Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune"

Transkript

1 Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS Side 1 av 46

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING OM SELSKAPETS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR OFFENTLIG TJENESTEPENSJONSPRODUKT REFERANSER OPPLÆRING, KOMPETANSEUTVIKLING OG NETTVERK ANSATTELÅN OG FORDELSPROGRAM FOR ANSATTE INFORMASJON OG SYSTEMER HMS OG SENIORPOLITIKK SELSKAPETS KAPITALFORVALTNING OG SOLIDITET KAPITALFORVALTNING OM STOREBRAND KAPITALFORVALTNING BUFFERKAPITAL RISIKOSTYRING OG STRATEGISK ALLOKERING I LIVSELSKAPET OPPFØLGING OG KONTROLL AV MÅLEPARAMETRE HISTORISKE OPPNÅDDE RESULTATER KNYTTET TIL ALLOKERINGSFUNKSJON HISTORISKE RESULTATER OVERSKUDDSTILBAKEFØRING KOLLEKTIV BESTAND RISIKORESULTATER I PERIODEN ADMINISTRASJONSRESULTATER I PERIODEN PREMIEUTJEVNINGSFELLESSKAP - KS TARIFFOMRÅDER BEREGNINGSPRINSIPPER INNEN OFFENTLIG SEKTOR BEREGNINGSPRINSIPPER FOR FORSIKREDE YTELSER BEREGNINGSPRINSIPPER FOR PREMIE ADMINISTRASJONSRESERVE OMKOSTNINGER KONTOFØRING/RAPPORTERING OVERSKUDDSTILBAKEFØRING UFØREAVSETNINGER ENDRINGER I BEREGNINGSPRINSIPPER VEDLEGG SJEKKLISTE KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FORBEHOLD TILLEGGSTJENESTER ANDRE MOMENTER VED LEVERANSEN...43 Storebrand Livsforsikring AS Side 2 av 46

3 1. Innledning / oppsummering Offentlig sektor er et viktig satsingsområde i Storebrand. Skal vi lykkes må vi være konkurransedyktige innenfor flere viktige områder av betydning for kommunenes pensjonsøkonomi. I det følgende nevner vi noen av de områdene der vi mener at Storebrand har opparbeidet seg konkurransefortrinn i markedet. Storebrand har et godt utjevningsfellesskap. Dette kommer til utrykk ved at vi kan tilby Frogn kommune en meget konkurransedyktig premie. Gjennom utstrakt fokus på forebyggende tiltak i samarbeid med våre kommunekunder arbeider vi aktivt for at de gode egenskapene ved fellesskapet skal bestå. Storebrand bruker mye ressurser på utvikling av effektive og pålitelig driftssystemer og gode rutiner for kundebetjening. Vi er opptatt av å gi våre kommunekunder gode styringsverktøy i form av høy kvalitet på økonomiske oppfølgingsrapporter og prognoser på pensjonskostnader. Storebrand har lagt til rette for en enklere administrasjon av pensjonsordningen i kommunen gjennom Bedriftsportalen, vårt internettbaserte administrasjonsverktøy. Denne gir kommunen full økonomisk oversikt over pensjonsordningen. Alle våre kommunekunder representert ved administrasjon, tillitsvalgte og ansatte får tilbud om opplæring på pensjonsområdet som en del av totalleveransen. Årlige kundetilfredshetsundersøkelser forteller at våre kunder er godt fornøyd med Storebrand. Best kommer dette til utrykk ved at vi aldri har mistet en kunde. Vår første kommunekunde fikk vi i I en uavhengig undersøkelse foretatt av Wassum/Gabler 1 der en fjerdedel av landets kommuner deltok, oppnår Storebrand i sammenligning med Vital og KLP høyest poeng målt etter hvor fornøyd egne kunder er med drift og forvaltning av pensjonsordningen. Innenfor området forutsigbarhet mht. premie samt administrasjon sier 100 % av Storebrands kunder at de er fornøyd. Storebrand har gjennom en årrekke prioritert oppbygging av bufferkapital og fremstår i dag som et meget solid selskap. Dette har vi brukt til en gradvis oppbygging av aksjeandelen og er godt posisjonert til å skape en god fremtidig avkastning for våre kommunekunder. Storebrands resultatutvikling hittil i 2005 bekrefter dette. 1 Wassum Investment Consulting og Gabler & Partners, kommuneundersøkelse datert februar 2005 Storebrand Livsforsikring AS Side 3 av 46

4 2. Om selskapets satsing på offentlig sektor Offentlig sektor er et av de viktigste satsingsområdene til Storebrand sammen med obligatorisk tjenestepensjon. Dette kommer til utrykk gjennom reorganisering, økte bevilgninger samt nyansettelser. Storebrand Livsforsikring AS er ledet av administrerende direktør Idar Kreutzer og har i all hovedsak organisert sin virksomhet i tre enheter. Dette er Bedriftsmarkedet, Personmarkedet og Produksjon og Service. Offentlig sektor i Storebrand Livsforsikring AS er hovedsaklig plassert i Bedriftsmarkedet som ledes av direktør Lars Løddesøl. Offentlig sektor defineres i Storebrand til å omfatte pensjon til kommuner, fylkeskommuner, virksomheter og bedrifter med offentlig tjenestepensjonsordning i henhold til Lov om forsikringsvirksomhet, Kapittel 8b. Offentlig sektor ledes av direktør Bjørn Frantz Peckel., som har distribusjonsansvaret for offentlig tjenestepensjon, samt betjeningsansvaret (kundeansvaret) for alle kommuner og for virksomheter som benytter seg av forsikringsmegler. Bjørn Frantz Peckel Leder salg og kundebetjening Offentlig sektor Berit Grønlund sekretær Erik Sebelien Leder salg Roy Carlsen Leder megler Tor Olsen Leder KAM Heidi Nussle Leder bedriftsservice Sigurd Laugen Leder virksomheter Kristin Halvorsen salg Jan Olav Straume salg John Justad salg Bjørn Borgland ( ) salg Dag Falkenberg kundeoppfølging Ledig stilling *) Våren 2005 ble også Bedriftsservice offentlig lagt under ledelse av Bjørn Peckel. Dette sikrer i enda større grad enn før at kompetansen rundt offentlig pensjoner samles og at ressurstilgangen for kundene blir ytterligere styrket. I tillegg er det foretatt 5 av i alt 6 planlagte nyansettelser. 3 av nyansettelsene har kommet innenfor Bedriftsservice mens 2 er på salg. Det planlegges å øke bemanningen på KAM med 1 til 2 stillinger i løpet av høsten. Ledere for de respektive avdelinger innenfor Offentlig sektor i Storebrand er representert i ledergrupper i de forskjellige enheter, men samordnes i tillegg i eget lederteam for Offentlig sektor. Offentlig sektor i Storebrand har et utstrakt samarbeide med andre enheter i konsernet på alle nivå. En rekke tjenester og oppgaver løses av fellesfunksjoner i konsernet. Storebrand Livsforsikring AS Side 4 av 46

5 Bedriftservice Offentlig ledes av Heidi A. Nussle. Denne avdelingen har ansvaret for den daglige driften av alle de offentlige pensjonsordningene som er plassert i Storebrand, samt kundeservice og opplæring i relasjon til kunder og medlemmer i pensjonsordningene. Heidi Anethe Nussle Leder Bedriftservice Offentlig sektor 4 senior kunderådgivere 8 fagkonsulenter 2 sjefskonsulenter Kari KLeven Andersen Vigdis Helen Svae Mariann Gjerde Tor Erling Fledsberg Brit Fisher Anette Wold Martha Borge Caroline Aas Sofia Tuft Kjetil Bergersen (15.8) Henk Sivertsen (1.9) Jenny Larson (1.10) Johanna Dale Audny Pettersen Oppgjør Offentlig ledes av Sindre Spjelkavik og har ansvaret for beregning og utbetaling av pensjoner for alle kunder med offentlig pensjonsordning i Storebrand. I tillegg forestår avdelingen kundeservice og opplæring for kunder og pensjonister. Leder Offentlig Oppgjør Sindre Spjelkavik 7 Senior kundekonsulenter 2 Fagkonsulenter Seniorkonsulent Tone Undeli Erling Salvigsen Liv-Berit Amundsveen Lena Langstad Haldis Størksen Aina Thuv Bjørg Inger Nyhus Katrine R. Stenberg Turid Schiøtz Berit Rusti Håkonsson Produkt Offentlig ledes av aktuar Pål Perger. Her ligger ansvaret for at det offentlige tjenestepensjonsproduktet er i henhold til myndigheters og tariffparters krav gjennom lov og annet regelverk. Produkt offentlig består ved siden av aktuar Pål Perger av aktur Ingvild Stave og aktuar Bjørn Sundt. Produkt offentlig arbeider tett med Fagstøtte / Juridisk ledet av Tom Tjernvold. Følgende personer i Fagstøtte/Juridisk arbeider særskilt med offentlig sektor ; Wenche Brun Bull, advokat Tone Borgerud, jurist Trond H. Barstad, jurist Som et bindeledd mellom salg og fagmiljøene er det i tillegg en egen avdeling kalt Salgs- og fagstøtte. Denne avdelingen har flere personer med kompetanse på offentlig tjenestepensjon samt en person, Jan Steinagard, som utelukkende arbeider med offentlig sektor. Storebrand Livsforsikring AS Side 5 av 46

6 Kontaktpersoner for kunde I Storebrand er det etablert et kundeteam med faste kontaktpersoner som har oppfølgingsansvaret for kommunens kundeforhold i selskapet. Ordningen med kundeteam har til hensikt å gi kommunen færreste mulig kontaktledd inn i Storebrand og er organisert som følger: Kundeansvarlig (KAM) Offentlig sektor Salg og kundebetjening Leder kundeteamet og har hovedansvaret for kommunens kundeforhold i Storebrand Livsforsikring AS. All kontakt vedrørende spørsmål som ikke faller under ansvarsområdene skissert nedenfor skal gå gjennom kundeansvarlig. Kundeansvarlig vil påse at det til enhver tid knyttes nødvendige ressurser og kompetanse til kundeteamet, samt ved behov for annen kompetanse i forbindelse med rådgivning og annet. Driftsansvarlig fra Bedriftsservice offentlig Har ansvar for ajourhold av medlemsopplysninger og er det naturlige kontaktleddet i forbindelse med spørsmål om rettigheter for aktive medlemmer i pensjonsordningen, inn- og utmeldinger, samt fakturaer som angår aktive medlemmer. Oppgjørs-/erstatningsansvarlig fra Oppgjør offentlig Har ansvaret for behandling av pensjonssaker og pensjonsutbetalinger. Vedkommende er det naturlige kontaktleddet for kommunens pensjonister og ansatte som har en pensjonssak til behandling, samt fakturaer som angår pensjonstilfeller og pensjonsreguleringer. I tillegg håndterer erstatningsansvarlig eventuelle spørsmål om fremtidig pensjonsutbetalinger, lover og regler for ansatte som snart skal gå av med pensjon. Kundeteam Frogn Kommune Se punkt for presentasjon av Frogn kommunes kundeteam Leveringsgaranti I henhold til pensjonsordningens vedtekter 12-5 har pensjonistene krav på renter av pensjonsbeløpet to måneder etter at krav om pensjon er meldt, og alle nødvendige opplysninger er mottatt av selskapet. Dette betyr at førstegangsutbetaling av pensjonen, forfaller til utbetaling fra selskapet senest to måneder etter at alle opplysninger foreligger. Storebrand garanterer for at førstegangsutbetaling igangsettes senest to måneder etter at krav om pensjon er meldt og alle opplysninger er mottatt av selskapet. Dersom Storebrand ikke oppfyller denne garantien vil Storebrand utbetale en økonomisk kompensasjon til kommunen. Kompensasjonen beløper seg til kr ,- for hver hele uke en pensjonsutbetaling er forsinket. Oppgjør Offentlig måles både på telefontilgjengelighet og på brudd på leveringsgarantien. Tallene pr. juni måned ser slik ut: 90 prosent av innkomne telefoner ble besvart innen 20 sekunder 99 prosent av alle saker som det er leveringsgaranti på, ble levert innen fristen Storebrand Livsforsikring AS Side 6 av 46

7 2.2. Offentlig tjenestepensjonsprodukt FVL (særlig 8b). For offentlig tjenestepensjon er det et eget risikoresultat Premieelementene utjevnes i henhold til 8b-6 Endring i Hovedtariffavtalen 2004 Fra vil det være ett fellesskap for alle kommuner og virksomheter tilknyttet KS sin tariffavtale som flyttet etter Reguleringsreserven skal utjevnes i forhold til samlet premiereserve AFP og tidlig pensjonering etter 85-årsregelen utjevnes på fellesporteføljen tilsvarende som for engangspremie for ikke-forsikringsbare ytelser Administrasjonskostnadene utjevnes på én fellesportefølje Sum bestand 2004 og nye kommuner av Kundefond kr Pensjonsgrunnlag kr Antall aktive medlemmer (inkludert uføre) personer Fratråde aktive personer Antall løpende pensjoner pensjonister - herav uførepensjoner pensjonister Prosentvis fordeling etter alder av selskapets totale bestand som er aktive, uføre eller alderspensjonister pr Intervall : Aktiv Ufør Alder 0 -> 29 17,3 % 0,0 % 0,0 % 30 -> 39 20,7 % 0,6 % 0,0 % 40 -> 49 19,5 % 1,5 % 0,0 % 50 -> 59 15,9 % 3,3 % 0,0 % 60 -> 67 5,2 % 3,1 % 0,6 % 68 -> 0,0 % 1,0 % 7,9 % Premieelementer omfattet av utjevningsfellesskapet årlig premie reguleringspremie engangspremie for ikke-forsikringsbare hendelser administrasjonsomkostninger AFP Individuelt beregnede premieelement AFP 62. Dette er ikke en del av pensjonsordningen. Storebrand Livsforsikring AS Side 7 av 46

8 Ikke forsikringsbare hendelser Avvik mellom faktisk og antatt folketrygd - vedtektene kap. 1, 1-3. Pensjonen utbetales samordnet enten med faktisk folketrygd eller folketrygd beregnet med poengtall fastsatt etter gjeldende pensjonsgrunnlag, avhengig av hva som gir best resultat for pensjonisten. Variasjoner kan oppstå i poengtall, poengår og pensjonsgrad. Uansett skal utbetalt pensjon utgjøre minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Ved beregning av ytelser og premie før pensjonsalder nås, benyttes en beregnet folketrygd på bakgrunn av den til enhver tid gjeldende lønn. Blir folketrygdens utbetaling på pensjoneringstidspunktet lavere enn beregnet, vil pensjonsordningen være forpliktet til å utbetale et høyere beløp enn først antatt. Denne differansen dekkes med en engangspremie, slik at hele ytelsen er fullt fondsdekket. Utbetaling fra Storebrand som siste pensjonsordning - vedtektenes kap. 5, 5-2. Den enkelte kommune med tjenestepensjonsordning i Storebrand, inngår avtale med Statens Pensjonskasse om overføring av pensjonsansiennitet. Dette betyr at der Storebrand er siste pensjonsordning må selskapet utbetale hele pensjonsbeløpet til det enkelte medlem for deretter å refundert utbetaling for opptjening i andre selskaper. I enkelte tilfelle vil det bli utbetalt mer fra siste arbeidsgiver enn summen av det som refunderes fra tidligere arbeidsgiveres pensjonsordning, og det som er sikret i kommunens pensjonsordning. Differansen sikres med en engangspremie når tilfellet inntreffer. Øvrige virksomheter behandles i påvente av lovendring, som om de var medlem av overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse. Alderspensjon - Vedtektene kap. 7 Uttak av førtidspensjon når sum av alder og medlemstid utgjør minst 85 år, jf. 7-1 b). Alderspensjon er en sikret ytelse, og derved forsikringsmessig dekket, fra aldersgrensen i den stilling den ansatte har, senest fra fylte 67 år. Pensjonsutbetaling i henhold til førtidspensjon etter ovennevnte "85-års regel", er ikke forsikringsbar. Denne ytelsen sikres frem til ordinær pensjonsalder med en engangspremie. AFP, jf. 7-1 Kredittilsynet tillater ikke forsikringsmessig dekning av AFP-ordningen. AFP fra 62 til og med 64 år, regnes ikke som en del av tjenestepensjonsordningen., jf. HTA vedlegg 2 1. Ordningen finansieres ved innbetaling av tilleggspensjon. Ved overgang til 65 år, beregnes straks begynnende ytelse frem til ordinær pensjonsalder. Ytelsen dekkes ved innbetaling av engangspremie. Barnetillegg, jf. 7-4 d) Barnetillegg til alderspensjon på 10 prosent av brutto alderspensjon er dekket gjennom den ordinære årspremien. Uførepensjon - Vedtektene kap. 8. Uførepensjon med lavere grad enn 25 prosent, jf. 8-2 For uføregrader lavere enn 25 prosent har det så langt ikke vært mulig å fremskaffe erfaringsmateriale som tilfredsstiller Kredittilsynets krav slik at premietariff kunne vært utviklet. Uførepensjon må derfor sikres med engangspremie når tilfellet inntreffer, slik som for de øvrige livselskapene. Dekning av differansen mellom nettopensjon og 66% pensjon ved uføregrad opp til 50 prosent, jf Storebrand Livsforsikring AS Side 8 av 46

9 Folketrygden yter ingen pensjon for uførhet under 50 prosent. Når en person har lavere uføregrad, har vedkommende likevel rett til brutto uførepensjon etter tjenestepensjonsordningen. I pensjonsordningen er det kun sikret en nettoytelse. Den resterende del (opp til 66 prosent) dekkes med engangspremie ut fra samme begrunnelse som for uførepensjoner under 25 prosent som nevnt ovenfor. Tillegg i tjenestetid for uførepensjoner når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for uførepensjoner når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Barnetillegg, jf. 8-8 Barnetillegg til uførepensjon på 10 prosent av brutto uførepensjon er dekket gjennom den ordinære årspremien. Ektefellepensjon - Vedtektene kap. 9 Tillegg i tjenestetid for etterlattepensjon når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for etterlattepensjon når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Enker etter medlemmer ansatt før , jf. 9. Enker som nevnt ovenfor skal ha kompensert for evt. reduksjon etterlattepensjon i folketrygden på grunn av egen ervervsinntekt. Ved beregning av enkepensjon tas det utgangspunkt i at ingen enker har inntekt. Premieberegningen legger med andre ord til grunn at det utbetales enkepensjon fra folketrygden. For enker etter medlemmer ansatt før , vil det, dersom disse har egen inntekt, bli utbetalt en høyere ytelse fra Storebrand enn opprinnelig antatt. Denne differansen dekkes med en engangspremie, slik at hele ytelsen er fullt fondsdekket. Ved en senere reduksjon i inntekt slik at utbetalt pensjon skal reduseres, tilbakeføres tilsvarende reserve til forsikringstakers premiefond. Barnepensjon - vedtektene kap. 10 Tillegg i tjenestetid for barnepensjon når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for barnepensjon når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Start og opphør av utbetaling m.v. - vedtektene 12-2 Kompensasjon for tidligere utbetalt folketrygdytelse for måneden for oppnådd pensjonsalder. Ved endring av folketrygdens bestemmelser i 1992, ble startdato for alderspensjon endret fra den første i måneden for oppnådd pensjonsalder, til den første i måneden etter oppnådd pensjonsalder. Offentlige tjenestepensjonsordninger har opprettholdt startdato for pensjon til den første i måneden for oppnådd pensjonsalder. Folketrygdens tidligere andel av utbetaling for denne måneden, dekkes ved engangspremie. Ved fratredelse på annet tidspunkt enn måneden for oppnådd pensjonsalder, bortfaller ovennevnte. Utbetaling til etterlatte Bruttopensjon skal utbetales til etterlatte ut måneden etter måneden for dødsfallet. Folketrygdens ytelser utbetales ut dødsmåneden. Nettopensjon er forsikringsmessig dekket også for måneden etter dødsmåneden. Folketrygdens ytelser i den siste utbetalingsmåneden må derved dekkes ved en engangspremie Vedlagt følger brev til Pensjonskontoret, som beskriver Storebrands produkt til offentlig sektor. Produktmelding er sendt til Kredittilsynet, men vurderes som strengt forretningsmessig konfidensielt, og vedlegges derfor ikke. Storebrand Livsforsikring AS Side 9 av 46

10 Når vi nevner at Storebrand har avsetningens størrelse til vurdering, skyldes dette forhold som relaterer seg til attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad. Dette er begivenheter som påvirker tidspunktet for når varig uførhet inntreffer og vi vurderer avsetningens størrelse i lys av dette. Dette vil vi komme tilbake til når vurderingene er avsluttet Referanser Asker kommune (kunde i Storebrand Livsforsikring AS siden 1939) Finanssjef Egil Fredriksen, tlf Lørenskog kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådmann Arne Heilemann, tlf Kontorsjef Knut Tefre, tlf Personalsjef Jan-Bendix Byhring, tlf Hurum kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådgiver, Plan- og Økonomi, Kristin Eliassen, dir. tlf: Mobil: Askøy kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådgiver lønn & personal, Åse Høgtun, tlf: Vikna kommune (kunde i Storebrand Livsforsikring AS siden ) Rådmann Roy H. Ottesen, tlf Volda kommune (kunde i Storebrand siden ) Personalkonsulent Oddny Vatnehold, tlf Kvinnherad kommune (kunde i Storebrand siden ) Økonomisjef Geir Mogren, tlf Harstad kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådmann Arne Johansen, tlf For øvrig anser vi alle våre kunder å være aktuelle referanser Oversikt over offentlige kunder og utjevnet fellesskap Nedenfor følger en oversikt over kommuner som har offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand. Det er angitt hvilke kommuner som inngår i utjevningsfellesskap. Storebrand Livsforsikring AS Side 10 av 46

11 Kommunekunder offentlig tjenestepensjon Asker (39) Os (99) Askøy (00) Røyken (97) Ballangen (01) Skedsmo (02) Bø (02) Sortland (02) Båtsfjord (03) Storfjord (02) Harstad (98) Strand (05) Holmestrand (05) Trysil (01) Hurum (05) Vadsø (01) Karasjok (98) Vikna (99) Kvam (99) Volda (99) Kvinnherad (99) Voss (42) Klæbu (05) Ørskog (04) Lødingen (7/98) Ås (02 Lørenskog (99) Mosvik (02) Narvik (03) Nøtterøy (04) Kommunekunder i gult tilhører ikke utjevningsfellesskapet. Offentlig sektor administrerer cirka 230 kontrakter for virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand. 10 av disse virksomhetene er bundet av tariffkrav om premieutjevning. Storebrand Livsforsikring AS Side 11 av 46

12 2.4. Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Storebrand tilbyr et omfattende kurs- og seminarprogram for kommunene, både skreddersydde aktiviteter for den enkelte kunde samt fellesarrangement. Deltakelse på kurs og seminarer er samtidig en fin anledning til utveksle erfaring med andre kommuner. På den måten tilrettelegger vi for at den enkelte kommunekunde skal kunne dra nytte av det kommunenettverket som Storebrands kunder representerer Kundeskole og opplæring av nye kunder Ved flytting av pensjonsordningen til Storebrand forestår Storebrand opplæring av kommunens pensjonskontakter, ansatte (og pensjonister) samt tillitsvalgte. Storebrand legger stor vekt på å gi våre kunder god opplæring, både i tilflyttingsfase og i en driftsfase. Det anses som meget hensiktsmessig for kunde å ha mest mulig kunnskap om hvordan en offentlig tjenestepensjonsordning fungerer. Dette både med hensyn til daglig forståelse og til strategiske vurderinger som tilrettelegging av god personalpolitikk mv. Kommunens pensjonskontakter I forbindelse med et første møte med kunden like etter vedtak om tilflytting gis det opplæring i de forhold som kommunens pensjonskontakter må forholde seg til inntil pensjonsordningen er i normal drift. Slikt møte avholdes i desember eller begynnelsen av januar. Her vil det også gis grundig informasjon om tilflyttingsprosessen. Vi anbefaler våre kunder å invitere tillitsvalgte til denne opplæringen slik at disse får den informasjonen de kan ha nytte av. I tillegg til ovennevnte gir Storebrand en grundig opplæring i offentlig tjenestepensjon, folketrygd, pensjonsordningens økonomi og rutiner mv. Slik opplæring holdes lokalt hos kommunen og har en varighet på en til to dager. Kommunens ansatte og pensjonister Like etter tilflytting anbefaler Storebrand at det avholdes informasjonsmøte for ansatte og eventuelt pensjonister. Her vil Storebrand stå for det faglige programmet som består av en gjennomgang av ansattes rettigheter og ytelser i offentlig tjenestepensjon. Slike informasjonsmøter avholdes for øvrig jevnlig etter forespørsel fra kommunen. Det samme gjelder for Seniorkurs, som er kurs der ansatte, som snart skal gå av med pensjon, får orientering om rettigheter og ytelser i pensjonsordningen, samt informasjon om aktuelle økonomiske, helsemessige og juridiske forhold man vil stå ovenfor når man blir eldre. I tillegg kan man under slike arrangement sette opp mulighet for individuelle samtaler der den enkelte får konkret informasjon om sine pensjonsytelser ved pensjonering. Ordinære Kundeskoler Storebrand arrangerer hvert år sentrale kundeskoler der målsettingen er å gi våre kunder grundig informasjon om offentlig tjenestepensjon. Her gis det opplæring i rettigheter og ytelser, hvordan pensjonspremie oppstår, pensjonsøkonomi, med mer. I tillegg avholdes det gjennom året en rekke seminarer om seniorpolitikk, NRSP og andre aktuelle forhold. Slike seminar fremgår av aktivitetsplan og kurskataloger. På forespørsel arrangerer Storebrand aktuelle seminar lokalt hos kunde. Kundeskole for tillitsvalgte Storebrand er opptatt av at tillitsvalgte hos våre kunder skal ha oppdatert informasjon og god kompetanse om offentlig tjenestepensjon. Selskapet inviterer derfor årlig tillitsvalgte hos våre Storebrand Livsforsikring AS Side 12 av 46

13 kunder til egen kundeskole for tillitsvalgte. Her gis det opplæring i rettigheter og ytelser, hvordan pensjonspremie oppstår, pensjonsøkonomi og andre aktuelle forhold. Rådgivning og livsfaset arbeidsgiverpolitikk - seniorpolitikk Storebrand er opptatt av å bidra til at våre kunder har et bevisst og aktivt forhold til livsfaset arbeidsgiverpolitikk seniorpolitikk. Vi tilbyr derfor våre kunder bistand til å utrede, planlegge og gjennomføre seniorpolitiske tiltak med det formål å synliggjøre verdien av eldre arbeidstakere og motivere medarbeiderne til å stå lengre i jobb. Med dette ønsker man å stimulere organisasjonen til å legge forholdene til rette slik at eldre arbeidstakere motiveres til å stå stillingen lengst mulig frem mot ordinær pensjonsalder, oppnå reduksjon i kommunens behov for ny arbeidskraft, og derigjennom oppnå reduksjon i pensjonskostnadene. Storebrand tilbyr våre kunder kurs i forebygging av sykefravær Ansattelån og fordelsprogram for ansatte Ansattelån Storebrand har låneordning for ansatte i kommunen som har til hensikt å sikre at den enkelte som tar opp lån i Storebrand vil få lånekostnader som er tilsvarende de kostnader den ansatte ville hatt i KLP dersom kommunen hadde benyttet seg av KLP som pensjonsleverandør. Lånerenten og gjeldsforsikringskostnaden i Storebrand er til sammen tilsvarende lånerenten i KLP. Gjeldsforsikringskostnaden er priset til cirka 1 prosent. Gjeldsforsikringen har tilsvarende vilkår som i KLP. Fradragsretten inkluderer i henhold til skattereglene ikke forsikringselementet. Ansatte med løpende lån i KLP ved overføring til Storebrand vil kunne får refinansiert lånet kostnadsfritt (gebyrer dekkes av selskapet) dersom de ønsker å flytte lånet til Storebrand. Summen av rentesats og gjeldsforsikringssats som den enkelte låntaker skal betale, skal være den samme som totalkostnaden i KLP. For nye lån betales gebyrer av låntaker på vanlig måte. Lån forutsettes å være innenfor 80 prosent av godkjent verditakst. Gjeldsforsikringen i Storebrand har er lik gjeldsforsikringen i KLP Fordelsprogram og nettløsningen Min pensjon Storebrand tilbyr kommunen et fordelsprogram for ansatte. Fordelsprogrammet gir ansatte i kommunen lavere priser på et utvalg av våre produkter. Det inngås en egen samarbeidsavtale med kommunen som beskriver bl.a innholdet i fordelsprogrammet og informasjon som gis de ansatte om tilbudet. Innholdet oppdateres på årlig basis og kan endres i avtaleperioden Nettløsning for ansatte Som medlem av en pensjonsordning i Storebrand vil ansatte få tilbud om en nettløsning som gir en helhetlig oversikt over private og arbeidsgiverbetalte pensjons- og forsikringsordninger samt lån og sparing i Storebrand. Dette synliggjør verdien av de ansattes ordninger, og gjør pensjons enklere å forstå. Storebrand Livsforsikring AS Side 13 av 46

14 I nettløsningen vil den ansatte også finne et stort utvalg artikler knyttet til personlig økonomi; alt fra arv og testamente til bolig- og skattetips. Løsningen fungerer som en nettbank, hvor hver ansatt logger seg på med eget brukernavn og passord. Informasjon om fordelsprogrammet og innholdet i dette er oppdatert og tilgjengelig i nettjenesten slik at det er enkelt for brukerne å finne frem. Se også vedlagte brosjyre; Ekstra fordeler til deg Informasjon og systemer Dataoverførsel Storebrands pensjonsforsikringssystem Storebrand benytter eget pensjonsforsikringssystem for håndtering av alle kollektive forsikringer. Dette omfatter også håndtering av offentlige pensjonsordninger. I tillegg har vi et egenutviklet beregningsverktøy for håndtering av samordningsberegning for pensjoner. Online tilknytning til RTV For håndtering av pensjonsutbetalinger har Storebrand på lik linje med KLP direkte linjeoverføring til Rikstrygdeverket. Dette er et resultat av et langt samarbeid hvilket gjør oss i stand til å behandle våre pensjonstilfeller fortløpende og mer effektivt. Nettjeneste for forsikringsansvarlige Bedriftsportalen For å forenkle og effektivisere administrasjon av pensjonsordningen er det viktig at vi har løsninger som kan ivareta dette. Storebrand har derfor utviklet en nettløsningstjeneste som heter Bedriftsportalen. Bedriftsportalen er en internett-tjeneste tilknyttet Storebrands pensjonsforsikringssystem. Bedriftsportalen sikrer enklere hverdag og bedre oversikt for kundene gjennom enkelt og rask kommunikasjon med Storebrands systemer. Ved hjelp av nettløsningen kan man: Foreta alt ajourhold av pensjonsordningen Hente informasjon om bedriftens konti og kontrakter Beregne folketrygd og opptjente rettigheter Sende inn skjemaer Lese nyheter om pensjon, forsikring og kapitalforvaltning Få informasjon om Storebrands kundeteam. Bedriftsportalen gir full økonomisk oversikt over alle konti til enhver tid og viser de ansattes rettigheter og medlemsdata. Nettjenesten åpner for enkel og hurtig kommunikasjon med Storebrands pensjonssystemer. Bedriftens forsikringsansvarlige får et godt og brukervennlig verktøy for den daglige administrasjonen av ordningene. Vi har i dag følgende lønnsleverandører godkjent for direkte ajourføring: IBM Unique Agresso Tieto I tillegg jobbes det med pilot på AS Dal (IFS/Vivaldi) Storebrand Livsforsikring AS Side 14 av 46

15 Storebrand arbeider kontinuerlig med prosjekt for videreutvikling og godkjenning av nye lønnsleverandører for håndtering av det offentlige produkt. Ved tilflytting av nye kunder etablerer Storebrand kontakt med lønnsleverandør for overføring av data fra de enkelte kunder. For kunder som ikke har godkjente lønnsleverandører, vil Storebrand avklare nærmere med den enkelte kunde hvordan overføring av data til Storebrand skal foregå. Det påløper ingen kostnader for den enkelte kunde ved implementering og bruk av nettløsningen. Det påløper ingen kostnader for den enkelte kunde ved implementering og bruk av nettløsningen Informasjon til ansatte Storebrand legger vekt på en omfattende informasjonstjeneste. Alle nevnte ytelser fra Storebrands side inngår i vårt betjeningskonsept og er kostnadsfritt for kommunen. I kurssammenheng må deltakerne selv stå for reise og oppholdskostnader. Pensjons- og forsikringsbevis Alle medlemmer vil ved innmelding få tilsendt et pensjons- og forsikringsbevis som viser hvilke ytelser de er sikret gjennom kommunens pensjonsordning. I tillegg sendes det årlig ut pensjons- og forsikringsbevis til alle aktive medlemmer. Informasjonsvedlegg Storebrand har utarbeidet en informasjonsvedlegg, Pensjonen din. Dette informasjonsvedlegget beskriver hovedtrekkene i en offentlig pensjonsordningen og vedlegges alle pensjons- og forsikringsbevis. Personlig internettside Det enkelte medlem i pensjonsordningen kan få tilgang til en personlig internettside, Min pensjon, med informasjon om pensjonsrettigheter i den offentlige tjenestepensjonsordningen og eventuelt andre ordninger vedkommende har i Storebrand. I Min pensjon får man en samlet økonomisk oversikt og elektronisk skjema for å søke lån i henhold til lånevilkår for kommunalt ansatte. Informasjon ved fratredelse En ansatt som fratrer sin stilling, vil straks få skriftlig beskjed fra Storebrand om de rettigheter vedkommende har i pensjonsforsikringen, samt tilbud om å fortsette forsikringen for egen regning. Kontaktperson Storebrand legger stor vekt på at de ansatte til enhver tid skal få svar på alle spørsmål om pensjonsordningen. I tillegg til at de ansatte mottar god skriftlig informasjon om sine pensjonsrettigheter, vil de kunne ta kontakt med personer i kundeteamet for ytterligere informasjon og bistand. Service overfor tillitsvalgte Storebrand avholder jevnlig kurs for tillitsvalgte for å gi opplæring og aktuell informasjon som angår offentlige pensjonsordninger. Service overfor pensjonister For den enkelte ansatte blir pensjonsordningen en realitet først den dag pensjonen kommer til utbetaling i form av alders- uføre- eller etterlattepensjon. Storebrand legger stor vekt på å ha sikre og effektive rutiner for utbetalingstjeneste og informasjon om ytelser. Tilkjenningsbrev Storebrand Livsforsikring AS Side 15 av 46

16 Alle pensjonister vil ved uttak av pensjon motta en orientering om pensjonen. Ved endringer i pensjonsforholdet orienteres den enkelte om endringen. For G-regulering av pensjon utstedes likevel ikke en slik orientering da dette er en ordinær oppjustering av ytelsene. Informasjonsmøter Storebrand avholder informasjonsmøter for både ansatte og pensjonister på forespørsel fra våre kunder. Der belyser vi aktuelle forhold rundt pensjonsordningen og tar opp spørsmål og saker som ansatte og pensjonister er opptatte av Budsjettoppfølging for kommunen Kvartalsrapportering Storebrand utarbeider kvartalsrapporter som viser de økonomiske bevegelser i pensjonsordningen. Dette for å gi våre kunder god innsikt i og oversikt over pensjonsordningens økonomi. Den kvartalsvise oversikten viser status i forhold til påløpt premie i pensjonsordningen på detaljert nivå, saldo på kontrakter, oversikt over innbetalinger, antall behandlede pensjonstilfeller og informasjon i om forhold status ajourhold. Kvartalsrapporten er et verktøy for å følge opp pensjonsordningens økonomi. I møter med kunde gjennomgås rapportene grundig og settes i sammenheng med tidligere prognoser. Ved slike gjennomganger legges det vekt på å orientere om status og utvikling av AFP og uføreuttak, samt kostnader forbundet med dette. Vi har lagt ved eksempel/mal på kvartalsrapport for utjevnede kunder. Prognoser Storebrand utarbeider hvert år prognose for pensjonspremie påfølgende år. Prognosen blir særskilt utarbeidet for hver enkelt kunde og oversendes i august måned slik at estimatet kan benyttes i kommunens budsjettarbeid. Prognosene følges opp i forbindelse med kvartalrapporteringene i de aktuelle år. Kontoføring Kontoføringen er pensjonsordningens offisielle regnskap. Kontoføringen er hjemlet i egen forskrift og skal sendes ut til kunder før 1.6. det påfølgende år. Storebrand her overholdt denne fristen hver år med unntak av inneværende år der den ble sendt ut første uke i juni. Storebrand har en kontoføring som gir mer informasjon og innsyn enn forskriftsbestemmelser tilsier. Årlig resultat av utjevning av premie, jf. Hovedtariffavtalens bestemmelser, vil fremgå av kontoføringen. Storebrand viser om kunder har tilført midler til utjevningsfellesskapet eller om kunden har fått midler tilført fra utjevningsfellesskapet. Resultat angis i kroner Flytteprosess Rett etter vedtak om tilflytting vil Storebrand oversende forespørsel til avgivende selskap om å få oversendt nødvendige og relevante opplysninger om kommunens pensjonsordning. Storebrand vil motta opplysninger om pensjonister i begynnelsen av januar og garanterer utbetaling fra Storebrand fra og med januar Det tas forbehold om at avgivende selskap oversender pensjonistopplysningene i rimelig tid før pensjonsutbetaling den 20. januar. Dette har vi for øvrig gode erfaringer med. Opplysninger om aktive medlemmer i pensjonsordningen blir normalt oversendt fra avgivende selskap i februar måned. Storebrand Livsforsikring AS Side 16 av 46

17 Avgivende selskap vil oversende a-konto beløp på pensjonsreserver like etter flytting av pensjonsordningen. Endelig sluttoppgjør blir normalt oversendt i slutten av juni tilflyttingsåret. Storebrand vil like etter vi er gjort formelt kjent med vedtak om flytting sende bekreftelse til kommunen om risikoovertakelse per Samtidig vil vi ta kontakt med kommunen for å avtale møte så snart kommunen har anledning til dette. I slikt møte vil Storebrand presentere kommunens kontaktpersoner i selskapet og gi en grundig gjennomgang av flytteprosessen. Flytteprosessen vil i sin helhet bli håndtert av Storebrand. Kommunen må imidlertid påse at all informasjon som angår pensjonsordningen (ajourhold og pensjonssøknader) blir oversendt Storebrand som ny leverandør etter flyttetidspunktet. Kommunen trenger kun å stille med representanter i møter med Storebrand, samt til opplæring som selskapet avholder lokalt i kommunen. Vedlagt følger et eksempel på aktivitetsplan for tilflyttingsåret for en kommune som flytter fra KLP til Storebrand. Rutiner ved systemtilknytninger Ved tilflytting av nye kunder etablerer Storebrand kontakt med lønnsleverandør for overføring av data fra de enkelte kunder. For kunder som ikke har godkjente lønnsleverandører, vil Storebrand avklare nærmere med den enkelte kunde hvordan overføring av data til Storebrand skal foregå. Ved tilflytting av nye kunder etableres tilgang til Bedriftsportalen for den enkelte kunde som har internett-tilgang. Dette gjøres ved at Storebrand får oppgitt kontaktpersoner hos kunden som får et personlig passord som benyttes ved bruk av nettløsningen. Vi har sikkerhetsgraderinger i forhold til lese- og skrivetilgang. Informasjon til ansatte ved tilflytting Ved tilflyttingen er det viktig å informere pensjonister og medlemmer i pensjonsordningen om valg av ny pensjonsleverandør. Storebrand vil i forbindelse med pensjonsutbetaling i januar måned sende ut brev til hver enkelt pensjonist med informasjon om Storebrand som ny pensjonsleverandør. I brevet gis pensjonisten informasjon om egen kontaktperson i Storebrand. Kommunen må sende ut informasjon til medlemmene i pensjonsordningen kommunens ansatte om valg av ny leverandør snarest etter vedtak om flytting. Storebrand vil utarbeide forslag til brev dersom kommunen ønsker dette. Bakgrunnen for at kommunen selv må sende ut denne informasjonen er at Storebrand ikke mottar opplysninger om aktive medlemmer i pensjonsordningen før i februar måned. Vi anbefaler at det i samme brev inviteres til informasjonsmøte om pensjonsordningen. Storebrand vil avholde informasjonsmøtet og dekke eventuelle kostnader knyttet til dette. Storebrand Livsforsikring AS Side 17 av 46

18 2.7. HMS og seniorpolitikk HMS Storebrand har lang erfaring i HMS samarbeid med våre kunder, både innen tradisjonelle skadeforebyggende HMS tjenester og tjenester målrettet mot sykefravær og arbeidsmiljø. Vi ser at holdningsskapende arbeid, gode rutiner og fokus fra ledelsen er forutsetninger for å lykkes. Dette er et arbeid som også på nasjonalt plan har fått oppmerksomhet og er anerkjent gjennom IA satsingen. Imidlertid er ikke dette alltid tilstrekkelig for å hente ut potensialet for reduksjon i sykefravær. Gjennom våre erfaringer har vi innsett at det også må målrettede helsetjenester til både forebyggende og behandlende - for å få effekt på sykefravær og uførhet. Storebrand har siden 1997 utviklet egne tjenester i samarbeid med helseinstitusjoner som går på medisinske vurderinger og behandlinger av utsatte grupper Vår erfaring er at de fleste kommuner og offentlige virksomheter har gjort mye innen forebyggende arbeid og vet ofte hva som skal til for å få en bedring innen sykefravær. Storebrand er opptatt av å støtte opp under allerede igangsatte tiltak. Storebrand vil ha et dedikert HMS team for kommunen som kan konfereres løpende og som vil settes opp i samarbeid med kommunen. Teamet vil ledes av ansvarlig lege. Storebrands HMS - kompetanse spenner fra samfunns- og arbeidsmedisin via yrkeshygieniker og forsikringsmedisinsk kompetanse til representanter fra et tungt risiko- og forsikringsmiljø Seniorpolitikk Pensjon er en av kommunens største personalutgifter. Samtidig er det slik at den reelle pensjonsalderen i Norge de siste årene har sunket. Dette har ført til en økning i kommunenes pensjonskostnader og det bør gjøres noe for å snu pendelen. I mange tilfeller viser det seg at kommunen kan spare betydelige midler på å føre en personalpolitikk som i større grad tar hensyn til de spesielle behov eldre arbeidstakere kan ha. Det finnes en rekke tiltak som kan bidra til å legge forholdene til rette for en god personalpolitikk samtidig som kostnadene reduseres. Flere kommuner har allerede innført en rekke slike tiltak med gode resultater. Storebrand Livsforsikring AS tilbyr kommunekunder bistand i å utrede, planlegge og gjennomføre seniorpolitisk tiltak med det formål å synliggjøre verdien av eldre arbeidstakere motivere til at medarbeidere står lenger i stilling slik at man reduserer kommunes behov for ny arbeidskraft stimulere organisasjonen til å legge forholdene til rette slik at eldre arbeidstakere motiveres til å stå i stilling til ordinær pensjonsalder redusere kommunes pensjonskostnader Innholdet i en seniorpolitisk pakke avtales med den enkelte kunde, eks. i forbindelse med avtaleinngåelse. Storebrand Livsforsikring AS Side 18 av 46

19 Storebrands HMSS-fond (Helse, Miljø, Sikkerhet og Seniorpolitiske tiltak) Storebrand skal være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og seniorpolitikk i kommunen. Vår målsetning er å bidra til at kommunene oppnår lavere pensjonskostnader. Redusert sykefravær, lavere uførhet og mindre bruk av tidligpensjonering skal resultere i lav uførepremie og lavere premiekostnader. Storebrands fond utgjør årlig inntil kr Fondet skal brukes til Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid og Seniorpolitiske tiltak hos kunden. Fondet kan f.eks benyttes til: Faglige utredninger og konkrete HMS-tiltak rettet mot ansatte Faglige utredninger og kontrete tiltak innenfor seniorpolitikk/livsfaset personalpolitikk Kurs/etterutdanning innenfor fagområdet HMS og seniorpolitikk Ergometri arbeidsstilling for ansatte Avlastningsutstyr for personell med fysisk krevende arbeidsoppgaver Deltakelse i Storebrands HMS-prosjekter Søknadsprosedyre: Det foretas tildeling fra fondet per 1. mars og 1. september. Søknadsfrist settes til en måned før tildeling. Alle kommunekunder og offentlige virksomheter med tjenestepensjonsordningen i Storebrand kan søke om støtte fra fondet. For å sikre lokal forankring av prosjektene og tiltakene og størst mulig effekt hos den enkelte kunde, forutsettes en medfinansiering fra kommunen på 50 prosent av kostnadene. Tildelingskomite: Til å forestå tildeling fra fondet opprettes en egen kundestyrt tildelingskomite bestående av 1 rådmann 1 økonomisjef 1 personalsjef 1 tillitsvalgt 1 ekstern fagrepresentant på seniorpolitikk 2 representanter fra Storebrand Storebrand ved Offentlig Sektor har sekretariatsfunksjon for det arbeid som tilligger tildelingskomiteen. Storebrand Livsforsikring AS Side 19 av 46

20 3. Selskapets kapitalforvaltning og soliditet 3.1. Kapitalforvaltning Storebrand Livsforsikring har i sin kapitalforvaltningsmodell etablert et skille mellom oppdragsgiver og kapitalforvalter. Ansvar for å utarbeide forslag til investeringspolicy overfor styret ligger hos administrerende direktør i livselskapet representert ved staben Finans og risikostyring og dens leder (finansdirektør). Staben har ansvaret for å utarbeide forslag til selskapets investeringsstrategi og å løpende føre overvåkning med selskapets risikobærende evne og vurdere forslag til tiltak, samt å vurdere forvalters aktive risiko og oppnådde avkastningsresultater. Forvalters ansvar er regulert i forvaltningsavtale og mandat mellom livselskapet og kapitalforvalter. Figuren nedenfor illustrerer denne rollefordelingen mellom livselskapet og kapitalforvalter. Risikobærende evne Avkastningsmåling og posisjonskontroll Styringsprinsipper/ Investeringsunivers Dialog og samarbeid Transaksjonsprosesser Investerings -policy Storebrand Livsforsikring Eier Storebrand Kapitalforvaltning Utfører Investeringsbeslutninger Aktiv / spesifikk risiko Referanseportefølje og referanseindeks. Risikobudsjett Porteføljekonstruksjon / risikoallokering Markedsrisiko Rollefordeling livselskap og kapitalforvalter Vi vil i det følgende først gi en beskrivelse av kapitalforvaltningsorganisasjonen (høyre del av figur) Om Storebrand Kapitalforvaltning Forvaltningskapitalen i Storebrand er hovedsakelig investert i verdipapirmarkedene, og dette gjør kapitalforvaltning til en kjernevirksomhet i konsernet. Storebrand Kapitalforvaltning AS er heleid av holdingselskapet Storebrand ASA og har siden hatt konsesjon fra Kredittilsynet til å tilby aktiv forvaltning i henhold til Verdipapirhandelloven. I 2004 fusjonerte Storebrand Kapitalforvaltning med fondsselskapet Storebrand Fondene AS og har gjennom dette konsesjon til å drive forvaltning og salg av fond i henhold til Verdipapirfondlovens bestemmelser. Storebrand Kapitalforvaltning er i dag en betydelig aktør i institusjonsmarkedet for aktiv forvaltning, med målgrupper som kommuner, pensjonskasser, institusjonelle organisasjoner, stiftelser, bedrifter og kraftverk. Storebrand Kapitalforvaltning er også blant landets største aktører i markedet for verdipapirfond. Storebrand Livsforsikring AS Side 20 av 46

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Direktørens beretning

Direktørens beretning Direktørens beretning DETTE er spk Norges største pensjonsordning Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917, og er i dag Norges største tjenestepensjonsordning med nærmere én million medlemmer fordelt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen 100 % innsats i dag for å bli 2-3 % bedre i morgen Årsrapport 2013 Best på offentlig tjenestepensjon Vi vil være den foretrukne leverandøren det naturlige førstevalget både for eiere, kunder og medlemmer.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold i Årsrapport 2013

Innhold i Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Innhold i Årsrapport 2013 Leder side 4 Årsberetning 2013 side 5 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap side 10 Balanse side 11 Noter til regnskapet side 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer