ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG"

Transkript

1 ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1

2 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I følge Rogaland Arbeiderpartis vedtekter vil forslag som ønskes behandlet må være vedtatt innsendt av en partiavdeling, et kommuneparti eller et kommunepartis årsmøte. Dette medfører at følgende forslag; 27, 34, 41, 42 og 43 fremmes av styret i Rogaland Arbeiderparti på vegne av Kvinnenettverket i Rogaland og Internasjonalt utvalg. 1. Innholdsfortegnelse Samferdsel Tysvær Arbeiderparti - Borgøyruten Bjerkreim Arbeiderparti Ny E Eigersund Arbeiderparti Ny E Strand Arbeiderparti Ferge og hurtigbåt tilbudet på sambandet Tau Stavanger Haugesund Arbeiderparti Høyhastighetstog Suldal Arbeiderparti E Helse og Omsorg Bjerkreim Arbeiderparti Helsereform heile kroppen Bjerkreim Arbeiderparti Tanhelsetenesta Eigersund Arbeiderparti Ettervernstilbud for personer med ruslidelser Eigersund Arbeiderparti - Norske MS- pasienter må få den beste behandling! Eigersund Arbeiderparti Skolehelsetjenesten Eigersund Arbeiderparti Tannhelsetjeneste Stavanger Arbeiderparti - Mer forskning på geriatri og eldreomsorg Stavanger Arbeiderparti - Synliggjøring av personer med nedsatt funksjonsevne i folkehelsepolitikken Stavanger Arbeiderparti Kvinner i LAR Gjesdal Arbeiderparti Arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten AUF i Rogaland Tvunget psykisk helsevern Barnehage, Skole og høyere utdanning

3 19. Tysvær Arbeiderparti - SFO Bjerkreim Arbeiderparti Offentleg barnehagedrift Eigersund Arbeiderparti - Flere yrkesgrupper i skolen Eigersund Arbeiderparti Miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler Eigersund Arbeiderparti Mobbing Sola Arbeiderparti Barnehageplass, ikke kontantstøtte Næring og Arbeidsliv Bjerkreim Arbeiderparti Tiltak mot sosial dumping Eigersund Arbeiderparti Bevar Arbeidsmiljøloven AUF i Rogaland Fiskeri og maritim næring Kvinnenettverket i Rogaland Arbeidsmiljøloven Stavanger Arbeiderparti En aktiv næringspolitikk Stavanger Arbeiderparti Nei til rasering av arbeidsmiljøloven Haugesund Arbeiderparti Nettolønnsordningen Haugesund Arbeiderparti Skiensmodellen Haugesund Arbeiderparti Nei til søndagsåpne butikker Haugesund Arbeiderparti Nei til varslede endring av arbeidsmiljøloven.. 21 Internasjonalt Internasjonalt utvalg - Anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat Stavanger Arbeiderparti Anerkjenn Palestina som egen stat AUF i Rogaland - En rettferdig asyl og flyktningpolitikk AUF i Rogaland Palestina Bistand Strand Arbeiderparti Lengeværende asylbarn Oppvekst/levevilkår Bjerkreim Arbeiderparti Barnevern Sauda Arbeiderparti Vold mot barn er en helsetrussel Kvinnenettverket i Rogaland Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Kvinnenettverket i Rogaland Økning av fedrekvote i foreldrepermisjonen Kvinnenettverket i Rogaland Barnefattigdom

4 45. Strand Arbeiderparti Mindreårige asylsøkere Haugesund Arbeiderparti Økt bekjempelse av barnefattigdom Sauda Arbeiderparti Vold mot barn er en helsetrussel Klima, Miljø og Energi Randaberg Arbeiderparti - Forbud mot bruk av kjemiske sprøytemidler der barn og unge oppholder seg Eigersund Arbeiderparti Vi trenger et hjemmemarked for offshore fornybar energi! Eigersund Arbeiderparti Siragrunnen vindpark Eigersund Arbeiderparti Vi må redusere helseplagene som følger av lokal luftforurensning i byene våre! AUF i Rogaland Veien mot fornybarsamfunnet Sauda Arbeiderparti Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja 35 Kultur og fritid Stavanger Arbeiderparti Livssynsnøytralt seremonibygg Haugesund Arbeiderparti - Ideelle organisasjoner Uttalelser Eigersund Arbeiderparti Tigging Eigersund Arbeiderparti - Store deler av Vesten stenger dørene for syriske flyktninger Eigersund Arbeiderparti Nei til salg av Norge! Stavanger Arbeiderparti En mer rettferdig ekspropriasjonserstatning Strand Arbeiderparti Syriske flyktninger Haugesund Arbeiderparti Kommunestruktur Gjesdal Arbeiderparti Offentlige tjenester, tannhelsetjeneste, SFO, Klima og Livssynsnøytrale seremonirom, E39, dobbeltspor og Ålgårdbanen Bjerkreim Arbeiderparti Helseforsikring Sauda Arbeiderparti - EU/EØS

5 1 Samferdsel Tysvær Arbeiderparti - Borgøyruten Rogaland Ap skal arbeide for at alle veglause øyer med fast busetnad skal ha offentleg kommunikasjon/skyssbåt. (Jfr. Samferdselslova 22) Bjerkreim Arbeiderparti Ny E39 Ved val av trase for ny E- 39 Sandnes - Kristiansand må hensynet til jordvern vektleggjast sterkt. Rune Gjedrem sitt alternativ må difor også utgreiast Eigersund Arbeiderparti Ny E39 Eigersund Arbeiderparti vil at alternative traseer til ny E39 skal utredes ved planlegging av ny firefelts motorvei mellom Søgne og Ålgård. Begrunnelse Forutsetningene for utbygging/utbedring av E39 er endret ved at samferdselsministeren har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede firefelts motorvei med hastighet på 110 km/t på strekningen Søgne - Ålgård. En slik løsning vil kreve andre trasevalg på deler av strekningen. I utredningen av trasevalg bør ulike alternativer vurderes for å sikre de beste løsningene i forhold til miljø, reisetid, sikkerhet og arbeids- og bosettingsmønster Strand Arbeiderparti Ferge og hurtigbåt tilbudet på sambandet Tau Stavanger. Fergetilbudet på kveldstid på ukedagene har en frekvens på 1t og 20 minutter fra kl 20 om kvelden. Samtidig brukes reserve fergen Stord i pendler tidene med begrenset effektivitet. Hurtigbåttilbudet på ettermiddagen er fjernet. Strand Arbeiderparti ber Fylkestingsgruppen jobbe aktivt for å få et bedre og mer kundetilpasset tilbud i sambandet. 5

6 Begrunnelse Tau sambandet er et av Norges største pendler samband. Av Strand kommunes innbyggere pendler mere enn 1000 til arbeid på Nord- Jæren og i tillegg kommer skoleelever/studenter. Sambandet trafikkeres i dag av to moderne ferger med stor kapasitet, men med lavere frekvens enn tidligere. Den snart 30 år gamle fergen STORD brukes som supplerings ferge i pendler tidene på morgen og ettermiddag. På kveldstid trafikkeres sambandet bare av EN ferge slik at det er 1t 20 min mellom hver ferge på kveldstid. Strand Kommune har flere ganger hatt samtaler med fylkeskommunens politiske ledelse og NORLED uten at disse har vært interessert i en diskusjon rundt et bedre tilbud for de reisende. Utnyttelsen av den kapasitet som er tildelt sambandet er ikke riktig i forhold til de behov og reisemønster som de reisende har. Strand Kommune har kommet med konkrete innspill på effektiv utnyttelse av materiell ved hver høring uten at disse har blitt hensyntatt. Fra har en også fjernet hurtigbåt tilbudet kl fra Stavanger til Tau da Hurtigbåt mellom Stavanger- Haugesund ble lagt ned, noe som ytterligere reduserte tilbudet til pendlerne fra Tau Haugesund Arbeiderparti Høyhastighetstog Forslag: Haugesund Ap ønsker at høyhastighetstog over Haukeli revurderes med vekt på både vare- og Persontransport Begrunnelse: I en tid der den tradisjonelle jernbanen årlig utsettes for ødeleggelser pga flom og andre naturkatastrofer, er det naturlig å se på andre traséer enn de vi har idag. I hele Europa bygges nå ut høyhastighetsbaner som skal frakte store mengder passasjerer fra by til by. Ikke bare er dette mer tidseffektivt enn fly, men det er også langt mer klimavennlig. I Europa har en sett at reiser som tar mindre enn 2-2,5 timer med tog, konkurrerer ut flyreiser på samme strekning i tid. I snitt kan det se ut som 70% flytter fra fly til tog. En trasé over Haukeli vil også kunne ivareta varetransporten som forventes å økes kraftig når Rogfastsambandet står ferdig i 2023 vi flytter varer fra vei til bane. Investeringen er i størrelsesorden det vi gjør årlig på sokkelen

7 Suldal Arbeiderparti E134 Suldal Arbeidarparti støttar fullt ut Statens Vegvesen si tilråding om å gje E 134 Haukelidvegen høgaste prioritet som nytt hovudsamband mellom Vestlandet og Austlandet. Suldal Arbeidarparti vil også peike på at for store delar av Rogaland vil Rv 13 bli ein særs viktig tilknytningsveg til Haukelivegen. Det krev opprustning og rassikring av Rv 13 som må kome med i komande NTP. Vi håpar på tilslutnad frå Rogaland Arbeiderparti på årsmøtet Mars 78 Helse og Omsorg Bjerkreim Arbeiderparti Helsereform heile kroppen Det må startast ein prosess for å gi tannhelse og syn like økonimiske vilkår som øvrige helsetenester. Ordninga bør innrettast med eigenandel ved behandling av tenner og syn, samt "tak" for maksimale utgifter på år. Eit slikt tak kan eventuelt samordnast med dagens tak for utgifter til lege og medisin. Administreringa av ordninga kan kanskje byggjast på eksisterande register for helsetenester. Ordninga bør vera gratis for born, ungdom og pensjonistar. Ei slik ordning vil vera solidarisk overfor personar som i dag har høge utgifter til tannhelse og til syn. Ordninga må kunna finansierast over offentlege budsjett, evt. med auke i skattar. Me får då eit spleiselag i god sosialdemokratisk ånd Bjerkreim Arbeiderparti Tanhelsetenesta Arbeiderpartiet må sikre at det framleis vert tannhelseteneste i kommunane. Ei sentralisering vil ikkje tene innbyggarane. Grunngjeving med eit eksempel: Tannhelsetenesta i Bjerkreim vert sentralisert til Gjesdal eller Egersund. Eleven vert innkalla til tannsjekk kl Mor eller far som arbeider i Sandnes må kjøre fra jobb, hente eleven på skulen i Bjerkreim, kjøre til Egersund/Gjesdal, vente til sjekken er ferdig, kjøre eleven tilbake til skulen i Bjerkreim og så kjøre til Sandnes på jobb att. Fornuftig?? 7

8 Eigersund Arbeiderparti Ettervernstilbud for personer med ruslidelser Eigersund Arbeiderparti mener at det må etableres et ettervernstilbud (ettervernskoordinator) med statlige øremerkede midler for personer med ruslidelser som har gjennomgått en form for spesialisert behandling og er rusfri. Begrunnelse Lover og retningslinjer knyttet til fagfeltet rus- og psykiatri gir tydelige krav og forventninger i forhold til forebygging, oppfølging og behandling av personer med ruslidelser. I flere år har det vært fokus på styrkingstiltak i førstelinjen, og forsøk på å få til en helhetlig og sømløs rusmiddelbehandling hvor rusomsorg, psykiatri, barnevern og primærhelsetjeneste skal samarbeide. Begrepet ettervern og fokuset på denne viktige, men sårbare fasen er mangelfull. Tilbakefall etter rusbehandling er en del av symptombildet og en stor utfordring. En person som har vært aktiv i et rusmiljø i flere år, har sammensatte behov og utfordringer på flere områder og har fortsatt behov for tett oppfølging. Et koordinert ettervernstilbud vil bidra til en raskere reetablering i samfunnet. Det er viktig å styrke kunnskapen om og synliggjøre de komplekse utfordringene denne gruppen står overfor. For å sikre at reetableringen går best mulig må en jobbe for et sømløst tjenestetilbud og tett samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. For å oppleve livsmestring og bli i stand til å styre eget liv må det arbeides aktivt i forhold til bolig, økonomi, aktivitet, nettverksarbeid, pårørendearbeid i tillegg til den enkeltes psykiske og fysiske helse. Eigersund Arbeiderparti mener at det uavhengig av bosted skal være et tilgjengelig ettervernstilbud for å forebygge tilbakefall og styrke personene i reetableringen i samfunnet Eigersund Arbeiderparti - Norske MS- pasienter må få den beste behandling! Arbeiderpartiet mener at norske MS- pasienter i mye større grad må få mulighet til cellegiftbehandling med stamcellestøtte (HSCT), og at forskning på videreutvikling av HSCT prioriteres. Begrunnelse I Sverige har over 70 ms- pasienter fått HSCT siden 2004, og 68% av disse har ikke sykdomsaktivitet fem år etter behandlingen, og flere har ikke sykdomsaktivitet ti år etter behandling. Behandlingen fungerer mye bedre enn bremsemedisineringen som gis i Norge i dag, en behandling som gir betydelige bivirkninger som senker livskvaliteten sterkt. 8

9 Eigersund Arbeiderparti Skolehelsetjenesten Arbeiderpartiet mener at skolehelsetjenesten i kommunene må styrkes, og at midlene som bevilges til dette, øremerkes. Begrunnelse: Skolehelsetjenesten er lovpålagt i all grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges berdiftshelsetjeneste. Tjenesten har et "frisktfokus" og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. >> Ifølge barneombudet mangler det helsesøstre i 1500 stillinger for å nå helsedirektoratets anbefalte minstenorm for skolehelsetjeneste. Det er til stor bekymring at barn i vanskelige situasjoner ikke blir fanget opp tidlig nok, siden helsesøster ikke er tilgjengelig på skolen Eigersund Arbeiderparti Tannhelsetjeneste Arbeiderpartiet foreslår at ytelsene fra folketrygden utvides til å omfatte gratis tannhelsetjeneste Begrunnelse Dette vil være viktig for en bedret folkehelse og lavere sykefravær Stavanger Arbeiderparti - Mer forskning på geriatri og eldreomsorg. Forslag: Staten øker tilskuddet til Forskningsrådet med en øremerket pott satt av til forskning på geriatri og eldreomsorg. Begrunnelse: Eldreomsorgen er en av de viktigste velferdstjenestene vi har i Norge og en av nøkkelfunksjonene til kommunene. For den enkelte skal disse tjenestene gi en bedre hverdag enten de får hjelp i hjemmet, via sykehjemsplass, dagsenter eller andre aktivitetstilbud. Likevel viser «Innovasjon i omsorg» NOU 2011:11 at det historisk har vært gjort relativt lite forskningsarbeid innenfor eldreomsorgen og de elders behov. Et enda bredere forskningsgrunnlag vil gi større faglig tyngde til eldreomsorgen som en del av helse- og omsorgsektoren i Norge, økte statusen til dem som jobber der og ikke minst gi bedre tjenester. 9

10 Tidligere har man øremerket midler innenfor Forskningsrådet til psykisk helse. Det er i dag bred enighet om at nettopp denne øremerkingen har gjort at det har kommet økt kunnskap på dette feltet, og økt fokus, som vi ellers ikke hadde oppnådd. Tiden er nå inne for å ta et lignende løft for eldreomsorgen og geriatri. I dag er de aller fleste sykehjem og andre offentlige institusjoner innenfor dette området opptatt av faglig utvikling og utveksling mellom sine ansatte. Det er derfor stor grunn til og tro at ny forskning raskt kan tas opp i den daglige driften ute i kommunene og at det vil oppstå et positivt samspill mellom de kommunale tjenestene og forskningsmiljøene Stavanger Arbeiderparti - Synliggjøring av personer med nedsatt funksjonsevne i folkehelsepolitikken Forslag: Rogaland Arbeiderparti mener det er behov for en samlet nasjonal forskningsstrategi knyttet til folkehelseutfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Begrunnelse: 15 % av befolkningen har nedsatt funksjonsevne. Det betyr personer i Norge. Dersom berørte familiemedlemmer inkluderes, blir antallet vesentlig høyere. Mange av de problemene personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier møter har til nå i bestefall vært undervurdert, i verstefall neglisjert, i norske offentlige dokumenter på folkehelseområdet og i levekårsundersøkelser. Personer med en funksjonsnedsettelse er i større grad enn andre utsatt for helseplager av ulik art og grad. Det gjelder blant annet overvekt, høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom, slag, astma, mage- tarmbesvær, smerter, søvnvansker og psykiske helseplager. Samt livsstilsrelaterte helseutfordringer som overvekt og vanskeligheter med å gjennomføre et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Dårligere helse forekommer også oftere hos pårørende som yter omsorg. Den ulikheten i helse kan blant annet handle om boforholdene, økonomisk utrygghet og utilstrekkelighet, redusert skole-, utdannings- og arbeidslivsdeltagelse, diskriminering, redusert samfunnsmessig deltagelse, sosial ekskludering, manglende tilgjengelighet, redusert sosialt nettverk og/eller utilstrekkelig helseoppfølging. Denne helseulikheten har stor betydning fordi det, i motsetning til selve funksjonsnedsettelsen, er mulig å gjøre noe med. Forskningsbasert kunnskap om levekår for personer med en utviklingshemning er svært mangelfull ettersom de sjelden inngår i statistikk eller får anledning til å uttrykke seg om sin egen situasjon (de som kan det). En studie fra september 2014 viser at utviklingshemning er et svært vanlig eksklusjonskriterium i medisinsk forskning. For å øke mulighetene til å oppnå god helse og at flest mulig personer med nedsatt funksjonsevne kan få utnytte sitt potensiale til å leve et godt og lengre liv ønsker Stavanger 10

11 Arbeiderparti å koble sammen politikk knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne med folkehelsepolitikk. Bare da blir det mulig å synliggjøre en stor gruppe som i høyeste grad er berørt av problematikken knyttet til sosial ulikhet i helse, men som er mye mindre synlig enn mange andre grupper Stavanger Arbeiderparti Kvinner i LAR Forslag: Kvinner i LAR skal bli tilbudt prevensjonsveiledning og gratis prevensjon. Begrunnelse: Unngå uønskede svangerskap for kvinner i en sårbar gruppe Gjesdal Arbeiderparti Arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten Gjesdal Arbeiderparti vil arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten og at den finansieres av det offentlige som helsetjenester for øvrig AUF i Rogaland Tvunget psykisk helsevern Ifølge straffeloven 44 kan ikke en person straffes dersom den i høy grad er psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i gjerningsøyeblikket. Fra 2003 til 2012 ble 45 drapspersoner i Norge som står bak 51 drap dømt til tvungent psykisk helsevern. I Norge er prinsippet per dags dato at pasientene skal tilbakeføres til lavest mulig behandlingsnivå når de er klare for det. Ofte kommer disse menneskene inn i kommunalbolig så raskt legene mener de er klare for det. Rettspsykiater Pål Grøndal utttalte i oktober 2014 at Når personen ikke lenger er aktiv psykotisk er veien ut av sykehuset for kort. Ofte vil det være mer en psykose som utgjør risikomomentene. For en pårørende til et drapsoffer føles det krenkende å møte drapsmannen ute på gaten etter to år. At rettspsykiaterne selv mener regelverket er for dårlig viser at her må loven endres. 11

12 Sikkerhetsavdelingen på Dikemarks sykehus er Norges største sikkerhetsavdeling. Her sitter mange av Norges 170 pasienter som er dømt til psykisk helsevern. På Dikemarks finnes det verken politi eller vakter, kun helsepersonell. I Sverige er sitasjonen en helt annen. Der har de egne fengsler for de som dømmes til tvungent psykisk helsevern, bak en seks meter høy mur og over 250 kameraer. I Sverige regnes alle som tilregnelige, uansett hvilken sykdom de har. Alle får en dom, og for noen er dommen behandling. Likevel skal alle stå ansvarlige. Selv om de psykiske symptomene har forsvunnet, er det flere andre spørsmål. Som for eksempel hvorfor personen har gjort lovbruddet og hva som er motivet. Rogaland Arbeiderparti mener Norge må innføre samme ordningen som i Sverige, hvor de som dømmes til tvungent psykisk helsevern får en dom hvor de står ansvarlige for sine handlinger. Det skal bygges egne fengsler for disse gjerningspersonene. Her skal det være helsepersonell, vakter og politi med mye bedre sikkerhet enn dagens løsning. Rogaland Arbeiderparti vil at: Norge innfører samme ordning rundt tvungent psykisk helsevern som i Sverige De som dømmes til tvungent psykisk helsevern får en dom og står ansvarlige for sine handlinger Det bygges egne fengsler for de som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Her skal det være høy sikkerhet, med helsepersonell, politi og vakter Barnehage, Skole og høyere utdanning Tysvær Arbeiderparti - SFO Rogaland Ap ynskjer ein plan for skulefritidsordninga, slik at det blir eit likeverdig og godt tilbod over heile landet. Det må leggast spesielt vekt på læring gjennom leik, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp og deltaking i fritids- og kulturaktiviteter. Jobbe for bedre samarbeid mellom SFO, kulturskule og lokale idretts- og aktivitetstilbod. Det må arbeidast for å innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Sørge for å sikre makspris for SFO. 12

13 Bjerkreim Arbeiderparti Offentleg barnehagedrift Mange kommunar opplever problem knytta til finansieringa av kommunale/private barnehagar. Kommunal støtte til kommersielle barnehagar er regulert i høve til driftskostnadane med kommunale barnehagar. Derfor vert budsjetta til dei kommunale barnehagane skrelle, for å få redusert støtta til dei kommersielle.likevel kan dei kommersielle barnehagane visa til store overskot. Finansieringa av barnehagane bør gjennomgås, og det må lagast ordningar som gir kommuna rett til å overta drifta av dei kommersielle barnehagane. Det samsvarar ikkje med sosialdemokratisk ideologi å oppretthalda eit marknadstyrt system for barnehagedrift. På same måten som me slår ring om den offentlege skulen, bør me slå ring om offentleg barnehagedrift Eigersund Arbeiderparti - Flere yrkesgrupper i skolen Eigersund Arbeiderparti vil at tidlig innsats skal styrkes gjennom ansettelse av miljøterapeuter i grunnskolen. Begrunnelse Lærerne har i dag i stor grad ansvar for oppfølgingen av sosialpedagogiske tiltak i skolen. Gjennom ansettelse av miljøterapeuter i grunnskolen (sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere) vil en i større grad kunne frigjøre lærere til undervisning, samtidig som det kan samarbeides om tiltak for eleven i og utenfor klasserommet. Tidlig innsats handler om å identifisere hvilke utfordringer enkelte elever har og sette inn riktig hjelp til rett tid i samarbeid med skole, skolehelsetjeneste og andre instanser. Dette vil medføre et mer målrettet, systematisk og forebyggende arbeid som i et langsiktig perspektiv kan være med å påvirke redusert frafall i videregående opplæring og dermed gi økte muligheter i arbeidslivet

14 Eigersund Arbeiderparti Miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler Arbeiderpartiet mener det skal opprettes miljøterapeut stillinger i alle videregående skoler med mål om økt gjennomføring av videregående opplæring. Begrunnelse Fullført videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for å få til en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet. Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. Personer som ikke har fullført videregående har gjennomsnittlig lavere inntekt, høyere arbeidsledighet og benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd enn de som har fullført. I tillegg er det en sterk sammenheng mellom frafall fra videregående opplæring, sosial ekskludering, dårlig helse, rus, kriminalitet og dårlige materielle levekår. Det er stor sammenheng mellom elevers psykiske helse og rusproblematikk sett i sammenheng med frafall i videregående skole. En rekke elever har et større behov for en annen oppfølging enn det som ligger innenfor lærerens ansvar og mulighet i det daglige. Dette krever et annet fokus og en annen tilnærming enn det som det er tradisjon for i skolen i dag. Miljøterapeuter med nødvendig sosialfaglig kompetanse kan avdekke enkelte elevers behov for oppfølging både i og utenfor skolen. I samråd med elev/ foresatte, sosialrådgiver og skole kan miljøterapeuter arbeide målrettet og systematisk for at eleven skal få tilrettelagt opplæring ut fra behov. Miljøterapeuter vil kunne jobbe med tiltak både på individ og systemnivå og samtidig være en pådriver for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i skolen Eigersund Arbeiderparti Mobbing Arbeiderpartiet mener det skal lovpålegges opprettelse av beredskapteam mot mobbing i alle kommuner. Begrunnelse Mobbing er en utfordring for mange elever i skole og barnehage. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev - dvs.cirka én elev i hver klasse - blir mobbet hver dag i flere år. Et beredskapsteam mot mobbing skal bestå av fagpersoner som skal være beredt til å gå inn i akutte og fastlåste mobbesituasjoner der enten skolens vanlige rutiner ikke strekker til eller der elever og foresatte opplever at skolen ikke reagerer. Et velfungerende beredskapsteam vil være en viktig nøytral part for barn, foreldre og skole i en fastlåst situasjon

15 Sola Arbeiderparti Barnehageplass, ikke kontantstøtte Med Stoltenberg i førersetet ble lovfestet rett til barnehage en realitet. Det andre partier og regjeringer bare hadde snakket om, satte hans regjering ut i livet. Nå er det slik at fyller du ett år innen 1.september har du rett til barnehageplass den høsten. Men Sola Arbeiderparti vil mer! Alle undersøkelser viser at den store majoritet ville valgt barnehage fremfor kontantstøtte for sine barn, hvis de hadde mulighet. Sola Ap vil ha to barnehageopptak i året og ingen nedre aldersgrense for å få plass. Vi vil bruke pengene på barnehageplass til alle som ønsker det, og ikke kontantstøtte. 358 Næring og Arbeidsliv Bjerkreim Arbeiderparti Tiltak mot sosial dumping Ved kontraktsinngåelse med tilbyder innen offentlig anbud i bygg- og anleggsbransjen skal tilbyder sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuell underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtaler eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte Eigersund Arbeiderparti Bevar Arbeidsmiljøloven Eigersund arbeiderparti vil bevare dagens arbeidsmiljølov. Begrunnelse Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov er et stort tilbakeslag for arbeidstakeres rettigheter. Forslagene til ny arbeidsmiljølov ble sendt ut på høring uten at regjeringen gikk i dialog med arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjonene. Dette bryter fundamentalt med trepartssamarbeidet, som er en av hovedpilarene i den norske modellen. Regjeringens forslag om mulighet for midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder vil ha mange, negative konsekvenser. HMS, arbeidsmiljø og lønn blir dårligere, og bedriftene vil gi de ansatte mindre opplæring og utdanning. Bankene gir sjelden boliglån til de som ikke har fast stilling, og det gir økt, økonomisk usikkerhet for den enkelte. Økt adgang til midlertidige ansettelser vil ikke få flere inn i arbeid, slik regjeringen hevder. Forskning på midlertidige stillinger i Sverige, Danmark og i andre, europeiske land, viser tvert i mot at økt midlertidighet gir færre, fast ansatte. Ny arbeidsmiljølov vil gi folk mindre forutsigbarhet, mindre fritid og mer arbeidspress. Kvinner rammes spesielt, siden økt adgang til midlertidighet åpner for diskriminering av gravide og 15

16 småbarnsforeldre. Ny arbeidsmiljølov svekker også muligheten for å få bukt med uønsket deltid, fordi færre vil få faste stillinger. Kampen for likelønn vil settes tiår tilbake i tid. Eigersund Arbeiderparti vil ha sterke rammer for et ryddig arbeidsliv, med et godt vern av arbeidstakere og et godt trepartssamarbeid AUF i Rogaland Fiskeri og maritim næring I Norge er havbruk og fiskeri en av våre aller viktigste næringer fordi det er en bærekraftig ressurs under ansvarlig bruk. Vi har gjort enorme fremskritt innen akvakultur og spesielt i vårt område er dette en svært viktig inntekts- og arbeidskilde. Fiskerinæringen har vært en byggestein for Norge så lenge vi kan huske. Dette er også en politikk som har mye å si for distriktene. Norge eksporterer i dag over 2000 ulike fiskeriprodukter til nesten 150 land. AUF i Rogaland har som mål at fiskerinæringen skal være så bærekraftig som mulig. Vi må legge press på Nærings- og Fiskeridepartementet om at de skal legge en strategi om at bærekraftighet bør være ett grunnleggende prinsipp for all utvikling i Norge, og verden for øvrig. Denne strategien skal slå fast at en politikk for bærekraftig utvikling må bygge på hovedprinsippene om rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet. Vi må alltid etterlyse en tydelig politikk som tar dette på alvor. Det er viktig at vi verner om havressursene våre, slik at også fremtidige generasjoner skal kunne nyte godt av disse. Vi mener derfor at vi må være strengere på kvotene utgitt, og slå hardt ned på de som fisker mer enn kvoten tilsier. Det kan ikke være noen trålere og sjarker som skal få fiske alle kvotene. Dette vil svekke arbeidstakerne og fiskeryrket kan dø ut. Vi kan i flere land se at dette skjer. De store rederiene legger i dag press på å bli enda større, og vi må da finne reguleringer som kan forhindre at dette skjer. Vi må sette fiskerinæringen på internasjonal dagsorden der kunnskapsutveksling og gode avtaler skaper en bedre framtid. Dette krever en sterk statlig styring av fiskeområdene. Vi må derfor sørge for at kystvakten har de ressursene og mandatene de trenger for å verne om våre ressurser i havet. Det er også viktig at det ikke bare er kortsiktig profitt som driver fiskerinæringen, men også de som tenker fremtidsrettet. Et annet problem er sjømat fra Norge som fraktes til andre land for å ferdigstilles, for eksempel Kina, fordi det er mer økonomisk lønnsomt. Etter at sjømaten er ferdigpakket, blir den fraktet tilbake til Norge. Denne produksjonsmåten slipper ut mer klimagasser enn nødvendig og blir en unødig belastning for klimaet. AUF i Rogaland mener det må utbedres rammevilkår for norsk industri, slik at det blir lønnsomt å ferdigstille mat, spesielt fisk, i Norge. Fiskerinæringen er også viktig sett i et miljøperspektiv. Dårlig forvaltning av næringen kan ha store konsekvenser, og i verste fall være katastrofale. Manglende kunnskap påvirker økosystemet i havet og utrydder viktige arter. Et godt debattert område er arealpolitikken innen fiskerinæringen, og vi ser at det kan oppstå konflikter der fiskerne har måttet vike for blant annet petroleumsindustrien. AUF i Rogaland mener at vi må satse på mer offshore vindkraft, og derfor vil det fortsette å være noen konflikter som fiskerinæringen dessverre må vike for. Med det sagt så må det legges strenge vilkår på hvor offshore vindmøller skal igangsettes og at det på best mulig måte unngår områder med høy fiskebestand. Ved å komprimere på denne måten vil vi sørge for et klimanøytralt og bærekraftig samfunn. 16

17 Oppdrettsfisk er en enorm industri i Norge, spesielt i Rogaland, og det er også et av de mest debatterte industriene i vårt område. Det er nemlig veldig viktig at vi beholder det biologiske mangfoldet i Norge, og da må det spesielt iverksettes bedre vern rundt oppdrettsområder. AUF i Rogaland ønsker at det fortsatt stilles strenge krav til havbruksnæringen, og tilstrekkelige kontroller for å sikre rutinene rundt kvalitet, luseforekomst, rømning og fiskevelferd. Om kravene brytes må det iverksettes strenge tiltak slik at dette ikke forekommer igjen. Lus er et av de største problemene for oppdrettsindustrien og vi mener at næringen må være veldig forsiktige med bruk av avlusningsmidler på oppdrettsfisken, da dette kan gjøre lusen resistent. AUF i Rogaland mener at bedre forskning må til slik at vi på langsiktig basis blir kvitt problemet med lusebestanden. Den maritime næringen er noe vi i AUF i Rogaland er veldig stolte av i vårt distrikt. De fleste bedriftene forbundet med den maritime næringen er veldig flinke til å ta i mot lærlinger og satse på mer innovative og miljøvennlige løsninger for deres bedrift. De har vist dette ved at mange rederier har begynt å satse på LNG- båter og elektrifiserte skip. Dette må applauderer og støttes oppom av politikerne, dette er nemlig veien å gå for at vi på lang sikt skal få mer av transporten over fra vei til vann. AUF i Rogaland mener at den maritime næringen skal bli oppfordret til å velge flere miljøvennlige løsninger og vi vil derfor rettferdiggjøre losavgiften slik at det er den funksjonelle arealet som blir avgiftsbelagt. Rogaland Arbeiderparti vil: Arbeide for at fiske langs kysten blir utført i henhold til utgitte kvoter og strenge konsekvenser ved overfiske Sette reguleringer for fiskekvoter som sørger for å bevare næringen Utbedre rammevilkår for norsk industri, slik at det blir mer lønnsomt å ferdigstille sjømat i Norge Utvikle økonomiske insentiver og støtteordninger for mer bærekraftig produsert mat fra fiskerier Ha en diskusjon om norsk arealbruk i Nordsjøen Opprettholde et strengt vern for å forhindre rømming av oppdrettslaks og ubalanse hos det biologiske mangfoldet Begrense bruk av avlusningsmidler på oppdrettsfisk, og forske på mer langsiktig løsning mot lus Rettferdiggjøre losavgiften for miljøvennlige skip Kvinnenettverket i Rogaland Arbeidsmiljøloven Forslag: Arbeiderpartiet må kjempe for at de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven, spesielt midlertidig ansettelser, ikke blir innført. Det vil få store økonomiske-, sosiale konsekvenser for arbeidsledige enslige kvinner som skal forsørge sine barn. Begrunnelse: Jobb nummer en er arbeid for alle. Det er av avgjørende betydning for fremtidens velferdssamfunn at vi tar i bruk alle ressursene som finnes i arbeidsmarkedet, både norske og 17

18 utenlandske. Arbeidsmiljøloven, slik den er i dag, gir ansatte trygghet med tanke på å unngå sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Med en endring i Arbeidsmiljøloven, vil arbeidsledige enslige kvinner med barn, gå en uviss framtid i møte, konsekvensen kan bli økt fattigdom. Jobb nummer to blir derfor å sikre at alle får muligheten til fast arbeid Stavanger Arbeiderparti En aktiv næringspolitikk Forslag: Rogaland Fylkeskommune må føre en aktiv næringspolitikk med fokus på kommunens rolle som tilrettelegger for ny etablering, utvikling og innovasjon. Begrunnelse: Den forventede nedgangen i aktivitet og etterspørsel fra petroleumsnæringen stiller krav til omstillingsevne i vårt næringsliv. Stavanger Arbeiderpartiet ønsker en særlig innsats for økt vekst og sysselsetting i næringer som regionen har gode forutsetninger for å lykkes med. For å få til dette kreves en aktiv næringspolitikk fra kommunen. I dag ligger den aktive delen næringspolitikk på Nord- Jæren i Greater Stavanger. Arbeidet som skjer her er bra, men vi mener at fylkeskommunen må utvikle sin egen rolle som tilrettelegger og aktør tydeligere. Stavanger Arbeiderparti mener at kommunene og fylketskommunen må: - tilrettelegge bedre for gründerhus og samarbeidsarenaer som Mess&Order, Innovation Dock og Absinten. - øke andelen Offentlige Utviklingskontrakter (OFU) der kommunen og næringslivet går sammen i innovasjonsprosjekter - ta initiativ til et eget prosjekt for å få flere forretningsengler i Rogaland som kan bidra med kapital til grundere. Forretningsengel er en privat investor som ikke bare bidrar med kapital inn i en bedrift, men også med kompetanse, nettverk og tid Stavanger Arbeiderparti Nei til rasering av arbeidsmiljøloven Den 28 januar 2015 gikk de store arbeidstakerorganisasjonene, LO, YS og UNIO ut en politisk streik for å markere motstanden mot de endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen nå foreslår. I denne saken har regjeringen gjennomført høringer uten at det er tatt hensyn til de høringssvarene som er kommet. Blant annet har Arbeidstilsynet gitt et høringssvar der de gir til dels sterke kommentarer på at noen av de foreslåtte endringene vil gi store uheldige 18

19 konsekvenser for arbeidstakerne. Stavanger Arbeiderparti forstår derfor godt at arbeidstakerorganisasjonen velger å markere sin motstand mot de forslagene regjeringen har lagt frem. Når det gjelder forslaget om å åpne for mer midlertidighet så bruker regjeringen argumenter om at dette vil få mer av de som står utenfor bi arbeidslivet inn i arbeidslivet. Stavanger Arbeiderparti mener at all erfaring fra andre land viser at det ikke kommer flere inn i arbeidslivet ved bruk av midlertidighet. Det som skjer er at andelen midlertidige stiger på bekostning av fast ansatte blant de som allerede er inne i arbeidslivet. Når det gjelder forslaget om å tillate alle butikker å ha åpent om søndagene så støttes dette verken av LO eller organisasjonen som representerer butikkeierne, da dette vil føre med mindre fri for de butikkansatte og høyere kostnader for butikkeierne. Dette igjen vil gi dyrere varer for kundene. Målinger viser og at det er stor motstand i befolkningen for å åpne butikkene på søndagen. Dette er både for at folk ønsker en dag i uka som er litt annerledes og fordi at med søndagsåpne butikker så vil det føre til press på at andre tjenester og må være åpen på søndagene. Stavanger Arbeiderparti mener at ved å overse denne motstanden så har regjeringen lite gangsyn. Da er det ideologien i stede for fornuften som styrer. Vedtak: Rogaland Arbeiderparti forstår at de store arbeidstakerorganisasjonen går til politisk streik mot raseringen av arbeidsmiljøloven. Rogaland Arbeiderparti ber Arbeiderpartiets stortingspolitikere å jobbe mot regjeringens forslag. Rogaland Arbeiderparti mener at hvis regjeringen får igjennom sine forslag nå må Arbeiderpartiet forbedre arbeidsmiljøloven igjen når de kommer i regjering i Haugesund Arbeiderparti Nettolønnsordningen Forslag: Haugesund Ap ønsker at nettolønnsordningen økes vesentlig og at det vurderes å fjerne taket innenfor begrensede områder. Videre må utdanningen samles rundt maritime sentra Begrunnelse: I regionen der Haugesund er regionssenter, blir det viktig å lage et nav (HUB) der all utdanning innen Maritim Næring ivaretas. I regionen er det en sterk maritime klynge, som er forutsetningen for å videreutvikle Haugesund som maritim hovedstad. Det samme vil gjelde de andre maritime klyngene langs kysten. Men for å nå dette målet, må klyngen ansvarliggjøres i forhold til å ta ansvar for lærlinger og kadetter, mens staten må følge opp med støtteordninger som nettolønnsordningen. Nettolønnsordningen har ført til at mange norske sjøfolk har beholdt sine 19

20 stillinger og rekrutteringen til yrkene er økende. Nettolønnsordningen, slik den er idag, ble innført av den rødgrønne regjeringen Haugesund Arbeiderparti Skiensmodellen Innkjøpspraksis i offentlig sektor må forbedres for å forebygge korrupsjon, sikre arbeidstakerrettigheter, hindre sosial dumping, stille krav til bruk av lærlinger, hindre barnearbeid og sikre gode etiske retningslinjer Skiensmodellen (Med tilføyelse under punkt 16) 1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde. 2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk. 5. Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden. 6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (Gjelder norske bedrifter). 7. Etter ligningsloven 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands saker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på Byggeplassen. 8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker. 9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gi oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene. 11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr ,- pr. hverdag. 12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 20

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Sak 06: Arbeidsprogram

Sak 06: Arbeidsprogram Sak 06: Arbeidsprogram LS kan komme med innstillinger til noen av forslagene rett før LM. Men i hovedsak legges de innkomne forslaga direkte frem for LM. Forslag 06-00-01 Rødts Landsmøte 2008 Forslagsstiller(e):

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer