KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner mai Scandic Nidelven Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim"

Transkript

1 KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner mai Scandic Nidelven Trondheim

2

3 Innhold Stortingsgruppens årsmelding side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding 2013 side 23 Orientering om Kristelig Folkepartis Ungdom 2014 side 47 Kristelig Folkepartis Kvinner årsmelding 2013 side 57 Kristelig Folkepartis Kvinner årsmelding foreløpig utgave side 67 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

4

5 Årsmelding for KrFs stortingsgruppe 2013 og 2014 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

6 6 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

7 Årsmelding for KrFs stortingsgruppe 2013 og 2014 I tiden frem til stortingsvalget høsten 2013 opplevde KrFs stortingsgruppe en opposisjonstilværelse til en rødgrønn flertallsregjering som i stadig større grad var seg selv nok. Etter å ha blitt enige seg i mellom syntes den ikke å ha noe å gå på i møte med Stortinget og virket heller ikke interessert i å finne bredere løsninger. Arbeidet i Stortinget etter valget i september 2013 er svært annerledes. Nå har landet en Høyre/Fremskrittspartiet-mindretallsregjering, basert på en samarbeidsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Arbeidet i stortingsgruppen har både før og etter valget 2013 vært preget av stor aktivitet fra gruppens medlemmer. Som opposisjonsparti er det særlig gjennom å fremme forslag, interpellasjoner og spørsmål i Stortinget vi kan være med å sette dagsorden. Siden vi etter stortingsvalget inngikk en samarbeidsavtale med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er handlingsrommet og gjennomslaget et helt annet enn før stortingsvalget høsten Det påvirker også i betydelig grad måten vi arbeider på i Stortinget. Samarbeidsavtalen vi 30. september 2013 inngikk med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre legger rammene for stortingsgruppens arbeid og samarbeidet med regjeringen. Avtalen ble inngått for å forvalte det politiske flertall de fire partiene oppnådde i stortingsvalget. Den innebar at samarbeidspartiene skulle samarbeide om konstitueringen av Stortinget i perioden og de personvalg som gjøres av Stortinget. Videre skulle viktige saker og oppfølgingen av avtalen drøftes jevnlig mellom de fire partiene. Regjeringen skulle konsultere samarbeidspartiene i Stortinget før viktige saker og saker som er omtalt i samarbeidsavtalen ble lagt frem. Samarbeidspartiene forpliktet seg til å søke å danne flertall for statsbudsjettet, revidert nasjonalbudsjett og nysalderingen/omgrupperingsproposisjonene. Samarbeidspartiene forpliktet seg til å konsultere hverandre før de deltok i andre flertall som vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berørte saker som er omtalt i samarbeidsavtalen. Regjeringspartiene forpliktet seg til, i alle saker som behandles i Stortinget, først å søke løsninger og flertall sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti. Enighet mellom samarbeidspartiene skulle ikke være til hinder for at det i noen saker ble søkt å skape bredere flertall om sakene. Avtalen skulle ikke være til hinder for at regjeringen eller partiene i Stortinget danner andre flertall, så lenge avtalens intensjon og prosedyrer er fulgt. Til sist sto det i samarbeidsavtalen at dersom Venstre eller Kristelig Folkeparti ønsker å gå inn i Regjeringen Solberg, «så har samarbeidspartiene en positiv holdning til dette.» Samarbeidsavtalen med Høyre og FrP gir KrF og Venstre gjennomslag for en rekke saker og regulerer hvordan vi skal forholde oss som et konstruktivt opposisjonsparti. Samtidig har vi stått sammen med de øvrige opposisjonspartiene i saker der vi har vært enige med dem, som for eksempel elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet og egne anbudsrunder for ideelle aktører innenfor barnevernet. Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

8 KrF legger hvert år fram et alternativt budsjettforslag. Vi har prioritert økte bevilgninger til tiltak innen familie, skole, omsorg, miljø og fattigdom. Det gjorde vi i tiden med rødgrønn regjering, det fortsatte vi med etter regjeringsskiftet høsten Forskjellen er at i tiden etter stortingsvalget 2013 har våre prioriteringer også satt preg på de endelige statsbudsjettene. KrF og Venstre ble høsten 2013 enige med regjeringen om statsbudsjettet for 2014, der grunnlaget var lagt av den avgående rødgrønne regjeringen, og den nye H/FrPregjeringen la frem en tilleggsproposisjon. Økt bistand og mer kontantstøtte til ettåringene var da blant gjennomslagene. Høsten 2014 la H/FrP-regjeringen frem sitt første helt egne statsbudsjett. Etter krevende budsjettforhandlinger kom vi, Venstre og regjeringspartiene frem til et budsjettforlik som ga KrF-gjennomslag for en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen. I budsjettforliket ble det satt av 200 mill. kroner til en særskilt satsing på økt lærertetthet i småskolen. KrFs mål er at det skal være maksimalt 16 elever pr lærer på 1.-4.trinn og vi ser dette budsjettforliket som et første steg i retning av en slik norm. Videre kom det på plass en start på opptrapping mot full behovsdekning i barnehagene, at flere familier med lave inntekter vil få lavere foreldrebetaling i barnehagene, økning av engangsstønaden og at familievernets budsjetter økes kraftig. Budsjettforhandlingene høsten 2014 ble opplevd som krevende blant annet fordi regjeringen foreslo betydelige skattelettelser samtidig som de foreslo kutt i sosiale velferdsordninger. Budsjettforliket sikret en langt bedre sosial profil, med bl.a. videreføring av et behovsprøvd barnetillegg for uføretrygdede, ingen innskrenkninger i overgangsstønaden, flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og bevaring av skatteklasse 2 for ektepar. Videre sørget budsjettforliket for at satsingen på klima og miljø ble økt betydelig. I en situasjon med flere pågående humanitære kriser i verden, fikk vi gjennomslag for å øke bistanden til 1% av BNI. I tillegg ble antall kvoteflyktninger vi tar imot økt med 500. Budsjettet inneholdt viktige satsinger innenfor bl.a. samferdsel, helse, rusforebyggende arbeid, eldreomsorg, forskning og utvikling. Oversikt over spørsmål/representantforslag fra KrF i 2013 og i 2014: Skriftlige spørsmål Spørretimespørsmål Muntlige spørsmål (spontanspørretimen) Hver gang Hver gang Interpellasjoner 9 11 Representantforslag Spontanspørretimen som finner sted i Stortinget nesten hver onsdag har i 2013 og i 2014 gitt oss mulighet til å utfordre regjeringens medlemmer på aktuelle saker. KrFs stortingsrepresentanter gjør en stor innsats og har både før og etter stortingsvalget tatt mange initiativ og vært aktive i de politiske debattene både i Stortinget og i media ellers. 8 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

9 Stortingsgruppen har i 2013 og i 2014 hatt flere seminarer for å arbeide med politiske saker og planlegge virksomheten i gruppa. Det politiske arbeidet i stortingsgruppen er organisert i fraksjoner, med basis i komiteene i Stortinget. Hver fraksjon består av stortingsrepresentanten, politisk rådgiver og konsulent. Siden vi ikke har representanter fra alle fylker, har stortingsgruppa delt de øvrige fylker mellom seg slik at alle fylker har en stortingsrepresentant som er deres (se oversikt under). De komiteene vi ikke har faste representanter i, skygges av en representant og rådgiver, slik at vi også er aktive på disse områdene. Stortinget har i 2013 og i 2014 behandlet en rekke saker, blant annet: Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett De årlige kommuneproposisjonene De årlige jordbruksoppgjørene De årlige meldingene om statsregnskapet De årlige meldingene om forvaltningen av Statens pensjonsfond De årlige meldingene om Sametingets virksomhet De årlige meldingene om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger De årlige meldingene om nordisk samarbeid Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven Grunnlovsforslag om ny 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) Grunnlovsforslag om en nynorsk versjon av Grunnloven Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven 100 (om ytringsfrihet og religion) Grunnlovsforslag om ny 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter Grunnlovsforslag om ny 93 eller ny 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter Finansmarknadsmeldinga 2013 Stortingsmelding om ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Stortingsmelding om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Stortingsmelding om Klimatilpasning i Norge Stortingsmelding om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak Stortingsmelding om kulturminnepolitikken Nasjonal transportplan Stortingsmelding om morgendagens omsorg Stortingsmelding om kvalitet og mangfold i fellesskolen Stortingsmelding om kompetanse for en ny tid i forsvaret Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Stortingsmelding om terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Stortingsmelding om immaterielle verdiar og rettar Stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken Stortingsmelding om demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Stortingsmelding om IKT for vekst og verdiskaping Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

10 Stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon Stortingsmelding om lange linjer - kunnskap gir muligheter Stortingsmelding om framtidens barnehage Stortingsmelding om beredskap mot pandemisk influensa Stortingsmelding om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Stortingsmelding om personvern - utsikter og utfordringar Perspektivmeldingen 2013 Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- omsorgstjenesten Stortingsmelding om en helhetlig integreringspolitikk. Stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om en helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Stortingsmelding om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Stortingsmelding om den norske idrettsmodellen Diverse saker om utbygging av ulike veiprosjekter Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Endringer i utlendingsloven Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Endringer i politiloven (tigging m.v.) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Pasientjournalloven og helseregisterloven Lov om rituell omskjæring av gutter Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Endringer i privatskolelova Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Oppheving av bokloven Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Lov om retting av feil i lovverket m.m. Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. 10 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

11 Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. Endringar i kjøpsloven og avtaleloven Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Statens eierskap i Cermaq ASA Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Endringer i lov om folkebibliotek Endringer i medieeierskapsloven Endringer i forsvarspersonelloven Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Endringar i inndelingslova Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Endringer i barnevernloven Endring i straffeprosessloven Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Endringer i akvakulturloven Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt Endringer i kirkeloven Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Endringer i lov om statlig naturoppsyn Endringer i energiloven Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m, og bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Utbygging og drift av Gina Krog-feltet og Ivar Aasen-feltet Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

12 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Endringer i vergemålsloven mv. Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Endringer i valgloven og kommuneloven Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) KrF-representantforslag fremmet i 2013 og 2014 (antall: 39) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Andersen Eide og Hans Fredrik Grøvan om å styrke den norske reiselivsnæringen (Dokument 8:45 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug V. Bollestad om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett (Dokument 8:43 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide og Geir S. Toskedal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø (Dokument 8:40 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om tiltak for å styrke norsk industri (Dokument 8:28 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre (Dokument 8:8 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid (Dokument 8:7 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy (Dokument 8:3 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide og Geir S. Toskedal om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på trinn (Dokument 8:100 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Hans Olav Syversen og Geir S. Toskedal om en miljøvennlig boligpolitikk (Dokument 8:72 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter (Dokument 8:44 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Olaug V. Bollestad om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømt (Dokument 8:22 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker (Dokument 8:14 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme (Dokument 8:8 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen (Dokument 8:7 S ( ). 12 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

13 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Hans Olav Syversen om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet (Dokument 8:131 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke og Geir Jørgen Bekkevold om styrking av jordvernet Dokument 8:129 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Kjell Arvid Svendsen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge (Dokument 8:128 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter (Dokument 8:112 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskap (Dokument 8:107 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd (Dokument 8:106 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Arvid Svendsen, Hans Olav Syversen og Ingun E. Ulfsten om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk (Dokument 8:105 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Ingunn E. Ulfsten og Geir Jørgen Bekkevold om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene Dokument 8:104 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad og Øyvind Håbrekke om et verdiløft i skolen (Dokument 8:90 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Dokument 8:87 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet (Dokument 8:85 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Øyvind Håbrekke, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet (Dokument 8:81 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler (Dokument 8:77 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Øyvind Håbrekke og Dagrun Eriksen om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter (Dokument 8:74 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø (Dokument 8:73 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital (Dokument 8:72 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å styrke norsk industri (Dokument 8:71 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Arvid Svendsen om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon (Dokument 8:64 S ( ). Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

14 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Arvid Svendsen og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) (Dokument 8:62 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten (Dokument 8:61 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Øyvind Håbrekke om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene (Dokument 8:58 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å styrke den maritime utdanningen (Dokument 8:57 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Arvid Svendsen og Geir Jørgen Bekkevold om faget religion, livssyn og etikk (Dokument 8:56 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole (Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag KrF har fremmet sammen med andre partier i 2013 og 2014 (17) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Rasmus Hansson om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge (Dokument 8:39 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Rasmus Hansson, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Geir S. Toskedal om å beskytte kamptolker fra Afghanistan (Dokument 8:37 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Rigmor Andersen Eide og Marit Arnstad om en klimalov (Dokument 8:32 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad om en offentlig utredning om kvinnehelse (Dokument 8:101 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Line Henriette Hjemdal, Geir Pollestad, Pål Farstad og Rasmus Hansson om bedret sikkerhet på sjøen Dokument 8:86 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen (Dokument 8:83 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet (Dokument 8:60 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF (Dokument 8:15 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) (Dokument 8:135 L ( ). 14 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

15 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser (Dokument 8:132 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett) (Dokument 8:130 L ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Torbjørn Røe Isaksen, Laila Dåvøy og Borghild Tenden om tiltak mot barnefattigdom i Norge (Dokument 8:125 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon (Dokument 8:115 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater (Dokument 8:84 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Svein Harberg, Dagrun Eriksen og Trine Skei Grande om studiekvalitet i høyere utdanning (Dokument 8:59 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Torbjørn Røe Isaksen og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet (Dokument 8:52 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagfinn Høybråten, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om barns beste i asylpolitikken (Dokument 8:34 S ( ). KrF-interpellasjoner fremmet i 2013 og 2014 (20) Anders Tyvand til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tiltak for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanninger og sikre flere elever tilbud om læreplass. Rigmor Andersen Eide til klima- og miljøminister Tine Sundtoft om betydningen for norske klimamål av enigheten i EU om en klima- og energipakke for 2030, bl.a. med bindende mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40 pst. sammenlignet med 1990-nivå. Olaug V. Bollestad til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å sikre god veiledning og oppfølging når noen venter et sykt barn, og tiltak for at kvinner som bærer levedyktige barn, ikke skal få beskjed om at barnets tilstand er uforenelig med liv. Hans Olav Syversen til finansminister Siv Jensen om konkrete tiltak for å bekjempe den svarte økonomien, med henvisning bl.a. til en artikkelserie om hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherre. Anders Tyvand til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tidlig innsats på de laveste trinnene i skolen, med økt lærertetthet, kompetanseheving og klarere kunnskapsmål. Kjell Ingolf Ropstad til utenriksminister Børge Brende om å løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land, og om strategier i dette arbeidet. Hans Fredrik Grøvan til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om en nasjonal transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning). Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

16 Geir Jørgen Bekkevold til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne om en handlingsplan med tiltak mot vold og overgrep mot barn og unge, der ansvaret for oppfølging er plassert. Line Henriette Hjemdal til kulturministeren om hvorfor regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker, og hvordan den vil sikre at verken arbeidstakere, butikkeiere eller forbrukere taper på en slik lovendring. Geir Jørgen Bekkevold til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne om å gjøre opphold i sentre for foreldre og barn, som er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet, til en statlig lovpålagt oppgave, med henvisning til viktigheten av tidlig intervensjon. Kjell Ingolf Ropstad til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om å sikre at dommeravhør av barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, skjer innen den lovbestemte fristen, og å sikre ny forskrift og nasjonale retningslinjer for barnehusene. Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å sikre trygghet for mennesker som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, da noen utgjør en fare for seg selv eller andre, og en rekke alvorlige hendelser har skjedd de siste årene. Olaug V. Bollestad til helse- og omsorgsminister Bent Høie om tiltak for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg fram i Norge. Line Henriette Hjemdal til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om å sikre at det ikke bygges ned mer matjord enn målene som er fastsatt, da jordvern er avgjørende for å nå målet om økt matproduksjon og selvforsyningsgrad. Line Henriette Hjemdal til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om mobile radiologiske tjenester til pasienter i sykehjem og lokalmedisinske sentre. Kjell Ingolf Ropstad til olje- og energiminister Ola Borten Moe om tiltak for å sikre at kraft blir tatt i bruk til å erstatte fossil energi i Norge og Europa, med henvisning til ordningen med grønne sertifikater. Knut Arild Hareide til utenriksminister Espen Barth Eide om de regionale konsekvensene av den varslede uttrekking av utenlandske styrker fra Afghanistan, ikke minst mht. utviklingen i Kashmir og i forholdet mellom Pakistan og India mer generelt. Line Henriette Hjemdal til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om prioritering av psykisk helse, med henvisning bl.a. til økende ventetid for behandling. Laila Dåvøy til arbeidsminister Anniken Huitfeldt om politisk oppfølging av Brofossutvalgets rapport om skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken og virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Kjell Ingolf Ropstad til justis- og beredskapsminister Grete Faremo om hva regjeringen gjør for å styrke arbeidet mot menneskehandel og prostitusjon internasjonalt, med henvisning bl.a. til en Norad-rapport om trender innen menneskehandel. 16 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

17 Stortingsgruppens sammensetning og komitéplassering etter valget 2013 KrFs gruppestyre: Parlamentarisk leder: Knut Arild Hareide Parlamentarisk nestleder: Hans Olav Syversen 5. visepresident: Line Henriette Hjemdal Olaug V. Bollestad Vara: 1. Rigmor Andersen Eide 2. Hans Fredrik Grøvan 3. Kjell Ingolf Ropstad 4. Geir Toskedal Komite: Arbeids- og sosialkomiteen (KrF har ikke medlem i komiteen) Energi- og miljøkomiteen Familie- og kulturkomiteen Finanskomiteen Helse- og omsorgskomiteen Justiskomiteen Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Kommunal- og forvaltningskomiteen Kontroll- og konstitusjonskomiteen Næringskomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Utenriks- og forsvarskomiteen Utvidet utenrikskomité: Plassering Skygge: Arbeidsliv: Kjell Ingolf Ropstad Funksjonshemmede: Olaug Bollestad NAV: Olaug Bollestad Fattigdom: Geir Jørgen Bekkevold Pensjon og trygd: Hans Olav Syversen Rigmor Andersen Eide Geir Jørgen Bekkevold Hans Olav Syversen Olaug V. Bollestad Kjell Ingolf Ropstad Anders Tyvand Geir S. Toskedal Hans Fredrik Grøvan Line Henriette Hjemdal Hans Fredrik Grøvan Knut Arild Hareide Knut Arild Hareide Vara: Hans Olav Syversen Verv KrF: KrFs stortingsgruppes valgkomité: Innpisker KrF: KrFs representanter i landsstyret: Kjell Ingolf Ropstad leder Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal Line Henriette Hjemdal Vara: Geir S. Toskedal Hans Fredrik Grøvan. Line Henriette Hjemdal Geir Jørgen Bekkevold Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

18 Skyggefylker: Akershus Buskerud Oppland Hedmark Sogn og Fjordane Sør- og Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Verv Stortinget: Stortingets valgkomité: Stortingets fullmaktskomité: Stortingets boligkomité: Stortingets brukerråd: Rettferdsvederlagsutvalget: Europautvalget: Internasjonale verv: Nordisk Råd: Parlamentarikerkomité for det arktiske samarbeidet: Europarådets parlamentariske forsamling: EFTA/EØS parlamentarikerkomité: NATO-parlamentarikerforsamling: OSSE: Delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet: IPU: VEU: Delegasjon til overvåking av EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk FN-delegasjonen: Hans Fredrik Grøvan Vara: Anders Tyvand Rigmor Andersen Eide Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal Anders Tyvand Hans Olav Syversen Kjell Ingolf Ropstad Rigmor Andersen Eide Geir Jørgen Bekkevold Olaug Bollestad Hans Fredrik Grøvan Geir S. Toskedal Knut Arild Hareide Hans Olav Syversen Vara: Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide Line Henriette Hjemdal Olaug V. Bollestad Anders Tyvand Vara: Rigmor Andersen Eide Vara fra KrF: Anders Tyvand eller Olaug Bollestad Knut Arild Hareide (Hans Fredrik Grøvan møter når han blir kalt inn som vara fra Europarådet.) Rigmor Andersen Eide Vara: Olaug V. Bollestad Rigmor Andersen Eide (vara) Hans Fredrik Grøvan (vara) Geir S. Toskedal Hans Olav Syversen (vara) Geir J. Bekkevold Knut Arild Hareide Vara: Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal (vara) Ikke medlem fra KrF Ikke medlem fra KrF Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold Vara: Hans Fredrik Grøvan og Olaug Bollestad. 18 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

19 Stortingsgruppens sammensetning og komitéplassering våren 2013 Arbeids- og sosialkomiteen: Laila Dåvøy Energi- og miljøkomiteen: Kjell Ingolf Ropstad Familie- og kulturkomiteen: Øyvind Håbrekke (2. nestleder) Finanskomiteen: Hans Olav Syversen Helse- og omsorgskomiteen: Line Henriette Hjemdal Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen: Dagrun Eriksen (1. nestleder) Kommunal- og forvaltningskomiteen: Geir Jørgen Bekkevold Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Geir Jørgen Bekkevold Næringskomiteen: Rigmor Andersen Eide Transport- og kommunikasjonskomiteen: Knut Arild Hareide (leder) Utenriks- og forsvarskomiteen: Dagfinn Høybråten (fra : Kjell Arvid Svendsen Utvidet utenriks- og forsvarskomité: Dagfinn Høybråten (fra : Kjell Arvid Svendsen 5.visepresident i Stortinget: Laila Dåvøy KrF hadde ikke representant i Justiskomiteen. Kjell Ingolf Ropstad hadde ansvar for denne. Stortingsrepresentantenes ansvarsfylker i tillegg til eget fylke Geir Jørgen Bekkevold Vestfold Laila Dåvøy Sogn og Fjordane Rigmor Andersen Eide Finnmark Dagrun Eriksen Oppland Knut Arild Hareide Troms Line Henriette Hjemdal Buskerud Øyvind Håbrekke Nord-Trøndelag Kjell Ingolf Ropstad Hedmark Hans Olav Syversen Nordland Gruppestyrets sammensetning KrFs gruppestyre: Parlamentarisk leder: Hans Olav Syversen Parlamentarisk nestleder: Line Henriette Hjemdal Partileder: Knut Arild Hareide Nestleder: Dagrun Eriksen 5. visepresident: Laila Dåvøy Vara: 1. Geir J. Bekkevold 2. Rigmor Andersen Eide 3. Kjell Ingolf Ropstad (1. vara møter ikke fast pga økt antall styremedlemmer.) Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

20 Stortingets valgkomité: Hans Olav Syversen Line Henriette Hjemdal Vara: Laila Dåvøy Dagrun Eriksen Stortingets nettverk for barns rettigheter: Øyvind Håbrekke vara: Knut Arild Hareide KrFs stortingsgruppes valgkomité: Laila Dåvøy (leder) Kjell Ingolf Ropstad Øyvind Håbrekke vara: Rigmor Andersen Eide Stortingets fullmaktskomité: Line Henriette Hjemdal Stortingets boligkomité: Line Henriette Hjemdal Innpiskere: Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide Dagrun Eriksen Stortingets brukerråd: Øyvind Håbrekke vara: Gunn L. Gladhaug Representanter i KrFs Landsstyre: Laila Dåvøy Line Henriette Hjemdal Geir J. Bekkevold vara: Kjell Ingolf Ropstad Rigmor Andersen Eide Øyvind Håbrekke Representant i Kristelig Folkepartis programkomité: Kjell Ingolf Ropstad Internasjonale verv: Parlamentarikerkomité for det arktiske samarbeidet: Line Henriette Hjemdal Nordisk Råd Rigmor Andersen Eide vara: Dagfinn Høybråten fra : Kjell Ingolf Ropstad Delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet: Dagfinn Høybråten 20 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

Velkommen til KrFUs landsmøte 2014. Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september

Velkommen til KrFUs landsmøte 2014. Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september Velkommen til KrFUs landsmøte 2014 Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september 1 Innhold Saksliste side 3 Innkalling side 4 Sakspapirer Konstituering side 5 Lovendringer side 9 Lover side 12 Valgkomiteens

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Journaldato: 14.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.12.2010 Dok8:54 S Forslag om å legge ned de regionale helseforetakene

Detaljer

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 20.03.2012 Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06.

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.06.2012 Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsutvikling for medlemmer av Sveriges og Finlands Riksdag og Danmarks Folketing samt regjeringsmedlemmer

Offentlig journal. Lønnsutvikling for medlemmer av Sveriges og Finlands Riksdag og Danmarks Folketing samt regjeringsmedlemmer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2014, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 03.12.2014 Lønnsutvikling for medlemmer av Sveriges og Finlands Riksdag og Danmarks Folketing samt regjeringsmedlemmer

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015

Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015 Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015 INNHALD Saksliste Side 3 Innkalling Side 4 Sakspapirer Konstituering Side 5 Lovendringar Side 9 Lovar Side 10 Valkomiteens

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Offentlig journal. Prop 77 L Spørsmål fra komiteen. Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011 14.04.2011 18.04.

Offentlig journal. Prop 77 L Spørsmål fra komiteen. Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011 14.04.2011 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 Prop 77 L Spørsmål fra komiteen Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Offentlig journal 2015/2260-1 19425/2015 09.12.2015 05.01.2016. Meld St 9 Anmodning om høring 2015/2012-3 1/2016 29.12.2015 04.01.

Offentlig journal 2015/2260-1 19425/2015 09.12.2015 05.01.2016. Meld St 9 Anmodning om høring 2015/2012-3 1/2016 29.12.2015 04.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 05.01.2016 nnhold: Dokument 8:19 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om å utvikle folkets helsetjeneste

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2014. Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie av areal på tak - Netel - TeliaSonera Norge - sak 200203282 DL. Dok.

Dok.dato: 17.11.2014. Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie av areal på tak - Netel - TeliaSonera Norge - sak 200203282 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.01.2015 Spørsmål om anskaffelser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** nnkjøp Tilg.kode SD 2014/1651-1 16649/2014 Hjemmel:

Detaljer

Journaldato: 14.11.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.11.

Journaldato: 14.11.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2014 Søknad om komitéreise til Bergen 220115 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Offentlig journal. Presentasjon av Fellesperson 2015/1176-1 7523/2015 26.11.2015 19.05.2015. Tilsetting som vikar 2009/1365-11 11081/2015 21.08.

Offentlig journal. Presentasjon av Fellesperson 2015/1176-1 7523/2015 26.11.2015 19.05.2015. Tilsetting som vikar 2009/1365-11 11081/2015 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 26.11.2015 Presentasjon av Fellesperson tvikling av KT-systemet Fellesperson 2015/1176-1 7523/2015 19.05.2015 DL 1 jf. offl.

Detaljer

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok.

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 28.11.2013 Stortingets ansvarskommisjon - periode som medlem utløpt

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015)

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015) Innst. 266 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:28 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal,

Detaljer

Offentlig journal. Tilskuddsbrev - tilskudd til stortingsgruppene i 2015. Tilskudds- og regnskapsrapporter 2015 for stortingsgruppene

Offentlig journal. Tilskuddsbrev - tilskudd til stortingsgruppene i 2015. Tilskudds- og regnskapsrapporter 2015 for stortingsgruppene Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2015, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 26.01.2015 2014/1790-1 17694/2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2014/1790-2 17696/2014 Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Detaljer

Journaldato: 22.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2014. Dok.

Journaldato: 22.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2014 Revidert søknad om samtykke til fylkesbefaring til Nordland

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Avtale om innbinding av stortingsforhandlinger - bindbøker - 2007-2008 - Bjørns Bokbinderi 150609 - Sak 200302521 DL. Dok.

Dok.dato: 03.12.2009. Avtale om innbinding av stortingsforhandlinger - bindbøker - 2007-2008 - Bjørns Bokbinderi 150609 - Sak 200302521 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.12.2009, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 04.12.2009 Stm47 Anmodning om høring St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett

Detaljer

Dok.dato: 13.02.2014. Dok.dato: 20.02.2014

Dok.dato: 13.02.2014. Dok.dato: 20.02.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 21.02.2014 Svar på invitasjon til å holde åpningstale på Molde jazzfestival 140714 Stortingspresidenten - nnenlandsreiser

Detaljer

Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RIBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi 260412-260414. Dok.dato: 24.01.

Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RIBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi 260412-260414. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.01.2015 nnhold: Forlengelse av rammeavtale Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RBR - forsikringsattest

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 23.9.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2015. Dok.

Journaldato: 23.9.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 24.09.2015 Søknad om fravær i forbindelse med besøk hos

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:17 S Anmodning om høring

Offentlig journal. Dokument 8:17 S Anmodning om høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.03.2014 Dokument 8:17 S Anmodning om høring Dokument 8:17 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015)

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015) Innst. 197 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:31 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Dok.dato: 27.05.2013. Dok.dato: 27.05.2013

Dok.dato: 27.05.2013. Dok.dato: 27.05.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 29.05.2013 Meld St 32 nnspill Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte 2013/707-11

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse i brev av 191214 - anmodning om møte - statlige arbeidsplasser i Valdres

Offentlig journal. Svar på henvendelse i brev av 191214 - anmodning om møte - statlige arbeidsplasser i Valdres Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.01.2015 Svar på henvendelse i brev av 191214 - anmodning om møte - statlige arbeidsplasser i Valdres KFK -

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110. KIK - Innenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Invitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110. KIK - Innenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.12.2009 nvitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110 KK - nnenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Medlemsbulletin nr. 1/2010

Medlemsbulletin nr. 1/2010 OPO Organisasjonen mot politisk overvåking Postboks 628 Sentrum 0106 Oslo Telefon 900 19 985 e-post: overvak@opo.as Bank giro 0537.51.98403 www.opo1.no Medlemsbulletin nr. 1/2010 Årsmøtet 2010 innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Lovteknisk og språklig bistand til utforming av grunnlovsforslag. Språklig kvalitetssikring av grunnlovsforslag Sak 200600299 DL

Offentlig journal. Lovteknisk og språklig bistand til utforming av grunnlovsforslag. Språklig kvalitetssikring av grunnlovsforslag Sak 200600299 DL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 21.06.2011 Lovteknisk og språklig bistand til utforming av grunnlovsforslag Språklig kvalitetssikring av grunnlovsforslag

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2014. Dokument 8:49 S Ber om departementets uttalelse til forslag om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan

Dok.dato: 07.04.2014. Dokument 8:49 S Ber om departementets uttalelse til forslag om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2014, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 10.04.2014 Ny revidert søknad om komitéreise til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok.

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.01.2011 Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Journaldato: 04.09.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2015. Dok.

Journaldato: 04.09.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.09.2015 Disponeringsskriv 2015 versjon 2 Stortingets budsjett 2015

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Dok.dato: 19.12.2014. Dok.dato: 03.06.2015

Dok.dato: 19.12.2014. Dok.dato: 03.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.06.2015 tvelgelse og forkasting av søknad Anskaffelse av prosjektadministrative tjenester PA-tjenester - rammeavtale se

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Et kunnskapsløft for naturen

Et kunnskapsløft for naturen Et kunnskapsløft for naturen Christian Steel Generalsekretær SABIMA Trondheim 11. februar 2015 Trusler Kunnskapsgrunnlaget 75 % mangler Fv704 Sandmoen-Tulluan Fysiske tiltak (ekstra bro) 6 mill. Strenge

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Svar på henvendelse av 291009 - Beregning av sosialhjelp - urettferdige regler når barn mottar barnepensjon i forhold til barnebidrag. Dok.

Svar på henvendelse av 291009 - Beregning av sosialhjelp - urettferdige regler når barn mottar barnepensjon i forhold til barnebidrag. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.12.2009 Svar på henvendelse av 291009 - Beregning av sosialhjelp - urettferdige regler når barn mottar barnepensjon i

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 398 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:95 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon.

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon. Faktablad for partiet Miljøpartiet Dei Grøne Fylt ut av Mathias Dette partiet får vanlegvis ca. 2.8% av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [x] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [] liberalisme

Detaljer

Journaldato: 25.2.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A

Journaldato: 25.2.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.2.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A 26.02.2015 Svar fra Stortingets utredningsseksjon ECPRD

Detaljer

Konsulenttjenester IKT - IKT-ledelse - IKT-sikkerhet - IKT-arkitektur og IT Governance og IT Service Management ITIL. Dok.dato: 12.12.

Konsulenttjenester IKT - IKT-ledelse - IKT-sikkerhet - IKT-arkitektur og IT Governance og IT Service Management ITIL. Dok.dato: 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2014 Tilbud på rammeavtale KT konsulenter - T Governance og T Service Management TL Konsulenttjenester KT

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Henvendelse til komiteen i brev av 280412-100512 - 150512-020612 og 060612 - dommerforsikringer fra Trygderetten. Dok.dato: 19.06.2012. Dok.

Henvendelse til komiteen i brev av 280412-100512 - 150512-020612 og 060612 - dommerforsikringer fra Trygderetten. Dok.dato: 19.06.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.06.2012 Henvendelse til komiteen i brev av 280412-100512 - 150512-020612 og 060612 - dommerforsikringer fra

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer