Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune"

Transkript

1 Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS Side 1 av 46

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING OM SELSKAPETS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR OFFENTLIG TJENESTEPENSJONSPRODUKT REFERANSER OPPLÆRING, KOMPETANSEUTVIKLING OG NETTVERK ANSATTELÅN OG FORDELSPROGRAM FOR ANSATTE INFORMASJON OG SYSTEMER HMS OG SENIORPOLITIKK SELSKAPETS KAPITALFORVALTNING OG SOLIDITET KAPITALFORVALTNING OM STOREBRAND KAPITALFORVALTNING BUFFERKAPITAL RISIKOSTYRING OG STRATEGISK ALLOKERING I LIVSELSKAPET OPPFØLGING OG KONTROLL AV MÅLEPARAMETRE HISTORISKE OPPNÅDDE RESULTATER KNYTTET TIL ALLOKERINGSFUNKSJON HISTORISKE RESULTATER OVERSKUDDSTILBAKEFØRING KOLLEKTIV BESTAND RISIKORESULTATER I PERIODEN ADMINISTRASJONSRESULTATER I PERIODEN PREMIEUTJEVNINGSFELLESSKAP - KS TARIFFOMRÅDER BEREGNINGSPRINSIPPER INNEN OFFENTLIG SEKTOR BEREGNINGSPRINSIPPER FOR FORSIKREDE YTELSER BEREGNINGSPRINSIPPER FOR PREMIE ADMINISTRASJONSRESERVE OMKOSTNINGER KONTOFØRING/RAPPORTERING OVERSKUDDSTILBAKEFØRING UFØREAVSETNINGER ENDRINGER I BEREGNINGSPRINSIPPER VEDLEGG SJEKKLISTE KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FORBEHOLD TILLEGGSTJENESTER ANDRE MOMENTER VED LEVERANSEN...43 Storebrand Livsforsikring AS Side 2 av 46

3 1. Innledning / oppsummering Offentlig sektor er et viktig satsingsområde i Storebrand. Skal vi lykkes må vi være konkurransedyktige innenfor flere viktige områder av betydning for kommunenes pensjonsøkonomi. I det følgende nevner vi noen av de områdene der vi mener at Storebrand har opparbeidet seg konkurransefortrinn i markedet. Storebrand har et godt utjevningsfellesskap. Dette kommer til utrykk ved at vi kan tilby Frogn kommune en meget konkurransedyktig premie. Gjennom utstrakt fokus på forebyggende tiltak i samarbeid med våre kommunekunder arbeider vi aktivt for at de gode egenskapene ved fellesskapet skal bestå. Storebrand bruker mye ressurser på utvikling av effektive og pålitelig driftssystemer og gode rutiner for kundebetjening. Vi er opptatt av å gi våre kommunekunder gode styringsverktøy i form av høy kvalitet på økonomiske oppfølgingsrapporter og prognoser på pensjonskostnader. Storebrand har lagt til rette for en enklere administrasjon av pensjonsordningen i kommunen gjennom Bedriftsportalen, vårt internettbaserte administrasjonsverktøy. Denne gir kommunen full økonomisk oversikt over pensjonsordningen. Alle våre kommunekunder representert ved administrasjon, tillitsvalgte og ansatte får tilbud om opplæring på pensjonsområdet som en del av totalleveransen. Årlige kundetilfredshetsundersøkelser forteller at våre kunder er godt fornøyd med Storebrand. Best kommer dette til utrykk ved at vi aldri har mistet en kunde. Vår første kommunekunde fikk vi i I en uavhengig undersøkelse foretatt av Wassum/Gabler 1 der en fjerdedel av landets kommuner deltok, oppnår Storebrand i sammenligning med Vital og KLP høyest poeng målt etter hvor fornøyd egne kunder er med drift og forvaltning av pensjonsordningen. Innenfor området forutsigbarhet mht. premie samt administrasjon sier 100 % av Storebrands kunder at de er fornøyd. Storebrand har gjennom en årrekke prioritert oppbygging av bufferkapital og fremstår i dag som et meget solid selskap. Dette har vi brukt til en gradvis oppbygging av aksjeandelen og er godt posisjonert til å skape en god fremtidig avkastning for våre kommunekunder. Storebrands resultatutvikling hittil i 2005 bekrefter dette. 1 Wassum Investment Consulting og Gabler & Partners, kommuneundersøkelse datert februar 2005 Storebrand Livsforsikring AS Side 3 av 46

4 2. Om selskapets satsing på offentlig sektor Offentlig sektor er et av de viktigste satsingsområdene til Storebrand sammen med obligatorisk tjenestepensjon. Dette kommer til utrykk gjennom reorganisering, økte bevilgninger samt nyansettelser. Storebrand Livsforsikring AS er ledet av administrerende direktør Idar Kreutzer og har i all hovedsak organisert sin virksomhet i tre enheter. Dette er Bedriftsmarkedet, Personmarkedet og Produksjon og Service. Offentlig sektor i Storebrand Livsforsikring AS er hovedsaklig plassert i Bedriftsmarkedet som ledes av direktør Lars Løddesøl. Offentlig sektor defineres i Storebrand til å omfatte pensjon til kommuner, fylkeskommuner, virksomheter og bedrifter med offentlig tjenestepensjonsordning i henhold til Lov om forsikringsvirksomhet, Kapittel 8b. Offentlig sektor ledes av direktør Bjørn Frantz Peckel., som har distribusjonsansvaret for offentlig tjenestepensjon, samt betjeningsansvaret (kundeansvaret) for alle kommuner og for virksomheter som benytter seg av forsikringsmegler. Bjørn Frantz Peckel Leder salg og kundebetjening Offentlig sektor Berit Grønlund sekretær Erik Sebelien Leder salg Roy Carlsen Leder megler Tor Olsen Leder KAM Heidi Nussle Leder bedriftsservice Sigurd Laugen Leder virksomheter Kristin Halvorsen salg Jan Olav Straume salg John Justad salg Bjørn Borgland ( ) salg Dag Falkenberg kundeoppfølging Ledig stilling *) Våren 2005 ble også Bedriftsservice offentlig lagt under ledelse av Bjørn Peckel. Dette sikrer i enda større grad enn før at kompetansen rundt offentlig pensjoner samles og at ressurstilgangen for kundene blir ytterligere styrket. I tillegg er det foretatt 5 av i alt 6 planlagte nyansettelser. 3 av nyansettelsene har kommet innenfor Bedriftsservice mens 2 er på salg. Det planlegges å øke bemanningen på KAM med 1 til 2 stillinger i løpet av høsten. Ledere for de respektive avdelinger innenfor Offentlig sektor i Storebrand er representert i ledergrupper i de forskjellige enheter, men samordnes i tillegg i eget lederteam for Offentlig sektor. Offentlig sektor i Storebrand har et utstrakt samarbeide med andre enheter i konsernet på alle nivå. En rekke tjenester og oppgaver løses av fellesfunksjoner i konsernet. Storebrand Livsforsikring AS Side 4 av 46

5 Bedriftservice Offentlig ledes av Heidi A. Nussle. Denne avdelingen har ansvaret for den daglige driften av alle de offentlige pensjonsordningene som er plassert i Storebrand, samt kundeservice og opplæring i relasjon til kunder og medlemmer i pensjonsordningene. Heidi Anethe Nussle Leder Bedriftservice Offentlig sektor 4 senior kunderådgivere 8 fagkonsulenter 2 sjefskonsulenter Kari KLeven Andersen Vigdis Helen Svae Mariann Gjerde Tor Erling Fledsberg Brit Fisher Anette Wold Martha Borge Caroline Aas Sofia Tuft Kjetil Bergersen (15.8) Henk Sivertsen (1.9) Jenny Larson (1.10) Johanna Dale Audny Pettersen Oppgjør Offentlig ledes av Sindre Spjelkavik og har ansvaret for beregning og utbetaling av pensjoner for alle kunder med offentlig pensjonsordning i Storebrand. I tillegg forestår avdelingen kundeservice og opplæring for kunder og pensjonister. Leder Offentlig Oppgjør Sindre Spjelkavik 7 Senior kundekonsulenter 2 Fagkonsulenter Seniorkonsulent Tone Undeli Erling Salvigsen Liv-Berit Amundsveen Lena Langstad Haldis Størksen Aina Thuv Bjørg Inger Nyhus Katrine R. Stenberg Turid Schiøtz Berit Rusti Håkonsson Produkt Offentlig ledes av aktuar Pål Perger. Her ligger ansvaret for at det offentlige tjenestepensjonsproduktet er i henhold til myndigheters og tariffparters krav gjennom lov og annet regelverk. Produkt offentlig består ved siden av aktuar Pål Perger av aktur Ingvild Stave og aktuar Bjørn Sundt. Produkt offentlig arbeider tett med Fagstøtte / Juridisk ledet av Tom Tjernvold. Følgende personer i Fagstøtte/Juridisk arbeider særskilt med offentlig sektor ; Wenche Brun Bull, advokat Tone Borgerud, jurist Trond H. Barstad, jurist Som et bindeledd mellom salg og fagmiljøene er det i tillegg en egen avdeling kalt Salgs- og fagstøtte. Denne avdelingen har flere personer med kompetanse på offentlig tjenestepensjon samt en person, Jan Steinagard, som utelukkende arbeider med offentlig sektor. Storebrand Livsforsikring AS Side 5 av 46

6 Kontaktpersoner for kunde I Storebrand er det etablert et kundeteam med faste kontaktpersoner som har oppfølgingsansvaret for kommunens kundeforhold i selskapet. Ordningen med kundeteam har til hensikt å gi kommunen færreste mulig kontaktledd inn i Storebrand og er organisert som følger: Kundeansvarlig (KAM) Offentlig sektor Salg og kundebetjening Leder kundeteamet og har hovedansvaret for kommunens kundeforhold i Storebrand Livsforsikring AS. All kontakt vedrørende spørsmål som ikke faller under ansvarsområdene skissert nedenfor skal gå gjennom kundeansvarlig. Kundeansvarlig vil påse at det til enhver tid knyttes nødvendige ressurser og kompetanse til kundeteamet, samt ved behov for annen kompetanse i forbindelse med rådgivning og annet. Driftsansvarlig fra Bedriftsservice offentlig Har ansvar for ajourhold av medlemsopplysninger og er det naturlige kontaktleddet i forbindelse med spørsmål om rettigheter for aktive medlemmer i pensjonsordningen, inn- og utmeldinger, samt fakturaer som angår aktive medlemmer. Oppgjørs-/erstatningsansvarlig fra Oppgjør offentlig Har ansvaret for behandling av pensjonssaker og pensjonsutbetalinger. Vedkommende er det naturlige kontaktleddet for kommunens pensjonister og ansatte som har en pensjonssak til behandling, samt fakturaer som angår pensjonstilfeller og pensjonsreguleringer. I tillegg håndterer erstatningsansvarlig eventuelle spørsmål om fremtidig pensjonsutbetalinger, lover og regler for ansatte som snart skal gå av med pensjon. Kundeteam Frogn Kommune Se punkt for presentasjon av Frogn kommunes kundeteam Leveringsgaranti I henhold til pensjonsordningens vedtekter 12-5 har pensjonistene krav på renter av pensjonsbeløpet to måneder etter at krav om pensjon er meldt, og alle nødvendige opplysninger er mottatt av selskapet. Dette betyr at førstegangsutbetaling av pensjonen, forfaller til utbetaling fra selskapet senest to måneder etter at alle opplysninger foreligger. Storebrand garanterer for at førstegangsutbetaling igangsettes senest to måneder etter at krav om pensjon er meldt og alle opplysninger er mottatt av selskapet. Dersom Storebrand ikke oppfyller denne garantien vil Storebrand utbetale en økonomisk kompensasjon til kommunen. Kompensasjonen beløper seg til kr ,- for hver hele uke en pensjonsutbetaling er forsinket. Oppgjør Offentlig måles både på telefontilgjengelighet og på brudd på leveringsgarantien. Tallene pr. juni måned ser slik ut: 90 prosent av innkomne telefoner ble besvart innen 20 sekunder 99 prosent av alle saker som det er leveringsgaranti på, ble levert innen fristen Storebrand Livsforsikring AS Side 6 av 46

7 2.2. Offentlig tjenestepensjonsprodukt FVL (særlig 8b). For offentlig tjenestepensjon er det et eget risikoresultat Premieelementene utjevnes i henhold til 8b-6 Endring i Hovedtariffavtalen 2004 Fra vil det være ett fellesskap for alle kommuner og virksomheter tilknyttet KS sin tariffavtale som flyttet etter Reguleringsreserven skal utjevnes i forhold til samlet premiereserve AFP og tidlig pensjonering etter 85-årsregelen utjevnes på fellesporteføljen tilsvarende som for engangspremie for ikke-forsikringsbare ytelser Administrasjonskostnadene utjevnes på én fellesportefølje Sum bestand 2004 og nye kommuner av Kundefond kr Pensjonsgrunnlag kr Antall aktive medlemmer (inkludert uføre) personer Fratråde aktive personer Antall løpende pensjoner pensjonister - herav uførepensjoner pensjonister Prosentvis fordeling etter alder av selskapets totale bestand som er aktive, uføre eller alderspensjonister pr Intervall : Aktiv Ufør Alder 0 -> 29 17,3 % 0,0 % 0,0 % 30 -> 39 20,7 % 0,6 % 0,0 % 40 -> 49 19,5 % 1,5 % 0,0 % 50 -> 59 15,9 % 3,3 % 0,0 % 60 -> 67 5,2 % 3,1 % 0,6 % 68 -> 0,0 % 1,0 % 7,9 % Premieelementer omfattet av utjevningsfellesskapet årlig premie reguleringspremie engangspremie for ikke-forsikringsbare hendelser administrasjonsomkostninger AFP Individuelt beregnede premieelement AFP 62. Dette er ikke en del av pensjonsordningen. Storebrand Livsforsikring AS Side 7 av 46

8 Ikke forsikringsbare hendelser Avvik mellom faktisk og antatt folketrygd - vedtektene kap. 1, 1-3. Pensjonen utbetales samordnet enten med faktisk folketrygd eller folketrygd beregnet med poengtall fastsatt etter gjeldende pensjonsgrunnlag, avhengig av hva som gir best resultat for pensjonisten. Variasjoner kan oppstå i poengtall, poengår og pensjonsgrad. Uansett skal utbetalt pensjon utgjøre minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Ved beregning av ytelser og premie før pensjonsalder nås, benyttes en beregnet folketrygd på bakgrunn av den til enhver tid gjeldende lønn. Blir folketrygdens utbetaling på pensjoneringstidspunktet lavere enn beregnet, vil pensjonsordningen være forpliktet til å utbetale et høyere beløp enn først antatt. Denne differansen dekkes med en engangspremie, slik at hele ytelsen er fullt fondsdekket. Utbetaling fra Storebrand som siste pensjonsordning - vedtektenes kap. 5, 5-2. Den enkelte kommune med tjenestepensjonsordning i Storebrand, inngår avtale med Statens Pensjonskasse om overføring av pensjonsansiennitet. Dette betyr at der Storebrand er siste pensjonsordning må selskapet utbetale hele pensjonsbeløpet til det enkelte medlem for deretter å refundert utbetaling for opptjening i andre selskaper. I enkelte tilfelle vil det bli utbetalt mer fra siste arbeidsgiver enn summen av det som refunderes fra tidligere arbeidsgiveres pensjonsordning, og det som er sikret i kommunens pensjonsordning. Differansen sikres med en engangspremie når tilfellet inntreffer. Øvrige virksomheter behandles i påvente av lovendring, som om de var medlem av overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse. Alderspensjon - Vedtektene kap. 7 Uttak av førtidspensjon når sum av alder og medlemstid utgjør minst 85 år, jf. 7-1 b). Alderspensjon er en sikret ytelse, og derved forsikringsmessig dekket, fra aldersgrensen i den stilling den ansatte har, senest fra fylte 67 år. Pensjonsutbetaling i henhold til førtidspensjon etter ovennevnte "85-års regel", er ikke forsikringsbar. Denne ytelsen sikres frem til ordinær pensjonsalder med en engangspremie. AFP, jf. 7-1 Kredittilsynet tillater ikke forsikringsmessig dekning av AFP-ordningen. AFP fra 62 til og med 64 år, regnes ikke som en del av tjenestepensjonsordningen., jf. HTA vedlegg 2 1. Ordningen finansieres ved innbetaling av tilleggspensjon. Ved overgang til 65 år, beregnes straks begynnende ytelse frem til ordinær pensjonsalder. Ytelsen dekkes ved innbetaling av engangspremie. Barnetillegg, jf. 7-4 d) Barnetillegg til alderspensjon på 10 prosent av brutto alderspensjon er dekket gjennom den ordinære årspremien. Uførepensjon - Vedtektene kap. 8. Uførepensjon med lavere grad enn 25 prosent, jf. 8-2 For uføregrader lavere enn 25 prosent har det så langt ikke vært mulig å fremskaffe erfaringsmateriale som tilfredsstiller Kredittilsynets krav slik at premietariff kunne vært utviklet. Uførepensjon må derfor sikres med engangspremie når tilfellet inntreffer, slik som for de øvrige livselskapene. Dekning av differansen mellom nettopensjon og 66% pensjon ved uføregrad opp til 50 prosent, jf Storebrand Livsforsikring AS Side 8 av 46

9 Folketrygden yter ingen pensjon for uførhet under 50 prosent. Når en person har lavere uføregrad, har vedkommende likevel rett til brutto uførepensjon etter tjenestepensjonsordningen. I pensjonsordningen er det kun sikret en nettoytelse. Den resterende del (opp til 66 prosent) dekkes med engangspremie ut fra samme begrunnelse som for uførepensjoner under 25 prosent som nevnt ovenfor. Tillegg i tjenestetid for uførepensjoner når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for uførepensjoner når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Barnetillegg, jf. 8-8 Barnetillegg til uførepensjon på 10 prosent av brutto uførepensjon er dekket gjennom den ordinære årspremien. Ektefellepensjon - Vedtektene kap. 9 Tillegg i tjenestetid for etterlattepensjon når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for etterlattepensjon når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Enker etter medlemmer ansatt før , jf. 9. Enker som nevnt ovenfor skal ha kompensert for evt. reduksjon etterlattepensjon i folketrygden på grunn av egen ervervsinntekt. Ved beregning av enkepensjon tas det utgangspunkt i at ingen enker har inntekt. Premieberegningen legger med andre ord til grunn at det utbetales enkepensjon fra folketrygden. For enker etter medlemmer ansatt før , vil det, dersom disse har egen inntekt, bli utbetalt en høyere ytelse fra Storebrand enn opprinnelig antatt. Denne differansen dekkes med en engangspremie, slik at hele ytelsen er fullt fondsdekket. Ved en senere reduksjon i inntekt slik at utbetalt pensjon skal reduseres, tilbakeføres tilsvarende reserve til forsikringstakers premiefond. Barnepensjon - vedtektene kap. 10 Tillegg i tjenestetid for barnepensjon når aldersgrensen er 70 år, jf Tillegg i tjenestetid for barnepensjon når aldersgrensen er 70 år er dekket gjennom den ordinære årspremien, og medfører ingen ekstrabelastning. Start og opphør av utbetaling m.v. - vedtektene 12-2 Kompensasjon for tidligere utbetalt folketrygdytelse for måneden for oppnådd pensjonsalder. Ved endring av folketrygdens bestemmelser i 1992, ble startdato for alderspensjon endret fra den første i måneden for oppnådd pensjonsalder, til den første i måneden etter oppnådd pensjonsalder. Offentlige tjenestepensjonsordninger har opprettholdt startdato for pensjon til den første i måneden for oppnådd pensjonsalder. Folketrygdens tidligere andel av utbetaling for denne måneden, dekkes ved engangspremie. Ved fratredelse på annet tidspunkt enn måneden for oppnådd pensjonsalder, bortfaller ovennevnte. Utbetaling til etterlatte Bruttopensjon skal utbetales til etterlatte ut måneden etter måneden for dødsfallet. Folketrygdens ytelser utbetales ut dødsmåneden. Nettopensjon er forsikringsmessig dekket også for måneden etter dødsmåneden. Folketrygdens ytelser i den siste utbetalingsmåneden må derved dekkes ved en engangspremie Vedlagt følger brev til Pensjonskontoret, som beskriver Storebrands produkt til offentlig sektor. Produktmelding er sendt til Kredittilsynet, men vurderes som strengt forretningsmessig konfidensielt, og vedlegges derfor ikke. Storebrand Livsforsikring AS Side 9 av 46

10 Når vi nevner at Storebrand har avsetningens størrelse til vurdering, skyldes dette forhold som relaterer seg til attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad. Dette er begivenheter som påvirker tidspunktet for når varig uførhet inntreffer og vi vurderer avsetningens størrelse i lys av dette. Dette vil vi komme tilbake til når vurderingene er avsluttet Referanser Asker kommune (kunde i Storebrand Livsforsikring AS siden 1939) Finanssjef Egil Fredriksen, tlf Lørenskog kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådmann Arne Heilemann, tlf Kontorsjef Knut Tefre, tlf Personalsjef Jan-Bendix Byhring, tlf Hurum kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådgiver, Plan- og Økonomi, Kristin Eliassen, dir. tlf: Mobil: Askøy kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådgiver lønn & personal, Åse Høgtun, tlf: Vikna kommune (kunde i Storebrand Livsforsikring AS siden ) Rådmann Roy H. Ottesen, tlf Volda kommune (kunde i Storebrand siden ) Personalkonsulent Oddny Vatnehold, tlf Kvinnherad kommune (kunde i Storebrand siden ) Økonomisjef Geir Mogren, tlf Harstad kommune (kunde i Storebrand siden ) Rådmann Arne Johansen, tlf For øvrig anser vi alle våre kunder å være aktuelle referanser Oversikt over offentlige kunder og utjevnet fellesskap Nedenfor følger en oversikt over kommuner som har offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand. Det er angitt hvilke kommuner som inngår i utjevningsfellesskap. Storebrand Livsforsikring AS Side 10 av 46

11 Kommunekunder offentlig tjenestepensjon Asker (39) Os (99) Askøy (00) Røyken (97) Ballangen (01) Skedsmo (02) Bø (02) Sortland (02) Båtsfjord (03) Storfjord (02) Harstad (98) Strand (05) Holmestrand (05) Trysil (01) Hurum (05) Vadsø (01) Karasjok (98) Vikna (99) Kvam (99) Volda (99) Kvinnherad (99) Voss (42) Klæbu (05) Ørskog (04) Lødingen (7/98) Ås (02 Lørenskog (99) Mosvik (02) Narvik (03) Nøtterøy (04) Kommunekunder i gult tilhører ikke utjevningsfellesskapet. Offentlig sektor administrerer cirka 230 kontrakter for virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand. 10 av disse virksomhetene er bundet av tariffkrav om premieutjevning. Storebrand Livsforsikring AS Side 11 av 46

12 2.4. Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Storebrand tilbyr et omfattende kurs- og seminarprogram for kommunene, både skreddersydde aktiviteter for den enkelte kunde samt fellesarrangement. Deltakelse på kurs og seminarer er samtidig en fin anledning til utveksle erfaring med andre kommuner. På den måten tilrettelegger vi for at den enkelte kommunekunde skal kunne dra nytte av det kommunenettverket som Storebrands kunder representerer Kundeskole og opplæring av nye kunder Ved flytting av pensjonsordningen til Storebrand forestår Storebrand opplæring av kommunens pensjonskontakter, ansatte (og pensjonister) samt tillitsvalgte. Storebrand legger stor vekt på å gi våre kunder god opplæring, både i tilflyttingsfase og i en driftsfase. Det anses som meget hensiktsmessig for kunde å ha mest mulig kunnskap om hvordan en offentlig tjenestepensjonsordning fungerer. Dette både med hensyn til daglig forståelse og til strategiske vurderinger som tilrettelegging av god personalpolitikk mv. Kommunens pensjonskontakter I forbindelse med et første møte med kunden like etter vedtak om tilflytting gis det opplæring i de forhold som kommunens pensjonskontakter må forholde seg til inntil pensjonsordningen er i normal drift. Slikt møte avholdes i desember eller begynnelsen av januar. Her vil det også gis grundig informasjon om tilflyttingsprosessen. Vi anbefaler våre kunder å invitere tillitsvalgte til denne opplæringen slik at disse får den informasjonen de kan ha nytte av. I tillegg til ovennevnte gir Storebrand en grundig opplæring i offentlig tjenestepensjon, folketrygd, pensjonsordningens økonomi og rutiner mv. Slik opplæring holdes lokalt hos kommunen og har en varighet på en til to dager. Kommunens ansatte og pensjonister Like etter tilflytting anbefaler Storebrand at det avholdes informasjonsmøte for ansatte og eventuelt pensjonister. Her vil Storebrand stå for det faglige programmet som består av en gjennomgang av ansattes rettigheter og ytelser i offentlig tjenestepensjon. Slike informasjonsmøter avholdes for øvrig jevnlig etter forespørsel fra kommunen. Det samme gjelder for Seniorkurs, som er kurs der ansatte, som snart skal gå av med pensjon, får orientering om rettigheter og ytelser i pensjonsordningen, samt informasjon om aktuelle økonomiske, helsemessige og juridiske forhold man vil stå ovenfor når man blir eldre. I tillegg kan man under slike arrangement sette opp mulighet for individuelle samtaler der den enkelte får konkret informasjon om sine pensjonsytelser ved pensjonering. Ordinære Kundeskoler Storebrand arrangerer hvert år sentrale kundeskoler der målsettingen er å gi våre kunder grundig informasjon om offentlig tjenestepensjon. Her gis det opplæring i rettigheter og ytelser, hvordan pensjonspremie oppstår, pensjonsøkonomi, med mer. I tillegg avholdes det gjennom året en rekke seminarer om seniorpolitikk, NRSP og andre aktuelle forhold. Slike seminar fremgår av aktivitetsplan og kurskataloger. På forespørsel arrangerer Storebrand aktuelle seminar lokalt hos kunde. Kundeskole for tillitsvalgte Storebrand er opptatt av at tillitsvalgte hos våre kunder skal ha oppdatert informasjon og god kompetanse om offentlig tjenestepensjon. Selskapet inviterer derfor årlig tillitsvalgte hos våre Storebrand Livsforsikring AS Side 12 av 46

13 kunder til egen kundeskole for tillitsvalgte. Her gis det opplæring i rettigheter og ytelser, hvordan pensjonspremie oppstår, pensjonsøkonomi og andre aktuelle forhold. Rådgivning og livsfaset arbeidsgiverpolitikk - seniorpolitikk Storebrand er opptatt av å bidra til at våre kunder har et bevisst og aktivt forhold til livsfaset arbeidsgiverpolitikk seniorpolitikk. Vi tilbyr derfor våre kunder bistand til å utrede, planlegge og gjennomføre seniorpolitiske tiltak med det formål å synliggjøre verdien av eldre arbeidstakere og motivere medarbeiderne til å stå lengre i jobb. Med dette ønsker man å stimulere organisasjonen til å legge forholdene til rette slik at eldre arbeidstakere motiveres til å stå stillingen lengst mulig frem mot ordinær pensjonsalder, oppnå reduksjon i kommunens behov for ny arbeidskraft, og derigjennom oppnå reduksjon i pensjonskostnadene. Storebrand tilbyr våre kunder kurs i forebygging av sykefravær Ansattelån og fordelsprogram for ansatte Ansattelån Storebrand har låneordning for ansatte i kommunen som har til hensikt å sikre at den enkelte som tar opp lån i Storebrand vil få lånekostnader som er tilsvarende de kostnader den ansatte ville hatt i KLP dersom kommunen hadde benyttet seg av KLP som pensjonsleverandør. Lånerenten og gjeldsforsikringskostnaden i Storebrand er til sammen tilsvarende lånerenten i KLP. Gjeldsforsikringskostnaden er priset til cirka 1 prosent. Gjeldsforsikringen har tilsvarende vilkår som i KLP. Fradragsretten inkluderer i henhold til skattereglene ikke forsikringselementet. Ansatte med løpende lån i KLP ved overføring til Storebrand vil kunne får refinansiert lånet kostnadsfritt (gebyrer dekkes av selskapet) dersom de ønsker å flytte lånet til Storebrand. Summen av rentesats og gjeldsforsikringssats som den enkelte låntaker skal betale, skal være den samme som totalkostnaden i KLP. For nye lån betales gebyrer av låntaker på vanlig måte. Lån forutsettes å være innenfor 80 prosent av godkjent verditakst. Gjeldsforsikringen i Storebrand har er lik gjeldsforsikringen i KLP Fordelsprogram og nettløsningen Min pensjon Storebrand tilbyr kommunen et fordelsprogram for ansatte. Fordelsprogrammet gir ansatte i kommunen lavere priser på et utvalg av våre produkter. Det inngås en egen samarbeidsavtale med kommunen som beskriver bl.a innholdet i fordelsprogrammet og informasjon som gis de ansatte om tilbudet. Innholdet oppdateres på årlig basis og kan endres i avtaleperioden Nettløsning for ansatte Som medlem av en pensjonsordning i Storebrand vil ansatte få tilbud om en nettløsning som gir en helhetlig oversikt over private og arbeidsgiverbetalte pensjons- og forsikringsordninger samt lån og sparing i Storebrand. Dette synliggjør verdien av de ansattes ordninger, og gjør pensjons enklere å forstå. Storebrand Livsforsikring AS Side 13 av 46

14 I nettløsningen vil den ansatte også finne et stort utvalg artikler knyttet til personlig økonomi; alt fra arv og testamente til bolig- og skattetips. Løsningen fungerer som en nettbank, hvor hver ansatt logger seg på med eget brukernavn og passord. Informasjon om fordelsprogrammet og innholdet i dette er oppdatert og tilgjengelig i nettjenesten slik at det er enkelt for brukerne å finne frem. Se også vedlagte brosjyre; Ekstra fordeler til deg Informasjon og systemer Dataoverførsel Storebrands pensjonsforsikringssystem Storebrand benytter eget pensjonsforsikringssystem for håndtering av alle kollektive forsikringer. Dette omfatter også håndtering av offentlige pensjonsordninger. I tillegg har vi et egenutviklet beregningsverktøy for håndtering av samordningsberegning for pensjoner. Online tilknytning til RTV For håndtering av pensjonsutbetalinger har Storebrand på lik linje med KLP direkte linjeoverføring til Rikstrygdeverket. Dette er et resultat av et langt samarbeid hvilket gjør oss i stand til å behandle våre pensjonstilfeller fortløpende og mer effektivt. Nettjeneste for forsikringsansvarlige Bedriftsportalen For å forenkle og effektivisere administrasjon av pensjonsordningen er det viktig at vi har løsninger som kan ivareta dette. Storebrand har derfor utviklet en nettløsningstjeneste som heter Bedriftsportalen. Bedriftsportalen er en internett-tjeneste tilknyttet Storebrands pensjonsforsikringssystem. Bedriftsportalen sikrer enklere hverdag og bedre oversikt for kundene gjennom enkelt og rask kommunikasjon med Storebrands systemer. Ved hjelp av nettløsningen kan man: Foreta alt ajourhold av pensjonsordningen Hente informasjon om bedriftens konti og kontrakter Beregne folketrygd og opptjente rettigheter Sende inn skjemaer Lese nyheter om pensjon, forsikring og kapitalforvaltning Få informasjon om Storebrands kundeteam. Bedriftsportalen gir full økonomisk oversikt over alle konti til enhver tid og viser de ansattes rettigheter og medlemsdata. Nettjenesten åpner for enkel og hurtig kommunikasjon med Storebrands pensjonssystemer. Bedriftens forsikringsansvarlige får et godt og brukervennlig verktøy for den daglige administrasjonen av ordningene. Vi har i dag følgende lønnsleverandører godkjent for direkte ajourføring: IBM Unique Agresso Tieto I tillegg jobbes det med pilot på AS Dal (IFS/Vivaldi) Storebrand Livsforsikring AS Side 14 av 46

15 Storebrand arbeider kontinuerlig med prosjekt for videreutvikling og godkjenning av nye lønnsleverandører for håndtering av det offentlige produkt. Ved tilflytting av nye kunder etablerer Storebrand kontakt med lønnsleverandør for overføring av data fra de enkelte kunder. For kunder som ikke har godkjente lønnsleverandører, vil Storebrand avklare nærmere med den enkelte kunde hvordan overføring av data til Storebrand skal foregå. Det påløper ingen kostnader for den enkelte kunde ved implementering og bruk av nettløsningen. Det påløper ingen kostnader for den enkelte kunde ved implementering og bruk av nettløsningen Informasjon til ansatte Storebrand legger vekt på en omfattende informasjonstjeneste. Alle nevnte ytelser fra Storebrands side inngår i vårt betjeningskonsept og er kostnadsfritt for kommunen. I kurssammenheng må deltakerne selv stå for reise og oppholdskostnader. Pensjons- og forsikringsbevis Alle medlemmer vil ved innmelding få tilsendt et pensjons- og forsikringsbevis som viser hvilke ytelser de er sikret gjennom kommunens pensjonsordning. I tillegg sendes det årlig ut pensjons- og forsikringsbevis til alle aktive medlemmer. Informasjonsvedlegg Storebrand har utarbeidet en informasjonsvedlegg, Pensjonen din. Dette informasjonsvedlegget beskriver hovedtrekkene i en offentlig pensjonsordningen og vedlegges alle pensjons- og forsikringsbevis. Personlig internettside Det enkelte medlem i pensjonsordningen kan få tilgang til en personlig internettside, Min pensjon, med informasjon om pensjonsrettigheter i den offentlige tjenestepensjonsordningen og eventuelt andre ordninger vedkommende har i Storebrand. I Min pensjon får man en samlet økonomisk oversikt og elektronisk skjema for å søke lån i henhold til lånevilkår for kommunalt ansatte. Informasjon ved fratredelse En ansatt som fratrer sin stilling, vil straks få skriftlig beskjed fra Storebrand om de rettigheter vedkommende har i pensjonsforsikringen, samt tilbud om å fortsette forsikringen for egen regning. Kontaktperson Storebrand legger stor vekt på at de ansatte til enhver tid skal få svar på alle spørsmål om pensjonsordningen. I tillegg til at de ansatte mottar god skriftlig informasjon om sine pensjonsrettigheter, vil de kunne ta kontakt med personer i kundeteamet for ytterligere informasjon og bistand. Service overfor tillitsvalgte Storebrand avholder jevnlig kurs for tillitsvalgte for å gi opplæring og aktuell informasjon som angår offentlige pensjonsordninger. Service overfor pensjonister For den enkelte ansatte blir pensjonsordningen en realitet først den dag pensjonen kommer til utbetaling i form av alders- uføre- eller etterlattepensjon. Storebrand legger stor vekt på å ha sikre og effektive rutiner for utbetalingstjeneste og informasjon om ytelser. Tilkjenningsbrev Storebrand Livsforsikring AS Side 15 av 46

16 Alle pensjonister vil ved uttak av pensjon motta en orientering om pensjonen. Ved endringer i pensjonsforholdet orienteres den enkelte om endringen. For G-regulering av pensjon utstedes likevel ikke en slik orientering da dette er en ordinær oppjustering av ytelsene. Informasjonsmøter Storebrand avholder informasjonsmøter for både ansatte og pensjonister på forespørsel fra våre kunder. Der belyser vi aktuelle forhold rundt pensjonsordningen og tar opp spørsmål og saker som ansatte og pensjonister er opptatte av Budsjettoppfølging for kommunen Kvartalsrapportering Storebrand utarbeider kvartalsrapporter som viser de økonomiske bevegelser i pensjonsordningen. Dette for å gi våre kunder god innsikt i og oversikt over pensjonsordningens økonomi. Den kvartalsvise oversikten viser status i forhold til påløpt premie i pensjonsordningen på detaljert nivå, saldo på kontrakter, oversikt over innbetalinger, antall behandlede pensjonstilfeller og informasjon i om forhold status ajourhold. Kvartalsrapporten er et verktøy for å følge opp pensjonsordningens økonomi. I møter med kunde gjennomgås rapportene grundig og settes i sammenheng med tidligere prognoser. Ved slike gjennomganger legges det vekt på å orientere om status og utvikling av AFP og uføreuttak, samt kostnader forbundet med dette. Vi har lagt ved eksempel/mal på kvartalsrapport for utjevnede kunder. Prognoser Storebrand utarbeider hvert år prognose for pensjonspremie påfølgende år. Prognosen blir særskilt utarbeidet for hver enkelt kunde og oversendes i august måned slik at estimatet kan benyttes i kommunens budsjettarbeid. Prognosene følges opp i forbindelse med kvartalrapporteringene i de aktuelle år. Kontoføring Kontoføringen er pensjonsordningens offisielle regnskap. Kontoføringen er hjemlet i egen forskrift og skal sendes ut til kunder før 1.6. det påfølgende år. Storebrand her overholdt denne fristen hver år med unntak av inneværende år der den ble sendt ut første uke i juni. Storebrand har en kontoføring som gir mer informasjon og innsyn enn forskriftsbestemmelser tilsier. Årlig resultat av utjevning av premie, jf. Hovedtariffavtalens bestemmelser, vil fremgå av kontoføringen. Storebrand viser om kunder har tilført midler til utjevningsfellesskapet eller om kunden har fått midler tilført fra utjevningsfellesskapet. Resultat angis i kroner Flytteprosess Rett etter vedtak om tilflytting vil Storebrand oversende forespørsel til avgivende selskap om å få oversendt nødvendige og relevante opplysninger om kommunens pensjonsordning. Storebrand vil motta opplysninger om pensjonister i begynnelsen av januar og garanterer utbetaling fra Storebrand fra og med januar Det tas forbehold om at avgivende selskap oversender pensjonistopplysningene i rimelig tid før pensjonsutbetaling den 20. januar. Dette har vi for øvrig gode erfaringer med. Opplysninger om aktive medlemmer i pensjonsordningen blir normalt oversendt fra avgivende selskap i februar måned. Storebrand Livsforsikring AS Side 16 av 46

17 Avgivende selskap vil oversende a-konto beløp på pensjonsreserver like etter flytting av pensjonsordningen. Endelig sluttoppgjør blir normalt oversendt i slutten av juni tilflyttingsåret. Storebrand vil like etter vi er gjort formelt kjent med vedtak om flytting sende bekreftelse til kommunen om risikoovertakelse per Samtidig vil vi ta kontakt med kommunen for å avtale møte så snart kommunen har anledning til dette. I slikt møte vil Storebrand presentere kommunens kontaktpersoner i selskapet og gi en grundig gjennomgang av flytteprosessen. Flytteprosessen vil i sin helhet bli håndtert av Storebrand. Kommunen må imidlertid påse at all informasjon som angår pensjonsordningen (ajourhold og pensjonssøknader) blir oversendt Storebrand som ny leverandør etter flyttetidspunktet. Kommunen trenger kun å stille med representanter i møter med Storebrand, samt til opplæring som selskapet avholder lokalt i kommunen. Vedlagt følger et eksempel på aktivitetsplan for tilflyttingsåret for en kommune som flytter fra KLP til Storebrand. Rutiner ved systemtilknytninger Ved tilflytting av nye kunder etablerer Storebrand kontakt med lønnsleverandør for overføring av data fra de enkelte kunder. For kunder som ikke har godkjente lønnsleverandører, vil Storebrand avklare nærmere med den enkelte kunde hvordan overføring av data til Storebrand skal foregå. Ved tilflytting av nye kunder etableres tilgang til Bedriftsportalen for den enkelte kunde som har internett-tilgang. Dette gjøres ved at Storebrand får oppgitt kontaktpersoner hos kunden som får et personlig passord som benyttes ved bruk av nettløsningen. Vi har sikkerhetsgraderinger i forhold til lese- og skrivetilgang. Informasjon til ansatte ved tilflytting Ved tilflyttingen er det viktig å informere pensjonister og medlemmer i pensjonsordningen om valg av ny pensjonsleverandør. Storebrand vil i forbindelse med pensjonsutbetaling i januar måned sende ut brev til hver enkelt pensjonist med informasjon om Storebrand som ny pensjonsleverandør. I brevet gis pensjonisten informasjon om egen kontaktperson i Storebrand. Kommunen må sende ut informasjon til medlemmene i pensjonsordningen kommunens ansatte om valg av ny leverandør snarest etter vedtak om flytting. Storebrand vil utarbeide forslag til brev dersom kommunen ønsker dette. Bakgrunnen for at kommunen selv må sende ut denne informasjonen er at Storebrand ikke mottar opplysninger om aktive medlemmer i pensjonsordningen før i februar måned. Vi anbefaler at det i samme brev inviteres til informasjonsmøte om pensjonsordningen. Storebrand vil avholde informasjonsmøtet og dekke eventuelle kostnader knyttet til dette. Storebrand Livsforsikring AS Side 17 av 46

18 2.7. HMS og seniorpolitikk HMS Storebrand har lang erfaring i HMS samarbeid med våre kunder, både innen tradisjonelle skadeforebyggende HMS tjenester og tjenester målrettet mot sykefravær og arbeidsmiljø. Vi ser at holdningsskapende arbeid, gode rutiner og fokus fra ledelsen er forutsetninger for å lykkes. Dette er et arbeid som også på nasjonalt plan har fått oppmerksomhet og er anerkjent gjennom IA satsingen. Imidlertid er ikke dette alltid tilstrekkelig for å hente ut potensialet for reduksjon i sykefravær. Gjennom våre erfaringer har vi innsett at det også må målrettede helsetjenester til både forebyggende og behandlende - for å få effekt på sykefravær og uførhet. Storebrand har siden 1997 utviklet egne tjenester i samarbeid med helseinstitusjoner som går på medisinske vurderinger og behandlinger av utsatte grupper Vår erfaring er at de fleste kommuner og offentlige virksomheter har gjort mye innen forebyggende arbeid og vet ofte hva som skal til for å få en bedring innen sykefravær. Storebrand er opptatt av å støtte opp under allerede igangsatte tiltak. Storebrand vil ha et dedikert HMS team for kommunen som kan konfereres løpende og som vil settes opp i samarbeid med kommunen. Teamet vil ledes av ansvarlig lege. Storebrands HMS - kompetanse spenner fra samfunns- og arbeidsmedisin via yrkeshygieniker og forsikringsmedisinsk kompetanse til representanter fra et tungt risiko- og forsikringsmiljø Seniorpolitikk Pensjon er en av kommunens største personalutgifter. Samtidig er det slik at den reelle pensjonsalderen i Norge de siste årene har sunket. Dette har ført til en økning i kommunenes pensjonskostnader og det bør gjøres noe for å snu pendelen. I mange tilfeller viser det seg at kommunen kan spare betydelige midler på å føre en personalpolitikk som i større grad tar hensyn til de spesielle behov eldre arbeidstakere kan ha. Det finnes en rekke tiltak som kan bidra til å legge forholdene til rette for en god personalpolitikk samtidig som kostnadene reduseres. Flere kommuner har allerede innført en rekke slike tiltak med gode resultater. Storebrand Livsforsikring AS tilbyr kommunekunder bistand i å utrede, planlegge og gjennomføre seniorpolitisk tiltak med det formål å synliggjøre verdien av eldre arbeidstakere motivere til at medarbeidere står lenger i stilling slik at man reduserer kommunes behov for ny arbeidskraft stimulere organisasjonen til å legge forholdene til rette slik at eldre arbeidstakere motiveres til å stå i stilling til ordinær pensjonsalder redusere kommunes pensjonskostnader Innholdet i en seniorpolitisk pakke avtales med den enkelte kunde, eks. i forbindelse med avtaleinngåelse. Storebrand Livsforsikring AS Side 18 av 46

19 Storebrands HMSS-fond (Helse, Miljø, Sikkerhet og Seniorpolitiske tiltak) Storebrand skal være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og seniorpolitikk i kommunen. Vår målsetning er å bidra til at kommunene oppnår lavere pensjonskostnader. Redusert sykefravær, lavere uførhet og mindre bruk av tidligpensjonering skal resultere i lav uførepremie og lavere premiekostnader. Storebrands fond utgjør årlig inntil kr Fondet skal brukes til Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid og Seniorpolitiske tiltak hos kunden. Fondet kan f.eks benyttes til: Faglige utredninger og konkrete HMS-tiltak rettet mot ansatte Faglige utredninger og kontrete tiltak innenfor seniorpolitikk/livsfaset personalpolitikk Kurs/etterutdanning innenfor fagområdet HMS og seniorpolitikk Ergometri arbeidsstilling for ansatte Avlastningsutstyr for personell med fysisk krevende arbeidsoppgaver Deltakelse i Storebrands HMS-prosjekter Søknadsprosedyre: Det foretas tildeling fra fondet per 1. mars og 1. september. Søknadsfrist settes til en måned før tildeling. Alle kommunekunder og offentlige virksomheter med tjenestepensjonsordningen i Storebrand kan søke om støtte fra fondet. For å sikre lokal forankring av prosjektene og tiltakene og størst mulig effekt hos den enkelte kunde, forutsettes en medfinansiering fra kommunen på 50 prosent av kostnadene. Tildelingskomite: Til å forestå tildeling fra fondet opprettes en egen kundestyrt tildelingskomite bestående av 1 rådmann 1 økonomisjef 1 personalsjef 1 tillitsvalgt 1 ekstern fagrepresentant på seniorpolitikk 2 representanter fra Storebrand Storebrand ved Offentlig Sektor har sekretariatsfunksjon for det arbeid som tilligger tildelingskomiteen. Storebrand Livsforsikring AS Side 19 av 46

20 3. Selskapets kapitalforvaltning og soliditet 3.1. Kapitalforvaltning Storebrand Livsforsikring har i sin kapitalforvaltningsmodell etablert et skille mellom oppdragsgiver og kapitalforvalter. Ansvar for å utarbeide forslag til investeringspolicy overfor styret ligger hos administrerende direktør i livselskapet representert ved staben Finans og risikostyring og dens leder (finansdirektør). Staben har ansvaret for å utarbeide forslag til selskapets investeringsstrategi og å løpende føre overvåkning med selskapets risikobærende evne og vurdere forslag til tiltak, samt å vurdere forvalters aktive risiko og oppnådde avkastningsresultater. Forvalters ansvar er regulert i forvaltningsavtale og mandat mellom livselskapet og kapitalforvalter. Figuren nedenfor illustrerer denne rollefordelingen mellom livselskapet og kapitalforvalter. Risikobærende evne Avkastningsmåling og posisjonskontroll Styringsprinsipper/ Investeringsunivers Dialog og samarbeid Transaksjonsprosesser Investerings -policy Storebrand Livsforsikring Eier Storebrand Kapitalforvaltning Utfører Investeringsbeslutninger Aktiv / spesifikk risiko Referanseportefølje og referanseindeks. Risikobudsjett Porteføljekonstruksjon / risikoallokering Markedsrisiko Rollefordeling livselskap og kapitalforvalter Vi vil i det følgende først gi en beskrivelse av kapitalforvaltningsorganisasjonen (høyre del av figur) Om Storebrand Kapitalforvaltning Forvaltningskapitalen i Storebrand er hovedsakelig investert i verdipapirmarkedene, og dette gjør kapitalforvaltning til en kjernevirksomhet i konsernet. Storebrand Kapitalforvaltning AS er heleid av holdingselskapet Storebrand ASA og har siden hatt konsesjon fra Kredittilsynet til å tilby aktiv forvaltning i henhold til Verdipapirhandelloven. I 2004 fusjonerte Storebrand Kapitalforvaltning med fondsselskapet Storebrand Fondene AS og har gjennom dette konsesjon til å drive forvaltning og salg av fond i henhold til Verdipapirfondlovens bestemmelser. Storebrand Kapitalforvaltning er i dag en betydelig aktør i institusjonsmarkedet for aktiv forvaltning, med målgrupper som kommuner, pensjonskasser, institusjonelle organisasjoner, stiftelser, bedrifter og kraftverk. Storebrand Kapitalforvaltning er også blant landets største aktører i markedet for verdipapirfond. Storebrand Livsforsikring AS Side 20 av 46

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett Vår dato Vår referanse Side 13.04.2011 1 av 9 Deres dato Deres referanse Pensjonsinnretning Postboks xxxx xxxx Oslo Vårt TP.nr. Arbeidsgivers org.nr. RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2011 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap, Pensjonsordningens omfang og tidspunkt

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du fripoliser i Storebrand?... 3 2.2

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august 2013 1 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11.

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11. AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE og KLP FORSIKRING Virkningstidspunkt: 1.11.2004 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune Kvartalsrapport 1/2012 Ørland kommune - 01621001 Innhold: Innledning 3 HMS i KLP 4 Leveranseplan 5 Nøkkeltall 5 Uføreutvikling 7 Bestand 8 Tilgang og avgang 9 Demografi 10 Demografi +55 11 Pensjonsøkonomi

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd Pensjonsforums seminar 19.05.2008 Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger Mulige modeller med ny folketrygd Direktør Roar Engen, KLP Dagens uførepensjon Er en bruttoytelse: 66 % av pensjonsgrunnlaget

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer