Tilstandsrapport for læremidler i skolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for læremidler i skolene"

Transkript

1 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3106 Grunnskolekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/35 Komitè for levekår /121 Bystyret Tilstandsrapport for læremidler i skolene Sammendrag Saken gir en tilbakemelding på hvordan det står til med læremidler i Bodøskolen med fokus på hvordan vi ønsker å jobbe med dette fremover. Det vektlegges at arbeid med læremidler må sees i sammenheng med den nye strategiplanen for Bodø, slik at det blir en sammenheng mellom syn på læring og valg av læremetoder og En felles forståelse av hva læring, tilpasset opplæring, og læremidler er, blir viktig for hvordan det jobbes med læremidler videre. Grunnskolekontoret har foretatt en undersøkelse angående utfordringer skolene i Bodø har når det gjelder I tilbakemeldingene vektlegges det at lærernes kompetanse på elevaktive læremetoder og variert bruk av læremidler er den viktigste faktoren i arbeidet med å tilrettelegge for at elevene får et godt læringsutbytte gjennom gode og varierte Skolene gir også tilbakemelding på spesifikke ønsker/behov. Det å henge med når det gjelder kunnskap om og innkjøp av digitale hjelpemidler blir sett på som en utfordring. Skolene prioriterer selv gjennom eget budsjett nyinnkjøp og oppgradering av læremidler ut fra en fordelingsnøkkel på kr. pr. elev, og kommunens plan for oppgradering av digitale hjelpemidler blir gjengitt. Tiltak som foreslås er at grunnskolekontoret og skolelederne vil følge opp og ha fokus på at læremidler blir tema og del av utviklingsarbeidet i skolene, bl.a. gjennom temadager, tema i skolenes fellestid og i tilsyn. Kompetansen til lærerne må heves i å bruke ulike læremidler og elevaktive arbeidsmåter, bl.a. med fokus på oppfølging og veiledning. Skolene skal ha læremidler som er med på å fremme elevaktive arbeidsmåter. Saksopplysninger Bystyret vedtok ved budsjettbehandlingen i desember 2011, følgende verbalforslag «Bystyret ber rådmannen kartlegge tilstanden vedrørende manglende og utdaterte læremidler i grunnskolen. Det bes også framlagt en tiltaksplan». Grunnskolekontoret ser dette i sammenheng med utviklingen av ny skolestrategi for Overordnet i den nye skolestrategien er målet om å utdanne Kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge, gjennom større fokus på elevaktive læringsprosesser. En plan for bruk av læremidler i skolen må ta utgangspunkt i dette og de behovene det medfører. Behovet for læremidler må ses i sammenheng med både synet på læring og det oppdrag og samfunnsmandat skolen er gitt gjennom skolelov og læreplan. Side 842

2 Begreper Sentralt for valg av læremidler er synet på læring, tilpasset opplæring og læremidler: Læring Det er forsket og samlet inn mye informasjon om hvordan læring foregår. Det finnes ikke en riktig teori eller definisjon, men et utall av syn og ulike koblinger av de teoriene som finnes. I dag vektlegger norsk skole og læreplanen (LK06) et sosiokulturelt syn på læring. Det vil bl.a. si at læring er en aktiv prosess og at barn lærer best i et dynamisk samspill med omgivelsene. Samhandling, kommunikasjon og medvirkning til egen læring er av stor betydning. I tillegg er klasseleders relasjonsbygging, tydelighet, fagkompetanse og metodevalg viktig. Forskere som Dewey, Piaget og Vygotsky har fått lærere, psykologer og pedagoger til å gå bort fra forestillingen om at læreren kan fylle på lærdom i barns hoder på samme måte som man fyller vann i en bøtte. Barna lærer best dersom de på en aktiv måte kan få bearbeide lærestoffet med en voksen som modell, veileder og støtte. Læringen er dessuten mest effektiv dersom barnet selv tar initiativet til aktiviteten.(bl.a. hentet fra: Læring og kunnskapsutvikling er både en individuell, personlig og en sosial, kollektiv prosess der deltakerne lærer av og med hverandre som en del av et større sosialt og kulturelt fellesskap. Kunnskap er ikke en statisk størrelse, men noe som endrer seg i dialog og samspill med miljøet rundt oss. Slik vi forstår begrepet i gjeldende læreplan, (LK06) skal skolen gi elevene kunnskap som bygger både faglig kompetanse, sosial kompetanse og læringskompetanse. I dag er skolens oppgave også å bygge kompetanse for livslang læring. Det bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. (Bl.a. hentet fra og Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp for alle elever i hele grunnopplæringen, nedfelt i opplæringsloven, og skal bidra til å gi mestringsopplevelser for alle. Dette krever ulik type organisering, bruk av ulike arbeidsmåter og oppgaver, tilpasset fag og lærestoff, og bruk av varierte Læremidler I Forskrift til Opplæringslova 17-1 blir læremiddel definert som: alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læremidler er med andre ord et vidt begrep som handler om mer enn klassesett med lærebøker. Det gjelder like mye å ha tilgang på ulike lærebøker/fagbøker, faktabøker, konkretiseringsmateriell, utstyr, spesialrom (f.eks. i naturfag, mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving m.m.) digitale hjelpemidler (både datamaskin og programvare) og annet utstyr som kan være til hjelp i læringsarbeidet. Andre momenter som kan spille inn vil være valg av organisering, arbeidsmetoder, og læringsarena, bruken av læremidlene, tilgang til variert utvalg av læremidler, læreres kompetanse, foreldrenes holdning og støtte m.m. Forskning på dette området viser at læreboka ofte er styrende for det læringsarbeidet som skjer i skolen. Kartlegging viser at Lærerne presenterer stoffet fra lærebøkene, og deretter løser elevene oppgaver og leser i lærebøkene (Rambøll, 2005:35). Det samsvarer med mye av det vi har sett på tilsynene vi har hatt de siste årene. Dette til tross for at det har vært fokus på å utvide synet på Side 843

3 læring og ønske om å ta i bruk mer varierte læremidler og problemorienterte arbeidsmåter. (Tilsynsrapporter Bodø kommune 2010/2011) Når det gjelder digitale læremiddel viser den største kartleggingsundersøkingen av IKT-bruk i norsk skole (ITU Monitor) at bruken i mindre grad enn en skulle ønske, fører til kvalitativt endrede læreprosesser. (Kløvstad mfl., 2005, Arnseth mfl., 2007, Hatlevik mfl., 2009). Større studier av digitale ressurser viser at de interaktive mulighetene som ligger i digitale medium i liten grad blir utnyttet. Økonomi Det finnes ingen eksakte tall på hva som brukes på læremidler på de ulike skolene i Bodø i dag. Dette både fordi det ikke er en enhetlig forståelse av hva læremidler er, og fordi innkjøp kommer på ulike poster i systemet. Skolene står også fritt i å ha ulike satsingsområder (innenfor nasjonale og kommunale rammer) og dermed ulike prioriteringer og kriterier for innkjøp av Skolene får i sin rammetildeling et beløp på totalt kr med utgangspunkt i elevtall der grunnlaget for fordeling ser slik ut: pr. elev 585,- 27.4% 5.-7.pr. elev 901,- 42.2% pr. elev 1001,- 46,9% Tilbakemelding fra skolene En gjennomgang av skolenes behov for læremidler krever, etter vår vurdering, et helhetlig syn på læring, kunnskap, tilpasset opplæring og en utvidet forståelse av innholdet i begrepet læremidler som går utover et klassesett med bøker. Med denne bakgrunn valgte grunnskolekontoret å gå ut med en spørreundersøkelse der alle Bodøskolene ble spurt om: 1. På hvilke områder ser du at din skole har utfordringer med hensyn til læremidler som fremmer eleven som aktør i læringsarbeidet? 2. Hvilke behov har din skole for fornyelse av det skolen allerede har av læremidler? 3. Hvilke behov har din skole for nytt materiell for å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder/metoder og nye læringsarenaer? Funn i korte trekk og stikkordsform: Utfordringer: *Skolens og foresattes forståelse og respekt for Elevenes verden som utgangspunkt for læringsarbeidet * Personalets forståelse for nødvendigheten av å øke elevenes deltakelse i læringsarbeidet * Praktisering av lærernes arbeidstidsavtale. * Delekulturen og tid til å dele gode opplegg for å øke kompetansen. * Lærebokstyrt praksis * For mye bruk av engangsbøker med ferdige opplegg * For smalt utvalg av lærebøker i fag ofte er bare et forlag representert og alle elever har den samme boka * Manglende kompetanse på bruk av ulike læremidler, digitale verktøy og konkretiseringsmateriell Utfordringer fortsetter: Mangel på læremidler til å kunne jobbe praktisk f.eks. konkretiseringsmateriell, materiell som gir mulighet til feltarbeid og forskning (gjelder mange fag f.eks. naturfag, musikk, kroppsøving osv.) * PC-utstyr og valg. Bærbare gir utfordringer i fht stabilitet og de stasjonære i fht plass. * Mangel på digitale tavler, prosjektorer, tilgang på digitale oppslagsverk og programvare * Tekniske installasjoner i alle læringsarenaer * Fysiske rammer til å lage ulike læringsarenaer innenfor egen skole rom/grupperom, møblering. * Utstyr som gir muligheter til å bruke uteområdet som læringsarena både møblering, læremidler og turutstyr * Transportutgifter for å kunne bruke flere læringsarenaer Side 844

4 * Bibliotek med mangfold av bøker og andre læremidler Behov for fornyelse av eksisterende læremidler; * Fornyelse av pc-er og annet digitalt verktøy * Større stabilitet på pc-nettverk * Fornyelse av utdaterte lærebøker og andre læremidler som f.eks. kart, kamera, teknisk utstyr, * Fornying av læremidler til alternative læringsarenaer - f.eks. uteaktiviteter * Fornying og større mangfold av skjønnlitterære og fakta bøker til bibliotek * Oppgradering av spesialrom og andre læringsarenaer både ute og inne. Nytt materiell knyttet til nye elevaktive arbeidsmåter: * Digitale/interaktive tavler på ALLE rom * Pc-er på alle rom * Møbler alternativ møblering * Større mangfold i forhold til lærebøker både når det gjelder innhold, illustrasjoner og vanskegrad * Konkretiseringsmateriell knyttet til enheter/trinn som er kontinuerlig tilgjengelig * Velutstyrt bibliotek på både fakta og skjønnlitteratur * Oppdaterte spesialrom og utearenaer både når det gjelder møbler, utstyr og tekniske installasjoner * Transport til alternative læringsarenaer *Kompetanse om nytt materiell og ny teknologi IKT og digitale hjelpemidler i skolene Fellesmidlene til IKT-utstyr til elevene i Bodøskolene har hatt samme årlige budsjett på 2.5 mill. kr fra 2002 til og med 2012, prisjustert til mill kr i I 2002 hadde elevene tilgang til 440 maskiner. I dag har elevene tilgang til 2340 maskiner. Dette er omtrent på landsgjennomsnittet. Fem skoler i Bodø holder ikke landssnittet for skoletypen når det gjelder elevtilgang på maskiner, og noen har et bedre PC-snitt. Hvert år må skolene erstatte ca. 580 maskiner for å opprettholde en viss kvalitet på utstyrsparken. De årlige midlene er brukt til investering i infrastruktur og maskiner, konsulenttjenester og felles programvare. Fra 2002 til 2011 ble en del av midlene brukt til infrastruktur, nå brukes alle midlene for å opprettholde et brukbart PC-snitt. Kostnader med infrastruktur tas av enkeltskolen. Når det gjelder lærermaskiner hadde lærerne i 2002 tilgang til 216 maskiner, i 2012 er det 760 lærermaskiner. Lærermaskiner har i alle år vært enkeltskolens ansvar. I tillegg låner Bodøskolene ut 191 datamaskiner til elever som har fått sakkyndig vurdering fra PPT om at de har behov for dette. Etter at NAV sluttet med ordningen med tildeling av utstyr har det vært nødvendig å tilrettelegge en slik ordning. I dag brukes kr. til felles programvarelisens. Fremover vil det være behov for en bedre trådløsdekning på flere skoler. Det er også behov for innkjøp av flere felles programvarelisenser. Det er viktig å kunne tilby den samme programvarepakken til alle elevene for å unngå digitale skiller. Bare de programpakkene som er vurdert som et minimum er stipulert til ca kr. i tillegg til det vi allerede bruker. Vurderinger Ut fra tilbakemeldingene fra skolene ser vi at det er ulike tilnærminger og behov de melder om. Mange skoler fremhever at den største utfordringen er læreres kompetanse og evne til å ta i bruk nye elevaktive arbeidsmetoder og med det et større mangfold av Det er også behov for å bruke læremidlene på en annen måte, dvs. organisere lærearbeidet annerledes. Her handler det f.eks. om å gå fra at alle elevene i klassen jobber med en og samme bok, til at de bruker ulike bøker om samme tema. Elevene kan da både hente og sammenlikne informasjon de trenger. Større integrering av digitale hjelpemidler er også nødvendig. Noen få skoler er fortsatt mest opptatt av at det mangler klassesett med bøker. Bruk av engangsbøker er også et tema, både pedagogisk og Side 845

5 økonomisk. Læringsverdi ved bruk av engangsbøker diskuteres i forhold til andre måter å tilrettelegge for oppgaver på. Dersom vi skal realisere intensjoner om livslang læring og øke læringsutbyttet i Bodøskolen når det gjelder læringskompetanse, sosial kompetanse og faglig kompetanse, er det av stor betydning at arbeidet med mer elevaktive arbeidsmåter og læringsstrategier får økt fokus. Dette krever tilgang til varierte Variasjon i elevenes skolehverdag er viktig for å øke motivasjonen for læring, og på sikt viktig for å redusere antallet elever som faller fra i videregående skole/opplæring. Den nye strategiplanen, «Bodøskolen i medvind en skole for fremtiden», ivaretar læreplanens syn på læring. Skolenes bruk av arbeidsmetoder, organisering og bruk av varierte læremidler må dermed være i tråd med dette. Opplegg for kompetanseheving blant lærere for bruk av nye metoder og læremidler vil være en del av tiltakene, der både grunnskolekontoret og skolene har en plan for bygging og vedlikehold av kompetansen på området. Det å endre undervisningsmetoder utfordrer synet på læring, som vil være en kulturforandring og en prosess som krever oppfølging. Kompetanseheving blant lærerne er nødvendig. Vi ser at det vil være behov for en ressursperson som følger opp arbeidet mot skolene, gir veiledning og følger opp tiltak spesielt. IKT og digitale hjelpemidler er et område som mange skoler nevner som en utfordring. Både for lite og for gammelt datautstyr, og mangel på digital programvare gjør det vanskelig å oppfylle krav om økt digital kompetanse blant elevene. Det finnes en plan for utskifting av datamateriell i skolene som tar utgangspunkt i budsjetterte ressurser til dette. Når en ser på hva som er vanlig utskiftingstakt i dag, ser en at midlene som er satt av til dette ikke strekker til, og at vi stadig «henger etter». IKT og digital kompetanse er en nødvendig og god ressurs i læringsarbeidet. Det er kostnadskrevende å holde seg oppdatert og medfører et økende behov for ressurser de kommende år. Dersom Bodøskolene fullt ut skal kunne benytte de mulighetene som IKT og digitale hjelpemidler gir som læremidler og konkretiseringsmidler i bortimot alle fag, må dette tas høyde for i budsjettarbeidet. Tiltak I den foreslåtte Strategiplanen «Bodøskolen i medvind en skole for fremtiden» , er fokus på læringsarbeidet et av tre hovedsatsingsområder. Arbeidet med læremidler må sees i sammenheng med dette. Det vil være viktig å få til en dynamisk plan som speiler de målene som settes opp år for år. Vi ønsker derfor her å si noe overordnet om mål og tiltak. Hovedtyngden av tiltak vil komme på plass når vi årlig lager ny handlingsplan i forbindelse med Strategiplanen, der læremidler vil være eget tema. Mål for arbeidet med læremidler i Bodøskolen de neste 4 årene: Bodøskolen har en felles forståelse for et utvidet syn på læremidler og har en aktiv bruk av disse for å støtte opp om skolestrategien der elevaktiv læring står i fokus. Tiltak for å nå dette vil være: Grunnskolekontoret og skolelederne vil følge opp og ha fokus slik at læremidler blir tema og del av utviklingsarbeidet i skolene, bl.a. gjennom temadager, tema i skolenes fellestid og på tilsyn. Kompetanseheving av lærerne i å bruke ulike læremidler og elevaktive arbeidsmåter, bl.a. med fokus på oppfølging og veiledning. Skolene skal ha læremidler som er med på å fremme elevaktive arbeidsmåter bl.a. - Læremateriell til daglig bruk i klasserommet - Fagspesifikt materiell til bruk i fag/tema tilgjengelig på skolen. - Digitale hjelpemidler som fremmer læringen. Side 846

6 En sentral felles pott som Grunnskolekontoret disponerer, der skolene kan søke om medfinansiering (50%) av læremidler, slik at skolene kan få oppgradert prioriterte læremidler for å utvikle og prøve ut elevaktive læremetoder. Konklusjon og anbefaling For å øke elevenes læringsutbytte, ønsker Grunnskolekontoret å arbeide for å få større variasjon i læringsarbeidet gjennom fokus på varierte arbeidsmåter og større mangfold i bruk av I handlingsplanene som legges for hvert år de neste fire årene vil læremidler være et av temaene. Der vil oppsatte mål og tiltak ha fokus. Grunnskolekontoret vil se på bruken av eksisterende midler og eventuelt utnytte disse bedre for å nå mål og få til tiltak. Læremidler, spesielt de digitale, er likevel kostnadskrevende og har ikke hatt ressursøkning de siste årene. Dette bør det tas hensyn til i det kommende budsjettarbeidet. Grunnskolekontoret anbefaler derfor at: 1. Mål og tiltak i forbindelse med arbeid med læremidler de neste fire år vedtas. 2. IKT budsjettet økes fra 2,5 mill. kr. til 2,9 mill. kr. innenfor skoleområdets egne rammer, slik at vi kan ta i bruk digitale programpakker som anbefalt. 3. Det opprettes en 50 % prosesskonsulentstilling i 4 år som skal støtte skolene i å utnytte og utvikle bruken av elevaktive og entreprenørielle arbeidsmåter i læringsarbeidet. Denne skal veilede og følge opp arbeidet med utvidet kompetanse om og bruk av 4. Det settes av et beløp på 1.5 mill. kr. per år i 4 år, der skolene kan søke om medfinansiering (50%) av Dette skal være til utprøving og utvikling av elevaktive læremetoder slik at skolene kan få oppgradert prioriterte 5. For å realisere pkt. 3 og 4 legges dette inn i budsjettarbeidet høsten Forslag til innstilling 1. Mål og tiltak i forbindelse med arbeid med læremidler de neste fire år vedtas. 2. IKT budsjettet økes fra 2,5 mill. kr. til 2,9 mill. kr. innenfor skoleområdets egne rammer, slik at programpakkene kan tas i bruk slik som anbefalt. 3. Det vurderes opprettet en 50 % prosesskonsulentstilling i 4 år, som skal støtte skolene i å utnytte og utvikle bruken av elevaktive og entreprenørielle arbeidsmåter i læringsarbeidet og støtte opp om arbeidet med utvidet kompetanse om og bruk av 4. Det vurderes avsatt av et beløp på 1.5 mill. kr. per år i 4 år, der skolene kan søke om medfinansiering (50%) av læremidler slik at skolene kan få oppgradert prioriterte 5. Eventuell realisering av pkt. 3 og 4 vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelse av ØP og B Komitè for levekårs behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tilrådt Innstilling fra komite for levekår Side 847

7 6. Mål og tiltak i forbindelse med arbeid med læremidler de neste fire år vedtas. 7. IKT budsjettet økes fra 2,5 mill. kr. til 2,9 mill. kr. innenfor skoleområdets egne rammer, slik at programpakkene kan tas i bruk slik som anbefalt. 8. Det vurderes opprettet en 50 % prosesskonsulentstilling i 4 år, som skal støtte skolene i å utnytte og utvikle bruken av elevaktive og entreprenørielle arbeidsmåter i læringsarbeidet og støtte opp om arbeidet med utvidet kompetanse om og bruk av 9. Det vurderes avsatt av et beløp på 1.5 mill. kr. per år i 4 år, der skolene kan søke om medfinansiering (50%) av læremidler slik at skolene kan få oppgradert prioriterte 10. Eventuell realisering av pkt. 3 og 4 vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelse av ØP og B Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Signhild M. Johannessen og Tone Gundersen Opli Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side 848

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver

Lærernes arbeidsoppgaver Grunnskolekontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.07.2016 52981/2016 2016/4893 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/23 Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 16/128 Bystyret 08.09.2016 Lærernes

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk?

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Multiaden 2017 22. september Øystein Gilje Universitetet i Oslo @ogilje LÆREMIDLER OG IKT I MATEMATIKK HVA ER LÆREMIDLER

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

STRATEGIPLAN. og gle SKRANEVATNET SKOLE [1]

STRATEGIPLAN. og gle SKRANEVATNET SKOLE [1] 2010-2014 STRATEGIPLAN Vi har her er rom for all e, kunns kap, g lød og gle de SKRANEVATNET SKOLE [1] SKOLENS VERDIGRUNNLAG På vår skole viser alle respekt og omtanke for hverandre Visjon Skranevatnet

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Strategiplan for Vadmyra skole

Strategiplan for Vadmyra skole 2012-2016 Strategiplan for Vadmyra skole 1 Strategisk plan for Vadmyra skole 2012-2016 Vadmyra skolen bygger på Bergen kommunes verdigrunnlag. Vi ønsker en skole som er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring.

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring. Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.11.2011 64708/2011 2010/4584 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/4 Komitè for levekår 17.11.2011 11/175

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Strategisk plan Hellen skole

Strategisk plan Hellen skole sk plan 2012-2016 - Hellen skole 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommune sin visjon for skole: «Kompetanse for alle i mulighetens skole» Hellen skole sin visjon for skole: «Hjem og skole - sterke bånd.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

Virksomhetsplan OPPLÆRINGSLOVA Formålet med opplæringa

Virksomhetsplan OPPLÆRINGSLOVA Formålet med opplæringa OPPLÆRINGSLOVA 1-2. Formålet med opplæringa Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære Virksomhetsplan Skoleåret 2014/2015 Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Visjon for Bodøskolene 2016 Skolestrategi 2012 2015... 3 3. Skolens satsningsområder

Detaljer

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager. 25. april 2017

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager. 25. april 2017 Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager 25. april 2017 Øystein Gilje Universitetet i Oslo #ark_app // @ogilje En kort oversikt over de

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Folkevalgtopplæring på Røros, oktober 2011 Presentasjon v/ Jorid Midtlyng, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Danning og læring i et mangfoldig fellesskap Foto: Carl-Erik Eriksson tenk hvor mye

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer