delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "delårsrapport 4. k va r ta l urevidert"

Transkript

1 delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4

2 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern Kontantstrømoppstilling konsern Noteopplysninger konsern 4 Resultat morbank Balanse morbank 6 Resultatutvikling konsern Næringslivet og forskningsmiljøene i fylket vårt har lange tradisjoner i å samarbeide. Nylig fikk Høgskolen i Ålesund tildelt status som «Senter for forskningsdrevet innovasjon». Høgskolemiljøet og deres partnere skal gjennom næringsrettet forskning bidra til å utvikle den maritime industrien. Det ligger store muligheter i utnyttelse av det enorme havrommet og i teknologiutvikling innen marine og maritime næringer. Forskning og innovasjon vil ta de teknologibaserte virksomhetene i den maritime klyngen inn i en ny tid.

3 4. KVARTAL 4 Hovedtall konsern Resultat (mill. kroner) Netto renteinntekter 4. kv. 4 % 4. kv. 3 % 4 % 3 %,3, 93, 4, Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4,34 43,3,33 4,34 Netto avkastning på finansielle investeringer - -, 3, 3,, Sum inntekter 33,3 33, 4,9 44,39 Sum driftskostnader 36,9,9 64,4 69,9 Resultat før tap,34, 44, 6,3 Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden, 6,9,4 4,,9 4,3, 6, 3,3 3,4 99,36,33,9 3,9 63, 4, Balanse (mill. kroner) 3..4 Endring siste mnd i % 3..3 Forvaltningskapital 6 3 3, 4 6 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4 4 4, 4 Utlån til kunder 4 4, 46 4 Innskudd fra kunder 39, 6 Nøkkeltall Egenkapitalforrentning (annualisert) 4. kv kv ,, 4,,6 Kostnader i prosent av inntekter 4,3 3, 4, 4, Tap i % av utlån./periodens start,6,3,, Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger),,,, Innskuddsdekning i %, 6,, 6, Kjernekapital i % ) ) 4,4,4 4,4,4 Ren kjernekapital i % ) ),,,, Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 Egenkapitalbevisbrøken i %. (morbank)/gj.snitt 3 49,6 4, 49,6 4, Årsverk Egenkapitalbevis: Kurs på Oslo Børs Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern),9,9,9,9 ) Standardmetoden i Basel II for massemarked, IRB grunnleggende for foretak f.o.m ) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner 3

4 4 4. KVARTAL 4 Kvartalsberetning fra styret Samtlige tallstørrelser er knyttet til kon- Ansvarlig kapital ved årsskiftet var, %, mill. kroner og inntekter fra valuta og rente- sernet. Tallstørrelser i parentes gjelder herav, % ren kjernekapital. forretninger er økt med mill. kroner. rapportert i henhold til IFRS og delårsrap- Styret er godt fornøyd med resultatet for Kostnader porten er utarbeidet i samsvar med IAS Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 36 tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er for delårsrapportering. mill. kroner, noe som er 9 mill. kroner høystyret foreslår overfor forstanderskapet å ere enn i samme kvartal i fjor. Personal Sparebanken Møres resultat før skatt i 4 utbetale et kontantutbytte på kroner 3, kostnadene har økt med mill. kroner ble mill. kroner mot 6 mill. kroner pr egenkapitalbevis (33 mill. kroner), samt sammenlignet med tilsvarende periode i i 3. Sum inntekter var 64 mill. kroner avsette 36 mill. kroner til utbyttemidler til fjor og utgjør 9 mill. kroner. Bemanningen høyere enn i 3. Økningen i sum inn- lokalsamfunnet. Totalt utgjør dette 43 % av er i konsernet redusert med årsverk de tekter skyldes økt rentenetto med mill. konsernresultatet for 4. siste månedene til 33 årsverk. Andre kroner, økte inntekter knyttet til finansielle driftskostnader er på samme nivå som i instrumenter med mill. kroner, salgs- RESULTAT I 4. KVARTAL 4 gevinsten fra salg av aksjene i Nets AS Resultat etter skatt i 4. kvartal 4 utgjorde utgjør 94 mill. kroner av dette beløpet, og mill. kroner,,9 % av gjennomsnitt- Kostnader som andel av inntekter utgjorde andre inntekter har økt med 6 mill. kroner. lig forvaltningskapital mot 3 mill. kroner 4,3 % i 4. kvartal 4, som er en økning Sammen lignet med 3 er kostnadene og,9 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egen på 4,6 p.e. sammenlignet med 4. kvartal mill. kroner lavere og tap på utlån og kapitalrentabiliteten i 4. kvartal 4 ble 3. garantier er 3 mill. kroner lavere., % mot, % i 4. kvartal kvartal 3. Tapsnedskrivning og mislighold Kostnader i forhold til inntekter utgjør Rentenetto Det er bokført tap på utlån og garantier på 4, % for 4. Dette er en reduk- Netto renteinntekter på mill. kroner er mill. kroner i kvartalet og tapene er 9 sjon i forhold til 3 med,6 p.e. mill. kroner høyere enn tilsvarende kvar- mill. kroner lavere enn i samme periode Kostnads andelen hittil i år er godt innen- tal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen i fjor. Tap på utlån og garantier i 4. kvartal for Spare banken Møres målsetting om en utgjør dette,3 %, som er, p.e. lavere 4 fordeler seg med en økning i grup- kostnadsandel på maksimalt % i forhold enn i 4. kvartal 3. pevise nedskrivninger på mill. kroner og til inntektene. en reduksjon innen næringslivssegmentet Rentenettoen har siden. kvartal 4 økt med mill. kroner. Det er i kvartalet ikke Resultat etter skatt på 64 mill. kroner med, p.e. Det generelt lave rentenivået bokført tap på utlån til personkunder. er 4 mill. kroner høyere enn i 3. i markedet, sammen med sterk konkurranse Årets resultat gir en egenkapitalrentabilitet både på utlåns- og innskuddssiden påvirker Utlåns- og innskuddsvekst omregnet til årsbasis på 4, %. Spare- utviklingen i rentenettoen. I forhold til 3. kvartal 4 er forvaltnings- banken Møres strategiske målsetting for kapitalen økt med 3, % til 6 3 mill. egenkapitalrenta bilitet er at denne skal være Andre driftsinntekter kroner. Netto utlån til kunder er i forhold minimum % etter skatt. Resultat pr. Andre driftsinntekter ble 4 mill. kroner, til forrige kvartal i 4 økt med 3, %, til egenkapitalbevis for 4 er kr 3, mot mill. kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. 4 4 mill. kroner, mens innskuddene er kr,6 for 3. Av gjennomsnittlig forvaltnings kapital utgjør økt til 39 mill. kroner som tilsvarer en andre driftsinntekter,9 %,,3 p.e. lavere økning på,9 %. For ytterligere kommen- Utlånsvolumet økte med 643 mill. kroner enn 4. kvartal 3. I forhold til samme tarer vedrørende volumutvikling de siste og, % i 4, mens innskudds volumet periode i fjor er inntekter fra obligasjoner, månedene vises det til kommentarer økte med 3 mill. kroner og, %. finansielle derivat og aksjer redusert med nedenfor om året 4 som helhet.

5 4. KVARTAL 4 ÅRSRESULTAT FOR 4 Kostnader gjelder øvrige engasjementer (3 mill. Resultat før tap på utlån og garantier Samlede kostnader ble 64 mill. kroner, kroner),, % av brutto utlån (, %). utgjorde 44 mill. kroner og, % av en reduksjon på mill. kroner i forhold til Gruppe nedskrivninger utgjør 66 mill. gjennomsnittlig forvaltningskapital, en 3. Personalkostnadene har økt med kroner (4 mill. kroner) og,34 % av økning på 69 mill. kroner i forhold til mill. kroner og andre kostnader er redusert brutto utlån (,3 %). 3. Årets resultat inneholder en gevinst med 6 mill. kroner i forhold til 3. fra salg av aksjene i Nets AS på 94 mill. kro- Bemanningen i konsernet er redusert med Netto tapsutsatte engasjement (mislig- ner. Resultat etter tap på utlån og garantier årsverk i 4 til 33 årsverk. IT-kostna- holdte engasjement over 9 dager og utgjorde mill. kroner (, %) mot dene er redusert med mill. kroner og ikke-misligholdte engasjement hvor det 6 mill. kroner (, %) i 3. Resul- markedsføringskostnadene er redusert med er foretatt individuell tapsnedskrivning) tat etter skatt utgjorde 64 mill. kroner, 4 mill. kroner sammenlignet med 3. De viser siste måneder en reduksjon på til svarende, % av gjennomsnittlig for- totale kostnadene utgjorde,4 % av gjen- 9 mill. kroner. Netto tapsutsatte enga- valtningskapital i 4, mot 4 mill. kroner nomsnittlig forvaltningskapital i 4, mot sjement fordeler seg med mill. kroner (, %) i fjor.,9 % i 3. for næringsliv og 64 mill. kroner for person- Egenkapitalrentabiliteten utgjorde 4, % Kostnader i prosent av inntekter utgjorde av brutto utlån. Ved utgangen av 3 var i 4, mot,6 % i 3. Sparebanken 4, % i 4, mot 4, % i 3. Spare- netto tapsutsatte engasjement på 36 mill. Møres mål for egenkapitalrentabiliteten er banken Møres målsetting er å ha en kost- kroner og, % av brutto utlån, hvorav at denne skal være minimum prosent nadsandel i forhold til inntekter på under 4 mill. kroner var knyttet til næringsliv etter skatt. %. og 4 mill. kroner til personmarked. Netto marked, samlet 49 mill. kroner og, % mislighold over 3 måneder utgjorde ved Resultat pr. egenkapitalbevis i 4 var Tapsnedskrivning og mislighold utgangen av 4 6 mill. kroner ( kr 3, mot kr,6 for 3. Resultatregnskapet er i 4 belastet med mill. kroner), en reduksjon fra, % ved mill. kroner knyttet til tap på utlån og utgangen av 3 til,3 % ved utgangen Rentenetto garantier, mens det i 3 ble belastet 4 av 4. Totalt utgjorde netto renteinntekter 93 mill. kroner. I prosent av gjennomsnittlig mill. kroner ( 4 mill. kroner). Som forvaltningskapital utgjorde dette,4 % i BALANSE andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4 mot, % i 3. Tap på utlån og Forvaltningskapitalen økte i 4 med 6 utgjorde rentenettoen, % (, %). garantier fordeler seg med en økning i grup- mill. kroner og 3, % til 6 3 mill. kroner Rentenettoen utgjorde,6 % av sum inn- pevise nedskrivninger på 6 mill. kroner, en pr Endringen i forvaltningskapi- tekter i 4. reduksjon innen næringslivssegmentet på talen er påvirket av en reduksjon i beholdnin- mill. kroner og en økning innen person- gen av kortsiktige plasseringer i verdipapirer markedet på mill. kroner. og reduksjon av beholdning i Norges Bank i Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter var i 4 på 3 mill. løpet av året. Det er ingen vesentlig handels kroner (, % av gjennomsnittlig forvalt- Sum tapsnedskrivninger pr utgangen av ningskapital). Dette er en økning på 3 4 utgjør 3 mill. kroner (36 mill. portefølje ved utgangen av 4. mill. kroner i forhold til 3. Hovedfor kroner), noe som utgjør,63 % av brutto Utlån klaringen på økningen er salg av aksjene utlån (,66 %). Av de individuelle tapsned- Netto utlån økte med 643 mill. kroner og i Nets AS som gav en gevinst på 94 mill. skrivningene er mill. kroner knyttet til, % til 4 4 mill. kroner ved utgangen kroner samt kursgevinst på obligasjons misligholdte engasjement over 9 dager av 4. Utlån til personkunder økte med beholdningen på mill. kroner mot et (3 mill. kroner), som utgjør,4 % av,9 %, og personmarkedsandelen av brutto kurstap på 4 mill. kroner i 3. brutto utlån (, %). mill. kroner utlån utgjør 6, % ved årsskiftet. Utlån til

6 6 4. KVARTAL 4 næringsliv økte med, % siste måne- rapportert i henhold til standardmetoden i sonkunder og næringslivet. Selskapet har der, og relativ andel av brutto utlån til dette Basel II for massemarkedsengasjement og et underskudd på mill. kroner i 4 segmentet utgjør 34,3 %. IRB grunnleggende for foretak. Sparebanken ( mill. kroner). Det var ved kvartalsskiftet Møre har ikke kapitalkrav knyttet til over- 6 årsverk i selskapet. Innskudd gangsordningen vedrørende Basel I- gulvet Innskudd fra kunder var 39 mill. kroner ved utgangen av 4. ved utgangen av 4 etter en vekst på Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretnings 3 mill. kroner, noe som tilsvarer, %. Konsernets kapitaldekning er ved utgangen eiendommer. Selskapet har et underskudd i Fra næringslivskunder ble innskudds av 4 godt over de regulatoriske kapital- 4 på mill. kroner. Det er ingen ansatte volumet redusert med 4,9 %, mens kravene, og over internt satt minimumsmål- i selskapet. veksten fra personkunder var på 6,4 %. setting for ren kjernekapital. Ansvarlig kapital Innskudd fra det offentlige var,3 % utgjør, % (, %), kjernekapital EGENKAPITALBEVIS lavere enn ved forrige årsskifte. Næringslivs- 4,4 % (,4 %), hvorav ren kjernekapi- Egenkapitalbevisene er ved utgangen av segmentets relative andel av innskuddene tal utgjør, % (, %). Banken har 4 fordelt på 9 eiere. Antall utstedte utgjør 3, %, personmarked 6, %, og i 3. kvartal kjøpt tilbake deler av en fonds egenkapitalbevis er og eieran- det offentliges andel, %. obligasjon pålydende mill., av dette kan delskapitalen utgjør 49,6 % av morbankens 4 mill. kroner regnes med ved rapportering totale egenkapital. I note finnes en over- av ansvarlig kapital og kjerne kapital. sikt over de største eierne av bankens Volumforskjellen mellom utlån og innskudd, 49 mill. kroner, er finansiert i de norske egenkapitalbevis. Banken eier ved utgangen og utenlandske penge- og verdipapirmarke- Styrets forslag til disponering av årets resultat av året 66 egne egenkapitalbevis som dene. Innskudd som andel av utlån utgjorde innebærer at % av resultatet i konsernet er kjøpt via Oslo Børs til markedskurs., % ved utgangen av året. holdes tilbake og styrker konsernets soliditet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i KAPITALDEKNING Med, % ren kjernekapital etter 4. Konsernets rene kjernekapital skal følge den kvartal 4 er de regulatoriske kravene varslede regulatoriske kapitalopptrappings- til kapitaldekning, og Sparebanken Møres planen. Sparebanken Møre er ikke definert interne kapitalmål, tilfredsstilt. som systemkritisk institusjon. B ankens 4 var kr 3, (kr,6). UTBYTTEPOLITIKKEN I Sparebanken Møres utbyttepolitikk har vært interne kapitalmål er at uavhengig av nivået DATTERSELSKAPER holdt uendret de siste årene. Konsernet på den motsykliske bufferen, skal konsernets Samlet resultat i bankens tre datterselskaper har som målsetting å oppnå økonomiske rene kjernekapital minimum utgjøre %. ble 9 mill. kroner etter skatt ( mill. resultater som gir god og stabil avkastning kroner). på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkur- Sparebanken Møre er godkjent for bruk av grunnleggende IRB-metode for beregning Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd ransedyktig langsiktig avkastning i form av av kapitalkrav for foretaksengasjement. i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Finanstilsynet fastsatte. juli 4 nye og kredittforetakets hovedmålsetting er å Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet krav til IRB-modeller for boliglån. Søknad utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses for bruk av IRB-metode for massemarked i mot nasjonale og internasjonale investorer. bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Sparebanken Møre vil ferdigbehandles når Selskapet har hittil hentet inn 4 milliarder Møre skal påse at alle egenkapitaleierne Finanstilsynet har vurdert konsernets doku- kroner i finansiering til konsernet. Selskapet sikres likebehandling. mentasjon på at de interne modellene er i har gitt 9 mill. kroner i resultatbidrag i henhold til de forutsetningene som ligger til 4 ( mill. kroner). FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester I henhold til reglene knyttet til egenkapi- innen eiendomsomsetning til både per- talbevis m.m. og i samsvar med utbytte- grunn i de nye kravene til boliglånsmodeller. Pr 3..4 er konsernets kapitaldekning

7 4. KVARTAL 4 politikken til Sparebanken Møre, er 43 % petroleumsinvesteringene i år som følge av Det forventes at utlånsveksten i totalt av overskuddet i konsernet foreslått avsatt fallet i oljeprisen og oljeselskapenes fokus sett vil bli svakere enn det vi har sett de til kontantutbytte og utbyttemidler til lokal- på kostnadskutt. Dessuten er det betydelige siste årene innenfor personmarkedet, opp- samfunnet. Ut fra den regnskapsmessige indirekte virkninger gjennom leverandør rettholdt innenfor næringslivsmarkedet. fordelingen av egenkapitalen mellom eier- leddet. Som følge av dette vil arbeidsle- Fokus er hele tiden rettet mot å generere andelskapitalen og grunnfondet tilfaller digheten i fylket trolig øke noe gjennom vekst på gode engasjementer med et 49,6 % av nettoresultatet eierne av egen- inneværende år. Arbeidsledigheten i Møre akseptabelt risikonivå. kapitalbevis og,4 % tilfaller grunnfon- og Romsdal vil likevel fortsatt være blant det. Resultat pr egenkapitalbevis i 4 ble de laveste i landet. I desember var den regi Konsernet opplever god tilgjengelighet på kr 3,. Det foreslås overfor forstanderska- strerte ledigheten i fylket, % mot, % stabil og langsiktig finansiering i det norske og pet at kontantutbytte pr egenkapitalbevis i landet sett under ett. internasjonale fundingmarkedet. Bakgrunnen for regnskapsåret 4 settes til kr 3,. for dette er konsernets vedvarende stabilt På den annen side vil svekkelsen av krone gode resultater og gode soliditet. Marginene Oversikt forslag til resultatdisponering: kursen bidra til bedret konkurranseevne ved finansiering i det langsiktige markedet Årets overskudd for våre eksportnæringer samt for import- har de tre siste årene falt markert både for 63 mill. kroner Utbyttemidler (43 %): konkurrerende virksomhet. Videre vil den banken og Møre Boligkreditt AS, og konser- Til kontantutbytte 33 mill. kroner siste tids nedgang i kunderentene føre net vil i større grad utnytte denne finansier- Til samfunnsutbytte 36 mill. kroner til økt kjøpe kraft i husholdningssektoren. ingskilden fremover. Det forventes at dette vil Sum Endelig vil oljeprisfallet bidra til økt vekst bidra positivt til konsernets totale rentenetto. 69 mill. kroner Styrking av egenkapitalen ( %): i inter nasjonal økonomi gjennom lavere Til utjevningsfondet 4 mill. kroner kostnader for næringslivet. Disse faktorene Kostnadseffektivitet har hatt stor fokus i Til grunnfondet m.m. mill. kroner vil kunne bidra til å motvirke de negative Spare banken Møre. Resultatet av dette Til andre fond 4 mill. kroner virkningene av nedgangen i oljesektoren har vært et svært tilfredsstillende nivå på 34 mill. kroner og oljer elaterte næringer. Det forventes at totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus 63 mill. kroner tapsnivået i Spare banken Møre vil holde vil videre føres, og konsernets kostnads seg lavt og innenfor bankens planer i effektivitet vil for innværende år bli godt. innenfor intern målsetting om maksimum Sum Sum disponert UTSIKTENE FREMOVER De makroøkonomiske rammebetingelsene kostnadsandel på prosent av inntek- for fylket er fortsatt tilfredsstillende. Det Konkurransesituasjonen i bankens markeds- tene. Det forventes et godt resultat for inne ligger imidlertid an til en sterk nedgang i område er høy og skjerpet. værende år. Ålesund, 3. desember 4. januar I STYRET FOR Leif-Arne Langøy st yreleder st yr ets n estleder Roy Reite Rita Christina Sævik Ann Magritt Bjåstad Vikebakk Ragna Brenne Bjerkeset Henning Sundet Helge Karsten Knudsen Olav Arne Fiskerstrand adm. direktør

8 4. KVARTAL 4 RESULTAT KONSERN 4. kv kv Renteinntekter 49 3 Rentekostnader Mill. kroner Netto rente inntekter Noter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9 Andre driftsinntekter 3 Netto provisjons- og andre drifts inntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Utbytte Netto verdiendring på finansielle i nstrumenter 4 Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Kostnader ved ytelser til ansatte Administrasjonskostnader Andre driftskostnader 96 9 Sum driftskostnader Resultat før tap 44 6 Avskrivninger og avsetninger Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 4. kv kv Skatteeffekt av estimatavvik p ensjon 9 9 Totalresultat for perioden Skattekostnad Resultat for perioden Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) UTVIDET RESULTAT KONSERN Mill. kroner Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: Verdiendring aksjeinvesteringer t ilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: Resultatført estimataavik pensjon

9 4. KVARTAL 4 BALANSE KONSERN Noter , 3, , Varige driftsmidler 64 6 Andre eiendeler , Finansielle derivater Andre forpliktelser Mill. kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater til virkelig verdi Obligasjoner til virkelig verdi Finansielle derivater Aksjer og andre verdipapirer Immaterielle eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Forpliktelser og egenkapital Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre avsetninger og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital (fondsobligasjoner) Annen ansvarlig lånekapital Sum forpliktelser Egenkapitalbevis Beholdning av egne egenkapitalbevis Innskutt egenkapital Grunnfondskapital Overkurs 4 93 Gavefond Utjevningsfond Verdireguleringsfond Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum forpliktelser og egenkapital Poster utenom balansen: Garantier 9

10 4. KVARTAL 4 EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN 4 Sum egen kapital Egen- kapitalbevis Overkurs Grunn fond Gavefond Egenkapital pr Endring egne egenkapitalbevis -4 - Utdelt utbyttemidler til egenkapital beviseierne -9-9 Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet - - Egenkapital før årets resultatdisponering 4 3 Resultatført verdiendring verdipapirgjeld Tilført grunnfondet Tilført utjevningsfondet UtjevVerdi- Fond for nings- regulerings urealiserte fond fond gevinster 64 4 Annen egenkapital Foreslått utbyttemidler til egenkapital beviseierne Foreslått utbyttemidler til l okalsamfunnet Disponert resultat for regnskapsåret 63 Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg -3 Tilført annen egenkapital Resultatført estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat Totalresultat for perioden Egenkapital pr 3..4

11 4. KVARTAL 4 EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN 3 Sum egen kapital Egen- kapitalbevis Overkurs Grunn fond Gavefond Egenkapital pr Endring egne egenkapitalbevis Utdelt utbyttemidler til egenkapital beviseierne UtjevVerdi- Fond for nings- regulerings urealiserte fond fond gevinster 9 4 Annen egenkapital Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet - - Emisjon 369 Gavefond *) Egenkapital før årets resultat disponering 4 6 Resultatført verdiendring verdi papirgjeld - Tilført grunnfondet 3 Tilført utjevningsfondet Tilført annen egenkapital 6 6 Foreslått utbyttemidler til egenkapital beviseierne 9 9 Foreslått utbyttemidler til l okalsamfunnet Disponert resultat for regnskapsåret Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg Resultatført estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat Totalresultat for perioden Egenkapital pr 3..3 *) I henhold til vedtak i Forstanderskapet 4. juli 3.

12 4. KVARTAL 4 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN 4 3 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Driftsutbetalinger -3-4 Utbetalinger av skatt - - Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre f inansinstitusjoner Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre f inansinstitusjoner Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld 6 Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld Utbetalinger av utbytte Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld Likviditetsbeholdning. 669 Likviditetsbeholdning 3. Kapitalforhøyelse ved emisjon Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter Netto endring likvider

13 4. KVARTAL 4 Noteopplysninger REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 3, hensyntatt nye endringer og nye standarder som har trådt i kraft i 4. Fra og med. januar 4 anvender konsernet IAS Separat finansregnskap, IAS 3 Finansielle instrumenter - presentasjon, IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling, IFRS Konsernregnskap, IFRS Felleskontrollerte ordninger, samt IFRS Opplysninger om interesser i andre foretak. Implementeringen av nevnte standarder har ikke hatt vesentlig effekt i konsernet, herunder ikke påvirket bankens eller konsernets finansielle stilling eller resultat. Det henvises til årsrapporten for 3 for ytterligere beskrivelse av regnskaps prinsipper. UTLÅN OG INNSKUDD TIL KUNDER ETTER SEKTOR OG NÆRING UTLÅN Sektor/næring 4 INNSKUDD Fiske og fangst Industri Jordbruk og skogbruk Bygg og anlegg Utenriks sjøfart/supply Eiendomsdrift Varehandel og hotell Faglig/finansiell tjenesteytelse Transport, privat/offentlig tjenesteytelse Offentlig forvaltning Utlandet Sum næringsliv/offentlig Personkunder Andre Opptjente, ikke forfalte renter/påløpte renter Sum utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Utlån til og fordringer på kunder

14 4 4. KVARTAL 4 3 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER/TAPSUTSATTE ENGASJEMENT 4. kv kv Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger 3 4 Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger 9 4 Inngang på tidligere konstaterte tap Tap på utlån og garantier Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning 3 4 Økning i individuelle nedskrivninger i perioden 3 Tap på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Individuelle nedskrivninger på utlån Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån Individuelle avsetninger. Ny avsetning i perioden Tilbakeføring av avsetninger i perioden Individuell avsetning ved utgangen av perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån. Endring i perioden Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden Individuelle avsetninger på garantiansvar

15 4. KVARTAL 4 4 TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Sum 3 PM NL Sum PM NL Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger: Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger Misligholdte engasjement over 3 mnd. Individuelle nedskrivninger på: Misligholdte engasjement over 3 mnd. Ikke misligholdte engasjement m/tapsnedskrivninger 3 4 Sum individuell tapsnedskrivning Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger: Misligholdte engasjement over 3 mnd. Ikke misligholdte engasjement m/tapsnedskrivninger Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån,,6,3,6,34, Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån,,,,,,9 4 NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 4. kv kv Sertifikater og obligasjoner Aksjer Valutahandel (for kunder) Rentehandel (for kunder) 3 6 Endring i kredittspread FVO verdipapirgjeld Finansielle derivat Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter

16 6 4. KVARTAL 4 FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Markedsverdien på instrumentene som handles i et aktivt m arked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instru menter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdi vurdering fra annen markedsaktør. FINANSIELLE EIENDELER Det har ikke vært flytting av finansielle instrument mellom de tre nivåene av verdsettelsesgrupper Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater Obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivater Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer FINANSIELLE FORPLIKTELSER Virkelig verdi Bokført verdi Utstedte sertifikat Utstedte obligasjoner 4 4 Innskudd fra kunder Finansielle derivater Virkelig verdi Bokført verdi Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner Finansielle forpliktelser til amortisert kost: Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Utstedte sertifikat Utstedte obligasjoner Ansvarlige lån 6 Fondsobligasjoner Bytteordning

17 4. KVARTAL Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Totalt Nivå Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3 Nivå Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater Finansielle derivater 9 9 Aksjer og andre verdipapirer 3 3 Obligasjoner Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 6 Utlån til og fordringer på kunder Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra kunder Utstedte obligasjoner Finansielle derivater Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner 3 3 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 4 4 Innskudd fra kunder Utstedte sertifikat 3 3 Utstedte obligasjoner Ansvarlige lån Fondsobligasjoner Bytteordning Sum finansielle forpliktelser Sum finansielle eiendeler Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Finansielle forpliktelser til amortisert kost: En endring i diskonteringsrenten på basispunkt vil gi et utslag på ca,4 mill. kroner på fastrenteutlånene og ca,3 mill. kroner på fastrenteinnskuddene. AVSTEMMING AV ENDRINGER I NIVÅ 3 Utlån til og fordringer på kunder Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra og forpliktelser mot kunder Kjøp/økning 3 Salg/reduksjon Overføring til Nivå 3 Overføring ut av Nivå Balanseført verdi pr 3..3 Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi pr 3..4 Enkelte balanseposter i Nivå 3 vil kunne inngå i rente- og valutasikring i tråd med bankens risikostyringsrammeverk, og der tilknyttede sikringsavtaler ligger i Nivå.

18 4. KVARTAL Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Totalt Nivå Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3 Nivå 4 43 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder 4 43 Sertifikater Finansielle derivater 9 9 Aksjer og andre verdipapirer Obligasjoner Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer Sum finansielle eiendeler Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Innskudd fra kunder 6 6 Utstedte obligasjoner 4 4 Finansielle derivater 4 4 Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 4 4 Utstedte sertifikat 3 3 Utstedte obligasjoner 3 3 Ansvarlige lån Fondsobligasjoner 9 9 Bytteordning Sum finansielle forpliktelser 6 Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Finansielle forpliktelser til amortisert kost: AVSTEMMING AV ENDRINGER I NIVÅ 3 Balanseført verdi pr 3.. Utlån til og fordringer på kunder Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra og forpliktelser mot kunder Kjøp/økning 94 Salg/reduksjon 6 Overføring til Nivå 3 Overføring ut av Nivå Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi pr 3..3 Enkelte balanseposter i Nivå 3 vil kunne inngå i rente- og valutasikring i tråd med bankens risikostyringsrammeverk, og der tilknyttede sikringsavtaler ligger i Nivå.

19 4. KVARTAL 4 6 DRIFTSSEGMENTER RESULTAT I 4. KVARTAL Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden RESULTAT PR. 3. Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Driftskostnader Resultat før tap Sum inntekter Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad 99 Resultat for perioden 63 4 BALANSE Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Utlån til kunder Innskudd fra kunder Garantiforpliktelser Innskuddsdekning, 6, 4, 6,4,9 66,,,4 Antall årsverk ) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell. 9

20 4. KVARTAL 4 RESULTAT I 4. KVARTAL Møre Boligkreditt AS 4 3 Netto renteinntekter 3 Andre driftsinntekter - - Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden 4 46 RESULTAT PR. 3. Møre Boligkreditt AS Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader 9 6 Resultat før tap 6 6 Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden BALANSE Utlån til kunder 9 9 Møre Boligkreditt AS

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014 6.driftsår Kvartalsrapport2014 2.kvartal2014 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7 Generell informasjon.

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer