens styre. Det ble dessuten bedt om at årsregnskapet skulle foretas av et autorisert regnskapsbyrå og etter det gå til autorisert revisjon. Dette ble akseptert av styret og av prest Dmytro Ostanin. Biskop Mark var absolutt helt imot at saken skulle gå til hovedforhandling i tingretten. Han utrykte klart at saken burde avgjøres i forbindelse med rettsmeglingen 22. november. Biskopen var under hele besøket fulgt av velgjører Pavel Petrov som også betalte utgiftene til middag på restaurant Bryggeloftet. I prosesskriv datert 19. november 2008 oppsummerer og formulerer Ostanins adv. Rune Valaker fire krav som han påstår biskopen framførte på møtet 16. november. Til dette har vi følgende kommentarer. Adv. Valaker var ikke tilstede på møtet. Det er definitivt ikke korrekt at biskopen sa at Ostanins ansettelsesforhold og herunder arbeidsrettsaken skulle avgjøres av det styre som blir valgt 12. desember. Denne påstanden er direkte gal. Biskopen ønsket og oppfordret partene til å avslutte konflikten på rettsmeklingen. Når det gjelder påstanden i Vallakers brev (med henvisning biskopen) at styremedlemmene Yuliya Knutsen og Irina Blankova ikke burde gis fornyet tillit så er dette feil bruk av ord og gir uttrykk for en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Yuliya Yerokhina Knutsen ble anmodet om å trekke seg som daglig leder og Irina Blankova som styremedlem, fordi det som biskopens sa kanskje ville være godt for disse å slippe belastningen med alt rotet som menighetens styre/ledelse nå er innviklet i. At biskopen

4 4 skulle ha sagt at Alexander Petrov ikke lenger skulle ha kontroll på foreningens økonomi er en påstand som igjen har utgangspunkt i Ostanins fantasi. På samme måte som for Yuliya ble Alexander Petrov anmodet om å trekke seg som økonomiansvarlig på årsmøte fordi det som biskopen sa, kanskje kunne bidra til å skape ro i menigheten. Valg av ord i adv. Valakers (les: Ostanins) påstander over, gir et meget annet inntrykk enn hvordan samtalen med biskopen egentlig forløp den 16. november Dessverre finnes det ikke noen skriftlig dokumentasjon fra disse møtene med biskopen. Dette gir selvsagt grobunn for ulike tolkninger av hva som ble sagt, men det sittende styret mener med det ovenstående å reflektere diskusjonen på en balansert måte. Senere har også biskopenes vilje i flere sammenhenger blitt presentert på ulike vis av prest D. Ostanin, og alltid slik at det stiller styret i menigheten i et dårlig lys, blant annet på Internet. Det understrekes at det aldri forelå en skriftlig avtale med biskop Mark i de spørsmål som er gjengitt over. Opplysnings og studievirksomhet Opplysningsvirksomheten er gjennomført på russisk og norsk (i mindre grad). Det har så vidt styret kjenner til ikke vært gjennomført opplysningsvirksomhet om ortodoksi og åndelig liv hverken på russisk eller norsk av f. Dmytro. Det var ikke avholdt korøvelser på kirkeslavisk med f. Dmytro og med kantor I. Blankova, som medlem av menighetsstyret. Andre bidrar nå til korvirksomheten ved gudstjeneste, men styret har ingen oppdaterte opplysninger om denne aktiviteten. Dessverre har styret vært for lite flinke med våre egne web-sider på både når det gjelder design og den informasjon som regelmessig burde vært publisert. En av årsakene til dette er at styret har hatt liten ekspertise på bygging av nettsider og dessuten at konflikten i menigheten har tatt mesteparten av styrets tid. Fram til 4. desember 2008 var økonomiansvarlig Alexander Petrov kontaktperson overfor Internettilbyder MyWebhost ANS for nettsidene til Kristi Åpenbaringsmenighet. Økonomi I begynnelsen av 2008 hadde menigheten relativt god økonomi, men på grunn av mange utgifter (lønn til prest, skatt og arbeidsgiveravgift, advokatutgifter og utgifter til oversettelse av diverse dokumenter fra russisk til norsk etc.), ble det en betydelig forverring av økonomien utover våren Særlig når det forventede bidrag fra hovedkirken i Moskva ikke ble innbetalt til menighetens konto. Alt administrativt arbeid og alle menighetsaktiviteter utenom gudstjenester, er utført på frivillig grunnlag. Det er ikke utbetalt godtgjørelse for styrearbeid i menighetsrådet eller for daglig ledelse. Menighetens regnskap viser dermed en betydelig reduksjon i de forvaltede midler ved inngangen til I løpet av perioden januar til april 2008 hadde vi et bidrag i kollekt/gaver på kr ,50. Fra ca. medio april derimot har menighetens styre ikke mottatt kollektmidler fra gudstjenestene. Menighetens styre vet at det har blitt samlet inn kollekt ved alle gudstjenestene, men disse midlene er holdt skjult for styret og økonomiansvarlig. Menighetens styre forfattet et brev til

5 5 prest D. Ostanin datert 22. november 2008 om disse forholdene, og ba om at disse midlene umiddelbart ble overført menighetens konto. En kopi av dette brevet ble også sendt Fylkesmannen i Hordaland. Ved utgangen av 2008 når denne årsrapporten skrives, har menighetens styre fortsatt ikke sett noe til disse midlene. Brevet sendt til Ostanin foreligger i Vedlegg 1 til denne årsrapporten. Medlemskap og innmeldingsskjema I løpet av 2008 har det ikke vært registrert utmeldinger. Styret har imidlertid arbeidet med å oppdatere de opprinnelige medlemslistene som ble overtatt fra nestleder Alexei Sioutine i mai Menigheten har fått pålegg fra Fylkesmannen i Hordaland i brev av 11. november 2008, at det hvert år i forbindelse med årsmelding skal redegjøres for rutiner når det gjelder innmelding og utmelding av menigheten. Kristi Åpenbaringsmenighet har ikke hatt gode nok rutiner på dette. Det har lenge eksistert et eget Innmeldingsskjema, men nå er det også laget et Utmeldingsskjema og disse er begge gjort tilgjengelig og kan lastes ned fra Internet på menighetens offisielle webside eller fra Det vil bli foreslått på årsmøtet 2008 at denne oppgaven tillegges styrets nestleder og økonomiansvarlig å ha ansvar for. Menigheten sendte via kasserer/økonomiansvarlig pr. 1. april 2008 inn liste på 205 personer til Fylkesmannen i Hordaland. I oversikten fra Fylkesmannen er antall uavklarte personnummer lik 39. Disse fordelte seg slik: 24 personer med D-nummer, 1 person født etter , 6 var også registrert for annet trossamfunn, 3 var ikke bosatt i Norge, 4 var dobbeltregistrert på egen liste, 1 registrert med ugyldig personnummer. Antall avklart for vedtak statlig og kommunalt tilskudd ble oppgitt til 166. For å illustrere hva som kan skje i en organisasjon når det ikke er orden på hvem som skal føre medlemsregisteret, eller en gruppering vil kontrollere medlemsregistret selv uten at styret i organisasjonen holdes løpende orientert, vises det til følgende historier. Dmytro Ostanin var registrert på opprinnelig liste som ble sendt inn fra menigheten (v/alexander Petrov) til Fylkesmannen/Brønnøysund-registeret. Når listene over uavklarte nummer (den såkalte feillisten ), ble sendt tilbake til menigheten for kontroll, ble denne sendt til D. Ostanin fordi han i mellomtiden urettmessig hadde fått registrert sin private postadresse som menighetens offisielle postadresse hos Fylkesmannen i Hordaland. Det må presiseres her at de personnummer som aksepteres som tilskuddsberettigede aldri er vedlagt denne feillisten. Fylkesmannen i Hordaland/ Brønnøysundregisteret fant ved sin kontroll at ett personnummer var ugyldig. Dette personnummeret tilhører ifølge medlemslisten Svetlana Bern. På feillisten fra Fylkesmannen som skal sendes inn pr. 1. september hvert år er hennes personnummer oppgitt å være ugyldig og det er da lagt inn mulighet for å rette dette. Noen foretok da en rettelse på denne listen og førte inn Dmytro Ostanins personnummer. Siden Ostanins personnummer allerede var innsendt med opprinnelig liste ble dette registrert to ganger, med den følge at Ostanins personnummer kom på listen over dobbeltregistrerte. Heller enn å føre inn sitt eget personnummer en gang til, burde kanskje prest D. Ostanin ha fått sjekket hvorfor Svetlana Berns personnummer ikke var gyldig? Et annet tilfelle er Марченков, Сергей (Marchenkov Sergej). Vedkommende ble

6 6 registrert på ett tidligere tidspunkt og forelå derfor i menighetens originale liste vedlikeholdt av styret. Personnummer til Марченков, Сергей ble imidlertid også tilført listen senere ved at et antall på 16 personnummer ble innlevert av Dmytro Ostanin (før 1. april 2008), men da uten at andre data ble oppgitt for disse personene. Derved oppstod nok en dobbeltbokføring som anmerkes av Brønnøysundregisteret/Fylkesmannen. At Ostanin sannsynligvis holdt skjult en rekke medlemsskjema for menighetens styre ble tatt opp i et eget skriv til Fylkesmannen i Hordaland den 22. november 2008 (se Vedlegg 2). Om det skyldtes styrets henvendelse til Fylkesmannen i Hordaland vites ikke, men onsdag 3. desember 2008 mottok daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen 120 medlemsskjema som presten har holdt skjult for styret helt siden februar 2008 (se Vedlegg 3). Det første av disse skjemaene er datert så tidlig som 20. februar 2008, altså langt tidligere enn konflikten med Ostanin forverret seg. Av disse 120 skjemaene var 39 skjema kun registrert med D-nummer og 51 kun med fødselsdato. 14 skjema (16 personer inkl. barn) var tidligere registrert pr. 1. april 2008, men da uten at skjemaene var overlevert til styret. For 15 skjema (21 personer inkl. barn), var skjema utfylt med personnummer og korrekt registrert, men disse var inntil 3. desember ukjente for styret. Bemerk at = 90 personer altså ikke er støtteberettiget fordi de kun har oppgitt fødselsnummer eller D-nummer på sine medlemsskjema. For flere av de 21 personene som er angitt over, kunne man ha fått tilskudd for dersom de hadde vært kjent for styret på et tidligere tidspunkt. Det vises i denne forbindelse til følgende sak. I prosesskriv fra adv. Rune Vallaker datert skriver han Videre har foreningen ikke sørget for at samtlige mulige medlemmer i menigheten er meldt inn til trosregisteret slik at foreningen mottar statstøtte for 100 medlemmer mindre enn det reelle mulige medlemstall i Hordaland skulle tilsi. Det er vel ikke tvil om at det er D. Ostanin som har fortalt dette til Valaker. I lys av det ovenstående er dette da en totalt løgnaktig påstand. 90 av 120 stk er faktisk ikke støtteberettiget i det hele tatt, og de andre som eventuelt kunne ha vært registrert før 1. april, har vært holdt skjult for styret. Av de 120 medlemsskjema det refereres til over så finnes det en egen liste over ca. 50 personer som adv. Vallaker også henviser til fordi de krevde nytt årsmøte i mai-juni Denne listen er gitt i Vedlegg 4. Alle disse personene det vises til i denne listen er kun registrert med fødselsnummer. Styret har gjort en henvendelse via e-post til Bergen Group for å få avklart om disse personene i det hele tatt er i Norge og arbeider for selskapet. Dessuten har vår advokat Per Magne Kristiansen snakket direkte med personalansvarlig i selskapet. Vår advokat fikk da opplyst at de fleste på denne listen aldri har vært ansatt i selskapet i Norge, men i datterselskap i utlandet. De har i hovedsak vært på kortidsopphold (6 uker) før de har returnert til sitt hjemland. Styret i menigheten avventer nå videre svar på denne saken fra Bergen Group. Hvorfor det trengs en avklaring på medlemskap, stemmerett ved valg til styre og hvem som kan velges til styret, er tatt opp i et eget vedlegg til denne årsrapporten (se Vedlegg 5). Det burde være klart for menighetens medlemmer at det er svært betenkelig hvis noen kan levere inn en masse medlemsskjema for personer som f.eks. bare har et 6-ukers opphold i Norge og så kreve at disse skal være medlem med samme rettigheter (f.eks. stemmerett ved årsmøte) som dem som har fast opphold i landet. Hvis man aksepterer fulle rettigheter for

7 7 slike personer sier det seg selv at man ligger til rette for manipulering av menighetens årsmøte og virksomhet også i fremtiden. Det vises også til andre forslag til endringer i menighetens vedtekter (se Vedlegg 5). Styret vil på det kommende årsmøte foreslå flere vedtektsendringer i organisasjonen som vi mener vil forbedre rutiner og organisasjonen generelt. Vedtektsendringene vedrørende medlemskap/ stemmerett er foreslått fordi de vil gi større klarhet og mindre rom for misforståelser samt gjøre det lettere for det neste styret og unngå fremtidige konflikter. Pr. 29/12-08 har styret mottatt ca. 10 henvendelser på medlemmer som ønsker å melde seg ut p.g.a. konfliktene i menigheten. Gamle medlemsskjema Daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen overtok ansvar for arkivering/vedlikehold av medlemsregisteret i mai Før dette tidspunkt var det økonomiansvarlig Alexander Petrov og nestleder Alexei Sioutine som henholdsvis sendte innberetning til Fylkesmannen i Hordaland og som hadde ansvar for ajourhold av medlemsregisteret. Nåværende daglig leder overtok ansvar for ajourhold i mai 2007 fordi nestleder Alexei Sioutine informerte styret om at han skulle reise til Russland for en lengre periode, faktisk så lenge at det var usikkert når han kom tilbake. Det ble forstått slik at han reiste dit blant annet for å se på mulighetene for å flytte tilbake og skaffe seg en jobb der. I perioden hvor Petrov og Sioutine hadde ansvaret for ajourhold av medlemslistene ble mange medlemmer innmeldt i menigheten uten at innmeldingsskjema fulgte personopplysningene. I dag mangler det derfor innmeldingsskjema for ca. 40 personer fra denne perioden. Noen av disse medlemmene ble rekruttert mens Alexander Petrov og tidligere styreleder Mikhail Selyavkin var på reise i Nordland i 2006, blant annet i Mo i Rana og Bodø. De fleste av medlemmene registrert i disse byene har riktignok skrevet seg på en egen liste og signert der. Hvorfor det ikke finnes innmeldingsskjema for et antall medlemmer som nevnt over, kan daglig leder ikke svare på og heller ikke ta ansvar for. Dette ansvaret må nestleder og tidligere økonomiansvarlig svare for. For de fleste av disse medlemmene er det innvilget stats- og kommunal støtte. Menighetens web-sider - sabotasje av Den russisk ortodokse kirken i Norge sine offisielle web-sider er henholdvis og Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen og Hl. Irina menighet i Stavanger har benyttet som sin offisielle web-side, mens det er menigheten i Oslo (Hl. Olga menighet) som benytter Web-domenet som Kristi Åpenbaringsmenighet deler med menigheten i Stavanger (www.orthodox.no) ble utsatt for sabotasje ved at ukjente logget seg på serveren og slettet alt innhold inkludert sikkerhetskopi den 4/12-08 kl. 10:57. Vi hadde tidligere annonsert på disse web-sidene at fullstendig saksliste til årsmøte 2008 som altså var planlagt avholdt fredag 12. desember, skulle legges ut på nettet senest i løpet av 5. desember Av ovennevnte grunn ble vi derfor forhindret fra å gjøre dette, og man kan bare spekulere i hvilke motiver som danner bakteppet for nevnte sabotasje. Denne siste saken ble politianmeldt mandag 8/ Se Vedlegg 6.

8 8 Prest Dmytro Ostanin har operert på Internet i lengre tid og han har etablert en rekke web-sider for å informere menigheten om sin virksomhet og om gudstjenester som skal holdes. Dette har han gjort på eget initiativ fordi han ikke vil ha noe med det sittende styret å gjøre. Ostanin har laget mange flotte sider, og således informert godt om gudstjenestene og sin egen aktivitet og fortreffelighet. Ostanin har imidlertid også brukt Internet til å legge ut meget ufordelaktig og direkte gal informasjon om navngitte personer i styret, daglig leder og kasserer ved flere anledninger. Dette kan ikke kalles annet enn personlig trakassering, illojalitet og intrigemakeri. Internet har vært en arena hvor presten har kunnet operere fritt. En av hans siste artikler publisert rundt er av meget injurierende karakter, særlig for daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen. Spesifikke artikler som prest D. Ostanin har publisert og hvor sjikane av styret/daglig leder forekommer, er oversatt til norsk av autorisert translatør og de finnes i Vedlegg 7, 8, 9 både i russisk og norsk utgave. Det presiseres at det sittende styre ikke har villet drive polemikk i det offentlige rom av den karakter som presten har bedrevet, da dette neppe kan sies å være en arbeidsform og en måte å håndtere en konflikt på som voksne mennesker kan være bekjent av. Det betyr imidlertid ikke at det sittende styret eller daglig leder er engstelig for å ta denne spesielle saken videre, hvis det skulle bli aktuelt. Det betyr bare at styret og daglig leder selv vil bestemme tidspunkt dersom en velger å gjøre det. Redegjørelse vedrørende konflikt mellom prest Dmytro Ostanin og styret i Kristi Åpenbaringsmenighet. På et møte i Moskva den 21. juli 2007 utnevnte Den Hellige Synoden i den russisk-ortodokse kirken Dmytro Ostanin til prest for de russisk-ortodokse menighetene i Bergen og Stavanger. Det gjøres oppmerksom på at det i Bodø og Mo i Rana også er avdelinger underlagt menigheten i Bergen. Verken menigheten i Bergen eller i Stavanger ba om denne utnevnelsen, selv om vi har ytret ønske om egen prest. Det er viktig å understreke de særlige omstendigheter rundt Ostanins ansettelse, nemlig at han ble utnevnt til forstander for menighetene i Bergen og bare prest i Stavanger uten at menighetene på forhånd ble konsultert om den finansielle situasjonen. Det er også særlig viktig at Ostanin i 2007 og 2008 ble varslet om at menigheten i Bergen har svak økonomi. Han avslo tilbudet om å reise til Norge på misjonervisum, som ikke ville ha satt store krav til finansiering. Som forstander utnevnt av det høyeste hellige organet i den russiskortodokse kirken, insisterte han på å reise til Norge på arbeidsvisum. Dette ville gi ham mulighet til å ta med seg sin kone. Ledelsen i menigheten har imidlertid aldri invitert prestens kone og/eller andre slektninger til Bergen, dette har han gjort frivillig og på eget initiativ. Videre ble Ostanin varslet om at for å oppfylle de økonomiske kravene som den norske staten stiller for arbeidstillatelse, ville det være nødvendig at tre ulike organisasjoner månedlig finansierte hans opphold (heretter kalt tredeling av lønn). Moskvapatriarkatets avdeling for kirkelige utenrikssaker i Moskva var foreslått å betale NOK 8000,- per måned, menigheten i Bergen NOK 5000,- per måned, og menigheten i Stavanger NOK 4773,- per måned. Dette ble offentliggjort skriftlig på menighetens første styremøte 12. februar 2008, hvor Ostanin deltok. Han aksepterte planen. Det fremlagte forslaget var resultat av en lengre prosess som startet sommeren 2007, med utstrakt korrespondanse utover høsten 2007 og inn i Det vedlegges diverse e-post dokumentasjon mellom Alexander Petrov, Dmitro Ostanin og f. Kliment (Hl. Olga

9 9 menighet i Oslo) og Jurij Belousov (Hl. Irina menighet i Stavanger), som viser grunnlaget for denne finansieringsmodellen, altså tredelingen av Ostanins lønn, dessuten de råd som ble gitt av f. Kliment i Oslo i denne forbindelse (se Vedlegg 10). Et av hovedpoengene med denne tredelingen var at midler fra hovedkirken i Moskva måtte overføres til Kristi Åpenbaringsmenighets konto slik at menigheten kunne betale inn skatt, arbeidsgiveravgift og pensjon til kemneren i Bergen tilsvarende det som skulle utbetales som lønn til Ostanin. Norsk lov krever nemlig at én organisasjon står ansvarlig som arbeidsgiver i et slikt tilfelle. I løpet av 1. kvartal 2008 overførte menighetene i Bergen og Stavanger sine deler av finansieringen. Ostanin nektet imidlertid å opplyse om Moskvapatriakartet overførte NOK 8000,- per måned til hans bankkonto på grunn av hans mistillit til menighetens ledelse. Han har erklært at Moskvapatriarkatet fulgte opp planen, men har samtidig en rekke ganger uttrykt offentlig at ledelsen i menigheten er innblandet i økonomisk utroskap. Ostanin har ingen bevis for dette, og styret ble kraftig provosert av prestens påstander. Det Ostanin imidlertid sier er at han gjennom skriftemål har fått opplysninger om at daglig leder har underslått penger fra kirkekassen. Dette er selvsagt ren løgn. Ostanin bruker her et påstått skriftemål som bevis. Innenfor den ortodokse kirke er det slik at hvis en person under skriftemål begynner å snakke om andre personer heller enn om seg selv, så skal presten umiddelbart stoppe vedkommende. Når en person skrifter er det personens egne feil som skal bekjennes, ikke alle andres feil. Ostanin bruker her skriftemål i egen vinnings interesse og som ren manipulasjon. Etter analyse av finanssituasjonen i 1. kvartal 2008, mangel på finansiering fra Moskva, og prestens oppførsel mot ledelsen, bestemte styret i menigheten seg for å sende en anmodning til relevant norsk etat for å avslutte hans arbeidstillatelse. Menighetsstyret var også uenig i Ostanins krav om å lede styret selv. Han kan etter vår oppfatning ikke lede organisasjonen som inviterte ham og er hans arbeidsgiver. Det var også svært provoserende da han i april 2008 prøvde å få daglig leder til først å undertegne hans arbeidskontrakt for så å kreve at hun fratrådte sitt verv rett etter. 10. mai 2008 fikk ledelsen i menigheten et brev fra Ostanins advokat, hvor Ostanin igjen krever at menigheten skal undertegne en arbeidskontrakt med ham. Ledelsen i menigheten stilte seg uforstående til denne saken, da ledelsen tidligere hadde varslet Ostanin om at menigheten aldri har hatt råd til alene å finansiere hans arbeidsopphold (se Vedlegg 10). Ansvaret for underfinansiering og økonomisk svakhet i forhold til arbeidstillatelsens krav, var et resultat av at Ostanin ikke fikk lovte midler fra Moskvapatriarkatet, eller da han fikk disse midlene, så ble de aldri utbetalt til menigheten. Rettsforliket av 25. november bekrefter at Ostanin fikk penger fra Moskva, men at pengene aldri kom videre til menighetens konto. All tidligere kommunikasjon mellom partene dokumenterer at Ostanins meget godt visste om tredelingen av lønn og at pengene fra Moskva måtte gå inn på menighetens konto. Han hadde heller aldri innvendinger mot denne finansieringsmodellen (se Vedlegg 10). Ledelsen i menigheten er klar over at menighetens andel av lønnsutbetalingene til Ostanin i en periode var mangelfulle med hensyn til innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Vi innrømmer at vi ikke har hatt gode nok kunnskaper på dette området, men dette er nå rettet opp i sin helhet.

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk -

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Kampen om barna - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Innsendere Elisabeth Risa, Stavangergruppen Ina Gundersen, Undersøkende avdeling Knut Gjerseth Olsen, Undersøkende avdeling

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer