REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen har vært et aktivt, men spesielt år: Musikalsk konsulent Jon F. Blichfeldt sluttet i starten av året. Kaja Olaussen ble ansatt som korkonsulent for Liv Vigdis Dæmring, som ble sykemeldt i mai. Det er også kommet nye folk på regionnivå. Hederstegnkomiteen og styret har enstemmig vedtatt å utnevne Liv Vigdis Dæmring til æresmedlem. Hun vil få tilsendt diplom og en blomsterhilsen fra årsmøtet. a. Opprop delegater: Antall 80 b. Antall stemmeberettige: 80 c. Møteleder: Thor S. Muri d. Møtesekretærer: Mette Iversen og Rune Garmann e. Protokollvitner: Åge Kibsgård og Inge Kvalheim f. Medlemmer til redaksjonskomite: Ikke valgt g. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader og innkallingen er dermed godkjent. 2. ÅRSMELDING Styremedlem Lars Kvamsdal gikk gjennom årsmeldingen, og hadde følgende tilføyelser: Representasjon: Rebecca Haga deltok på Fana mannskor sitt 70 års jubileum Fortjenestemedalje tildelt: Eva May Ludvigsen fra Søreide Songlag Korforbundet stilte på stunt ved den blå steinen og sang julesanger i NRK radio lille julaften kl 08 Styret har prøvd å legge en del av sine møter til distriktene, og har gjennomført dette i Nordhordland og Sunnhordland. En har ikke greidd å gjennomføre møter i indre delen av fylket. Ulriken møter Andesfjellene arrangement i regi av Region Vest. Arrangementet, som ble holdt i Grieghallen, omfattet et kor på 330 personer, som opptrådde sammen med Altipiano. 5 nye kor er meldt inn i 2001, 4 kor er meldt ut Kommentarer: Opplysning om at Norsk korsenter har vervepremie på kr 1000 for verving av nye kor Endringer til korlisten må sendes til Kaja Fortjenestemedaljer mangler: Rita Johannessen, Haukeland Songlag fikk for 40 år VEDTAK: Årsmeldingen ble godkjent 3. REGNSKAP Gått gjennom av Ole Hesjedal, da kasserer for tiden er sykmeldt. Liv Vigdis som førte regnskapet ble som nevnt sykmeldt, og det har vært krevende å finne ut av regnskapet for året Eli Skulstad har fungert som regnskapsfører høsten Har fått refundert mindre i moms enn antatt. Utgjør ca 3,5 % av kostnadene Offentlig tilskudd: Kr fra Bergen kommune, av disse er delt ut til korene. Kr fra Hordaland fylkeskommune Kontingent: kr 100 pr medlem går til det lokal korforbundet Utgiftsfordeling på inntekter: tilbakebetaling fra distriktsleddet NK VEST

2 Ekstra store utgifter på posten Innleid personell/lønn pga. den spesielle situasjonen i Blant annet ble Jon Blichfeldt innleid som konsulent første halvår, samt at Annlaug Hus sin stillingsprosent ble øket da korkonsulenten ble sykmeldt. Årsmøte i 2010 vedtok at utestående til Grieg Internasjonal Korfestival skulle avskrives. Halvparten av dette er tatt i 2011; kr Repr. gaver: Inkluderer produksjon av 10 nye hederstegn. 2 er tildelt i Møter region Vest NK: Deltakelse på fellesmøte Porto/faks/internett: Styret er ikke sikker på hva som ligger i dette tallet Husleien er økt Tidskrifter/annonser/reklame: Inkl stillingsannonse for å skaffe vikar Regnskapshonorar var det heller ikke budsjettert med Oppgradering for å få bedre inneklima på kontoret. Har valgt å ta hele beløpet i 2011 Avskrivinger etter anbefaling av regnskapkonsulent Tap av fordringer: Landsfestivalen var ført i balansen i Noe utestående, har blant annet vært i forliksrådet og inngått forlik med et kor. Oppsummert: Et vanskelig år økonomisk Spørsmål og kommentarer: Delegat 44 fra Arme Riddere: Spørsmål om stipend til dirigenter: Er det ingen som har søkt om dette stipendet? Svar: Det er kun 2 dirigenter som har søkt og fått støtte for eksterne kurs (og dette er ført som seminartilskudd). Delegat 24 fra Fana Mannskor: Svakhet med regnskapet at det er dårlig samsvar mellom budsjett og resultat. Rart at det ikke er budsjettert med momsrefusjon, eller skaffet sponsor. Foreslår at det blir en bedre tekst på posten Region Vest nk. Det burde også vært en besparelse på utgifter til Porto/faks/internett. Avskriving vedrørende Grieg Internasjonal korfestival ble vedtatt på årsmøtet i fjor. Budsjettet burde da vært korrigert etter årsmøtet i fjor på dette punktet. Svar: Styret er ikke stolt over årets regnskap, og må bare beklage at situasjonen er blitt som den er blitt og at de ikke har full oversikt over alle postene. Delegat 8 fra The Norwegian Talc Slave Choir: Summen på offentlig tilskudd ( ) stemmer ikke med tallene som ble oppgitt fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Svar: Tildelingsbrev fra Bergen kommune om hva som skal videre utbetales til korene. Eva Stewart mener å huske at dette tallet var kr , men er ikke helt sikker på tallet. Styret vil sjekke dette nærmere og sende dette ut til delegatene. Balanse: Usikker på hva som ligger i posten Kundefordringer. Dessverre er regnskapskonsulenten blitt syk og ikke tilstede på årsmøtet. Sannsynligivs knyttet til deltakeravgift og depositum for Syng for oss, Noen småbeløp er kor som har glemt å betale deltakeravgifter og lunsjer på årsmøtet i Fordringer mot disktriksleddet Region NK Vest: Utestående på landsfestivalen kr : Må sannsynligvis avskrives pga manglende oversikt. Differanse på Sum Eiendeler og Sum gjeld og egenkapital: Dette skyldes trykkfeil i posten Forskuddsbetalte kostnader: Skal være 6.755, og ikke Revisjonsberetning fra Geir Vassdal ble lest opp. Organisasjonen anbefales å innføre attestasjonsrutiner i samsvar med prinsipper for god intern kontroll. Peker også på at flere av regnskapets aktivaposter kan ha en reell verdi som kan være betydelig lavere enn den bokførte verdi som er oppgitt. Dette skyldes at fordringer ikke er tilstekkelig fulgt opp og avstemt. I tillegg er posten Grieg Internasjonale Korfestival kr som tidligere er

3 besluttet nedskrevet, gjelder dette postene Region NK Vest kr og Utestående Landsfestival kr Delegat 24 fra Fana mannskor foreslår at årsmøtet ikke godkjenner regnskapet Vedtak: regnskapet ble godkjent. 39 stemmer for, 32 stemmer mot. Eva Stewart på vegne av nytt styre: Takker for godkjenning og opplyser at nytt styret vil ha spesiell fokus på regnskap. Men regner med at noen av problemene også vil kunne påvirke regnskap også for Delegat 19 fra Bergen Seniorkor: Savner bord for delegatene! 4. HANDLINGSPLAN Gjennomgått av Nestleder Eva Stewart: Handlingsplanen tar utgangspunkt i Norges korforbund sin handlingsplan. Til orientering: NKH er distriktleddet. Organisasjon: Viderefører fadderordning Korene ble minnet om at det er viktig å oppdatere egne nettsider, spesielt gjelder dette kontaktinformasjon. Korlederperm (nytt) Veldig positivt at medlemmer deltar på kurs også i andre regioner Musikk: Leif Egil Vatnøy er ansatt som ny musikkkonsulent Musikkfaglige styremedlemmer er også tilgjengelig for musikalske forespørsler Synlighet: I Nordhordaland arrangeres det korkafè. Radøy Damekor opplevde at det var vanskelig å finne kontaktinformasjon for korene i Nordhordaland, og etterlyser derfor en oppdatering av korforbundets nettside. NB: Korene må selv oppdatere kontaktinformasjonen her. Vekst: Kjekt å få nye medlemmer. Husk at Norsk Korsenter har vernepremie Tilbyr kurs, ledertreff, i tillegg til dirigenttreff. Kommentarer: Leder Ole Hesjedal: Norges korforbund ønsker også innspill på handlingsplanen. Denne skal vedtas på landsmøtet på høsten. Delegat 8 fra The Norwegian Talc Slave Choir: Positivt at distriktsleddet ønsker å holde kontakt med musikkrådene. Hvorfor står ikke dette også på det sentrale leddet? Svar: NK Sentralt jobber for å få samarbeidet med norsk musikkråd på skinner igjen. Delegat 83 fra Songkoret Spleis: Oppfordrer styret til IKKE å lage en perm. Anbefaler at informasjonen legges på nettet og at styret får ansvar for å holde denne oppdatert. Styret presiserer at det var dette som er intensjonen. Handlingsplanen tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid 5. FASTSETTING AV SERVICEAVGIFT Sak lagt frem av styremedlem Rebekka Haga. Med bakgrunn i stram økonomi ønsker NK Hordaland å innføre en serviceavgift på kr 25 pr medlem fra Delegat 36 fra Leirvik mannskor: For kor med få medlemmer vil dette utgjøre betydelig utgift. Korkontakt har mistet mye av verdien da den kun kommer ut 2 ganger i året. Foreslår heller at utgiftene til Korkontakt på kr strykes. Foreslår at årsmøtet ikke godkjenner serviceavgift.

4 Delegat 8 fra The Norwegian Talc Slave Choir: Støtter forslaget, da mange kor sannsynligvis vil ta denne utgiften på korkassen og ikke øke kontingent for koristene. Peker også på at korforbundet har penger på bok. Styret: Peker på at Korkontakt også er viktig for synliggjøring av korforbundet utad. Delegat 24 fra Bergen mannskor: Delvis enig i at utgiftene på Korkontakt er høye i forhold til bruken. Informasjonen på nettet er veldig bra. Reduserer man antall Korkontakt, og kun sender det til andre enn medlemmene, sparer man også porto. Det er viktig at de enkelte korene selv tar kontakt med mediene. Delegat 83 fra Songkoret Spleis: Foreslår at årsmøtet stemmer over forslaget fra styret. Delegat 50 fra Damekoret Radøy: Ønsker ikke serviceavgift. Har selv en kontingent på kr 300. Synes ikke det er riktig at det er korene som skal betale for regnskapsrotet fra Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke serviceavgift som foreslått av styret. 6. BUDSJETT Budsjettet baserer seg på et normalår, og ikke på fjoråret. Inntekter: Har ikke budsjettert med noen sponsor, fordi forbundet sliter med å skaffe sponsorer. Det arrangeres ikke sangerstevner i Hordaland i 2012, fordi ingen kor har søkt. Utgiftsfordeling gjelder NK Region Vest. Forventer overskudd på Syng for oss på kr Utgifter: Innleid personell/lønn: Baserer seg på dagens ansatte. Stipend dirigenter er tenkt bakt inn i seminartilskudd. Regnskapshonorar kr er nytt og anses som viktig med bakgrunn i fjorårets erfaringer Avskriving vedr Grieg Internasjonale Korfestival er ikke synliggjort i budsjettet Kommentarer: Delegat 36 fra Leirvik Mannskor: Spør om videokonferanser er vurdert for å redusere utgifter til møtedeltakelse. Enig i at Korkontakt kan begrenses til eksterne parter. Delegat 24 fra Fana Mannskor: Mener det bør være mulig å skaffe en sponsor. Styret opplyser at styret har prioritert å skaffe sponsor til Syng for oss. Delegaten registrerer at det i budsjettet er satt opp kr i kontingentinntekter, mener dette beløpet skal være høyere basert på medlemstallet. Peker også på at avskriving vedrørende Grieg Internasjonale Korfestival bør synliggjøres i budsjettet. Styret ønsket at konkrete forslag ble levert skriftlig. Delegat 19 fra Bergen Seniorkor: En del kor har eldre medlemmer som ikke er like vant med å bruke Internett. Viktig å beholde 2 nummer av Korkontakt. Revidert forslag fra styret: NKH reduserer produksjon av Korkontakt, for utdeling til andre enn medlemmer, og at informasjonen blir tilgjengelig på internett Delegat 15 fra Bergen Mannskor: Konkret forslag om å ta møte med advokat Langlo for å få redusert utgifter til husleie. Delegat 83 fra Songkoret Spleis: Blir Korkontakt først laget, er det liten forskjell på lite og stort opplag. Bør heller fokusere på annonseinntekter. Avstemming vedr Korkontakt: Flertall for å beholde Korkontakt som det er i dag. Delegat 81 fra Yr: I og med at styret har utgifter i forbindelse med distriktsmøtene, bør vi ikke redusere posten til møteutgifter. Skriftlig forslag til endringer i budsjettet fra delegat 24 fra Fana mannskor: o Sponsor økes med

5 o Kontingent økes med (basert på medlemstall) o Grieg Internasjonale Korfestival reduseres med o Møteutgifter reduseres med o Møte NK Sentralt (landsmøte) reduseres med o Porto redusert med o Tidsskrifter økes med Forslag om budsjettet revideres og legges ut på hjemmesiden Avstemming: Alternativ forslag 1, 2 og 3 fikk flertall Alternativ forslag 4, 5, 6 og 7 falt. Revidert budsjett ble godkjent og vil følge protokollen 7. VALG AV REVISOR Se sak 8 8. VALG Valgkomiteens innstilling ble sendt ut på mail fredag og delt ut på årsmøtet. Valgkomiteen har forsøkt å ta hensyn til både geografi og kjønn. Valgkomiteen har ikke vært klar over at årsmøtet også skal velge økonomiansvarlig, i henhold til vedtektene. Styret opplyser om at foreslått vara Linda Fjell har regnskapskompetanse, og at vara-medlemmene deltar på 2.hvert styremøte Kommentar fra årsmøtet: I og med at vi nå har et regnskapsbyrå som fører regnskapet, må årsmøtet kunne godta at vi ikke peker ut økonomiansvarlig i tråd med vedtektene Nytt styre: Ny leder: Rebecca Haga fra Korall Nytt styremedlem: Jarl Petter Bakke fra Follesø Mannskor Nytt styremedlem: Turid Rabben fra Sund Blandakor Nytt Styremedlem: Line Losnegaard fra Bøneskoret Musikkfaglig styremedlem: Elin Hestnes Vara: Kristen Kvalheim fra Seim Songkor Vara: Linda Fjell fra Fjellkoret Vara: Laila Storvik fra Os Vocalis Revisor: Geir Vassdal fra Haukeland Songlag Revisor: Eilif Andersen fra Bergen Mannskor Vararevisor: Pàll Snorrason fra Fana Mannskor Hederstegnkomite: Medlem: Inger Johanne Fiksdal fra Laksevåg Blandet kor Medlem: Thor S. Muri fra Bergen Mannskor Varamedlem: Inge Martin Kvalheim fra Søreide Songlag/Bergen Seniorkor Valgkomiteen: Personlig varamedlem for Liv Oda Dahle: Elin Irene Klausen Personlig varamedlem for Tone Merete Jansen: Åge Kibsgård Nytt medlem: Ole Hesjedal Personlig varamedlem for Ole Hesjedal: Lars Kvamsdal Avtroppende styreleder og medlemmer fikk takk og blomster. 1 Avskriving av underskudd på Grieg Internasjonale Korfestival tas inn i årets budsjett. Jfr. kommentarer fra Fana Mannskor til pkt.3 Regnskap.

6 Avtroppende leder Ole Hesjedal takket for seg. Bergen, Referenter: Mette Iversen og Rune Garmann

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Tilstede: Christian, Rune, Kim, Erlend, Kristian, Arvid, Ólafía, Bo. 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Rune ble valgt til møteleder. Kim ble valgt

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer