KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner mai Scandic Nidelven Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim"

Transkript

1 KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner mai Scandic Nidelven Trondheim

2

3 Innhold Stortingsgruppens årsmelding side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding 2013 side 23 Orientering om Kristelig Folkepartis Ungdom 2014 side 47 Kristelig Folkepartis Kvinner årsmelding 2013 side 57 Kristelig Folkepartis Kvinner årsmelding foreløpig utgave side 67 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

4

5 Årsmelding for KrFs stortingsgruppe 2013 og 2014 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

6 6 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

7 Årsmelding for KrFs stortingsgruppe 2013 og 2014 I tiden frem til stortingsvalget høsten 2013 opplevde KrFs stortingsgruppe en opposisjonstilværelse til en rødgrønn flertallsregjering som i stadig større grad var seg selv nok. Etter å ha blitt enige seg i mellom syntes den ikke å ha noe å gå på i møte med Stortinget og virket heller ikke interessert i å finne bredere løsninger. Arbeidet i Stortinget etter valget i september 2013 er svært annerledes. Nå har landet en Høyre/Fremskrittspartiet-mindretallsregjering, basert på en samarbeidsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Arbeidet i stortingsgruppen har både før og etter valget 2013 vært preget av stor aktivitet fra gruppens medlemmer. Som opposisjonsparti er det særlig gjennom å fremme forslag, interpellasjoner og spørsmål i Stortinget vi kan være med å sette dagsorden. Siden vi etter stortingsvalget inngikk en samarbeidsavtale med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er handlingsrommet og gjennomslaget et helt annet enn før stortingsvalget høsten Det påvirker også i betydelig grad måten vi arbeider på i Stortinget. Samarbeidsavtalen vi 30. september 2013 inngikk med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre legger rammene for stortingsgruppens arbeid og samarbeidet med regjeringen. Avtalen ble inngått for å forvalte det politiske flertall de fire partiene oppnådde i stortingsvalget. Den innebar at samarbeidspartiene skulle samarbeide om konstitueringen av Stortinget i perioden og de personvalg som gjøres av Stortinget. Videre skulle viktige saker og oppfølgingen av avtalen drøftes jevnlig mellom de fire partiene. Regjeringen skulle konsultere samarbeidspartiene i Stortinget før viktige saker og saker som er omtalt i samarbeidsavtalen ble lagt frem. Samarbeidspartiene forpliktet seg til å søke å danne flertall for statsbudsjettet, revidert nasjonalbudsjett og nysalderingen/omgrupperingsproposisjonene. Samarbeidspartiene forpliktet seg til å konsultere hverandre før de deltok i andre flertall som vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berørte saker som er omtalt i samarbeidsavtalen. Regjeringspartiene forpliktet seg til, i alle saker som behandles i Stortinget, først å søke løsninger og flertall sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti. Enighet mellom samarbeidspartiene skulle ikke være til hinder for at det i noen saker ble søkt å skape bredere flertall om sakene. Avtalen skulle ikke være til hinder for at regjeringen eller partiene i Stortinget danner andre flertall, så lenge avtalens intensjon og prosedyrer er fulgt. Til sist sto det i samarbeidsavtalen at dersom Venstre eller Kristelig Folkeparti ønsker å gå inn i Regjeringen Solberg, «så har samarbeidspartiene en positiv holdning til dette.» Samarbeidsavtalen med Høyre og FrP gir KrF og Venstre gjennomslag for en rekke saker og regulerer hvordan vi skal forholde oss som et konstruktivt opposisjonsparti. Samtidig har vi stått sammen med de øvrige opposisjonspartiene i saker der vi har vært enige med dem, som for eksempel elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet og egne anbudsrunder for ideelle aktører innenfor barnevernet. Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

8 KrF legger hvert år fram et alternativt budsjettforslag. Vi har prioritert økte bevilgninger til tiltak innen familie, skole, omsorg, miljø og fattigdom. Det gjorde vi i tiden med rødgrønn regjering, det fortsatte vi med etter regjeringsskiftet høsten Forskjellen er at i tiden etter stortingsvalget 2013 har våre prioriteringer også satt preg på de endelige statsbudsjettene. KrF og Venstre ble høsten 2013 enige med regjeringen om statsbudsjettet for 2014, der grunnlaget var lagt av den avgående rødgrønne regjeringen, og den nye H/FrPregjeringen la frem en tilleggsproposisjon. Økt bistand og mer kontantstøtte til ettåringene var da blant gjennomslagene. Høsten 2014 la H/FrP-regjeringen frem sitt første helt egne statsbudsjett. Etter krevende budsjettforhandlinger kom vi, Venstre og regjeringspartiene frem til et budsjettforlik som ga KrF-gjennomslag for en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen. I budsjettforliket ble det satt av 200 mill. kroner til en særskilt satsing på økt lærertetthet i småskolen. KrFs mål er at det skal være maksimalt 16 elever pr lærer på 1.-4.trinn og vi ser dette budsjettforliket som et første steg i retning av en slik norm. Videre kom det på plass en start på opptrapping mot full behovsdekning i barnehagene, at flere familier med lave inntekter vil få lavere foreldrebetaling i barnehagene, økning av engangsstønaden og at familievernets budsjetter økes kraftig. Budsjettforhandlingene høsten 2014 ble opplevd som krevende blant annet fordi regjeringen foreslo betydelige skattelettelser samtidig som de foreslo kutt i sosiale velferdsordninger. Budsjettforliket sikret en langt bedre sosial profil, med bl.a. videreføring av et behovsprøvd barnetillegg for uføretrygdede, ingen innskrenkninger i overgangsstønaden, flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og bevaring av skatteklasse 2 for ektepar. Videre sørget budsjettforliket for at satsingen på klima og miljø ble økt betydelig. I en situasjon med flere pågående humanitære kriser i verden, fikk vi gjennomslag for å øke bistanden til 1% av BNI. I tillegg ble antall kvoteflyktninger vi tar imot økt med 500. Budsjettet inneholdt viktige satsinger innenfor bl.a. samferdsel, helse, rusforebyggende arbeid, eldreomsorg, forskning og utvikling. Oversikt over spørsmål/representantforslag fra KrF i 2013 og i 2014: Skriftlige spørsmål Spørretimespørsmål Muntlige spørsmål (spontanspørretimen) Hver gang Hver gang Interpellasjoner 9 11 Representantforslag Spontanspørretimen som finner sted i Stortinget nesten hver onsdag har i 2013 og i 2014 gitt oss mulighet til å utfordre regjeringens medlemmer på aktuelle saker. KrFs stortingsrepresentanter gjør en stor innsats og har både før og etter stortingsvalget tatt mange initiativ og vært aktive i de politiske debattene både i Stortinget og i media ellers. 8 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

9 Stortingsgruppen har i 2013 og i 2014 hatt flere seminarer for å arbeide med politiske saker og planlegge virksomheten i gruppa. Det politiske arbeidet i stortingsgruppen er organisert i fraksjoner, med basis i komiteene i Stortinget. Hver fraksjon består av stortingsrepresentanten, politisk rådgiver og konsulent. Siden vi ikke har representanter fra alle fylker, har stortingsgruppa delt de øvrige fylker mellom seg slik at alle fylker har en stortingsrepresentant som er deres (se oversikt under). De komiteene vi ikke har faste representanter i, skygges av en representant og rådgiver, slik at vi også er aktive på disse områdene. Stortinget har i 2013 og i 2014 behandlet en rekke saker, blant annet: Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett De årlige kommuneproposisjonene De årlige jordbruksoppgjørene De årlige meldingene om statsregnskapet De årlige meldingene om forvaltningen av Statens pensjonsfond De årlige meldingene om Sametingets virksomhet De årlige meldingene om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger De årlige meldingene om nordisk samarbeid Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven Grunnlovsforslag om ny 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) Grunnlovsforslag om en nynorsk versjon av Grunnloven Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven 100 (om ytringsfrihet og religion) Grunnlovsforslag om ny 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter Grunnlovsforslag om ny 93 eller ny 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter Finansmarknadsmeldinga 2013 Stortingsmelding om ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Stortingsmelding om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Stortingsmelding om Klimatilpasning i Norge Stortingsmelding om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak Stortingsmelding om kulturminnepolitikken Nasjonal transportplan Stortingsmelding om morgendagens omsorg Stortingsmelding om kvalitet og mangfold i fellesskolen Stortingsmelding om kompetanse for en ny tid i forsvaret Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Stortingsmelding om terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Stortingsmelding om immaterielle verdiar og rettar Stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken Stortingsmelding om demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Stortingsmelding om IKT for vekst og verdiskaping Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

10 Stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon Stortingsmelding om lange linjer - kunnskap gir muligheter Stortingsmelding om framtidens barnehage Stortingsmelding om beredskap mot pandemisk influensa Stortingsmelding om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Stortingsmelding om personvern - utsikter og utfordringar Perspektivmeldingen 2013 Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- omsorgstjenesten Stortingsmelding om en helhetlig integreringspolitikk. Stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om en helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Stortingsmelding om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Stortingsmelding om den norske idrettsmodellen Diverse saker om utbygging av ulike veiprosjekter Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Endringer i utlendingsloven Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Endringer i politiloven (tigging m.v.) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Pasientjournalloven og helseregisterloven Lov om rituell omskjæring av gutter Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Endringer i privatskolelova Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Oppheving av bokloven Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Lov om retting av feil i lovverket m.m. Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. 10 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

11 Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. Endringar i kjøpsloven og avtaleloven Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Statens eierskap i Cermaq ASA Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Endringer i lov om folkebibliotek Endringer i medieeierskapsloven Endringer i forsvarspersonelloven Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Endringar i inndelingslova Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Endringer i barnevernloven Endring i straffeprosessloven Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Endringer i akvakulturloven Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt Endringer i kirkeloven Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Endringer i lov om statlig naturoppsyn Endringer i energiloven Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m, og bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Utbygging og drift av Gina Krog-feltet og Ivar Aasen-feltet Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

12 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Endringer i vergemålsloven mv. Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Endringer i valgloven og kommuneloven Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) KrF-representantforslag fremmet i 2013 og 2014 (antall: 39) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Andersen Eide og Hans Fredrik Grøvan om å styrke den norske reiselivsnæringen (Dokument 8:45 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug V. Bollestad om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett (Dokument 8:43 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide og Geir S. Toskedal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø (Dokument 8:40 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om tiltak for å styrke norsk industri (Dokument 8:28 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre (Dokument 8:8 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid (Dokument 8:7 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy (Dokument 8:3 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide og Geir S. Toskedal om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på trinn (Dokument 8:100 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Hans Olav Syversen og Geir S. Toskedal om en miljøvennlig boligpolitikk (Dokument 8:72 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter (Dokument 8:44 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Olaug V. Bollestad om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømt (Dokument 8:22 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker (Dokument 8:14 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme (Dokument 8:8 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen (Dokument 8:7 S ( ). 12 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

13 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Hans Olav Syversen om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet (Dokument 8:131 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke og Geir Jørgen Bekkevold om styrking av jordvernet Dokument 8:129 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Kjell Arvid Svendsen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge (Dokument 8:128 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter (Dokument 8:112 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskap (Dokument 8:107 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd (Dokument 8:106 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Arvid Svendsen, Hans Olav Syversen og Ingun E. Ulfsten om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk (Dokument 8:105 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Ingunn E. Ulfsten og Geir Jørgen Bekkevold om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene Dokument 8:104 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad og Øyvind Håbrekke om et verdiløft i skolen (Dokument 8:90 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Dokument 8:87 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet (Dokument 8:85 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Øyvind Håbrekke, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet (Dokument 8:81 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler (Dokument 8:77 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Øyvind Håbrekke og Dagrun Eriksen om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter (Dokument 8:74 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø (Dokument 8:73 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital (Dokument 8:72 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å styrke norsk industri (Dokument 8:71 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Arvid Svendsen om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon (Dokument 8:64 S ( ). Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

14 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Arvid Svendsen og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) (Dokument 8:62 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten (Dokument 8:61 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Øyvind Håbrekke om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene (Dokument 8:58 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å styrke den maritime utdanningen (Dokument 8:57 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Arvid Svendsen og Geir Jørgen Bekkevold om faget religion, livssyn og etikk (Dokument 8:56 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole (Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag KrF har fremmet sammen med andre partier i 2013 og 2014 (17) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Rasmus Hansson om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge (Dokument 8:39 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Rasmus Hansson, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Geir S. Toskedal om å beskytte kamptolker fra Afghanistan (Dokument 8:37 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Rigmor Andersen Eide og Marit Arnstad om en klimalov (Dokument 8:32 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad om en offentlig utredning om kvinnehelse (Dokument 8:101 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Line Henriette Hjemdal, Geir Pollestad, Pål Farstad og Rasmus Hansson om bedret sikkerhet på sjøen Dokument 8:86 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen (Dokument 8:83 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet (Dokument 8:60 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF (Dokument 8:15 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) (Dokument 8:135 L ( ). 14 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

15 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser (Dokument 8:132 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett) (Dokument 8:130 L ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Torbjørn Røe Isaksen, Laila Dåvøy og Borghild Tenden om tiltak mot barnefattigdom i Norge (Dokument 8:125 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon (Dokument 8:115 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater (Dokument 8:84 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Svein Harberg, Dagrun Eriksen og Trine Skei Grande om studiekvalitet i høyere utdanning (Dokument 8:59 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Torbjørn Røe Isaksen og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet (Dokument 8:52 S ( ). Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagfinn Høybråten, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om barns beste i asylpolitikken (Dokument 8:34 S ( ). KrF-interpellasjoner fremmet i 2013 og 2014 (20) Anders Tyvand til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tiltak for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanninger og sikre flere elever tilbud om læreplass. Rigmor Andersen Eide til klima- og miljøminister Tine Sundtoft om betydningen for norske klimamål av enigheten i EU om en klima- og energipakke for 2030, bl.a. med bindende mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40 pst. sammenlignet med 1990-nivå. Olaug V. Bollestad til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å sikre god veiledning og oppfølging når noen venter et sykt barn, og tiltak for at kvinner som bærer levedyktige barn, ikke skal få beskjed om at barnets tilstand er uforenelig med liv. Hans Olav Syversen til finansminister Siv Jensen om konkrete tiltak for å bekjempe den svarte økonomien, med henvisning bl.a. til en artikkelserie om hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherre. Anders Tyvand til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tidlig innsats på de laveste trinnene i skolen, med økt lærertetthet, kompetanseheving og klarere kunnskapsmål. Kjell Ingolf Ropstad til utenriksminister Børge Brende om å løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land, og om strategier i dette arbeidet. Hans Fredrik Grøvan til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om en nasjonal transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning). Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

16 Geir Jørgen Bekkevold til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne om en handlingsplan med tiltak mot vold og overgrep mot barn og unge, der ansvaret for oppfølging er plassert. Line Henriette Hjemdal til kulturministeren om hvorfor regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker, og hvordan den vil sikre at verken arbeidstakere, butikkeiere eller forbrukere taper på en slik lovendring. Geir Jørgen Bekkevold til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne om å gjøre opphold i sentre for foreldre og barn, som er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet, til en statlig lovpålagt oppgave, med henvisning til viktigheten av tidlig intervensjon. Kjell Ingolf Ropstad til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om å sikre at dommeravhør av barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, skjer innen den lovbestemte fristen, og å sikre ny forskrift og nasjonale retningslinjer for barnehusene. Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å sikre trygghet for mennesker som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, da noen utgjør en fare for seg selv eller andre, og en rekke alvorlige hendelser har skjedd de siste årene. Olaug V. Bollestad til helse- og omsorgsminister Bent Høie om tiltak for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg fram i Norge. Line Henriette Hjemdal til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om å sikre at det ikke bygges ned mer matjord enn målene som er fastsatt, da jordvern er avgjørende for å nå målet om økt matproduksjon og selvforsyningsgrad. Line Henriette Hjemdal til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om mobile radiologiske tjenester til pasienter i sykehjem og lokalmedisinske sentre. Kjell Ingolf Ropstad til olje- og energiminister Ola Borten Moe om tiltak for å sikre at kraft blir tatt i bruk til å erstatte fossil energi i Norge og Europa, med henvisning til ordningen med grønne sertifikater. Knut Arild Hareide til utenriksminister Espen Barth Eide om de regionale konsekvensene av den varslede uttrekking av utenlandske styrker fra Afghanistan, ikke minst mht. utviklingen i Kashmir og i forholdet mellom Pakistan og India mer generelt. Line Henriette Hjemdal til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om prioritering av psykisk helse, med henvisning bl.a. til økende ventetid for behandling. Laila Dåvøy til arbeidsminister Anniken Huitfeldt om politisk oppfølging av Brofossutvalgets rapport om skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken og virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Kjell Ingolf Ropstad til justis- og beredskapsminister Grete Faremo om hva regjeringen gjør for å styrke arbeidet mot menneskehandel og prostitusjon internasjonalt, med henvisning bl.a. til en Norad-rapport om trender innen menneskehandel. 16 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

17 Stortingsgruppens sammensetning og komitéplassering etter valget 2013 KrFs gruppestyre: Parlamentarisk leder: Knut Arild Hareide Parlamentarisk nestleder: Hans Olav Syversen 5. visepresident: Line Henriette Hjemdal Olaug V. Bollestad Vara: 1. Rigmor Andersen Eide 2. Hans Fredrik Grøvan 3. Kjell Ingolf Ropstad 4. Geir Toskedal Komite: Arbeids- og sosialkomiteen (KrF har ikke medlem i komiteen) Energi- og miljøkomiteen Familie- og kulturkomiteen Finanskomiteen Helse- og omsorgskomiteen Justiskomiteen Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Kommunal- og forvaltningskomiteen Kontroll- og konstitusjonskomiteen Næringskomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Utenriks- og forsvarskomiteen Utvidet utenrikskomité: Plassering Skygge: Arbeidsliv: Kjell Ingolf Ropstad Funksjonshemmede: Olaug Bollestad NAV: Olaug Bollestad Fattigdom: Geir Jørgen Bekkevold Pensjon og trygd: Hans Olav Syversen Rigmor Andersen Eide Geir Jørgen Bekkevold Hans Olav Syversen Olaug V. Bollestad Kjell Ingolf Ropstad Anders Tyvand Geir S. Toskedal Hans Fredrik Grøvan Line Henriette Hjemdal Hans Fredrik Grøvan Knut Arild Hareide Knut Arild Hareide Vara: Hans Olav Syversen Verv KrF: KrFs stortingsgruppes valgkomité: Innpisker KrF: KrFs representanter i landsstyret: Kjell Ingolf Ropstad leder Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal Line Henriette Hjemdal Vara: Geir S. Toskedal Hans Fredrik Grøvan. Line Henriette Hjemdal Geir Jørgen Bekkevold Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

18 Skyggefylker: Akershus Buskerud Oppland Hedmark Sogn og Fjordane Sør- og Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Verv Stortinget: Stortingets valgkomité: Stortingets fullmaktskomité: Stortingets boligkomité: Stortingets brukerråd: Rettferdsvederlagsutvalget: Europautvalget: Internasjonale verv: Nordisk Råd: Parlamentarikerkomité for det arktiske samarbeidet: Europarådets parlamentariske forsamling: EFTA/EØS parlamentarikerkomité: NATO-parlamentarikerforsamling: OSSE: Delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet: IPU: VEU: Delegasjon til overvåking av EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk FN-delegasjonen: Hans Fredrik Grøvan Vara: Anders Tyvand Rigmor Andersen Eide Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal Anders Tyvand Hans Olav Syversen Kjell Ingolf Ropstad Rigmor Andersen Eide Geir Jørgen Bekkevold Olaug Bollestad Hans Fredrik Grøvan Geir S. Toskedal Knut Arild Hareide Hans Olav Syversen Vara: Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide Line Henriette Hjemdal Olaug V. Bollestad Anders Tyvand Vara: Rigmor Andersen Eide Vara fra KrF: Anders Tyvand eller Olaug Bollestad Knut Arild Hareide (Hans Fredrik Grøvan møter når han blir kalt inn som vara fra Europarådet.) Rigmor Andersen Eide Vara: Olaug V. Bollestad Rigmor Andersen Eide (vara) Hans Fredrik Grøvan (vara) Geir S. Toskedal Hans Olav Syversen (vara) Geir J. Bekkevold Knut Arild Hareide Vara: Geir S. Toskedal Line Henriette Hjemdal (vara) Ikke medlem fra KrF Ikke medlem fra KrF Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold Vara: Hans Fredrik Grøvan og Olaug Bollestad. 18 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

19 Stortingsgruppens sammensetning og komitéplassering våren 2013 Arbeids- og sosialkomiteen: Laila Dåvøy Energi- og miljøkomiteen: Kjell Ingolf Ropstad Familie- og kulturkomiteen: Øyvind Håbrekke (2. nestleder) Finanskomiteen: Hans Olav Syversen Helse- og omsorgskomiteen: Line Henriette Hjemdal Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen: Dagrun Eriksen (1. nestleder) Kommunal- og forvaltningskomiteen: Geir Jørgen Bekkevold Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Geir Jørgen Bekkevold Næringskomiteen: Rigmor Andersen Eide Transport- og kommunikasjonskomiteen: Knut Arild Hareide (leder) Utenriks- og forsvarskomiteen: Dagfinn Høybråten (fra : Kjell Arvid Svendsen Utvidet utenriks- og forsvarskomité: Dagfinn Høybråten (fra : Kjell Arvid Svendsen 5.visepresident i Stortinget: Laila Dåvøy KrF hadde ikke representant i Justiskomiteen. Kjell Ingolf Ropstad hadde ansvar for denne. Stortingsrepresentantenes ansvarsfylker i tillegg til eget fylke Geir Jørgen Bekkevold Vestfold Laila Dåvøy Sogn og Fjordane Rigmor Andersen Eide Finnmark Dagrun Eriksen Oppland Knut Arild Hareide Troms Line Henriette Hjemdal Buskerud Øyvind Håbrekke Nord-Trøndelag Kjell Ingolf Ropstad Hedmark Hans Olav Syversen Nordland Gruppestyrets sammensetning KrFs gruppestyre: Parlamentarisk leder: Hans Olav Syversen Parlamentarisk nestleder: Line Henriette Hjemdal Partileder: Knut Arild Hareide Nestleder: Dagrun Eriksen 5. visepresident: Laila Dåvøy Vara: 1. Geir J. Bekkevold 2. Rigmor Andersen Eide 3. Kjell Ingolf Ropstad (1. vara møter ikke fast pga økt antall styremedlemmer.) Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

20 Stortingets valgkomité: Hans Olav Syversen Line Henriette Hjemdal Vara: Laila Dåvøy Dagrun Eriksen Stortingets nettverk for barns rettigheter: Øyvind Håbrekke vara: Knut Arild Hareide KrFs stortingsgruppes valgkomité: Laila Dåvøy (leder) Kjell Ingolf Ropstad Øyvind Håbrekke vara: Rigmor Andersen Eide Stortingets fullmaktskomité: Line Henriette Hjemdal Stortingets boligkomité: Line Henriette Hjemdal Innpiskere: Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide Dagrun Eriksen Stortingets brukerråd: Øyvind Håbrekke vara: Gunn L. Gladhaug Representanter i KrFs Landsstyre: Laila Dåvøy Line Henriette Hjemdal Geir J. Bekkevold vara: Kjell Ingolf Ropstad Rigmor Andersen Eide Øyvind Håbrekke Representant i Kristelig Folkepartis programkomité: Kjell Ingolf Ropstad Internasjonale verv: Parlamentarikerkomité for det arktiske samarbeidet: Line Henriette Hjemdal Nordisk Råd Rigmor Andersen Eide vara: Dagfinn Høybråten fra : Kjell Ingolf Ropstad Delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet: Dagfinn Høybråten 20 Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1642 13. des. Dagsorden 2010 Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Møtebok til Venstres landsmøte

Møtebok til Venstres landsmøte Møtebok til Venstres landsmøte Fornebu,. -. april 0 Innhald: LM- Godkjenning av innkalling og saksliste Side LM- Konstituering Side LM- Godkjenning av dagsorden og program Side LM- Leiars tale og generell

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80 Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 Viktige steg på vegen mot Soria Moria 9 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 En aktiv nordområdepolitikk 29 En mer offensiv Europapolitikk 37 Fred, forsoning

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer