MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira Medlem Astrid Myrland Hansen Medlem Adrian Israelsen Dybvik Medlem Jorunn Mikkelsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Randi Solli Pedersen (sign) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 36/14 14/885 DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVIKLINGSUTVALGET DEN /14 14/824 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFORNDET - KJØP AV TRAKTOR 38/14 14/838 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEFARTØY PÅL JOHANNESEN 39/14 14/760 TILLATELSE FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG LAGERHALL GBNR: 14/205, GRØTNES

3 Sak 36/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kim Rydningen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/885 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/14 Utviklingsutvalget DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVIKLINGSUTVALGET DEN Leders innstilling: Referatsakene legges frem uten innstilling.

4 Sak 36/14 SAKSOPPLYSNINGER: 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 21/67-K Lars Erik Johnsen SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 7/4 jonny olsen SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK JONNY OLSEN 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 8/81 Ulf Lyder SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING G/BNR 8/81-K 14/ RAD/TEK/STK K24 KLAGE PÅ FORSØPPLING GNR 8/65 14/ RAD/TEK/STK L42 Fylkesmannen i Finnmark SVAR - HØRING ANG.SØKNAD OM OPPFØRING AV GJETERHYTTE ASLAK HENRIK LANGO 14/ RAD/TEK/RM K01 MØTEBOK MØTE I NATURFORVALTNINGSUTVALGET / RAD//AAH G/BNR 24/134 Fylkesmannen i Finnmark KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering Arne Hansen rådmann

5 Sak 37/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 U76 Arkivsaksnr.: 14/824 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFORNDET - KJØP AV TRAKTOR Leders innstilling: Utviklingsutvalget viser til rådmannens saksfremlegg og innvilger ikke Nils-Ivar Nilsen tilskudd til kjøp av ny traktor jf. næringsfondets vedtekter punktene 2.1, 2.4 og 2.5.

6 Sak 37/14 VEDLEGG: Ingen SAKSOPPLYSNINGER: Nils-Ivar Nilsen, Brenskvik søker om tilskudd fra næringsfondet ifm innkjøp av ny traktor. Opplysninger i søknaden; - Sommer- og vintervedlikehold av kommunale og private veier samt andre maskinrelaterte oppdrag. - I søknaden beskrives at traktoren tenkes benyttet til sommer- og vintervedlikehold av Brensvikveien samt til oppdrag for private i Klubbukta og omegn samt hyttefolk. - Totalkostnad kr som også er søknadsbeløp I dialog med søker opplyses at maksimalbeløp til investeringer fra næringsfondet er 35 %. Søker har senere opplyst at egenkapital/lån vil utgjøre 65 % av søknaden, og at summen det søkes om derfor er redusert til kr ,- Driftsbudsjett 2015 viser en omsetning på kr ,-. SAKSVURDERING: Ihenhold til næringsfondets vedtekter kan det gis støtte til investering i bedrifter. Nils Ivar Nilsen er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. I forhold til investeringer kan dette jf pkt 2.1 gis i forbindelse; - med etablering av ny virksomhet - til utvidelse av eksisterende virksomhet - eller som fører til utvikling av nye produkter - eller til vesentlig endring i produktet eller produksjonsprosessen Vedtektene til næringsfondet pkt 2.5 har slik prioritering av støtte som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for; - kvinner - ungdom - innvandrere

7 Sak 37/14 Rådmannens vurdering av investeringen er at den ikke faller inn under noen av formål det kan gis investeringsstøtte til. Søker har utvilsomt behov for nytt materiell, men ut i fra de opplysninger vi har fører det ikke til etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet, ei heller utvidelse av nye produkter. Søknad om tilskudd bidrar ikke til å bedre sysselsettingen for de prioriterte grupper. Kvalsund kommune har tidligere gitt støtte til kjøp av traktor (Bjørn Kristiansen, Skaidi i 2010). Denne søkeren opplyste at traktoren og dets virksomhet bidro til 2,5 årsverk i hans selskap, og at inntektene kom fra flere kunder, og han var en aktiv tilbyder i lokalmarkedet av sine tjenester. Kvalsund kommunes næringsfond bør brukes på prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye, og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet. I vedtektene fra næringsfondet pkt 2.4 heter det: Ingen har i utgangspunktet krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal videre vurderes i forhold til politiske mål og prioriteringer, og under hensyn til de årlige budsjettrammer. I og med at næringsfondet nå blir redusert bør også kommunen i sterkere grad prioritere prosjekter som som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet. En utskifting av materiell/investering i nytt utstyr vil utvilsomt bidra til å opprettholde tilbudet om sommer- og vintervedlikehold av Brensvikveien m.v. Men, ut i fra ovennevnte vurdering av søknaden i forhold til vedtektene anbefaler rådmannen at søknaden om økonomiske støtte til ny traktor ikke innvilges. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget viser til rådmannens saksfremlegg og innvilger ikke Nils-Ivar Nilsen tilskudd til kjøp av ny traktor jf. næringsfondets vedtekter punktene 2.1, 2.4 og 2.5. Arne Hansen rådmann

8 Sak 38/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/838 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/14 Utviklingsutvalget TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEFARTØY PÅL JOHANNESEN Leders innstilling: 1. Pål Johansen gis tilsagn om tilskudd på 18,2 % av investerinsgbehov på kr 1,2 mill til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er ihenhold til søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 % (inkl evt tilskudd fra Sametinget). 2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak. 3. Beløpet belastes konto næringsfondet. 4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av

9 Sak 38/14 VEDLEGG: Søknad av om tilskudd til kjøp av fiskefartøy SAKSOPPLYSNINGER: Pål Johannesen søker om tilskudd fra næringsforndet på kr til innkjøp av kystfiskebåt i stål, 35 fot. Pål har bosatt seg i Kvalsund Kommune og har etablert personlig selskap, Enkeltmannsforetak Org. nr: , med formål å drive kystfiske med autoline, juksa og teine. Pål Johannesen har med tilskudd fra Kvalsund Kommune finansiert et eget forprosjekt med totalramme på kr 45.ooo.-. Foprosjektet har hatt som mål å få frem et best mulig beslutningsgrunnlag med budsjetter, egnet fartøy og driftsform. Forprosjektet har vurdert alternative driftsformer og fartøyer som skiller på fartøy med fartøykvote (Gruppe 1) eller fartøy i åpen Gruppe (Gruppe II). Prosjektrapporten er oversendt Kvalsund kommune. Finansieringsplan Type/institusjon Beløp Sparebank Sametinget (tilskudd) Kvalsund Kommune Egenkapital Sum finansiering Alle beløp eks. mva. Det er en særregel/mva fritak for import av båter under 15m.

10 Sak 38/14 SAKSVURDERING: Forprosjektet innebar også etablering av budsjetter og opplegg for finansiering i forhold til om en slik investering vil være regningssvarende. En gjennomgang av tilsendt dokumentasjon viser at mulighetene til å lykkes burde ligge godt til rette. Ihenhold til næringsfondets vedtekter kan det gis støtte til investering i bedrifter. Pål Johannesen er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. I forhold til investeringer kan dette jf pkt 2.1 gis i forbindelse; - med etablering av ny virksomhet Pål Johannesens investeringsprosjekt er etter rådmannens syn etablering av ny virksomhet. Vedtektene til næringsfondet pkt 2.5 har slik prioritering av støtte som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for; kvinner, ungdom og innvandrere. Pål Johannensen planlegger å anskaffe en moderne fiskebåt av typen «Speedsjark» som vil være velegnet til å utøve fiskeriyrket i fremtiden. Dette vil kunne være med påå støtte lokale arbeidsplasser og gi ringvirkninger i form av vareleveranser lokalt. Slik sett vurderer rådmannen det dithen at dette vil kunne bidra til å bedre sysselsettingsmulighetene for ovennevnte grupper. I vedtektene fra næringsfondet pkt 2.4 heter det: Ingen har i utgangspunktet krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal videre vurderes i forhold til politiske mål og prioriteringer, og under hensyn til de årlige budsjettrammer. Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på minst 20 % - i dette tilfellet kr ,-. Søkers kommentar til egenkapitalkravet er som følger: «Sametingets tilskuddsordning, maks kr til kjøp av fiskefartøy brukt, er som hovedregel tillagt forståelsen at det skal tillegges posten egenkapital (jamfør forskriftene som er inntatt sist i prosjektbeskrivelsen) Denne ordning skal nettopp sikre at sjøsamiske næringsprosjekter oppnår tilstrekkelig EK-nivå m.h.p øvrig finansiering i bank og i Innovasjon Norge.

11 Sak 38/14 Av hva jeg kjenner til av praksis i samprosjekter der Innovasjon N/Sametinget deltar i finansiering av fiskefartøy praktiseres dette I Sametingets årlige melding, som også går som vedlegg til Stortinget for Sametingets budsjett, presiseres Sametingets rolle som viktig mhp. som yter av å nå tilstrekkelig EK-nivå, for slik å fremme Sjøsamiske primærnæringer og næringskombinasjoner, s.s. fiske, fangst og jordbruk. «Rådmannen er i tvil hvorvidt et evt tilskudd fra Sametinget på kr kan betraktes som egenkapital i forhold til Kvalsund kommunes vedtekter for næringsfondet. Dersom tilskuddet fra Sametinget ikke anses å inngå som egenkapital, mangler kr i form av egenkapital. Dersom dette tilskuddet vurderes positivt er egenkapitalkravet oppfylt. Kvalsund kommune har de senere år støttet investeringer til kjøp av fiskebåter i Kokelv og Klubbukt. Fiskeryrket som tidligere var en primærnæring i kommunen ble kraftig redusert på 80 og 90 tallet. Fiskerinæringen er i kraftig omstilling for tiden. Den primære verdiskapingen som skjer i dag i våre fjordområder er innen havbruk/oppdrett. Fiskeressursene i fjordområdene er evigvarende hvis de forvaltes på en bærekraftig måte. Slikt sett bør det være et mål for kommunen å støtte opp om de som fortsatt vil satse på fiskeryrket. Dette skaper også mulighet for rekruttering av ungdom og fortsatt aktivt fiskeri i kommunen i årene som kommer. I og med at næringsfondet nå blir redusert bør også kommunen i sterkere grad prioritere prosjekter som som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser. Søknadsbeløpet på kr er maksimalt støtte fra næringsfondet ihht vedtektene. Tilskuddetutgjør 18,2 % av investeringsbehovet. På bakgrunn av opplysninger i søknad og næringsfondets vedtekter vil rådmannen tilrå at tiltaket støttes.

12 Sak 38/14 Rådmannens tilråding: 1. Pål Johansen gis tilsagn om tilskudd på 18,2 % av investerinsgbehov på kr 1,2 mill til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er ihenhold til søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 % (inkl evt tilskudd fra Sametinget). 2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak. 3. Beløpet belastes konto næringsfondet. 4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av Arne Hansen rådmann

13 Sak 39/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: G/BNR 14/205 Arkivsaksnr.: 14/760 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/14 Utviklingsutvalget TILLATELSE FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG LAGERHALL GBNR: 14/205, GRØTNES Leders innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

14 Sak 39/14 VEDLEGG: Søknad med dispensasjons søknad jf. Plan- og bygningslovens Høringsuttalelse fra Hammerfest Kommune Plan-avdelingen Høringsuttalelse fra Næringssjefen i Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER: Rubb AS søker på vegne av Stockfish Holding AS om å utvide produksjonsanlegg med 202 m2 i sørøstlig retning med en isolert plasthall. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan Hammerfest Lufthavn Grøtnes om å få oppføre midlertidig plasthall på 15 x 13,5 meter jf. Plan- og bygningsloven 19-3 i 5 år. Omsøkt tiltak vil berøre reguleringsbestemmelsene 3.1 næringsareal 2 (1300) og Lufthavn (2030).

15 Sak 39/14 Askur AS har fått flere leverandører av biproduktet og leveransen har blitt større, nå er produksjonen til Askur AS nådd toppen av det produksjonslokalet tåler. For å kunne levere etter etterspørselen, hevder Askur AS at produksjonslokalet må utvides med å flytte kjølerommet til plasthallen. Stockfish Holding AS er innforstått med at tiltaket (plasthall) vil kunne gis tillatelse til oppføring ved dispensasjon, og at de må stå for kostnadene med fjerning av tiltaket ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg fra kommunen jf. PBL 19-3 første ledd. Saken er sendt på høring til Rubb AS, Stockfish Holding AS, Hammerfest Kommune v/plansjef og Næringssjef i Kvalsund kommune med svarfrist 17 nov med følgende utdrag av innkomne høringsuttalelser, jf vedlegg; Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune Planavdeling: Når flyplass skal realiseres må all dagens etableringer flyttes, nye etableringer må ikke påføres utgifter for Avinor, Hammerfest Kommune og Kvalsund kommune i forbindelsen med fremtidig flytting av omsøkt tiltak. Dette må tiltakshaver i sin helhet bekoste selv. Høringsuttalelse fra Kvalsund kommune kommune Næringsavdeling: Næringsavdelingen i Kvalsund kommune ser positivt på disp.søknaden fra Stockfish Holding AS. Det er viktig å legge til rette for ekspansjon i produksjonen når dette kan skje ved hjelp av en midlertidig oppsatt plasthall. Midlertidig dispensasjon er beskrevet i Plan- og bygnngslovens 19-3: Midlertidig dispensasjon Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst

16 Sak 39/14 SAKSVURDERING: Rådmannen har forståelse for at selskapet har behov for slik utvidelse som omsøkt. Men, dette krever dispensasjon fra reguleringsplanen for fremtidig flyplass. Imidlertid bør en slik dispensasjon være avhengig av at selskapet ved dispnsasjonstidens utløp eller ved pålegg fjerne eller endre etableringen uten utgift for kommunen. Stockfish Holding AS er innforstått ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunene og andrefjerne tiltaket i sin helhet. Ut i fra overnevnte anbefaler Rådmannen at det gis dispensasjon jf. PBL Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune gir Stockfish Holding AS dispensasjon i inntil 5 år fra reguleringsbestemmelsene pkt 3.1 (Næringsbebyggelse ) og pkt 4.2 (Lufthavn) i reguleringsplan Hammerfest Lufthavn Grøtnes jf. PBL 19-3, 1. ledd. Dispensasjonen gis i forbindelse med formål om etablering av midlertidig plasthall for å utvide selskapets produksjonskapasitet. Dispensasjonen gjøres betinget av, jf PBL 19-3, 1. og 2.ledd; Før byggetillatelse gis må det foreligge undertegnet erklæring om at selskapet aksepterer at etableringen ikke påfører Kvalsund kommune eller tredjepart utgifter i forbindelsen med fremtidig flytting/fjerning av omsøkt tiltak. Erklæringen skal tinglyses. Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer