OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: Stein Knutsen Partner Tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: 92 44 55 01. Stein Knutsen Partner Tlf: 90 83 68 31"

Transkript

1 OM BDO BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med nærmere 1200 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter. BDO tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt foretaksservice. Kundene våre spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap. Internasjonalt er BDO til stede i 138 land og teller ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

2 OM BDO SKIEN RevisorGruppen Telemark AS ble innlemmet i BDO BDO i Telemark har kontorer i Skien og Kragerø og er nå et av Grenlands og Telemarks største kompetansehus innenfor revisjon, rådgivning og regnskap. Vi er totalt ca. 45 personer fordelt på revisjon, rådgivning og regnskap.

3 OM BDO SKIEN Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: Stein Knutsen Partner Tlf:

4 Tore Samuelsen Partner Tlf: Ivar Sørensen Partner avd. Skien Tlf:

5 Stein Løberg Leder Foretaksservice Telemark/Vestfold Tlf:

6 FORENKLINGER I AKSJELOVEN

7 FORENKLINGER I AKSJELOVEN Hovedpunkter Enklere stiftelse Utbyttegrunnlaget utvides Styrefullmakt til utbytteutdeling Ekstraordinært utbytte/ interimsdividende Adgangen til å eie egne aksjer utvides Konsernlån utvides Kreditorfrist forkortes til 6 uker Financial assistance Forsvarlig egenkapital Nytt 3-8 Konsernlån fra datter mv unntas Enklere formalkrav mv Bl.a. minimum aksjekapital kr kan bankbekreftes, åpningsbalanse sløyfes for kontantstiftelse, reduserte vedtektskrav, Direkteoppretting i Altinn, i løpet av 2014 Utvidet utbyttegrunnlag, bl.a FoU og netto utsatt skattefordel skal ikke lenger trekkes fra. Overkursfondet oppheves. Styre som har registrert fullmakt kan dele ut tilleggsutbytte fra eksisterende utbyttegrunnlag Generalforsamlingen kan på basis av revidert mellombalanse beslutte ekstraordinært utbytte Selskapet kan erverve egne aksjer innenfor det som kan deles ut som utbytte ASA har fortsatt en begrensning på 10% av aksjekapitalen Lån til juridisk person med bestemmende innflytelse uten sikkerhetsstillelse fra aksjonær, mv. Utbyttegrunnlaget avgjørende Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og oppløsning kan gjennomføres hurtigere Også andre enn AS/ASA Nå lovlig innenfor utbyttegrunnlaget/med sikkerhet/redegjørelse mv Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet. Vilkår for egenkapitaltransaksjoner Enklere krav til styre, innkalling til generalforsamling unødvendig mv

8 Stiftelse 2-2 (1) Minstekrav til vedtektene 1. selskapets foretaksnavn; 2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 3. selskapets virksomhet; 4. aksjekapitalens størrelse, jf 3-1; 5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf 3-1; 6. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf 6-1; 7. om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere *), samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ; 8. hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf 5-5; 9. om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister **). *) flyttes til 6-2 og **) til 4-4

9 Stiftelse Forenklinger Bestemmelse Kontantstiftelse Tingsinnskudd 2-8 Åpningsbalanse Trenger ikke åpningsbalanse Beholdes der aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp i annet enn penger, selskapet skal bli part i en avtale, eller noen skal gis særskilte rettigheter 2-6 Redegjørelse Ikke krav til redegjørelse (ingen endringer) AS: Redegjørelse som revisorbekreftes ASA: Sakkyndig/revisor skal lage redegjørelse Verdsettelsestidspunkt presisert, senest 4 uker før stiftelsen Ny forskrift om unntak fra krav om redegjørelse ved visse innskudd.* *Gjelder omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter samt andre eiendeler enn penger når verdien av innskuddet fremgår av revidert, lovpålagt årsregnskap

10 Stiftelse Elektronisk stiftelse Nå: kan melde stiftelsen, men må legge ved stiftelsesdokumentet, vedtekter mv i vedlegg Nytt: Stifte direkte elektronisk

11 Stiftelse Revisjon Revisjon kan unnlates, så lenge: Mindre enn 10 årsverk og Aksjeinnskudd ved stiftelsen mindre enn 20 MNOK, eller Der krav om åpningsbalanse, åpningsbalansen er mindre enn 20 MNOK, og Driftsinntekter under 5 MNOK Kommer selskapet senere over minst en av terskelverdiene, må det revideres påfølgende år.

12 Kapitalreglene Aksjeloven Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Regnskapsloven Innskutt EK: -Selskapskapital -Overkursfond -Annen innskutt EK Opptjent EK: -Fond -Annen EK Skatt Innbetalt kapital Ikke innbetalt kapital Størrelsen av EK styres av regnskapet, LB ConocoPhilips

13 Kapitalreglene Overkursfondet forsvinner AL/AAL 3-2 Aksjeloven Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital inkl overkurs Regnskapsloven Innskutt EK: -Selskapskapital -Overkurs -Annen innskutt EK Opptjent EK: -Fond -Annen EK Skatt Innbetalt kapital Ikke innbetalt kapital Konsekvenser skattemessig?

14 Kapitalreglene Utbytte nye regler Endringer i utbyttereglene: AL/AAL 8-1. Nytt beregningsgrunnlag Ny AL/AAL 8-2 (2). Styret kan gis fullmakt (tilleggsutbytte) Ny AL/AAL 8-2a. Ekstraordinært utbytte ( interimsdividende )

15 Kapitalreglene Ekstraordinært utbytte med styrefullmakt Før AL/ AAL 8-2 Ny AL/ AAL 8-2 (2) Generalforsamlingen kan beslutte fri egenkapital (med diverse fradrag) utdelt Styret skal kunne dele ut ekstraordinært utbytte, basert på sist avlagte årsregnskap (med visse fradrag) Ikke på våren, før regnskapet er fastsatt som hovedregel Styrefullmakt må være registrert i Foretaksregisteret og gjelder til neste generalforsamling

16 Kapitalreglene Interimsdividende Ny 8-2a AS og ASA Selskapet kan dele ut utbytte hele året på basis av revidert mellombalanse Max 6 mnd gammel revidert mellombalanse Generalforsamlingen må fastsette balansen og beslutte utdeling Både AL og AAL 8-2a Mellombalanse kan også brukes ved: Erverv av egne aksjer Kapitalnedsettelse Lån/kreditt til aksjonær Financial assistance Fondsemisjon

17 Kapitalreglene Nytt krav til likviditet Nå 3-4 AS/ASA Selskapet skal etter 3-4 til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital Nytt Også likviditeten må være forsvarlig

18 Kapitalreglene Nytt krav til likviditet Prop. 111 L s 59: Når man reduserer betydningen av de formelle skrankene etter 8-1, innebærer det at de skjønnsmessige kravene etter 3-4 må få en mer sentral rolle. Dette legger et betydelig ansvar på styret og innebærer at det stilles større krav til styrets vurderinger av hva som vil være en forsvarlig utbytteutdeling. Styret vil i mindre grad enn etter gjeldende lov kunne legge til grunn at en utbytteutdeling som er lovlig etter 8-1, også vil stå seg i relasjon til 3-4. Styret må foreta en selvstendig vurdering av kravene etter 3-4 i forbindelse med utdelinger. I den sammenheng vises det for øvrig til departementets forslag om at det etter 3-4 ikke bare skal stilles krav om en forsvarlig egenkapital, men også at selskapet skal ha tilstrekkelig likviditet. Tidsperspektiv? Hvor omfattende dokumentasjon? Stiller krav til et aktivt styre!!

19 Organisasjon Sammensetning Organisatoriske forenklinger i AS Styresammensetning Ikke lenger krav om 3 styremedlemmer selv om aksjekapitalen er mer enn 3 MNOK Daglig leder kan være styremedlem Styre Daglig leder Ett styremedlem er nok Ikke nødvendig med varamedlem Fritt opp til selskapet

20 Organisasjon Behandling av saker Organisatoriske forenklinger i AS Generalforsamling Formkravene kan fravikes dersom: Alle aksjonærer samtykker, Styre, eventuelt daglig leder og revisor har kunnet uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte og Protokollen angir stemmegivning Generalforsamling Styremøte ASA-lovens regler om rett til elektronisk deltakelse, evt. skriftlig stemmegivning før GF gjelder også AS Ikke lenger nødvendig å behandle årsregnskap/årsberetning, daglig leder og ledende ansattes lønn i fysisk møte

21 Kreditorfrister Reduseres fra 2 mnd til 6 uker i AL/AAL Kapitalnedsettelse Fusjon Fisjon Oppløsning Andre lover harmoniseres med AL: Selskapsloven Statsforetak Interkommunale selskaper Stiftelser Helseforetak Boligbyggelag Samvirke Ikke lenger publisering i avis

22 Forslag om redusert oppbevaringsplikt

23 Oppbevaringstid regnskapsdokumentasjon Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon foreslås redusert til 5 år (Finansdepartementet , Forslag til Statsbudsjett for 2014, og Revidert statsbudsjett for 2014, ) DnR, Brev til Finansdepartementet ( ): En rekke oppbevaringskrav utenfor bokføringsloven bør reduseres samtidig med at oppbevaringstiden i bokføringsloven reduseres fra ti til fem år. Bokføringsforskriften Revisorloven / revisorforskriften Regnskapsførerforskriften Aksjeloven Merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Skattbetalingsforskriften Tollforskriften Osv.

24 Enkelte endringer i bokføringsforskriften som trer i kraft 1. januar 2014

25 Ajourhold ved få transaksjoner ( 4-1) Bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Med bokføringspliktige med få transaksjoner menes foretak som har færre enn 600 bilag i året. Dette var ikke foreslått av Bokføringsstandardstyret Husk å telle bilag rett! Finansdepartementet: Antatt en besparing for næringslivet på 40 millioner

26 Kap. 3 - Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Kontante salg og kjøp skal reskontroføres når vederlaget utgjør mer enn kr inkl. mva og det betales med kontanter. Det samme gjelder når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse og vederlaget overstiger kr Gjelder også utlegg av ansatte.

27 Delkapittel 5-1 Dokumentasjon av salg av varer og tjenester Dokumentasjonen av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: Nummer og dokumentasjonsdato Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift

28 Delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg All registrering på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system som har skjedd i forbindelse med opplæring, skal dokumenteres og fremgå av z-rapporter eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system. Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak. Hvis korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur. Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art vanskelig lar seg gjennomføre. Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjoner dersom kjøper ber om dette.

29 Dokumentasjon av kjøp lagt ut av en ansatt Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal inneholde angivelse av kjøper (arbeidsgiver) når vederlaget overstiger kr inkl. mva. Gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort Når kjøper ikke er angitt skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt. NB! En utgiftsoppstilling er likevel nødvendig etter skattebetalingsforskriften. Utleggsdokumentasjonen skal så vidt mulig utstedes innenfor den merverdiavgiftsterminen utleggene er foretatt.

30 Dokumentasjon av medgått tid. Dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Bestemmelsene om dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer gjelder ikke administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Prisfastsettelsen skal dokumenteres på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode.

31 Serveringssteder Bransjereglene om serveringssteder er utvidet til også å gjelde den som i næring driver serveringssted, cateringvirksomhet, gatekjøkken eller annen virksomhet hvor tilbredt mat mv. bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet. Salg skal registreres fortløpende på kassaapparat, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Registrering fortløpende på bordnummer Registrering hver gang det serveres mat eller drikke med samtidig utskriving av kvittering fra kassaapparatet

32 Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal bokføre kjøp av varer slik at disse kan spesifiseres for salgsvarer og behandlingsvarer. Omsetning og uttak skal tilsvarende kunne spesifiseres for varesalg og salg av behandlingstjenester Frisører skal også kunne skille ut og spesifisere klipp fra øvrige behandlingstjenester Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester

33 Personalliste

34 Personalliste Nye bestemmelser med virkning fra BFL 3a Personalliste Arbeidsgivere i de bransjer departementet bestemmer, skal føre personalliste. Serveringssteder Omfatter også cateringvirksomhet, gatekjøkken og annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. bringes ut til kunde eller hentes Frisør og skjønnhetspleie Bilverksteder og bilpleiebransjen SKD melding nr 8/13, 1. oktober 2013 om føring av personalliste i enkelte bransjer Gir nærmere beskrivelse av reglene i bokføringsforskriften Retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr etter ligningsloven

35 Unntak og avgrensningsspørsmål Unntak fra kravet om å føre og oppbevare personalliste Bokføringspliktige der personale kun består av Innehaveren, dennes ektefell/samboer eller barn under 16 år Daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år Hvis ansatte (herunder kun sommervikarer, ekstrahjelp i helgene) vil det være plikt til å føre personalliste som også omfatter innehaver mv. Bokføringspliktige som i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste Kan normalt basere seg på omsetningstall i vurderingen 75 % eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste

36 Unntak og avgrensningsspørsmål fortsettelse Delt virksomhet hvem skal stå i listen? Eks hotell som driver restaurant Kun ansatte som jobber i restauranten kreves oppført i listen Herunder også ansatte som jobber begge steder (for eksempel resepsjon og restaurant) Midlertidig virksomhet gjelder kravet her? Eksempel: Konserter, martna og musikkfestivaler (serveringssteder) BFF annet ledd Ulønnet og innleid personale skal inngå i listen Kravet til å føre personallister gjelder Hvis ikke hovedsakelig annen type virksomhet

37 Personalliste Personallisten skal inneholde opplysninger om de personer som arbeider i virksomheten (inkludert ulønnet og innleid personale) Navn Fødselsnummer/D-nummer (kan evt. erstattes av unike koder) Tidspunkt for arbeidsdagens begynnelse og slutt Kan føres manuelt (innbundet bok) eller elektronisk (ikke system hvor opplysninger i listen enkelt kan endres, ikke Word eller Excel) Arbeidsplan som alternativ til personalliste Må oppdateres fortløpende og inkludere alle som arbeider i virksomheten Den bokføringspliktige skal sørge for at det kan fremvises pass eller annen gyldig legitimasjon (bl.a. førerkort og bankkort med bilde), eller kopi av legitimasjon, for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten

38 Personalliste Personallisten skal føres på arbeidsstedet og skal kunne fremlegges ved kontroll Oppbevares i 3 ½ år etter regnskapsårets utløp Personalliste for den enkelte dag skal oppbevares på arbeidsstedet i virksomhetens åpningstid Eldre personallister kan oppbevares sammen med øvrig regnskapsmateriale

39 Personalliste Gebyr ved overtredelse 10 Rettsgebyr (10 * kr 860) Ved gjentatte overtredelser innen 12 mnd. 20 Rettsgebyr (trenger ikke å være samme forholdet) Tilleggsgebyr på 2 Rettsgebyr (2 * kr 860) for hver person som ikke er registrert.

40 LOVENDRINGER SKATT

41 Oversikt over viktige endringer med virkning fra Endring Ny 6-41 i skatteloven Stortingets skattevedtak 2014 Stortingets skattevedtak 2014, skatteloven 4-10 Stortingsvedtak om arveavgift 2014 Skatteloven nytt fjerde ledd Skatteloven (2) b Skatteloven 10-65, 10-67, Ny 6-91 i skatteloven Vedrørende Rentebegrensning Alminnelig inntektskatt reduseres til 27 % Reduksjon av formuesskatt Arveavgift fjernes, men kontinuitetsprinsippet innføres Startavskrivning, saldogruppe d FoU-fradrag / Skattefunn Skattlegging av NOKUS eiere Fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet

42 Oversikt over viktige endringer med virkning fra Endring FSFIN Skatteloven 6-44 FSFIN Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Vedrørende Skattlegging av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonsløsninger Fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet Rimelige lån i arbeidsforhold Beløpsgrenser for oppgaveplikt ved arbeid i hjemmet og i frivillige organisasjoner

43 Alminnelig inntektskatt reduseres fra 28 til 27 % Skatt for personer og selskaper senkes fra 28 til 27 %, men trygdeavgiften øker med 0,4 %. Særskatten for petroleumsselskap, økes fra 50 til 51 % og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes fra 30 til 31 %, slik at marginalskatten er uendret for slike selskap. Skatteutvalget som ble oppnevnt i mars (Scheel-utvalget), vil vurdere selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig. Utvalget skal avgi sin rapport innen 15. oktober 2014.

44 Arveavgiften fjernes Arveavgiften fjernes, men: Kontinuitetsprinsippet innføres ved arv og gave. Det vil si at arv- og gavemottaker overtar arvelaters/givers inngangsverdi, skatteposisjoner og avskrivningsgrunnlag. For overføring av bolig, fritidsboliger og gårdsbruk som kunne vært solgt skattefritt på givers hånd, gjøres unntak fra kontinuitetsprinsippet.

45 Arv av fast eiendom egen bolig/fritidseiendom Arv Videresalg? Arvelater Arvemottaker Før: Ved et videresalg: skatt av verdistigning i egen eiertid Nye regler: Ingen arveavgift Kunne avdøde solgt bolig skattefritt, kan også mottaker gjøre det ved arveoppgjøret Beholdes eiendom skal skatt kun betales av gevinst opptjent i egen eiertid

46 Arv av fast eiendom sekundærbolig/utleiebolig/leiegård Arv Videresalg? Arvelater Inngangsverdi 1 mill Omsetningsverdi 4 mill Arvemottaker 5 mill Før: Arveavgift: kr Ved et videresalg: skatt av verdistigning i egen eiertid Skatt ved videresalg: kr Totalt skatt og arveavgift: kr Nye regler: Ingen arveavgift Trer inn i arvelaters inngangsverdier (ingen oppskriving) Skatt ved gevinst: kr Differanse:

47 Arv av personlig eid næringsvirksomhet Arv Videresalg? Arvelater Markedsverdi: 20 mill Inngangsverdi: 1 mill Arvemottaker 25 mill Før: Nye regler: - Arveavgiftsgrunnlag: 20 mill - Arveavgift: kr Skatt ved videresalg: kr Totalt skatt og avgift: kr Arveavgiftsgrunnlag: 0 Arveavgift: kr 0 Trer inn i arvelaters inngangsverdier (ingen oppskriving) Skatt ved videresalg: kr Totalt skatt og avgift: kr Differanse: kr

48 Endringer i Statsbudsjettet mht. til arbeidstakere Skattlegging av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonsløsninger Alle arbeidstakere som får dekket en eller flere EKOM-tjenester, skal ha et fast inntektstillegg på kroner (sjablongbeløpet). Det skattefrie bunnbeløpet etter gjeldende regler fjernes. Det samme gjelder fradraget for arbeidstakers egenbetaling. Modellen skal gjelde både for dekning i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. For arbeidstakere som kun mottar utgiftsgodtgjørelse, legges det likevel opp til en særregel. I disse tilfellene skal skattepliktig fordel begrenses til beløpet som dekkes av arbeidsgiver, når dekningen er lavere enn sjablongbeløpet.

49 Endringer i Statsbudsjettet mht. til arbeidstakere Fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet Finansdepartementet foreslår å sette et tak for å begrense reisefradraget for de aller lengste reisene mellom arbeidstakers hjem og arbeidssted. Departementet foreslår at reisefradraget begrenses til en maksimal samlet årlig reiseavstand på km for reiser innenfor EØS. Etter gjeldende satser for fradrag i reiseavstandsmodellen vil det høyest mulige reisefradraget bli kroner ( kr etter at bunnfradraget på kr er trukket fra).

50 Endringer i Statsbudsjettet mht. til arbeidstakere Skattlegging av fordel av rimelige lån i arbeidsforhold Regjeringen vil øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1 pst. slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån, med virkning fra 1. mars Beløpsgrenser for oppgaveplikt ved arbeid i hjemmet og i frivillige organisasjoner Regjeringen vil øke grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner fra til kroner.

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer