God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater."

Transkript

1 Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat er 1012 mill kroner i år, mot 1254 mill kroner i fjor God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater Svakere resultater i skadevirksomheten på grunn av både høyere skadefrekvens og økte gjennomsnittsskader Årsregnskap

2 Storebrand posisjonerer seg for vekst innenfor segmenter Storebrand Konsern Massmarked Skade Privatmarked Liv/Bank/Spar Bedrift Skade og Liv Sjø og Energi Fondsforvaltning Bilforsikring, Livsforsikring Ting- og person- Energiforsikring Forvaltning av egne Privatkombinert Spareprodukter forsikringer til Sjøforsikring midler Reiseforsikring Transaksjons- bedriftsmarkedet Ekstern forvaltning produkter Storkunde Liv Pantelån Årsregnskap

3 Storebrand Helseforsikring AS Spesialselskap for helseforsikringsprodukter, eid 50/50 sammen med Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) Oppstart 1998, først i Norge, men med Nordiske utviklingsplaner Konsesjonssøknad er til behandling i Kredittilsynet Produktene vil dekke alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling, og også inneholde serviceelementer som feks hjelp til å finne frem til et best mulig medisinsk tilbud Selskapet vil inngå kontrakter om behandlingskapsistet i og utenfor Norge Kundene vil være sikret behandling innen gitte tidsfrister Markedsanalyser indikerer et stort potensiale Årsregnskap

4 Preferanseaksjene Styret vedtok 3 mars 1998 å tilrå den ordinære generalforsamlingen at preferansekapitalen vedtas innløst iht vedtektene Det tilrås videre at generalforsamlingen fatter vedtak om at et beløp tilsvarende preferanseaksjenes pålydende (500 mill kroner) avsettes fra disposisjonsfondet til et innløsningsfond for å unngå 3 måneders kreditorvarsel Gitt positiv vedtak og myndighetenes godkjennelse vil utbetaling skje i annen halvdel av april 1998 Årsregnskap

5 Storebrand Konsern Driftsresultat 4 kvartal kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat Årsregnskap

6 Storebrand Konsernresultat 4 kvartal kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Storebrand Finans AS Storebrand Fondsforsikring -1 Storebrand SPAR -6 2 Storebrand Asset/Investment Management -6 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Beregnet tilleggsavsetning Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Årsregnskap

7 Storebrand Konsern Driftsresultat NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat Årsregnskap

8 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og Netto gevinster nedskrivninger NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA * Storebrand Konsern * Eksklusive gevinst ved salg av SB Finans AS til SB Bank AS på 35,8 mill og eksklusiv salg av SB Nybygg i 1996 Årsregnskap

9 Storebrand Konsernresultat NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Storebrand Finans AS Storebrand Fondsforsikring -4 Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management -3 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Beregnet tilleggsavsetning Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Årsregnskap

10 Storebrand Konsern Overskudd pr aksje NOK mill Konsernresultat Skatt Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 3,57 3,98 Årsregnskap

11 Storebrand Konsern Overskuddsdisponeringer Storebrand Storebrand Skadeforsikring Livsforsikring NOK mill AS AS Bidrag til konsernresultat Sikkerhetsavsetning 6 Skatt -1 Mottatt konsernbidrag 25 Avgitt konsernbidrag Avsatt utbytte -192 Tilbakeholdt overskudd Årsregnskap

12 Storebrand Konsernbalanse 3112 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 10 % Obligasjoner % 49 % Sertifikater % 13 % Aksjer og andeler % 12 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 11 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 4 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner Årsregnskap

13 Storebrand Kursreserver NOK mill Storebrand Skadeforsikring Storebrand Livsforsikring Øvrige selskaper Totalt Årsregnskap

14 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,7 % 90,8 % Storebrand Skadeforsikring ,4 % 28,8 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 10,2 % Storebrand Bank AS 1) ,5 % 416,6 % Storebrand Konsern ,4 % 14,5 % 1) Kapitaldekningskrav 8% Årsregnskap

15 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og andre inntekter Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt Årsregnskap

16 Storebrand ASA Balanse 3112 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 11 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 57 % Tilgode innen konsernet % 20 % Investeringsaktiva % 16 % Andre eiendeler % 7 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 59 % Obligasjonslån % 22 % Gjeld innen konsernet % 10 % Annen gjeld % 8 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8185 mill kroner Årsregnskap

17 Storebrand ASA Netto gjeldsgrad * inkpreferansekapital som en forpliktelse kun rentebæ rende gjeld inkludert H * Definert som netto rentebærende gjeld over netto aktiva Årsregnskap

18 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 57,3 4,3 Rentekostnader 43,0 1,9 Netto renteinntekter 14,3 2,4 Andre inntekter 64,3 34,7 Driftskostnader 141,4 101,7 Driftsresultat -62,8-64,6 Tapsavsetninger -1,0-0,2 Resultat av ordinær drift -63,8-64,8 Årsregnskap

19 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 147,1 12,6 Utlån 2039,8 2,2 Investeringsaktiva 401,0 407,5 Anleggsmidler 11,4 7,2 Aksjer i konsernselskap 95,8 - Diverse fordringer 47,8 45,9 Sum eiendeler 2742,9 475,4 Gjeld til banker 675,1 - Sertifikatlån 850,0 - Innskudd fra kunder 896,0 245,5 Annen gjeld 50,0 19,3 Egenkapital 271,8 210,6 Sum gjeld og egenkapital 2742,9 475,4 Årsregnskap

20 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 34,4 45,3 Driftskostnader og rentekostnader 19,0 24,4 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 47,7 81,5 Resultat av ordinær drift 63,1 102,4 Årsregnskap

21 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk Driftsresultatet ble 684 mill mot 1043 mill i 1996 Verdijustert driftsresultat ble 899 mill mot 1256 mill i 1996 Bokført skadeprosent fer er 78% mot 75% i 1996 Korrigert for avvikling og effekt minstekrav er skadeprosenten fer økt fra 80% i fjor til 86% i 1997 Brutto driftskostnader er redusert med 100 mill kroner ift i fjor Kostnadsprosenten fer er redusert med 1,6%-poeng til 26,9% Bokførte finansinntekter er 273 mill lavere enn i fjor Korrigert for salget av UNI Storebrand Kredittforsikring AS er det en nedgang på 135 mill Kursreserven er økt med 216 mill i 1997 Årsregnskap

22 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv 5-88 Resultat av ordinær virksomhet Årsregnskap

23 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 47 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 4 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 19 % Pantelån og andre lån 48 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 9 0 % 0 % Aksjer og andeler % 5 % Obligasjoner % 17 % Sertifikater % 28 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 3 % Sum finansielle eiendeler % 79 % Øvrige eiendeler % 21 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner Årsregnskap

24 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 10 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 16 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 9 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 2 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner Årsregnskap

25 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 13,5 % 21,1 % Combined ratio fer 104,7 % 103,4 % Skadeprosent fer 77,8 % 74,9 % Kostnadsprosent fer 26,9 % 28,5 % Kostnadsandel fer 27,4 % 28,4 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 70,0 % 69,2 % Kapitaldekning 22,4 % 28,8 % Skadereservegrad fer 106,0 % 111,2 % * Inkl eiendom og valutaterminer forsikringsteknisk Årsregnskap

26 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 77,4 % 73,7 % 70,0 % 74,9 % 77,8 % Effekt av KT's minstekrav -0,9 % -0,6 % 0,2 % -0,3 % 3,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 76,5 % 73,1 % 70,2 % 74,7 % 81,5 % Effekt av avviklingsgevinst 4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 4,8 % Normalisert skadeprosent 80,9 % 77,7 % 75,0 % 79,9 % 86,2 % Årsregnskap

27 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Årsregnskap

28 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Årsregnskap

29 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 80,0 60,0 40,0 5,0 5,3 5,2 6,1 6,6 6,1 6,3 9,4 9,3 9,2 8,3 7,8 7,4 7,6 15,3 16,8 17,1 17,3 17,4 18,4 18,2 27,5 27,3 27,6 27,0 27,1 28,1 29,0 Øvrige NFF Samvirke Vesta Gjensidige Storebrand 20,0 42,8 41,3 40,9 41,4 41,2 40,0 38,9 0, Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% Markedsandeler tidligere perioder korrigert da Industriforsikring ikke lenger omfattes av statistikken Årsregnskap

30 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 45,0 40,0 41,2 41,6 40,3 40,6 40,7 40,0 39,8 38,9 38,9 40,0 38,7 37,9 45,1 42,1 40,4 42,6 41,9 38,7 35,0 32,1 31,4 31,6 30,0 25,0 25,2 23,4 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar Markedsandeler tidligere perioder korrigert da Industriforsikring ikke lenger omfattes av statistikken Ulykke er utelatt i 1995 pga endring av innrapportering Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% Årsregnskap

31 Storebrand Skadeforsikring AS Totaloversikt Kapitalforvaltning Avkastning Aktivaallokering Investeringsaktiva inndelt Hele året Mill i investeringsporteføljer SBS Indeks NOK pr 31/12 SUM INVESTERINGSAKTIVA 711% 581% 13, % Sum verdipapirporteføljer 719% 582% 12, % Aksjer 2900% 966% 2, % Obligasjoner 747% 776% 1, % Pengemarked 406% 404% 3, % Anleggsobligasjoner (indeks = oppnådd avkastning)* 659% 659% 3, % Andre verdipapirer (indeks = oppnådd avkastning) 697% 697% % Eiendom (indeks = oppnådd avkastning) 589% 589% 1, % Utlånsfondet (indeks = oppnådd avkastning Utlån Liv) 1115% 531% % Note: Avkastningstall er verdijustert og tidsvektet unntatt anleggsobligasjoner, hvor avkastning er lik yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Indeksavkastningen er sammensatt av referanseindekser/avkastningskrav for delporteføljene Tallene over inkluderer kun investeringsaktiva Disse tallene er derfor ikke direkte avstembare mot regnskapstall for Storebrand Skadeforsikring AS, som også vil inkludere investeringer utenom investeringsaktiva Årsregnskap

32 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Skade Avkastning Aktivaallokering Hele året Mill Delporteføljer SBS Indeks NOK pr 31/12 SUM AKSJER SKADE 2900% 966% 2, % Sum benchmarkstyrte porteføljer 252% -016% % Aksjer Europa 588% 454% % Aksjer Nord-Amerika 583% 494% % Aksjer Asia -995% -2141% % Sum verdikapital 3004% 1200% 1, % Aksjer Skade - absolutt 3004% 1200% 1, % Note: Utenlandske verdipapirer er valutasikret Disse porteføljene ble etablert 9/7-97 Referanseindekser: Aksjer Skade-absolutt Fast avkastningskrav, 12% pa Aksjer Europa MSCI Europe ex Nordic Countries Aksjer Nord-Amerika MSCI North-America Aksjer Asia MSCI All Countries Far East Free Årsregnskap

33 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Skade Avkastning Aktivaallokering Durasjon Delportefølje Hele året Mill SBS Indeks NOK pr 31/12 SBS Indeks SUM RENTEBÆRENDE 545% 544% 9, % 281 Sum benchmarkstyrte rentebærende 491% 505% 5, % 180 Obligasjoner 747% 776% 1, % 470 Obligasjoner Norge 739% 727% % Obligasjoner Utland 757% 833% % Pengemarkedsfondet 406% 404% 3, % Anleggsobligasjonsfondet** 659% 659% 3, % Regnskapsmessig resultatpåvirkning ved 1%-poengs rentestigning: 97 Utenlandsporteføljen er valutasikret Avkastningstall benchmarkstyrte rentebærende er verdijustert og tidsvektet, avkastning anleggsobligasjoner er yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Referanseindekser: Obligasjoner Norge: Obligasjoner Utland: Pengemarkedsfondet: DnB Stat Benchmark Alle JP Morgan World Government Traded Bond Index hedged NOK DnB Statssertifikatindeks 180 dager Årsregnskap

34 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 1997 Meget god kapitalavkastning Økte premieinntekter Tilfredsstillende forretningsmessig utvikling Kostnadsposisjonen ytterligere forbedret Risikoresultatet sterkt forbedret Høy risikobærende evne gir muligheter for økt aksjeandel og høyere forventet avkastning, relativt til konkurrentene Resultat til eier ble på 562 mill etter at refinansieringskostnader på 96 mill er fratrukket Årsregnskap

35 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % -herav forfalt premie % Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % Erstatninger for egen regning % -herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % -herav admkostnader % Forsikringsrelaterte driftskostnader % Andre kostnader % Driftsresultat % Midler tilført forsikringskundene % -herav til tilleggsavsetning % Resultat av ordinær virksomhet % Årsregnskap

36 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum Årsregnskap

37 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto Årsregnskap

38 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Bokført kapitalavkastning 9,96% 8,48% Verdijustert avkastning 10,45% 10,01% Verdijustert avkastning -inkl obligasjoner holdt til forfall 10,55% 10,37% Solvensmargin 194,8% 178,4% Kapitaldekning (SBL Konsern) 10,51% 10,16% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,86% 0,90% Årsregnskap

39 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,6 0,4 0,2 0, Årsregnskap

40 Storebrand Liv Konsern Balanse % Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 7 - Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 12 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 2-0 % Aksjer og andeler % 13 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 36 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 1 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % Årsregnskap

41 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 76 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % Sum gjeld % 2 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Årsregnskap

42 Storebrand Liv Konsern Overskuddsdeling Bokført kapitalavkastning selskapskapitalen renter på ansvarlig lån overkurs, refinansiering ansvarlig lån -96 Netto avkastning på selskapskapitalen ,42% av gjennomsnittlig kundefond Sum til eiere Storebrand Livsforsikring AS Resultat døtre 5 7 Resultat Storebrand Liv Konsern Årsregnskap

43 Storebrand Livsforsikring AS Overskuddsdeling 0,69 0,49 0,47 0,45 0,42 0,42 % av kundefond 1) ) {Utbytte/konsernbidrag/tilført disposisjonsfond + skatt + endring sikkerhetsfond + rente ansvarlig lån - finansavkastning selskapets kapital} i % av {gjennomsnitt av kundefond (premiereserve, premiefond, pensjonsreguleringsfond, tilleggsavsetninger, øvrige fond)} Årsregnskap

44 Bokført rentabilitet i Storebrand Liv Etter skatt Selskapskapital -ansvlån -sikkerhetsfond -EK 18,8% 23,8% 14,9% 17,4% 16,1% 17,9% ,1% 17,9% 21,5% 28,2% 24,5% 23,3% EK: ) Fra regnskapet: Tilført egenkapitalen (selskapskapitalen) dividert på IB egenkapital (selskapskapital) Årsregnskap

45 Kostnader i % av snitt kundefond Bransjevise kostnadsprosenter 3,03 % Kollektiv pensjon: 1) Gruppeliv: 2) 23,4% 25,5% 21,1% 0,60 % 0,65 % 0,72 % 0,85 % 1,01 % 14,3% 14,8% 17,9% Samv NOR Gjen Vital SBL SBL Nor Gjen Vital Samv SBL SBL ,06 % Individuell pensjon: 1,31 % 1,53 % 1,67 % Individuell kapital: 4,26 % 5,42 % 0,68 % 0,72 % 0,82 % 2,61 % 2,70 % 2,74 % NOR Vital Samv Gjen SBL SBL Samv Vital NOR Gjen SBL SBL ) Inkludert foreningskollektiv 2) Kostnader i % av forfalt premie Årsregnskap

46 Storebrand Livsforsikring AS Totaloversikt Kapitalforvaltning Avkastning Aktivaallokering Investeringsaktiva inndelt Hele året Mill i investeringsporteføljer SBL Indeks NOK pr 31/ SUM INVESTERINGSAKTIVA 1059% 1026% 93, % 10000% Sum verdipapirporteføljer 1170% 1134% 77, % 7979% Sum benchmarkstyrte porteføljer 1264% 1231% 61, % 6239% Aksjer 2683% 2539% 23, % 1670% Obligasjoner 761% 776% 32, % 3532% Pengemarked 406% 404% 5, % 1037% Andre verdipapirporteføljer 870% 870% 16, % 1740% Anleggsobligasjonsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 752% 752% 11, % 1357% Øvrige anleggsobligasjoner (indeks=oppnådd avkastning) 657% 657% 3, % 240% Andre verdipapirer (indeks = oppnådd avkastning) 2532% 2532% 1, % 143% Eiendomsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 640% 640% 7, % 844% Utlånsfondet (indeks = oppnådd avkastning) 531% 531% 8, % 1177% Note: Inklusive aksjer i andre verdipapirer er aksjeandelen 256 prosent Avkastningstall er verdijustert og tidsvektet unntatt anleggsobligasjoner, hvor avkastning er lik yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Indeksavkastningen er sammensatt av referanseindekser/avkastningskrav for delporteføljene Årsregnskap

47 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Liv Avkastning Aktiva-allokering Hele året Mill Delporteføljer SBL Indeks NOK pr 31/12 SUM AKSJER LIV 2683% 2539% 23, % Sum benchmarkstyrte porteføljer 2649% 2652% 21, % Aksjer Norge 2942% 3152% 10, % Aksjer Utland 2292% 2004% 11, % Aksjer Norden 2800% 3576% 1, % Aksjer Europa 3486% 3469% 2, % Aksjer Nord-Amerika 2924% 2981% 5, % Aksjer Asia/ Pacific -485% -1967% 1, % Sum verdikapital 3147% 1200% 1, % Storebrand Verdi 4124% 1200% 1, % Distriktsaksjer -1417% 1200% % Øvrige aksjer 2888% 1200% % Note: Utenlandske verdipapirer er valutasikret Referanseindekser: Aksjer Norge Oslo Børs Totalindeks Aksjer NordenMSCI Nordic Countries ex Norway Aksjer Europa MSCI Europe ex Nordic Countries Aksjer Nord-Amerika MSCI North-America Aksjer Asia MSCI All Countries Far East Free Andre porteføljer Avkastningskrav 12% pa Årsregnskap

48 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Norge Beholdning SBL Vekt i porteføljen Antall Markedsverdi SBL Indeks o/u-vekt ORKLA AS 1,937,935 1,230, % 722% 418% NORSK HYDRO AS 2,790,335 1,004, % 967% -037% NYCOMED AMERSHAM PLC 2,411, , % 788% -173% PETR GEO-SERVICES 1,063, , % 347% 110% KVÆRNER AS 950, , % 375% -049% SAGA PETROLEUM AS 2,797, , % 395% -077% BERGESEN DY AS 1,933, , % 307% 001% AKER RGI ASA 2,228, , % 234% 038% STEEN & STRØM ASA 2,637, , % 052% 192% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 694, , % 233% 005% Sum 5,234, % 4420% 429% Øvrige 5,561, % 5580% -429% Sum delportefølje 10,795, % 10000% 000% Avkastning 1997: Aksjer Norge: 29,4 % Oslo Børs Totalindeks: 31,5 % Årsregnskap

49 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Liv Avkastning Aktivaallokering Durasjon Delportefølje Hele året Mill 31/12- SBL Indeks NOK pr 31/ SBL Indeks SUM RENTEBÆRENDE 702% 710% 53, % 6169% 427 Sum benchmarkstyrte rentebærende 695% 705% 38, % 4572% 419 Obligasjoner 761% 776% 32, % 3535% 483 Obligasjoner Norge 703% 727% 17, % 1949% Obligasjoner Utland 830% 833% 14, % 1585% Pengemarkedsfondet 406% 404% 5, % 1037% Øvrige rentebærende** 729% 729% 15, % 1597% Anleggsobligasjonsfondet 752% 752% 11, % 1357% Øvrige anleggsobligasjoner 657% 657% 3, % 240% Regnskapsmessig resultatpåvirkning ved 1%-poengs rentestigning: 1536 Utenlandsporteføljen er valutasikret Avkastningstall benchmarkstyrte rentebærende er verdijustert og tidsvektet, avkastning anleggsobligasjoner er yield på anskaffelsestidspunktet Verdi anleggsobligasjoner er amortisert kostpris Referanseindekser: Obligasjoner Norge: Obligasjoner Utland: Pengemarkedsfondet: DnB Stat Benchmark Alle JP Morgan World Government Traded Bond Index hedged NOK DnB Statssertifikatindeks 180 dager Årsregnskap

50 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Utland Liv Fordeling pr region pr Prosent* SBL MSCI Verden Norden ex Norge Europa ex Norden Nord-Amerika Asia ,2 28,2 32,2 45,8 22,2 23,5 SBL MSCI 9,4 2,5 * 100%= NOK mill Norden ex Norge Europa ex Norden Nord- Amerika Asia Årsregnskap

51 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 7,6 % 9,2 % Verdiutvikl (annual) 6,4 % 7,0 % Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 6,8 % 7,8 % Store byer 6% Antall m Utleiegrad 97,9 % 97,3 % Norge forøvr 10% Øvrig Oslo 22% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting (annualisert tall) **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn Vika 15% Årsregnskap

52 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Portefølje: NOK mill Antall lån Pantelån fordelt på takstgrenser Mellom 60-80% av takst: 21% Utover 80% av takst: 4% Andre lån:6% Verdiutvikl (annual) 5,3 % 6,6 % Misligholdte lån i % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn i % *) 0,01 % -0,40 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Innenfor 60% av takst: 69% Årsregnskap

53 Finansanalytikerpresentasjon Knut Francke Admdirektør Storebrand Skadeforsikring AS Prosjekter / Strategi Skade Årsregnskap

54 Tiltak for å bedre lønnsomheten Kjerneprosjekter Yrkesskade RESULTAT- FORBEDRING Sykliske tiltak premie/ produkt Årsregnskap

55 Kraftig vekst i erstatningene Endring Landbasert forsikring i alt Totale erstatninger 16 % 10 % Antall anmeldte skader 8 % 11 % Gjennomsnittsskaden 7 % 0 % Motorvogn Kaskoskader totalt 26 % 14 % Vekst i antall forsikrede biler 5 % 0 % Gjennomsnittsskade kasko 8 % 3 % Privatkombinert Antall brannskader 31 % 5 % Kilder: NFF Skadestatistikk pr 3 kvartal 1997 og NFF Premiestatistikk pr 4 kvartal 1997 Årsregnskap

56 Økningen i erstatninger medfører premie- og produkttiltak Gjennomførte premie- og produkttiltak i privatmarkedet gir en nettoeffekt på omlag 15% Prispresset i bedriftsmarkedet er avtagende og forventes å snu i 1998 Premieneddrift innen Sjø og Energi ca 10% i 1997 Neddriften vil kunne fortsette i 1998 Årsregnskap

57 Yrkesskadeforsikring Sammenligning mellom Storebrand og de to største konkurrentene 100 % 90 % 80 % 70 % % 50 % 40 % Konkurrenter Storebrand 30 % Beløp i kr % % 0 % Opptjent premie Opptjent premie 1997 Erstatningsavsetnin g pr Årsregnskap

58 Yrkesskadeforsikring Sammenligning mellom Storebrand og de to største konkurrentene Storebrand observerer økende skadekostnad Kroner pr forsikret person mens konkurrentene antar at skadekostnaden er uendret siden 1991 Gjennomsnittspremien i markedet er redusert Skadeårgang Årsregnskap

59 Forandringsprosesser i perspektiv - ulike generasjoner skadeoppgjør Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Kontroll Optimalt design Innovasjon Få kontroll over skadeutbetalinger Design av optimale arbeidsprosesser og strukturer Kontinuerlig overgå kundenes forventninger Reduksjon i skadekostnader 210 millkr(1997) Økt kundetilfredshet Reduksjon i driftskostnader Reduksjon/fortsatt lave skadekostnader Skadeoppgjør et vesentlig konkurranseparameter - Meget høy tilfredshet - Lave driftskostnader - Lave skadekostnader Transaksjonsorientering Kundeorientering Årsregnskap

60 Ny distribusjonsmodell Massemarked Skade Gammel modell Ny modell Kontor 100% Inngående telefoner (165 mill) Kundesenter 60% Salgs og servicesenter/distriktskontor 40% Assurandører 60% Direkte agentur 40% Kundeansvar ( kunder) Assurandører 15% Salgs og servicesenter/distriktskontor 85% Assurandører 60% Direkte agentur 40% Nysalgsansvar (700 ) Assurandører 25% Kundesenter 35% Salgs og servicesenter/ distriktskontor 40% Årsregnskap

61 Effekt av ny distriktsmodell i 1997 Resultat 1 Kostnadsreduksjoner mill Måloppnåelse Kommentarer Tilpasninger lokalt i distriktene 2 Telefontilgjengelighet 90/95% Internt fokus under forandringsprosessen 3 Markedsandeler Uforandret trend Dimensjonering av nysalgskanaler pågår Årsregnskap

62 Ny modell for bedriftsmarkedet Bedrift skade Store 8% 52% Middels 48% * Differensiert kundebetjening * Bedriftssentre for små bedrifter Små 44% 44% 4% * Teknologisk støtte Antall kunder Bestand Årsregnskap

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Bokført driftsresultat 3.323 mill. kroner i år, mot 1.641 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 452 mill. kroner i år, mot 604 mill. kroner i fjor Den positive

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv ... Storebrand ASA 1. kvartal 2000 Åge Korsvold Konsernsjef Analytikerpresentasjon 1kv 2000 1 ... Storebrand - 1. kvartal 2000 Storebrand befester sin posisjon som ledende spareselskap økning i markedsandeler

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer