TørRskodd trivsel i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TørRskodd trivsel i Bergen"

Transkript

1 TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål i seg selv. Bakgrunnsfoto: Colourbox Hjemmetreportasje Tekst: Inga Ragn hild Holst Foto: Eivind Senneset, Carol Rosegg, Thor Brødreskift Så du so len i går? N Ja, gå mann, kor eg skvatt! Bergensernes humor avslører at solen skin ner over Ber gen rett som det er, men gjør det også klart at man ikke må bli over rasket om det er grå vær. Hel dig vis er Ber gen en by hvor man kan kose seg len ge med tak over hodet. Dess uten er noen av de stede ne man går inn for å kose seg, blant Bergens flotteste attraksjoner også når so len skin ner. FETEVARER: Ei nar Lauv ås i hans kolonialforretning Kvamme Kolonial og Fetevarer selger både norske og internasjonale varer. Vestlandskost rett i hånden Ber gen er smell vak ker der den lig ger med sine fargerike bygårder og velstelte hus, midt mellom sommergrønne fjell. Det er her lig å tus le rundt, tit te i bu tikk vin du er og slå av en prat med en blomsterhandler eller noen andre du mø ter. Plukk med deg litt nis te hos Einar Lauvås i hans kolonialforretning Kvamme Kolonial og Fetevarer. Han til byr smakfulle os ter fra går de ne 120 HJEMMET NR. 16/12

2 «Ber gen er smell vak ker der den lig ger med sine fargerike bygårder og velstelte hus, midt mellom sommergrønne fjell.» Høyt oppe: Luftig ferd med Ulriksbanen. Garantert gøy, selv uten godværsgaranti Full fest Fest spil lene i Ber gen startet i 1953, og i år arrangeres den fra 23. mai til 6. juni. Billetter kan kjøpes på Grieg hal len bil lett kon tor (tlf ), Den nationale Scenes billettkon tor (tlf ), Posten og hos Narvesen og 7-Eleven. Utsikt: Fløien Folkerestaurant med Bergen i bakgrunnen. Ber gens topp 20 Bergen er et turistmål for mennesker fra hele ver den. Lis ten over de best besøkte attraksjonene i byen kan kanskje være in spi ra sjon for deg også, når du planlegger ditt Bergens-besøk. Fløibanen Akvariet Vannkanten Badeland Ulriksbanen VilVite, vitenskapelig opplevelsessenter Bergen Kunstmuseum Edvard Grieg-museet, Troldhaugen Bergen Kunsthall Det Han seatiske Museum Håkonshallen Universitetsmuseet Iskanten skøyteog curlingbaner Bryggens Museum Fantoft stavkirke Bergen Maritime Museum Schøtstuene Rosenkrantztårnet Permanenten, Vestlandske kunstindustrimuseum Hordamuseet Gamle Bergen Museum (Tallende viser antall besøkende i 2011) rundt Bergen, syltede plommer fra Nø ring, Jørnsbergost la get av ys te ren Jørn Hafs lund fra Krok ei de og et lite ut valg av im port va rer. Men Lauv ås la ger også sine egne god sa ker, som plukkfisk og lam me kar bo na der som er sup re å spi se rett i hånden. Adresse: Strandkaien 16 Fløien Folkerestaurant På Ber gens de si dert mest besøk te fjell, 320 me ter over Puddefjorden, er dette Soria Moriaslot tet av en re stau rant et av Vestlandets hovedstads fremste landemerker. Restauranten ble innviet ved enden av Fløibanen i Men den var så ned slitt at den ble fo re slått re vet på 1980-tallet, da kommunen overtok byg nin gen et ter at en lang rekke restauratører hadde mislyk tes i å dri ve lønn somt. Noen riving på Fløyen ville imidlertid ikke ber gen ser ne høre snakk om! I ste det ble byg nin gen restau rert et ter alle kuns tens regler, og i 1992 åp net Fløi en Folke re stau rant, som har holdt det gående siden. Restauranten kan lokke med en av de vakreste utsiktene over Ber gen, men har også en rik holdig, norskinspirert meny, som i år har fått et par eks tra si der i anledning 20-årsjubileet for nyåp nin gen. Du kan ta den mo derne jubileumsmenyen, eller gå 90 år til ba ke i tid og prø ve den eksakte gjengivelsen av festmeny en fra 1. ap ril Den ble komponert av Fløyens første restauratør, fru Mathilde Jern strøm. I til legg til Fløibanen går det fle re tur sti er opp til Fløy en, og fra re stau ran ten går det sti er vide re inn over fjel let. Styrk deg på en fleskevaffel med tyttebærsyl te tøy i ka fe en, og labb i vei! Adresse: Fløyfjellet 2, HJEMMET NR. 16/12 121

3 SKÅL, DA! Fersk fisk og skall dyr i sto re meng der på Cor nelia. Ikke rart Lyn da og Tom Orr fra Ca na da klin ker i glas se ne. TørRskodd FiskELykkE: Sjømat-gryte kokt på hai fond med torsk, laks, re ker og blåskjell fra Cornelia på Kjøttbasaren. Kjøttbasaren Det te må du prø ve, sier kokk Martin Mostram. Han le ker seg med sprellfersk kvei te, ly sing, as par ges, to mat sal sa og ka pers. Fersk fisk fra Bryg gen mik ses med litt luksuriøse ingredienser fra Italia og Frankrike. Så drypper han litt erte- el ler gulrotpuré på fa tet, slik at det rett og slett ser ut som et lite kunst verk. Hvem får ikke lyst til å sma ke? Un der det 135 år gam le ta ket på Kjøtt ba sa ren er det i dag et lite matparadis. Her kan du vel ge mellom flere spisesteder, blant dem Cornelia Sjømatrestaurant hvor unge kokker syr sammen me ny er tuf tet på hva som kommer inn med fiskebåtene. Får du lyst til å her me, kan du hand le rå va re ne kok ken bruk te i fisk- og kjøttvareutsalget. Har du bare lyst på en ettermiddagscocktail, må du ta tu ren opp i Bib lio te ket bar, hvor du kan føl ge med på han de len på Fis ke tor get rett uten for. Det te er kan skje Norges mest spennende mathall. Adresse: Vetrlidsallmenningen 2, ULRikEN: Bergens høyeste fjell er Ul ri ken med sine 643 me ter. Ro land og Sil ke fra Tysk land ko ser seg med ut sik ten, men an be fa ler folk å ta med varme klær også sommerstid. Ulriken Ul ri ken er det høy es te av Bergens syv fjell med sine 643 meter over ha vet. Svin ger du deg opp langs den vil le fjell si den i en av de fargeglade gondolene, kan du se «hele» Vest lan det. Helt øverst lig ger re stau rant sky:skraperen, hvor du kan kose deg med eks klu siv mat og dei lig vin, og nyte ut sik ten. Selv bergensere mener man skal lete len ge et ter en mer ro man tisk opp le vel se enn å dele det te med sin kjæ re. Også hit opp er det mu lig å gå. Hen rik Ib sen gjor de det i 1853, og ble så inspi rert at han dik tet «Vi vand rer med frei dig mot». And re har som kjent gått opp fjel let med sin «ny stem te citar i hen de» Man ge vel ger imid ler tid å ta gondolbanen opp, og heller gå en fla te re tur inn over fjel let fra re stau ran ten. Er det en godværs dag, kom mer freg ne ne frem. Men er det regn i luf ten, så skal du hus ke på å ta med en god, varm og vind tett jak ke. Det går buss fra Zacha ri asbryggen til gondolstasjonen hver halvtime i sommermånedene. Pris: Tur-retur-billett på gondolen kos ter hen holds vis kr 145 og kr 75 for voks ne og barn. Adresse: Ulriken 1, 122 HJEMMET NR. 16/12

4 Tak over ho det Clarion Collection Hotel Havnekontoret lig ger rett på Bryg gen. Frisk ut for ming og noe stive priser som starter på 1495 kro ner pr. natt. Adresse: Slottsgaten 1. Tlf.: Internett: Augustin Hotel: Familiedrevet gjennom tre generasjoner og ingen kjedetilknytning. Kjent for hyg ge lig og nær ser vi ce. Fra kr 1400 pr. natt. Ad res se: C. Sundts gate Tlf.: Internett: www. augustin.no P-Hotels: Billigste ho tell i klas sen med 795 kro ner pr. natt. Rommene er enkle, og frokosten serveres på døren. Adresse: Vestre Torggate 9. Tlf: In ternett: I FLOR: På Fis ke tor get får du ikke bare fisk, du får også ko lom bi anske nel li ker. Vak re, ikke sant? Helaften i operaen Den nye ope ra bruker flere av Bergens scener, ja, endog gaten til operaoppsetning. På pro gram met vil du kun ne fin ne alt fra Mo zarts «Rekviem» til «Askepott». Vil du ha en virkelig helaften, kan du bestille en ta pas tal ler ken og et glass vin når du skal se ope ra i Grieg hal len. Ope ra og ta pas kan du be stil le både på billettkontoret i Grieghallen og på: DUFTER NysTEKT: Gitte Kroppan Villand med Colonialens hjemmebakte vidundere i favnen. Bien Bar Du fø ler nes ten at du går 70 år til ba ke i tid når du kommer innenfor dørene på Bien bar ved Dan marks plass. Usen ti men ta le art deco-lin jer strek ker seg smågjerrig rundt veggene i det tidligere Bien apotek. I dag serverer eierne en miks av norsk og ita li ensk mat og ut mer ke de cocktails. Hjem met prøv de seg på en ra bar bra cock tail, som for svant i et par lys- tige slurp. Adresse: Fjøsangerveien 30, FiskETORGET: Benvenuti («velkommen» på italiensk), hilser denne fiskehandleren. Det er man ge tu ris ter på Fisketorget, og i bodene snak ker de like gjer ne italiensk og fransk som pur bergensk. SLURP: Bien bars egen rabarbradrink smaker herlig. Den inneholder rom, Cointreau og rabarbrasaft. Edvard Grieg-museet, Troldhaugen Det var mor Ge si ne som in tro du ser te Ed vard Grieg ( ) for mu sik ken. Al le re de som li ten gutt lot han seg be geist re av kla ve ret. Som gutt i Ber gen fikk han øke navnet «Mosak» for di han kun ne sva re læ re ren på hvem som hadde komponert «Rekviem», nemlig Mozart selv om de små øre ne ikke had de fan get opp kom po nis tens navn helt rik tig. Li vet til Grieg blir godt do ku men tert i mu se et på Trold hau gen, og fra juni til sep tem ber er det dag li ge lunsjkonserter. Billetten gir også adgang til omvisning i Griegs bolig på Troldhaugen. Ad res se: Troldhaugsveien 6, HJEMMET NR. 16/12 Colonialen På Colonialen Kjøk ken & Fe te vare får du én meny, men den er til gjen gjeld eks klu siv og full av overraskelser. Hva synes du for eksempel om østers, posjerte vakte legg som for rett, vår lam som hoved rett og Snø frisk med hyl leblomst til dessert? Menyene skifter jevnlig, men på nettsidene deres kan du sjek ke hva som ser ve res til en hver tid. Pa ra dis Colonialen Bakeri & Fetevare er en hyggelig kafé hvor du får svæ re, saf ti ge sandwicher og kaffe. Diskene er også fulle av spekepølser, oster og delikatesser fra Norge og utlandet. Adresse: Colonialen Kjøkken & Fetevare: Engen 8 Adresse: Paradis Colonialen Bakeri & Fetevare: Paradisleitet

5 «Er du så hel dig å ha egen båtskyss, kan du bestille Cor ne lius svar på takeaway-mat: «Sail away». TørRskodd Cornelius Har du tid til en 25 mi nut ters båt tur i den ber gen ske skjær går den, kan du få deg en restaurantopplevelse utenom det van li ge hos Cor ne lius på Holmen. Restauranten ligger idyllisk til på en kai kant på Bjor øy ved inn gan gen til Kobbeleia sør for Bergen sentrum. Før mid da gen kan du kom me til å opp le ve Restaurantsjef Alf Roar by på fore drag og skrø ner og smaksprøver på rå, sekundfersk kamskjell, og øs ters og krå ke bol le om du tør. Senere tilbereder sjefkokk Odd Einar Tuf te land dei lig sjø mat fra en «meteorologisk meny» der råvarene varierer etter hvilken fangst værforholde ne har brakt dem. Er du så hel dig å ha egen båt skyss, kan du be stil le Cor ne lius svar på takeaway-mat: «Sail away». Da rin ger du inn bestillingen din, og plukker maten opp på kai kan ten før du fort set ter din nå kulinariske seilas. Adresse: 5174 Mathopen, Foto: Truls J. Løtvedt Regntøy fra Bergen Reg net i Ber gen kom mer lodd rett, på skrå og vann rett, underfra, oven fra, og fra si den og ofte. Så da er det ikke rart at ber genser ne har fun net opp regn tøy som både ser smart ut og hol der deg tørr. Lis beth Lil le bøe var lei av å se ber gen ser ne i allværsjakke, og begynte å lage regnkåper, gummistøvler, sydvester og paraplyer som sørger for at Ber gens kvin ner kan være både elegan te og tøf fe selv når him me lens slu ser står åpne. (www.bylilleboe.no) For herrene har designer Alexander Heller og Bergen-skredderen Michael T. Nartey utvik let en regn frakk-kol lek sjon så flott at findres sen er det plag get som pas ser best å ha på under (www.norwegianrain.com). Vil du kjø pe regn tøy i Ber gen, er det Aks dal i Mu ren, i Øst re Mur al men ning 23, som har det bes te ut val get. De har holdt bergen ser ne tør re si den 1883, og har sprekt og so lid regn tøy fra Blæst, Helly Hansen, britiske Barbour og sven ske Didriksons (www. aksdalimuren.no) Norwegian Rains herreregntøy selges hos skred der Michael T. Nar tey i Skostredet 9a, eller i Norwegian Rains nettbutikk. Bryggen Tracteursted Vil du suge inn stem nin gen av Bryg gen i Ber gen, fin nes det ikke man ge ste der du gjør det like vel be ha ge lig som over et måltid på Bryggen Tracteursted. Restauranten ligger i Svensgårdens Schøtstue, en av de fire gamle hanseatiske schøtstuene som frem de les står i Ber gen. I sli ke schøtstuer sam let han se atis ke handelsmenn og håndverkere seg gjen nom hele mid del al de ren, frem HERLIG BLÆST: Lisbeth Lillebøe gjør uvær til fest med sine fan tastiske regnkåper. MMM... Søtt og syrlig fra menyen til Bryggen Tracteursted. til 1840-tallet, og historien sitter fremdeles i veg ge ne her. Til la ter væ ret det, er det dei lig å nyte sol og luft på de pittoreske uteserveringe ne i Bakhaven og Bryggestredet. I fjor vant Bryg gen Tracteursted «Norsk Matkulturs menypris, for landets beste restaurantmeny, og fikk skryt for en tradisjonsinspirert og va ri ert meny som gjør det mu lig å be stil le både ful le mid da ger og små ret ter og å set te sammen små ret ter til et helt mål tid. I til legg fikk de ros for at me ny en er skre vet slik at alle kan for stå den. Man ge av ret te ne har dess uten små anek do ter knyt tet til seg, som gjør det eks tra spen nen de å bestille. Adresse: Bryggestredet 2 Slik rei ser du Du kan fly di rek te til Ber gen fra Oslo, Trond heim og Trom sø. Fra Oslo kan du også ta tog. Hva med nattoget (av gang klokken 23.11, an komst klokken nes te mor gen)? El ler Hur tig ru ten, som sei ler inn til Ber gen hver dag cirka klokken 14.30? Mer informasjon får du på Internett: HJEMMET NR. 16/12

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL Fire fine fyrer Båtsfjord har virket som en magnet på mang en sjel det siste året. Møt herrene Rune Johansen, Tor-Martin Larsen, Runar Bye Paulsen og Terje Sejrup som alle er flyttet til fiskeværet. FOTO:

Detaljer

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann SJØRØVERNE KOMMER! Vokal: Kaptein Sabeltann Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

CHIANTI. I hjertet av

CHIANTI. I hjertet av Vinranker langs veien opp til Romitorio di Serelle. I Castellina er det flere koselige små spisesteder. I hjertet av CHIANTI Hva er vel mer perfekt enn italiensk gjestfrihet, vin, toskansk mat, litt shopping

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 2009. Marché i Dalmatia Den dalmatiske kysten er et fantastisk reisemål.

Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 2009. Marché i Dalmatia Den dalmatiske kysten er et fantastisk reisemål. Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 00 Saftig fornøyelse Meloner består ikke bare av vann, men har mye mer å tilby. Innhøsting i skumringen Lette sommergrønnsaker i ny drakt. Marché i Dalmatia

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

for en jentetur HOLD PUSTEN

for en jentetur HOLD PUSTEN JENTETUR NORGE HOLD PUSTEN for en jentetur Det skal noe til å målbinde et helt knippe jenter på tur. Romsdalsregionen klarer det med bravur. TEKST OG FOTO: MARTE VEIMO HØYE PÅ OPPLEVELSER: Høyt henger

Detaljer

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 2 Godt nyttår alle sammen! Julen er lagt bak oss og det er tid for å se fremover. Likevel er det en ting som

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer