Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service"

Transkript

1 Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

2 halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk igjen for offentleg bading. Februar: Ny kommuneplan for arealbruken i Fjell vedteken. Utdanningsdirektoratet vitjar Fjell kommune i samband med kommunens realfagsatsing. Folkemøte om helikoptertrafikken over Sotra og Øygarden på Straume. Mars: Pilotprosjektet Perler i Nordsjøløypa får tilsegn om kr for 2007 frå Riksantikvaren. Fjell kommune samla til eit «vassrike». Juni: Oppstart i marken med bygging av fleirbrukshall og utviding av Knappskog skule. Kommunedelplan for informasjon og kommunikasjon vedteken. Etablering av beitelag og inngjerding av område i Midtmarka. Ny kommunal bankavtale underteikna. Deloitte blir valt som kommunens nye revisjonsselskap. Nytt finansreglement vedteken. Kommunen får endeleg eit ordførarkjede. Kulturarrangementet Kaisess gjennomført på Liaskjæret. Purpurlyng valt som kommuneblome for Fjell. Årets Sotrastevne for korps arrangert på Ulveset Skule. April: Etablert døgnbemanning psykiatribustadane. Kommunedelplan for kultur vedteken. Mai: Ferdigstilling og overtaking av den nye kunstgrasbanen på Ågotnes. Oppstart rydding av mispel for å hindre spreiing av pærebrann i Fjell, Sund og Øygarden. Kartlegging av stengsel/ ulovlig bygging i strandsona på vestsida i Fjell kommune. Økonomiske nøkkeltal 2007 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Avskrivingar Netto driftsresultat Investeringsutgifter Investeringsinntekter Finanstrans Anleggsmidlar Omløpsmidlar Eigenkapital Langsiktig gjeld Nye lån Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Vekst i inntekter i mill. kr 68 Vekst i inntekter i % 9% Vekst i utgiftene, mill kr 72 Vekst i utgiftene, % 9% Brutto driftsresultat i % av inntektene 1% Kapitalutgifter i % av inntektene 8% Netto driftsresultat i % av inntektene 2% 2

3 2. halvår Juli Gjenopning av Hjelteryggtunnelen etter oppgradering. Sosialsjefen opprettar BASEN. Basen er et utekontor med to tilsette som skal følgje opp brukarane der dei bur. Reinhaldstenesta gjennomførte prosjektet Sommarjobb for ungdom. 30 ungdommar fekk arbeid i 3 veker med nedvask og vedlikehald ved 11 skular, 2 barnehagar og i ferieklubben. Stiftingsmøte Fjell festning. August: Høgskulestudium i undervassteknologi opna på Straume. Styret i Helse Bergen vedtar å etablera eit fullverdig distriktspsykiatrisk tilbod på Straume. Gullfjellbasen avlasting for barn og unge med åtferdsvanskar vart etablert. Ekstern skulevurdering oppstart med opplæring, hospitering og planlegging. Planprogram for Straume vedteken. Kommunen kjøpar store areal rundt Fjell festning. Innføring av nytt skatterekneskapssystem SOFIE. Langøymarknaden 07 arrangert. September: Kommunevalet Straume: oppstart bygging av nytt terapibasseng og ny fysio-/ ergoterapiavdeling. Opprusting av gymnastikkbygget ved Fjell Ungdomsskule. Digital læringsplattform etablert alle skular. Fredskorspet tildelar heidersnemninga Internasjonal Kommune til Fjell. Oktober: Ny ungdomsskole på Ågotnes. skisseprosjekt godkjend. Oppstart rehabili tering av Bildøybakken brannstasjon. Betring av inneklimaet ved oppgradert ventilasjon på Algrøy skule, Bjorøy skule og Ulveset barnehage. Fjell og Bergen kommune underteiknar avtale om barnehagetilbod uavhengig av bustadkommune. November: Den nye kulturskulen offisielt opna. Barneverntenesta opprettar FUTT, eit tiltak med fokus på familieutviklande tiltak og tenester. Regional pandemiøving gjennomført (Fugleinfluenza). Nye/ombygde lokalar for helsestasjon, legevakt og fastlegar på Straume. Elektroniske pasientjournalsystem innført i omsorg. Desember: Kulturprisen 2007 vart tildelt Rolf Øvretveit. Kvednatunet tildelast kommunes arbeidsmiljøpris for Kulturskulen vart for andre år på rad utpeikt som Hordaland sin kandidat til demonstrasjonskulturskule. Utvida opningstid ved helsestasjon for unge. Matrikkelen innført i Fjell kommune. Ny produksjonsrekord delegerte og politisk vedtekne reguleringsplanar og byggesaker. Operative nøkkeltal 2007 Folketallet 1. januar Fødte 277 Døde 109 Fødselsoverskudd 168 Innvandring 150 Utvandring 29 Innflytting (innenlandsk) 1206 Utflytting (innenlandsk) 1081 Nettoflytting inkl. inn- og utvandring 246 Folketilvekst Sysselsatte personer busatt i kommunen Personer som pendlar inn i kommunen Personer som pendlar ut av kommunen Sysselsate personar med arbeidsstad i kommunen Einebustadar gjennomsnittleg kvadratmeterpris (kr) Bergen Pendling ut frå Fjell til nærregionen Personar Bergen 4762 Stord 8 Voss 3 Os (Hord.) 17 Askøy 71 Lindås 14 Sokkelen sør for 62 N 253 Folketallet ved utg. av 4 kvartal Prosentvis folketilvekst 2,01 Fjell Askøy

4 Innhald Organisasjonskart 5 Politikk Rådmannen 8 Økonomi Revisjonserklæring 30 Tenestene i kommunen 31 Skulesjefen 32 Omsorgssjefen 36 Helsesjefen 39 Sosialsjefen 42 Barnehagesjefen 45 Stab- og støtteeingar 49 Plan- og utbyggingssjefen 50 Servicetorgsjefen 52 Eigedomssjefen 54 Økonomisjefen 56 Personalsjefen 58 IKT-sjefen 59 Planåret Selskap og stiftingar 63 FjellVAR 64 Fjell bustadstifting 66 Øvrige komm. selskap og stiftingar 68 KOSTRA og utvalte nøkkeltal 69 Utvalde demografiske nøkkeltal 80 Arbeidstakarorganisasjonane i Fjell 81 Arbeidsmiljøprisen Likestilling i Utfordringar frå ordførar og rådmann 86 4

5 Organisasjonskart Kommunestyret Kontrollutval Formannskapet Andre nemnder, råd og utval Kommunale selskap og stiftingar Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling Sotra brannvern IKS Fjell VAR a/s Stab- og støttefunskjonar Rådmannen Driftsfunksjonar Gode Sirklar a/s Plan og utbyggingssjefen Verneteneste og arbeidstakarorg. Skulesjefen Personalsjefen Omsorgssjefen Fjell kommunale pensjonskasse Økonomisjefen Tryggleik og beredskap Barnehagesjefen Andre stiftingar Servicetorgsjefen Helsesjefen Eigedomssjefen Sosialsjefen IKT-sjefen 5

6 Politikk 2007 Ordføra Lars Olai Lie Eg kom inn som ny ordførar etter kommunevalet, og stupte rett inn i ei av dei tyngste og viktigaste sakene for kommunen og regionen det nye fastlandssambandet. I 2007 og åra som kjem er nok dette den viktigaste saka av politisk art. Politisk var 2007 kjenneteikna av at man gjorde vedtak om mange tunge investeringar. Vedtak som vil få konsekvensar for kommuneøkonomien i lang tid framover. På den andre sida ber vedtaka i seg eit ønskje om å styrke kvaliteten i dei kommunale tenestene ytterligare. Utbygginga av Knappskog skule og barnehage, terapibasseng på Straume, og førebuinga av saka om nyeskulen på Ågotnes, er døme på slike saker. Til saman utgjer desse tre prosjekta investeringar på om lag 250 millionar kroner. Å få koma i posisjon etter kommunevalet opplevde eg som ei tillitserklæring frå veljarane, som eg er svært takksam for. Dei tre partia som no sitt med den politiske leiinga i kommunen brukte mykje av tida rett etter valet til å utforme ein felles plattform for det vidare politiske arbeidet. Tiltredingserklæringa er difor blitt ein god styringsreiskap for arbeidet i den komande perioden. Saman med næringslivet, innbyggjarane og kommuneorganisasjonen skal vi arbeide for at Fjell kommune fortsett å være eit trygt og godt samfunn å leve i. Lars Lie (H) Ordførar Kommunestyret Varaordførar Georg Indrevik Fremskrittspartiet Medlem Gerd O. Lie Fremskrittspartiet Medlem Lars-Oskar Lie Fremskrittspartiet Medlem Vidar Arnesen Fremskrittspartiet Medlem Anita Garlid Johannessen Fremskrittspartiet Medlem Tore Lønøy Fremskrittspartiet Medlem Daniel-Victor Sandvik Fremskrittspartiet Medlem Geir Magne Bergtun Fremskrittspartiet Medlem Øyvind Herland Fremskrittspartiet Medlem Janne Monsen Fremskrittspartiet Medlem Alf Johan Eliussen Fremskrittspartiet Medlem Hilde Bjørkmann Fremskrittspartiet Medlem Glenn Øystein Bjærum Fremskrittspartiet Medlem Bjarne Torleif Ekren Fremskrittspartiet Medlem Birte Marie Rine Young Fremskrittspartiet Medlem Marianne Sandahl Bjorøy Arbeiderpartiet Medlem Kjartan Algerøy Arbeiderpartiet Medlem Ranveig Hjørdis Frøyland Arbeiderpartiet Medlem Gunnar Hannisdal Arbeiderpartiet Medlem Åse Engesæth Arbeiderpartiet Medlem Shahnaz Fadaie Arbeiderpartiet Medlem Jan Arne Karlsen Arbeiderpartiet Medlem Leif Håkon Arefjord Arbeiderpartiet Medlem Anne Charlotte Bruheim Arbeiderpartiet Ordførar Lars Olai Lie Høgre Medlem Jan Arthur Nilssen Høgre Medlem Eli Årdal Berland Høgre Medlem Gunnar Buvik Høgre Medlem Else Marie Johnsen Aase Høgre Medlem Kirsten Syljeset Høgre Medlem Kjell Rune Garlid Høgre Medlem Jan Utkilen Sotralista Medlem Anita Heggholmen Sotralista Medlem Jan Erik Dale Sotralista Medlem Kristoffer Lie Sotralista Medlem Elna Nybakk Sotralista Medlem Jørund Dahl Sotralista Medlem Inge Ree Kristeleg Folkeparti Medlem Anders Fjell Kristeleg Folkeparti Medlem Karoline Husa Kristeleg Folkeparti Medlem Bjørnar Fjellhaug Kristeleg Folkeparti Medlem Gro Heidi Skoge Kristeleg Folkeparti Medlem Anne Mette Lie Sosialistisk Venstreparti Medlem Jorunn S. Gjersvik Senterpartiet Medlem Tore Magne Turøy Venstrew Ordførar Lars O. Lie (Høgre) og varaordførar Georg Indrevik (Fremskrittspartiet) Tal møter og saker i kommunestyret Kommunestyret Tal møter Tal saker Kjelde: Fjell kommune/politisk sekretariat 6

7 Formannskapet Komite for drift (KD) Lars Olai Lie, leiar Vidar Arnesen, leiar Høgre Fremskrittspartiet Georg Indrevik, nestleiar Fremskrittspartiet Inge Ree Kristeleg Folkeparti Bjørnar Fjellhaug, nestleiar Kristeleg folkeparti Tore Lønøy Fremskrittspartiet Marianne Sandahl Bjorøy Arbeiderpartiet Birte Marie Rine Young Fremskrittspartiet Marianne Sandahl Bjorøy Arbeiderpartiet Birte Marie Rine Young Fremskrittspartiet Anita Heggholmen Sotralista Tore Magne Turøy Venstre Åse Engeseth Arbeiderpartiet Elna Nybakk Sotralista Anita Garlid Johannessen Fremskrittspartiet Gerd O. Lie Fremskrittspartiet Gunnar Hannisdal Arbeiderpartiet Eli Årdal Berland Høgre Anita Garlid Johannessen Fremskrittspartiet Gunnar Buvik Høgre Komite for finans og forvaltning (KFF) Komite for plan og utvikling (KPU) Inge Ree, leiar Daniel-Victor Sandvik, leiar Kristeleg folkeparti Fremskrittspartiet Øyvind Herland, nestleiar Fremskrittspartiet Tore Magne Turøy Venstre Lars Oskar Lie, nestleiar Fremskrittspartiet Else M. Johnsen Aase Høgre Kjell Rune Garlid Høgre Gerd O Lie Fremskrittspartiet Geir Magne Bergtun Fremskrittspartiet Anne Charlotte Bruheim Arbeiderpartiet Jan Arne Karlsen Arbeiderpartiet Hilde Bjørkmann Fremskrittspartiet Jorunn Småbrekke Gjersvik Senterpartiet Jan Arthur Nilssen Høgre Ranveig Hjørdis Frøiland Arbeiderpartiet Glenn Øystein Bjærum Fremskrittspartiet Janne Monsen Fremskrittspartiet Karoline Husa Kristeleg Folkeparti Kirsten Syljeset Høgre Jørund Dahl Sotralista Kjartan Algrøy Arbeiderpartiet Jan Erik Dale Sotralista Tal møter og saker i formannskapet og komiteane Formannskapet Komite for plan og utvikling Komite for finans og forvaltning Komite for drift Tal møter Tal saker Tal møter Tal saker Tal møter Tal saker Tal møter Tal saker Kjelde: Fjell kommune/politisk sekretariat 7

8 Rådmannen Fjell kommune skal vera den mest veldrivne kommunen i landet. Det skal vera eit sterkt fokus på utviklinga av kvalitet i tenestene. Rådmann Steinar Nesse I Fjell var 2007 prega av sterk vekst i næringsliv og folketal og i privatøkonomien, men også dei første teikna på oppbremsing i kommuneøkonomien. Ei viss konsolidering av drifta må også sjåast på bakgrunn av den rivande utviklinga i gullåret Næringsliv og samfunnsutvikling Regionen Sotra-Øygarden hadde ein tilvekst i tal arbeidsplassar på over 22 % i perioden , langt meir enn neste region på lista. Næringslivet er prega av olje- og gassindustri, havbruk og fiske, i tillegg til detaljhandel, men er elles variert og særs eksportretta. Næringsverksemdene er konsentrert i dei regionale sentra på Ågotnes (CCB) og Straume. Regionen Sotra- Øygarden er eit økonomisk kraftsentrum i Norge, som skapar verdiar for fleire hundre milliardar årleg. Folketalet i Fjell har vekse frå vel i 1972 (Sotrabrua opna) til over no. I 2007 var folketilveksten på 416 personar, eller 2 %. Både innflytting og utflytting er stor, over tusen personar kvar veg kvart år. Fjell er framleis eit ungt samfunn med ein tredjedel av befolkninga under 20 år. Frametter er det aldersgruppene frå 20 år og oppover som vil veksa mest og dermed skapa ein betre balanse. Til tross for felles arbeids-, bustad- og kulturmarknad, er Fjell ingen soveby til Bergen! Utviklinga i tilhøvet mellom sysselsetting og busetnad viser dette tydeleg. I 2001 pendla 2639 personar inn i kommunen. I 2007 var talet auka til 4022, ein vekst på 52 %. Utpendlinga frå Fjell auka berre frå 5559 i 2001 til 6014 personar i 2007 (8 %). Sysselsette personar med arbeidsstad i kommunen har i same tidsrom auka frå 6503 til 8622 (32 %). Fjell står med andre ord i stigande grad på eigne bein når det gjeld nyskaping og arbeidsplassar. I tillegg til dei økonomiske verknadene, har denne utviklinga også særs positive miljø- og transportmessige verknader. Fem år med solide overskot Fjell hadde eit netto driftsresultat i 2007 på 20,2 mill. (2,4 % av samla inntekter). Bruttoresultatet var 4,3 mill. (0,5 %). Etter siste budsjettrevisjon var budsjettet sett opp med eit negativt netto driftsresultat på 10,3 mill. Resultatforbetringa i høve budsjettet vart såleis på 30,5 mill. Forklåringa er enkel: I tråd med finansstrategien har kommunestyret fram til 2008 alltid budsjettert med null i avkastning frå kommunen sitt kapitalfond. Fjell etablerte i 1999 eit kapitalfond som står til langsiktig avkastning og som no er på om lag 260 mill. Finanssida bidrog med netto 7,9 mill. til resultatet. Kommunestyret rakk ikkje å ta stilling til auken i skatteinntekter mot slutten av Frie inntekter bidrog med 6,3 mill. til resultatet. Drifta hadde samla eit netto mindreforbruk på 16,3 mill. Av dette var 13,3 mill. meirinntekter frå mva-kompensasjonen. Det reelle overskotet for driftseiningane var såleis på 3 mill. Resultatet i 2007 må sjåast på bakgrunn av dei historiske tala. I 2003 gjorde kommunestyret vedtak om at disposisjonsfondet skulle styrkast monaleg for å auka den økonomiske handlefridomen. Fjell har aldri hatt akkumulert underskot, men etter mange magre år var mesteparten av fonda brukt opp. I perioden låg netto driftsresultat på mill. årleg. Ved utgangen av 2007 var disposisjonsfondet kome opp i 186 mill. Fjell har som langsiktig strategi å halda tenestene stabile og aukande i takt med folkeveksten, i motsetning til ein strategi med å byggja opp i gode tider for så å riva ned att i dårlege tider. Ein vekstkommune sine inntekter varierer mykje frå år til år, og det er då naudsynt å skapa overskot til fonds avsetjing i år med høge inntekter. I dei «sju magre» åra kan reservane så nyttast til taktisk saldering. Kommunestyret hadde i utgangspunktet rekna med underskot i I tråd med regjeringa sine tydelege signal om styrking av kommuneøkonomien, la kommunestyret ved inngangen til året opp til å auka utgiftene for å betra tenestene. Administrasjonen la på si side til rette for at driftsbudsjetta skulle nyttast fullt ut. Eit uventa høgt lønsoppgjer og stigande rentenivå gjorde det likevel naudsynt å stramma inn noko på utgiftsveksten ved budsjettrevisjonen midtveis i året. Denne konsolideringslina førte fram, og samla sett vart den økonomiske kontrollen gjenoppretta. Budsjettdisiplin sit i organisasjonen sin ryggmerg. Det er ein del år sidan nokon av tenestestadane gjekk ut over budsjettramma si. 8

9 Planar for framtida Politisk har ein dei siste åra vore sterkt engasjert i styringsgrupper for store planoppgåver. Straumeplanen med planprogram definerer Straume som eit regionalt senter som i framtida vil ha bymessig karakter. Den nye arealplanen klårgjer spørsmål knytt til funksjonell strandsone, kystsona, spreitt bygging i grendene og framstår elles som mellom dei mest avanserte arealplanar i Norge. Vidare har ein politisk (og administrativt) arbeidd med Ungdomsplan, Trafikksikringsplan, Kulturplan, Helse-, sosial- og omsorgsplan, Informasjonsplan, Etisk reglement, Gebyr-reglement. Dei fleste av desse planane fekk sine vedtak i 2007, etter fleire års innsats. Kvalitet gjennom medverknad frå tilsette og brukarar Administrasjonen har for sin del arbeidd med kvalitet gjennom eit to-årig program for leiarsamlingane. 3-4 gonger kvart år inviterer rådmannen 150 leiarar og stabsfolk til felles dugnad. Tema for samlingane i har vore utvikling av kvaliteten på tenestene. Kvalitetsforbetring gjennom tilsette sin medverknad gjev gode og varige løysingar. Likeins er brukarmedverknad eit sentralt virkemiddel. Fjell har gjennom Kommunenes Sentralforbund sine Effektiviseringsnettverk utført brukarundersøkingar på alle område der metodikken er utvikla. Dette er fast rutine kvart anna år. Neste steg er å oppretta brukarråd. Dei fleste omsorgs-einingane er i gong med slike forsøk. Fjell har gjennomgåande høg score på alle brukarundersøkingar, særleg når det gjeld kvalitet på tenestene, respekt for brukar og serviceinnstilling noko mindre for informasjon. Frå 2007 har Fjell også vore deltakar i Kvalitetskommuneprogrammet, med hovudfokus på barnehage og omsorgstenester. Sterk utvikling for kostnadseffektive tenester KOSTRA-tal for 2007 viser at Fjell framleis har høg produktivitet samanlikna med andre kommunar. Agenda Utredning og Utvikling AS understrekar at kommunen har låge eller særs låge driftsutgifter på følgjande område, korrigert for behovet: Barnehage, helse, pleie- og omsorg, barnevern, byggjesak, kart- og deleforretning. For desse tenestene vil det vera ingen eller små rom for ytterlegare effektivisering. Fjell har middels driftsutgifter på ein del andre område: Sosialtenester, kultur, kyrkje, samferdsle og administrasjon og politisk styring. Her vil det vera mogeleg med kostnadsreduksjonar, men innsparingspotensialet er ikkje stort. Kommunen har relativt høgare utgifter når det gjeld undervisning, SFO, vaksenopplæring, brann- og feiarvesen. Innan alle desse områda kan det vera rom for økonomiske innsparingar, utan at det dermed er sagt at det er meir ønskjeleg enn på andre område. Dei sentrale tenestene i kommunen hadde ei god utvikling i Fjell kommune har full barnehagedekning ved hovudopptaket for % av plassane er i private barnehagar. Like viktig som nok plassar er innhald og kvalitet. Parallelt med utbygginga, har fjellbarnehagane hatt fokus på styrking av pedagogisk rettleiarteneste og arbeidet med somatisk og psykisk helse, i tillegg til ymse prosjekt. Som ein av dei første kommunane i landet, har Fjell etablert eit tverrfagleg og tverrsektorielt fagteam for psykisk helse, retta mot born/unge og deira familiar. Denne banebrytande nyskapinga nyttar barnehage, skule og helsestasjon som arena for ulike helsefremjande og førebyggjande prosjekt. Samanlikna med andre kommunar framstår fjellskulen no som relativt ressurssterk. Skulen har satsa mykje på leiaropplæring, Kunnskapsløftet og alternative undervisningsformer. Fjell si praksisnære undervisning og realfagsatsing - frå barnehage til høgskule er vorten lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. I 2007 flytta kulturskulen inn i ny-oppussa lokale slik at aktivitetane vart samla på ein stad. Fjell har nesten ikkje ventetid for desse tenestene. Kommunestyret har i 2007 også styrka omsorgsog sosialtenesta med fleire stillingar. 9

10 Matrise-organisering og fleire nye selskap Fjell sin administrasjon er bygt opp som ein matrise-organisasjon der seks stabseiningar leverer støttetenester til fem tenesteavdelingar. Med andre ord er personal-, økonomi- og planfunksjonane kvar for seg samla i eigne einingar. Rådmannen har vide fullmakter til å organisera, oppretta og nedlegga stillingar og gjera budsjetttilpassingar. Rådmannen kan ikkje gjera vedtak av politisk eller prinsipiell karakter. Organisasjonen legg stor vekt på relasjonsleiing, teamarbeid og utviklinga av myndiggjorte medarbeidarar. Det vert nytta relativt mykje ressursar på kompetansebygging og arbeidsmiljøtiltak. Fjell har kome langt når det gjeld likestilling og har klart seg godt i arbeidsmarknaden. Like fullt vil den generelt stramme arbeidsmarknaden også bli ei utfordring for Fjell i tida framover. Fjell har valt å organisera delar av verksemda i eigne selskap. Fjell bustadstifting (oppretta 1990) er verktøyet for bustadpolitikken, medan FjellVar AS (2003) driv tenestene innan vatn og avlaup og renovasjon. I tillegg kjem fleire kulturstiftingar. Selskapet Sambandet Sotra/Øygarden- Bergen AS (2003) er ein pådrivar for bygging av nye vegsamband i regionen. I 2006 oppretta kommunestyret Sotra brannvern IKS (saman med Sund) og næringsselskapet Gode Sirklar AS (saman med Sund og Øygarden). Frå 2006 har kommunen også etablert Fjell kommunale pensjonskasse som den første kommunale pensjonskassen på ti år i Norge. I 2007 vart stiftinga Fjell festning formelt stifta. I same år vart Vesthordland kommunerevisjon avvikla og erstatta med direktekjøp av revisjonstenester. Samspel og kommunikasjon 2007 har vore prega av det gode samarbeidet med selskapa og kyrkja, men også med nabokommunar og andre forvaltningsnivå. Rådmannen vil til sist framheva Fjell kommune sitt sereigne samspel mellom politikk og administrasjon. Styring, engasjement, tillit og service skal prega den kommunale verksemda. Men dette føreset ein gjennomgripande evne til kommunikasjon og samarbeid. I 2007 var det kommuneval, med skifte i den politiske leiinga. Utan at dette hadde noko å seia for det gode samspelet. Steinar Nesse rådmann 10

11 Økonomi

12 Hovudoversikt drift og innvesteringar Hovudoversikt drift Regnskap Reg. budsjett 2007 Opphav. Budsj. Regnskap 2006 Driftsinntekter Brukerbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tenester som erstattar tj.prod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar , Hovudoversikt innvesteringar Regnskap 2007 Reg. budsjett Opph. budsjett Regnskap 2006 Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlige overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tenester som erstattar tj.prod Overføringar Renteutg., provisjonar og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjonar Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andeler Dekning av tidligare års udekket Avsetningar til ubundne invest.fond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjar og andeler Bruk av tidligare års udisponert Overføringar frå driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tal I heile tusen. Overført til investeringsregnskapet ,00 Dekn. av tidlegare års regnsk.m. meirforb Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserven Sum avsetningar Regnskapsmessig meir/mindreforbruk Tal I heile tusen. 12

13 Driftsområde Driftsrekneskap Driftsinntekter Driftsinntekter (tal i mill. kroner) Driftsrekneskapen % endring Tal i heile tusen Driftsinntekter ,61% - Driftsutgifter (inkl. avskrivningar) ,36% = Brutto driftsresultat ,50% + Finansinntekter ,20% - Finansutgifter ,32% + Motpost avskrivingar ,39% = Netto driftsresultat ,83% Brukt slik: + Sum bruk av avsetningar ,97% - Avsetning til fond/likviditetsreserven ,40% Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Tabellen viser at Fjell kommune har hatt særs gode resultat dei siste 4 åra. Netto driftsresultat for 2007 var også positivt med 20,2 mill. Resultatet er vel 17 mill lågare enn i Årsaker til dette: Netto finanstransaksjonar utgjorde om lag 14 mill i meirutgift. Brutto driftsresultat justert for motpost avskrivingar er 3 mill lågare Forklaring: driftsinntekter (tal i mill. kroner) Driftsinntektene auka med 67 mill frå 2006 til Dei siste 4 åra har driftsinntektene auka med til saman 186 mill. Auken frå i fjor kan i hovudsak forklarast med: Skatt- og rammetilskot auka med 33 mill i høve til Meirverdikompensasjonen i 2007 vart på 36 mill, ei auke på 16 mill i høve til Auken kjem i hovudsak frå kjøp i investeringsrekneskapen og skuldast dei høge investeringsutgiftene i Auka barnehagetilskot frå staten 15 mill. Andre overføringar frå staten auka med 3 mill. Netto driftsresultat i % av driftsinntekten Driftsutgifter Driftsutgifter (Tal i mill. kroner) 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 5,44 % 5,39 % 4,77 % 2,38 % Forklaring: grafen over viser utviklinga for nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene Departementet anbefaler at netto driftsresultat bør vera på minst 3% av driftsinntektene, noko som tilsvarar nullvekst i privat verksemd. Det oppnådde resultat i 2007 ligg noko under dette kravet, mens det tidlegare år har lagt godt over kravet Forklaring: driftsutgifter (tal I mill. kroner) Driftsutgiftene auka med 73 mill frå Dei siste 4 åra har driftsutgiftene auka med til saman 198 mill. Auken frå 2006 skuldast i hovudsak: Løn og sosiale utgifter auka med 51 mill frå 2006 til 2007 Auka overføringar til andre med 6 mill Auka husleigekostnader med 3 mill 13

14 Fordeling netto og brutto driftsutgifter 2007 per eining og per hovedfunksjon i KOSTRA i % av brutto driftsutgifter Fordeling av brutto driftsutgifter per eining HELSESJEFEN 5 % SOSIALSJEFEN 6 % BARNEHAGESJEFEN 8 % Fordeling av brutto driftsutgifter OMSORGSSJEFEN 15 % SKULESJEFEN 33 % ANDRE TENESTER 20 % EIGEDOMSSJEFEN 9 % PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN 3 % Brutto driftsutg per houdfunksjon i % av tot brutto driftsutg., konsern - utvalte kommuner Fjell Askøy Os Lindås Stord Bergen Voss KG 07 Alle komm Administrasjon, styring og fellesutg Barnehage Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialtenesten Barnevern Vann, avløp, renov./avfall Fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø Kultur Kirke Samferdsel Bustader Næring Brann og ulykkesvern Fordeling av netto driftsutgifter per eining PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN 2 % HELSESJEFEN 5 % Fordeling netto driftsutgifter OMSORGSSJEFEN 20 % EIGEDOMSSJEFEN 11 % SOSIALSJEFEN 8 % BARNEHAGESJEFEN 1 % ANDRE TENESTER 11 % SKULESJEFEN 43 % Netto driftsutg per houdfunksjon i % av tot brutto driftsutg., konsern - utvalte kommuner Fjell Askøy Os Lindås Stord Bergen Voss KG 07 Alle komm Adm, styring, fellesutg Administrasjon og styring Barnehage Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialteneste Barnevern Vann, avløp, renovasjon/avfall Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø Kultur Kirke Samferdsel Bustad Næring Brann og ulykkesvern

15 Finansområdet Finansrekneskap Rekneskap Finansutgifter Renteutgifter -8,9 mill. -9,8 mill. -16,4 mill. -30,3 mill. Avdragsutgifter -18,4 mill. -10 mill. -15 mill. -15 mill. Finansinntekter Renteinntekter 4,4 mill. 3,3 mill. 5,9 mill. 9,7 mill. Kursvinstar 17,0 mill. 22,8 mill. 16,9 mill. 11,1 mill. Aksjeutbytte 8,2 mill. 6,7 mill. 11,9 mill. 14,3 mill. Finansutgiftene inneheld renteutgifter og avdragsutgifter på kommunen si låneportefølje. Finansutgiftene var 45,2 mill. kr. i 2007 mot 31,3 mill. i Auken skuldast i hovudsak auka lånerente. Finansinntektene inneheld renteinntekter, kursvinstar, utbytte og eigaruttak samt mottekne avdrag på utlån. Samla utgjer dette 35,1 mill. i 2007, som er ein auke på omlag frå Kursvinstane gjeld det langsiktige kapitalfondet og er i 2007 redusert med 5,8 mill i forhold til Aksjeutbytte utgjer i hovudsak avkastning frå BKK-aksjar. Gjeld og utlån Gjeld og utlån Lånegjeld pr Nye lån Nytt startlån Avdrag startlån Avdrag Lånegjeld Langsiktig gjeld er i 2007 auka til 1,4 mrd. inklusive pensjonsforpliktingar. Dette utgjer ein auke på omlag 198 mill. i høve til Av dette utgjer 60 mill. pensjonsforpliktingar. Ordinære lån til investeringsføremål og vidare utlån utgjorde ved utgangen av året 707,1 mill., ein auke på 138 mill. samanlikna med Kommunen sine avdragsutgifter i 2007 var 15.mill. og såleis uendra i høve til året før. Fjell kommune har over fleire år teke opp startlån/etableringslån i Husbanken med 12 mill. kvart år til vidare utlån. Gjeld til Husbanken som vedkjem desse låna utgjorde ved utgangen av året 56,2 mill., ein reduksjon på 1,1 mill. i høve til Uteståande startlån/etableringslån var ved årsskiftet vel 52,1 mill., ein auke på 1,7 mill. samanlikna med året før. Resultat finanstransaksjonar Resultat finanstransaksjonar (Tal i heile tusen) Utvikling langsiktig gjeld Utvikling langsiktig gjeld (Tal i mill. kroner) Forklaring: grafen over viser utviklinga i resultatet frå finanstransaksjonane i åra Tal i heile tusen. Forklaring: grafen over viser utviklinga i langsiktig gjeld inklusiv pensjonsforpliktingar i perioden Tal i heile tusen. Fjell Kommune har hatt særs gode år med solide overskot frå finanssida dei siste åra. Auka lånerente, høgare lånegjeld og redusert finansavkastning er årsaka til at finanssida dreg ned overskotet i 2007 samanlikna med dei tre føregåande åra. Fjell Kommune har flytande rente på heile si portefølje. Gjennomsnittleg rente på porteføljen var 5,81 % pr

16 Investeringsområdet Investeringsrekneskap Investeringsrekneskapen % endring (Tal i heile tusen) Investeringsutgifter % - Investeringsinntekter % + Sum finansieringstransaksjonar % = Sum finansieringsbehov % Dekket slik: Bruk av lån % Mottatte avdrag på lån % Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond byggetrinn på Straume helsesenter Bruk av likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Udekket/udisponert Fjell Kommune har over lang tid vore ein av dei største vekstkommunane i landet og veksten har medført betydelege investeringsbehov også i Dei største prosjekta i 2007 har vore: 5. byggetrinn på Straume Helsesenter 36,1 mill. Hjelteryggtunellen 21,4 mill. Knappskog skule 14,9 mill. Polleide-Landro 7,4 mill. Ågotnes Kunstgrasbane 7,1 mill. Investeringsutgifter Investeringsutgifter (Tal i mill. kroner) 145 Utviding av Hjelteryggtunellen Forklaring: grafen over syner utviklinga i investeringsutgifter for Fjell kommune i perioden Tal i heile mill. Totale investeringar i 2007 var på om lag 145 mill, medan det i 2006 vart investert for 65,3 mill. Mange av investeringane fører på sikt med seg auka driftsutgifter i form av auka avdrag og renteutgifter på lån i tillegg til driftsutgifter knytt til bygga. Det vert difor lagt opp til ein noko lågare investeringstakt i komande år. Ny hall på Knappskog skule 16

17 Balanse Balanserekneskap Balansen gjev eit samla oversyn over kommunen sine eigendelar, gjeldspostar og eigenkapital. Eigendelane består av anleggsmiddel og omløpsmiddel. Fjell Kommune sitt langsiktig kapitalfond, som vert forvalta av DNB og Carnegie, er plassert under omløpsmidlar med 259 mill. Under anleggsmidlar er aksjar bokført med 116 mill. Dette gjeld i hovudsak BKK-aksjar med 93,8 mill. Marknadsverdien på disse aksjane er vanskeleg å vurdera, men ifølge innhenta opplysningar frå BKK er verdien omlag 367 mill. På passivasida i balansen har vi fondsmidlar med totalt 342 mill. Av disse er 17 mill bundne drifts- og investeringsfond. Totale fondsmidlar har auka med 8 mill i høve til Den langsiktige gjelda inklusive pensjonsforpliktingar har auka med nærmare 200 mill. det siste året. Dette skuldast i hovudsak låneopptak på 154 mill. i Nøkkeltal og forklaringar til balansen er omtala i eigne notar. Balanserekneskapet Tal i heile tusen Anlegsmidlar Omløpsmidlar Sum Eiendeler Eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Eigenkapital Eiendeler pr. innbyggar Langsiktig gjeld pr. innb Fordeling av gjeld og eigenkapital 2007 Fordeling av gjeld og eigenkapital 2007 Pensjonsforpliktelse 33 % Kortsiktig gjeld 6 % Eigenkapital 28 % Arbeidskapital og likviditet (Tal i heile tusen) Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapitalen er eit måltal som viser den kapital kommunen har til rådvelde ved utbetalingar på eit bestemt tidspunkt. Arbeidskapital er definert som skilnaden mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Lånegjeld 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Lånegjeld i % av driftsinntektene ,68 % 75,19 % 72,74 % 83,19 % Forklaring: lånegjeld i % av driftsinntektene Fjell kommune har hatt høge investeringsutgifter dei siste åra, noko som har resultert i ei lånegjeld på ca 707 mill ved utgangen av Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene bør normalt være under 60%. Dette fordi ordinære renter og avdrag skal finansierast av driftsinntektene. Som det går fram av tabellen over har lånegjelda hatt ein negativ utvikling sidan Dersom ein skulle oppnådd målsetjinga om at langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene maksimalt skal vere 60%, måtte gjelda i 2007 vore redusert med 197 mill. I økonomiplan er difor investeringstakten redusert ved at berre dei aller mest naudsynte investeringstiltaka er budsjetterte. Langsiktig gjeld 33 % Forklaring: grafen over viser fordeling av kommunen si gjeld og eigenkapital i Eigenkapitalgraden(egenkapital/totalkapital) er redusert frå 30,3% i 2006 til 28,0% i

18 Notar Note 1 - Rekneskapsprinsipp og forklaringar Generelt Fjell kommune fører sine rekneskap i høve til «Forskrift om årsrekneskap og årsberetning (for kommunar og fylkeskommunar)», fastsett av Kommunal- og arbeidsdepartementet med heimel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven) 48 nr. 6. Anordning Rekneskapen vert ført etter anordningsprinsippet. Det vil seia at alle kjende utgifter og inntekter skal takast med i bevilgningsrekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalte eller ikkje, når rekneskapen vert avslutta. Med unntak av mindre renteinntekter for etableringslån, vert også renteutgifter og inntekter førte etter anordningsprinsippet. Dette inneber at påløpte, ikkje forfalne renter vert utgiftsførte mot at eit tilsvarande beløp vert avsett i balansen. Bruttoprinsippet Alle utgifter og inntekter vert budsjettert og rekneskapsført brutto. Det skal såleis ikkje gjerast frådrag for tilhøyrande inntekter til utgiftspostane, og heller ikkje inntektspostane skal framstå med frådrag for eventuelle utgiftspostar. Periodisering Ved periodisering av inntekter og utgifter er «Forskrift om årsrekneskap og årsberetning» av lagt til grunn. Utlån og fordringar Utlån og fordringar er gjennomgått og vurdert for tap. Kr er utgiftsført i rekneskapen som tap på krav. Kostnadsførte avdrag på lån i driftsrekneskapen Det er i 2007 betalt 15 mill i avdrag på lån i driftsrekneskapen. Avdraga er rekna etter minimums-metoden skissert i boka «Kommuneregnskapet» av Sunde. Dersom anbefalt metode hadde vert lagt til grunn (sum årets avskrivingar/bokført verdi anleggsmidlar x sum langsiktig gjeld), ville avdraga i 2007 vore om lag 6 mill høgare. Avdraga betalt i 2007 er soleis ikkje i samsvar med kapitalslitet. Disponering av årsoverskot Overskotet frå driftsrekneskapen i 2007 er 20,2 mill. Av dette er netto 5,3 mill. avsett på bundne driftsfond. Netto avsett til disposisjonsfond er 14,9 mill. Tilskot til private Etter budsjett- og rekneskapsføresegnene er det ikkje høve for kommunen til å ta opp lån for å finansiera tilskot til private. Det er heller ikkje lovleg å nytta kapitalinntekter frå til dømes sal av eigedom eller kontantuttak frå verksemder (kraftlag o.a.) til å byggja private anlegg. Kommunen kan ta opp lån til vidare utlån til private barnehagar og andre kommunale føremål. Kyrkja Kyrkja er frå 1997 skilt ut som eige selskap under leiing av soknerådet. Kommunen sine utgifter til kyrkja er ført på tenestene 117 kyrkjeleg administrasjon, samla sum er 8 mill i Kyrkja har elles ein samarbeidsavtale med kommunen som regulerer tenesteomfanget når det gjeld lønskøyring, rekneskapsføring, betalingsformidling, innkrevjing og rådgjeving, samt tekniske tenester. Utgifter/inntekter knytt til desse tenestene er ikkje ført eksplisitt i rekneskapen, men er stipulert til kr Vatn/avlaup/renovasjon Desse tenestene er frå og med 2003 skild ut som eige aksjeselskap, FjellVAR AS. FjellVAR AS har ein betalingsavtale med kommunen vedkomande tenester knytt til mellom anna rekneskapsføring, betalingsformidling og fakturering. Note 2 - Investeringar Investeringsrekneskapen inneheld opplysningar om utgifter til investeringar, kjøp av aksjar og andelar, utlån til andre, inntekter til dømes frå sal av eigedom, opplåning og andre finanstransaksjonar. Frå og med 2001 vart renter og avdrag knytt til etableringslån ført her, mot tidlegare i driftsrekneskapen. Tabellen ovanfor viser budsjett og faktisk forbruk for investeringar i bygg og anlegg. Det er ikkje alltid ein naturleg og direkte samanheng mellom budsjett og forbruk på investeringssida, slik ein finn det for drifta. Utbygging går gjerne over fleire år, og det økonomiske løpet er vanskeleg å fastslå på førehand. I skjema 2 i rekneskapen kjem samanhengen over tid fram, jf. note 23. I 2000 vart det for første gong ført avskrivingar i rekneskapen. Avskrivingsgrunnlaget baserer seg på ein gjennomgang av rekneskapa frå 1950 og fram til i dag. Avskrivingstida varierer mellom 5 og 50 år, i høve statlege forskrifter. Samla verdi for faste eigedomar, anlegg og utstyr er 789,3 mill., ein auke på 108,3 mill. frå i fjor. Inventar og utstyr Ved føring av inventar og utstyr er det lagt til grunn GKRS nr. 4 slik at berre beløp knytt til enkelt-prosjekt over kr er ført i investeringsrekneskapet. Vedlikehald / nybygg Ved føring av vedlikehald/ombygging/rehabilitering er «Forskrift om årsrekneskap og årsberetning for kommunar og fylkeskommunar» av lagt til grunn. Det vil seie at vedlikehaldsutgifter er utgiftsførte i driftsrekneskapen, medan påkostingar er utgiftsførte i investeringsrekneskapen og aktivert i balansen. Kommunestyret har ved budsjetthandsaminga for 2007 lagt til grunn at påkostingar og nybygg skal førast i investeringsrekneskapen. Dette er følgd opp. Avskrivingsbeløpet for 2007 er 26,0 mill. I rekneskapen er dette ført som ei utgift med tilsvarande motpost før netto driftsresultat. Beløpet er meint som ei synleggjering av ein kostnad (kapitalslitet). Kommunar fører som kjend avdrag som ei utgift i driftsrekneskapen. I 2007 er det betalt 13,1 mill. i avdrag som er utgiftsført i investeringsrekneskapen. Av dette gjeld 10,5 mill. ekstraordinære avdrag på husbankmidlar (startlån), jfr Kommunelova 50 nr. 7c. 18

19 Note 3 - Den økonomiske utviklinga Note 5 - Skatt og rammetilskot (frie inntekter) Positivt nettoavvik drift Netto finanstransaksjonar Auke i frie inntekter Sum 16,3 mill 7,9 mill. 6,3 mill. 30,5 mill. Av nettoavviket utgjer 13,3 mill meirinntekt mva-kompensasjon. Brutto driftsresultat i 2007 var positivt med 4,3 mill. Netto driftsresultat vart 20,2 mill. Ut frå ei vurdering om sunn økonomisk drift, bør Fjell kommune i eit vanleg år ha eit netto driftsresultat på pluss mill. Resultatforbetringa i høve revidert budsjett er 30,5 mill.. Note 4 - Økonomiske nøkkeltal Vekst i inntekter i mill. kr Rekneskap Revidert Frie inntekter 2007 budsjett Avvik Rammetilskot Skatt Sum Inntektssystemet er slik at staten fastset eit samla budsjettmål for skatt og rammetilskot (dei frie inntektene). Dersom skatteveksten vert større enn føresett, vert det inntektsutjamnande tilskotet redusert tilsvarande. Dette skjer fortløpande gjennom året, og siste avrekning vert gjort i februar året etter sjølve inntektsåret. Stortinget ser kommunesektoren under eitt og kan velja å la kommunane få behalde ein eventuell meirskatt. Ein legg her gjennomsnittleg vekst til grunn og utjamnar i høve til dette. Kommunar med skatteinngang utover landsgjennomsnittet får eit tilsvarande trekk i rammeoverføringa. Vekst i inntekter i % 9% 14 % 4 % 13 % 2 % Vekst i utgiftene, mill kr Vekst i utgiftene, % 9% 13 % 6 % 13 % -0 % Brutto driftsresultat i % av inntektene 1% 1 % 0 % 2 % 2 % Kapitalutgifter i % av inntektene 8% 4 % 3 % 4 % 6 % Netto driftsresultat i % av inntektene 2% 5 % 5 % 6 % 6 % Langsiktig gjeld (eks pensjonsforp.) pr. innb langsiktig gjeld i % av inntektene 83 % 73 % 75 % 56 % 65 % Fond i % av inntektene 40 % 43 % 48 % 45 % 47 % Gj.snittleg nedbetalingstid for gjeld, tal år Likvid grad 1; Oml.midlar/korts. Gjeld Skattedekn grad; Skatteinntekt/driftsutg Eigenkapitalgrad; EK*100/TK Veksten i både utgifter og inntekter er redusert frå 2006 til 2007 samanlikna med veksten frå 2005 til Langsiktig gjeld pr innbyggjar har auka, og skuldast nytt låneopptak på 154 mill. i Gjennomsnittleg nedbetalingstid for gjeld er dermed auka til 47,1 år. Samla inntekter utanom finans auka med 67,4 mill, eller 8,6%. Inntektsveksten frå 2006 til 2007 skuldast hovudsakleg mvakompensasjon grunna store investeringar i 2007, meirinntekter knytt til dei frie inntektene, samt auka overføringar frå staten til barnehagar (skjønsmidlar). Driftsutgiftene er auka med 72,4 mill, eller 9,4%. Veksten i utgiftene skuldast i hovudsak auka lønsutgifter, avskrivingar, samt auka utbetalingar til private barnehagar. Kapitalutgiftene har auka monaleg grunna høgare rente. Regnskap Budsjett Avvik Avvik kr i % 10 RÅDMANN % 11 PERSONALSJEFEN % 12 ØKONOMISJEFEN % 13 IKT-SJEFEN % 14 SERVICETORGSJEFEN % 21 SKULESJEFEN % 22 BARNEHAGESJEFEN % 23 SOSIALSJEFEN % 30 HELSESJEFEN % 32 OMSORGSSJEFEN % 40 PLAN- OG UTBYG.SJEFEN % 43 EIGEDOMSSJEFEN % 50 REVISJON T O T A L T Alle sektorar går om lag i balanse i høve til budsjett for Rådmannen går i minus grunna avsetnad til disposisjonsfond (årsresultat) som er ført her. 19

20 Note 7 - Endring i arbeidskapital Note 8 - Pensjon Balanseregnskapet 12/31/ /31/2006 Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Alle tal i heile tusen Drifts- og investeringsregnskapet år 2007 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet Premieavvik Premieavvik (inkl. arb.gj.avgift) Årets premieavvik SPK Årets premieavvik KLP Årets premieavvik FKP Sum årets premieavvik Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Sum amortisering Sum verknad i rekneskapen Forklaring: amortisering er 1/15 av tidlegare års premieavvik. Tal i heile tusen ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler 221 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjar og andeler 159 Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen Alle tal i heile tusen Reglane for føring av pensjonskostnader vart endra frå rekneskapsåret Tidlegare vart faktisk pensjonspremie utgiftsført i rekneskapen, medan det etter dei nye reglane skal reknast ut ein netto pensjonskostnad ut frå kva som er normalpremie over tid. Netto pensjonskostnad er i større grad basert meir stabile føresetnader om lønsvekst, avkastning på pensjonsmidlar, m.m. enn storleiken på årets premie. Argumentet er basert på at man då vil få eit jamnare nivå på pensjonspremien. Dei nye reglane fører til at det vil vera forskjell mellom den betalte pensjonspremien og netto pensjonskostnad som skal visast som ei utgift i rekneskapen. Denne forskjellen vert kalla premieavvik og dette avviket skal handterast slik at det berre er netto pensjonskostnad som vert belasta resultatet, medan premieavviket står oppført som ei kortsiktig gjeld / kortsiktig fordring i balansen. Det er to alternative metodar å behandle premieavviket som står oppført i balansen. Den eine er å resultatføre avviket direkte året etter at det er oppstått. Den andre metoden er å føre 1/15 av premieavviket frå år 1 til utgift i år 2, m.v. I Fjell har vi vald å nedskrive beløpet med 1/15 del kvart år. Dette kan sjåast som «nedbetaling» av lån kor lånet vart vel 19,3 mill høgare i løpet av 2007 slik at «avdraga» i åra framover vil auke. 20

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer