God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater."

Transkript

1 Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat er 1012 mill kroner i år, mot 1254 mill kroner i fjor God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater Svakere resultater i skadevirksomheten på grunn av både høyere skadefrekvens og økte gjennomsnittsskader Årsregnskap

2 Storebrand posisjonerer seg for vekst innenfor segmenter Storebrand Konsern Massmarked Skade Privatmarked Liv/Bank/Spar Bedrift Skade og Liv Sjø og Energi Fondsforvaltning Bilforsikring, Livsforsikring Ting- og person- Energiforsikring Forvaltning av egne Privatkombinert Spareprodukter forsikringer til Sjøforsikring midler Reiseforsikring Transaksjons- bedriftsmarkedet Ekstern forvaltning produkter Storkunde Liv Pantelån Årsregnskap

3 Storebrand Helseforsikring AS Spesialselskap for helseforsikringsprodukter, eid 50/50 sammen med Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) Oppstart 1998, først i Norge, men med Nordiske utviklingsplaner Konsesjonssøknad er til behandling i Kredittilsynet Produktene vil dekke alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling, og også inneholde serviceelementer som feks hjelp til å finne frem til et best mulig medisinsk tilbud Selskapet vil inngå kontrakter om behandlingskapsistet i og utenfor Norge Kundene vil være sikret behandling innen gitte tidsfrister Markedsanalyser indikerer et stort potensiale Årsregnskap

4 Preferanseaksjene Styret vedtok 3 mars 1998 å tilrå den ordinære generalforsamlingen at preferansekapitalen vedtas innløst iht vedtektene Det tilrås videre at generalforsamlingen fatter vedtak om at et beløp tilsvarende preferanseaksjenes pålydende (500 mill kroner) avsettes fra disposisjonsfondet til et innløsningsfond for å unngå 3 måneders kreditorvarsel Gitt positiv vedtak og myndighetenes godkjennelse vil utbetaling skje i annen halvdel av april 1998 Årsregnskap

5 Storebrand Konsern Driftsresultat 4 kvartal kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat Årsregnskap

6 Storebrand Konsernresultat 4 kvartal kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Storebrand Finans AS Storebrand Fondsforsikring -1 Storebrand SPAR -6 2 Storebrand Asset/Investment Management -6 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Beregnet tilleggsavsetning Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Årsregnskap

7 Storebrand Konsern Driftsresultat NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat Årsregnskap

8 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og Netto gevinster nedskrivninger NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA * Storebrand Konsern * Eksklusive gevinst ved salg av SB Finans AS til SB Bank AS på 35,8 mill og eksklusiv salg av SB Nybygg i 1996 Årsregnskap

9 Storebrand Konsernresultat NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Storebrand Finans AS Storebrand Fondsforsikring -4 Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management -3 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Beregnet tilleggsavsetning Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Årsregnskap

10 Storebrand Konsern Overskudd pr aksje NOK mill Konsernresultat Skatt Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 3,57 3,98 Årsregnskap

11 Storebrand Konsern Overskuddsdisponeringer Storebrand Storebrand Skadeforsikring Livsforsikring NOK mill AS AS Bidrag til konsernresultat Sikkerhetsavsetning 6 Skatt -1 Mottatt konsernbidrag 25 Avgitt konsernbidrag Avsatt utbytte -192 Tilbakeholdt overskudd Årsregnskap

12 Storebrand Konsernbalanse 3112 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 10 % Obligasjoner % 49 % Sertifikater % 13 % Aksjer og andeler % 12 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 11 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 4 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner Årsregnskap

13 Storebrand Kursreserver NOK mill Storebrand Skadeforsikring Storebrand Livsforsikring Øvrige selskaper Totalt Årsregnskap

14 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,7 % 90,8 % Storebrand Skadeforsikring ,4 % 28,8 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 10,2 % Storebrand Bank AS 1) ,5 % 416,6 % Storebrand Konsern ,4 % 14,5 % 1) Kapitaldekningskrav 8% Årsregnskap

15 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og andre inntekter Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt Årsregnskap

16 Storebrand ASA Balanse 3112 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 11 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 57 % Tilgode innen konsernet % 20 % Investeringsaktiva % 16 % Andre eiendeler % 7 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 59 % Obligasjonslån % 22 % Gjeld innen konsernet % 10 % Annen gjeld % 8 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8185 mill kroner Årsregnskap

17 Storebrand ASA Netto gjeldsgrad * inkpreferansekapital som en forpliktelse kun rentebæ rende gjeld inkludert H * Definert som netto rentebærende gjeld over netto aktiva Årsregnskap

18 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 57,3 4,3 Rentekostnader 43,0 1,9 Netto renteinntekter 14,3 2,4 Andre inntekter 64,3 34,7 Driftskostnader 141,4 101,7 Driftsresultat -62,8-64,6 Tapsavsetninger -1,0-0,2 Resultat av ordinær drift -63,8-64,8 Årsregnskap

19 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 147,1 12,6 Utlån 2039,8 2,2 Investeringsaktiva 401,0 407,5 Anleggsmidler 11,4 7,2 Aksjer i konsernselskap 95,8 - Diverse fordringer 47,8 45,9 Sum eiendeler 2742,9 475,4 Gjeld til banker 675,1 - Sertifikatlån 850,0 - Innskudd fra kunder 896,0 245,5 Annen gjeld 50,0 19,3 Egenkapital 271,8 210,6 Sum gjeld og egenkapital 2742,9 475,4 Årsregnskap

20 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 34,4 45,3 Driftskostnader og rentekostnader 19,0 24,4 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 47,7 81,5 Resultat av ordinær drift 63,1 102,4 Årsregnskap

21 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk Driftsresultatet ble 684 mill mot 1043 mill i 1996 Verdijustert driftsresultat ble 899 mill mot 1256 mill i 1996 Bokført skadeprosent fer er 78% mot 75% i 1996 Korrigert for avvikling og effekt minstekrav er skadeprosenten fer økt fra 80% i fjor til 86% i 1997 Brutto driftskostnader er redusert med 100 mill kroner ift i fjor Kostnadsprosenten fer er redusert med 1,6%-poeng til 26,9% Bokførte finansinntekter er 273 mill lavere enn i fjor Korrigert for salget av UNI Storebrand Kredittforsikring AS er det en nedgang på 135 mill Kursreserven er økt med 216 mill i 1997 Årsregnskap

22 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv 5-88 Resultat av ordinær virksomhet Årsregnskap

23 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 47 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 4 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 19 % Pantelån og andre lån 48 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 9 0 % 0 % Aksjer og andeler % 5 % Obligasjoner % 17 % Sertifikater % 28 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 3 % Sum finansielle eiendeler % 79 % Øvrige eiendeler % 21 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner Årsregnskap

24 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 10 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 16 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 9 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 2 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner Årsregnskap

25 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 13,5 % 21,1 % Combined ratio fer 104,7 % 103,4 % Skadeprosent fer 77,8 % 74,9 % Kostnadsprosent fer 26,9 % 28,5 % Kostnadsandel fer 27,4 % 28,4 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 70,0 % 69,2 % Kapitaldekning 22,4 % 28,8 % Skadereservegrad fer 106,0 % 111,2 % * Inkl eiendom og valutaterminer forsikringsteknisk Årsregnskap

26 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 77,4 % 73,7 % 70,0 % 74,9 % 77,8 % Effekt av KT's minstekrav -0,9 % -0,6 % 0,2 % -0,3 % 3,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 76,5 % 73,1 % 70,2 % 74,7 % 81,5 % Effekt av avviklingsgevinst 4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 4,8 % Normalisert skadeprosent 80,9 % 77,7 % 75,0 % 79,9 % 86,2 % Årsregnskap

27 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Årsregnskap

28 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Årsregnskap

29 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 80,0 60,0 40,0 5,0 5,3 5,2 6,1 6,6 6,1 6,3 9,4 9,3 9,2 8,3 7,8 7,4 7,6 15,3 16,8 17,1 17,3 17,4 18,4 18,2 27,5 27,3 27,6 27,0 27,1 28,1 29,0 Øvrige NFF Samvirke Vesta Gjensidige Storebrand 20,0 42,8 41,3 40,9 41,4 41,2 40,0 38,9 0, Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% Markedsandeler tidligere perioder korrigert da Industriforsikring ikke lenger omfattes av statistikken Årsregnskap

30 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 45,0 40,0 41,2 41,6 40,3 40,6 40,7 40,0 39,8 38,9 38,9 40,0 38,7 37,9 45,1 42,1 40,4 42,6 41,9 38,7 35,0 32,1 31,4 31,6 30,0 25,0 25,2 23,4 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar Markedsandeler tidligere perioder korrigert da Industriforsikring ikke lenger omfattes av statistikken Ulykke er utelatt i 1995 pga endring av innrapportering Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% Årsregnskap

31 Storebrand Skadeforsikring AS Totaloversikt Kapitalforvaltning Avkastning Aktivaallokering Investeringsaktiva inndelt Hele året Mill i investeringsporteføljer SBS Indeks NOK pr 31/12 SUM INVESTERINGSAKTIVA 711% 581% 13, % Sum verdipapirporteføljer 719% 582% 12, % Aksjer 2900% 966% 2, % Obligasjoner 747% 776% 1, % Pengemarked 406% 404% 3, % Anleggsobligasjoner (indeks = oppnådd avkastning)* 659% 659% 3, % Andre verdipapirer (indeks = oppnådd avkastning) 697% 697% % Eiendom (indeks = oppnådd avkastning) 589% 589% 1, % Utlånsfondet (indeks = oppnådd avkastning Utlån Liv) 1115% 531% % Note: Avkastningstall er verdijustert og tidsvektet unntatt anleggsobligasjoner, hvor avkastning er lik yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Indeksavkastningen er sammensatt av referanseindekser/avkastningskrav for delporteføljene Tallene over inkluderer kun investeringsaktiva Disse tallene er derfor ikke direkte avstembare mot regnskapstall for Storebrand Skadeforsikring AS, som også vil inkludere investeringer utenom investeringsaktiva Årsregnskap

32 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Skade Avkastning Aktivaallokering Hele året Mill Delporteføljer SBS Indeks NOK pr 31/12 SUM AKSJER SKADE 2900% 966% 2, % Sum benchmarkstyrte porteføljer 252% -016% % Aksjer Europa 588% 454% % Aksjer Nord-Amerika 583% 494% % Aksjer Asia -995% -2141% % Sum verdikapital 3004% 1200% 1, % Aksjer Skade - absolutt 3004% 1200% 1, % Note: Utenlandske verdipapirer er valutasikret Disse porteføljene ble etablert 9/7-97 Referanseindekser: Aksjer Skade-absolutt Fast avkastningskrav, 12% pa Aksjer Europa MSCI Europe ex Nordic Countries Aksjer Nord-Amerika MSCI North-America Aksjer Asia MSCI All Countries Far East Free Årsregnskap

33 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Skade Avkastning Aktivaallokering Durasjon Delportefølje Hele året Mill SBS Indeks NOK pr 31/12 SBS Indeks SUM RENTEBÆRENDE 545% 544% 9, % 281 Sum benchmarkstyrte rentebærende 491% 505% 5, % 180 Obligasjoner 747% 776% 1, % 470 Obligasjoner Norge 739% 727% % Obligasjoner Utland 757% 833% % Pengemarkedsfondet 406% 404% 3, % Anleggsobligasjonsfondet** 659% 659% 3, % Regnskapsmessig resultatpåvirkning ved 1%-poengs rentestigning: 97 Utenlandsporteføljen er valutasikret Avkastningstall benchmarkstyrte rentebærende er verdijustert og tidsvektet, avkastning anleggsobligasjoner er yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Referanseindekser: Obligasjoner Norge: Obligasjoner Utland: Pengemarkedsfondet: DnB Stat Benchmark Alle JP Morgan World Government Traded Bond Index hedged NOK DnB Statssertifikatindeks 180 dager Årsregnskap

34 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 1997 Meget god kapitalavkastning Økte premieinntekter Tilfredsstillende forretningsmessig utvikling Kostnadsposisjonen ytterligere forbedret Risikoresultatet sterkt forbedret Høy risikobærende evne gir muligheter for økt aksjeandel og høyere forventet avkastning, relativt til konkurrentene Resultat til eier ble på 562 mill etter at refinansieringskostnader på 96 mill er fratrukket Årsregnskap

35 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % -herav forfalt premie % Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % Erstatninger for egen regning % -herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % -herav admkostnader % Forsikringsrelaterte driftskostnader % Andre kostnader % Driftsresultat % Midler tilført forsikringskundene % -herav til tilleggsavsetning % Resultat av ordinær virksomhet % Årsregnskap

36 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum Årsregnskap

37 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto Årsregnskap

38 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Bokført kapitalavkastning 9,96% 8,48% Verdijustert avkastning 10,45% 10,01% Verdijustert avkastning -inkl obligasjoner holdt til forfall 10,55% 10,37% Solvensmargin 194,8% 178,4% Kapitaldekning (SBL Konsern) 10,51% 10,16% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,86% 0,90% Årsregnskap

39 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,6 0,4 0,2 0, Årsregnskap

40 Storebrand Liv Konsern Balanse % Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 7 - Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 12 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 2-0 % Aksjer og andeler % 13 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 36 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 1 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % Årsregnskap

41 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 76 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % Sum gjeld % 2 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Årsregnskap

42 Storebrand Liv Konsern Overskuddsdeling Bokført kapitalavkastning selskapskapitalen renter på ansvarlig lån overkurs, refinansiering ansvarlig lån -96 Netto avkastning på selskapskapitalen ,42% av gjennomsnittlig kundefond Sum til eiere Storebrand Livsforsikring AS Resultat døtre 5 7 Resultat Storebrand Liv Konsern Årsregnskap

43 Storebrand Livsforsikring AS Overskuddsdeling 0,69 0,49 0,47 0,45 0,42 0,42 % av kundefond 1) ) {Utbytte/konsernbidrag/tilført disposisjonsfond + skatt + endring sikkerhetsfond + rente ansvarlig lån - finansavkastning selskapets kapital} i % av {gjennomsnitt av kundefond (premiereserve, premiefond, pensjonsreguleringsfond, tilleggsavsetninger, øvrige fond)} Årsregnskap

44 Bokført rentabilitet i Storebrand Liv Etter skatt Selskapskapital -ansvlån -sikkerhetsfond -EK 18,8% 23,8% 14,9% 17,4% 16,1% 17,9% ,1% 17,9% 21,5% 28,2% 24,5% 23,3% EK: ) Fra regnskapet: Tilført egenkapitalen (selskapskapitalen) dividert på IB egenkapital (selskapskapital) Årsregnskap

45 Kostnader i % av snitt kundefond Bransjevise kostnadsprosenter 3,03 % Kollektiv pensjon: 1) Gruppeliv: 2) 23,4% 25,5% 21,1% 0,60 % 0,65 % 0,72 % 0,85 % 1,01 % 14,3% 14,8% 17,9% Samv NOR Gjen Vital SBL SBL Nor Gjen Vital Samv SBL SBL ,06 % Individuell pensjon: 1,31 % 1,53 % 1,67 % Individuell kapital: 4,26 % 5,42 % 0,68 % 0,72 % 0,82 % 2,61 % 2,70 % 2,74 % NOR Vital Samv Gjen SBL SBL Samv Vital NOR Gjen SBL SBL ) Inkludert foreningskollektiv 2) Kostnader i % av forfalt premie Årsregnskap

46 Storebrand Livsforsikring AS Totaloversikt Kapitalforvaltning Avkastning Aktivaallokering Investeringsaktiva inndelt Hele året Mill i investeringsporteføljer SBL Indeks NOK pr 31/ SUM INVESTERINGSAKTIVA 1059% 1026% 93, % 10000% Sum verdipapirporteføljer 1170% 1134% 77, % 7979% Sum benchmarkstyrte porteføljer 1264% 1231% 61, % 6239% Aksjer 2683% 2539% 23, % 1670% Obligasjoner 761% 776% 32, % 3532% Pengemarked 406% 404% 5, % 1037% Andre verdipapirporteføljer 870% 870% 16, % 1740% Anleggsobligasjonsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 752% 752% 11, % 1357% Øvrige anleggsobligasjoner (indeks=oppnådd avkastning) 657% 657% 3, % 240% Andre verdipapirer (indeks = oppnådd avkastning) 2532% 2532% 1, % 143% Eiendomsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 640% 640% 7, % 844% Utlånsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 531% 531% 8, % 1177% Note: Inklusive aksjer i andre verdipapirer er aksjeandelen 256 prosent Avkastningstall er verdijustert og tidsvektet unntatt anleggsobligasjoner, hvor avkastning er lik yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Indeksavkastningen er sammensatt av referanseindekser/avkastningskrav for delporteføljene Årsregnskap

47 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Liv Avkastning Aktiva-allokering Hele året Mill Delporteføljer SBL Indeks NOK pr 31/12 SUM AKSJER LIV 2683% 2539% 23, % Sum benchmarkstyrte porteføljer 2649% 2652% 21, % Aksjer Norge 2942% 3152% 10, % Aksjer Utland 2292% 2004% 11, % Aksjer Norden 2800% 3576% 1, % Aksjer Europa 3486% 3469% 2, % Aksjer Nord-Amerika 2924% 2981% 5, % Aksjer Asia/ Pacific -485% -1967% 1, % Sum verdikapital 3147% 1200% 1, % Storebrand Verdi 4124% 1200% 1, % Distriktsaksjer -1417% 1200% % Øvrige aksjer 2888% 1200% % Note: Utenlandske verdipapirer er valutasikret Referanseindekser: Aksjer Norge Oslo Børs Totalindeks Aksjer NordenMSCI Nordic Countries ex Norway Aksjer Europa MSCI Europe ex Nordic Countries Aksjer Nord-Amerika MSCI North-America Aksjer Asia MSCI All Countries Far East Free Andre porteføljer Avkastningskrav 12% pa Årsregnskap

48 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Norge Beholdning SBL Vekt i porteføljen Antall Markedsverdi SBL Indeks o/u-vekt ORKLA AS 1,937,935 1,230, % 722% 418% NORSK HYDRO AS 2,790,335 1,004, % 967% -037% NYCOMED AMERSHAM PLC 2,411, , % 788% -173% PETR GEO-SERVICES 1,063, , % 347% 110% KVÆRNER AS 950, , % 375% -049% SAGA PETROLEUM AS 2,797, , % 395% -077% BERGESEN DY AS 1,933, , % 307% 001% AKER RGI ASA 2,228, , % 234% 038% STEEN & STRØM ASA 2,637, , % 052% 192% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 694, , % 233% 005% Sum 5,234, % 4420% 429% Øvrige 5,561, % 5580% -429% Sum delportefølje 10,795, % 10000% 000% Avkastning 1997: Aksjer Norge: 29,4 % Oslo Børs Totalindeks: 31,5 % Årsregnskap

49 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Liv Avkastning Aktivaallokering Durasjon Delportefølje Hele året Mill 31/12- SBL Indeks NOK pr 31/ SBL Indeks SUM RENTEBÆRENDE 702% 710% 53, % 6169% 427 Sum benchmarkstyrte rentebærende 695% 705% 38, % 4572% 419 Obligasjoner 761% 776% 32, % 3535% 483 Obligasjoner Norge 703% 727% 17, % 1949% Obligasjoner Utland 830% 833% 14, % 1585% Pengemarkedsfondet 406% 404% 5, % 1037% Øvrige rentebærende** 729% 729% 15, % 1597% Anleggsobligasjonsfondet 752% 752% 11, % 1357% Øvrige anleggsobligasjoner 657% 657% 3, % 240% Regnskapsmessig resultatpåvirkning ved 1%-poengs rentestigning: 1536 Utenlandsporteføljen er valutasikret Avkastningstall benchmarkstyrte rentebærende er verdijustert og tidsvektet, avkastning anleggsobligasjoner er yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Referanseindekser: Obligasjoner Norge: Obligasjoner Utland: Pengemarkedsfondet: DnB Stat Benchmark Alle JP Morgan World Government Traded Bond Index hedged NOK DnB Statssertifikatindeks 180 dager Årsregnskap

50 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Utland Liv Fordeling pr region pr Prosent* SBL MSCI Verden Norden ex Norge Europa ex Norden Nord-Amerika Asia ,2 28,2 32,2 45,8 22,2 23,5 SBL MSCI 9,4 2,5 * 100%= NOK mill Norden ex Norge Europa ex Norden Nord- Amerika Asia Årsregnskap

51 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 7,6 % 9,2 % Verdiutvikl (annual) 6,4 % 7,0 % Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 6,8 % 7,8 % Store byer 6% Antall m Utleiegrad 97,9 % 97,3 % Norge forøvr 10% Øvrig Oslo 22% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting (annualisert tall) **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn Vika 15% Årsregnskap

52 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Portefølje: NOK mill Antall lån Pantelån fordelt på takstgrenser Mellom 60-80% av takst: 21% Utover 80% av takst: 4% Andre lån:6% Verdiutvikl (annual) 5,3 % 6,6 % Misligholdte lån i % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn i % *) 0,01 % -0,40 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Innenfor 60% av takst: 69% Årsregnskap

53 Finansanalytikerpresentasjon Knut Francke Admdirektør Storebrand Skadeforsikring AS Prosjekter / Strategi Skade Årsregnskap

54 Tiltak for å bedre lønnsomheten Kjerneprosjekter Yrkesskade RESULTAT- FORBEDRING Sykliske tiltak premie/ produkt Årsregnskap

55 Kraftig vekst i erstatningene Endring Landbasert forsikring i alt Totale erstatninger 16 % 10 % Antall anmeldte skader 8 % 11 % Gjennomsnittsskaden 7 % 0 % Motorvogn Kaskoskader totalt 26 % 14 % Vekst i antall forsikrede biler 5 % 0 % Gjennomsnittsskade kasko 8 % 3 % Privatkombinert Antall brannskader 31 % 5 % Kilder: NFF Skadestatistikk pr 3 kvartal 1997 og NFF Premiestatistikk pr 4 kvartal 1997 Årsregnskap

56 Økningen i erstatninger medfører premie- og produkttiltak Gjennomførte premie- og produkttiltak i privatmarkedet gir en nettoeffekt på omlag 15% Prispresset i bedriftsmarkedet er avtagende og forventes å snu i 1998 Premieneddrift innen Sjø og Energi ca 10% i 1997 Neddriften vil kunne fortsette i 1998 Årsregnskap

57 Yrkesskadeforsikring Sammenligning mellom Storebrand og de to største konkurrentene 100 % 90 % 80 % 70 % % 50 % 40 % Konkurrenter Storebrand 30 % Beløp i kr % % 0 % Opptjent premie Opptjent premie 1997 Erstatningsavsetnin g pr Årsregnskap

58 Yrkesskadeforsikring Sammenligning mellom Storebrand og de to største konkurrentene Storebrand observerer økende skadekostnad Kroner pr forsikret person mens konkurrentene antar at skadekostnaden er uendret siden 1991 Gjennomsnittspremien i markedet er redusert Skadeårgang Årsregnskap

59 Forandringsprosesser i perspektiv - ulike generasjoner skadeoppgjør Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Kontroll Optimalt design Innovasjon Få kontroll over skadeutbetalinger Design av optimale arbeidsprosesser og strukturer Kontinuerlig overgå kundenes forventninger Reduksjon i skadekostnader 210 millkr(1997) Økt kundetilfredshet Reduksjon i driftskostnader Reduksjon/fortsatt lave skadekostnader Skadeoppgjør et vesentlig konkurranseparameter - Meget høy tilfredshet - Lave driftskostnader - Lave skadekostnader Transaksjonsorientering Kundeorientering Årsregnskap

60 Ny distribusjonsmodell Massemarked Skade Gammel modell Ny modell Kontor 100% Inngående telefoner (165 mill) Kundesenter 60% Salgs og servicesenter/distriktskontor 40% Assurandører 60% Direkte agentur 40% Kundeansvar ( kunder) Assurandører 15% Salgs og servicesenter/distriktskontor 85% Assurandører 60% Direkte agentur 40% Nysalgsansvar (700 ) Assurandører 25% Kundesenter 35% Salgs og servicesenter/ distriktskontor 40% Årsregnskap

61 Effekt av ny distriktsmodell i 1997 Resultat 1 Kostnadsreduksjoner mill Måloppnåelse Kommentarer Tilpasninger lokalt i distriktene 2 Telefontilgjengelighet 90/95% Internt fokus under forandringsprosessen 3 Markedsandeler Uforandret trend Dimensjonering av nysalgskanaler pågår Årsregnskap

62 Ny modell for bedriftsmarkedet Bedrift skade Store 8% 52% Middels 48% * Differensiert kundebetjening * Bedriftssentre for små bedrifter Små 44% 44% 4% * Teknologisk støtte Antall kunder Bestand Årsregnskap

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer