ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG"

Transkript

1 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1

2 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I følge Rogaland Arbeiderpartis vedtekter vil forslag som ønskes behandlet må være vedtatt innsendt av en partiavdeling, et kommuneparti eller et kommunepartis årsmøte. Dette medfører at følgende forslag; 27, 34, 41, 42 og 43 fremmes av styret i Rogaland Arbeiderparti på vegne av Kvinnenettverket i Rogaland og Internasjonalt utvalg. 1. Innholdsfortegnelse Samferdsel Tysvær Arbeiderparti - Borgøyruten Bjerkreim Arbeiderparti Ny E Eigersund Arbeiderparti Ny E Strand Arbeiderparti Ferge og hurtigbåt tilbudet på sambandet Tau Stavanger Haugesund Arbeiderparti Høyhastighetstog Suldal Arbeiderparti E Helse og Omsorg Bjerkreim Arbeiderparti Helsereform heile kroppen Bjerkreim Arbeiderparti Tanhelsetenesta Eigersund Arbeiderparti Ettervernstilbud for personer med ruslidelser Eigersund Arbeiderparti - Norske MS- pasienter må få den beste behandling! Eigersund Arbeiderparti Skolehelsetjenesten Eigersund Arbeiderparti Tannhelsetjeneste Stavanger Arbeiderparti - Mer forskning på geriatri og eldreomsorg Stavanger Arbeiderparti - Synliggjøring av personer med nedsatt funksjonsevne i folkehelsepolitikken Stavanger Arbeiderparti Kvinner i LAR Gjesdal Arbeiderparti Arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten AUF i Rogaland Tvunget psykisk helsevern Barnehage, Skole og høyere utdanning

3 19. Tysvær Arbeiderparti - SFO Bjerkreim Arbeiderparti Offentleg barnehagedrift Eigersund Arbeiderparti - Flere yrkesgrupper i skolen Eigersund Arbeiderparti Miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler Eigersund Arbeiderparti Mobbing Sola Arbeiderparti Barnehageplass, ikke kontantstøtte Næring og Arbeidsliv Bjerkreim Arbeiderparti Tiltak mot sosial dumping Eigersund Arbeiderparti Bevar Arbeidsmiljøloven AUF i Rogaland Fiskeri og maritim næring Kvinnenettverket i Rogaland Arbeidsmiljøloven Stavanger Arbeiderparti En aktiv næringspolitikk Stavanger Arbeiderparti Nei til rasering av arbeidsmiljøloven Haugesund Arbeiderparti Nettolønnsordningen Haugesund Arbeiderparti Skiensmodellen Haugesund Arbeiderparti Nei til søndagsåpne butikker Haugesund Arbeiderparti Nei til varslede endring av arbeidsmiljøloven.. 21 Internasjonalt Internasjonalt utvalg - Anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat Stavanger Arbeiderparti Anerkjenn Palestina som egen stat AUF i Rogaland - En rettferdig asyl og flyktningpolitikk AUF i Rogaland Palestina Bistand Strand Arbeiderparti Lengeværende asylbarn Oppvekst/levevilkår Bjerkreim Arbeiderparti Barnevern Sauda Arbeiderparti Vold mot barn er en helsetrussel Kvinnenettverket i Rogaland Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Kvinnenettverket i Rogaland Økning av fedrekvote i foreldrepermisjonen Kvinnenettverket i Rogaland Barnefattigdom

4 45. Strand Arbeiderparti Mindreårige asylsøkere Haugesund Arbeiderparti Økt bekjempelse av barnefattigdom Sauda Arbeiderparti Vold mot barn er en helsetrussel Klima, Miljø og Energi Randaberg Arbeiderparti - Forbud mot bruk av kjemiske sprøytemidler der barn og unge oppholder seg Eigersund Arbeiderparti Vi trenger et hjemmemarked for offshore fornybar energi! Eigersund Arbeiderparti Siragrunnen vindpark Eigersund Arbeiderparti Vi må redusere helseplagene som følger av lokal luftforurensning i byene våre! AUF i Rogaland Veien mot fornybarsamfunnet Sauda Arbeiderparti Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja 35 Kultur og fritid Stavanger Arbeiderparti Livssynsnøytralt seremonibygg Haugesund Arbeiderparti - Ideelle organisasjoner Uttalelser Eigersund Arbeiderparti Tigging Eigersund Arbeiderparti - Store deler av Vesten stenger dørene for syriske flyktninger Eigersund Arbeiderparti Nei til salg av Norge! Stavanger Arbeiderparti En mer rettferdig ekspropriasjonserstatning Strand Arbeiderparti Syriske flyktninger Haugesund Arbeiderparti Kommunestruktur Gjesdal Arbeiderparti Offentlige tjenester, tannhelsetjeneste, SFO, Klima og Livssynsnøytrale seremonirom, E39, dobbeltspor og Ålgårdbanen Bjerkreim Arbeiderparti Helseforsikring Sauda Arbeiderparti - EU/EØS

5 1 Samferdsel Tysvær Arbeiderparti - Borgøyruten Rogaland Ap skal arbeide for at alle veglause øyer med fast busetnad skal ha offentleg kommunikasjon/skyssbåt. (Jfr. Samferdselslova 22) Bjerkreim Arbeiderparti Ny E39 Ved val av trase for ny E- 39 Sandnes - Kristiansand må hensynet til jordvern vektleggjast sterkt. Rune Gjedrem sitt alternativ må difor også utgreiast Eigersund Arbeiderparti Ny E39 Eigersund Arbeiderparti vil at alternative traseer til ny E39 skal utredes ved planlegging av ny firefelts motorvei mellom Søgne og Ålgård. Begrunnelse Forutsetningene for utbygging/utbedring av E39 er endret ved at samferdselsministeren har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede firefelts motorvei med hastighet på 110 km/t på strekningen Søgne - Ålgård. En slik løsning vil kreve andre trasevalg på deler av strekningen. I utredningen av trasevalg bør ulike alternativer vurderes for å sikre de beste løsningene i forhold til miljø, reisetid, sikkerhet og arbeids- og bosettingsmønster Strand Arbeiderparti Ferge og hurtigbåt tilbudet på sambandet Tau Stavanger. Fergetilbudet på kveldstid på ukedagene har en frekvens på 1t og 20 minutter fra kl 20 om kvelden. Samtidig brukes reserve fergen Stord i pendler tidene med begrenset effektivitet. Hurtigbåttilbudet på ettermiddagen er fjernet. Strand Arbeiderparti ber Fylkestingsgruppen jobbe aktivt for å få et bedre og mer kundetilpasset tilbud i sambandet. 5

6 Begrunnelse Tau sambandet er et av Norges største pendler samband. Av Strand kommunes innbyggere pendler mere enn 1000 til arbeid på Nord- Jæren og i tillegg kommer skoleelever/studenter. Sambandet trafikkeres i dag av to moderne ferger med stor kapasitet, men med lavere frekvens enn tidligere. Den snart 30 år gamle fergen STORD brukes som supplerings ferge i pendler tidene på morgen og ettermiddag. På kveldstid trafikkeres sambandet bare av EN ferge slik at det er 1t 20 min mellom hver ferge på kveldstid. Strand Kommune har flere ganger hatt samtaler med fylkeskommunens politiske ledelse og NORLED uten at disse har vært interessert i en diskusjon rundt et bedre tilbud for de reisende. Utnyttelsen av den kapasitet som er tildelt sambandet er ikke riktig i forhold til de behov og reisemønster som de reisende har. Strand Kommune har kommet med konkrete innspill på effektiv utnyttelse av materiell ved hver høring uten at disse har blitt hensyntatt. Fra har en også fjernet hurtigbåt tilbudet kl fra Stavanger til Tau da Hurtigbåt mellom Stavanger- Haugesund ble lagt ned, noe som ytterligere reduserte tilbudet til pendlerne fra Tau Haugesund Arbeiderparti Høyhastighetstog Forslag: Haugesund Ap ønsker at høyhastighetstog over Haukeli revurderes med vekt på både vare- og Persontransport Begrunnelse: I en tid der den tradisjonelle jernbanen årlig utsettes for ødeleggelser pga flom og andre naturkatastrofer, er det naturlig å se på andre traséer enn de vi har idag. I hele Europa bygges nå ut høyhastighetsbaner som skal frakte store mengder passasjerer fra by til by. Ikke bare er dette mer tidseffektivt enn fly, men det er også langt mer klimavennlig. I Europa har en sett at reiser som tar mindre enn 2-2,5 timer med tog, konkurrerer ut flyreiser på samme strekning i tid. I snitt kan det se ut som 70% flytter fra fly til tog. En trasé over Haukeli vil også kunne ivareta varetransporten som forventes å økes kraftig når Rogfastsambandet står ferdig i 2023 vi flytter varer fra vei til bane. Investeringen er i størrelsesorden det vi gjør årlig på sokkelen

7 Suldal Arbeiderparti E134 Suldal Arbeidarparti støttar fullt ut Statens Vegvesen si tilråding om å gje E 134 Haukelidvegen høgaste prioritet som nytt hovudsamband mellom Vestlandet og Austlandet. Suldal Arbeidarparti vil også peike på at for store delar av Rogaland vil Rv 13 bli ein særs viktig tilknytningsveg til Haukelivegen. Det krev opprustning og rassikring av Rv 13 som må kome med i komande NTP. Vi håpar på tilslutnad frå Rogaland Arbeiderparti på årsmøtet Mars 78 Helse og Omsorg Bjerkreim Arbeiderparti Helsereform heile kroppen Det må startast ein prosess for å gi tannhelse og syn like økonimiske vilkår som øvrige helsetenester. Ordninga bør innrettast med eigenandel ved behandling av tenner og syn, samt "tak" for maksimale utgifter på år. Eit slikt tak kan eventuelt samordnast med dagens tak for utgifter til lege og medisin. Administreringa av ordninga kan kanskje byggjast på eksisterande register for helsetenester. Ordninga bør vera gratis for born, ungdom og pensjonistar. Ei slik ordning vil vera solidarisk overfor personar som i dag har høge utgifter til tannhelse og til syn. Ordninga må kunna finansierast over offentlege budsjett, evt. med auke i skattar. Me får då eit spleiselag i god sosialdemokratisk ånd Bjerkreim Arbeiderparti Tanhelsetenesta Arbeiderpartiet må sikre at det framleis vert tannhelseteneste i kommunane. Ei sentralisering vil ikkje tene innbyggarane. Grunngjeving med eit eksempel: Tannhelsetenesta i Bjerkreim vert sentralisert til Gjesdal eller Egersund. Eleven vert innkalla til tannsjekk kl Mor eller far som arbeider i Sandnes må kjøre fra jobb, hente eleven på skulen i Bjerkreim, kjøre til Egersund/Gjesdal, vente til sjekken er ferdig, kjøre eleven tilbake til skulen i Bjerkreim og så kjøre til Sandnes på jobb att. Fornuftig?? 7

8 Eigersund Arbeiderparti Ettervernstilbud for personer med ruslidelser Eigersund Arbeiderparti mener at det må etableres et ettervernstilbud (ettervernskoordinator) med statlige øremerkede midler for personer med ruslidelser som har gjennomgått en form for spesialisert behandling og er rusfri. Begrunnelse Lover og retningslinjer knyttet til fagfeltet rus- og psykiatri gir tydelige krav og forventninger i forhold til forebygging, oppfølging og behandling av personer med ruslidelser. I flere år har det vært fokus på styrkingstiltak i førstelinjen, og forsøk på å få til en helhetlig og sømløs rusmiddelbehandling hvor rusomsorg, psykiatri, barnevern og primærhelsetjeneste skal samarbeide. Begrepet ettervern og fokuset på denne viktige, men sårbare fasen er mangelfull. Tilbakefall etter rusbehandling er en del av symptombildet og en stor utfordring. En person som har vært aktiv i et rusmiljø i flere år, har sammensatte behov og utfordringer på flere områder og har fortsatt behov for tett oppfølging. Et koordinert ettervernstilbud vil bidra til en raskere reetablering i samfunnet. Det er viktig å styrke kunnskapen om og synliggjøre de komplekse utfordringene denne gruppen står overfor. For å sikre at reetableringen går best mulig må en jobbe for et sømløst tjenestetilbud og tett samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. For å oppleve livsmestring og bli i stand til å styre eget liv må det arbeides aktivt i forhold til bolig, økonomi, aktivitet, nettverksarbeid, pårørendearbeid i tillegg til den enkeltes psykiske og fysiske helse. Eigersund Arbeiderparti mener at det uavhengig av bosted skal være et tilgjengelig ettervernstilbud for å forebygge tilbakefall og styrke personene i reetableringen i samfunnet Eigersund Arbeiderparti - Norske MS- pasienter må få den beste behandling! Arbeiderpartiet mener at norske MS- pasienter i mye større grad må få mulighet til cellegiftbehandling med stamcellestøtte (HSCT), og at forskning på videreutvikling av HSCT prioriteres. Begrunnelse I Sverige har over 70 ms- pasienter fått HSCT siden 2004, og 68% av disse har ikke sykdomsaktivitet fem år etter behandlingen, og flere har ikke sykdomsaktivitet ti år etter behandling. Behandlingen fungerer mye bedre enn bremsemedisineringen som gis i Norge i dag, en behandling som gir betydelige bivirkninger som senker livskvaliteten sterkt. 8

9 Eigersund Arbeiderparti Skolehelsetjenesten Arbeiderpartiet mener at skolehelsetjenesten i kommunene må styrkes, og at midlene som bevilges til dette, øremerkes. Begrunnelse: Skolehelsetjenesten er lovpålagt i all grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges berdiftshelsetjeneste. Tjenesten har et "frisktfokus" og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. >> Ifølge barneombudet mangler det helsesøstre i 1500 stillinger for å nå helsedirektoratets anbefalte minstenorm for skolehelsetjeneste. Det er til stor bekymring at barn i vanskelige situasjoner ikke blir fanget opp tidlig nok, siden helsesøster ikke er tilgjengelig på skolen Eigersund Arbeiderparti Tannhelsetjeneste Arbeiderpartiet foreslår at ytelsene fra folketrygden utvides til å omfatte gratis tannhelsetjeneste Begrunnelse Dette vil være viktig for en bedret folkehelse og lavere sykefravær Stavanger Arbeiderparti - Mer forskning på geriatri og eldreomsorg. Forslag: Staten øker tilskuddet til Forskningsrådet med en øremerket pott satt av til forskning på geriatri og eldreomsorg. Begrunnelse: Eldreomsorgen er en av de viktigste velferdstjenestene vi har i Norge og en av nøkkelfunksjonene til kommunene. For den enkelte skal disse tjenestene gi en bedre hverdag enten de får hjelp i hjemmet, via sykehjemsplass, dagsenter eller andre aktivitetstilbud. Likevel viser «Innovasjon i omsorg» NOU 2011:11 at det historisk har vært gjort relativt lite forskningsarbeid innenfor eldreomsorgen og de elders behov. Et enda bredere forskningsgrunnlag vil gi større faglig tyngde til eldreomsorgen som en del av helse- og omsorgsektoren i Norge, økte statusen til dem som jobber der og ikke minst gi bedre tjenester. 9

10 Tidligere har man øremerket midler innenfor Forskningsrådet til psykisk helse. Det er i dag bred enighet om at nettopp denne øremerkingen har gjort at det har kommet økt kunnskap på dette feltet, og økt fokus, som vi ellers ikke hadde oppnådd. Tiden er nå inne for å ta et lignende løft for eldreomsorgen og geriatri. I dag er de aller fleste sykehjem og andre offentlige institusjoner innenfor dette området opptatt av faglig utvikling og utveksling mellom sine ansatte. Det er derfor stor grunn til og tro at ny forskning raskt kan tas opp i den daglige driften ute i kommunene og at det vil oppstå et positivt samspill mellom de kommunale tjenestene og forskningsmiljøene Stavanger Arbeiderparti - Synliggjøring av personer med nedsatt funksjonsevne i folkehelsepolitikken Forslag: Rogaland Arbeiderparti mener det er behov for en samlet nasjonal forskningsstrategi knyttet til folkehelseutfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Begrunnelse: 15 % av befolkningen har nedsatt funksjonsevne. Det betyr personer i Norge. Dersom berørte familiemedlemmer inkluderes, blir antallet vesentlig høyere. Mange av de problemene personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier møter har til nå i bestefall vært undervurdert, i verstefall neglisjert, i norske offentlige dokumenter på folkehelseområdet og i levekårsundersøkelser. Personer med en funksjonsnedsettelse er i større grad enn andre utsatt for helseplager av ulik art og grad. Det gjelder blant annet overvekt, høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom, slag, astma, mage- tarmbesvær, smerter, søvnvansker og psykiske helseplager. Samt livsstilsrelaterte helseutfordringer som overvekt og vanskeligheter med å gjennomføre et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Dårligere helse forekommer også oftere hos pårørende som yter omsorg. Den ulikheten i helse kan blant annet handle om boforholdene, økonomisk utrygghet og utilstrekkelighet, redusert skole-, utdannings- og arbeidslivsdeltagelse, diskriminering, redusert samfunnsmessig deltagelse, sosial ekskludering, manglende tilgjengelighet, redusert sosialt nettverk og/eller utilstrekkelig helseoppfølging. Denne helseulikheten har stor betydning fordi det, i motsetning til selve funksjonsnedsettelsen, er mulig å gjøre noe med. Forskningsbasert kunnskap om levekår for personer med en utviklingshemning er svært mangelfull ettersom de sjelden inngår i statistikk eller får anledning til å uttrykke seg om sin egen situasjon (de som kan det). En studie fra september 2014 viser at utviklingshemning er et svært vanlig eksklusjonskriterium i medisinsk forskning. For å øke mulighetene til å oppnå god helse og at flest mulig personer med nedsatt funksjonsevne kan få utnytte sitt potensiale til å leve et godt og lengre liv ønsker Stavanger 10

11 Arbeiderparti å koble sammen politikk knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne med folkehelsepolitikk. Bare da blir det mulig å synliggjøre en stor gruppe som i høyeste grad er berørt av problematikken knyttet til sosial ulikhet i helse, men som er mye mindre synlig enn mange andre grupper Stavanger Arbeiderparti Kvinner i LAR Forslag: Kvinner i LAR skal bli tilbudt prevensjonsveiledning og gratis prevensjon. Begrunnelse: Unngå uønskede svangerskap for kvinner i en sårbar gruppe Gjesdal Arbeiderparti Arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten Gjesdal Arbeiderparti vil arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten og at den finansieres av det offentlige som helsetjenester for øvrig AUF i Rogaland Tvunget psykisk helsevern Ifølge straffeloven 44 kan ikke en person straffes dersom den i høy grad er psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i gjerningsøyeblikket. Fra 2003 til 2012 ble 45 drapspersoner i Norge som står bak 51 drap dømt til tvungent psykisk helsevern. I Norge er prinsippet per dags dato at pasientene skal tilbakeføres til lavest mulig behandlingsnivå når de er klare for det. Ofte kommer disse menneskene inn i kommunalbolig så raskt legene mener de er klare for det. Rettspsykiater Pål Grøndal utttalte i oktober 2014 at Når personen ikke lenger er aktiv psykotisk er veien ut av sykehuset for kort. Ofte vil det være mer en psykose som utgjør risikomomentene. For en pårørende til et drapsoffer føles det krenkende å møte drapsmannen ute på gaten etter to år. At rettspsykiaterne selv mener regelverket er for dårlig viser at her må loven endres. 11

12 Sikkerhetsavdelingen på Dikemarks sykehus er Norges største sikkerhetsavdeling. Her sitter mange av Norges 170 pasienter som er dømt til psykisk helsevern. På Dikemarks finnes det verken politi eller vakter, kun helsepersonell. I Sverige er sitasjonen en helt annen. Der har de egne fengsler for de som dømmes til tvungent psykisk helsevern, bak en seks meter høy mur og over 250 kameraer. I Sverige regnes alle som tilregnelige, uansett hvilken sykdom de har. Alle får en dom, og for noen er dommen behandling. Likevel skal alle stå ansvarlige. Selv om de psykiske symptomene har forsvunnet, er det flere andre spørsmål. Som for eksempel hvorfor personen har gjort lovbruddet og hva som er motivet. Rogaland Arbeiderparti mener Norge må innføre samme ordningen som i Sverige, hvor de som dømmes til tvungent psykisk helsevern får en dom hvor de står ansvarlige for sine handlinger. Det skal bygges egne fengsler for disse gjerningspersonene. Her skal det være helsepersonell, vakter og politi med mye bedre sikkerhet enn dagens løsning. Rogaland Arbeiderparti vil at: Norge innfører samme ordning rundt tvungent psykisk helsevern som i Sverige De som dømmes til tvungent psykisk helsevern får en dom og står ansvarlige for sine handlinger Det bygges egne fengsler for de som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Her skal det være høy sikkerhet, med helsepersonell, politi og vakter Barnehage, Skole og høyere utdanning Tysvær Arbeiderparti - SFO Rogaland Ap ynskjer ein plan for skulefritidsordninga, slik at det blir eit likeverdig og godt tilbod over heile landet. Det må leggast spesielt vekt på læring gjennom leik, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp og deltaking i fritids- og kulturaktiviteter. Jobbe for bedre samarbeid mellom SFO, kulturskule og lokale idretts- og aktivitetstilbod. Det må arbeidast for å innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Sørge for å sikre makspris for SFO. 12

13 Bjerkreim Arbeiderparti Offentleg barnehagedrift Mange kommunar opplever problem knytta til finansieringa av kommunale/private barnehagar. Kommunal støtte til kommersielle barnehagar er regulert i høve til driftskostnadane med kommunale barnehagar. Derfor vert budsjetta til dei kommunale barnehagane skrelle, for å få redusert støtta til dei kommersielle.likevel kan dei kommersielle barnehagane visa til store overskot. Finansieringa av barnehagane bør gjennomgås, og det må lagast ordningar som gir kommuna rett til å overta drifta av dei kommersielle barnehagane. Det samsvarar ikkje med sosialdemokratisk ideologi å oppretthalda eit marknadstyrt system for barnehagedrift. På same måten som me slår ring om den offentlege skulen, bør me slå ring om offentleg barnehagedrift Eigersund Arbeiderparti - Flere yrkesgrupper i skolen Eigersund Arbeiderparti vil at tidlig innsats skal styrkes gjennom ansettelse av miljøterapeuter i grunnskolen. Begrunnelse Lærerne har i dag i stor grad ansvar for oppfølgingen av sosialpedagogiske tiltak i skolen. Gjennom ansettelse av miljøterapeuter i grunnskolen (sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere) vil en i større grad kunne frigjøre lærere til undervisning, samtidig som det kan samarbeides om tiltak for eleven i og utenfor klasserommet. Tidlig innsats handler om å identifisere hvilke utfordringer enkelte elever har og sette inn riktig hjelp til rett tid i samarbeid med skole, skolehelsetjeneste og andre instanser. Dette vil medføre et mer målrettet, systematisk og forebyggende arbeid som i et langsiktig perspektiv kan være med å påvirke redusert frafall i videregående opplæring og dermed gi økte muligheter i arbeidslivet

14 Eigersund Arbeiderparti Miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler Arbeiderpartiet mener det skal opprettes miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler med mål om økt gjennomføring av videregående opplæring. Begrunnelse Fullført videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for å få til en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet. Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. Personer som ikke har fullført videregående har gjennomsnittlig lavere inntekt, høyere arbeidsledighet og benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd enn de som har fullført. I tillegg er det en sterk sammenheng mellom frafall fra videregående opplæring, sosial ekskludering, dårlig helse, rus, kriminalitet og dårlige materielle levekår. Det er stor sammenheng mellom elevers psykiske helse og rusproblematikk sett i sammenheng med frafall i videregående skole. En rekke elever har et større behov for en annen oppfølging enn det som ligger innenfor lærerens ansvar og mulighet i det daglige. Dette krever et annet fokus og en annen tilnærming enn det som det er tradisjon for i skolen i dag. Miljøterapeuter med nødvendig sosialfaglig kompetanse kan avdekke enkelte elevers behov for oppfølging både i og utenfor skolen. I samråd med elev/ foresatte, sosialrådgiver og skole kan miljøterapeuter arbeide målrettet og systematisk for at eleven skal få tilrettelagt opplæring ut fra behov. Miljøterapeuter vil kunne jobbe med tiltak både på individ og systemnivå og samtidig være en pådriver for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i skolen Eigersund Arbeiderparti Mobbing Arbeiderpartiet mener det skal lovpålegges opprettelse av beredskapteam mot mobbing i alle kommuner. Begrunnelse Mobbing er en utfordring for mange elever i skole og barnehage. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev - dvs.cirka én elev i hver klasse - blir mobbet hver dag i flere år. Et beredskapsteam mot mobbing skal bestå av fagpersoner som skal være beredt til å gå inn i akutte og fastlåste mobbesituasjoner der enten skolens vanlige rutiner ikke strekker til eller der elever og foresatte opplever at skolen ikke reagerer. Et velfungerende beredskapsteam vil være en viktig nøytral part for barn, foreldre og skole i en fastlåst situasjon

15 Sola Arbeiderparti Barnehageplass, ikke kontantstøtte Med Stoltenberg i førersetet ble lovfestet rett til barnehage en realitet. Det andre partier og regjeringer bare hadde snakket om, satte hans regjering ut i livet. Nå er det slik at fyller du ett år innen 1.september har du rett til barnehageplass den høsten. Men Sola Arbeiderparti vil mer! Alle undersøkelser viser at den store majoritet ville valgt barnehage fremfor kontantstøtte for sine barn, hvis de hadde mulighet. Sola Ap vil ha to barnehageopptak i året og ingen nedre aldersgrense for å få plass. Vi vil bruke pengene på barnehageplass til alle som ønsker det, og ikke kontantstøtte. 358 Næring og Arbeidsliv Bjerkreim Arbeiderparti Tiltak mot sosial dumping Ved kontraktsinngåelse med tilbyder innen offentlig anbud i bygg- og anleggsbransjen skal tilbyder sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuell underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtaler eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte Eigersund Arbeiderparti Bevar Arbeidsmiljøloven Eigersund arbeiderparti vil bevare dagens arbeidsmiljølov. Begrunnelse Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov er et stort tilbakeslag for arbeidstakeres rettigheter. Forslagene til ny arbeidsmiljølov ble sendt ut på høring uten at regjeringen gikk i dialog med arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjonene. Dette bryter fundamentalt med trepartssamarbeidet, som er en av hovedpilarene i den norske modellen. Regjeringens forslag om mulighet for midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder vil ha mange, negative konsekvenser. HMS, arbeidsmiljø og lønn blir dårligere, og bedriftene vil gi de ansatte mindre opplæring og utdanning. Bankene gir sjelden boliglån til de som ikke har fast stilling, og det gir økt, økonomisk usikkerhet for den enkelte. Økt adgang til midlertidige ansettelser vil ikke få flere inn i arbeid, slik regjeringen hevder. Forskning på midlertidige stillinger i Sverige, Danmark og i andre, europeiske land, viser tvert i mot at økt midlertidighet gir færre, fast ansatte. Ny arbeidsmiljølov vil gi folk mindre forutsigbarhet, mindre fritid og mer arbeidspress. Kvinner rammes spesielt, siden økt adgang til midlertidighet åpner for diskriminering av gravide og 15

16 småbarnsforeldre. Ny arbeidsmiljølov svekker også muligheten for å få bukt med uønsket deltid, fordi færre vil få faste stillinger. Kampen for likelønn vil settes tiår tilbake i tid. Eigersund Arbeiderparti vil ha sterke rammer for et ryddig arbeidsliv, med et godt vern av arbeidstakere og et godt trepartssamarbeid AUF i Rogaland Fiskeri og maritim næring I Norge er havbruk og fiskeri en av våre aller viktigste næringer fordi det er en bærekraftig ressurs under ansvarlig bruk. Vi har gjort enorme fremskritt innen akvakultur og spesielt i vårt område er dette en svært viktig inntekts- og arbeidskilde. Fiskerinæringen har vært en byggestein for Norge så lenge vi kan huske. Dette er også en politikk som har mye å si for distriktene. Norge eksporterer i dag over 2000 ulike fiskeriprodukter til nesten 150 land. AUF i Rogaland har som mål at fiskerinæringen skal være så bærekraftig som mulig. Vi må legge press på Nærings- og Fiskeridepartementet om at de skal legge en strategi om at bærekraftighet bør være ett grunnleggende prinsipp for all utvikling i Norge, og verden for øvrig. Denne strategien skal slå fast at en politikk for bærekraftig utvikling må bygge på hovedprinsippene om rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet. Vi må alltid etterlyse en tydelig politikk som tar dette på alvor. Det er viktig at vi verner om havressursene våre, slik at også fremtidige generasjoner skal kunne nyte godt av disse. Vi mener derfor at vi må være strengere på kvotene utgitt, og slå hardt ned på de som fisker mer enn kvoten tilsier. Det kan ikke være noen trålere og sjarker som skal få fiske alle kvotene. Dette vil svekke arbeidstakerne og fiskeryrket kan dø ut. Vi kan i flere land se at dette skjer. De store rederiene legger i dag press på å bli enda større, og vi må da finne reguleringer som kan forhindre at dette skjer. Vi må sette fiskerinæringen på internasjonal dagsorden der kunnskapsutveksling og gode avtaler skaper en bedre framtid. Dette krever en sterk statlig styring av fiskeområdene. Vi må derfor sørge for at kystvakten har de ressursene og mandatene de trenger for å verne om våre ressurser i havet. Det er også viktig at det ikke bare er kortsiktig profitt som driver fiskerinæringen, men også de som tenker fremtidsrettet. Et annet problem er sjømat fra Norge som fraktes til andre land for å ferdigstilles, for eksempel Kina, fordi det er mer økonomisk lønnsomt. Etter at sjømaten er ferdigpakket, blir den fraktet tilbake til Norge. Denne produksjonsmåten slipper ut mer klimagasser enn nødvendig og blir en unødig belastning for klimaet. AUF i Rogaland mener det må utbedres rammevilkår for norsk industri, slik at det blir lønnsomt å ferdigstille mat, spesielt fisk, i Norge. Fiskerinæringen er også viktig sett i et miljøperspektiv. Dårlig forvaltning av næringen kan ha store konsekvenser, og i verste fall være katastrofale. Manglende kunnskap påvirker økosystemet i havet og utrydder viktige arter. Et godt debattert område er arealpolitikken innen fiskerinæringen, og vi ser at det kan oppstå konflikter der fiskerne har måttet vike for blant annet petroleumsindustrien. AUF i Rogaland mener at vi må satse på mer offshore vindkraft, og derfor vil det fortsette å være noen konflikter som fiskerinæringen dessverre må vike for. Med det sagt så må det legges strenge vilkår på hvor offshore vindmøller skal igangsettes og at det på best mulig måte unngår områder med høy fiskebestand. Ved å komprimere på denne måten vil vi sørge for et klimanøytralt og bærekraftig samfunn. 16

17 Oppdrettsfisk er en enorm industri i Norge, spesielt i Rogaland, og det er også et av de mest debatterte industriene i vårt område. Det er nemlig veldig viktig at vi beholder det biologiske mangfoldet i Norge, og da må det spesielt iverksettes bedre vern rundt oppdrettsområder. AUF i Rogaland ønsker at det fortsatt stilles strenge krav til havbruksnæringen, og tilstrekkelige kontroller for å sikre rutinene rundt kvalitet, luseforekomst, rømning og fiskevelferd. Om kravene brytes må det iverksettes strenge tiltak slik at dette ikke forekommer igjen. Lus er et av de største problemene for oppdrettsindustrien og vi mener at næringen må være veldig forsiktige med bruk av avlusningsmidler på oppdrettsfisken, da dette kan gjøre lusen resistent. AUF i Rogaland mener at bedre forskning må til slik at vi på langsiktig basis blir kvitt problemet med lusebestanden. Den maritime næringen er noe vi i AUF i Rogaland er veldig stolte av i vårt distrikt. De fleste bedriftene forbundet med den maritime næringen er veldig flinke til å ta i mot lærlinger og satse på mer innovative og miljøvennlige løsninger for deres bedrift. De har vist dette ved at mange rederier har begynt å satse på LNG- båter og elektrifiserte skip. Dette må applauderer og støttes oppom av politikerne, dette er nemlig veien å gå for at vi på lang sikt skal få mer av transporten over fra vei til vann. AUF i Rogaland mener at den maritime næringen skal bli oppfordret til å velge flere miljøvennlige løsninger og vi vil derfor rettferdiggjøre losavgiften slik at det er den funksjonelle arealet som blir avgiftsbelagt. Rogaland Arbeiderparti vil: Arbeide for at fiske langs kysten blir utført i henhold til utgitte kvoter og strenge konsekvenser ved overfiske Sette reguleringer for fiskekvoter som sørger for å bevare næringen Utbedre rammevilkår for norsk industri, slik at det blir mer lønnsomt å ferdigstille sjømat i Norge Utvikle økonomiske insentiver og støtteordninger for mer bærekraftig produsert mat fra fiskerier Ha en diskusjon om norsk arealbruk i Nordsjøen Opprettholde et strengt vern for å forhindre rømming av oppdrettslaks og ubalanse hos det biologiske mangfoldet Begrense bruk av avlusningsmidler på oppdrettsfisk, og forske på mer langsiktig løsning mot lus Rettferdiggjøre losavgiften for miljøvennlige skip Kvinnenettverket i Rogaland Arbeidsmiljøloven Forslag: Arbeiderpartiet må kjempe for at de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven, spesielt midlertidig ansettelser, ikke blir innført. Det vil få store økonomiske-, sosiale konsekvenser for arbeidsledige enslige kvinner som skal forsørge sine barn. Begrunnelse: Jobb nummer en er arbeid for alle. Det er av avgjørende betydning for fremtidens velferdssamfunn at vi tar i bruk alle ressursene som finnes i arbeidsmarkedet, både norske og 17

18 utenlandske. Arbeidsmiljøloven, slik den er i dag, gir ansatte trygghet med tanke på å unngå sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Med en endring i Arbeidsmiljøloven, vil arbeidsledige enslige kvinner med barn, gå en uviss framtid i møte, konsekvensen kan bli økt fattigdom. Jobb nummer to blir derfor å sikre at alle får muligheten til fast arbeid Stavanger Arbeiderparti En aktiv næringspolitikk Forslag: Rogaland Fylkeskommune må føre en aktiv næringspolitikk med fokus på kommunens rolle som tilrettelegger for ny etablering, utvikling og innovasjon. Begrunnelse: Den forventede nedgangen i aktivitet og etterspørsel fra petroleumsnæringen stiller krav til omstillingsevne i vårt næringsliv. Stavanger Arbeiderpartiet ønsker en særlig innsats for økt vekst og sysselsetting i næringer som regionen har gode forutsetninger for å lykkes med. For å få til dette kreves en aktiv næringspolitikk fra kommunen. I dag ligger den aktive delen næringspolitikk på Nord- Jæren i Greater Stavanger. Arbeidet som skjer her er bra, men vi mener at fylkeskommunen må utvikle sin egen rolle som tilrettelegger og aktør tydeligere. Stavanger Arbeiderparti mener at kommunene og fylketskommunen må: - tilrettelegge bedre for gründerhus og samarbeidsarenaer som Mess&Order, Innovation Dock og Absinten. - øke andelen Offentlige Utviklingskontrakter (OFU) der kommunen og næringslivet går sammen i innovasjonsprosjekter - ta initiativ til et eget prosjekt for å få flere forretningsengler i Rogaland som kan bidra med kapital til grundere. Forretningsengel er en privat investor som ikke bare bidrar med kapital inn i en bedrift, men også med kompetanse, nettverk og tid Stavanger Arbeiderparti Nei til rasering av arbeidsmiljøloven Den 28 januar 2015 gikk de store arbeidstakerorganisasjonene, LO, YS og UNIO ut en politisk streik for å markere motstanden mot de endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen nå foreslår. I denne saken har regjeringen gjennomført høringer uten at det er tatt hensyn til de høringssvarene som er kommet. Blant annet har Arbeidstilsynet gitt et høringssvar der de gir til dels sterke kommentarer på at noen av de foreslåtte endringene vil gi store uheldige 18

19 konsekvenser for arbeidstakerne. Stavanger Arbeiderparti forstår derfor godt at arbeidstakerorganisasjonen velger å markere sin motstand mot de forslagene regjeringen har lagt frem. Når det gjelder forslaget om å åpne for mer midlertidighet så bruker regjeringen argumenter om at dette vil få mer av de som står utenfor bi arbeidslivet inn i arbeidslivet. Stavanger Arbeiderparti mener at all erfaring fra andre land viser at det ikke kommer flere inn i arbeidslivet ved bruk av midlertidighet. Det som skjer er at andelen midlertidige stiger på bekostning av fast ansatte blant de som allerede er inne i arbeidslivet. Når det gjelder forslaget om å tillate alle butikker å ha åpent om søndagene så støttes dette verken av LO eller organisasjonen som representerer butikkeierne, da dette vil føre med mindre fri for de butikkansatte og høyere kostnader for butikkeierne. Dette igjen vil gi dyrere varer for kundene. Målinger viser og at det er stor motstand i befolkningen for å åpne butikkene på søndagen. Dette er både for at folk ønsker en dag i uka som er litt annerledes og fordi at med søndagsåpne butikker så vil det føre til press på at andre tjenester og må være åpen på søndagene. Stavanger Arbeiderparti mener at ved å overse denne motstanden så har regjeringen lite gangsyn. Da er det ideologien i stede for fornuften som styrer. Vedtak: Rogaland Arbeiderparti forstår at de store arbeidstakerorganisasjonen går til politisk streik mot raseringen av arbeidsmiljøloven. Rogaland Arbeiderparti ber Arbeiderpartiets stortingspolitikere å jobbe mot regjeringens forslag. Rogaland Arbeiderparti mener at hvis regjeringen får igjennom sine forslag nå må Arbeiderpartiet forbedre arbeidsmiljøloven igjen når de kommer i regjering i Haugesund Arbeiderparti Nettolønnsordningen Forslag: Haugesund Ap ønsker at nettolønnsordningen økes vesentlig og at det vurderes å fjerne taket innenfor begrensede områder. Videre må utdanningen samles rundt maritime sentra Begrunnelse: I regionen der Haugesund er regionssenter, blir det viktig å lage et nav (HUB) der all utdanning innen Maritim Næring ivaretas. I regionen er det en sterk maritime klynge, som er forutsetningen for å videreutvikle Haugesund som maritim hovedstad. Det samme vil gjelde de andre maritime klyngene langs kysten. Men for å nå dette målet, må klyngen ansvarliggjøres i forhold til å ta ansvar for lærlinger og kadetter, mens staten må følge opp med støtteordninger som nettolønnsordningen. Nettolønnsordningen har ført til at mange norske sjøfolk har beholdt sine 19

20 stillinger og rekrutteringen til yrkene er økende. Nettolønnsordningen, slik den er idag, ble innført av den rødgrønne regjeringen Haugesund Arbeiderparti Skiensmodellen Innkjøpspraksis i offentlig sektor må forbedres for å forebygge korrupsjon, sikre arbeidstakerrettigheter, hindre sosial dumping, stille krav til bruk av lærlinger, hindre barnearbeid og sikre gode etiske retningslinjer Skiensmodellen (Med tilføyelse under punkt 16) 1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde. 2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk. 5. Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden. 6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (Gjelder norske bedrifter). 7. Etter ligningsloven 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands saker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på Byggeplassen. 8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker. 9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gi oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene. 11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr ,- pr. hverdag. 12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 20

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget Tiltak mot sosial dumping Arkivsaknr: 15/242 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/1118 K2-X50 Per Kristian Bjønnes Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet 12.02.2015 005/15 Kommunestyret 26.02.2015

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping Innkjøpskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78554/2015 2015/6567 601 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Organisasjonsutvalget 26.01.2016 15/155 Formannskapet 28.01.2016 Anskaffelser

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard Nestleder

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Personalsjef/ass rådmann Espen Bjørnsund Gundersen og formannskapssekretær Kari Ingvaldsen.

Fra administrasjonen møtte: Personalsjef/ass rådmann Espen Bjørnsund Gundersen og formannskapssekretær Kari Ingvaldsen. Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 19.10.2016 Møtetid: 09:00 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Arbeidsgiverrepresentanter: Rådmann Ola Morten

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Sosial dumping, retningsliner for Seljord kommune

Sosial dumping, retningsliner for Seljord kommune Seljord kommune Arkiv: 48 Saksnr.: 2015/1601-1 Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen Direkte tlf.: 35065130 Dato: 02.10.2015 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 29.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:17. PÅ LIK LINJE

HØRINGSSVAR NOU 2016:17. PÅ LIK LINJE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/2262-1 28.02.2017 Kjell Arne Lie / tlf 41577731 HØRINGSSVAR NOU 2016:17. PÅ LIK LINJE Innledning

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

«Skiensmodellen» og svart arbeid. Rene anskaffelser i det offentlige. Hvordan unngå de useriøse? Oslo 10. desember 2015

«Skiensmodellen» og svart arbeid. Rene anskaffelser i det offentlige. Hvordan unngå de useriøse? Oslo 10. desember 2015 «Skiensmodellen» Et viktig vedtak i kampen mot useriøsitet og svart arbeid. Rene anskaffelser i det offentlige. Hvordan unngå de useriøse? Oslo 10. desember 2015 ser at Skien alene ikke kan få bukt med

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: Kl. 09:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: Kl. 09:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Einar

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS UTFORDRINGEN IDAG 3 829 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Norge trenger en ny regjering!

Norge trenger en ny regjering! Norge trenger en ny regjering! Vi i Arbeiderpartiet har gjennom mange år jobbet hardt for å bli et land med små forskjeller. Vårt likhetssamfunn har gjort Norge til et forbilde for mange andre land. Utjevning

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer