delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "delårsrapport 4. k va r ta l urevidert"

Transkript

1 delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4

2 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern Kontantstrømoppstilling konsern Noteopplysninger konsern 4 Resultat morbank Balanse morbank 6 Resultatutvikling konsern Næringslivet og forskningsmiljøene i fylket vårt har lange tradisjoner i å samarbeide. Nylig fikk Høgskolen i Ålesund tildelt status som «Senter for forskningsdrevet innovasjon». Høgskolemiljøet og deres partnere skal gjennom næringsrettet forskning bidra til å utvikle den maritime industrien. Det ligger store muligheter i utnyttelse av det enorme havrommet og i teknologiutvikling innen marine og maritime næringer. Forskning og innovasjon vil ta de teknologibaserte virksomhetene i den maritime klyngen inn i en ny tid.

3 4. KVARTAL 4 Hovedtall konsern Resultat (mill. kroner) Netto renteinntekter 4. kv. 4 % 4. kv. 3 % 4 % 3 %,3, 93, 4, Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4,34 43,3,33 4,34 Netto avkastning på finansielle investeringer - -, 3, 3,, Sum inntekter 33,3 33, 4,9 44,39 Sum driftskostnader 36,9,9 64,4 69,9 Resultat før tap,34, 44, 6,3 Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden, 6,9,4 4,,9 4,3, 6, 3,3 3,4 99,36,33,9 3,9 63, 4, Balanse (mill. kroner) 3..4 Endring siste mnd i % 3..3 Forvaltningskapital 6 3 3, 4 6 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4 4 4, 4 Utlån til kunder 4 4, 46 4 Innskudd fra kunder 39, 6 Nøkkeltall Egenkapitalforrentning (annualisert) 4. kv kv ,, 4,,6 Kostnader i prosent av inntekter 4,3 3, 4, 4, Tap i % av utlån./periodens start,6,3,, Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger),,,, Innskuddsdekning i %, 6,, 6, Kjernekapital i % ) ) 4,4,4 4,4,4 Ren kjernekapital i % ) ),,,, Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 Egenkapitalbevisbrøken i %. (morbank)/gj.snitt 3 49,6 4, 49,6 4, Årsverk Egenkapitalbevis: Kurs på Oslo Børs Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern),9,9,9,9 ) Standardmetoden i Basel II for massemarked, IRB grunnleggende for foretak f.o.m ) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner 3

4 4 4. KVARTAL 4 Kvartalsberetning fra styret Samtlige tallstørrelser er knyttet til kon- Ansvarlig kapital ved årsskiftet var, %, mill. kroner og inntekter fra valuta og rente- sernet. Tallstørrelser i parentes gjelder herav, % ren kjernekapital. forretninger er økt med mill. kroner. rapportert i henhold til IFRS og delårsrap- Styret er godt fornøyd med resultatet for Kostnader porten er utarbeidet i samsvar med IAS Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 36 tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er for delårsrapportering. mill. kroner, noe som er 9 mill. kroner høystyret foreslår overfor forstanderskapet å ere enn i samme kvartal i fjor. Personal Sparebanken Møres resultat før skatt i 4 utbetale et kontantutbytte på kroner 3, kostnadene har økt med mill. kroner ble mill. kroner mot 6 mill. kroner pr egenkapitalbevis (33 mill. kroner), samt sammenlignet med tilsvarende periode i i 3. Sum inntekter var 64 mill. kroner avsette 36 mill. kroner til utbyttemidler til fjor og utgjør 9 mill. kroner. Bemanningen høyere enn i 3. Økningen i sum inn- lokalsamfunnet. Totalt utgjør dette 43 % av er i konsernet redusert med årsverk de tekter skyldes økt rentenetto med mill. konsernresultatet for 4. siste månedene til 33 årsverk. Andre kroner, økte inntekter knyttet til finansielle driftskostnader er på samme nivå som i instrumenter med mill. kroner, salgs- RESULTAT I 4. KVARTAL 4 gevinsten fra salg av aksjene i Nets AS Resultat etter skatt i 4. kvartal 4 utgjorde utgjør 94 mill. kroner av dette beløpet, og mill. kroner,,9 % av gjennomsnitt- Kostnader som andel av inntekter utgjorde andre inntekter har økt med 6 mill. kroner. lig forvaltningskapital mot 3 mill. kroner 4,3 % i 4. kvartal 4, som er en økning Sammen lignet med 3 er kostnadene og,9 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egen på 4,6 p.e. sammenlignet med 4. kvartal mill. kroner lavere og tap på utlån og kapitalrentabiliteten i 4. kvartal 4 ble 3. garantier er 3 mill. kroner lavere., % mot, % i 4. kvartal kvartal 3. Tapsnedskrivning og mislighold Kostnader i forhold til inntekter utgjør Rentenetto Det er bokført tap på utlån og garantier på 4, % for 4. Dette er en reduk- Netto renteinntekter på mill. kroner er mill. kroner i kvartalet og tapene er 9 sjon i forhold til 3 med,6 p.e. mill. kroner høyere enn tilsvarende kvar- mill. kroner lavere enn i samme periode Kostnads andelen hittil i år er godt innen- tal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen i fjor. Tap på utlån og garantier i 4. kvartal for Spare banken Møres målsetting om en utgjør dette,3 %, som er, p.e. lavere 4 fordeler seg med en økning i grup- kostnadsandel på maksimalt % i forhold enn i 4. kvartal 3. pevise nedskrivninger på mill. kroner og til inntektene. en reduksjon innen næringslivssegmentet Rentenettoen har siden. kvartal 4 økt med mill. kroner. Det er i kvartalet ikke Resultat etter skatt på 64 mill. kroner med, p.e. Det generelt lave rentenivået bokført tap på utlån til personkunder. er 4 mill. kroner høyere enn i 3. i markedet, sammen med sterk konkurranse Årets resultat gir en egenkapitalrentabilitet både på utlåns- og innskuddssiden påvirker Utlåns- og innskuddsvekst omregnet til årsbasis på 4, %. Spare- utviklingen i rentenettoen. I forhold til 3. kvartal 4 er forvaltnings- banken Møres strategiske målsetting for kapitalen økt med 3, % til 6 3 mill. egenkapitalrenta bilitet er at denne skal være Andre driftsinntekter kroner. Netto utlån til kunder er i forhold minimum % etter skatt. Resultat pr. Andre driftsinntekter ble 4 mill. kroner, til forrige kvartal i 4 økt med 3, %, til egenkapitalbevis for 4 er kr 3, mot mill. kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. 4 4 mill. kroner, mens innskuddene er kr,6 for 3. Av gjennomsnittlig forvaltnings kapital utgjør økt til 39 mill. kroner som tilsvarer en andre driftsinntekter,9 %,,3 p.e. lavere økning på,9 %. For ytterligere kommen- Utlånsvolumet økte med 643 mill. kroner enn 4. kvartal 3. I forhold til samme tarer vedrørende volumutvikling de siste og, % i 4, mens innskudds volumet periode i fjor er inntekter fra obligasjoner, månedene vises det til kommentarer økte med 3 mill. kroner og, %. finansielle derivat og aksjer redusert med nedenfor om året 4 som helhet.

5 4. KVARTAL 4 ÅRSRESULTAT FOR 4 Kostnader gjelder øvrige engasjementer (3 mill. Resultat før tap på utlån og garantier Samlede kostnader ble 64 mill. kroner, kroner),, % av brutto utlån (, %). utgjorde 44 mill. kroner og, % av en reduksjon på mill. kroner i forhold til Gruppe nedskrivninger utgjør 66 mill. gjennomsnittlig forvaltningskapital, en 3. Personalkostnadene har økt med kroner (4 mill. kroner) og,34 % av økning på 69 mill. kroner i forhold til mill. kroner og andre kostnader er redusert brutto utlån (,3 %). 3. Årets resultat inneholder en gevinst med 6 mill. kroner i forhold til 3. fra salg av aksjene i Nets AS på 94 mill. kro- Bemanningen i konsernet er redusert med Netto tapsutsatte engasjement (mislig- ner. Resultat etter tap på utlån og garantier årsverk i 4 til 33 årsverk. IT-kostna- holdte engasjement over 9 dager og utgjorde mill. kroner (, %) mot dene er redusert med mill. kroner og ikke-misligholdte engasjement hvor det 6 mill. kroner (, %) i 3. Resul- markedsføringskostnadene er redusert med er foretatt individuell tapsnedskrivning) tat etter skatt utgjorde 64 mill. kroner, 4 mill. kroner sammenlignet med 3. De viser siste måneder en reduksjon på til svarende, % av gjennomsnittlig for- totale kostnadene utgjorde,4 % av gjen- 9 mill. kroner. Netto tapsutsatte enga- valtningskapital i 4, mot 4 mill. kroner nomsnittlig forvaltningskapital i 4, mot sjement fordeler seg med mill. kroner (, %) i fjor.,9 % i 3. for næringsliv og 64 mill. kroner for person- Egenkapitalrentabiliteten utgjorde 4, % Kostnader i prosent av inntekter utgjorde av brutto utlån. Ved utgangen av 3 var i 4, mot,6 % i 3. Sparebanken 4, % i 4, mot 4, % i 3. Spare- netto tapsutsatte engasjement på 36 mill. Møres mål for egenkapitalrentabiliteten er banken Møres målsetting er å ha en kost- kroner og, % av brutto utlån, hvorav at denne skal være minimum prosent nadsandel i forhold til inntekter på under 4 mill. kroner var knyttet til næringsliv etter skatt. %. og 4 mill. kroner til personmarked. Netto marked, samlet 49 mill. kroner og, % mislighold over 3 måneder utgjorde ved Resultat pr. egenkapitalbevis i 4 var Tapsnedskrivning og mislighold utgangen av 4 6 mill. kroner ( kr 3, mot kr,6 for 3. Resultatregnskapet er i 4 belastet med mill. kroner), en reduksjon fra, % ved mill. kroner knyttet til tap på utlån og utgangen av 3 til,3 % ved utgangen Rentenetto garantier, mens det i 3 ble belastet 4 av 4. Totalt utgjorde netto renteinntekter 93 mill. kroner. I prosent av gjennomsnittlig mill. kroner ( 4 mill. kroner). Som forvaltningskapital utgjorde dette,4 % i BALANSE andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4 mot, % i 3. Tap på utlån og Forvaltningskapitalen økte i 4 med 6 utgjorde rentenettoen, % (, %). garantier fordeler seg med en økning i grup- mill. kroner og 3, % til 6 3 mill. kroner Rentenettoen utgjorde,6 % av sum inn- pevise nedskrivninger på 6 mill. kroner, en pr Endringen i forvaltningskapi- tekter i 4. reduksjon innen næringslivssegmentet på talen er påvirket av en reduksjon i beholdnin- mill. kroner og en økning innen person- gen av kortsiktige plasseringer i verdipapirer markedet på mill. kroner. og reduksjon av beholdning i Norges Bank i Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter var i 4 på 3 mill. løpet av året. Det er ingen vesentlig handels kroner (, % av gjennomsnittlig forvalt- Sum tapsnedskrivninger pr utgangen av ningskapital). Dette er en økning på 3 4 utgjør 3 mill. kroner (36 mill. portefølje ved utgangen av 4. mill. kroner i forhold til 3. Hovedfor kroner), noe som utgjør,63 % av brutto Utlån klaringen på økningen er salg av aksjene utlån (,66 %). Av de individuelle tapsned- Netto utlån økte med 643 mill. kroner og i Nets AS som gav en gevinst på 94 mill. skrivningene er mill. kroner knyttet til, % til 4 4 mill. kroner ved utgangen kroner samt kursgevinst på obligasjons misligholdte engasjement over 9 dager av 4. Utlån til personkunder økte med beholdningen på mill. kroner mot et (3 mill. kroner), som utgjør,4 % av,9 %, og personmarkedsandelen av brutto kurstap på 4 mill. kroner i 3. brutto utlån (, %). mill. kroner utlån utgjør 6, % ved årsskiftet. Utlån til

6 6 4. KVARTAL 4 næringsliv økte med, % siste måne- rapportert i henhold til standardmetoden i sonkunder og næringslivet. Selskapet har der, og relativ andel av brutto utlån til dette Basel II for massemarkedsengasjement og et underskudd på mill. kroner i 4 segmentet utgjør 34,3 %. IRB grunnleggende for foretak. Sparebanken ( mill. kroner). Det var ved kvartalsskiftet Møre har ikke kapitalkrav knyttet til over- 6 årsverk i selskapet. Innskudd gangsordningen vedrørende Basel I- gulvet Innskudd fra kunder var 39 mill. kroner ved utgangen av 4. ved utgangen av 4 etter en vekst på Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretnings 3 mill. kroner, noe som tilsvarer, %. Konsernets kapitaldekning er ved utgangen eiendommer. Selskapet har et underskudd i Fra næringslivskunder ble innskudds av 4 godt over de regulatoriske kapital- 4 på mill. kroner. Det er ingen ansatte volumet redusert med 4,9 %, mens kravene, og over internt satt minimumsmål- i selskapet. veksten fra personkunder var på 6,4 %. setting for ren kjernekapital. Ansvarlig kapital Innskudd fra det offentlige var,3 % utgjør, % (, %), kjernekapital EGENKAPITALBEVIS lavere enn ved forrige årsskifte. Næringslivs- 4,4 % (,4 %), hvorav ren kjernekapi- Egenkapitalbevisene er ved utgangen av segmentets relative andel av innskuddene tal utgjør, % (, %). Banken har 4 fordelt på 9 eiere. Antall utstedte utgjør 3, %, personmarked 6, %, og i 3. kvartal kjøpt tilbake deler av en fonds egenkapitalbevis er og eieran- det offentliges andel, %. obligasjon pålydende mill., av dette kan delskapitalen utgjør 49,6 % av morbankens 4 mill. kroner regnes med ved rapportering totale egenkapital. I note finnes en over- av ansvarlig kapital og kjerne kapital. sikt over de største eierne av bankens Volumforskjellen mellom utlån og innskudd, 49 mill. kroner, er finansiert i de norske egenkapitalbevis. Banken eier ved utgangen og utenlandske penge- og verdipapirmarke- Styrets forslag til disponering av årets resultat av året 66 egne egenkapitalbevis som dene. Innskudd som andel av utlån utgjorde innebærer at % av resultatet i konsernet er kjøpt via Oslo Børs til markedskurs., % ved utgangen av året. holdes tilbake og styrker konsernets soliditet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i KAPITALDEKNING Med, % ren kjernekapital etter 4. Konsernets rene kjernekapital skal følge den kvartal 4 er de regulatoriske kravene varslede regulatoriske kapitalopptrappings- til kapitaldekning, og Sparebanken Møres planen. Sparebanken Møre er ikke definert interne kapitalmål, tilfredsstilt. som systemkritisk institusjon. B ankens 4 var kr 3, (kr,6). UTBYTTEPOLITIKKEN I Sparebanken Møres utbyttepolitikk har vært interne kapitalmål er at uavhengig av nivået DATTERSELSKAPER holdt uendret de siste årene. Konsernet på den motsykliske bufferen, skal konsernets Samlet resultat i bankens tre datterselskaper har som målsetting å oppnå økonomiske rene kjernekapital minimum utgjøre %. ble 9 mill. kroner etter skatt ( mill. resultater som gir god og stabil avkastning kroner). på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkur- Sparebanken Møre er godkjent for bruk av grunnleggende IRB-metode for beregning Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd ransedyktig langsiktig avkastning i form av av kapitalkrav for foretaksengasjement. i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Finanstilsynet fastsatte. juli 4 nye og kredittforetakets hovedmålsetting er å Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet krav til IRB-modeller for boliglån. Søknad utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses for bruk av IRB-metode for massemarked i mot nasjonale og internasjonale investorer. bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Sparebanken Møre vil ferdigbehandles når Selskapet har hittil hentet inn 4 milliarder Møre skal påse at alle egenkapitaleierne Finanstilsynet har vurdert konsernets doku- kroner i finansiering til konsernet. Selskapet sikres likebehandling. mentasjon på at de interne modellene er i har gitt 9 mill. kroner i resultatbidrag i henhold til de forutsetningene som ligger til 4 ( mill. kroner). FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester I henhold til reglene knyttet til egenkapi- innen eiendomsomsetning til både per- talbevis m.m. og i samsvar med utbytte- grunn i de nye kravene til boliglånsmodeller. Pr 3..4 er konsernets kapitaldekning

7 4. KVARTAL 4 politikken til Sparebanken Møre, er 43 % petroleumsinvesteringene i år som følge av Det forventes at utlånsveksten i totalt av overskuddet i konsernet foreslått avsatt fallet i oljeprisen og oljeselskapenes fokus sett vil bli svakere enn det vi har sett de til kontantutbytte og utbyttemidler til lokal- på kostnadskutt. Dessuten er det betydelige siste årene innenfor personmarkedet, opp- samfunnet. Ut fra den regnskapsmessige indirekte virkninger gjennom leverandør rettholdt innenfor næringslivsmarkedet. fordelingen av egenkapitalen mellom eier- leddet. Som følge av dette vil arbeidsle- Fokus er hele tiden rettet mot å generere andelskapitalen og grunnfondet tilfaller digheten i fylket trolig øke noe gjennom vekst på gode engasjementer med et 49,6 % av nettoresultatet eierne av egen- inneværende år. Arbeidsledigheten i Møre akseptabelt risikonivå. kapitalbevis og,4 % tilfaller grunnfon- og Romsdal vil likevel fortsatt være blant det. Resultat pr egenkapitalbevis i 4 ble de laveste i landet. I desember var den regi Konsernet opplever god tilgjengelighet på kr 3,. Det foreslås overfor forstanderska- strerte ledigheten i fylket, % mot, % stabil og langsiktig finansiering i det norske og pet at kontantutbytte pr egenkapitalbevis i landet sett under ett. internasjonale fundingmarkedet. Bakgrunnen for regnskapsåret 4 settes til kr 3,. for dette er konsernets vedvarende stabilt På den annen side vil svekkelsen av krone gode resultater og gode soliditet. Marginene Oversikt forslag til resultatdisponering: kursen bidra til bedret konkurranseevne ved finansiering i det langsiktige markedet Årets overskudd for våre eksportnæringer samt for import- har de tre siste årene falt markert både for 63 mill. kroner Utbyttemidler (43 %): konkurrerende virksomhet. Videre vil den banken og Møre Boligkreditt AS, og konser- Til kontantutbytte 33 mill. kroner siste tids nedgang i kunderentene føre net vil i større grad utnytte denne finansier- Til samfunnsutbytte 36 mill. kroner til økt kjøpe kraft i husholdningssektoren. ingskilden fremover. Det forventes at dette vil Sum Endelig vil oljeprisfallet bidra til økt vekst bidra positivt til konsernets totale rentenetto. 69 mill. kroner Styrking av egenkapitalen ( %): i inter nasjonal økonomi gjennom lavere Til utjevningsfondet 4 mill. kroner kostnader for næringslivet. Disse faktorene Kostnadseffektivitet har hatt stor fokus i Til grunnfondet m.m. mill. kroner vil kunne bidra til å motvirke de negative Spare banken Møre. Resultatet av dette Til andre fond 4 mill. kroner virkningene av nedgangen i oljesektoren har vært et svært tilfredsstillende nivå på 34 mill. kroner og oljer elaterte næringer. Det forventes at totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus 63 mill. kroner tapsnivået i Spare banken Møre vil holde vil videre føres, og konsernets kostnads seg lavt og innenfor bankens planer i effektivitet vil for innværende år bli godt. innenfor intern målsetting om maksimum Sum Sum disponert UTSIKTENE FREMOVER De makroøkonomiske rammebetingelsene kostnadsandel på prosent av inntek- for fylket er fortsatt tilfredsstillende. Det Konkurransesituasjonen i bankens markeds- tene. Det forventes et godt resultat for inne ligger imidlertid an til en sterk nedgang i område er høy og skjerpet. værende år. Ålesund, 3. desember 4. januar I STYRET FOR Leif-Arne Langøy st yreleder st yr ets n estleder Roy Reite Rita Christina Sævik Ann Magritt Bjåstad Vikebakk Ragna Brenne Bjerkeset Henning Sundet Helge Karsten Knudsen Olav Arne Fiskerstrand adm. direktør

8 4. KVARTAL 4 RESULTAT KONSERN 4. kv kv Renteinntekter 49 3 Rentekostnader Mill. kroner Netto rente inntekter Noter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9 Andre driftsinntekter 3 Netto provisjons- og andre drifts inntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Utbytte Netto verdiendring på finansielle i nstrumenter 4 Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Kostnader ved ytelser til ansatte Administrasjonskostnader Andre driftskostnader 96 9 Sum driftskostnader Resultat før tap 44 6 Avskrivninger og avsetninger Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,4 6, 3,,6 4. kv kv Skatteeffekt av estimatavvik p ensjon 9 9 Totalresultat for perioden Skattekostnad Resultat for perioden Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) UTVIDET RESULTAT KONSERN Mill. kroner Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: Verdiendring aksjeinvesteringer t ilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: Resultatført estimataavik pensjon

9 4. KVARTAL 4 BALANSE KONSERN Noter , 3, , Varige driftsmidler 64 6 Andre eiendeler , Finansielle derivater Andre forpliktelser Mill. kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater til virkelig verdi Obligasjoner til virkelig verdi Finansielle derivater Aksjer og andre verdipapirer Immaterielle eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Forpliktelser og egenkapital Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre avsetninger og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital (fondsobligasjoner) Annen ansvarlig lånekapital Sum forpliktelser Egenkapitalbevis Beholdning av egne egenkapitalbevis Innskutt egenkapital Grunnfondskapital Overkurs 4 93 Gavefond Utjevningsfond Verdireguleringsfond Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum forpliktelser og egenkapital Poster utenom balansen: Garantier 9

10 4. KVARTAL 4 EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN 4 Sum egen kapital Egen- kapitalbevis Overkurs Grunn fond Gavefond Egenkapital pr Endring egne egenkapitalbevis -4 - Utdelt utbyttemidler til egenkapital beviseierne -9-9 Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet - - Egenkapital før årets resultatdisponering 4 3 Resultatført verdiendring verdipapirgjeld Tilført grunnfondet Tilført utjevningsfondet UtjevVerdi- Fond for nings- regulerings urealiserte fond fond gevinster 64 4 Annen egenkapital Foreslått utbyttemidler til egenkapital beviseierne Foreslått utbyttemidler til l okalsamfunnet Disponert resultat for regnskapsåret 63 Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg -3 Tilført annen egenkapital Resultatført estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat Totalresultat for perioden Egenkapital pr 3..4

11 4. KVARTAL 4 EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN 3 Sum egen kapital Egen- kapitalbevis Overkurs Grunn fond Gavefond Egenkapital pr Endring egne egenkapitalbevis Utdelt utbyttemidler til egenkapital beviseierne UtjevVerdi- Fond for nings- regulerings urealiserte fond fond gevinster 9 4 Annen egenkapital Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet - - Emisjon 369 Gavefond *) Egenkapital før årets resultat disponering 4 6 Resultatført verdiendring verdi papirgjeld - Tilført grunnfondet 3 Tilført utjevningsfondet Tilført annen egenkapital 6 6 Foreslått utbyttemidler til egenkapital beviseierne 9 9 Foreslått utbyttemidler til l okalsamfunnet Disponert resultat for regnskapsåret Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg Resultatført estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat Totalresultat for perioden Egenkapital pr 3..3 *) I henhold til vedtak i Forstanderskapet 4. juli 3.

12 4. KVARTAL 4 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN 4 3 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Driftsutbetalinger -3-4 Utbetalinger av skatt - - Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre f inansinstitusjoner Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre f inansinstitusjoner Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld 6 Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld Utbetalinger av utbytte Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld Likviditetsbeholdning. 669 Likviditetsbeholdning 3. Kapitalforhøyelse ved emisjon Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter Netto endring likvider

13 4. KVARTAL 4 Noteopplysninger REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 3, hensyntatt nye endringer og nye standarder som har trådt i kraft i 4. Fra og med. januar 4 anvender konsernet IAS Separat finansregnskap, IAS 3 Finansielle instrumenter - presentasjon, IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling, IFRS Konsernregnskap, IFRS Felleskontrollerte ordninger, samt IFRS Opplysninger om interesser i andre foretak. Implementeringen av nevnte standarder har ikke hatt vesentlig effekt i konsernet, herunder ikke påvirket bankens eller konsernets finansielle stilling eller resultat. Det henvises til årsrapporten for 3 for ytterligere beskrivelse av regnskaps prinsipper. UTLÅN OG INNSKUDD TIL KUNDER ETTER SEKTOR OG NÆRING UTLÅN Sektor/næring 4 INNSKUDD Fiske og fangst Industri Jordbruk og skogbruk Bygg og anlegg Utenriks sjøfart/supply Eiendomsdrift Varehandel og hotell Faglig/finansiell tjenesteytelse Transport, privat/offentlig tjenesteytelse Offentlig forvaltning Utlandet Sum næringsliv/offentlig Personkunder Andre Opptjente, ikke forfalte renter/påløpte renter Sum utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Utlån til og fordringer på kunder

14 4 4. KVARTAL 4 3 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER/TAPSUTSATTE ENGASJEMENT 4. kv kv Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger 3 4 Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger 9 4 Inngang på tidligere konstaterte tap Tap på utlån og garantier Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning 3 4 Økning i individuelle nedskrivninger i perioden 3 Tap på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Individuelle nedskrivninger på utlån Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån Individuelle avsetninger. Ny avsetning i perioden Tilbakeføring av avsetninger i perioden Individuell avsetning ved utgangen av perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån. Endring i perioden Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden Individuelle avsetninger på garantiansvar

15 4. KVARTAL 4 4 TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Sum 3 PM NL Sum PM NL Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger: Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger Misligholdte engasjement over 3 mnd. Individuelle nedskrivninger på: Misligholdte engasjement over 3 mnd. Ikke misligholdte engasjement m/tapsnedskrivninger 3 4 Sum individuell tapsnedskrivning Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger: Misligholdte engasjement over 3 mnd. Ikke misligholdte engasjement m/tapsnedskrivninger Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån,,6,3,6,34, Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån,,,,,,9 4 NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 4. kv kv Sertifikater og obligasjoner Aksjer Valutahandel (for kunder) Rentehandel (for kunder) 3 6 Endring i kredittspread FVO verdipapirgjeld Finansielle derivat Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter

16 6 4. KVARTAL 4 FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Markedsverdien på instrumentene som handles i et aktivt m arked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instru menter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdi vurdering fra annen markedsaktør. FINANSIELLE EIENDELER Det har ikke vært flytting av finansielle instrument mellom de tre nivåene av verdsettelsesgrupper Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater Obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivater Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer FINANSIELLE FORPLIKTELSER Virkelig verdi Bokført verdi Utstedte sertifikat Utstedte obligasjoner 4 4 Innskudd fra kunder Finansielle derivater Virkelig verdi Bokført verdi Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner Finansielle forpliktelser til amortisert kost: Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Utstedte sertifikat Utstedte obligasjoner Ansvarlige lån 6 Fondsobligasjoner Bytteordning

17 4. KVARTAL Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Totalt Nivå Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3 Nivå Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater Finansielle derivater 9 9 Aksjer og andre verdipapirer 3 3 Obligasjoner Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 6 Utlån til og fordringer på kunder Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra kunder Utstedte obligasjoner Finansielle derivater Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner 3 3 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 4 4 Innskudd fra kunder Utstedte sertifikat 3 3 Utstedte obligasjoner Ansvarlige lån Fondsobligasjoner Bytteordning Sum finansielle forpliktelser Sum finansielle eiendeler Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Finansielle forpliktelser til amortisert kost: En endring i diskonteringsrenten på basispunkt vil gi et utslag på ca,4 mill. kroner på fastrenteutlånene og ca,3 mill. kroner på fastrenteinnskuddene. AVSTEMMING AV ENDRINGER I NIVÅ 3 Utlån til og fordringer på kunder Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra og forpliktelser mot kunder Kjøp/økning 3 Salg/reduksjon Overføring til Nivå 3 Overføring ut av Nivå Balanseført verdi pr 3..3 Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi pr 3..4 Enkelte balanseposter i Nivå 3 vil kunne inngå i rente- og valutasikring i tråd med bankens risikostyringsrammeverk, og der tilknyttede sikringsavtaler ligger i Nivå.

18 4. KVARTAL Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Totalt Nivå Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3 Nivå 4 43 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Utlån til og fordringer på kunder 4 43 Sertifikater Finansielle derivater 9 9 Aksjer og andre verdipapirer Obligasjoner Utlån og fordringer til amortisert kost: Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Aksjer og andre verdipapirer Sum finansielle eiendeler Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Innskudd fra kunder 6 6 Utstedte obligasjoner 4 4 Finansielle derivater 4 4 Utstedte obligasjoner Fondsobligasjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 4 4 Utstedte sertifikat 3 3 Utstedte obligasjoner 3 3 Ansvarlige lån Fondsobligasjoner 9 9 Bytteordning Sum finansielle forpliktelser 6 Finansielle forpliktelser til amortisert kost omfattet av sikringsbokføring: Finansielle forpliktelser til amortisert kost: AVSTEMMING AV ENDRINGER I NIVÅ 3 Balanseført verdi pr 3.. Utlån til og fordringer på kunder Aksjer og andre verdipapirer Innskudd fra og forpliktelser mot kunder Kjøp/økning 94 Salg/reduksjon 6 Overføring til Nivå 3 Overføring ut av Nivå Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi pr 3..3 Enkelte balanseposter i Nivå 3 vil kunne inngå i rente- og valutasikring i tråd med bankens risikostyringsrammeverk, og der tilknyttede sikringsavtaler ligger i Nivå.

19 4. KVARTAL 4 6 DRIFTSSEGMENTER RESULTAT I 4. KVARTAL Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden RESULTAT PR. 3. Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Driftskostnader Resultat før tap Sum inntekter Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad 99 Resultat for perioden 63 4 BALANSE Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked ) Eiendoms megling Utlån til kunder Innskudd fra kunder Garantiforpliktelser Innskuddsdekning, 6, 4, 6,4,9 66,,,4 Antall årsverk ) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell. 9

20 4. KVARTAL 4 RESULTAT I 4. KVARTAL Møre Boligkreditt AS 4 3 Netto renteinntekter 3 Andre driftsinntekter - - Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden 4 46 RESULTAT PR. 3. Møre Boligkreditt AS Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader 9 6 Resultat før tap 6 6 Tap på utlån, garantier m.v. Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden BALANSE Utlån til kunder 9 9 Møre Boligkreditt AS

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

delårsrapport 1. kvartal urevidert

delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport. kvartal urevidert . KVARTAL Innhold 3 Hovedtall konsern Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016 urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2016 1. kv. 2015 2015 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 250 1,67 255 1,80

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert delårsrapport 4. kvartal urevidert 3 4. KVARTAL 3 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 9 Resultat konsern Balanse konsern Egenkapitaloppstilling 3 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

urevidert delårsrapport 3. kvartal

urevidert delårsrapport 3. kvartal urevidert delårsrapport 3. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 3. kv. 2015 3. kv. 2014 30.09.2015 30.09.2014 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

delårsrapport 2. kvartal urevidert

delårsrapport 2. kvartal urevidert delårsrapport 2. kvartal urevidert 13 2 2. KVARTAL 2013 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet 7 Resultat 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. kvartal

urevidert delårsrapport 2. kvartal urevidert delårsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2015 2. kv. 2014 30.06.2015 30.06.2014 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer