Til fakultetsstyret HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL VEDTAK «Fakultetsstyret anbefaler etablering av masterstudium i ergoterapi, 120 studiepoeng, forutsatt tilsetting i den vakante stillingen som professor slik det fremkommer av bemanningsplan.» 1. Bakgrunn for saken Som landets største høgskole har HiOA ambisjoner om å bli ledende på profesjonsutdanninger. Et viktig ledd for å nå dette målet, er å tilby gjennomgående utdanningsløp. Fakultetet tilbyr i dag bachelorstudium i ergoterapi og ph.d.-studium i helsefag. Gjennom etablering av masterstudium i ergoterapi vil høgskolen kunne tilby et gjennomgående løp som vil bidra til fordypning, styrking og utvikling av fagene. Planlegging av et særprofesjonelt masterstudium i ergoterapi har pågått siden Avdeling for helsefag, HiO, bevilget strategimidler for utvikling av studiet i 2009 og Utfordringen har vært oppbygging av fagstabens kompetanse. Det siste som gjenstår, er tilsetting i en professorstilling. Fakultetet sendte 30. april tilbudsbrev om 60 %-stilling til Unni Sveen og 40 % - stilling til Ingvild Kjeken. Begge er ansatt som førsteamanuensis ved instituttet. Vi er kjent med at begge ønsker stillingen og regner med at tilsetting går i orden. De er derfor ført opp i oversikten over fagmiljøet. 2. Beskrivelse av studiet Programplanen er vedlegg 1. Studiet fører frem til en mastergrad på 120 studiepoeng i henhold til 3 i forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember Bestått studium kvalifiserer til master i ergoterapi. Studiet går på heltid over to år og er organisert som figuren på neste side viser. Alle emnene er obligatoriske.

2 Høstsemester Vårsemester 1. år MAERGO4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv 20 sp MAERGO4100 Kunnskapstranslasjon 10 sp MAERGO4200 Vitenskapsteori 10 sp MA ERGO4300 Kvantitativ metode 10 sp MAERGO4400 Kvalitativ metode 10 sp 2. år MAERGO5900 Masteroppgave 60 sp Fakultetsledelsen har vært tydelig på at oppbygningen av studiet bør være identisk med masterstudiet i fysioterapi. Begge er heltidsstudier med fem emner i første studieår som etterfølges av en masteroppgave (60 sp) som dekker hele andre studieår. Lik oppbygning av de to studiene gir maksimal mulighet rom for fellesundervisning. Det åpner også for like rammer for ressursbruk og praktisk gjennomføring for to profesjoner som har mange fellestrekk. Lik oppbygning er også en konsekvens av fakultetsledelsens krav om at studentene skal koples på allerede etablert felles undervisning i emnene vitenskapsteori, kvantitativ og kvalitativ metode. Dette sparer undervisningsressurser. Undervisningen blir felles for masterstudiet i rehabilitering og habilitering og masterstudiet i fysioterapi og delvis felles for masterstudiet i biomedisin og masterstudiet i folkehelse (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås). Vi viser til programplanen for en nærmere beskrivelse av studiet. 3. Behov og etterspørsel etter studiet Kvalitetsreformen av høyere utdanning, St. meld. 27 ( ) Gjør din plikt krev din rett, med bakgrunn i Bologna-deklarasjonen av 1999, har medført endringer for utdanninger på universitet og høgskolenivå. Dette gjelder studieprogram, undervisningsplaner, institusjonssamarbeid, praksistrening og forskning (European higher education area/the Bologna Process from a Norwegian Process from a Norwegian Perspective, 2005). Bolognaprosessens mål om innføring av et sammenliknbart gradssystem med to hovednivåer, bachelorgrad og mastergrad, er en forutsetning for å nå målet om kompatible utdanninger, økt mobilitet for studenter og ansatte, og for å fremme den europeiske dimensjonen og samarbeidet i høyere utdanning. Masterstudiet i ergoterapi er utviklet på bakgrunn av dette. Behov for studiet må ses i sammenheng med politiske føringer, som understreker at alle helse- og velferdstjenestene må utvikle mer kunnskapsbaserte tjenester og heve kvaliteten gjennom økt bruk av forskning (Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd). Stortingsmeldingen omhandler behovet for endringer i de helse- og sosialfaglige utdanningene på alle nivåer, for forskning og for utviklingsarbeid. Helsetjenestene må endres for å kunne dekke befolkningens fremtidige behov, og de må ha ansatte med utdanning på forskjellige nivåer. Spesialisering på masternivå er nødvendig for bidra til mer effektive tjenester og til å møte en økende kompleksitet i oppgavene. Derfor heves utdanningskravet fra bachelor- til masternivå fra (Norsk ergoterapeutforbund). Forslag til programplan ble sendt ut til høring til et representativt utvalg på 22 sentrale aktører på feltet. Det vil si sykehus, kommuner, utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorstudium i Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 ergoterapi, organisasjoner, NAV og Kommunesektorens organisasjon (KS). Vi mottok 12 svar. Oversikt over høringsinstansene og hvem av disse som har svart, går frem av vedlegg 8. Etablering av studiet fikk sterk støtte fra høringsinstansene. Vi ba spesielt om vurdering av behovet for studiet. Alle gir uttrykk for at det er et klart behov for et profesjonsspesifikt masterstudium. De fastslår at helsetjenesten trenger kandidater som kan ta ansvar for å implementere forskningsresultater i praksis og bidra til fagutvikling. Universitetet i Tromsø, som selv tilbyr bachelorgrad i ergoterapi, uttrykker det slik: «Det er positivt at HiOA tar initiativ til masterstudie som kan styrke fagutvikling og bidra til et kritisk blikk på ergoterapi teori og praksis. Det er et stort behov for kunnskapsutvikling og forskning innen ergoterapi.» Helsedirektoratet (HD) skriver: «Ergoterapeuters kompetanse er viktig med tanke på Samhandlingsreformens intensjoner der mestring, forebyggende og helsefremmende arbeid, tidlig intervensjon og rehabilitering/habilitering er i fokus.» KS skriver at de ikke «har registrert at denne utdanningen nå er etterspurt» i kommunene. Vår kommentar er at behov og etterspørsel må bli en konsekvens av implementering av Samhandlingsreformen (St.meld. 47 ( ). Kommunene blir stadig pålagt flere oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. Det fører til et behov for økt ergoterapeutkompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser. Synspunktene til KS deles ikke av de øvrige høringsinstansene, heller ikke av Oslo kommune og Bærum kommune som ikke er medlemmer av KS. De skriver at utdanning av masterkandidater er en konsekvens av helse- og velferdssektorens ansvar for faglig styrking og tjenesteutvikling. 4. Rekrutteringsgrunnlag og planlagt studenttall pr kull Hvert kull er planlagt med 25 studieplasser med oppstart i Søkergrunnlaget er både søkere som kommer rett fra bachelorgrad og søkere som har tatt bachelorgrad tidligere. Høgskolen i Oslo har utdannet ergoterapeuter med bachelorgrad siden Tabellen nedenfor viser antall kandidater som er utdannet i Norge de siste 3 årene. Antall uteksaminerte kandidater med bachelorgrad i ergoterapi Institusjon Høgskolen i Oslo*/Høgskolen i Oslo og Akershus** 48* 62** 56** Høgskolen i Bergen Høgskolen i Sør-Trøndelag Universitetet i Tromsø Diakonhjemmets høgskole, Rogaland Sum Tallene for de to kommende årene vil trolig bli i samme størrelsesorden, men fra 2016 vil antall kandidater øke når Høgskolen i Gjøvik uteksaminerer sitt første kull. De har 25 studieplasser. Det er ingen indikasjon på at mange ergoterapeuter utdanner seg i utlandet. Potensialet for rekruttering kan også knyttes til antall ergoterapeuter i Norge. I 2010 var tallet 4370 ergoterapeuter (Rapport 14/2012 Statistisk sentralbyrå). Det er det ferskeste tallet vi har funnet. Som nevnt foran, får vi viktig drahjelp til rekrutteringen når spesialisering som ergoterapeut skal bygge på mastergrad. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 En annen søkergruppe er ergoterapeuter som i dag søker seg til videreutdanning. De kan velge mellom svært mange relevante videreutdanninger hvorav mange er i Oslo-området. Vi antar at masterstudiet vil bli et aktuelt alternativ for mange søkere og særlig for dem som nå velger instituttets videreutdanning i allmennhelse for ergoterapeuter. Det kan også hende at vårt tilbud vil trekke til seg utenlandske søkere. Etter å ha sett på studietilbudene i Sverige er det naturlig å nevne at vårt studium kan være aktuelt for svenske ergoterapeuter. Sveriges eneste profesjonsspesifikke studium er nettbasert og har samlinger ved Universitetet i Umeå (Nord-Sverige). Et tradisjonelt organisert studium i Oslo kan være et attraktivt alternativ. Studiet kan også rekruttere søkere fra andre land. 5. Lignende og beslektede studier Studiet vil bli det første masterstudiet i ergoterapi i Norge. Instituttleders kontakt med de andre høgskolene viser at profesjonsspesifikke mastertilbud ikke planlegges andre steder. Studiet vil derfor bli landsdekkende. Situasjonen er den samme i Sverige og Danmark. Universitetet i Umeå har et nettbasert masterstudium i ergoterapi, mens Syddansk universitet i Odense starter det første danske studiet høsten Vi ser ikke på disse som konkurrenter om studenter. Det bør være et tilstrekkelig nasjonalt marked for alle tre. Antagelig foretrekker norske studenter å studere i Norge hvis de får plass. En annen side av saken er at Syddansk universitets nyetablering bekrefter behovet og viser at utviklingen går i samme retning som her. De nærmest beslektete studiene vil være tverrfaglige masterprogrammer for helseprofesjonene. Eksempler er fakultetets to masterstudier i henholdsvis rehabilitering og habilitering og i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Sør-Trøndelags masterprogram i aktivitet og bevegelse, Universitetet i Oslos masterprogram i helsefagvitenskap og Høgskolen i Gjøviks masterprogram i gerontologi. 6. Vurdering av studiet opp mot høgskolens og fakultetets strategiske planer Som landets største statlige høgskole har HiOA et viktig samfunnsoppdrag når det gjelder å bidra til å løse de utfordringene samfunnet står ovenfor, blant annet innen helsesektoren. Fakultet for helsefag anser etablering av mastergradsstudium i ergoterapi for å være et viktig samfunnsoppdrag og mener det er naturlig at landets største høgskole, med ambisjoner om å være ledende på profesjonsutdanninger, påtar seg ansvaret for å styrke kompetansen på dette området. Fakultetets langtidsplan og -budsjett for perioden Etablering av masterstudium i ergoterapi er en oppfølging av fakultetets årsplan for 2012 (s. 3), fakultetets plan og budsjett (s. 5) og fakultetets langtidsplan og -budsjett for , der studieprogrammet nevnes under behov for nye studieplasser (s. 6): 1. Bachelor i Paramedics: 60 studieplasser fra Master FYSIO: 40 studieplasser fra Videreutd. i velferdsteknologi: 30 studieplasser fra høst Bachelor i samfunnsernæring: 10 studieplasser fra høst Master ERGO: studieplasser fra høst 2015 Strategiplan for fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Av strategiplanen fremgår det at fakultetet skal «utdanne kandidater med høy profesjons- og samhandlingskompetanse», «bidra til økt kvalitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene» og «styrke innovasjonsarbeidet med relevans for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, spesielt innen områdene tjenesteinnovasjon og helseteknologi». Programplanen som er utarbeidet for mastergradsstudiet viser at disse målene dekkes på en god måte. Etablering av masterprogrammet vil sette høgskolen i stand til å tilby en utdanning som møter enda mer omfattende krav til kompetanse på området. En kandidat med fullført masterstudium i ergoterapi vil i tillegg til spesialisert kompetanse i analyse, utvikling og tilpasning av intervensjoner også kunne bidra i innovasjonsprosesser på fagområdet. Det fremgår også at fakultetet skal «tilby internasjonalt etterspurte utdanninger av høy kvalitet som gir studentene mulighet for gjennomgående utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå». Etablering av masterprogrammet vil bidra til dette ved at utdanningen nå inkorporeres i ny gradsstruktur. Videreutdanningene innen ergoterapi beholdes foreløpig, men studenter med bachelorgrad i ergoterapi får mulighet til å fortsette sin utdanning uten å måtte velge en såkalt «blindvei» i utdanningssystemet som disse videreutdanningene kan sies å utgjøre. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Masterstudiet er forankret i høgskolens overordnete mål for utdanning: «HiAO skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger». Masterstudium i ergoterapi tilbys ikke ved andre skoler i Norge, og i Skandinavia er det bare Universitetet i Lund og Universitetet i Umeå som tilbyr det. På underliggende nivå er forankringen særlig knyttet til følgende mål: «HiOA skal utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse», «HIOA skal samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømning» og «HiOA skal utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til fremtidig velferd og verdiskaping». Masterstudiet dekker disse målene, jf. beskrivelse læringsutbyttet for studiet og redegjørelse for tilsvarende punkter i fakultetets strategiplan. Utviklingen av masterstudiet er også viktige sett i sammenheng med oppbyggingen av HiOA mot universitetsstatus ved at kandidater fra masterstudiene kan rekrutteres inn i fakultetets doktorgradsprogram. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 7. Bemanningsplan - oversikt over fakultetets fagkompetanse/fagmiljø på fagområdet Navn Stilling Årsverk i studiet Undervisning og veiledning i følgende emner* Unni Sveen Professor 0,6 4000, 4100 og 5900 Ingvild Kjeken Professor 0,4 4000, 4100, 4300 og 5900 John E. Berg Professor 0, Per Koren Solvang Professor 0, og 5900 Sum professorer 1,2 Anne Lund Førsteamanuensis 0, og 5900 Tore Bonsaksen Førstelektor 0,4 4000,4300 og 5900 Randi Wågø Aas Førsteamanuensis 0,2 4000, 4100 og 5900 Marie Berg Førsteamanusensis 0, Marte Feiring Førsteamanuensis 0,1 4200, 4400 og 5900 Sum førstestillinger 1,2 Mona Asbjørnslett Høgskolelektor, Ph.d og 4400 stipendiat 0,3 Dorte Norenberg Høgskolelektor 0, Helen Bull Høgskolelektor 0, og 5900 Ph.d-stipendiat Gunvor Lilleholt Klevberg Ph.d. stipendiat 0, Lisebet Skeie Skarpaas Høgskolelektor Ph.d-stipendiat 0, Sum høgskolelektorer 0,8 Sum årsverk i studiet 3,2 *Alle emner har prefiks MAERGO. De ansattes CV-er er samlet i vedlegg 3. Fagmiljøet har bred kompetanse på de områdene som masterprogrammet dekker. Samtlige ansatte driver forskning og faglig utviklingsarbeid som er knyttet til emnene i studiet. Vedlegg 4 viser eksempler. Fagmiljøet har stadig økende publisering, er aktive innen forskningsformidling og forskningsgrupper og deltar i internasjonale og/eller nasjonale nettverk; se vedlegg 5 og 6. Temaene for flere av prosjektene er relatert til utvikling og evaluering av intervensjoner for å fremme deltakelse i hverdags- og arbeidsliv. Videre deltar de ansatte i prosjekter knyttet til utvikling og kvalitetssikring av instrumenter for funksjonsvurdering. Flere har i sin forskning fokus på evaluering av spesifikke intervensjoner, og metoder for kunnskapstranslasjon og implementering av forskning til praksis. Staben er engasjert i flere forskernett og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 8. Bibliotek, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur Studentene vil ha tilhold i Pilestredet, fortrinnsvis i P48 hvor de ansatte har kontor og bachelorstudentene har tilhold. Masterstudentene vil tilbys de samme tjenester som andre studenter innen veiledning, IKT og læringssenter. De skal betjenes av læringssenteret i P48 hvor det er et bredt tilbud av litteratur, tidsskrifter, sentrale søketjenester og referansedatabaser. Studiet vil benytte de samme undervisnings- og grupperom som fakultetets øvrige studier bruker. Kull på 25 studenter krever ikke de store undervisningsrommene som det er størst knapphet på, men timeplanen vil måtte tilpasses en allerede i dag presset romsituasjon. Utfordringen blir størst når det gjelder rombehov for undervisning i fellesemnene. Spørsmålet om mer bruk av e-læring i disse emnene er under utredning og vil kunne redusere behovet for rom. Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering vil yte administrative tjenester til tilsatte og studenter. Det vil bli behov for utvidelse av bemanningen med en 40 %-stilling. 9. Kvalitetssikring av studiet Masterstudiet vil omfattes av System for kvalitet og kvalitetssikring for utdanning og læringsmiljø ved HiOA som ble vedtatt av styret for HiOA Ressursbruk og finansiering Igangsetting av studiet forutsetter tildeling av totalt 45 studieplasser, hvorav 25 for første studieår og 20 for andre studieår. Studiet forutsettes plassert i finansieringskategori D, jamfør departementets innplasseringsplan for nye studier. Inntekts- og kostnadsberegningen (vedlegg 6) viser at det med nevnte forutsetninger er inntektsgrunnlag til 3,2 stillinger til studiet. Av dette er 2,1 årsverk (3 312 timer) disponibelt til planlegging, koordinering, undervisning/veiledning, sensur samt ressurs til fagansvarlig. Vedlegg 2 viser fordeling av disse ressursene totalt og pr. emne. De resterende 1,1 årsverkene er FoU-tid. Kostnadseffektivitet og utnyttelse av knappe undervisningsressurser er vesentlig for driften av masterstudiene. Etablering av studiet forutsetter at studentene koples på den etablerte fellesundervisningen i vitenskapsteori og metodefagene. Der er masterstudentene i henholdsvis rehabilitering og habilitering, biomedisin, folkehelse og fysioterapi i stor grad samlet. Masterstudiet i ergoterapi skal bidra med 25 % av kostnadene til fellesundervisningen inkludert kostnader til planlegging, eksamen, evaluering mm. I oppbyggingsfasen av studiet vil det påløpe et underskudd. Dette skyldes at inntektene for studiepoengproduksjon tilfaller høgskolen to år på etterskudd. Ressursene for å dekke opp underskuddet er planlagt hentet fra instituttets strategimidler samt fra bachelorutdanningen i ergoterapi. Ved full drift vil studiet være økonomisk bærekraftig, og bidra til å dekke en andel av instituttets felleskostnader. Drifting av studiet fører til et økt ressursbehov i studieadministrasjonen tilsvarende 40 % stilling med et kostnadsanslag på kr pr år. Dette dekkes av tildeling som holdes tilbake på fakultetsnivå, og er tatt høyde for i inntekts- og kostnadsanalysen. De andre seksjonene ved fakultetet forventes ikke å ha behov for ekstra ressurser. Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 11. Fremdriftsplan Endelig vedtak om etablering skal tas av høgskolestyret. Første mulige møtedato er medio oktober, forutsatt at fakultetsstyret vedtar anbefaling av søknaden nå. Studiestart i august 2015 forutsetter at saken avgjøres på oktober-møtet. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: 1. Programplan 2. Bemanningsplan 3. CV-samling 4. Forskningsaktivitet relatert til studiets fagområder 5. Publikasjonslister 6. FOU, samarbeid og nettverk 7. Inntekts- og kostnadsberegning 8. Høringsinstanser Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 Programplan Masterstudium i ergoterapi Master Programme in Occupational Therapy MAERGO 120 sp Heltid Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 8. mai 2014 Programplanen gjelder for kull

10 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL INNHOLD 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Innhold og oppbygging Arbeids- og undervisningsformer Internasjonalisering Arbeidskrav Vurdering Pensum Progresjonskrav... 8 MAERGO4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv... 9 MAERGO4100 Kunnskapstranslasjon...15 MAERGO4200 Vitenskapsteori og etikk...19 MAERGO4300 Kvantitativ forskningsmetode...23 MAERGO4400 Kvalitativ forskningsmetode...25 MAERGO5900 Masteroppgave...27

11 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL GENERELL DEL 1. Innledning Nasjonale helse- og velferdsordninger vektlegger helsefremmende intervensjoner innen hverdagsliv og arbeidsliv som skal fremme aktivitet og samfunnsdeltakelse i befolkningen gjennom livsløpet. En økende heterogen og flerkulturell befolkningssammensetning hvor flere lever lenger med ulike sykdommer, stiller nye krav til kompetanse hos helse og sosialpersonell (Stortingsmelding 13, ). Masterstudiet i ergoterapi skal bidra til at ergoterapeuter utvikler spesialisert kompetanse til å møte disse samfunnsutfordringene. Samfunnet står overfor flere utfordringer med økte ulikheter innen helse, utdanning og arbeid. For eksempel står at cirka mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet (NAV, Arbeid og analyse). Økt sykefravær er også en utfordring for den enkelte og for samfunnet. Videre er det flere unge som ikke fullfører utdanning. Dette kan skape en situasjon hvor grupper av befolkningen i mindre grad får mulighet til å bidra i samfunnet gjennom arbeid eller studier. Ulike hjelpebehov ser ut til å øke knyttet til helse og velferd for barn, ungdom, voksne og eldre, samtidig sees en knapphet på kompetent helse- og omsorgspersonell. Masterstudiet i ergoterapi skal imøtekomme samfunnets behov for ergoterapeuter som har spesialisert kompetanse i analyse, utvikling og tilpasning av intervensjoner. Brukerne av ergoterapitjenester har behov for skreddersydde, helhetlig og målrettete tiltak som muliggjør deltakelse i hverdags- og arbeidsliv til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon. Intervensjoner kan rettes mot individet, men kan også være rettet mot grupper i befolkningen. Tilrettelegging i barnehage, skole, på arbeidsplasser og i hjemmet er viktige oppgaver for ergoterapeuter som bidrag til å fremme et inkluderende samfunn. Videre er tiltak i tråd med universell utforming sentrale innen ergoterapi. Nye teknologiske løsninger er i rivende utvikling og skaper både muligheter og utfordringer. Anvendelse av ny teknologi kan fremme aktivitet og deltakelse. Samtidig kan krav om bruk av ny teknologi bli et hinder for utsatte grupper som på grunn av redusert kognitiv kapasitet eller høy alder har begrensete forutsetninger for å kunne mestre dette. Effektive intervensjoner forutsetter at avstanden mellom forskning og praksis minskes. De må ikke være atskilte virksomheter, men koples sammen. De vitenskapelige fagområdene kunnskapstranslasjon og implementeringsvitenskap har fokus på hvordan denne avstanden kan minskes. Forskning er basis for praksis, men springer også ut fra praksis. Forskningsresultater må få konsekvenser for praksis, slik at yrkesutøvelsen i størst mulig grad kan bygges på systematisk erfaring og dokumentert virkning. Praksis kan på den annen side være grunnlaget for forskning, slik at ny kunnskap kan resultere i ny eller endret praksis. Aktuelle stillinger for kandidatene etter fullført studium kan være knyttet til: klinisk arbeid som bygger på spesialkompetanse arbeid med barn, voksne og eldre som har behov for intervensjoner som fremmer deltakelse i hverdags- og arbeidsliv gjennom livsløpet intervensjoner som kan bidra til et inkluderende arbeidsliv fagutviklings- og planarbeid i helsetjenesten undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor ergoterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner samfunnsplanlegging koordinering av forskningsprosjekter

12 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL En kandidat med mastergrad i ergoterapi er kvalifisert for å søke opptak til doktorgradsprogrammer innenfor helsefag. 2. Målgruppe Målgruppen for masterstudiet er ergoterapeuter som ønsker å arbeide med fagutvikling og/eller delta i forskning innenfor hverdags- og arbeidsliv. 3. Opptakskrav Opptak til studiet gjennomføres i henhold til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus av For opptak kreves det bachelorgrad i ergoterapi eller tilsvarende. Søkere som ikke fyller opptakskravet, kan søke om realkompetansevurdering på grunnlag av utdanning og praksis som kan kompensere for kravet. Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C; alternativt 2,7 for søkere med tallkarakterer. Opptakskomitéen kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra det faglige minstekravet. 50 % av studieplassene er forbeholdt søkere som kun konkurrerer på grunnlag av karakter på bachelorgraden eller tilsvarende. Det gis tilleggspoeng for relevant utdanning utover minstekravet for opptak, jf. forskriftens 6. Med relevant utdanning menes helse- og sosialfaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Det gis tilleggspoeng for yrkespraksis som ergoterapeut, jf. forskriftens Læringsutbytte Kandidaten har etter fullført studium følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har spesialisert kunnskap om intervensjoner som muliggjør deltagelse i hverdagslivet har spesialisert kunnskap om intervensjoner som muliggjør deltagelse i arbeidslivet har avansert kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder med spesiell relevans for helsefagene har kunnskap om forskningsfeltene og metodene innen kunnskapstranslasjon kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ergoterapiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter Kandidaten kan analysere og anvende teorier, modeller og strategier for intervensjoner utvikle, analysere og evaluere intervensjoner for hverdags- og arbeidsliv implementere vitenskapelig kunnskap i translasjon mellom forskning og praksis anvende inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og metoder som kan anvendes for å belyse ulike problemstillinger og forskningsspørsmål innen ergoterapi under veiledning gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid i henhold til gjeldende metodiske og etiske standarder for forskning i helse- og samfunnsfag

13 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger reflektere over forholdet mellom kunnskap, profesjonsutøvelse og etikk kommunisere forskningsbaserte analyser, resultater og konklusjoner til spesialister og allmennheten bidra til innovasjonsprosesser i forskning, arbeidsliv, praksis og samfunn. Det totale læringsutbyttet er konkretisert i emneplanene. 5. Innhold og oppbygging Hovedinnholdet i studiet omhandler analyse, utvikling og tilpasning av intervensjoner innenfor ergoterapi. Intervensjoner som muliggjør brukeres deltakelse og inkludering i hverdags- og arbeidsliv vektlegges. Kunnskapstranslasjon har som mål å minske avstanden mellom forskning og praksis. Emnet kunnskapstranslasjon omhandler metoder som bidrar til at forskningsbaserte og effektive intervensjoner tas i bruk i praksis. Muligheten for å velge faglig fordypning ligger i masteroppgaven. Tre av emnene er felles for masterstudiet i fysioterapi, masterstudiet i rehabilitering og habilitering og masterstudiet i ergoterapi. Det gjelder MAERGO4200, Vitenskapsteori og etikk, MAERGO4300, Kvantitativ metode, og MAERGO4400, Kvalitativ metode. Alle studentene følger samme opplegg og har felles forelesninger. Studiet går over 2 år på heltid. Første året er delt inn i 5 teoretiske emner på til sammen 60 studiepoeng. Masteroppgaven fyller hele andre år og er på 60 studiepoeng. Alle emnene er obligatoriske. Studentene anbefales å ta emnene i den oppsatte rekkefølgen, men dette er ikke et krav. Figuren på neste side viser emnenes innbyrdes plassering og rekkefølge i studieløpet. Et bærende prinsipp for 1. studieår er at to og to emner går parallelt. Det gir studentene mulighet til å integrere innhold som har nær sammenheng, men som tilhører forskjellige emner.

14 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Oppbygiggen av studiet Høstsemester Vårsemester 1. år MAERGO4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv 20 sp MAERGO4100 Kunnskapstranslasjon 10 sp MAERGO4200 Vitenskapsteori og etikk 10 sp MA ERGO4300 Kvantitativ metode 10 sp MAERGO4400 Kvalitativ metode 10 sp 2. år MAERGO5900 Masteroppgave 60 sp 6. Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen er lagt opp som en veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer som seminarer, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, presentasjoner, vurdering av medstudenters oppgaver og selvstudier. Arbeidsformene skal stimulere til egenaktivitet, selvstendighet, refleksjon og nytenkning. De skal også stimulere til kritisk tenkning i forhold til både analyser av teoretiske begreper og forskningsresultater, samt spørsmål utledet fra kliniske erfaringer. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og fagutøvelse står også sentralt Forelesninger benyttes i hovedsak til å introdusere sentralt fagstoff, gi oversikt, trekke frem hovedelementer og formidle relevante problemstillinger og faglige utfordringer. Seminarer vektlegger dialog og diskusjon mellom studenter og faglærer. Det legges stor vekt på at studentene skal forberede og presentere problemstillinger, analyser, strategier og resultater for diskusjon. Gjennom aktiv deltakelse på seminarene får studentene fortløpende veiledning og tilbakemelding underveis i studiet i form av medstudents- og lærervurderinger. Studentsamarbeid er et viktig bidrag til læring. I tillegg til tradisjonelt gruppearbeid oppfordres studentene til å samarbeide på nett ved til å legge ut problemstillinger og spørsmål til drøfting via høgskolens elektroniske læringsstøttesystem. Faglærer gir oppgaver som kan stimulere både til individuelt og til gruppevis arbeid. Det legges i alle deler av studiet vekt på at studentene trener på akademisk skriving. Veiledning er, som nevnt ovenfor, en del av seminarene og skjer i form av gruppeveiledning. I emne MAERGO4000 får studentene veiledning på eksamensarbeidet sitt på denne måten. I arbeidet med masteroppgaven, MAERGO5900, får studentene individuell veiledning. Selvstudier Læringsutbyttene fordrer høy grad av egenaktivitet og selvstudier for at studenten skal oppnå et tilfredsstillende resultat. Selvstudier innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

15 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Nærmere informasjon om hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår i hvert enkelt emne, går fram av emneplanene. 7. Internasjonalisering Høgskolen har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitusjoner i flere land. For interesserte studenter vil det bli tilrettelagt for å ta emner utenlands. Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid. En annen mulighet vil være utveksling i siste del av første studieår når MAERGO4100 og MAERGO4400 går. Studentgruppen kan bli internasjonalt sammensatt ved at studenter ved høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet vil få tilbud om å ta masteroppgaven her. Undervisningen i MAERGO 4000, MAERGO4100 og MAERGO5900 vil være på engelsk dersom det tas opp studenter som ikke behersker et av de skandinaviske språkene. Undervisningsspråket er norsk i MAERGO4200, MAERGO4300 og MAERGO Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider eller obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Masterstudiet har ett arbeidskrav i form av obligatorisk deltakelse, og det ligger i emne MAERGO5900 Masteroppgave, se emneplanen.forskningsdesign 9. Vurdering Alle eksamener gjennomføres i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Vurderingsordningene skal fremme læring samtidig som det skal gi studentene informasjon om studieprogresjon og resultat. Alle emner avsluttes med eksamen; se tabellen nedenfor. Eksamensformene henger nære sammen med innhold og læringsutbytter. Samtidig er et mål at studiet som helhet har variasjon for å stimulere til allsidig læring. To emner i første studieår har en eksamensform som strekker seg over tid for at studenten skal få grundig erfaring med akademisk skriving og selvstendig arbeid før masteroppgaven påbegynnes. Det ene av disse er stort (20 sp) og har også muntlig eksamen, både for at flere læringsutbytter kan bli testet, og for at studentene skal få vist sin kompetanse både skriftlig og muntlig. De øvrige tre emnene i første studieår har skriftlig eksamen fordi innhold og læringsutbytter bør testes skriftlig uten bruk av hjelpemidler. Masteroppgaven avsluttes med muntlig eksamen hvor studenten får anledning til å utdype og begrunne sitt arbeid, slik at sensorene får et utvidet grunnlag for å fastsette karakter. Alle individuelle eksamener kan skrives på norsk eller engelsk. Studenten kan velge norsk eller engelsk til muntlig eksamen på masteroppgaven uavhengig av hvilket språk den er skrevet på. Ny/utsatt eksamen har samme bestemmelser som ordinær eksamen hvis ikke annet er angitt i emneplanen.

16 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Oversikt over vurderingsordningen Semester Emne Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk 1 MAERGO4000 Intervensjoner i hverdagsog arbeidsliv 20 Todelt eksamen: 1. Hjemmeeksamen bestående av 2 skriftlige oppgaver og 2. Justerende muntlig eksamen; Begge deler er individuelle. 1. Omfang på hver oppgave: ord. Studenten arbeider med oppgavene gjennom hele emnet 2. Individuell muntlig eksamen, inntil 30 min. A-F 1 MAERGO4200 Vitenskapsteori og etikk 10 Individuell hjemmeeksamen over 5-6 uker. Besvarelse på ord. A-F 2 MAERGO4300 Kvantitativ forskningsmetode 10 Individuell skriftlig eksamen under tilsyn 4 timer. A-F 2 MAERGO4100 Kunnskapstranslasjon 10 2 MAERGO4400 Kvalitativ forskningsmetode 10 4 MAERGO5900 Masteroppgave 60 Individuell skriftlig oppgave på inntil 3000 ord. Studenten arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn 4 timer Individuell skriftlig masteroppgave på maks. 80 sider og muntlig eksamen inntil 1 time Bestått/ikke bestått A-F A-F Sensorordning MAERGO4000, MAERGO4100 og MAERGO5900 En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene. MAERGO4200, MAERGO4300 og MAERGO4400 En ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. Ekstern og intern sensor sensurerer derfor først minimum 20 % av besvarelsene. Intern sensor fortsetter deretter sensuren sammen med en annen intern sensor. Vurderingene fra første del skal oppsummeres og være retningsgivende for de to interne sensorenes vurdering. 10. Pensum Pensum er oppført under hvert emne. Listen er foreløpig og vil bli oppdatert før studiestart.

17 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Progresjonskrav Alle emner i 1. studieår må være bestått før studenten får tildelt veileder på masteroppgaven. Studenten må møte til obligatorisk veiledning før masteroppgaven kan leveres til sensur.

18 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL EMNER MAERGO4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv Engelsk emnenavn Interventions in Everyday Life and Work Studieprogrammet emnet inngår i Masterstudium i ergoterapi Studiepoeng 20 Semester 1, parallelt med MAERGO4200 og MAERGO4300 Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet tar utgangspunkt i teorier om aktivitet og aktivitetsvitenskap for å forstå hverdags- og arbeidsliv og hva som kan hemme og fremme deltagelse gjennom livsløpet. Hovedfokus er utvikling av intervensjoner for å fremme helse, aktivitet og samfunnsdeltagelse, oversikt over ulike former for intervensjoner og kritisk analyse av disse. Temaer som empowerment, bedringsprosesser, motivasjon og klientsentrert praksis står sentralt. Fokus er også på samfunnsmessige utfordringer som inngår i utviklingen av et mer inkluderende arbeidsliv og samfunn. Studenter vil ha mulighet til å videreføre temaer fra dette emnet når de senere tar MAERGO4100, Kunnskapstranslasjon. Forkunnskapskrav Emnet bygger på studentens kompetanse ved opptak. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om hvordan hverdags- og arbeidsliv kan forstås ut fra aktivitetsvitenskap og teorier om aktivitet har oversikt over forskningsmetoder anvendt innen intervensjonsforskning rettet mot hverdags- og arbeidsliv har inngående kunnskap om ulike perspektiver for å forstå hverdags- og arbeidslivet i relasjon til helse og samfunnsdeltakelse har inngående kunnskap om fasiliterende faktorer og barrierer for arbeidsdeltagelse har inngående kunnskap om relasjoner mellom hverdags- og arbeidsliv har inngående kunnskap om enkeltintervensjoner og programmer hvor tilrettelegging er tiltak Ferdigheter Studenten kan anvende kunnskapsgrunnlaget for ergoterapi og aktivitetsvitenskap til intervensjonsutvikling og forskning på hverdags- og arbeidsliv kan analysere og anvende utvalgte teorier og modeller relatert til hverdags- og arbeidsliv kan anvende forskningslitteratur om intervensjoner som har relevans for hverdags- og arbeidsliv kan kritisk analysere relasjonen mellom profesjonell intervensjonspraksis, empowerment, bedringsprosesser, motivasjon og klientsentrert praksis

19 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL kan kritisk vurdere og bruke resultater fra primær- og sekundær intervensjonsforskning for å fremme deltagelse i hverdags- og arbeidsliv kan utvikle kunnskap om enkeltintervensjoner og -programmer som bruker tilrettelegging for å fremme deltagelse i hverdags- eller arbeidsliv kan analysere intervensjonsbeslutninger i relasjon til kontekst, etnisitet, kjønn og sosial tilhørighet kan utvikle kunnskap om enkeltintervensjoner og -programmer som bruker tilrettelegging for å fremme deltagelse i hverdags- eller arbeidsliv Generell kompetanse Studenten kan formidle forskningsrsultater til medstudenter, kolleger og allmennheten kan reflektere kritisk over hvilken betydning aktivitetsmønster, livsstil, kultur, alder, sosial tilhørighet og kjønn har for deltagelse i hverdags- og arbeidsliv Arbeids- og undervisningsformer Arbeids- og undervisningsformene er forelesninger, seminarer, oppgaver, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og selvstudier. Gjennom hele emnet legges det til rette for at studentene skal arbeide med 2 skriftlige oppgaver som skal leveres til eksamen; se Vurdering nedenfor. Studentene får veiledning i grupper av faglærer på oppgavene, og de oppfordres til å samarbeide for å drøfte og gi tilbakemeldinger på hverandres oppgaver underveis. Vurdering Vurderingsinnhold Vurderingsform Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Sensorordning: Læringsutbyttene Eksamen består av 2 deler som begge er individuelle. 1. Hjemmeeksamen bestående av 2 individuelle skriftlige oppgaver à ord og 2. Justerende muntlig eksamen, inntil 30 min. Hjemmeeksamen må være vurdert til A-E for at studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Arbeidet med oppgavene skal pågå gjennom hele emnet. Gradert skala A-F. Studenten får en karakter på hver skriftlige oppgave. Karakterene vektes likt og slås sammen til en foreløpig karakter, som kan justeres en karakter opp eller ned etter muntlig eksamen. Dersom én eller begge oppgaver er vurdert til F, kan studenten levere omarbeidet versjon av aktuell(e) oppgave(er) til ny eksamen. Ekstern og intern sensor vurderer alle deler av eksamen for alle studentene. Karakteren på hver av oppgavene kan påklages i samsvar med universitets- og høgskoleloven 5-3. Dersom ny sensur fører til endret karakter, må studenten fremstille seg til muntlig eksamen på nytt. Pensum Sum ca sider. Alexanderson, K. & Norlund, A. (eds.). (2004). Sickness absence causes, consequences, and physicians sickness certification practice. A systematic literature review by the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Scandinavian Journal of Public Health. 32(Supplement 63): (263 sider).

20 PROGRAMPLAN FOR MASTERSTUDIET I ERGOTERAPI KULL Allebaek, P. & Mastekaasa A, A. (2004). Chapter 3. Causes of sickness absence: research approaches and explanatory models. Scandinavian Journal of Public Health, 32, (9 sider). Alve, G., Madsen, V., Slettebø, Å., Bruusgaard, K. A., Hellem, E. & Langhammer B. (2012). Individual plan in rehabilitation processes: A tool for flexible collaboration? Scandinavian Journal of Disability Research: (14 sider). Asbjørnslett, M., Helseth, S. & Engelsrud, G. H. (2013): Being anordinary kid demands of everyday life when labelled with disability, Scandinavian Journal of Disability Research, DOI: / (13 sider). Asbjørnslett, M. & Hemmingsson, H. (2008). Participation at school as experienced by teenagers with physical disabilities. Scand J Occup Ther. Sep;15(3): (9 sider). Beresford, P. (2005). Developing the theoretical basis for service user/survivor-led research and equal involvement in research. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 14 (1), 4-9. (6 sider). Bird, V. J., Le Boutillier, C., Leamy, M., Larsen, J., G., Oades, L., Williams, J. & Slade, M. (2012). Assessing the strengths of mental health consumers: a systematic review. Psychological Assessment. American Psychological Association, 24(4), (10 sider) Bonsaksen, T., Fagermoen, M. S., &. Lerdal, A. (2014). Trajectories of Self-Efficacy in Persons with Chronic Illness: An Explorative Longitudinal Study. Psychology & Health, DOI: / (14 sider). Bonsaksen, T., Lerdal, A., & Fagermoen, M.S. (2014). Trajectories of Illness Perceptions in Persons with Chronic Illness: An Explorative Longitudinal Study. Journal of Health Psychology, DOI: / (10 sider). Borg, M. (2012). Psykisk helse i et mangfoldig livsløp. In: Grassman, E. J. & Thorsen, K. Livsløp med funksjonshemning. Perspektiver og tilnærminger. Cappelen Akademiske. (344 sider). Borg, M. & Davidson, L. (2008). Recovery as lived in everyday experience, Journal of Mental Health. 17(2), (13 sider). Borg, M., Karlsson, B. & Kim, H. S. (2009).User involvement in community mental health services - principles and practices. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 16 (3), (8 sider). Borg, M, Karlsson, B., Tandora, J. & Davidson, L. (2009). Implementing person-centred care in psychiatric rehabilitation: What does this involve? The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 46 (2), (10 sider). Borg, M., Veseth, M., Binder, P. E,Topor, A. (2013). Work-Blessing or Distress? Qualitative Social Work. (12) (17 sider). Borg, M. & Kristiansen, K. (2008). Working on the edge. Everyday life research from Norway on the meaning of work for people recovering in psychosis. Disability & Society, 23(5), (13 sider). Borg, M., Karlsson, B. & Kim, H. S. (2010). Double helix of research and practice - Developing a practice model for crisis resolution and home treatment through participatory action research. Qualitative Studies on Health and Well-being. 5: DOI: /qhw.v5i Boyce, M., Secker, J., Johnson, R., Floyd, M., Grove, B., Schneider, J. & Slade, J. (2008).Mental health

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Onsdag 22. januar fra kl i Pilestredet 32, 10. etg. rom N

Onsdag 22. januar fra kl i Pilestredet 32, 10. etg. rom N Til studieutvalgets medlemmer Dato: 15.1.201 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Videreutdanning i velferdsteknologi bachelornivå

Videreutdanning i velferdsteknologi bachelornivå Videreutdanning i velferdsteknologi bachelornivå Further Education Programme in Assistive Technology Bachelor s Level 15 studiepoeng Deltid VETEKB Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi

Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi Modul 1: Søk etter kunnskap - 5 studiepoeng/ects Modul 2: Kritisk vurdering og anvendelse av kunnskap 5 studiepoeng/ects Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning 21. NOVEMBER 2017 Brukermedvirkning i forskning Torhild Holthe, Anne Lund og Irma Pinxsterhuis Agenda for workshopen Kort presentasjonsrunde Introduksjon Erfaringsutveksling i små grupper og plenum Eksempler

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer