Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 63/10 PS 64/10 PS 65/10 PS 66/10 PS 67/10 Sakstittel Søknad om kommunal medfinansiering til bygging av nytt bilanlegg på Rødberg. Reguleringsplan Øvre Smådøl. Klage over vedtak om nye reguleringsbestemmelser. Massetak Rødungen. Godkjenning av driftsplan. Klage over innvilget dispensasjon for hytte på gnr. 140, bnr.16. Søknad om ettergivelse av lån og renter. Ny behandling. U. Off Off. lovens 13, Forv. Lovens Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2010/614 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om kommunal medfinansiering til bygging av nytt bilanlegg på Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Saken gjelder: Grangaard-Vikan AS søker om kommunal medfinansiering til bygging av nytt bilanlegg på Rødberg. Fakta: Etter flere års planlegging har nå Grangaard-Vikan AS bestemt seg for å realisere planene om å bygge et nytt bilanlegg på Skogentippen nord for Rødberg. Tomten på 8,4 mål er tidligere kjøpt fra Nore og Uvdal kommune. Bygget blir på totalt 1550 m2 og skal inneholde butikk, salgshaller, verksted, karrosseriverksted og vaskehaller. Total byggekostnad er budsjettert til kr 20 mill eks mva, antall ansatte planlegges doblet i løpet av noen år. Grangaard- Vikan as eies av Stein Vikan med 30 % og Automobil holding as 70 %. Automobil Holding as som eies100 % av Ole Grangaard. Automobil Holding as eier i dag 25 bilforretninger, har 650 ansatte og omsetter for over 2 mrd kroner. Grangaard Vikan drives i et nært samarbeid med de andre forretningene i konsernet, bedriften har i dag 6 ansatte. Grangaard Vikan har siden oppstarten i 2000 opparbeidet en egenkapital på 8 mill og en aksjekapital på 2,5 mill. Byggingen er tenkt finansiert via bruk av egenkapital, lån på kr 15.8 mill og et ikke tallfestet kommunalt lån/ tilskudd. Søker skriver at selskapet har hatt en defensiv utbyttestrategi, søker er gjort oppmerksom på at kommunens retningslinjer for å gi lån, ikke gir anledning til å

4 utbetale utbytte i den avdragsfrie perioden av lånet, utbetales det utbytte vil avdragsperioden starte. Saksbehandlers vurdering: Det er meget positivt at Grangaard-Vikan nå etablerer et nytt bilanlegg i Rødberg. Etableringen på Skogentippen vil utvide Rødberg sentrum nordover og vil medføre at området fremstår som et attraktivt næringsområde. Dette er den største private næringsrelaterte investeringen i kommunen på mange år. Søker har hatt gode resultater og har opparbeidet en solid egenkapital. Med bakgrunn i det er det også overveiende sannsynlig at selskapet har økonomisk ryggrad til å ta investeringen uten noen kommunal bistand. Grangaard-Vikan sine utviklingsplaner vil ha en positiv betydning for utviklingen av Rødberg som kommunesenter og ikke minst ved den planlagte økningen av antall ansatte. Forventningen til kommunal medfinansiering er stor og langt over det budsjettet avdelingen rår over, noe søker er informert om. Budsjettrammen for lån i 2010 er kr 1,5 mill, 1 mill av det er allerede bevilget. Det anbefales av resterende budsjetterte låneramme for 2010 på kr 0,5 mill tilbys søker. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Grangaard-Vikan AS bygger nytt bilanlegg og tilbyr kr i rentefritt kommunalt investeringslån til utbyggingsprosjektet. Lånet er avdragsfritt i tre år og tilbakebetales over de neste fem år. Vedlegg: Søknad Saksdokumenter: Årsregnskap, tegninger.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2008/1127 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Øvre Smådøl. Klage over vedtak om nye reguleringsbestemmelser. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Saken gjelder: Fylkesmannen i Buskerud har ved brev av 30/6-10 klaget over godkjenningen av nye reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Øvre Smådøl. Fakta: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) godkjente i møte 17/6-10 nye reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Øvre Smådøl. Endringene ble godkjent som en mindre vesentlig endring i medhold av Plan- og bygningslovens Endringene gjelder i hovedsak størrelsen på hyttene og antall bygninger på tomtene. Gamle bestemmelser 100 m2 bruksareal (BRA) Ikke frittliggende uthus Rom for uthusfunksjoner inkl. i BRA Takvinkel grader Mønehøyde: 1 etasje Forslag nye bestemmelser 150 m2 BRA Frittliggende uthus maks 20 m2 Takvinkel grader. Mønehøyde 6 m. Det foreligger underskrevet erklæring fra alle berørte grunneiere og hytteeiere om at de ikke har innsigelser til de foreslåtte bestemmelsene. I fylkesmannens klage vises det til at endringen - gjelder et betydelig antall hytter i et område av stor verdi for allmenne natur og friluftsinteresser

6 - er beheftet med saksbehandlingsfeil i og med at Plan- og bygningslovens bestemmelser om bl.a. offentlig ettersyn ikke er fulgt. Saksbehandlers vurdering: Reguleringsplan Smådøl ble godkjent i Planen inneholdt 47 tomter fordelt på 6 forskjellige hyttefelt fra Bergsjø til Jøranset. Tre av områdene er senere erstattet av nye planer. Dette gjelder ett område ved Bergsjø og to områder ved Frygnevann; Bekkeset og Gallaker. Det gjenværende tomtetall i plan Øvre Smådøl er 30. Det er således ikke korrekt når fylkesmannen i sin klage viser til at endringen omfatter 47 tomter. For planen ved Bergsjø, samt plan Bekkeset, ble det i hhv 2008 og 2002 godkjent bestemmelser om hyttestørrelse, antall bygninger, mønehøyde og takvinkel som er lik de nye bestemmelsene for Øvre Smådøl. Da disse planene var til høring hos fylkesmannen hadde han ingen innvendinger. For plan Gallaker er maks størrelse for hyttene 120 m2. De øvrige bestemmelsene om antall bygninger, mønehøyde og takvinkel er i hovedsak lik de andre planene. Kommunestyret godkjente 14/3-05 såkalte føringer til bestemmelser i nye planer. Disse sier at for nye planer i tilsvarende områder kan hyttene være maks 150 m2 BRA, ett uthus eller anneks på inntil 20 m2, mønehøyde 6m. og takvinkel grader. Selv om forslaget til nye bestemmelsene for Øvre Smådøl er i samsvar med både de kommunale føringene og det som er vedtatt for andre hyttefelt i Øvre Smådøl, så er det likevel en saksbehandlingsfeil å vedta nye bestemmelser uten en forutgående off. høring. Klagen bør derfor etterkommes på dette pkt. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) tar fylkesmannens klage til følge og i medhold av Pbl legges forslag til nye bestemmelser ut til off. ettersyn. Forslaget er dat. 3/4-09. Når det gjelder krav om varsel om oppstart av planarbeidet, jfr. Pbl. 12-8, anser NMK at dette er tilfredsstilt ved de underskrevne erklæringene fra alle berørte grunneiere og hytteeiere om at de ikke har innsigelser til de foreslåtte bestemmelsene. Vedtaket i NMK-sak 50/10 av 17/6-10 oppheves. Vedlegg. NMK-sak 50/10. Fylkesmannen i Buskerud, 30/6-10 Forslag til reguleringsbestemmelser, 3/4-09.

7

8 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 122/9 Saksmappe : 2009/787 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Massetak Rødungen. Godkjenning av driftsplan. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til driftsplan for massetak Rødungen. Fakta: Nore og Uvdal kommunestyre godkjente i møte 30/6-08 reguleringsplan Nye Rødungen. Ved siden av et byggeområde for hytter omfatter planen også et område for uttak av masser i Rødungen. I bestemmelsene til planen sies at uttak av masser ikke kan skje før det foreligger en uttaksplan/driftsplan. Et forslag til uttaksplan ble i des-09 sendt på høring til alle berørte parter. Uttaket av masser var i planen antydet å bli m3. Det var ikke angitt tidspkt. for når knusing skulle skje. Ved oversendelse av planen til høring ble det fra kommunens side gjort oppmerksom på at det ved godkjenningen bla. ville bli stilt vilkår om tidspkt. for knusing. Fra hytteeiere i området er det kommet merknader til driftsplanen. Merknadene går i hovedsak på tidspkt. for knusing, samt tidsfrist for avslutning av massetaket og oppussing. Merknaden fra Harald Haga går på privatrettslig forhold. Alle merknadene er lagt ved som vedlegg til saken. Tiltakshaver Ole Chr. Haga har i eget brev kommentert merknadene. En revidert uttaksplan er dat. 28/4-10. Her er uttaksmassene redusert til m3 og tidspkt. for knusing med klokkeslett og dager er angitt. Disse er de samme som er fastsatt for massetak ellers i kommunen.

9 I og med at uttaksmassene er redusert til m3 har Direktoratet for mineralforvaltning (tidl. Bergvesenet) frafalt krav om driftskonsesjon. Tiltakshaver Ole Chr. Haga har opplyst pr. tlf. 12/8-10 at det ikke vil være aktuelt med uttak av masser før mai-juni Saksbehandlers vurdering: I driftsplanen av 28/4-10 er det ikke fastsatt noe tidspunkt for når masseuttaket skal avsluttes. I planen er det sagt at knusing vil skje ved mobilt knuseverk. Det er neppe regningssvarende å leie inn et mobilt knuseverk for uttak av mindre enn m3 pr. år. Med det reduserte masseuttak som nå er fastsatt, m3, vil det dermed være rimelig å anta at knusing mm. kan være avsluttet i løpet av 4 år. Dette må være en rimelig tidsfrist sett i lys av det første forslaget om en driftstid på 8 10 år for uttak av m3. Tidsfrist for opprydding/oppussing er ikke nevnt i driftsplanen. I reguleringsbestemmelsenes pkt. 8.2 for plan Nye Rødungen står det imidlertid at området skal rehabiliteres senest ett år etter at driften har opphørt. Både driftsplanen og reguleringsbestemmelsene beskriver for øvrig hvordan området skal oppusses etter avsluttet uttak. Hytteeierforeningen ber om at knusing ikke forekommer senere enn kl. 18 på hverdager i juli september, samt i høstferien. I følge driftsplanen skal uttak skje i mai juli. Det skulle dermed ikke være spesielt nødvendig å endre klokkeslettet for knusing. I alle tilsvarende saker er det tatt med som standard vilkår at det må gjennomføres støvdempende tiltak dersom det skulle være behov. Et slikt vilkår bør også være med her. Reguleringsplanen for området gir ikke rom for at det kan anlegges en veg nedenfor strandlinjen etter at masseuttaket er avsluttet. Dette må i tilfelle tas opp som en endring av reguleringsplanen. Inntil en evt. slik endring er gjort må dette pkt. i driftsplanen tas ut. Med de endringer som er nevnt ovenfor anbefales at driftsplanen godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk godkjenner den framlagte driftsplanen for uttak av masser ved Rødungen på følgende vilkår: - Ved behov må det gjennomføres støvdempende tiltak. - Masseuttak/knusing må være avsluttet i løpet av 4 år, regnet fra våren Veg nedenfor strandlinjen, i området for masseuttak, må behandles som en endring av reguleringsplanen. Driftsplanen er dat. 28/4-10

10 Vedlegg. Driftsplan 28/4-10 Kart 1, 16/8-09. Brev om høring, 14/ Reguleringsbestemmelser Nye Rødungen, 25/4-08. Turid Warloff, 18/1-10 Harald Haga, 20/1-10. Gerd Elisabeth Raaness, 21/1-10. Søndre Rødungen Hytteeierforening, 21/1-10. Direktoratet for mineralforvaltning, 31/5-10 Ole Chr. Haga, 9/8-10.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 140/16 Saksmappe : 2004/2510 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Klage over innvilget dispensasjon for hytte på gnr. 140, bnr.16. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Saken gjelder: Klage over innvilget dispensasjon for hytte på gnr.140, bnr. 16. Fakta: Søknaden fra Jan Bulukin om dispensasjon ble første gang behandlet av Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) i møte 29/1-09. NMK stilte seg positive til at det ble gitt dispensasjon og saken ble oversendt fylkesmannen og fylkeskommunen til uttalelse. Begge høringsinstansene anbefalte at det ikke ble gitt dispensasjon. I tillegg var det merknader til saken både fra Ingeborg Torun Skreprud og Arne Trondrud. Saken ble deretter behandlet av NMK i møte 24/9-09. NMK fant at det ikke forelå en overvekt av særlige grunner som skulle tilsi en dispensasjon og søknaden ble avslått. NMK behandlet 4/2-10 en klage fra Jan Bulukin over avslaget om dispensasjon. Fra administrasjonens side ble det foreslått å opprettholde avslaget. NMKs behandling av klagen resulterte imidlertid i at avslaget av 24/9-09 ble omgjort og dispensasjon innvilget. Dette vedtaket om innvilget dispensasjon er et nytt enkeltvedtak som utløste ny klageadgang. Denne gang er det Ingeborg Torun Skreprud og Arne Trondrud som i brev av hhv. 14/3-10 og 16/3-10 har klaget over at dispensasjonen ble innvilget. Jan Bulukin har i eget brev av 21/4-10 kommentert klagene og begrunnet nærmere sin søknad. Arne Trondrud har i flere brev både til rådmannen, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og Kommunalteknisk avdeling tatt opp spørsmål knyttet til saken. Kopi av alle brev i denne korrespondansen er vedlagt i saken nå. Trondrud har i flere brev påstått at kommunen har hemmeligholdt dokumenter i saken. Det er selvfølgelig ikke

12 tilfelle, alle dokumenter i saken er offentlige og de framgår av saksoversiktene som han har fått tilsendt 8/4-10 og 5/8-10. Begrenset tid og saksbehandlerkapasitet har imidlertid medført at ikke alle hans henvendelser om kopier har kunnet blitt imøtekommet, bla. gjelder det dokumenter fra 1992 da reguleringsplanen for området ble godkjent. Saksbehandlers vurdering: Klagen fra Ingeborg Torun Skreprud er identisk med det brevet som ble lagt fram for NMK ved behandlingen første gang 24/9-09 da dispensasjonen ble avslått. Fra klager er det dermed ingen nye momenter som ikke var kjent ved tidligere behandling av saken. Det må også legges til at NMKs avslag 24/9-09 bygget bla. på de innvendinger som Ingeborg Torun Skreprud hadde den gangen. Arne Trondruds klage er i hovedsak knyttet til forhold omkring forvaltningslovens bestemmelser og de vedtak som NMK har fattet. Det påstås bla. at det kun er i tilfeller hvor vedtaket åpenbart er galt eller uheldig omgjøringsvedtak skal kunne benyttes. Slik er det nok ikke, det må også kunne legges vekt på de momenter klager Jan Bulukin hadde. Klagen omhandler også noen pkt. knyttet til forhold som han også har tatt opp med rådmannen, fylkesmannen og i klage til Sivilombudsmannen. Disse forholdene er besvart i egne brev. Klagen fra Arne Trondrud berører for øvrig ikke de konkrete begrunnelsene NMK hadde for å innvilge dispensasjonen. Jan Bulukins kommentarer inneholder bla. fotodokumentasjon og hans konklusjon er at hytta ikke vil være eksponert i terrenget. Fra administrasjonens side legges det vekt på de vurderinger som ble gjort ved første gangs behandling av saken 24/9-09 da dispensasjonen ble avslått. Selv om saken i utgangspunktet skal behandles etter den gamle Plan- og bygningsloven 7 bør også saken sees i lys av den nye lovens bestemmelser om dispensasjon. I 19-2 sies at Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,.., når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Som nevnt tidligere uttalte både fylkesmannen og fylkeskommunen seg negativt om dispensasjonen. Det vises for øvrig til tidligere vurderinger i NMK-sakene 73/09 og 2/10. Som en følge av dette vil administrasjonen fortsatt anbefale at dispensasjon ikke blir innvilget. Rådmannens forslag til vedtak: Etter hovedutvalgets mening er hovedtrekkene i klagene vurdert ved behandlingen i NMK-sak 73/09 da klagene dannet noe av begrunnelsene som NMK hadde for å avslå søknaden om dispensasjon. Ved en avveining av de mange hensyn som skal vurderes i en søknad om dispensasjon, synes ikke Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk at det i denne saken foreligger en overvekt av grunner som taler for en dispensasjon. I den forbindelse vil hovedutvalget spesielt peke på - Tomtas/hyttas nærhet til Ryggtjønn-setrene - Tomtas/hyttas eksponering i landskapet - Det er muligheter for plassering av tomta i annet godkjent byggeområde - Det vil ikke være mulig å få veg fram til tomta.

13 På denne bakgrunn kan ikke hovedutvalget gå inn for dispensasjonen. Klagene tas til følge og avslaget på dispensasjonen i NMK-sak 73/09 opprettholdes. Vedtaket i NMKsak 2/10 annuleres. Vedlegg NMK-sak 2/10, 4/2-10. Klage fra Ingeborg Torun Skreprud, 14/3-10. Klage fra Arne Trondrud, 16/3-10. A.Trondrud til Sivilombudsmannen, 23/3-10. N&U komm. til Arne Trondrud, 8/4-10. A.Trondrud til fylkesmannen, 14/4-10. A.Trondrud til rådmannen, 16/4-10. Jan Bulukin, 21/4-10. Fylkesmannen 21/5-10. A.Trondrud til rådmannen, 9/6-10. N&U komm. til fylkesmannen, 18/6-10. Fylkesmannen til A.Trondrud, 30/6-10. Arne Trondrud, 9/7-10. Arne Trondrud, 22/7-10. Arne Trondrud, 3/8-10. N&U komm. til A.Trondrud, 5/8-10.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 252 Saksmappe : 2009/986 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om ettergivelse av lån og renter. Ny behandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Kommunestyret

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer