Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986"

Transkript

1 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Årsregnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner mv Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, Signatur fra Styret i Skibas Årsregnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

4 Noter 2007 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved vurdering av virkelig verdi som en tilnærming. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. Utsatt skatt bokføres ikke, i tråd med regnskapsstandard for små foretak. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

5 Noter 2007 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder XXXX Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar Selskapet har etablert innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og tilfredstiller lovens krav. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler kan vises slik: Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi avskrivare driftsmider Aktiverte, ikke avskrivbare driftsmidler Balanseført verdi pr 31/ Driftsmidler avskrives lineært over forventet levetid. Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Inntekt fra andre næringer 0 + Mottatt konsernbidrag 0 - fremført korreksjonsinntekt til fradrag 0 = Inntekt før anvendelse av framført underskudd Anvendt skattemessig framførbart underskudd 0 = Inntekt før fradrag for evt. konsernbidrag Ytet konsernbidrag 0 = Inntekt Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

6 Noter 2007 Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes 0 0 = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke bokført iht gjeldende regler for små foretak. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av totale bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler, tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser pr Note 5 - Selskapskapital Selskapets aksjekapital består av 3 aksjer pålydende kr Aksjonærene er: Det Akademiske Kvarter Studentsamskipnaden i Bergen Universitetet i Bergen 1 aksje 1 aksje 1 aksjer Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld Den langsiktige gjelder består av følgende: Lån fra Det Akademiske Kvarter Ansvarlig lånekapital fra Det Akademiske Kvarter Avsatt vedlikeholdsfond Sum Gjelden til Det Akademiske Kvarter er midler gitt til Studentorganisasjonen og stilt til disposisjon for Studentkulturhuset i Bergen AS. Gjelden på kr og den ansvarlige lånekapitalen på kr er rente og avdragsfri. Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

7 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Aktivitetsstøtte Annonser Salg av øl Salg av importøl Salg av vin Salg av mineralvann Salg handelsv. høy avg.sats Salg av kaffe mm Salg av snacks Salg av kald mat Salg av varm mat Salg av bilder Avvik kasseoppgjør 0 (43.601) 3096 Kontantavvik resepsjon Salg av kopiering (6.500) 3098 Fakturagebyrer utg faktura (7.368) Salg diverse (1.361) (4.067) 3150 Salg diverse avg fritt Salg dorger, glassavgift Salg av garderobeavgifter Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3200 Billettinntekter utenfor avg om Aktivitetsstøtte Annonseinntekter avg pl Sponsorinntekter avg pl Sponsorinntekter avg fritt Tilskudd fra UiB Tilskudd fra Studentsamskipnade Tilskudd fra Bergen Kommune Leieinntekt fast eiendom Leieinntekter avg fritt Andre leieinntekter Gevinst ved avgang av anleggsm Inntekt fra renholdsgebyrer Annen driftsrelatert innt. pl Annen driftsrelatert innt. fri Periodiserte inntekter Sum Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4000 Innkjøp råvarer / halvfabrikata Innkjøp av øl Innkjøp av importøl Innkjøp av vin Innkjøp av mineralvann (13%) Innkjøp av mat (13%) Flaskepant (8.943) Innkjøp av drinker Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

8 Resultatregnskap Note Innkjøp av tobakk Innkjøp av kaffe (13%) Innkjøp av snacks (13%) Innkjøp av mat Innkjøp av aviser Andel dorger Periodisering varekjøp Drifts- og forbruksmateriell Bandhonorarer Sum Varekostnad Lønnskostnad Lønn til heltidsansatte Lønn til kvarter Kostnad for sivilarbeider Innleid personale Bandhonorarer innberettet Lønn timeansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriepeng Kurs personell Arbeidstøy personell Sosialpenger Refusjon sykepenger (4.060) (2.839) 5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0 (345) 5890 Annen lønnsrefusjon 0 ( ) 5950 OTP for ansatte Annen personalkostnad Interne arrangement Taxi og buss Periodiserte lønnskostnader (5.000) Sum Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivninger inventar/utstyr Sum Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 4520 Tono avgift Frakt/transp/forsikr v/varefors Toll og sped.kostn. v/varefors Leie lokale Lys, varme Renhold Annen kostnad lokaler Leie maskiner Leie inventar Leie transportmidler Håndverktøy Hjelpeverktøy Inventar Driftsmateriale Programvarelisens Visma Rekvisita Arbeidsklær og verneutstyr Reparasjon og vedlikehold bygn Reparasjon og vedlikeh. utstyr Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

9 Resultatregnskap Note Reperasjon og vedlikeh. annet Revisjonshonorarer Regnskapshonorar Visma Regnskapshonorar V&E Konsulenthonorarer Forpleining, artister Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møtekostnader Annen kontorkostnad Telefonkostnader Datakostnader Porto Drivstoff Sosialpenger Erstatninger Reisekostnad, ikke oppgaveplikt Kulturstøtte/tilskudd Reklamekostnad Reklameannonser Annen reklamekostnad Mørkerom - foto Utsmykning Representasjon, fradragsber Representasjon, ikke fradr.ber Gave, fradragsberettiget Gave, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Skjenkeavgift Andre avgifter Bank- og kortgebyr (23) 7780 Gebyr leverandører Annen kostnad Kassedifferanser resepsjon Kassedifferanser Flaskepant Annen kostnad, ikke fradragsber Innk. tidl. nedskr. ford. sk.pl 0 (2.353) 7830 Tap på fordringer Innkommet på tidl. avsatte tap Endring i avsetn. forventet tap Periodiseringskonto ADK (23.169) Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt Annen finansinntekt 8070 Annen finansinntekt Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

10 Resultatregnskap Note Gevinst v/real. andre aksjer Sum Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad Rentekostnad leverandørgjeld Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 8170 Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 3 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt 8400 Ekstraordinær inntekt Sum Ekstraordinær inntekt RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital ( ) ( ) Sum Overføringer annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

11 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Inventar/møbler (D) Teknisk utstyr (D) Maskiner og anlegg (D) Inventar (D) Utsmykking (ingen avskrivning) Kontormaskiner (A) Bygningsmessig innredning (D) Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner mv 1360 Pengemarkedsfond Abn-Amro Obligasjoner Sum Obligasjoner mv Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer 1410 Lager, øl Lager, importøl Lager, vin Lager, mineralvann Lager, tobakk Lager, snacks Lager, råvarer/mat Lager, div forbruksvarer Sum Varer Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer Hjelpekonto, kundefordringer Opptjent, ikke fakt. driftsinnt Avsetn. tap på kundefordringer (61.500) (61.500) Sum Kundefordringer Andre fordringer 1577 Forskudd lønn Forskuddsbetalt leie Depositum, hybel Andre forskuddsbet. kostnader Nøkkeldepositum 0 (86.128) Sum Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter Bankinnskudd Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Sum Bankinnskudd, kontanter o.l Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

12 Balanse pr Note SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Aksjekapital Sum Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån fra Det Akademiske Kvarter Ansvarlig lånekapital Det Akade Avsatt vedlikeholdsfond Sum Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld Sum Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Sum Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 2771 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn Gjeld til ansatte/frivillige (3.895) Feriepenger AGA, innb.pl Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer

13 Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/ :06 Side 1 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo Inventar/møbler (D) , , , , Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning 1251 Teknisk utstyr (D) , , , , Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,40 Lineæravskrivning 1253 Maskiner og anlegg (D) , , , , Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,40 Lineæravskrivning 1255 Inventar (D) , , , , Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning 1256 Utsmykking (ingen avskrivning) ,00 0, , , Kontormaskiner (A) , , , , Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,60 Lineæravskrivning 1290 Bygningsmessig innredning (D) , , , , Avslutning /12/ ,58 Lineæravskrivning 1298 Periodiserte avskrivninger året , ,00 0,00 0, Avslutning ,00 Tilbakeført akk. avskrivninger Transportmidler, inventar og maskiner , , , , Pengemarkedsfond Abn-Amro ,44 0, , , Obligasjoner 0,00 0,00 0, ,00 Finansielle anleggsmidler ,44 0, , , Lager, øl ,33 0, , , Lager, importøl ,25 0, , , Lager, vin ,74 0, , , Lager, mineralvann 3.599,77 0, , , Lager, tobakk ,10 0, , , Lager, snacks 1.584,93 0, , , Lager, råvarer/mat ,18 0, , , Lager, div forbruksvarer 2.949,00 0, , ,00 Lagerbeholdninger ,30 0, , , Kundefordringer ,70 0, , , Hjelpekonto, kundefordringer ,52 0, ,52 0, Opptjent, ikke fakt. driftsinnt ,52 0, ,52 0, Forskudd lønn 5.566,96 0, , , Avsetn. tap på kundefordringer ,00 0, , ,00 Kortsiktige fordringer ,70 0, , , Forskuddsbetalt leie ,00 0, ,00 0, Depositum, hybel 2.500,00 0, ,00 0, Andre forskuddsbet. kostnader ,60 0, , , Nøkkeldepositum 0,00 0,00 0, ,49 Korts. fordr. med tidsavgr ,60 0, , , Kontanter ,00 0, , , Bankinnskudd ,72 0, , , Bankinnskudd ,89 0, , , Bankinnskudd skattetrekk ,23 0, , ,00 Betalingsmidler ,84 0, , , Aksjekapital ,00 0, , , Annen egenkapital , , , , Avslutning /12/ ,66 Overført fra fri egenkapital EGENKAPITAL , , , , Lån fra Det Akademiske Kvarter ,14 0, , , Ansvarlig lånekapital Det Akade ,00 0, , , Avsatt vedlikeholdsfond ,00 0, , ,00

14 Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/ :06 Side 2 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo 2006 LANGSIKTIG GJELD ,14 0, , , Leverandørgjeld ,13 0, , , Forskuddstrekk ,00 0, , , Oppgjørskonto merverdiavgift ,08 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift ,78 0, , , Påløpt arb.giv.avg. ferielønn ,31 0, , , Gjeld til ansatte/frivillige 3.894,94 0, ,94 0,00 KORTSIKTIG GJELD ,36 0, , , Feriepenger AGA, innb.pl ,30 0, , , Påløpte kostnader ,93 0, ,93 0, Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0, , Interimskonto , ,80 0,00 0, Avslutning ,80 Oppgjort kto ikke tidl inntatt i balansen Korts. gjeld med tidsavgr , , , , Aktivitetsstøtte ,80 0, ,80 0, Annonser ,00 0, ,00 0, Salg av øl ,37 0, , , Salg av importøl ,17 0, , , Salg av vin ,60 0, , , Salg av mineralvann ,60 0, , , Salg handelsv. høy avg.sats ,00 0, , , Salg av kaffe mm ,80 0, , , Salg av snacks ,00 0, , , Salg av kald mat ,44 0, , , Salg av varm mat ,48 0, , , Salg av bilder 0,00 0,00 0,00-200, Avvik kasseoppgjør 0,00 0,00 0, , Kontantavvik resepsjon 0,00 0,00 0, , Salg av kopiering ,56 0, , , Fakturagebyrer utg faktura 7.368,48 0, , , Salg diverse 1.360,52 0, , , Salg diverse avg fritt -130,00 0,00-130, , Salg dorger, glassavgift ,45 0, , , Billettinntekter utenfor avg om -100,00 0,00-100, , Aktivitetsstøtte ,00 0, ,00 0, Salg av garderobeavgifter 0,00 0,00 0, , Annonseinntekter avg pl ,00 0, , , Sponsorinntekter avg pl ,60 0, , , Sponsorinntekter avg fritt ,00 0, ,00 0, Tilskudd fra UiB ,96 0, ,96 0, Tilskudd fra Studentsamskipnade ,00 0, ,00 0, Tilskudd fra Bergen Kommune ,00 0, ,00 0,00 Driftsinntekter ,83 0, , , Leieinntekt fast eiendom 0,00 0,00 0, , Leieinntekter avg fritt -500,00 0,00-500, , Andre leieinntekter ,40 0, ,40 0,00 Leieinntekter ,40 0, , , Gevinst ved avgang av anleggsm. 0,00 0,00 0,00-80, Inntekt fra renholdsgebyrer ,00 0, , , Annen driftsrelatert innt. pl. 0,00 0,00 0, , Annen driftsrelatert innt. fri ,00 0, ,00 0, Periodiserte inntekter ,44 0, , ,00 Andre driftsinntekter ,44 0, , , Innkjøp råvarer / halvfabrikata 444,50 0,00 444,50 0, Innkjøp av øl ,55 0, , , Innkjøp av importøl ,95 0, , , Innkjøp av vin ,44 0, , , Innkjøp av mineralvann (13%) ,51 0, , , Innkjøp av mat (13%) ,11 0, , , Flaskepant ,68 0, ,68 0, Innkjøp av drinker 0,00 0,00 0, , Innkjøp av tobakk ,66 0, , , Innkjøp av kaffe (13%) ,26 0, , , Innkjøp av snacks (13%) ,96 0, , , Innkjøp av mat ,61 0, ,61 0, Innkjøp av aviser 30,60 0,00 30, , Andel dorger ,62 0, , , Periodisering varekjøp 0,00 0,00 0, , Drifts- og forbruksmateriell ,03 0, ,03 0,00

15 Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/ :06 Side 3 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo Bandhonorarer ,00 0, ,00 0, Tono avgift 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l ,12 0, , , Lønn til heltidsansatte ,00 0, , , Lønn til kvarter ,20 0, , , Kostnad for sivilarbeider ,17 0, , , Innleid personale ,48 0, ,48 0, Bandhonorarer innberettet 3.000,00 0, , , Lønn timeansatte ,17 0, , , Feriepenger ,94 0, , , Arbeidsgiveravgift ,70 0, , , Arbeidsgiveravgift av feriepeng ,55 0, ,55 0, Kurs personell ,75 0, , , Arbeidstøy personell 0,00 0,00 0,00 948, Sosialpenger ,44 0, ,44 0, Refusjon sykepenger ,00 0, , , Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0,00 0,00 0,00-345, Annen lønnsrefusjon 0,00 0,00 0, , OTP for ansatte ,47 0, ,47 0, Annen personalkostnad ,30 0, , , Interne arrangement ,19 0, , , Taxi og buss ,55 0, ,55 0, Periodiserte lønnskostnader ,00 0, , ,00 Personalkostnader ,91 0, , , Avskrivninger inventar/utstyr , , , , Avslutning ,00 Tilbakeført akk. avskrivninger --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,58 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,40 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,40 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,00 Lineæravskrivning --- Avslutning /12/ ,60 Lineæravskrivning 6100 Frakt/transp/forsikr v/varefors ,72 0, , , Toll og sped.kostn. v/varefors. 0,00 0,00 0, , Leie lokale ,00 0, , , Lys, varme ,69 0, ,69 0, Renhold ,72 0, , , Annen kostnad lokaler ,30 0, , , Leie maskiner ,48 0, , , Leie inventar 1.972,80 0, , , Leie transportmidler 2.500,00 0, ,00 0, Håndverktøy 1.240,80 0, ,80 0, Hjelpeverktøy 0,00 0,00 0, , Inventar ,02 0, , , Driftsmateriale ,39 0, , , Programvarelisens Visma ,95 0, ,95 0, Rekvisita 0,00 0,00 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 1.153,00 0, , , Reparasjon og vedlikehold bygn ,62 0, , , Reparasjon og vedlikeh. utstyr 9.243,80 0, ,80 0, Reperasjon og vedlikeh. annet ,68 0, , , Revisjonshonorarer ,25 0, , , Regnskapshonorar Visma 0,00 0,00 0, , Regnskapshonorar V&E ,40 0, ,40 0, Konsulenthonorarer ,28 0, , , Forpleining, artister ,00 0, , , Annen fremmed tjeneste ,00 0, ,00 0, Kontorrekvisita ,58 0, , , Trykksaker ,08 0, , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 1.845,00 0, , , Møtekostnader 1.292,89 0, ,89 547, Annen kontorkostnad 0,00 0,00 0, , Telefonkostnader ,01 0, , , Datakostnader ,43 0, , , Porto 691,64 0,00 691, , Drivstoff 1.068,05 0, , , Sosialpenger 0,00 0,00 0, , Erstatninger 390,00 0,00 390, , Reisekostnad, ikke oppgaveplikt ,61 0, , , Kulturstøtte/tilskudd 9.399,70 0, , , Reklamekostnad ,80 0, ,80 0, Reklameannonser ,35 0, , ,00

16 Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/ :06 Side 4 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo Annen reklamekostnad 0,00 0,00 0, , Mørkerom - foto 308,07 0,00 308, , Utsmykning 0,00 0,00 0, , Representasjon, fradragsber. 40,00 0,00 40, , Representasjon, ikke fradr.ber ,00 0, , , Gave, fradragsberettiget 50,00 0,00 50,00 200, Gave, ikke fradragsberettiget 6.995,40 0, , , Forsikringspremie ,00 0, , , Skjenkeavgift ,00 0, , , Andre avgifter ,64 0, ,64 0, Bank- og kortgebyr 4.978,51 0, ,51-23, Gebyr leverandører 0,00 0,00 0, , Annen kostnad 6.199,73 0, ,73 784, Kassedifferanser resepsjon 1.008,00 0, ,00 0, Kassedifferanser ,84 0, ,84 0, Flaskepant ,00 0,00 0, , Annen kostnad, ikke fradragsber 8.950,30 0, ,30 158, Innk. tidl. nedskr. ford. sk.pl 0,00 0,00 0, , Tap på fordringer 0,00 0,00 0, , Innkommet på tidl. avsatte tap 1.660,80 0, ,80 0, Endring i avsetn. forventet tap 0,00 0,00 0, , Periodiseringskonto ADK 2.287,08 0, , ,00 Andre driftskostnader , , , , Annen renteinntekt ,76 0, , , Annen finansinntekt ,67 0, , , Gevinst v/real. andre aksjer ,50 0, ,50 0,00 Finansinntekter ,93 0, , , Annen rentekostnad 1.580,98 0, ,98 0, Rentekostnad leverandørgjeld 0,00 0,00 0, , Annen finanskostnad ,66 0, , ,00 Finanskostnader ,64 0, , , Ekstraordinær inntekt 0, , ,80 0, Avslutning ,80 Oppgjort kto ikke tidl inntatt i balansen Ekstraordinære inntekter 0, , ,80 0, Overføringer annen egenkapital 0, , , , Avslutning /12/ ,66 Overført fra fri egenkapital Disponering av årsresultat 0, , , ,00 TOTAL -0,01 0,00-0,01 0,00

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer