Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer"

Transkript

1 Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer Attac Norge, Solidartitetshuset Osterhausgate Oslo Telefon: /

2 De rike landene er nå midt inne i en krise som er den mest omfattende siden den store depresjonen i Kollapset på Wall Street i september 2008 innleder slutten på en epoke der finanskapitalen uten begrensninger har jaktet på maksimal profitt. Iboende motsigelser har ført til at det nyliberale finans systemet nå ødelegger seg selv. De finansielle sjokkbølgene har nådd realøkonomien. USA er inne i en resesjon med negativ økonomisk vekst og EUlandene følger etter. Hele verdensøkonomien vil etter hvert rammes. Avreguleringen av det amerikanske boliglånsmarkedet førte til at bankene innvilget uforholdsmessig høye boliglån. Dette var mulig fordi banken kunne pakke inn de dårlige lånene sammen med tryggere lån i kompliserte pakker, og så selge det hele videre til datterselskaper, til finansinstitusjoner, til hushold i USA og til den øvrige verden. Dette har pågått over flere år og har fått et enormt omfang. Fallende boligpriser i USA med en kraftig økning i antall misligholdte boliglån utløste en bankkrise. En dramatisk konkursbølge rammer nå alle sektorer i samfunnet. De økonomiske utsiktene både for år 2009 og videre framover er dårlige for det meste av verden med stor fare for en langvarig nedgang. Også etablissementet innen finanssektoren er nå blitt tilhengere av reformer, men når disse kretsene taler om reformer, mener de en kortsiktig krisehåndtering og en begrenset og stykkevis regulering. Finanssektoren ønsker at staten og skattebetalerne skal dekke tapene og bidra til mer stabilitet, men la rikdommen forbli der den er. Hensikten synes å være å bevare det nyliberale fundamentet og forsvare interessene til de gjenværende store aktørene i finansmarkedet, slik at de etter en stund kan vende tilbake til tidligere praksis. En slik logikk ser man tydelig for USAs krisepakke 2

3 på 700 milliarder dollar, og i krisepakkene i en rekke europeiske land. Reformforslagene går ikke inn på de dypere årsakene til krisa. Reelle reformer i samsvar med interessene til det store flertallet av befolkningen forutsetter mer grunnleggende reformer. Finanssektoren må underlegges krav om å bidra til økonomisk stabilitet, sosial utjevning, og bærekraftig utvikling. Grunnleggende reformer av strukturen og mekanismene i det globale nyliberale finanssystemet er nødvendig. Disse kan bare virkeliggjøres gjennom et sterkt folkelig press. Et annet finanssystem er mulig: Stabilitet og solidaritet framfor profitt Det nåværende finanssystemet er komplekst og problemene kan ikke løses med enkle grep. Attac vil framheve noen kriterier som kan brukes for å vurdere hva som vil være reelle reformer. A. Endringer i systemet framfor stykkevis lapping Krisa skyldes ikke uheldige omstendigheter, og den kan heller ikke tilbakeføres til svikt i overvåkingsorganer, kredittvurderingsselskaper eller mislighold blant enkeltaktører på finansmarkedet. Krisa har sine røtter i den stigende dominansen til nyliberal finanskapitalisme i det amerikanske og det internasjonale finanssystemet over en lang tidsperiode. Kosmetiske reformer med sikte på å opprettholde finansdreven kapitalakkumulasjon løser ikke disse problemene. B. Ny internasjonal regulering i stedet for selvregulerende markedskrefter Krisa demonstrerer de katastrofale følgene av å overlate markedet til seg selv. Noen mektige aktører har skaffet seg enorme rikdommer på veien, mens fellesskapet sitter igjen med de store regningene. Politisk regulering, 3

4 demokratisk kontroll og internasjonalt samarbeid må definere rammene for markedskonkurransen. Nasjonal overvåkning og regulering samt internasjonalt samarbeid mellom regulerende organer må styrkes. Det er nødvendig å opprette et egnet institusjonelt rammeverk i regi av FN. FN-institusjonene må fungere som fora for internasjonale beslutninger om regulering eller liberalisering av kapitalbevegelser, finansinstitusjoner og finansielle tjenester/produkter. C. Spekulantene må betale for bergingsaksjonene Det er nødvendig å sette i verk kortsiktige ekstraordinære mottiltak for å begrense skadevirkningene for samfunnet. Bergingsaksjoner for finansinstitusjoner er nødvendig for å hindre at finanssystemet kollapser. Aksjonene må innrettes slik at den statlige ryggdekningen ikke fremmer nye runder med risikofylt spekulasjon. Eierne av finansinstitusjonene bør dekke kostnader ved aksjonene i den grad dette er mulig. Når dette ikke er mulig, bør staten overta eierandeler i selskapene eller nasjonalisere. Kostnadene ved bergingsaksjoner vil i praksis måtte dekkes av skattebetalerne. Denne ekstra skatten bør først og fremst betales av de som har tjent formuer i det samme finanssystemet. Alle land bør opprette et eget krisefond som finansieres ved en engangs avgift på kapitalinntekter over euro (ca NOK) og en 1% ekstraordinær skatt på selskapsprofitter i finanssektoren. En andel av et slikt krisefond bør avsettes til å bistå fattige land som rammes av finanskrise og prisstigning for mat- og råvarer. I tillegg bør det offentlige foreta omfattende investeringer i helse, utdanning, kultur og miljø for å skape sysselsetting og fremme bærekraftig utvikling. 4

5 D. Finansmarkedenes dominans over realøkonomien må brytes Langsiktige tiltak må til for å sikre at finansmarkedene støtter opp under realøkonomien, ikke dominerer den. Velegnede instrumenter for å oppnå dette er: - Beskatning av finansielle transaksjoner, inklusive valutahandel og handel med verdipapirer. Dette vil bremse omsetningshastigheten i finansmarkedene, det vil redusere mulighetene for kortsiktige profitter og det vil bidra til en mer rettferdig fordeling av skattebyrdene. - Forbud mot finanskonglomerater som blir så store at de kan utøve utilbørlig makt og som blir så sammenfiltrede med andre selskaper at de aldri kan tillates å gå konkurs. - Progressiv beskatning av kapitalinntekter, som et bidrag til omfordeling av inntekt fra rike til fattige. Tetting av skattesmutthull som benyttes av rikfolk. - En økonomisk politikk som sikrer en rettferdig fordeling og bidrar til en lønnsutvikling som gir utjevning av inntekter. - Opphør og reversering av privatisering av offentlig virksomhet. Privatisering har utvidet finanskapitalens spillerom til vitale sektorer i samfunnet. Privatisering av helse, utdanning, energiforsyninger og jernbane må stoppes, eller reverseres. Privatisering av pensjonssystemer må opphøre. E. Reformer av finanssystemet Krisa har demonstrert behov for omfattende reformer på en rekke sentrale områder i det nåværende internasjonale finanssystemet: 5

6 a. Forsvarlig regulering av finansmarkedene Kravene til bankers egenkapital må skjerpes i forhold til den såkalte Basel IIavtalen fra En ny Basel III-avtale må begrense bankers mulighet til å omgå krav til egenkapital gjennom regnskapsmessige manipulasjoner. Bankenes mulighet til å omdanne utestående lån til verdipapirer som kan videreselges må begrenses. Nye finansprodukter må vurderes av regulerende myndigheter før de eventuelt tillates. b. Styrking av offentlig og kooperativ banksektor Den offentlige og kooperative banksektoren bør styrkes og innrettes mot å sikre stabil finansiering og til å fremme sosiale og økologisk forsvarlige formål. Statlige overtakelser av kriserammede banker kan bidra til dette. c. Offentlig kontroll av kredittvurderingsselskaper Kredittvurderingsselskaper må komme under offentlig kontroll. De har tatt feil i sine vurderinger både under den pågående krisa og i tidligere kriser. Slike selskaper bør ikke betales direkte av de selskapene de skal vurdere. De skal gjøre vurderinger på vegne alle brukere av finansielle tjenester og finansprodukter og bør betales gjennom et fond som er finansiert av dem som bruker deres vurderinger. Vurderingene bør også inkludere risikofaktorer ut over de rent finansielle, så som sosial og økologisk risiko. Regnskaps- og revisjonsfirmaer har også sviktet i å påvise finansselskapenes høye risikograd. Etablering av regnskapsregler bør igjen bli et (mellom-)statlig anliggende. d. Forbud mot skadelige spekulasjonsfond Det ble tidligere hevdet at såkalte hedgefond, som tar høy spekulasjonsrisiko basert på lånte penger kunne ha en nyttig forsikringsfunksjon. De skulle kunne 6

7 ta risiko som andre ikke var villige til å ta. Krisa viser at den risikoen disse fondene tar bare tilbakeføres til banksystemet. Å tro at hedgefond vil begrense andres risiko har vist seg å være en illusjon. Bankene må forbys å gjøre forretninger med hedgefond. Forbudet bør også omfatte mange av de private aksjefondene (private equity fund). På tilsvarende vis som hedgefond har de spekulert med store mengder lånte penger og beskjeden egenkapital. De har ofte fremmet finanssektorens dominans over realøkonomien gjennom spekulative fiendtlige oppkjøp og omstruktureringer av bedrifter som ikke var realøkonomisk begrunnet. e. Begrensninger på derivathandel Spekulative finansprodukter, som derivater, tillater at stor risiko samles hos aktører som ikke har noen forutsetning for å bære risikoen. Slike produkter har bidradd både til finanskrisa og til å destabilisere markeder av vital betydning, med store konsekvenser for folks levekår, som matvaremarkedene. Derivathandel bør bare tillates på børser og kun etter at handelen er standardisert og produktet autorisert av et overvåkningsorgan. Derivathandel utenfor børsene bør forbys. f. Skatteparadiser Oversjøiske finanssentre og skatteparadiser, fremmer hemmelighold av de faktiske aktørene i markedene, og bidrar til skatteunndragelser, korrupsjon og kriminalitet. Slike sentre burde ikke tillates å operere. Der sentrene beskyttes av mektige, rike land, bør de øvrige landene sette i verk egne mottiltak, blant annet ved å legge avgifter på transaksjoner med dem, reguleringer som reduserer virksomheten til selskaper i sentrene og tiltak for å bryte det hemmeligholdet sentrene tilstreber. 7

8 g. Tiltak mot kortsiktig aksjonærkapitalisme Makten til kortsiktige, profittorienterte aksjonærer bør begrenses ved at regler for stemmerettigheter i selskaper knyttes til varighet av eierskap av aksjer. Systemer der kortsiktige fordeler for aksjonærene blir belønnet med høye bonuser og opsjonsgevinster for ledelsen, har gjort at mange selskaper har tatt svært risikable valg. Dette har i høy grad bidratt til å forsterke finanskrisa. Slike systemer bør ikke aksepteres. Fagforeninger, forbrukergrupper og andre grupper utenom aksjonærene bør representeres i styrer. h. Regulering av husholds gjeldsgrad Det bør settes et tak på hvilken gjeldsbelastning en privat husholdning kan ha i forhold til samlet inntekt. Bankene må få ansvar for å følge opp reglene. Staten må bidra til å sikre rimelige boliger for grupper med lav kjøpekraft. Attac Danmark, Attac Finland, Attac Flandern, Attac Frankrike, ATTAC Italia, ATTAC Marokko, Attac Norge, Attac Polen, Attac Spania, Attac Sverige, Attac Sveits, Attac Tyskland, Attac Ungarn, Attac Østerrike. 8

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa AVVIS NEDSKJÆRINGSPOLITIKKEN - VI KREVER REELT DEMOKRATI! Europa står i

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold SKJULT et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold INNHOLD 5 6 9 10 14 Forord 1. Leserveiledning DEL I SKJULTE PENGESTRØMMER 2. Skatt og skatterettferdighet Skatt og samfunnskontrakten Skattebetaleren

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Working Paper Series 2/08

Working Paper Series 2/08 Working Paper Series 2/08 BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Noen innledende

Detaljer

C i v i t a - n o t a t

C i v i t a - n o t a t nr.7 / 2008 KAPITALISMEN ETTER FINANSKRISEN Artikkel i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale kulturelle rettigheter fastslår retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer