FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013"

Transkript

1 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer kompleks verden Høringsutkast E/D/2013/7: Forsikringskontrakter

2 2 FINANSNYTT Orker vi snart mer nå? For forsikringsbransjen kan ventetiden snart være over. Etter at man har trådt vannet lenge i påvente av reell fremdrift i Solvency II-regelverket, kan en endelig avklaring synes å nærme seg. Det er god grunn til å anta at Omibus 2 kan bli vedtatt tidlig neste år, med deretter påfølgende avklaringer av nivå 2- og nivå 3-reguleringene gjennom 2014 og Da vil det i så fall være klart for Solvency II-implementering pr I mellomtiden har vi fått EIOPAs anbefalinger (krav!) til forberedelsesarbeidet i forsikringsselskapene gjennom 2014 og Når IFRS 4 om forsikringsforpliktelser blir avklart synes pr. dato dog å være et større usikkerhetsmoment. Verdipapirforetakene, finansielle markeder og ulike kapitalforvaltere venter i mellomtiden på norsk ikrafttreden av AIFMD og EMIR, samt EU-avklaringer rundt regelverk som MiFID2/MIFIR, PRIPS og (et ukjent antall?) kommende UCITS-oppdateringer. For disse bransjene er også kommende regelverk for sentrale verdipapirregistre (CSDR) og oppdatert verdipapirregelverk i EU, av potensiell stor interesse. Mange av aktørene i denne bransjen må også forholde seg til CRD IV, som fra og med neste år også kommer til Norge. Bankene og kredittforetakene må nå ta CRD IV inn over seg for fullt. Forventet praktisk ikrafttreden i Norge vil være fra Som ledd i dette har vi fått norske forskrifter og forskriftsutkast om hhv. motsyklisk kapitalbuffer og systemviktige institusjoner. De kommende minimumskravene og bufferkravene til bankenes kapitalisering kom på plass allerede i sommer. Senere har vi fått forskriftsutkast om minimum tapsforutsetninger for IRB-bankenes risikomodellering av boliglån. Gjennomgående synes norske myndigheter og ønske å legge seg på den strenge siden. Vi venter nå også i spenning på den fullstendige norske versjonen av CRD IV/CRR og hvilke nasjonale valg som der blir gjort med hensyn til blant annet overgangsordninger, med videre. EMIR, som omtalt ovenfor, vil ramme banker, kredittforetak og forsikringsselskaper også. Hele finansbransjen må forholde seg til forventede oppdateringer av anti hvitvask-direktivet. EU sitt foreslåtte regime for å løse bankkriser inneholder mange viktige elementer for norske banker også. Bail In-regimet og forslaget om oppbygging av et bankløsningsfond, sammen med kravet om å utarbeide og vedlikeholde recovery-planer, vil uten tvil kunne påvirke bankenes kostnadsnivå. Og som om ikke dette er nok, så strømmer det på med nye detaljforslag fra BIS og EBA om både detaljbestemmelser rundt praktiseringen av Basel III/CRD IV og nye forslag til kapitalkrav for både markedsrisiko og motpartsrisiko. Kommende endringer i IFRS-reglene for regnskapsmessig håndtering av finansielle instrumenter og utlånstap skal også håndteres. I tillegg er ikke konsekvensene for Norge av EUs harmonisering av innskuddsgarantiordninger avklart enda. Vi i KPMG forsøker å følge denne utviklingen tett. I skrivende stund (uke 49) er vi kommet opp i 25 utgaver av vårt regulatoriske nyhetsbrev Innblikk. Og enkelte av utgavene omtaler både to og flere regulatoriske initiativ. Spørsmålet blir: Orker vi og finansbransjen snart mer? Vel, ingen av oss (dvs. verken dere i finansbransjen eller vi i KPMG) har noe valg. Imidlertid gjelder det ikke å miste overblikket over hovedtrendene midt i alle detaljene. Samtidig ser vi at de økonomiske rammebetingelsene gradvis endrer seg. Det rapporteres om økt usikkerhet om retningen på arbeidsmarkedet, økning i inkasso- og konkurstallene og økt usikkerhet i boligpriser og boligmarkedet. Da gjelder det å holde seg våken! Heldigvis har vi nok et kvartal med gode resultatrapporter fra de norske finansinstitusjonene bak oss. Utgangspunktet er godt og norske institusjoner synes å være langt fremme i skoene hva gjelder å forholde seg til endringene i rammebetingelser. Med vennlig hilsen Are Jansrud Partner, Head of Financial Services

3 INNHOLD: Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? What s hot? Rammebetingelser mer enn reguleringer Risikoutvalget i norske institusjoner Internrevisjonens rolle i en stadig mer kompleks verden - noen refleksjoner Er det korrekt at CRD IV tilfører kapital i bankene? Hvordan rapportere og kommunisere kapitaldekning under CRD IV Bail In - den neste regulatoriske revolusjonen? Utkast til forskrift om bufferkrav for norske banker Solvency II forberedelser Revidering av kapitalkravsreglene for motpartsrisiko og markedsrisiko Dette har vi ventet på så lenge! Høringsutkast ED/2013/7: Forsikringskontrakter Solvency II forum: viktig forum for faglig påfyll!

4 4 FINANSNYTT Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? Vi er ikke ferdig med verken å detaljutforme eller implementere Basel III (CRD IV i Europa) enda. Likevel kan det være relevant så smått å begynne og snakke om et Basel 4. Vi spør oss ikke om Basel 4 vil komme, men i stedet om hvordan Basel 4 kan komme til å se ut. Vi våger oss utpå med noen spådommer om hva et slikt Basel 4 kan komme til å innebære, og hvorfor. Bakgrunn Samtidig som forslagene til regulatoriske tekniske detaljspesifikasjoner (RTS er Regulatory Technical Standards) strømmer på fra den europeiske banktilsynsorganisasjonen EBA og norske myndigheter arbeider med norske forskrifter og forskriftsforslag relatert til Basel III/ CRD IV, så ser vi allerede også konturene av fremtidige oppdateringer av kapitalkravsregimet. Basel-komitèen (BCBS) har nylig publisert både forslag til en ny modell for beregning av kapitalkravet for motpartsrisiko og et høringsutkast for fundamental revidering av kapitalkravene for markedsrisiko. Begge er nærmere omtalt i en annen artikkel i denne utgaven av Finansnytt. Også kapitalkravene for engasjementer med sentrale clearingmotparter, som i lys av EMIR vil bli stadig mer sentralt fremover, er foreslått endret. Vi blir heller ikke overrasket om man gjennomfører en fundamental revidering av rammeverket for operasjonell risiko etter hvert også. Midt oppe i dette så stiller også internasjonale regulatoriske organer seg selv spørsmålet om ikke nok er nok. I hvert fall så lyder tittelen på et diskusjonsnotat fra Basel-komitèen fra juli i år: The regulatory framework: balancing risk sensitivity, simplicity and comparability. Dokumentet erkjenner at ønsket om et risikosensitivt regelverk er drivende for kompleksitet i regelverket, noe som kan ha uønskede konsekvenser. Dokumentet diskuterer deretter en rekke ideer som kan bidra til å fremme enkelthet og sammenlignbarhet. Ikke alle idèene vil nødvendigvis gjøre hverdagen enklere for bankene. På den annen side kan tanker om å begrense nasjonal valgfrihet, angripe kompleksitet på en mer grunnleggende måte og

5 FINANSNYTT 5 innføre enkelthet som en egen målsetting for kommende regelverkskrav bidra i den retningen. Hva kan et eventuelt Basel 4 i hovedtrekk kunne innebære? Det er et tydelig trekk for tiden at regulerende myndigheter spørsmålssetter hvor forsvarlige de interne modellene er for soliditetsregulerende formål. I CRD IV er Basel I-gulvet videreført til , og innen den tid skal EBA legge frem en vurdering om gulvet da kan anbefales avviklet eller ikke. Norske myndigheter har lagt frem forslag om å heve minimum tapsforutsetning for norske boliglån fra 10% til 20%. Aller lengst går tanker lansert i forbindelse med den fundamentale revideringen av kapitalkravsregelverket for markedsrisiko. I den forbindelse vurderer komitèen om det skal foreslås at standardmodellens kapitalkrav skal forbli et gulv for kapitalkravet for banker som anvender interne modeller på markedsrisiko-området. Dette er dog ikke besluttet foreslått enda. Det som imidlertid er foreslått er at både banker som benytter standardmodellen og de som benytter interne modeller månedlig, skal rapportere sitt kapitalkrav for markedsrisiko beregnet etter standardmodellen til tilsynsmyndighetene. Med Basel III/CRD IV kommer det sannsynligvis etter hvert et krav om uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på minst 3%. Dette er ment som en absolutt mekanisme for å sikre minimumssoliditeten i banker som gjennom risikostyring og avanserte modeller driver med et meget lavt risikovektet beregningsgrunnlag. Samtidig hevdes det fra enkelte hold at kravet på 3% er for lavt. Det er også signaler om at markedsaktørene i stigende grad vil fokusere på leverage ratio i stedet for kapitaldekningen. CRD IV/Basel III innebærer noen økte krav til omfanget på pilar 3-rapporteringen. Den ble også i en viss grad utvidet allerede gjennom Basel 2.5 / CRD II & CRD III. Det tidligere nevnte forslaget til fundamental revidering av markedsrisiko-regelverket går enda lengre i å kreve offentliggjøring (pilar 3-rapportering) av detaljerte spesifikasjoner relatert til markedsrisiko og kapitalkravene på det området. Summerer vi opp disse trendene så kan vi se for oss et Basel 4 langs følgende hovedlinjer: Økt skepsis til interne modeller Økt fokus på leverage ratio Økte krav til offentliggjøring av informasjon

6 6 FINANSNYTT WHAT s HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Når man snakker om at finansbransjen er utsatt for omfattende endringer i sine rammebetingelser tenker man kanskje primært på endringene i de regulatoriske rammebetingelsene. Men rammebetingelser er så mye mer. Og kanskje er disse andre rammebetingelsene også minst like viktig for strategisk og forretningsmessig planlegging og tilpasning over tid. En enkel modell Alle aspekter av finansbransjen er uten tvil for tiden utsatt for omfattende regulatoriske endringer. Forsikringsbransjen har både Solvency II og endringer i norske virksomhetsbestemmelser å forholde seg til. For verdipapirmarkedene og verdipapirforetakene er endringer i MiFID, UCITS, EMIR og mange andre ting aktuelle temaer. Nye krav til kapital, likviditet, rapportering, styring og kontroll treffer bankene med full tyngde gjennom blant annet CRD IV. Den strategiske og forretningsmessige betydning av disse endringene skal på ingen måte undervurderes. Samtidig er det også minst tre andre viktige forhold som man i sin langsiktige tenkning må hensynta, og ikke minst sammenhengen mellom disse ulike trendelementene. Vår enkle modell for sentrale rammebetingelser for finansbransjen ser derfor slik ut: Makroøkonomi Teknologi Demografi Reguleringer Reguleringer Kunder BANKEN Teknologi Økonomiske rammebetingelser What s hot? Det kommer kanskje an på øynene som ser, men en enkel dog uvitenskapelig og delvis udokumentert fremstilling pr. dato kan se slik ut på en skala fra 1 (iskald) via 3 (normal) til 5 (brennhett): Makroøkonomi 4 Teknologi 5 Demografi 3 Reguleringer 5 Reguleringsaspektet er behørig omtalt i en rekke andre artikler i denne (og tidligere!) utgaver av Finansnytt. Vi lar derfor denne delen av tematikken ligge her, men det er vel ingen tvil om at temaet er hot! Demografi Mange vil kanskje debattere scoringen på demografi som normal, men det er etter vår oppfatning en naturgitt årsak til dette. På totalt nivå vil demografisk utvikling i befolkningen alltid kunne sees på som normalt. Lokalt og regionalt kan det dog være nokså forskjellig. Vi har en klar urbaniseringstrend i Norge. Men den har vart lenge, og den fortsetter. For finansinstitusjoner i fraflyttingsområdene betyr det dog at hensiktsmessig utnyttelse av teknologi både er en mulighet og en viktig forutsetning for å opprettholde og øke forretningsgrunnlaget. Finansinstitusjoner som ikke ønsker å være veldig smale nisjeaktører vil alltid måtte forholde seg til et bredt spekter av kunder. Det innebærer samtidig trolig også behov for en reell flerkanal-strategi. Ulike kunder, kanskje i stor grad styrt av generasjonstilhørighet, vil preferere ulike betjeningskanaler. I tillegg vil nok også mange kunder preferere bruk av ulike kanaler i forskjellige situasjoner. Vi ønsker

7 FINANSNYTT 7 Bedre kunnskap om kundene Relevante forslag på riktig tidspunkt Optimal distribusjonsmodell for hvert kundesegment Optimal service for hvert kundesegment å benytte internett for informasjonssøk og enkle pris- og produktsammenligninger. Nettbanken er også sentral for enkel transaksjonsgjennomføring og oppdatering på kundeforholdet, men på det området er det nok mange som i stigende grad allerede har konvertert til mobilbanken. For de mer komplekse problemstillingene vil kundene nok fortsatt foretrekke filialen eller call-senteret. Og er vi misfornøyde, så går kanskje henvendelsen enten til call-senteret på sen ettermiddag eller kveldstid, eller havner alternativt direkte på sosiale media. For å følge kundene må man være alle steder. Det krever løpende investeringer i nye kanaler samtidig som kostnadene ved eksisterende kanaler fortsatt vil være der. Suksess fremover krever uansett en kundefokusert forretningsmodell. Teknologi Alle snakker om den teknologiske revolusjonen og hvordan alt bare går fortere og fortere. Brett King dokumenterer dette i sin bok Bank 3.0 med følgende statistikk for hvor lang tid det tok fra oppfinnelsen fant sted til at fenomenet var allment utbredt og brukt: Fly: 68 år Kundefokusert forretningsmodell Forstår vi kundenes behov og utvikler vi tilpassede løsninger? Bruker vi prediktive analyser og tilbøyelighetsmodeller for å utpeke mål og kryss-selge? Er våre forslag basert på kundenes behov og belønner kundene oss gjennom økt lojalitet, referanser og ved å bli værende som kunder? Overholder vi kravene i forbrukerbeskyttelsesregelverket? Forstår vi hvordan kundene ønsker å kjøpe og henger vår distribusjonsstrategi sammen med dette? Har vi optimalisert våre kostnader ved å skaffe nye kunder basert på verdiene som våre forslag skaper? Forstår vi hvordan våre kunder ønsker å bli betjent og gjennom hvilke kanaler? Promoterer vi en positiv kundeopplevelse ved etthvert kontaktpunkt? Styring og mennesker MULIGGJØRE Regulering og kapitalstyring Telefon: 50 år Radio: 38 år TV: 22 år PC: 14 år Internett: 7 år ipod: 3 år Facebook: 2 år Vi er alle godt kjent med hvordan teknologien så langt har forandret og påvirket finansbransjen. Alle deler av bransjen har opplevd dette. Fra meglerbransjen med aksjeroboter og nettbasert aksjehandel, via bankene med nettbank og mobilbank, til forsikringsbransjen med både tegning av forsikringer og skadeoppgjør via internett. Og i mange underutviklede markeder ser man teknologisk kanskje enda mer spennende tjenester enn det vi kjenner til så langt fra våre hjemmelige markeder. Det man må spørre seg om pr. i dag er selvsagt hva denne stigende innovasjonstakten og kraftig reduserte penetrasjonstiden har å si for egen virksomhets innovasjonskraft, kompetansebehov og endrings-/omstillingsevne. Makroøkonomi For den som driver med kapitalforvaltning, investeringer eller kredittgivning vil makroøkonomi alltid måtte være høyt oppe på radaren. Mens store deler av den vestlige verden i lengre tid har hatt betydelige økonomiske utfordringer, så har norsk økonomi fremstått som relativt beskyttet fra de store utfordringene. Fortsatt har vi et godt statsfinansielt utgangspunkt, arbeidsledigheten er lav og rentenivået er lavt. Imidlertid ser vi for tiden en økende menge informasjon som peker i retning av noe mer usikkerhet. Retningen på boligmarkedet er ikke opplagt like positiv fremover. Antall konkurs- og inkassosaker øker. Det er uenighet og usikkerhet rundt retningen på arbeidsmarkedet fremover. Det er fortsatt ingen dramatikk i verken trender eller tingenes tilstand, men det krever oppmerksomhet fremover. Noe slakkere økonomiske signaler i kombinasjon med regulatoriske endringer gjør at kostnadsutfordringer ikke nødvendigvis kan løses med vekst i det korte perspektivet. Hva betyr dette for bransjen? Det er åpenbart flere ting enn bare regulatoriske endringer som er hot for finansbransjen i tiden som kommer. For langsiktige strategiske formål må enhver leder og ethvert styremedlem fokusere på hva som er mest kritisk for egen virksomhet fremover. Er det: reguleringer? kapital? funding? kompetansetilgang? vekstmuligheter? teknologisk utviklingskapasitet? endringskapasitet og endringskompetanse? Det er i hvert fall ikke åpenbart at svaret er reguleringer.

8 8 FINANSNYTT Risikoutvalget i norske finansinstitusjoner Finansieringsvirksomhetsloven har fått en ny, men lite påaktet bestemmelse. Med endringene i Finansieringsvirksomhetsloven i sommer ble det innført krav om et nytt utvalg i norske finansinstitusjoner. Pr. dags dato kan dog bestemmelsen synes å gi opphav til like mange spørsmål som den gir anvisninger på bedret risikostyring. Kravet om risikoutvalg Kravet om å opprette risikostyringsutvalg finner vi i Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b, 5. ledd. Bestemmelsen lyder slik (vår uthevning): Styret skal overvåke og styre finansinstitusjonens samlede risiko og jevnlig vurdere om finansinstitusjonens styrings- og kontrollordninger er tilpasset risikonivå og omfang av virksomheten. Institusjonen skal ha et risikoutvalg oppnevnt av styret blant de av styremedlemmene som ikke inngår i den faktiske ledelse av virksomheten som skal forberede styrebehandlingen. Departementet kan gjøre unntak fra plikten til å ha risikoutvalg. Det er litt underlig at kravet om dette organet er gjemt bort i en bestemmelse som i utgangspunktet regulerer kravet til interne kapitalbehovsvurderinger, og ikke i stedet er hjemlet i bestemmelser som hører sammen med de paragrafer som for øvrig regulerer kravene til finansinstitusjonenes lovpålagte organer. Dette kan dog kanskje forsvares med sammenhengen mellom utvalgets oppgaver og kravene til de interne risikoog kapitalbehovsvurderingene. Forskjeller i regelverkskravene? Det er flere interessante forskjeller mellom det relativt kortfattede kravet om risikoutvalg i Finansieringsvirksomhetsloven og den mer utfyllende bestemmelsen i CRD IV. For det første stiller CRD IV krav om risikoutvalg i institusjoner som er vesentlige og åpner i siste ledd opp for at nasjonale myndigheter kan tillate at ikke vesentlige institusjoner kombinerer risikoutvalget og revisjonsutvalget. I den norske lovteksten heter det kun at departementet kan gjøre unntak fra plikten til å ha et risikoutvalg. Videre beskriver ikke den norske lovteksten risikoutvalgets oppgaver og ansvarsforhold. CRD IV-teksten inneholder derimot en omfattende beskrivelse av utvalgets oppgaver. På samme måte som den norske paragrafen så defineres utvalgets ansvar som rådgivende/forberedende. CRD IV presiserer at ansvarsområdet er institusjonens eksisterende og fremtidige risikoappetitt og risikostrategi, samt oppfølging av implementeringen av denne strategien. Ytterligere presiserer CRD IV at utvalget skal overvåke i hvilken grad institusjonens prising av sine produkter ut mot kundene fullt ut reflekterer den risikoen som institusjonen bærer, og i motsatt fall skal utvalget gi anvisninger på forbedringer. Hvis den norske bestemmelsens inkludering i paragrafen om ICAAP er ment å være illustrerende for det norske risikoutvalgets arbeidsoppgaver, så er de i så fall av noe snevrere art. Hastverk er lastverk? Finansieringsvirksomhetslovens krav til risikoutvalg åpner opp for en del uklarheter i forhold til revisjonsutvalget. For det første synes definisjonen av

9 FINANSNYTT 9 revisjonsutvalgets arbeidsoppgaver, og da særlig første del av bokstav b), å være til dels overlappende med risikoutvalgets oppgaver. Det heter at: Revisjonsutvalget skal: a. forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen, b. overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c. ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d. vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten. Det er vår erfaring at norske revisjonsutvalg i betydelig grad behandler og følger opp bankenes risikostyring og risikoeksponering. Dersom det skal etableres separate revisjons- og risikostyringsutvalg vil det være nødvendig å avklare arbeidsdelingen mellom de to utvalgene. Videre er det slik at loven gir klart unntak fra plikten til å etablere egne revisjonsutvalg for datterselskaper av finansinstitusjoner når det er etablert revisjonsutvalg på konsern-/ morbanknivå. Lovbestemmelsene om risikoutvalg har ingen tilsvarende unntaksbestemmelse om datterselskaper. Strengt tatt vil man da måtte ende opp med risikoutvalg i hvert selskap, men ett felles revisjonsutvalg. Etter vår vurdering er det, for å gjøre bestemmelsen om risikoutvalg levende og klar, nødvendig med en hurtig forskriftsmessig avklaring av risikoutvalgets posisjon i forhold til revisjonsutvalget. Kravet om et slikt risikoutvalg i norske finansinstitusjoner har sitt opphav i det kommende europeiske kapitalkravsregimet CRD IV. I CRD IV artikkel 76 nr. 3 heter det at: Member States shall ensure that institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities establish a risk committee composed of members of the management body who do not perform any executive function in the institution concerned. Members of the risk committee shall have appropriate knowledge, skills and expertise to fully understand and monitor the risk strategy and the risk appetite of the institution. The risk committee shall advise the management body on the institution s overall current and future risk appetite and strategy and assist the management body in overseeing the implementation of that strategy by senior management. The management body shall retain overall responsibility for risks. The risk committee shall review whether prices of liabilities and assets offered to clients take fully into account the institution s business model and risk strategy. Where prices do not properly reflect risks in accordance with the business model and risk strategy, the risk committee shall present a remedy plan to the management body. Competent authorities may allow an institution which is not considered significant as referred to in the first subparagraph to combine the risk committee with the audit committee as referred to in Article 41 of Directive 2006/43/EC. Members of the combined committee shall have the knowledge, skills and expertise required for the risk committee and for the audit committee.

10 10 FINANSNYTT Internrevisjonens rolle i en stadig mer kompleks verden noen refleksjoner De siste årene har vi sett en finansbransje som omfattes av en stadig økende mengde av komplekse regulatoriske krav samtidig som det er økt fokus på inntjening og egenkapitalavkastning. Økt endringstakt og stadig press på kostnadseffektivitet påvirker risikobildet internrevisjonen skal dekke, samtidig som det stiller økte krav til kompetanse og arbeidsmetoder for internrevisjonen. Internrevisjonens overordnede rolle Styre og ledelse er opptatt av å få sikkerhet for at virksomheten er gjenstand for en betryggende styring og kontroll. Videre er styre og ledelse opptatt av at det er iverksatt hensiktsmessige og effektive prosesser som bidrar til virksomhetens måloppnåelse. Internrevisors viktigste rolle er å bidra aktivt til å gi styret og ledelsen denne tryggheten, og det er også viktig at internrevisor fortsetter å holde fast ved denne viktige rollen. De regulatoriske rammebetingelsene for finansinstitusjoner har en høy endringstakt og blir stadig mer krevende å forholde seg til, både kompetansemessig og systemmessig. Utfordringene fører til at finansinstitusjonene har høy fokus på lønnsomhet og kapitaldekning og forhold som påvirker dette. Kompleksiteten i regelverk og i operasjonelle prosesser, i tillegg til en tøff konkurranse i markedet, påvirker i betydelig grad finansinstitusjonenes muligheter til å kunne oppnå gode resultater. Gode og effektive prosesser inklusiv gode kontrollstrukturer, blir derfor fortsatt svært viktig for virksomhetene i tiden fremover. Internrevisjonens rolle er å vurdere finansinstitusjonenes organisering, prosesser og rutiner i forhold til de konkrete målsettinger styret har fastsatt for virksomheten. Dette innebærer at internrevisjonen ikke bare har en rolle i forhold til risikostyring, internkontroll og compliance med regelverkskrav. Internrevisjonen har også en viktig rolle i å bidra til at virksomheten har effektive og hensiktsmessige prosesser som sikrer størst mulig grad av måloppnåelse i form av effektivitet i prosesser. I en slik utfordrende hverdag er det viktig at styre og ledelse kan ha stort fokus på strategi, taktikk og de viktigste operasjonelle områdene. Det samlede kontrollmiljøet i banken må bidra til å skape trygghet for at sentrale områder fungerer tilfredsstillende. Internrevisjonens rolle i forhold til første- og andrelinjeforsvaret Det er viktig at virksomhetens samlede kontrollstruktur er så kostnadseffektiv som mulig og internrevisjonens rolle må derfor tilpasses det etablerte førsteog andrelinjeforsvar. I praksis innebærer dette at internrevisjonen må ta utgangspunkt i og søke å bygge på de kontroller virksomhetens andrelinjeforsvar utfører (compliance, risikostyring, med videre), og de sentrale ledelseskontrollene som ligger i førstelinjen. I den grad disse kontrollene gir en tilfredsstillende dekning av den aktuelle risikoen, vil internrevisjonen kunne konsentrere sitt arbeid om vurdering og testing av hvor robuste disse kontrollene er. I motsatt fall vil internrevisjonen måtte foreta en mer detaljert gjennomgang av førstelinjeforsvarets egne kontroller. Vår erfaring er at mange finansinstitusjoner ikke i tilstrekkelig grad har tilpasset de ulike forsvarslinjene optimalt for å sikre en kostnadseffektiv kontrollstruktur. Kompetanse Finansinstitusjoner er i stadig større grad kompetansedrevet og behovet for spisskompetanse har økt den senere tiden. Denne utviklingen får også konsekvenser for kompetansebehovet i internrevisjonen i institusjonene. Vi har de senere årene sett at mindre internrevisjonsenheter finner det krevende å opprettholde tilstrekkelig bredde og spisskompetanse på enkelte områder, og har valgt ulike former for outsourcing eller co-sourcingsmodeller for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse. Ved siden av å dekke et kompetansebehov vil outsourcings- og co-sorcingsmodeller kunne gi større fleksibilitet og scaleringsmuligheter i forhold til ressursbehov. Det er spesielt viktig at internrevisjonen klarer å følge med i den utviklingen som skjer på regelverksiden samt i kompleksiteten i IT-miljøer og klarer å fylle internrevisjonensrollen på en god måte også innenfor disse krevende områdene. Fokus på effektive prosesser De fleste finansinstitusjoner har de siste årene hatt stor fokus på kostnader og kostnadseffektivitet. Det er viktig at internrevisjonen finner sin rolle oppi

11 FINANSNYTT 11 Kontroll fokusert Kontroll overvekt Kontroll Prestasjon Prestasjon og kontroll optimalisert KONTROLL Prestasjon overvekt Prestasjon fokusert PRESTASJONER dette. Det kan lett oppstå konflikter mellom kontroll og effektivitet, og det er viktig at internrevisjonen bidrar til at organisasjonen finner den riktige balansen mellom kontroll og prestasjon. Internrevisjonen kan gjennom sin erfaring med forbedring og effektivisering av både kjerne- og støtteprosesser fortsette å være en viktig bidragsyter til at organisasjonen klarer å nå sine effektiviseringsmål, uten at dette går på bekostning av en kvalitativt god og effektiv internkontroll. Mange organisasjoner har gjennomført lean prosjekter som en del av arbeidet med prosessforbedring og effektivisering. Lean handler om å avdekke ujevnheter, overbelastning og sløsing i arbeidsprosesser for å optimalisere kundeverdi og prosessflyt. Dette henger tett sammen med det fokuset internrevisjonen bør ha på effektivitet i virksomhetens prosesser. Dataanalyse i internrevisjonen De senere årene har vi sett at bruk av dataanalyse i stadig større omfang benyttes som en integrert del i ulik faser av internrevisjonen. Dataanalyseverktøy gjør det mulig å ta ut og teste hele populasjoner, slik at vurderinger kan foretas og konklusjoner trekkes med langt større sikkerhet enn ved manuelle tilnærminger. Dataanalyser kan benyttes for alle områder som kan analyseres ved hjelp av strukturerte data. Noen eksempler kan være: På en kostnadseffektiv måte kunne dekke revisjon av hele populasjoner Identifisere store og/eller uvanlige transaksjoner Analysere store datamengder raskt og effektivt Sammenlikne data fra ulike kilder Identifisere trender, avvik og transaksjoner med visse kjennetegn Effektiv bruk av dataanalyse krever en annen kompetanse og andre verktøy enn det internrevisor tradisjonelt har benyttet, og det er viktig at dette hensyntas i vurdering av kompetansebehov og organisering av internrevisjonsfunksjoner fremover. Oppsummering Det er spennende tider for internrevisor, blant annet som følge av strammere regulering av finansinstitusjoner og økt endringstakt. Et mer komplekst risikobilde gjør det mer krevende å være internrevisor, men det gir også muligheter for internrevisjonen til å ta en viktig rolle også i tiden som kommer. Kompetanse er viktig, og vil fortsette å være viktig for at internrevisjonen skal være en relevant og viktig bidragsyter til at finansinstitusjoner har god styring og kontroll i en balansert kombinasjon med en kostnadseffektiv drift.

12 12 FINANSNYTT Er det korrekt at tilfører kapital i bankene? I høringsnotatet om systemviktige institusjoner skriver Finanstilsynet blant annet at Norske banker drar fordeler av at endrede regler for beregning av ren kjernekapital i CRD IV fører til at ren kjernekapitaldekning isolert sett øker som følge av de nye kravene, da gjeldende norske fradragsregler er strengere enn det som følger av CRD IV. Stemmer det? Og stemmer det alltid? Vi har sett litt nærmere på problemstillingen. Kort om forskjellene mellom dagens regelverk og CRD IV: Fradrag for eier-andeler i andre finansinstitusjoner Når det gjelder fradrag i ansvarlig kapital for eierandeler i andre finansinstitusjoner så er dagens regelverk slik: Eierandeler utover 2% av ansvarlig kapital hos den eide finansinstitusjonen skal gå til fradrag i bankens egen ansvarlige kapital Sum av øvrige eierandeler i ansvarlig kapital utstedt av andre finansinstitusjoner skal gå til fradrag i bankens egen ansvarlige kapital for den del av summen som overstiger 10% av egen ansvarlig kapital I tillegg kan banken bli pålagt fradrag for såkalt kapitaldekningsreserve i konsolidert kapitaldekning. Fradrag for kapitaldekningsreserve innebærer at hele det bokførte beløpet av investeringen skal gå til fradrag i bankens egen ansvarlige kapital Alle de tre fradragene nevnt ovenfor skal fordeles med 50% av fradraget i kjernekapitalen og 50% i tilleggskapitalen Under CRD IV vil det i forhold til det ovenstående bli følgende viktige endringer: Fradrag for kapitaldekningsreserve bortfaller Fradragene for eierandeler i andre finansinstitusjoner vil i stedet bestå av følgende: a. Ved vesentlige eierandeler i andre finansinstitusjoner, dvs der man har en eierandel på mer enn 10%, skal eierandeler i rene kjernekapitalinstrumenter utover 10% av egen ren kjernekapital (eventuelt utover 15% av egen ren kjernekapital for sum av utsatt skattefordel og eierandeler) trekkes fra i egen ren kjernekapital, samtidig som eventuelle eierandeler i fondsobligasjoner og ansvarlige lån utstedt av de samme institusjonene går til fradrag i hhv øvrig kjernekapital og tilleggskapital b. Øvrige eierandeler i andre finansinstitusjoner utover 10% av egen ren kjernekapital skal trekkes fra i samme kapitalkvalitetsklasse som det instrumentet man eier representerer for utstederinstitusjonen De beløp som ikke trekkes fra ihht beregningen i a) ovenfor skal i stedet inngå i beregningsgrunnlaget med 250% risikovekt Vi kan merke oss følgende endringer: Visse lettelser i fradragene ved at kapitaldekningsfradraget bortfaller og at grensen for fratrekk for enkeltvise eierandeler øker fra eierandel på 2% til eierandel på 10%. Sistnevnte er dog bare en reell lettelse dersom banken ikke allerede har sum øvrige eierandeler utover 10% av egen kapital da eventuelle eierandeler mellom 2% og 10% i slike tilfeller bare vil flyttes fra den ene fradragskategorien til den andre. Samtidig flyttes fordelingen av fradragene fra 50/50-fordeling mellom kjernekapital og tilleggskapital til å speile kvaliteten på de instrumenter man eier. Dersom man primært eier rene kjernekapitalinstrumenter vil dette redusere den rene kjernekapitalen uten å påvirke samlet kapital. Grensen for beløp som ikke skal trekkes fra reduseres fra 10% av samlet ansvarlig kapital til 10% av ren kjernekapital Hvordan slår dette ut? Vi har foretatt noen eksempel-beregninger. Disse er illustrert i tabellene på neste side.

13 FINANSNYTT 13 Eksempel 1: Vi starter med et enkelt eksempel der bankene kun eier rene kjernekapitalinstrumenter i andre banker. Eksempel 2: La oss også se på en situasjon der bankene dels også er i besittelse av fondsobligasjoner og ansvarlige lån utstedt av andre banker. Bank A B C D Ren kjernekapital før fradrag Fondsobligasjoner Ansvarlig lån Sum ansv. kapital før fradrag Sum poster med eierandel under 2% Eierandel 2-10% Kapitaldekningsreserve (eier > 10%) Sum % av ansvarlig kapital tilsvarer Dagens kapital: Ren kjerne før fradrag Fradrag ren kjerne Ren kjerne Øvrig kjerne Sum kjerne Tilleggskapital Fradrag i tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Nytt regime: Ren kjernekapital før fradrag Fradrag i ren kjernekapital Ren kjernekapital Øvrig kjernekapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Endringer: Ren kjernekapital Samlet kjernekapital Samlet kapital Bank A B C D Ren kjernekapital før fradrag Fondsobligasjoner Ansvarlig lån Sum ansv. kapital før fradrag Sum poster med eierandel under 2% Småposter fondsobligasjoner Småposter ansvarlige lån Eierandel 2-10% Kapitaldekningsreserve (eier > 10%) Vesentlig eierandel: fondsobligasjoner Vesentlig eierandel: ansvarlige lån Sum % av ansvarlig kapital tilsvarer Dagens kapital: Ren kjerne før fradrag Fradrag ren kjerne Ren kjerne Øvrig kjerne Sum kjerne Tilleggskapital Fradrag i tilleggsskap Sum ansvarlig kapital Nytt regime: Ren kjernekapital før fradrag Fradrag i ren kjernekapital Ren kjernekapital Øvrig kjernekapital Fradrag øvrig kjernekapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Endringer: Ren kjernekapital Samlet kjernekapital Samlet ansvarlig kapital Eksempelet viser at for banker med kun ren kjernekapital så stemmer konklusjonen om at bankens samlede ansvarlige kapital øker ved overgangen fra Basel II til CRD IV. For banker som også benytter fondsobligasjoner og ansvarlige lån som en del av sin kapitalstruktur, så kan konklusjonen stemme for samlet ansvarlig kapital, men ikke nødvendigvis for verken ren eller samlet kjernekapital som er det mest kritiske kapitalelementet. I dette eksempelet stemmer konklusjonen i samtlige tilfeller når det gjelder sum ansvarlig kapital, men den stemmer ikke nødvendigvis for verken ren kjernekapital eller samlet kjernekapital. Generelt kan skjæringspunktet beskrives slik: Bortfallet av kapitaldekningsreserve-fradraget og økningen av eierandelsgrensen fra 2% til 10% utgjør lettelser i forhold til dagens fradragsregler, men dersom denne effekten mer enn spises opp av at grunnlaget for å beregne den andelen av investeringene som ikke skal fradras endres fra samlet ansvarlig kapital til ren kjernekapital så vil faktisk kapital bli lavere.

14 Kort om forskjellene mellom dagens regelverk og CRD IV: øvrige viktige forskjeller I tillegg til endringene når det gjelder fradrag for eierandeler i andre finansinstitusjoner bør det nevnes enkelte andre viktige forskjeller med effekter for ansvarlig kapital: Dagens fradrag / tillegg for visse urealiserte gevinster og tap kan forsvinne når man går over til CRD IV CRD IV vil medføre et nytt fradrag for gevinster fra egen kredittverdighet ved derivatposisjoner (det såkalte DVA-fradraget) CRD IV vil medføre et nytt fradrag for såkalt prudent valuation. I den enkle metoden utgjør dette 25% av netto urealiserte gevinster på alle finansielle instrumenter og derivater balanseført til virkelig verdi pluss 0,1% av absoluttverdien av de samme instrumentene I IRB-banker vil det eventuelle beløp som forventet tap overstiger bokførte tapsavsetninger med bli fradratt i ren kjernekapital i sin helhet. I dag kommer dette beløpet til fradrag med halvparten i kjernekapitalen og den andre halvparten i tilleggskapitalen. Den førstnevnte endringen ovenfor er i utgangspunktet nøytral da den under dagens regelverk innebærer eliminering av både tap og gevinster. De tre neste postene vil redusere ren kjernekapital sammenlignet med dagens regelverk. Men unntak av sistnevnte post vil de også redusere samlet ansvarlig kapital. Oppsummert Effektene på bankenes kapital av overgangen fra Basel II til CRD IV av fradraget for eierposter i andre finansinstitusjoner avhenger av forutsetningene som legges til grunn. Kapitalen kan øke, men den kan også bli redusert. Øvrige sentrale endringer vil i hovedtrekk også bidra til redusert kjernekapital. Til sammen gir dette en uforutsigbar nettoeffekt ved overgangen før man har gjort konkrete beregninger for egen bank.

15 FINANSNYTT 15 Alt om årsoppgjøret samlet på én side «Verdt å vite» er KPMGs oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det inneholder de viktigste og mest aktuelle emnene innen skatt, avgift, regnskap, revisjon og andre formelle forhold. Alt samlet på én webside. «Verdt å vite» vil alltid være tilgjengelig og oppdatert, og du får den kunnskapen du trenger når du trenger den. Se mer på verdtavite.kpmg.no

16 16 FINANSNYTT HVORDAN RAPPORTERE OG KOMMUNISERE KAPITALDEKNING UNDER CRD IV? I dagens regelverk (Basel II) er kapitaldekningen enkel å beregne. Den skal tilsvare tilgjengelig ansvarlig kapital dividert med beregningsgrunnlaget. Det er dog ett kompliserende moment for IRB-banker da man i Norge beregninger kapitaldekningsprosenten på basis av et beregningsgrunnlag som inkluderer eventuelle effekter av Basel I-gulvet, noe man stort sett ikke gjør i andre land. Dette er dog nærmest for småting å anse sammenlignet med hvordan det blir under CRD IV (og da ikke på grunn av særnorske forhold primært). Hva er problemet? Under CRD IV innføres en lang rekke bufferkrav i tillegg til minimumskravet på 8,0%. Da det er en rekke særregler relatert til disse bufferkravene blir regnestykkene, og ikke minst presentasjonsformen, langt mer kompleks i fremtiden: det kombinerte bufferkravet består av fire separate buffere: kapitalbevaringsbufferen, den motsykliske kapitalbufferen, systemrisikobufferen og bufferkrav for systemviktige institusjoner for konsern som inkluderer forsikringsvirksomhet skal det ikke beregnes kombinert bufferkrav av den delen av beregningsgrunnlaget som kan henføres til forsikringsselskap

17 Hvordan slår dette ut et eksempel Vi tar utgangspunkt i følgende tre bankkonsern: Bank A B C Beregningsgrunnlag Effekt av Basel I-gulv herav forsikring herav Utland for banker som er underlagt bufferkrav som systemviktig institusjon skal systemrisikobufferen kun beregnes av beregningsgrunnlag som kan tilskrives engasjementer i Norge den motsykliske kapitalbuffer-satsen vil kunne variere mellom ulike land. For banker med kredittengasjementer i ulike land skal det beregnes en vektet motsyklisk kapitalbuffer basert på de enkelte lands motsykliske kapitalbuffer-sats og andelen kredittengasjement i de tilsvarende landene Dette innebærer at en kapitaldekningssats i fremtiden ikke er en kapitaldekningsats. Hvilke av de tre bankene ville du sagt at var mest solid? Bank C fremstår på den tradisjonelle kapitaldekningsstørrelsen som den mest solide, og særlig hvis man ser bort fra effektene av at Basel I-gulvet binder for denne banken. Bank B har faktisk en lavere kapitaldekning (15,0%) enn det uvektede kapitalkravet (18,0%) for banken, men har selvsagt en positiv margin på 1,01%-poeng mot vektet regulatorisk krav for banken. Det er den laveste marginen for alle de tre bankene, og på dette parameteret er Bank A best. På den annen side har bank B den største beløpsmessige marginen mot regulatorisk krav til kapital, noe den da også i utgangspunktet bør ha da den er den største banken. Det kan likevel tenkes at bank B sin virksomhet er reelt sett mindre risikoeksponert enn både bank A og bank C, og at den dermed kunne drevet med en lavere beløpsmessig margin likevel. Hva blir konklusjonen? Vel, konklusjonene er neppe entydige. Men vi kan i det minste oppsummere det til at: CRD IV gjør det vanskeligere for investorer, analytikere og andre interessentgrupper å sammenligne bankenes soliditet Bankene selv må tenke godt gjennom hvordan de i fremtiden ønsker å kommunisere sin reelle soliditet til markedet - herav Utland Ansvarlig kapital Minimumskrav 8,0 % 8,0 % 8,0 % Bevaringsbuffer 2,5 % 2,5 % 2,5 % Motsyklisk buffer 2,5 % 2,5 % 2,5 % Systemrisikobuffer 3,0 % 3,0 % 3,0 % Systemviktig 2,0 % 2,0 % Sum 16,0 % 18,0 % 18,0 % Bank B og C er identifisert som systemviktige. Bank B har et datterselskap som driver forsikring. Både bank B og C er IRB-banker, men Basel I-gulvet binder bare i bank C. I tillegg har både bank B og C engasjementer i to andre land. I disse landene er en motsyklisk bufferkrav-sats på hhv 1,5% og 0%. Dette medfører at vektet motsyklisk bufferkrav-sats er på 2,08% for bank B og 2,03% for bank C (det er i dette eksemplet foretatt en forenkling ved at vi har sett bort fra at deler av beregningsgrunnlaget også omfatter markedsrisiko og operasjonell risiko som ikke skal hensyntas i beregningen av vektet motsyklisk bufferkrav-sats). Disse tre bankene vil få følgende kapitalkrav: Bank A B C Minimumskrav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer Systemviktig Sum kapitalkrav Fordi bankene er av ulik størrelse og driver ulik virksomhet kan disse beløpsmessige kapitalkravene ikke sammenlignes direkte. Vi kan se litt på hvordan den formelle kapitalkravssatsen er i forhold til den virksomhetsvektede kapitalkravssatsen: Bank A B C Samlet kapitalkrav 16,00% 18,00% 18,00% Vektet kapitalkrav 16,00% 13,99% 16,78% I en slik verden kan det tenkes flere ulike parametre for å kommunisere og sammenligne kapitaldekning mellom banker: Bank A B C Kapitaldekning 17,5% 15% 18% Kapitaldekning (beregnings- 17,5% 15% 20% grunnlag ekskl IRB gulv) Margin mot vektet kapitalkrav 1,5% 1,0% 1,2% Margin mot beløpsmessig kapitalkrav

18

19 FINANSNYTT 19 Bankenes egne recovery-planer skal være et omfattende planverk over alle de relevante tiltakene en bank skal kunne iverksette for å gjenopprette sin soliditet, likviditet og tillit når den er utsatt for en livstruende krise. Planene skal definere hvilke triggere som utløser bruken av planen, herunder på hvilke trigger-nivåer planen skal iverksettes. Planen skal også omfatte et sett med definerte krise-scenarioer som skal anvendes for å teste planens realisme. Og er ikke tiltakene i planen realistiske så må banken initiere de endringer og forbedringer som må på plass for å sikre en realistisk redningsplan. Planen må også gi anvisninger på intern og ekstern kommunikasjon i krisesituasjoner, samt operasjonelle beredskapstiltak for å sikre mest mulig uforstyrret drift under en slik krise. Øvrige elementer utover Bail In Det vil bli stilt krav om at bankene, i tillegg til sin ansvarlige kapital, har en minsteandel av seniorgjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital. Før dette er gjennomført vil det ikke bli tillatt for det nevnte bankløsningsfondet å bidra til redning av banken. Det er foreslått at nedskrivningen må tilsvare minst 8% av samlet gjeld og ansvarlig kapital før bankløsningsfondet skal tillates å komme på banen. Hva er de potensielle konsekvensene av Bail In? Den potensielt mest innlysende konsekvensen av et Bail In-regelverk er at investorer i senior bankgjeld kan stå overfor en kredittrisiko som er mer reell enn det de tidligere har lagt til grunn. Alt annet like vil medføre økte kredittspreader (fundingkostnader) for bankene. Utover dette er den foreslåtte prioritetsrekkefølgen, dersom en nedskrivning skal finne sted, av stor betydning. Innskuddskunder innenfor innskuddsgarantiordninger er ikke berørt av dette. For andre større innskuddskunder er det imidlertid av interesse hvor stor buffer av annen uprioritert gjeld som ligger foran dem i nedskrivningsrekkefølgen. For eksempel vil store innskuddskunder i en bank som i utstrakt grad har anvendt finansiering via boligkredittforetak, og som dermed kanskje ikke har noe gjenværende senior obligasjonsgjeld på egen balanse, nestemann ut etter at den ansvarlige kapitalen er nedskrevet. Disse vil således være Eksempel på to bankbalanser der store innskuddskunder og investorer i senior obligasjonsgjeld i svært ulik grad vil være utsatt for Bail In -risiko 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mindre beskyttet (les mer risikoutsatt) enn store innskuddskunder i banker med en betydelig andel senior obligasjonsgjeld. Dette vil kunne påvirke både rentenivået på større innskudd og ikke minst tilgang på store enkeltinnskudd i seg selv. Det foreslåtte Bail In-regelverket bringer således en ny dimensjon inn også i vurderingene av forsvarlig og hensiktsmessig overføringsgrad av boliglån til boligkredittforetak. En annen sak er at, i tillegg til størrelsen på bankens ansvarlige kapital, vil også selve tykkelsen på hvert av lagene senior obligasjonsgjeld og store innskudd kunne ha stor betydning for i hvilken grad disse kreditorene blir utsatt for Bail In -risiko og hvor stor relativ andel av den enkeltes fordring som vil kunne bli nedskrevet. Bail In-mekanismen bringer således nye og kompliserende momenter inn i bankenes kapitalstyring, finansieringsstrategi og avveininger mellom risiko og lønnsomhet. 1 2 Garanterte innskudd Store innskuddskunder Senior obligasjonslån Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Egenkapital Hva er Bail In? Bail In er en regelverksfestet adgang til myndighetsbestemt nedskrivning eller egenkapitalkonvertering av gjeldsposter som senior obligasjonsgjeld, kundeinnskudd, med videre som et ledd i en avvikling eller rekapitalisering av en bank. Visse gjeldsposter skal dog være unntatt fra slik nedskrivning. Følgende typer gjeldsposter er foreslått omfattet av unntaket: innskudd dekket av innskuddsgaranti-ordning sikret gjeld som for eksempel obligasjoner med fortrinnsrett gjeld til ansatte (lønn, etc.) leverandørgjeld relatert til varer og tjenester som brukes i daglig drift gjeldsposter fra betalingsformidling med forfall innen en uke, og interbank-gjeld med forfall innen en uke Nedskrivningene skal skje slik at de rammer de ulike balansepostene i følgende rekkefølge: 1. Egenkapitalen 2. Fondsobligasjonene (hybridkapital) og ansvarlige lån (tilleggskapital) 3. Gjeld til styret og ledelsen 4. Andre subordinerte krav 5. Usikrede, ikke prioriterte krav 6. Innskudd og sikringsfondskrav

20 20 FINANSNYTT Utkast til forskrift om bufferkrav for norske banker Mandag 11. november presenterte Finansdepartementet en høring om både forskriften for systemviktige banker (se Innblikk nr. 22 for mer om denne) og en forskrift om de samlede bufferkravene. Forskriftsforslaget avklarer dessuten at verdipapirforetakene ikke skal være underlagt bufferkravene, samt at tverrsektorielle konsern ikke skal regne bufferkrav for den delen av beregningsgrunnlaget som er relatert til forsikringsvirksomheten. Bakgrunn for forskriften Det nye kapitalkravsregimet vil i praksis bli innført i Norge fra hva gjelder nye bestemmelser om beregningsgrunnlaget og definisjoner av ansvarlig kapital. Innfasingen av selve kapitalkravene har imidlertid allerede startet. Basel III, og CRD IV / CRR, innebærer krav til definerte kapitalbuffere utover de regulatoriske minimumskravene. Gjennom sommerens endringer i Finansieringsvirksomhetsloven ble det kjent hvilke typer buffere norske myndigheter har besluttet å innføre i Norge, nivået på disse og tempoplanen for innfasingen. Viktige brikker gjenstod, blant annet beregningstekniske bestemmelser, hvilke banker som vil bli omfattet av reglene for systemviktige banker og i hvilket omfang en eventuell motsyklisk kapitalbuffer nå vil bli innført. Forskriftene som nå er ute på høring vil besvare de to første spørsmålene, mens vi må vente til desember mht. eventuell motsyklisk kapitalbuffer. Enda et par viktige spørsmål vil gjenstå, nemlig nye norske definisjoner av ansvarlig kapital og eventuelle overgangsbestemmelser relatert til forskjeller mellom dagens definisjoner og nye definisjoner. Hovedtrekk i de foreslåtte bestemmelsene Hovedtrekkene i forskriftsutkastets bestemmelser kan oppsummeres slik: Det såkalte kombinerte bufferkravet skal bestå av kapitalbevaringsbufferen, motsyklisk kapitalbuffer, systemrisikobuffer og bufferkrav for systemviktige banker Bufferkravet skal gjelde både på selskaps-, delkonsern- og konsernnivå For tverrsektorielle konsern skal det ikke beregnes bufferkrav av beregningsgrunnlag fra forsikringsvirksomhet Bufferkravene gjelder heller ikke for verken verdipapirforetak eller holdingselskaper i forsikringskonsern Det kombinerte bufferkravet skal beregnes ved å multiplisere bufferkravsatsene med beregningsgrunnlaget for minstekravet til kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko i henhold til Kapitalkravsforskriftens 2-1 første ledd For banker underlagt krav til buffer for systemviktige institusjoner skal den norske systemrisikobufferen kun gjelde for beregningsgrunnlag som kan henføres til virksomhet i Norge Kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal være et vektet gjennomsnitt av

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer