KRONSTADPARKEN - Bolig- og næringspark -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRONSTADPARKEN - Bolig- og næringspark -"

Transkript

1 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR KRONSTADPARKEN - Bolig- og næringspark - GRUNNLAGSDOKUMENT - analyser og planfaglige vurderinger - Bara Eiendommer AS Svendsen Eiendom AS

2 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark FORORD Denne private reguleringsplanen er utformet som et samarbeid mellom Bara Eiendommer AS v/knut Galtung Døsvig og Svendsen Eiendom AS v/rune Svendsen. Trengereid Fabrikker v/magne Storetvedt var opprinnelig innitiativtaker til planen, men under planprosessen solgte Trengereid Fabrikker alle sine eiendommer i området. Andre grunneiere innenfor planområdet har vært orientert om planarbeidet, og ble i startfasen oppfordret til å delta og komme med innspill og kommentarer. I forbindelse med analyserapporten ble det også gjennomført en spørreundersøkelse bland alle grunneierne innenfor planområdet. Vestnorsk Plangruppe/Norconsult Bergen ved sivilarkitekt Jo Ulltveit-Moe har vært konsulent for plan-arbeidet. Saksbehandler for Bergen kommune, planavdelingen, har vært Kjell Nordal. For utfyllende analyser av området vises det til arbeid som er utført i forbindelse med Kommunedelplan Næringskorridor ved planavdelingen ytre-by i Bergen kommune. Mange delutredninger er allerede utformet i forbindelse med kommunedelplanen. Hoveddelen av denne grunnlagsrapporten ble utformet våren 2000, men av ulike årsaker ble arbeidet innstilt ca et år og gjenopptatt våren En del informasjon er oppdatert, men det kan likevel forekomme at enkelte nye beslutninger, vedtak e.l. ikke er fanget opp. I januar 2002 ble det også reist spørsmål om reguleringsplanen var et tiltak som skulle løst ut utredningsplikt ihht. bestemmelsene om konsekvensutredning (KU). Ut i fra en beskrivelse av planene for området vurderte både planavdelingen i kommunen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen at reguleringsplanen ikke skulle løse ut krav om KU. Mars 2002 Jo Ulltveit-Moe Vestnorsk Plangruppe Norconsult Bergen side 2

3 Grunnlagsdokument INNHOLD: 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planarbeidet... side Beskrivelse av området... side beliggenhet / historikk... side rolle... side 6 2 OVERORDNEDE FORHOLD 2.1 Gjeldende planer... side Andre aktuelle planer... side bybanen... side søndre innfartsåre... side tverrforbindelsen... side samlokalisering av Høgskolen i Bergen... side kommunedelplan Næringskorridor... side rullering av kommuneplanens arealdel... side Solheimsviken m.m.... side parkeringspolitikk... side fjernvarmeanlegg... side luftforurensing / støy... side andre rammer... side kulturminnegrunnlag... side 13 3 OMRÅDET 3.1 Planavgrensing... side høringsinnspill... side Grunneiere... side Dagens bruk... side gulvareal / utnytting... side funksjoner / virksomhet... side uteareal... side Veg og trafikk... side ekstern trafikk... side intern trafikk... side Vann og avløp... side Bebyggelsen... side Konteksten... side 26 4 OPPSUMMERING OG PLANVURDERINGER 4.1 Potensialer og rolle... side potensial mht.beliggenhet... side potensial mht.bebyggelsen... side områdets rolle... side De fysiske omgivelsene... side høyder og bebyggelsestruktur... side 33 side 3

4 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Trengereid Fabrikker har i lengre tid gjennomført endringer i sin virksomhet for eiendommene i det aktuelle planområdet. Fabrikk- og industrivirksomhet i slike sentrumsnære områder er ikke lengre verken ønskelig eller lønnsomt i forhold til driften. Virksomheten til Trengereid Fabrikker har derfor i dette området dreid fra fabrikk/ industri til mer kontorrettet virksomhet. Det har foregått mange andre bruksendringer i området, men de fleste har fram til i dag foregått som enkeltsaker med dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Området er altså i sterk transformasjon. 2.november 1998 behandlet Hovedutvalg for byutvikling søknad fra Trengereid Fabrikker, og godkjente oppføring av et nytt kontorbygg, samt noe bruksendringer fra industri til kontorvirksomhet i eksisterende bygninger. I samme sak ble det samtidig vedtatt at: Det faste utvalg for plansaker tillater ikke flere utbyggingstiltak eller bruksendringer for eksisterende bygningsmasse i området avgrenset av Edvard Griegs vei - Bjørnsonsgate - Fabrikkgaten - Fjøsangerveien før området er vurdert i en overordnet plan (kommunedelplan). Det må deretter utarbeides reguleringsplan for området (privat eller offentlig).. 15.april 1999 ble det avhold møte mellom Trengereid Fabrikker og KBY, og administrasjonen bekreftet at kommunen godtar at en privat reguleringsplan for hele det aktuelle området er tilstrekkelig for å kunne arbeide videre med andre utbyggingstiltak eller bruksendringer. Det ble også oppfordret til å søke om at kommunen avsetter ressurser til saksbehandling av planen. 10.mai 1999 ble det per brev søkt om at kommunen avsetter tilstrekkelig ressurser til planarbeidet ved første rullering av kommunens planprogram. 31.mai 1999 ble det så avholdt møte med KBY, Statens vegvesen og Trengereid Fabrikker, og det ble i grove trekk enighet om plangrensen for reguleringsplanen og at planarbeidet kan starte opp. 3. juni 1999 ble det avholdt møte med alle grunneierne innenfor det aktuelle området. Ønsket om utarbeiding av reguleringsplanen var varierende. Konklusjonen etter møtet, samt en fire ukers høringsfrist, var at de tre største grunneierne i området går sammen om å finansiere arbeidet med reguleringsplanen. 10. september 1999 ble det enighet mellom Svendsen Eiendom AS, Bara Eiendommer AS og Trengereid Fabrikker AS om at de sammen skulle fortsette planarbeidet som Trengereid Fabrikker hadde startet. 13. oktober 1999 ble det avholdt møte mellom KBY, representant for utbyggerne og konsulenten. KBY informerte her om at administrasjonen i det aller nærmeste ville legge oppstartsaken frem til politisk vurdering. 15. november 1999 ble saken behandlet i HOBY, og igangsetting av reguleringsplanen ble vedtatt. 20. desember 1999 ble oppstartsmeldingen annonsert på kommunetorget i BT og BA. Samtidig ble det per brev sendt ut varsling til alle grunneierne i og rundt planområdet, og til offentlige og private varslingsinstanser. Frist for innspill eller kommentarer ble satt til 31. januar (Se side 17 for mottatte innspill.) Juni-september 2001 ble det gjennomført parallelle oppdrag hvor 4 arkitektkontorer skulle drøfte potensialer og utformingen av den fysiske formen i området. Resultatene ble lagt fram for planavdelingen. side 4

5 Grunnlagsdokument 1.2 Beskrivelse av området Beliggenhet / historikk Planområdet ligger mellom Fjøsangerveien, Bjørnsonsgate, Edvard Griegsvei og Fabrikkgaten. Det er sentrumsnært samtidig som ligger meget sentralt i forhold til tilgjengelighet. Det er god kollektivdekning og det ligger i tilknytning til en hovedinnfartsåre (Fjøsangerveien). LILLE LUNGE- GÅRDSVANN 0m 200m 400m 600m 800m 1000m Området ligger også i møtepunktet mellom flere ulike strukturer; både funksjonelt og bebyggelsesmessig. I forhold til nord-sør aksen orienterer området seg mot bykjernen og en tettere bystruktur i nord, mens Mindemyren og en mer åpen industri- og næringsbebyggelse ligger i sør. Nord-sør aksen er preget av næringsvirksomhet. I øst-vest aksen fungerer derimot planområdet som et skille mellom relativt tunge boligområder; Kronstadhøyden i øst og Løvstakken i vest. DANMARKS PLASS FJØSANGERVEIEN Figur 1: Beliggenhet i bybildet. r = 500 m BJØRNSONS GATE HAUKELAND SYKEHUS Det er i hovedsak to årsaker til at området grenser opp mot flere ulike strukturer: Byvekst / kommunikasjon Det ene er at sentrum stadig ekspanderer og at det som for bare 100 år siden var byperiferi i dag defineres som en del av Bergen sentrum. Svært tidlig i Bergens historie var det et lite senter i Solheimsviken, men senteret orienterte seg først mot Damsgård. Etter at Nygårdsbroen ble bygget i 1847 og BMV ble etablert i 1855, vokste byen mot Solheimsviken. Både Jernbane og trikk gikk over broen. I perioden var det en enorm byvekst rundt bykjernene, og det meste av byens byggevirksomhet i denne perioden foregikk på Årstad. Helt fram til 70-tallet ble Danmarksplass klassifisert som Bergens 3. største bydelssenter. I perioden fra 1945 til 1960/70 var det hovedsakelig boligbygging som preget utviklingen, mens perioden fra 1960/70 og utover var preget av sanering og Figur 2: Overordnet topografi. Boligområde i skrått terreng, lineær utbygging Boligområde og bymessig utbygging, karrebebyggelse Boligområde/senter/undervisning, punktmessig utbygging Bykvartaler Park/idrett Industribebyggelse/ transformasjonsområder Figur 3: Omkringliggende områdetyper. side 5

6 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark vegutbygging. I 1963 stod høyhusene ved Danmarksplass ferdig. Noe senere ble all trehusbebyggelsen rundt Solheimsgaten revet og trikken måtte vike plass for privatbilismen. De siste årene har området vært preget av den stadig økende biltrafikken, og de trafikale problemene førte til liten investeringslyst blant private utbyggere. Usikkerhet omkring hva som vil skje med Søndre innfartsåre og hvordan øst-vest forbindelsen skal gå, har også ført til at overordnede og helhetlige planer stadig må utsettes, og mindre enkeltsaker presses gjennom. Topografi Topografien har også hatt stor betydning for utviklingen av området. I tillegg til Puddefjorden, består omgivelsene grovt sett av tre formasjoner som har strukturert bebyggelsen; Løvstakken, Kronstadhøyden og flaten/dalen mellom. Industribygging har foregått på flatene og boligbygging har foregått i skråningene. Området ligger også på byens skyggeside, og i et inversjonsbelte. Området var altså lite attraktivt til boliger, og industrietablering var naturlig på de laveste og flateste partiene Rolle Området hadde fram til rundt 1970 en klar og definert rolle i Bergen som et sentrumsnært industri og næringsområde. Denne type randsoneområde finnes i alle byer og steder av en viss størrelse. Typisk for disse er at de ble etablert på et tidspunkt hvor de lå i utkanten av de tradisjonelle bykjernene, men etter byenes arealekspansjon har de blitt egne enklaver i en større bystruktur. Opprinnelig var området preget av større nøkkelbedrifter. Rundt disse bedriftene oppstod det så mindre bedrifter som underleverandører. De siste årene, etter nøkkelbedriftenes fall eller utflytting til store næringsparker, har randsonene hatt egne mekanismer som har styrt utviklingen uten at det har endret områdenes visuelle karakter vesentlig. Områdene har i stor grad levd sitt eget liv. Når det gjelder den fysiske formen i slike randsoner, er den lite tilfredsstillende i forhold til dagens kriterier for estetikk og god byggeskikk. Området bærer preg av manglende fornyelse. Hovedinntrykket er et konglomerat av åpne plasser, ulike bygninger, lager og skur som gir et forfallent og uryddig preg. For mange av bedriftene som ligger i området har dette vært kvalitet. Det har vært relativt rimelig å både investere i eiendom og å leie, og det har ikke vært spesielle krav til arkitektur og utforming. Området er i dag i sterk transformasjon. Hovetendensene per i dag går i retning fra industri/lager til små og mellomstore bedrifter med ulike foretak. Den funksjonelle rollen har altså gått fra industri til kontor, men tross den funksjonelle transformasjonen har det fysiske miljøet endret seg lite. Det er først og fremst bruksendringer og mindre nybygging/ombygging som har preget området. Usikkerheten omkring trasévalg for Søndre innfartsåre, og de stadig økende trafikkproblemene, er hovedårsaken til at områdets rolle per i dag er uavklart. Det vil være av vesentlig betydning for områdets utvikling om hovedinnfartsåren til Bergen blir lagt i tunnel gjennom Løvstakken, eller om Fjøsangerveien forblir hovedinnfartsåren. Figur 4: Områdets rolle; randsone. byekspansjon bykjerne randsone side 6

7 Grunnlagsdokument OVERORDNEDE FORHOLD side 7

8 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark 2.1 Gjeldende planer 2.2 Andre aktuelle planer I det aktuelle planområdet er det to planer som har formell status etter Plan- og bygningsloven; Kommuneplanen (2015) og reguleringsplan R I gjeldende kommuneplan er området definert som byggeområde / uspesifisert bystrøk. I prinsippet er dette områder hvor arealbruken i hovedsak er fastlagt som følge av eksisterende bebyggelse eller reguleringsplaner. I arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel vil det bli reist spørsmål om kommuneplanen i større grad også bør antyde ønsket arealutvikling i områdene som i dag er uspesifiserte bystrøk. Dette vil det bli tatt stilling til i løpet av rulleringsprosessen. Den opprinnelige planen i området ble stadfestet i 1938 og da kalt O-7. Senere fikk denne navnet R Gjennom vedtak i bygningsrådet ble denne revidert og fikk navnet R (Plankartet er datert ). Følgende hovedtrekk fra denne planen er i dag gjeldende plangrunnlag: - det tillates kun oppføring av bygninger for industriformål; produksjonsvirksomheter og håndverksbedrifter med tilhørende kontorer/lokaler - det tillates ikke virksomheter som grunnet støy eller forurensning er til ulempe for beboere i omkringliggende områder - bygninger kan maks oppføres i 4 etasjer, med maks gesimshøyde 14,5 m over gatenivå - utnyttelsesgrad for hver enkelt tom skal ikke overstige 2.0 (Den gamle U) - parkering skal dekkes på egen grunn, og være min. 1 plass per 100m2 gulvareal En reguleringsplan for Fjøsangerveien er også utformet og behandlet. Grunnet konflikter med reperbanen ble planen imidlertid stoppet, og den er ikke stadfestet. Planen er nå lagt død. I områdene rundt selve planområdet er det mange andre planer som også vil påvirke utviklingen av planområdet. Disse planene er: Samferdsel: - bybane - søndre innfartsåre - tverrforbindelsen Areal: - samlokalisering av Høgskolen i Bergen - kommunedelplan næringskorridor - rullering av kommuneplanens arealdel - Solheimsviken, mf.l Andre: - parkeringspolitikk - fjernvarmeanlegg - luftforurensing / støy - tidligere planer /rammer - kulturminnegrunnlag Bybanen 13.mars 2000 ble det foretatt et vedtak i bystyret hvor Konsekvensutredning og Kommunedelplan for bybanen ble godkjent. Vedtaket innebar hovedlinjene for trasévalg. I vedtaket ble linjen i Bjørnsonsgate prioritert, men det er fortsatt aktuelt med en trasé mot Haukeland også. (som vist på illustrasjonen). Forslaget til trasévalget innebærer omlegging av vegtrafikken rundt planområdet, men dette er foreløpig kun på skissestadiet (se illustrasjon). Finansieringen av bybanen er imidlertid ikke avklart. Det foreligger flere varienter, men utbyggingen er avhengig av enten statlige midler eller at forslaget som ligger inne i Bergensprogrammet godkjennes. Selv om ikke bybanen blir gjennomført, er det signaler som tyder på at Bjørnsonsgaten vil bli en kollektivprioritert gate, og at den dermed vil bli redusert til et felt (enveis) for all annen trafikk. side 8

9 Grunnlagsdokument Søndre innfartsåre BYBANE m/holdeplas SØNDRE INNFARTSÅRE INTERNVEI m/kjøreretning Y Danmarksplass # Y # 1 enveisfelt i tunnel i sørgående retning til Kanalveien Haukeland vest 1 enveisfelt i Bjørnsons gt. 2 felt i Fabrikkgaten Y # Kronstad 2 felt i forlenget Kanalvegen 1 enveisfelt i Inndalsvegen Y Minde # 4 felt i Fjøsangervegen Y Wergeland # Figur 5: Skisse til bybanetrese og omlegging av vegtrafikken. Planleggingen av Søndre innfartsåre omhandler i hovedsak trasévalg for hvor hovedinnfartsåren til Bergen sentrum skal ligge. Planleggingen har pågått over lang tid, og intensiviteten har svingt. Det er tidligere utformet en reguleringsplan for åpen trase i Fjøsangerveien, men denne er nå lagt død. Det er knyttet stor usikkerhet omkring framdrift, trasévalg og gjennomføring. I hovedtrekk er det to alternativer; enten i dagen i Fjøsangerveien, eller i tunnel gjennom Løvstakken. I reguleringsplanen for Solheimsviken er det avsatt areal til tunnelinnslag. Tunnelalternativet vil komme ut enten ved Minde allé eller helt ute ved Fjøsanger. (se illustrasjon) Valg av trase har meget stor betydning for planområdet; både i forhold til tilkomsten til området, og i forhold til områdets rolle i bybildet Tverrforbindelsen Y Tverrforbindelsen er i hovedsak en avlastning av Ibsensgate, men også her er det er knyttet stor usikkerhet omkring framdrift, trasévalg og gjennomføring. Årsaken til dette er at trasévalg for tverrforbindelsen er avhengig av trasévalg for søndre innfartsåre. Fire alternativer har vært vurdert; en øst for Store Lungegårdsvann, en langs Møllendalsveien (2), en i tunnel under Kronstadhøyden (3) og en langs skinnene ved NSB-tomten (4). Ingen av alternativene har direkte konsekvenser for planområdet, men det siste alternativet vil føre til økt trafikk ved krysset Kanalveien, Fabrikkgaten og Fjøsangerveien. Kommunens bybanealternativ Alternativer til Søndre innfartsåre Alternative tverrforbindelser (Alternativ 1 går øst for Store Lungegårdsvann) Figur 6: Alternative vegtraseer som er vurdert. Banetraseen ble vedtatt i bystyret 13.mars side 9

10 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark Samlokalisering av Høgskolen i Bergen BERGEN SENTRUM I samsvar med Stortingets vedtak i 1994 om samling av høgskolene, ble Høgskolen i Bergen opprettet og har siden arbeidet med spørsmålet om samlokalisering. Staten v/ Statsbygg er tiltakshaver og Bergen kommune er ansvarlig myndighet etter Planog bygningsloven. Etter flere runder med analyser og vurderinger ble tre alternative lokaliseringer vurdert: Nedre Nygård, Kronstad og Damsgårdsveien. Det er utarbeides en konsekvensutredning (KU) for samlokalisering på disse tre tomtene. Konsekvensutredningen ble lagt fram til 1.gangsbehandling i HOBY-møte 23.august Statsbygg og Høgskolen ønsket seg Kronstad som ny tomt, mens bystyret vedtok på møte 31.januar 2000 at samlokaliseringen helst burde foregå i Damsgårdsveien. Departementet (KUF) overprøvde dette og vedtok Kronstad. Bystyret har siden omgjort sitt vedtak, og Kronstadtomten er nå altså vedtatt for samlokalisering av Høgskolen. 0m 200m 400m 600m 800m 1000m VEST NORD SØR ØST FJØSANGER Figur 8: Avgrensing av Næringskorridoren. Området som skal reguleres ligger midt i et stort sammenhengende næringsområde som er i transformasjon, og hvor kommunen ønsker mer effektiv arealutnytting til næringsformål. NEDRE NYGÅRD Det er usikkert når byggestart vil iverksettes, men samlokalisering av Høgskolen vil uansett gi positive ringvirkninger for planområdet. DAMSGÅRDS SUNDET Kommunedelplan Næringskorridor KRONSTAD Figur 7: Alternative tomter for samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Kommunedelplan næringskorridor er en offentlig plan som har pågått siden juni Målet med planen er å legge tilrette for en hensiktsmessig næringsutvikling i sentrums randsone, og samordne areal- og transport planleggingen. Dette innebærer blant annet ønsker om en effektiv arealutnyttelse, enklere saksgang i enkeltsaker og forutsigbarhet for offentlige og private investeringer. side 10

11 Grunnlagsdokument Framdriften i planarbeidet er svært usikker grunnet problemer med trasévalg og beslutninger omkring Søndre innfartsåre (Fjøsangerveien). Videre framdrift i kommunedelplanen er avhengig av framdriften i vegspørsmålene, men disse er igjen avhengig av avklaringer for det overordnete vegnettet i hele Bergensdalen. Dette kan ta noe tid Rullering av kommuneplanens arealdel Kommunen arbeider for tiden med rullering av kommuneplanens arealdel.i gjeldende kommuneplan (2015) ligger reguleringsområdet innenfor den som benevnes uspesifisert bystrøk. I den nye arealdelen (2019) - vil slike områder trolig være noe mer spesifisert. I rapporten som omhandler programmet står det blant annet at en med tanke på næringslivs utvikling bør undersøke arealmessige og funksjonelle muligheter for omdanning og ny bruk i eldre næringsområder (f.eks. Mindemyren, Damsgård - Laksevågneset, grønnevikøren) I tillegg til dette gjorde Bystyret også følgende vedtak ved behandlingen av programmet: Formannskapet understreker viktigheten av i det videre arbeidet å kartlegge alle muligheter for byutvikling i urbane, sentrale strøk, både med tanke på boliger, rekreasjonsområder og arbeidsintensiv næringsvirksomhet. Det må særlig vises hvilke muligheter for nybygging/overbygging og event. bruksendringer som finnes for: - Nygårdstangen og sørsiden av Store Lungegardsv. - Nedre Nygård - Damsgårdssundet - Bergensdalen inkl. Krohnstadtomten - Danmarksplass - særlig ved å legge trafikken i tunnel Solheimsviken, m.m. Planområdet ligger i et større sammenhengende område som i utgangspunktet ble etablert med en type arealkrevende (og forurensende) næring som ble henvist til områder utenfor bykjernen. Denne type områder er i dag innhentet av byen, og mange av virksomhetene er avviklet. Området har lenge vært i endring, men det var først etter nedleggingen av BMV at transformasjonen satte fart. Utviklingen av det nye Solheimsviken var de første store endringene. Riving og nybygging er i full gang, og området er i ferd med å få et mer bymessig preg med mer variert virksomhet. I tillegg til Solheimsviken er det foretatt flere mindre endringer, og både Sjøsiden Eiendom og NSB sitter på store eiendommer som gjennom høgskolelokaliseringen gir signaler om at de ønsker endringer. Uansett hvor Høgskolen til sist lokaliseres, vil det kun være et spørsmål om tid før både Sjøsiden og NSB vil utvikle (eller selge) sine eiendommmer slik at det blir høyere utnytting og større økonomisk avkastning. I Fabrikkgaten 3 (like sør for planområdet) har Rieber Eiendom nylig etablert et vekstog kompetansesenter for IT-utvikling og undervisning Parkeringspolitikk Kommunen utarbeidet et forslag til parkeringsnormer i Disse ble vedtatt i Hovedutvalg for teknisk utbygging Normene har i dag en noe uklar formell og juridisk status, og reguleringsbestemmelser er fortsatt det dokumentet som fastsetter parkeringsdekningen. Parkeringsnormene har imidlertid vært benyttet som gjeldende praksis de siste 10 årene, og som veiledende normer for utbyggere. Kommunen har uformet et nytt forslag til normer for parkeringsdekning. Normene har side 11

12 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark Fjernvarmeanlegg Ved søknad om bygging av forbrenningsanlegg i Rådalen, ble det gitt konsesjon med vilkår om at det meste av overskuddsenergien skulle gjenvinnes. Gjennom 66a i Plan- og bygningsloven kan kommunen ved vedtekter bestemme at bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet må tilknyttes fjernvarmeanlegget. Et forslag til vedtekter har nylig blitt vedtatt i Formannskapet, og vil i løpet av vinter/vår 2000 behandles i kommunestyret. Det meste tyder på at vedtektene også her vil bli vedtatt. Vedtektene trenger ikke stadfesting fra departementet. BKK er for tiden i sluttfasen med å planlegge traséen for en varmeledning fra Rådalen til sentrum. Traséen er i hovesak fastlagt, og ledningen skal erstatte andre former for oppvarmingskilder. Innenfor konsesjonsområdet kan det kreves at det ved nybygging eller rehabilitering skal etableres tilknytning til fjernvarmeanlegget. Hovedregelen vil være at nybygging / rehabilitering på mer enn 1000m2 eller et varmebehov på 100kW el kWh skal tilknyttes, men i praksis vil det være Bergen kommune som i den enkelte byggesak avgjør hvem kravet om tilknytning skal rettes mot. Reguleringsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet, og det vil sansynligvis bli stilt krav om tilknytning til fjernvarmeanlegget. Figur 9: Tabeller hentet fra Forslag til parkeringsnormer for Bergen kommune 1987 nylig vært ute på høring, men det er fortsatt mye som ikke er avklart, og status for hva som er gjeldende normer er i dag usikkert Luftforurensing / støy Reguleringsområdet ligger i et område med mye både støy og luftforurensing. Hele Bergensdalen er et av områdene i Bergen som er mest utsatt for luftforurensing på bestemte dager. Det vil trolig være et krav at etablering av ny virksomhet ikke skal føre til vesentlige utslipp som følge av nybyggingen. Det foreligger imidlertid i dag ingen statlige eller side 12

13 Grunnlagsdokument kommunale krav som tilsier at bygging i slike områder ikke kan tillates. Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle skal avgjøre om nybygging tillates eller ikke. Dette gjelder for både utendørs støyforhold og luftforurensing. I byggforskriftene settes det imidlertid krav til inneklima, og ved nybygging i reguleringsområdet må det trolig etableres ekstra byggetekniske løsninger som sikrer et tilstrekkelig godt inneklima etter forskriftene. Det har vært vurdert om høy og tett utbygging i reguleringsområdet kunne påvirke utluftingsmulighetene og dermed forværre klimasituasjonen (inversjon) på Mindemyren. Dette er imidlertid avvist fra metereologisk faghold, men likevel påpekt at drenasjekanaler (gateløp / bebyggelsesmønster) bør holdes åpne. Tilkomst til området fra nord Tilkomsten til området når man kommer fra sentrum, foregår i dag via Bjørnsonsgaten. Så lenge Fjøsangerveien er hovedinnfartsåre vil SvH trolig ikke tillate flere kryssinger, og det fysiske skillet/midtrabbat vil beholdes. Det har tidligere vært vurdert rundkjøring både like nord og sør for Esso-stasjonen i Fjøsangerveien. En slik rundkjøring vil bedre tilkomsten til området, men så lenge Bjørnsonsgaten opprettholdes som i dag vil intern tilkomst til de vestre delene av området fungere problemfritt. Dersom kjøremønsteret i Bjørnsonsgate endres til enveiskjøring, kollektivgate, e.l., vil man uansett måtte løse problematikken rundt tilkomst når man kommer fra nord. Se også kapittel 3.4 for mer om veg og trafikk Andre rammer Byggegrense Statens vegvesen Hordaland opererte lenge med en byggegrense på 31 meter fra senterlinje nordgående løp. Etter nærmere vurderinger - bekreftet i brev datert er byggegrensen langs Fjøsangerveien redusert til 19 meter fra senterlinje nordgående løp. For det nordligste kvartalet (mot Edv. Griegs vei) gjelder byggegrense 20 m. Langs Edv. Griegs vei, Bjørnsons gate og Fabrikkgaten vil byggegrensen være som i dag, dvs. at området defineres som bymessig og at det kan bygges helt ut mot offentlig fortau. Tilkomst fra Fjøsangerveien SvH ønsker ikke å tillate mer bruk av direkte tilkomst/avkjørsel fra Fjøsangerveien enn dagens situasjon. Dette betyr at tilkomst til tomtene langs Fjøsangerveien må komme fra innsiden av området, og at det bør bygges en intern veg parallelt med Fjøsangerveien. Dersom Søndre innfartsåre blir lagt i tunnel under Løvstakken, vil Fjøsangerveien bli nedgradert og kunne fungere som en bygate med vanlige gatekryss Kulturminnegrunnlag Som et ledd i arbeidet med kommunedelplan næringskorridor, utarbeidet byantikvaren i 1997 et eget kulturminnegrunnlag. Rapporten beskriver den historiske utviklingen fra førindustriell periode - med lyststeder og gardsbruk - fram til området var vel etablert som en industriforstad rundt Den historiske utviklingen er også beskrevet i en byform- og strukturanalyse for næringskorridoren. Nygårdsbroen stod ferdig rundt 1847, og en viktig hendelse for hele området var etableringen av BMV i Rundt 1883 stod Vossebanen ferdig, og gikk da tvers gjennom reguleringsområdet. I 1913 ble imidlertid hovedstasjonen flyttet, Kronstadtunnelen etablert, og jernbanen flyttet til andre siden av Store Lungegards-vann. I 1919 ble trikketraséen forlenget til Danmarksplass, i 1924 til Edvard Griegsvei og i 1929 helt fram til Minde. Trikken fortsatte å gå helt fram til 1.januar I 1898 ble Solheim Traadvarefabrikk (Nansen senteret) anlagt som den første virksomheten innenfor reguleringsområdet. Det ble også side 13

14 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark anlagt en egen funksjonærbolig med kantine for de ansatte. Selve fabrikkbygningen er relativt omfattende ombygd, mens deler av funksjonærboligen er nytt grunnet brann. Trengereid Fabrikker ble etablert av Johan Jebsen i I 1910 etablerte hans sønn en datterfabrikk på Solheim, først under navnet Jebsens fabrikker, siden AS Trengereid Fabrikker. Hele området var lenge preget av tekstilbedrifter, og Trengereid fabrikker var de som holdt ut lengst. I perioden fra foregikk det en enorm vekst i området. Bygrensen ble etterhvert presset mot Solheimsviken og Årstad, og i 1915 ble Årstad herred innlemmet i Bergen by. Etter krigen var det hovedsakelig boligbygging som preget byggevirksomheten, og det skjedde lite rundt Fabrikkgaten. I 1963 stod høyhusene i Fjøsangerveien ferdige, og i 1971 ble det vedtatt og gjennomført totalsanering av trehusbebyggelsen rundt Solheimsgaten. Store vegutbygginger ble gjennomført. Fra 1980 og utover, har reguleringsområdet sakte og gradvis blitt transformert fra forstadsindustri til mer kontorrettede virksomheter. Ingen bygninger i planområdet har formell vernestatus. Figur 10: Solheim Traadvarefabrikk i landlige omgivelser ca Jenbanelinjen kan skimtes til venstre Situasjonskart Bebyggelse, 1920 Veiløp, 1920 Almenne funksjoner Vei Lyststed/gårdsbebyggelse Jernbane, 1920 Industribolig Industri/verksted/nøst Gartneri Sjø/strandlinje Figur 11: Situasjonskart 1920, med dagens situasjon under. Kilde: Byantikvaren side 14

15 Grunnlagsdokument O M R Å D E T side 15

16 Reguleringsplan for KRONSTADPARKEN - bolig- og næringspark Figur 12: Plangrensen. Totalt er området ca. 50daa. 3.1 Planavgrensingen Grensen for reguleringsplanen er satt i samråd med Bergen komune, planavdelingen. Overordnet er planen avgrenset av Fjøsangerveien, Fabrikkgaten, Bjørnsonsgate og Edvard Griegsvei. I utgangspunktet er grensen videre satt langs eiendomsgrensene som de fleste stedene går langs fortauskantene. Plangrensen vil bli justert i forhold til eventuelle endringer i adkomster, gang-/sykkelveger, fortau, etc. De offentlige kjørevegene vil så langt som mulig holdes utenfor planen. I sørøst er grensen satt i eiendomsgrensene som skiller næringsområdet og det etablerte boligområdet. Eiendommen 159/93 (Fabrikkgaten 12) er foreløpig tatt med grunnet bygningens funksjonsblanding (kontor/bolig) og delvis felles adkomst, men det vil senere bli vurdert om den skal være med eller ikke. Den endelige og detaljerte plangrensen justeres fortløpende i forhold til innholdet i reguleringsplanen. side 16

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015 1795 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1795- DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune vår dato 15.2.2012 deres dato vår referanse deres referanse Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune Ihht. pbl. 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG 1. Bakgrunn for Fabrikkgaten 7b Planområdet ligger like sør for Danmarksplass i Årstad bydel i Bergen kommune. Planområdet omfatter gnr 159

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer