Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen ordfører Eva Holm utvalgssekretær Vedlegg: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet) Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen Økonomisjefen Sendes på til: Kontrollutvalget Råd for folkehelse v/leder Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord Kommunekassereren NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 32/13 DS 59/13 DS 60/13 DS 61/13 Delegert sak Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Kjellaug Marie Stenhaug - innvilget Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Eirik Rognli Hansen - innvilget Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Field Productions - innvilget DS 62/13 Innvilget søknad om bevilling for øl og vin og Lyngen Rock & Reker DS 63/13 Innvilget søknad om skjenkebevilling Lenangsøyra IL DS 64/13 DS 65/13 DS 66/13 DS 67/13 DS 68/13 Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr/bnr 110/89 Sten Granli - innvilget Søknad om tiltak uten avsvarsrett- oppføring av garasje på eiendommen 108/56 Tommy Wikerøy - innvilget Søknad om rammetillatelse- oppføring av utleiehytter på eiendommen gnr/bnr 112/17 Tegne & Byggeservice AS Søknad om utslippstillatelse - utleiehytte Lenangsøyra havn Tegne & Byggeservice AS Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig på eiendommen 112/136 Bernt Birger Ottem - innvilget 2012/ / / / / / / / / /779 PS 33/13 Høring av beredskapsplan - delplan Nordnes 2013/678 PS 34/13 PS 35/13 PS 36/13 PS 37/13 78/4.Søknad om deling av driftsenhet, Egil Harry Karlsen 100/6 og 17,Søknad om konsesjon foor erverv av grunneiendom. Lill Tove og Frode Adriansen 78/4. Søknad om konsesjon ved erverv av grunneiendom, Peter Bruvold. Søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for fradeling av tilleggstomt fra 83/8 Ingeborg Solheim til Arild Koch. 2013/ / / /3316 PS 38/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om startlån X 2013/765 Side 3

4 PS 32/13 Delegert sak DS 59/13 Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Kjellaug Marie Stenhaug DS 60/13 Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Eirik Rognli Hansen DS 61/13 Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Field Productions DS 62/13 Innvilget søknad om bevilling for øl og vin og Lyngen Rock & Reker DS 63/13 Innvilget søknad om skjenkebevilling Lenangsøyra IL DS 64/13 Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr/bnr 110/89 DS 65/13 Søknad om tiltak uten avsvarsrett- oppføring av garasje på eiendommen 108/56. DS 66/13 Søknad om rammetillatelse- oppføring av utleiehytter på eiendommen gnr/bnr 112/17 DS 67/13 Søknad om utslippstillatelse - utleiehytte Lenangsøyra havn DS 68/13 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig på eiendommen 112/136. Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/678-2 Arkiv: X20 Saksbehandler: Leif Egil Lintho Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/13 Lyngen formannskap Høring av beredskapsplan - delplan fjellskred Nordnes Henvisning til lovverk: - Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven). - Bygningsteknisk forskrift (TEK b) Vedlegg 1 Vedlegg 7.1: Sårbarhetsanalyse Nordnes 2 Vedlegg 7: Beredskapsplan Nordnes 3 Overordnet beredskapsplan for Lyngen kommune Rådmannens innstilling Det tilrås at formannskapet fatter følgende vedtak: 1. Beredskapsplan delplan fjellskred Nordnes godkjennes for å sendes ut på høring slik den foreligger. 2. Etter at planen har vært på høring, og høringsinnspillene er innarbeidet i planen, skal delplan fjellskred Nordnes godkjennes i kommunestyret. Saksopplysninger Denne saken er knyttet til beredskapsplan - fjellskred fra Nordnes - og bygger på føringer gitt i nasjonal beredskapsplan samt kommunens Beredskapsplan. Det er gjennomført en Side 5

6 sårbarhetsanalyse som er et interkommunalt arbeid som også danner premisser for planarbeidet. Planen er en delplan til kommunens overordnede beredskapsplan. (tidligere kalt kriseplan) Den kommunale beredskapsplanen er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven av samt forskrifter til loven av Formålet med delplanen er å etablere ramme for hvordan beredskap mot fjellskred skal etableres og driftes. Planen skal sikre at beredskapen blir ensartet og gjenkjennelig for aktører som har oppgaver knyttet til flere ustabile fjellparti. Planen tar først og fremst sikte på å redde liv og begrense skade på personer som oppholder seg i kommunen før og under et ras. Bygningsteknisk forskrift (TEK b) er lagt til grunn for overvåking varslingstid og responstid. I denne delplanen for fjellskred Nordnes er det et eget kapittel for kommunalt krisehåndteringsapparat (kommunens kriseplan) som inngår. Innholdet er oppdatert, utdypet og planen er organisert tydeligere sammenlignet med dagens «kriseplan». Dette er kommunens krisehåndteringsapparat som vil være gjeldende etter godkjenning. Kommunens ansvar: Kommunens ansvar for risiko- og kriseinformasjon er tydeliggjort i Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven). Her fremgår det at kommunene skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og vurdere hvordan disse kan påvirke kommunen. Denne kartleggingen er gjennomført og fremkommer i utarbeidet sårbarhetsanalyse. Medvirkning: Planen har vært et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Storfjord, Kåfjord og Lyngen med felles prosjektleder frem til 31/ Lyngen kommune har brukt Fylkesmannens beredskapsavdeling som «ballspiller» i det dokumentet som foreligger, og det har vært avviklet en rekke møter med FM og selvsagt berørte kommuner. Dokumentet som nå foreligger skal være et omforent planverk for alle kommunene. Høringsperiode: 6 uker Høringsparter: Fylkesmannen i Troms Politimesteren i Troms NVE Statens vegvesen Sivilforsvaret Troms fylkeskommune Mattilsynet Hovedredningssentralen UNN FOH KDS v/ Troms kraft Telenor Fiskeridirektoratet Kystverket Mottaker kommunene/nærkommuner Kommunens hovedutvalg Side 6

7 Råd for folkehelse Forslaget legges også ut på offentlig høring på kommunens hjemmeside og Facebook Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Sivilbeskyttelsesloven Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Jfr. sårbarhetsanalysen Miljøkonsekvenser Jfr. sårbarhetsanalysen Vurdering av alternativer og konsekvenser Beredskapsplan er første steget i å forberede seg på kriser og alvorlige hendelser. I forlengelsen av planen må planen øves jevnlig og det krever oppfølging av kommunens kriseledelse og internkontroll. I vedlagt beredskapsplan fremkommer det som er kravene om hva den skal inneholde. Ved å sende planen på høring til høringspartene, vil høringssvarene gi oss pekepinn på hva som ikke er tilstrekkelig og hva kommunen evt. må justere/utbedre/ytterlig planlegge. Det anbefales at formannskapet godkjenner at - planen slik den foreligger skal sendes på høring i 6 uker til de aktuelle høringspartene. Etter at planen har vært på høring, og høringsinnspillene er innarbeidet i planen, skal delplan fjellskred Nordnes godkjennes i kommunestyret. Side 7

8 LYNGEN KOMMUNE SÅRBARHETSANALYSE Fjellskred fra Nordnesfjellet Konsekvenser Momenter av betydning for beredskapsplan INNHOLD Side 8

9 INNLEDNING... 3 Befolkningssammensetning/omsorgstrengende/skoleelever/ barnehagebarn... 6 Befolkning... 6 LIV OG HELSE...7 Kommunale kontor... 8 Rådhus/kommunale funksjoner Lyngen kommune... 8 KJERNEFAMILIEN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Skoler og barnehager Helse og omsorgstjenester Psykososiale tiltak ved uønskede /ekstraordinære hendelser og kriser Brann/redning Ambulanser tjenester for Lyngenkommunene (felles) Hotell/campingplasser/overnattingssteder under oppskyllingshøyde Grendehus/forsamlingshus/klubbhus Bolighus/leiligheter/hytter EVAKUERING/FLYTTING...21 Innledning Flytting Fullstendig evakuering for Lyngen Lokal evakuering Kommandoplasser/innsatslederko/samleplasser/innkvartering Lokal evakuering Lyngen Evakueringssteder i Lyngen kommune VARSLING/ SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON/ INFORMASJON OG MEDIEHÅNDTERING...25 Overvåkingsstasjon Nordnes Varsling Tyfoner Radio/TV/nærradio UMS (Unidentified Message System) Internett Tele- og datakommunikasjon Fasttelefoner Mobiltelefoner Datakommunikasjon Radiosamband Informasjon Internett Mediehåndtering KRAFTFORSYNING...30 Innledning/beskrivelse VANNFORSYNING/AVLØP...31 VEIER/ TUNNELER/ TRANSPORTKNUTEPUNKTER...32 VEGER Side 9

10 Innledning Europa-, riks- og fylkesveier Bruer Tunneler/rasoverbygging Kommunale/private veier/skogsbilveier Evakueringsveier lokal evakuering Beltevogn og snøscootertraseer Helikopterlandingsplasser Kaier (referanse Den norske los) MILJØ/FORURENSNING...37 Avløp -pumpestasjoner kloakk Husholdningsavfall/ avfall fra bedrifter Miljøforurensende industri INDUSTRI/NÆRING/TRANSPORT...38 Landbruk Husdyr Oppdrettsnæring Kartlegging og registrering av bedrifter VAKT/SIKRING/OBSERVASJONSPOSTER...42 Vakthold og sikring OPPSUMMERING TILTAK...43 Generelt Kommuneadministrasjon Skoler og barnehager Helse- og omsorgstjeneste Psykososiale tiltak Brann og redning Ambulanser Hoteller/overnattingssteder/grendehus Bolighus/leiligheter/hytter Flytting og evakuering Kommandoplasser/innsatslederko/samleplasser Overvåking Varsling Tele-/datakommunikasjon og radiosamband Informasjon Kraftforsyning Vann Veger/bruer/tunneler/kaianlegg Miljø Landbruk Oppdrettsnæring Vakthold/sikring Endringslogg Side 10

11 INNLEDNING Ros-analysen er knyttet til et fjellskred fra Nordnes og er en del av et sentralt prosjekt initiert av fylkesmannen i Troms. Analysen er del av et mandat for en av delprosjektgruppene til kommunegruppen - som omfatter deltakere fra en rekke kommuner i Midt- og Nord-Troms. Kommunegruppa bes å lage risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet opp mot aktuelt scenario. ROS analysen skal inneholde tiltak for kommunene i henhold til de forskjellige fasene. Kommunegruppa må også kartlegge og avmerke i kart viktige punkter (kritisk infrastruktur med mer) rundt Lyngenfjorden. På bakgrunn av mandatet for det sentrale prosjektet har kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord etablert et interkommunalt prosjekt som skal utarbeide interkommunale beredskaps-planer for de tre kommunene. Ros-analysen har i første omgang kartlagt funksjoner og infrastruktur i de tre Lyngenkommunene som vil bli berørt av et fjellskred fra Nordnes. ROS-analysen omfatter også informasjon som vil danne grunnlag for å utarbeide en beredskapsplan for kommunene. Definisjonen på en risiko i en ROS-analyse er sannsynlighet for en uønsket hendelse og konsekvens av hendelsen. I dette dokumentet har man sett bort fra sannsynligheten for et større fjellskred fra Nordnes. Man tar utgangspunkt i at et skred vil bli utløst «før eller senere». Man har i dag ikke grunnlag for å anslå når tid et stort fjellskred vil bli utløst. Fokus er rettet på konsekvenser, sårbarhetsreduserende tiltak og beredskapsplaner som primært kan sikre liv og redusere skader på personer. Oppskyllingshøyder/sikkerhetssoner ROS-analysen og beredskapsplanene har tatt utgangspunkt i oppskyllingshøyder og sikkerhetssoner knyttet til en bølge etter ras fra Nordnes. Analysen har benyttet følgende begreper: Oppskyllingshøyde: Antatt bølgehøyde i de ulike deler av landområder rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden som følge av et stort fjellskred fra Nordnes. Sikkerhetssone: Oppskyllingshøyde med tillegg av sikkerhetsmarginer i de ulike deler av landområder rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden Evakueringssone: Oppskyllingshøyde med tillegg av sikkerhetssoner og øvrige områder som bør evakueres av hensyn til kommunikasjon etter et ras. Øvrige områder, kan for eksempel være lokaliteter som kan bli isolert. I første utgave av analysen ( ) har man forutsatt at sikkerhetssoner i Lyngseideområdet (herunder Karnes og Rottenvik) vil være minst 45 meter over dagens havnivå. Sikkerhetssonene i øvrige områder i Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune har vært beregnet til 20 meter. Man forventet at disse forutsetningene skulle endres på bakgrunn av nye beregninger fra fagmyndigheter i Grunnboringer på Nordnesfjellet sommeren 2012 har gitt ny kunnskap. Nordnorsk fjellovervåking har søkt om midler til nye beregninger av oppskyllingshøyder rundt Lyngenfjorden. Eventuelt nye beregninger vil foreligge i Styringsgruppen i det interkommunale prosjektet har derfor 3 Side 11

12 besluttet at oppskyllingshøyder og sikkerhetssoner skal ta utgangspunkt i Norges Geotekniske Institutts rapport av Vedlagte tabell viser oppskyllingshøyder på ulike steder langs Lyngenfjorden for to skredscenarier: Senario 1: 7 mill. m3 fjellmasse Senario 2: 11 mill. m3 fjellmasse Tabellen er hentet fra rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) av Styringsgruppen for interkommunalt prosjekt har justert sikkerhetssoner rundt Lyngenfjorden med utgangspunkt i oppskyllingshøyder + sikkerhetsmargin på 5 m. Vurdering av ny sikkerhetssone gir grunnlag til å tro at negative konsekvenser på infrastruktur etter et ras vil være mindre enn konsekvenser som fremgår av den interkommunale sårbarhetsanalysen ( ). Dette har betydning for å beslutte hvem som bør/må evakueres langs Lyngenfjorden når politiet beslutter evakuering samt opprettelse av samleplasser. Fare- og beredskapsnivå I bygningsteknisk forskrift 7-4 er det som vilkår for utbygging satt krav om at fjellskred skal varsles senest 72 timer på forhånd. I dag benyttes NGI rapport av som grunnlag for volumberegninger og oppskyllingshøyder, beregning av oppskyllingshøyder bygger også på en eldre metode som i dag ikke vil bli benyttet. Det er fra geofaglig hold kommet signaler om at oppskyllingsberegning etter ny metode sannsynligvis vil gi betydelig laver oppskyllingshøyde enn beregning gjort i NGIrapport fra Side 12

13 Etter det Lyngen kommune kjenner til må det foretas grunnboring og analyse av grunnprøver før sikre beregninger av volum og oppskyllingshøyder kan gjøres. Det forventes at dette arbeidet er fullført innen utgangen av 2013, etter dette kan planlegging av utbygging, regulering av tiltak og fastsetting av sikkerhetssoner gjøres med grunnlag i sikre oppskyllingsberegninger. Usikkerheten fra geofaglig hold i forbindelse med mulig fjellskred fra Nordnes består ikke i om det vil gå ras, med når det vil gå ras. Utbyggingsplanlegging kan derfor komme i konflikt med plan og bygningsloven 28-1 (krav til siker byggegrunn) i områder der en flodbølge fra fjellskred kan skylle opp. Vilkårene for at bestemmelsen om byggeforbud ikke skal komme til anvendelse er gitt i TEK bokstav a-e. Forholdet til arealplanlegging, konsekvenser av byggerestriksjoner og alternative arealer innenfor berørte områder er utredet av Lyngen kommune. Utredningen konkluderer med at restriksjoner for søknadspliktige tiltak vil hemme utviklingen av sentrumsområdet. Eksisterende boligområder og næringsvirksomhet vil være en forutsetning for at nye etableringer skal finne sted, det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å tilråde nye etableringer i andre områder enn på Lyngseidet og området i nær tilknytning. (Steinar har bedt om svar fra NVE om disse forhold). Nordnorsk fjellovervåkning(nnfo) har overfor Lyngen kommune redegjort for kvaliteten på overvåkning av ustabilt fjellparti og varsling av befolkningen innenfor sikkerhetsområdet. Lyngen kommune vurderer på dette grunnlag overvåkning og varsling å være av tilfredsstillende kvalitet jfr TEK bokstav b. Kravet i TEK bokstav a-c-d og e vurderes dermed som ivaretatt for Lyngen kommune. På dette grunnlag vil derfor Lyngen kommune kunne tillate alle tiltak der ikke TEK pkt 1 kommer til anvendelse. Det vil si at Byggverk hvor konsekvensen av et skred er særlig stor ikke skal plasseres i områder lavere enn den til enhver tid gjeldende oppskyllingshøyde med sikkerhetssone. Hvilke byggverk dette gjelder fremgår av Direktoratet for byggkvalitets veiledning til TEK 10. Øvrige bolig-, forretnings-, og industribygg kan føres opp uten restriksjoner. Nasjonal beredskapsplan har fastsatt fire farenivå (lav, moderat, høy og ekstrem fare) med tilhørende fargekoder (grønn, gul, oransje og rød). Farenivåene uttrykker økende sannsynlighet for et skred i nær framtid og gradvis kortere tid til et eventuelt skred. Denne utviklingen er illustrert i fig Det er fastsatt fire beredskapsnivå som følger farenivåene. Det er fylkesrådet som hever beredskapsnivået. Etablering av kriseledelse etter et ras Leder av kommunens kriseledelse (rådmannen) vil dra til fylkeshuset for å delta i fylkesmannens kriseledergruppe. Rådmannen vil være kontaktperson mellom den lokale kriseledelsen og fylkesmannens beredskapsavdeling. Den lokale kriseledelsen ønskes etablert så nær skadeområdet som mulig, dersom mulig etableres den på Eidebakken skole, Skoleveien 29. Informasjonsansvarlig for kriseledelsen vil dra til fylkeshuset for å representere Lyngen kommune i «Krisekom-gruppa» som vil ha et overordnet ansvar for samordningen av informasjon for kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord. 5 Side 13

14 Etablering av kommuneadministrasjon Etter et fjellskred fra Nordnes viser dagens målinger at rådhuset på Lyngseidet vil bli ødelagt. Ved varsel på 72 timer vil kommuneadministrasjonen kunne flytte de viktigste funksjonene til Eidebakken skole i Skoleveien 29, som ligger over dagens beregning for oppskyllingshøyde på Lyngseidet. Administrasjonen vil kunne etableres på skolen i en overgangsperiode, og vil kunne være i drift i løpet av relativt kort tid. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/OMSORGSTRENGENDE/SKOLEELEVER/ BARNEHAGEBARN BEFOLKNING I Lyngen er folketallet 3028 innbyggere pr Lyngen, Storfjord og Kåfjord har til sammen et folketall på I tillegg vil det oppholde seg et visst antall tilreisende og turister til ulike årstider. Antallet vil være størst i sommersesongen. Skoleelever Barnehagebarn : 282 (unntatt Lenangen) : 108 (unntatt Lenangen) Personer i omsorgssenter/ -boliger : 56/ 45 Hjemmetjeneste : 70 besøkende Konsekvenser Konsekvensene av et fjellskred vil først og fremst være betydelig for kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Deler av kritisk infrastruktur (vann, elektrisitet, tele/data og veier) vil bli ødelagt. Veiforbindelsen mellom Nord-Troms og Balsfjord kommune på begge sider av Lyngenfjorden vil punktvis bli skylt bort. Dette omfatter også veiforbindelsen mellom Finland og Storfjord. Brudd på veiforbindelsen i Lyngenområdet vil ha store økonomiske konsekvenser for transportnæring og produksjonsbedrifter i Nord-Troms og deler av Finnmark. Befolkningen i de tre kommunene må flytte/evakuere fra en rekke områder. I stor grad blir kommunesentra og tett bebygde områder med skoler, barnehager, omsorgssentra/omsorgsboliger, kommunal administrasjon og industri betydelig skadet. Oppskyllingshøyder på Lyngseidet vil være avgjørende for om en flodbølge vil fortsette over Eidebakken til Kjosen. Det vil allikevel være grunn til å tro at deler av Fylkesvei (Fv.) 91 mot Svensby ikke vil bli berørt og at fergeforbindelse mellom Svensby og Breivikeidet samt Jægervatn og Lenangenområdet vil fungere etter en flodbølge. Dette vil ha stor betydning for evakuering, innkvartering samt å opprettholde kritisk infrastruktur etter et ras. 6 Side 14

15 Miljøkonsekvenser vil kunne bli betydelige. Oppdrettsanlegg, bensinstasjoner, avløpsanlegg, bedrifter med forurensede stoffer m.m. vil bli betydelig berørt. Økonomiske konsekvenser, først og fremst for Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune, vil være enorme. Det er særlig industri, jordbruk og oppdrettsnæring som vil bli rammet. Det er grunn til å tro at et ras fra Nordnes vil medføre betydelige konsekvenser i deler av området som følge av at jordmasser innenfor og utenfor sikkerhetssonene kan rase ut. Norges geologiske undersøkelser har utarbeidet et «løsmassekart» som viser områder i Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune hvor det er fare for utgliding av jordmasser (jf. Sårbarhetsreduserende tiltak På en rekke områder kan man gjennomføre tiltak for å avgrense skader som følge av en flodbølge. Det er viktig at statlige, kommunale og private aktører utarbeider prioriterte oversikter på tiltak som besluttes/ønskes gjennomført. Planer for evakuering uten forvarsel vil fremgå av beredskapsplanene. Området fra Kjosen og utover mot Lenangen vil ikke bli berørt av et fjellskred. I en kort perioden kan strømmen bli borte, men den kan kobles om i løpet av få timer. Internett og mobil vil være i drift i fra Kjosen og utover til Lenangsstraumen. Denne delen av kommunen vil kunne fungere som normalt, og vil kunne ta imot en del elever og barnehagebarn fra Indre Lyngen. Lenangen barne- og ungdomsskole vil kunne ta imot 219 av elevene i Indre Lyngen. 58 elever må få undervisning i annen kommune (Tromsø?) LIV OG HELSE Den viktigste oppgaven for involverte/berørte etater og personer er å gjennomføre tiltak for å beskytte liv og helse. Først og fremst vil tiltak omfatte flytting og evakuering av personer som befinner seg innenfor områder som vil bli berørt av en flodbølge fra et fjellskred fra Nordnes. Politiet beslutter og leder evakuering. Kommunale beredskapsplaner vil også omfatte planer for flytting og evakuering. Kommunene har ansvaret for å bistå politiet med evakuering samt innkvartere og bespise personer evakuert fra egen kommune. Dette innebærer også ansvar for nødvendig helsetjeneste herunder psykososial omsorg. Det vil være viktig å beslutte hvem som bør flyttes/evakueres fra usikre områder når fare for ras varsles. Flytting/evakuering bør skje til områder hvor man raskt kan gjenoppta skoletilbud, barnehagetilbud og helse/omsorg til syke/gamle og pleietrengende personer innen en kommune. 7 Side 15

16 Man forutsetter at deler av de kommunale innbyggerne vil flytte/evakuere til områder (fortrinnsvis innen egen kommune, eller i umiddelbar nærhet av egen kommune) hvor man raskest mulig kan ivareta tiltak for å gjenoppta normaltilstand/iverksette gjenreisningstiltak. Hver kommune må i samarbeid med politiet planlegge for samleplasser, kommandoplasser/ innsatslederko på forhåndsdefinerte steder i den enkelte kommune (jf. avsnitt om evakuering). I den grad det er mulig må innsatslederko ha tilgang til forhåndsplanlagt infrastruktur. ROS-analysen vil inneholde oversikt over, og informasjon om institusjoner og boliger som innkvarterer personell som vil kunne oppholde seg nedenfor en oppskyllingshøyde forårsaket av en flodbølge av ras fra Nordnesfjellet. KOMMUNALE KONTOR RÅDHUS/KOMMUNALE FUNKSJONER LYNGEN KOMMUNE I tillegg til rådhuset er kommunale funksjoner som biblioteket, servicesenter og ungdomsklubben lokalisert i egne lokaler i sentrum av Lyngseidet. Høyde over havet: 9 m Adresse: Strandveien 24, 9060 Lyngseidet Rådhuset er arbeidssted for 41 personer som hovedsakelig arbeider mandag til fredag fra kl kl ( ), ( ). De fleste administrative kommunale funksjoner er lokalisert til kommunehuset, herunder lokaler for kommunal ledelse og kriseledelse. Kommunens arkiv er i underetasjen på rådhuset. Kommunens dataservere står i serverrommet på rådhuset. Maskinvaren er rackbaserte systemer, bestående av fysiske servere, lagringshyller og infrastruktur. Det benyttes i stor grad virtuell serverplattform. Kåfjord kommune har serverfunksjon/ datalagringsfunksjon for Nord-Troms kommunene når det gjelder felles sak-/ arkivsystem. Biblioteket som ligger i det gamle bankbygget (like ved kirken), har to ansatte. Adresse: Strandveien 15, 9060 Lyngseidet Høyde over havet: 7 m Biblioteket har videokonferanserom i 1. etasje. Dette rommet brukes til kommunale møter, men også til innbygger som tar deltidsstudier der en del av undervisningen blir gitt som videokonferanse. I 2. etasje er det kommunestyresal. Her er avvikles møter flere ganger i uka på dagtid. På kveldstid er lokalet ofte i bruk av lag og foreninger. I 2. etasje er det også kontor for: Lyngen Servicesenter, 1 ansatt - deltid Forvalter for landskapsverneområdet, 1 ansatt Kontor for begravelsesbyrå, delvis brukt 8 Side 16

17 Servicesenteret er lokalisert i Parkveien på Lyngseidet. Inneholder: Lyngseidet tannklinikk, 4 5 ansatte Lyngsalpan Vekst, 35 ansatte Nav Lyngen, 10 ansatte Fysioterapeut, 1 ansatt Link Lyngen, 1 ansatt Lyngseidet ungdomsklubb Adresse: Stigenveien 2, 9060 Lyngseidet Høyde over havet: 11 m Ungdomsklubben har kveldsaktiviteter (kl kl. 2300) onsdag og fredag for ungdom mellom 11 og 17 år. Ungdomsklubben har 1 ansatt. Antall brukere kan variere mellom 15 og 30 personer. Konsekvenser/vurdering De forannevnte kommunale funksjoner ligger innenfor en oppskyllingshøyde. Kommunale arkiv, servere og sambandssystemer vil bli satt ut av funksjon. Gul fase flytting av arkiv og sambandssystemer til Eidebakken skole 3. etasje. Sårbarhetsreduserende tiltak Kommunen må planlegge for å etablere kommunal administrasjon og kommunal kriseledelse i sikre områder. Svensby og Lenangenområdet fremstår som aktuelle områder. I oransje fase stenges ungdomsklubben på Lyngseidet tilbudet flyttes til Lenangen. Vi planlegger å kjøre backup av data fra kommunale servere, til nytt backupsystem som skal etableres på nye Eidebakken skole i 3. etasje.skolen ligger over maks-nivået for en mulig flodbølge. Backup-funksjonen for deler av interkommunal data ligger i Nordlige folk senter i Manndalen som ikke ligger i sikker sone. Dette vil bli ivaretatt av Kåfjord kommune. Nødevakuering Nødevakuering kan gjennomføres langs kommunale og private veier til varmestua i alpinbakken eller Skytterhuset. 9 Side 17

18 SKOLER OG BARNEHAGER I Lyngen er det 4 skoler og 4 barnehager: Lyngsdalen oppvekstsenter (barneskole og barnehage) Eidebakken barne- og ungdomsskole Lenangen barne- og ungdomsskole Straumen private skole Solhov barnehage Knøttelia barnehage Sør-Lenangen barnehage Rødtoppen barnehage To av disse skolene og to barnehager ligger i Lenangen et område som ikke vil bli rammet av en flodbølge fra Nordnes. EIDEBAKKEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Skolen ligger nord for Lyngseidet på høydedraget mellom Lyngseidet og Kjosen. Adresse: Skoleveien 29, 9060 Lyngseidet Høyde over havet: 52 m Skolen som er en barne- og ungdomsskole, har 254 elever, 40 lærere og 12 assistenter. 1 logoped og 1 helsesøster er på skolen hver tirsdag. I tillegg arbeider 2 sekretærer, 6 renholdere og 1 vaktmester deltid. Voksenopplæringa i Lyngen er lokalisert i lokalene til Eidebakken skole. Antall elever varierer. En elev får videregående skoletilbud på Eidebakken. Konsekvenser/vurdering Skolen ligger sannsynligvis ovenfor oppskyllingshøyde og sikkerhetssone. Dersom en flodbølge ikke berører skolen, er det uvisst om infrastruktur vil være tilstrekkelig til å fortsette undervisning i skolens lokaler. Ansatte og elever må flyttes/evakueres via Svensby til Lenangen eller Tromsø området dersom dette blir besluttet. Sårbarhetsreduserende tiltak Tiltak vil være avhengig av oppskyllingshøyde og muligheter for å opprette deler av infrastrukturen etter en flodbølge. LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER Lyngsdalen oppvekstsenter som ligger på Furuflaten, har barneskole og barnehage. Adresse: Skoleveien 4, 9062 Furuflaten Høyde over havet: 8 m 10 Side 18

19 Oppvekstsenteret har 40 barn totalt - 24 elever på skolen og 16 barn i barnehagen. I tillegg får en elev videregående skoletilbud på Lyngsdalen oppvekstsenter. Antall ansatte er 14: 5 lærere, 1 SFO-assistent, 1 vaktmester, 2 renholdere og 5 som arbeider i barnehagen. Konsekvenser/vurdering Skolen ligger innenfor en oppskyllingshøyde. Ansatte og elever må flyttes/evakueres via Oteren til Tromsø kommune. Sårbarhetsreduserende tiltak Tiltak vil være avhengig av oppskyllingshøyde og muligheter for å opprette deler av infrastrukturen etter en flodbølge. Nødevakuering Nødevakuering kan gjennomføres til vegkrysset ved Einebakken. LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Adresse: Sør-Lenangen, 9064 Svensby. Høyde over havet: 17 m Skolen er en barne- og ungdomsskole med f.t. 64 elever. Det er 13 lærere/rådgivere og 6 ansatte som inkluderer kontortilsatt, vaktmestere og renholdere. Skolen ligger utenfor oppskyllingshøyde og kan fortsette normal drift. I tillegg har skolen f.t. 6 klasserom ledig med plass til 20 elever i hver, altså 120 elever med gode undervisningsforhold. Dette betyr at skolen ikke bruker spesialrom selv (musikk, naturfag, tegning/forming). I tillegg gymsal med plass til Skolen kan ta i mot flere elever ved behov. (Ca. 150 elever i kort periode hvis behov). STRAUMEN PRIVATE SKOLE Adresse: 9068 Nord-Lenangen Straumen barne- og ungdomsskole er en privatskole som ligger i Straumen i Nord-Lenangen. Høyde over havet: 10 m Skolen har 8 ansatte og 27 elever. SOLHOV BARNEHAGE Adresse: Skoleveien 27, 9060 Lyngseidet Solhov barnehage har 13 ansatte og 32 barn og er lokalisert i Eidebakken skole som ligger nord for Lyngseidet sentrum, på høydedraget mellom Lyngseidet og Kjosen, 52 moh. Ny barnehage skal bygges på Oksvik skole, denne påregnes ferdig omkring Konsekvenser/vurdering Barnehagen ligger sannsynligvis ovenfor oppskyllingshøyde og sikkerhetssone. Dersom en flodbølge ikke berører barnehagen, er det uvisst om infrastruktur vil være tilstrekkelig til å fortsette 11 Side 19

20 undervisning i dagens lokaler. Ansatte og barn må flyttes/ evakueres via til Lenangen eller Tromsøområdet dersom dette blir besluttet. Sårbarhetsreduserende tiltak Tiltak vil være avhengig av oppskyllingshøyde og muligheter for å opprette deler av infrastrukturen etter en flodbølge. KNØTTELIA BARNEHAGE Blåbærsvingen 4 Høyde over havet: 67 m Knøttelia barnehage ligger i boligfeltet Prestesommersete i Lyngseidet sentrum. Barnehagen har 18 ansatte og 52 barn. Konsekvenser/vurderinger Barnehagen ligger ovenfor oppskyllingshøyde og sikkerhetssone. Dersom en flodbølge ikke berører barnehagen, er det uvisst om infrastruktur vil være tilstrekkelig til å fortsette driften. Ansatte og elever må flyttes/evakueres via Svensby til Lenangen eller Tromsøområdet dersom dette blir besluttet. Sårbarhetsreduserende tiltak Tiltak vil være avhengig av oppskyllingshøyde og muligheter for å opprette deler av infrastrukturen etter en flodbølge. RØDTOPPEN BARNEHAGE Adresse: 9068 Nord-Lenangen. Høyde over havet: 17 m Barnehagen som har 6 ansatte og 15 barn, ligger utenfor oppskyllingsområde og kan opprettholde drift etter ras fra Nordnes. I dag har barnehagen 6 ledige plasser for «normal drift». SØR-LENANGEN BARNEHAGE Adresse: Sør-Lenangen, 9064 Svensby Høyde over havet: 7 m Barnehagen ligger utenfor oppskyllingsområde og kan opprettholde drift etter ras fra Nordnes. I dag er det 13 barn og 6 ansatte i barnehagen. Barnehagen har 10 ledige plasser for «normal drift». I kortere periode (krisesituasjon) kan barnehagen ta i mot flere barn. 12 Side 20

21 HELSE OG OMSORGSTJENESTER De fleste helse- og omsorgstjenestene i Lyngen drives hovedsakelig fra to sentra: Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lenangen omsorgssenter I tillegg er det Solhov bo- og aktivitetssenter (for funksjonshemmede) Solbakken botiltak med bl.a. vakthold (Solbakken botiltak er boliger som funksjonshemmede har bygd privat og som blir betjent av Solhov bo- og aktivitetssenter) Videre er det private leger og fysioterapeuter flere steder i kommunen, bl.a. Lenangen helsesenter (hovedsakelig lege) LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Adresse: Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet Høyde over havet: 10 m Helse- og omsorgssenteret som ligger midt i Lyngseidet sentrum, inneholder omsorgsleiligheter, sykehjemsplasser, hjemmetjenestene, ergoterapeut, rehabilitering, helsestasjon/jordmor, legekontor, fysioterapi og psykiatrisk sykepleier. Senteret har totalt ca. 110 ansatte. Det varierer hvor mange som er på jobb samtidig. På dagtid på hverdager er det ca. 45 til 50 ansatte, mens det er 12 personer på kveldsvakt og 4 personer på nattevakt. Det er totalt 56 beboere på omsorgssenteret. Det er 24 beboere på sykehjemsplasser, Lenangen omsorgssenter kan ta imot 10 av disse. Behov for hjelp fra annen kommune: 14 sykehjemsplasser (7 av disse senil demente) 6 plasser på korttidsavdeling, noen av disse kan være kritisk syke 6 beboere, psykisk syke, en av disse bør bli innlagt ved psyk.avd. på UNN 20 beboere fra omsorgsboliger De to ambulansene som er stasjonert i Lyngen vil kunne flytte ut pasienter som har behov for ambulanse ved 72 timers varsel. Omsorgssenteret er utstyrt med nødvendig sengetøy, håndduker o.l. Medisiner og medisinsk utstyr for senterets brukere, beboere og pasienter. I Lyngen kommune har vi omkring 70 hjemmeboende eldre som får hjelp fra hjemmetjenesten. De fleste av disse vil være avhengige av hjelp fra andre ved en eventuell evakuering. Det vil være behov for hjelp til å få transportert disse ut ved evakuering av områder. 13 Side 21

22 Konsekvenser/vurderinger Senteret ligger under oppskyllingshøyde. Det meste av kritisk infrastruktur vil være ødelagt. Det er lite sannsynlig at man raskt kan etablere normal drift etter en flodbølge. Sårbarhetsreduserende tiltak En forutsetter at alle flytter ut i gul fase. De som eventuelt ikke er flyttet ut må evakueres etter plan. Flytting/evakuering av beboere bør gjennomføres til Lenangen og Tromsø. Det må også utarbeides plan for hvor de ulike tjenestene skal etablere seg i en slik krisesituasjon og hvem/hvilke yrkesgrupper som skal gjøre hva i en akuttsituasjon. For eksempel vil legene kanskje ha oppgaver tilknyttet LRS og/eller må yte bistand også til befolkningen for øvrig og kan dermed ikke brukes til evakuering. Nødevakuering Nødevakuering kan skje til Skytterhuset på Lyngseidet. SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Adresse: Solhov, 9060 Lynsgeidet Høyde over havet: 25 m Solhov bo- og aktivitetssenter ligger på Solhov 2,2 km sør for Lyngseidet sentrum. Aktivitetssenteret som er bolig for funksjonshemmede, har 14 beboere - i tillegg til 2 beboere i avlastningsleilighet. Konsekvenser/vurdering Senteret ligger i risikosonen. Det meste av kritisk infrastruktur vil være ødelagt. Det er lite sannsynlig at man raskt kan etablere normal drift etter en flodbølge. Sårbarhetsreduserende tiltak Hele senteret må evakueres og evakueringsplan må utarbeides/foreligge. Flytting/evakuering av beboere bør gjennomføres til Tromsø. Nødevakuering Mange av beboerne er dårlig til beins/ sitter i rullestol, slik at de er anhengige av bil for å evakuere. Ansatte kjører beboerne til skytterhuset på Eidebakken. SOLBAKKEN BOTILTAK, SOLBAKKEN, LYNGSEIDET Adresse: Solbakken, 9060 Lyngseidet Høyde over havet: 25 m Solbakken botiltak som er bolig for funksjonshemmede, ligger like sør for Lyngseidet. Botiltaket har 6 brukere og 6,5 årsverk. Konsekvenser/vurdering Helsesentret ligger under en oppskyllingshøyde. Det meste av kritisk infrastruktur vil være ødelagt. Det er lite sannsynlig at man raskt kan etablere normal drift etter en flodbølge. 14 Side 22

23 Sårbarhetsreduserende tiltak Hele senteret må evakueres. Flytting/evakuering av beboere bør gjennomføres til Tromsø. Nødevakuering Følge vegen opp Solbakken forbi snuplass til lysløypa og følg lysløypa til skytterhuset. LENANGEN OMSORGSSENTER Adresse: 9068 Nord-Lenangen Høyde over havet:46 m Beboere på omsorgssenteret er fast 12 pluss 2 konstant på korttid/avlastning. Ofte bor det ektepar i de store leilighetene og da kan antallet øke med inntil 8 personer. Omsorgssenteret har 25 fast ansatte, 6 hjemmehjelper og 1 støttekontakt. 6 vikarer kan tilkalles ved ferier/helg. 2 personer er på tiltak. Konsekvenser/vurdering Omsorgssenteret vil ikke bli berørt av en flodbølge. Veien mellom Svensby og omsorgssenteret vil være uskadet. Senteret vil være aktuelt evakueringssted for 10 av beboerne på Lyngstunet helse- og omsorgssenter. LENANGEN HELSESENTER Adresse: Sør-Lenangen, 9068 Nord-Lenangen. Høyde over havet: 7 m Senteret har 4 ansatte og er hovedsakelig legekontor. Senteret har også tjenester som helsestasjon og fysioterapi enkelte ukedager. Konsekvenser/vurdering Helsesenteret vil ikke bli berørt av en flodbølge. Veien mellom Svensby og omsorgssenteret vil være uskadet. Senteret vil kunne være aktuelt for etablering av visse helsetjenester. HJEMMETJENESTE Antallet brukere av hjemmetjenesten i Lyngen er ca. 70 personer. LEGEVAKTKONTOR/HELSESTASJON Legevaktkontor og helsetjenester ligger på Lyngstunet omsorgssenter. Senterets legekontor har 3 legehjemler og en turnuskandidat. Kontoret har vaktordning sammen med Storfjord. 15 Side 23

24 PSYKOSOSIALE TILTAK VED UØNSKEDE /EKSTRAORDINÆRE HENDELSER OG KRISER Det er kommunene som er hovedaktørene i arbeidet med å ta hånd om evakuerte og pårørende. Kommunene skal bistå politiet med evakuering, etablere pårørende- og evakuertesenter samt sørge for innkvartering av, og omsorg for, evakuerte og pårørende. Dette innebærer også ansvar for nødvendig helsetjeneste, psykososial omsorg. Bruk av psykososiale kriseteam er i denne sammenheng nødvendig for å kunne yte tilfredsstillende psykososial omsorg og støtte. Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN) vil få en sentral bistandsrolle når det gjelder psykososial omsorg. Politiet vil opprette en pårørendetelefon (nasjonalt tlf.nr ) og et registreringssenter dersom en uønsket/ekstraordinær hendelse har et større omfang. Det er viktig at politiet har et tett samarbeid med kommunene. Dette innebærer samordning av planverk, øvelser og håndteringen av hendelser. LYNGEN, STORFJORD OG KÅFJORD KOMMUNE Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune har etablert støttegruppe for mennesker i krise (dette er kommunenes psykososiale team, eller krise-team ). Støttegruppene vil i stor grad i en flytte- /evakueringsfase bli knyttet til evakueringssenter og samleplasser. Vurdering Det vil være naturlig å etablere flere evakuerte- og pårørendesenter ved fjellskred fra Nordnes. Sentrene må forhåndsplanlegges med hensyn til lokalisering, bemanning, infrastruktur og kost/losji. Sårbarhetsreduserende tiltak Planer for etablering av pårørendesenter og evakuertesenter må utarbeides av politiet i nært samarbeid med kommunene. Politiet og kommunene må utvikle et felles system som skal brukes til registering av evakuerte. Systemet må også kunne benyttes av kommunene til registrering av innbyggere som flytter fra kommunene etter at beredskapsnivåene heves. BRANN/REDNING Brann- og redningsetaten i den enkelte kommune vil ha viktige funksjoner knyttet til forebyggende redningstjeneste og livreddende oppgaver like før og etter at et ras har gått. Oppgavene vil bli gjennomført i nært samarbeid med politi og helsevesen. Dette forutsetter at planlegging av innsatsledelse og lokalisering av innsatslederko må fremgå av beredskapsplanene for fjellskred fra Nordnes. Behov for brann- og redningsressurser vil kreve forhåndsplanlegging av bistand fra nabokommunene og eventuelt andre etater. 16 Side 24

25 Oppgaver til kommunalt brannvesen er regulert i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Brannsjefen/vakthavende befal i hver kommune har ansvar for innsatsledelse inntil politiet overtar. Det er grunn til å anta at det lokale brannvesen i en innledende fase må forberede, planlegge og utføre innsatslederoppgaver knyttet til ras eller fare for ras fra Nordnesfjellet. Oppgaveløsning må forberedes i samarbeid med politiet. Det kan være behov for å tildele brannbefal begrenset politimyndighet. Dette forutsetter kursing/skolering som en del av forberedende tiltak. Brann og redning i de enkelte kommunene vil kunne få sentrale oppgaver for å påse at befolkningen evakueres fra områder som ligger innenfor oppskyllingshøyder. Lokalisering av brann- og redningsressurser ved oransje/rød beredskap bør fremgå av beredskapsplanene. Lokaliseringen bør sees i sammenheng med planlegging av kommandoplasser, innsatslederko og forhåndsplanlagte samleplasser. Lyngen brannvesen er i dag lokalisert på følgende tre steder: Lyngseidet (Troms krafts lokaler) Furuflaten Lenangen STASJON LYNGSEIDET Høyde over havet: 59 m Brannvesenets hovedkorps: 15 personer inkl. 4 befal som er lokalisert i Troms Krafts bygg på Eidebakken, skal primært dekke området Koppangen Lyngseidet Pollen Svensby. Stasjonen er utstyrt med tankbil (4000 liter) og en utrykningsbil m/2000 liter tank og har døgnkontinuerlig vaktordning med 1 befal og 1 maskinist stasjonert på Lyngseidet. Brannstasjonen ligger muligens utenfor sikkerhetssonen. STASJON FURUFLATEN Adresse: Høyde over havet: 6 m Stasjonen er lokalisert på Furuflaten med 16 personer og skal primært dekke Furuflatenområdet. Stasjonen er utstyrt med en utrykningsbil og en vannpumpe og har døgnkontinuerlig vaktordning med 1 befal og 1 maskinist stasjonert på Lyngseidet. Brannstasjonen ligger utenfor sikkerhetssonen. STASJON LENANGEN Adresse: Høyde over havet: 4 m Stasjonen er lokalisert i Lenangen med 10 personer og skal primært dekke området Svensby til Russelv. Stasjonen er utstyrt med en utrykningsbil og en vannpumpe og har døgnkontinuerlig vaktordning med 1 befal og 1 maskinist stasjonert på Lyngseidet. Brannstasjonen ligger innenfor sikkerhetssonen. 17 Side 25

26 Konsekvenser/vurdering Brann og redningsenhetenes lokalisering i kommunen ligger utenfor definerte sikkerhetssoner med unntak av stasjon Lenangen. Det er ikke planlagt alternative lokaliseringer. Det må tas beslutning på lokalisering av brannressurser på beredskapsnivå oransje/rødt. Ny lokalisering må sees i sammenheng med mulige aktuelle oppgaver knyttet til skadestedsledelse før et ras og om nødvendig etter et ras, samt oppgaver knyttet til liv og helse. Brann og redning vil være en meget viktig ressurs med personell som har stor lokal kunnskap om geografi, befolkning og oppgaveløsning. Brann og redning må kunne operere på et sikkert radiokommunikasjonsnett med andre nød- og innsatsetater. Sårbarhetsreduserende tiltak Plan for forflytning av ressurser, relokalisering i nye lokaler og innsatsplan for samvirke med andre kommuner, må utarbeides. Nødevakuering Nødevakuering må gjennomføres i h. t. plan for Lyngseidet og Furuflaten. AMBULANSER TJENESTER FOR LYNGENKOMMUNENE (FELLES) Ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset for Nord-Norge er organisert i 7 seksjoner. Fire seksjoner seksjon 1, 2. 3 og 5 omfatter Lyngenkommunene og nabokommunene. Seksjon 1: Omfatter følgende ambulansestasjoner: Kvænangen (1 ambulanse med døgnvakt) Skjervøy (1 ambulanse med døgnvakt) Nordreisa (1 ambulanse med døgnvakt pluss 1 bil dagvakt) Kåfjord (1 ambulanse med døgnvakt pluss 1 bil dagvakt) Seksjon 2: Lyngseidet (1 ambulanse med døgnvakt) Sør-Lenangen (1 ambulanse med døgnvakt) Storfjord - Skibotn (1 ambulanse med døgnvakt) Meistervik (1 ambulanse med døgnvakt) Nordkjosbotn (2 ambulanser med døgnvakt) Seksjon 3: Andselv (1 ambulanse med døgnvakt) Rundhaug (1 ambulanse med døgnvakt) Bardu (1 ambulanse med døgnvakt) Salangen?(1 ambulanse med døgnvakt + 1 bil dagvakt) 18 Side 26

27 Seksjon 5: Tromsø (2 ambulanser med døgnvakt + 2 biler dagvakt utenom helg) Hansnes (1 ambulanse med døgnvakt) Vannvåg (1 ambulanse med døgnvakt) Konsekvenser/vurdering Ambulanser med medisinsk utstyr bør sees i sammenheng med legekontor/helsestasjon og flyttes til steder som best ivaretar livreddende helsefunksjoner etter en flodbølge. Ambulansepersonellet kommuniserer over eget åpent analogt helsenett samt mobiltelefon. Etter et ras vil ambulansetjenesten ha problemer med telefon- og radiokommunikasjon. Sårbarhetsreduserende tiltak UNN bør i samarbeid med kommunal helsetjeneste vurdere plassering av ambulansene før et ras utløses. Ambulansepersonell og helsepersonell som skal ivareta livreddende funksjoner, må ha nær kontakt og nærhet til brann og redning. HOTELL/CAMPINGPLASSER/OVERNATTINGSSTEDER UNDER OPPSKYLLINGSHØYDE Opplistingen omfatter hotell/campingplasser/innkvarteringsmuligheter i Lyngen kommune hvor et variabelt antall beboere og ansatte vil oppholde seg. Innkvartering ligger utenfor en sikkerhetssone hvor ansatte og beboere må flyttes/evakueres. Det vil bli utarbeidet evakueringsinstruks som slås opp på den enkelte campingplass. Koppangen Brygger, Koppangen (fiskecamping) Fiskecamp i Koppangen med 4 hytter. Høyde over havet: 2 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 øst nord Ansatte/beboere: 20 personer Kontaktperson/kontakttelefon: Sørheim brygger, Lyngseidet Overnattingssted i Lyngseidet sentrum med tre boenheter Høyde over havet: 2 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 øst nord Ansatte/beboere: 18 personer Kontaktperson/kontakttelefon: Lyngseidet Gjestegård, Lyngseidet Gjestegård i Lyngseidet sentrum Høyde over havet: 9m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33. Øst nord Side 27

28 Ansatte/beboere/rom: /16 doble rom Kontaktperson/kontakttelefon: Magic Mountain Lodge (Stigen Vertshus), Lyngseidet Overnattingssted (15 rom) med restaurantdrift 500 m nord for Lyngseidet Høyde over havet: 23 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM-sone 33. Øst nord Kontaktperson/kontakttelefon: Larsvoll gård, Oksvik Overnattingssted med gårdsdrift 5 km sør for Lyngseidet. Høyde over havet: 35 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 øst nord Ansatte/beboere: /9 personer Kontaktperson/kontakttelefon: Solvik Gård/Lyngen Hestesenter, Ørnes se også Gård med overnattingssted (samarbeid med MIT Fablab) på Ørnes 10 km sør for Lyngseidet. Høyde over havet: 5 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 øst nord Kontaktperson/kontakttelefon: Camp Kviteberg, Kviteberg (Lyngen-siden) Overnattingssted med gårdsdrift ca. 5, 5 km nord for Lyngseidet Høyde over havet: 20 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 Øst nord Kontaktperson/kontakttelefon: / Johnsengården. Lyngseidet Overnattingssted med 6 leiligheter til utleie i Lyngseidet sentrum. Høyde over havet: 4 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: UTM sone 33 øst nord Ansatte/beboere: 6 leiligheter MIT FabLab MIT Fablab Lyngen (Se Solvik gård) Leiligheter til utleie 10 km sør for Lyngseidet. Høyde over havet: ca. 46 m Kartreferanse/geografisk beskrivelse: øst nord Side 28

29 GRENDEHUS/FORSAMLINGSHUS/KLUBBHUS Skytterhuset Lyngseidet Gamle sykehjemmet på Lyngseidet: Solhov folkehøyskole Klubbhus Geitnes Oksvik forsamlingshus Røde-kors huset, Kvalvik Polleidet Klubbhus Furustua, Furuflaten Rottenvik grendehus Fastdalen (gamle) skole (grendehus) Lyngen kirke Sårbarhetsreduserende tiltak Det må utarbeides evakueringsinstruks for grendehus/ forsamlingshus/klubbhus. Instruksen skal være utformet slik at den er synlig og lett leselig. Evakueringsveier og samleplasser bør fremgå av evakueringsinstruksene. BOLIGHUS/LEILIGHETER/HYTTER På bakgrunn av evakueringskart med inntegnet sikkerhetssoner, må det utarbeides en evakueringsoversikt over husstander som ligger utenfor sikkerhetssonene på samme måte som for overnattingssteder (hoteller, campingplasser o.l.). En slik oversikt kan være å opprette et datasystem som tar utgangspunkt i kart, matrikkel og folkeregister. Datasystemet kan brukes av kommunene i forbindelse med flytting og evakuering og av politiet ved evakuering. EVAKUERING/FLYTTING (Et eget evakueringsregister med GIS er under utarbeiding). INNLEDNING I h. t lov om kommunal beredskapsplikt skal kommunene utarbeide en beredskapsplan som blant annet skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 21 Side 29

30 Planer for flytting og evakuering av befolkningen i tilknytning til fare for store fjellskred vil være omfattende da et stort antall personer i de enkelte kommunene sannsynligvis må flytte. Kommunen vil på eget initiativ ta stilling til om man skal flytte personer/beboere i kommunale institusjoner som kommunehus, barnehager, skoler og omsorgssentra/omsorgsboliger før beslutning om evakuering blir fattet. Politiet har ansvaret for å beslutte evakuering. En slik beslutning vil bli fattet på beredskapsnivå rødt (jf. beredskapsplan). Kommunene vil ha en viktig rolle knyttet til tiltak ved evakuering. Det er grunn til å tro at en rekke av kommunenes innbyggere vil flytte eller evakuere til venner, slektninger, campingvogner, hytter m.m. Gjennom skoler og barnehager bør det gjennomføres spørreundersøkelser for å få indikasjoner på et flytte-/evakueringsmønster. Flytting og evakuering av mennesker og husdyr vil kunne medføre spesielle utfordringer i vinterhalvåret. FLYTTING Flytting av beboere vil i første omgang omfatte beboere på sykehjem, omsorgssentra, omsorgsboliger og de som er avhengig av hjemmehjelp. Man må også vurdere spesielt flytting av skoleelever og barn som er i barnehager. Plan for flytting/evakuering av barn/elever ved barnehager og skoler må sees i sammenheng med flytting/evakuering av foreldrene. Kommuneledelsen (rådmenn i Lyngenkommunene) er av den oppfatning at man i stor grad må planlegge for at befolkningen kan flytte til sikre områder innen egen kommune eller til nærliggende områder i nabokommunene. Det er først etter en flodbølge at man kan fastslå omfang av skader på kritisk infrastruktur. Det skal utarbeides egne planer for flytting av omsorgspasienter. FULLSTENDIG EVAKUERING FOR LYNGEN Personer som oppholder seg på strekningen Koppangen, Lyngseidet til og med Karnes evakuerer til Svensby, Lenangen og Tromsø. Personer som oppholder seg på strekningen Karnes til Rasteby evakuerer til Tromsø via Nordkjosbotn. Det opprettes skoletilbud for innbyggere fra Lyngen kommune i Lenangen og i Tromsø. Kommuneadministrasjonen og kriseledelse evakuerer til Eidebakken eventuelt Svensby. 22 Side 30

31 LOKAL EVAKUERING KOMMANDOPLASSER/INNSATSLEDERKO/SAMLEPLASSER/INNKVARTERING (En egen Excel- og GIS oversikt vil bli utarbeidet) Man tar sikte på å opprette innsatslederko og kommandoplasser (vakthold) på steder som vil fungere som samleplasser for den del av befolkningen som ønsker å gjennomføre lokal evakuering. Beredskapsplanene skal inneholde oversikt over tiltak som må planlegges og gjennomføres i tilknytning til etablering av samleplasser. Disse må sees i sammenheng med etablering av innsatslederko. Man må vurdere forhåndslagring av plasthaller i tilknytning til forhåndsdefinerte samleplasser. I samråd med politiet er det besluttet hvor man skal etablere kommandoplasser/samleplasser for Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune. LOKAL EVAKUERING LYNGEN Lokal evakuering i Lyngen kommune skal gjennomføres til følgende steder: Svensby Furuflaten Lyngseidet Fastdalen INFRASTRUKTUR SAMLEPLASSER (LOKAL EVAKUERING) ETTER ET RAS FRA NORDNES Oversikten viser infrastruktur på kommandoplasser/samleplasser etter et ras på bakgrunn av kartlegging av vann, kraftforsyning og tele/datakommunikasjon (jf. egne avsnitt i dette dokumentet). Lokalisering Vann Strøm Data/telefon Svensby X X X Furuflaten X Lyngseidet X X X (Gule felt markerer områder hvor man er i tvil og områder som må avklares nærmere). 23 Side 31

32 EVAKUERINGSSTEDER I LYNGEN KOMMUNE Oversikt viser overnattingssteder/innkvartering (hoteller, campingplasser m.m. som kan benyttes som losji for evakuerte personer). HOTELLER/CAMPINGPLASSER M.M. Solheim Fritidsgård, Svensby Gårdsbruk med overnattingsmuligheter i nærheten av Svensby fergekai Ansatte/beboere: En hytte med ca. 9 soveplasser Lyngsalpene Fiskeferie, Jægervaten 2 hus med overnattingsmuligheter. Ansatte/beboere: To hytter med ca. 9 soveplasser Storgalten Feriecamp, Straumen, Nord-Lenangen Campingplass med overnattingsmuligheter i eget bygg i Nord-Lenangen. Ansatte/beboere: To hytter med ca. 9 soveplasser Svensby Tursenter, Svensby Turistsenter med 5 hytter like øst for fergekaia på Svensby. Ansatte/beboere: Fem hytter med inntil 8 soveplasser pr hytte (40 soveplasser). Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Fiskecamping med 5 hytter beliggende i Nord-Leangen Ansatte/beboere: /30 personer Jægervatn Hytteutleie, Jægervatn Toften husflid og ferie Overnattingssted med ett hus like sør for Svensby fergeleie. Ansatte/beboere: /6 personer SAMFUNNSHUS/GRENDEHUS/KLUBBHUS/KIRKER Tindevangen grendehus, Svensby Jegervatn grendehus, Jegervatnet Selnes kapell, Selnes Bygdetun Grendehus, Lenangsøyra Lenangsøyra kapell, Lenangsøyra Lyngstuva spk s klubbhus, Nord-Lenangen Nord-Lenangen bedehus, Nord-Lenangen 24 Side 32

33 TURHYTTER Goalborrihytta, Fastdalen Varduhytta Skihytta Sjollihytta i Kvalvikdalen Siieidihytta på Ørnes Lyngsdalshytta i Lyngsdalen Trollhytta på Svensby Vaggas hytta i Nord-Lenangen VARSLING/ SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON/ INFORMASJON OG MEDIEHÅNDTERING OVERVÅKINGSSTASJON NORDNES Overvåkingsstasjonen på Nordnes vil huse driftspersonell, kjøretøy og annen infrastruktur for effektiv og sikker drift av overvåkingen på Nordnesfjellet. Stasjonen må ligge slik til at den er sikret mot naturfarer. Overvåkingsstasjonen for Nordnes vil være sentral for blant annet registrering av bevegelsene som skjer på Nordnes, behandlingen av disse og «backup»/sikring av data. Stasjonen må være godt utrustet for å være et operativt senter ved eventuell krisesituasjon og forhøyet beredskapsnivå. Vurdering Overvåkingsstasjonen må være strategisk plassert over oppskyllingshøyde og sikret mot annen naturfare. Følgende må derfor være oppfylt: 1. Stasjonen må være selvdrevet med hensyn til strømforsyning (aggregat) 2. Intern kommunikasjon direkte mot måleinstrumentene på Nordnes må være på plass 3. Ekstern kommunikasjon (internett) må være på plass for at stasjonen skal kommunisere med omverden selv om annen infrastruktur er satt ut av spill. Stasjonen kan benyttes som oppholdssted for krisehåndtering/overvåkingspersonell med full adgang til nødvendig infrastruktur. Stasjonen vil bli oppført straks finansiering foreligger. Sårbarhetsreduserende tiltak Stasjonen vil bli utrustet med aggregatløsning. Da oppfyller stasjonen pkt. 1 i kriteriene. 25 Side 33

34 Det skal bygges en egen fiberlinje (jfr. tilskudd fra NVE for 2011/2012) fra Samuelsberg til Joppolen. Denne linjen bygges for å oppfylle krav om 2 føringsveier til anleggene på Nordnes. Dette vil gi en redundant linje til dagens samband på vestsiden av Nordnesfjellet. Når denne linjen er på plass, vil man oppfylle pkt. 2 i kriteriene da denne linjen ikke er avhengig av de øvrige sambandslinjene som følger E6 rundt Kåfjorden. Ekstern kommunikasjon (internett) løses ved et radiohopp fra Joppolen og ut mot trygge punkter (Trolltind, Balsfjordeidet, Ullsfjorden, Spåkenes/Djupvik) utenfor oppskyllingshøyde. Dermed kan stasjonen på Nordnes kommunisere med omverden via fiberlinjen Samuelsberg-Joppolen og radiohoppet videre selv om infrastrukturen rundt Kåfjorden/Lyngenfjorden er satt ut av spill. Dette oppfyller da pkt. 3 i kriteriene. Grensesnittet knyttet til pkt. 2 og 3 må ivaretas. Aktuelle tiltak må også sees i sammenheng med muligheter til infrastruktur på samleplasser m.m. VARSLING Olje og energiministeren orienterte i et møte at regjeringen har besluttet at overvåkingen av store, skredfarlige fjellpartier overtas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det vil fortsatt være et kommunalt ansvar å utarbeide lokale beredskapsplaner og sørge for et fungerende varslingsopplegg lokalt. Varsling av befolkningen vil først og fremst være nødvendig når de skal evakueres eller ved behov for å sende ut annen viktig informasjon. Politiet beslutter evakuering. Hovedregelen bør være at politiet avgjør når varsel skal sendes ut. Varsel om evakuering må formidles slik at man må være sikker på at de som oppholder seg utenfor sikkerhetssoner, mottar varsel. Fire ulike former for varsling vil være aktuell: Befolkningsvarsling: Øvrig varsling: - Tyfon (talestyrt eller på lyd) - Lokalradio - UMS - Internett TYFONER Det vil bli laget oversikt over behov for plassering av tyfoner langs Lyngenfjorden. Sivilforsvaret har midler til å plassere ut flere. Utplassering av tyfoner må gjennomføres i samarbeid med Nordnorsk fjellovervåking og Lyngenkommunene. RADIO/TV/NÆRRADIO Det er inngått avtale om samarbeid om lokalradiostasjonenes virksomhet under kriser og katastrofer mellom Justis- og beredskapsdepartementet og NRK, Telenor, Norkring og Norsk Lokalradioforbund (NRL). 26 Side 34

35 Med krise eller katastrofe menes i avtalen en situasjon der myndighetene lokalt eler regionalt trenger å gi innbyggerne ekstraordinær og rask informasjon for å redde menneskeliv og/ eller forhindre skader med vidtrekkende alvorlige konsekvenser for samfunnet. Politimester og fylkesmann er gitt myndighet til å definere når en slik krisesituasjon foreligger. Da varsler disse myndighetene NRKs distriktskontor og OG NLRs medlemsstasjoner i området som formidler uredigert de krisemeldinger myndighetene vil nå innbyggerne med. UMS (UNIDENTIFIED MESSAGE SYSTEM) UMS er et varslingssystem som kan varsle befolkning via telefonoppringning og tekstmelding (SMS). Nordnorsk Fjellovervåking har anskaffet og satt i prøvedrift UMS som muliggjør telefonvarsling i et område hvor en aktiviserer lokasjonsbasert telefonvarsling. I grove trekk omfatter dette Kåfjord, Lyngen, Storfjord, ut hele Lyngenfjorden avgrenset av Uløya mot nord/øst, samt Lyngsalpene. Videre omfatter dette også lokasjoner mot Breivikeidet og fjordarm mot Sjursnes. Systemet testes jevnlig. Det vil være behov for å gjennomføre en varslingsøvelse med UMS. INTERNETT Nettportalen til Nordnorsk Fjellovervåking eller kommunens hjemmeside Vurdering Varsling og overvåking er grunnlaget for en god og effektiv beredskap. Varslingen vil først og fremst være nødvendig når befolkningen skal evakueres, og ved behov for å sende ut annen viktig informasjon. Politiet beslutter evakuering. Hovedregelen bør være at politiet avgjør når varsel skal sendes ut til befolkningen. Sårbarhetsreduserende tiltak Det må avklares hvordan varslingen skal gjennomføres, hvem som har ansvaret for varslingen, hvem som skal dekke kostnader med utbygging av varslingssystemer, hvilke varslingssystemer som skal benyttes og hvem som skal dekke kostnader med drift av varslingssystemene. UMS-varslingen må fungere selv om telenettet blir ekstra belastet før et ras. TELE- OG DATAKOMMUNIKASJON Telesambandet kan deles inn i fasttelefon og mobiltelefon. FASTTELEFONER Det er flere selskaper som har fasttelefon. Fasttelefon kan benytte linjer som eies av flere etater. Fasttelefon vil i stor grad falle ut i store deler av Lyngenkommunene etter et ras fra Nordnes. MOBILTELEFONER Mobiltelefon gir stor dekning i Lyngenområdet. Mobiltelefonen er sårbar da basestasjoner kan bli skadet eller at strøm til basestasjonene forsvinner. Telenor opplyser at i en eventuell gul fase vil de 27 Side 35

36 sette opp aggregat på Joppolbakken, Rasteby og Fallsnes, slik at mobilnettet og internett vil være på operativt, også etter et fjellskred. Et ras fra Nordnes vil etter all sannsynlighet blokkere mobilnettet dersom ikke sårbarhetsreduserende tiltak blir iverksatt. Norkrings stasjon på Joppolbakken (Nordnes) gir «betydelige muligheter» til å gjenopprette mobiltelefonsamband. DATAKOMMUNIKASJON Telenor og Bredbåndsfylket har fiberkabler i Lyngenområdet. Svensby- og Lenangenområdet vil opprettholde tele- og dataforbindelse selv om teleinstallasjoner på Lyngseidet blir skadet. Telenor opplyser at i en eventuell gul fase vil de sette opp aggregat på Joppolbakken, Rasteby og Fallsnes, slik at mobilnettet og internett vil være på operativt, også etter et fjellskred. Vurdering Kommunehuset i Kåfjord er et sårbart punkt da det er et kommunikasjonspunkt for samtlige kommuner i Nord-Troms. (Jf. opplysninger under rådhuset i Kåfjord, og helseinformasjon - pleie og omsorg). Sårbarhetsreduserende tiltak Når det gjelder linker som kan utnyttes, er det i kommunikasjonssammenheng viktige telemastre på Arnøya (Trolltind), Joppolbakken (Nordnes) og Kåfjorddalen. Telenor er eier av mastene og har oversikt over hvilke muligheter som ligger i disse punktene. Telenor har videre linker i Ullsfjord (Hjellnesåsen), Storfjord (Falsnes og Rastebyfjell) og Lyngen (Lenangsøyra og Nord-Lenangen) som kan sikre telekommunikasjon i store deler av Lyngenområdet. Nordnorsk fjellovervåking har planer for å opprette dataforbindelse fra overvåkingssenteret i Manndalen. Denne forbindelsen må vurderes i sammenheng med samleplasser i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. I evakueringssammenheng vil Djupvik, Kåfjorddalen, Manndalen, Skibotn, Oteren, Furuflaten og Kåfjord være viktige områder. Det må utarbeides planer for flytting av Kåfjord kommunes serverfunksjon for Nord-Troms. Data- og telekommunikasjon til kommandoplasser/samleplasser, kommunal kriseledelse og kommuneadministrasjon må forhåndsplanlegges av aktuelle myndigheter og teleleverandører. RADIOSAMBAND Et godt radiosamband er avgjørende for innsatsenhetene før og etter at et ras har gått. I dag kan enhetene i liten grad kommunisere med hverandre. Politiet og Røde Kors vil kunne opprettholde radiosamband etter et ras da begge har Trolltinden og Joppolbakken som sentrale basepunkter. Det vil, med relativt enkle midler, være mulig å etablere et felles nødnett for innsatsetatene. Regjeringen har besluttet at det nasjonale nødnettet skal være landsdekkende i Side 36

37 SAMBAND INNSATSETATER Innsatsetater som bør samarbeide om et felles radiosamband: Politi Sivilforsvar Kommunalt samband (brann/redning/kommunal kriseledelse) Helsenett Forsvar/heimevern FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) Nordnorsk fjellovervåking. NRRL (Norsk Radioreleliga) Styringsgruppen for hovedprosjektet bør ta stilling til utbygging av et midlertidig «nødsamband». INFORMASJON Befolkningen bygger sin oppfatning på at formidling av informasjon i offentlige media (radio, fjernsyn, aviser og internett) har stor betydning. Ved fare for store fjellskred skal involverte og befolkningen for øvrig gis tilstrekkelig, veloverveid og koordinert informasjon. Planer for å dekke informasjonsformidling er svært viktige. Planene bør omfatte kapasitet som er tilstrekkelig for å dekke den enkelte hendelse. Den enkelte etat må dimensjonere informasjonsapparatet slik at dette er tilstrekkelig for å håndtere store fjellskred. Rolleavklaring og informasjonsansvar må være nedfelt i et felles planverk. De sentrale aktørene i tilknytning til et fjellskred (Fylkesmann, kommunene og politiet) skal prioritere å komme raskt ut med et førstebudskap for å ta styringen også på kommunikasjonen. Det etableres informasjons- og mediesenter hos Fylkesmannen der både Lyngen, Storfjord og Kåfjord har representanter i krisekom-gruppa. Den enkelte kommune skal ivareta krisehåndtering og informasjonsformidling internt i egen organisasjon samt, orientere om eget ansvars- og fagområde i nært samarbeid med koordinerende etater. INTERNETT Nordnorsk Fjellovervåking har utviklet en egen internettside som også blir brukt som prosjektrom for Nordnesprosjektet. Internett er et egnet medium som formidler informasjon raskt til et stort antall personer. I forbindelse med et fjellskred vil internett være helt sentralt når det gjelder informasjonsformidling. Det sentrale prosjektet må avklare hvordan informasjonen kan koordineres via internett og hvem som bør ha ansvaret for informasjonsformidlingen. 29 Side 37

38 MEDIEHÅNDTERING Tiden før et fjellskred (høynet beredskap) og tiden etter et fjellskred vil medføre stor tilstrømning av nasjonal og internasjonal media. De ulike involverte etater må tilrettelegge gode og systematiske arbeidsforhold for media. Etablering av informasjons- og mediasenter hos fylkesmannen. Fylkesmannen vil også etablere pressesenter og pårørende senter i Tromsø. Av beredskapsplanene må det fremgå lokalisering, opprettelse, organisering og drift av et pressesenter. Et pressesenter må ikke lokaliseres nær kriseledelse, kommunale informasjonskontor, samleplasser og senter for pårørende. KRAFTFORSYNING INNLEDNING/BESKRIVELSE Kraftnettet kan deles inn i tre nivå: Sentralnettet som er det sentrale, nasjonale distribusjonsnettet (riksveiene) har de høyeste spenningsnivåene, vanligvis 300 og 420 kilovolt (kv). Sentralnettet eies og drives av Statnett. Statnett har to hovedlinjer gjennom området. Den ene går fra Skibotn over fjellet øst for Lyngenfjorden via Nord-Troms til Finnmark. Den andre linjen går fra Tromsøområdet, i spenn over Ullsfjorden til Rottenvik i Lyngen hvor den videreføres i sjøkabel til Nordnes i Kåfjord. Linjen videreføres i spenn over Kåfjorden til Kåfjord Kraftverk. Regionalnettet og det lokale distribusjonsnettet eies og drives i hovedsak av regionale/lokale kraftselskap. Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier. Regionalnettet transporterer ofte strømmen fram til den enkelte kommunen; fra sentralnettet til det lokale distribusjonsnettet. Regionalnettet har oftest et spenningsnivå på 22, 66 eller 132 kilovolt. Det lokale distribusjonsnettet transporterer strømmen videre til institusjoner/de enkelte husstandene. Sentrale punkt i distribusjonslinjen er transformatorstasjoner og nettstasjoner som nedtransformerer strømmen til regionsentret og deretter til distribusjonsnettet. Kraftforsyning To kraftleverandører transporterer elektrisk kraft til eller via Nordreisa, Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommuner. Ymber (etablert april tidligere Nord-Troms Kraftlag AS) transporterer det meste av den elektriske kraften som benyttes i Nordreisa og Kåfjord kommune, mens Troms Kraft forsyner Lyngen og Storfjord kommune. Konsekvenser/vurdering Ved ras fra Nordnes vil følgende strekninger miste kraftforsyning: Strekningen Koppangen Lyngseidet Furuflaten - Oteren Omkobling som kan gjennomføres i løpet av ca. 2 timer, vil kunne gi følgende områder kraftforsyning: Lenangen Svensby mot Lyngseidet 30 Side 38

39 Dersom regionlinjen (22 kv) ikke blir berørt, vil man raskt kunne gjenopprette forsyning i enkelte områder hvor man vil miste strømmen. Statnetts sjøkabel under Lyngenfjorden vil kunne skades/settes ut av drift ved et ras fra Nordnesfjellet. Terminalpunktene på begge sider av Lyngenfjorden vil sannsynligvis bli berørt av en flodbølge. Dette vil kunne påvirke leveranse av kraft i Troms og Finnmark. Sårbarhetsreduserende tiltak Konsekvensene av en flodbølge vil først bli synlig etter et ras. Det er grunn til å tro at man kan planlegge enkelte sårbarhetsreduserende tiltak etter et ras for å gjenopprette strømforsyningen. Først og fremst bør man prioritere kraftforsyning til evakueringspunkter/samleplasser og kommunal kriseledelse. Planlegging for bruk av aggregat på enkelte kommandoplasser/samleplasser, innen landbruk og i bedrifter, vil ha stor betydning. VANNFORSYNING/AVLØP Kommunale vann- og renseanlegg er en del av den enkelte kommunes kritiske infrastruktur. Kommunale vannledninger fører vannet frem til den enkelte husstand. Brudd på sentrale vannledninger og/eller forurensning av drikkevannet vil ha betydelig negative konsekvenser. Vann og renseanlegg vil ligge relativt høyt i forhold til oppskyllingshøyder. Dersom husstander/institusjoner blir rammet av en flodbølge, vil vannforsyning ha mindre betydning. Vannforsyning vil først og fremst ha betydning for bebyggelse som ligger over oppskyllingshøyde og institusjoner for innkvartering av kriseledelse/evakuerte/fraflyttede. Etablering av kriseledelse, observasjonsposter, samleplasser, evakueringssteder og pårørendemottak må sees i sammenheng med muligheter for vannforsyning. Oversikten viser offentlige og noen private vannverk i Lyngen kommune. Man har ikke oversikt over private brønner i kommunen. Furuflaten Vannverket forsyner 90 husstander på Furuflaten. Kvalvikdalen Dette private vannverket forsyner 215 husstander i Kvalvik. Kontaktperson: Per Skogvang, tlf Karnes/Oksvik vannverk Dette private vannverket forsyner 71 husstander på Karnes/i Oksvik. Kontaktperson: Øyvind Simonsen, tlf Side 39

40 Lyngseidet vannverk Elvejord vannverk Vannverket forsyner 415 husstander. Vannverket forsyner 43 husstander. Fastdalen vannverk Koppangen vannverk Storsteinnes vannverk Sør-Lenangen vannverk Vannverket forsyner 14 husstander i Koppangen. Vannverket forsyner 5 husstander. Vannverket forsyner 150 husstander i Lenangen. Nord-Lenangen vannverk Vannverket forsyner 250 husstander i Lenangen. Konsekvenser/vurdering Alle vannverk i Lyngen, med unntak av vannverket i Fastdalen, ligger over oppskyllingshøyde. Konsekvenser vil først og fremst oppstå ved brudd på vannledninger i tilknytning til bygninger som ligger under en oppskyllingshøyde. Vannledning frem til bygninger ligger nedgravd og behøver ikke å bli berørt av en flodbølge. Sårbarhetsreduserende tiltak Kommunen må utarbeide plan for avstengning av vann på mulige punkter over oppskyllingshøyde eller punkter som ikke vil bli skadet av en flodbølge. VEIER/ TUNNELER/ TRANSPORTKNUTEPUNKTER VEGER INNLEDNING Et større fjellskred fra Nordnes vil medføre at veistrekninger mellom Nord-Troms og Balsfjord kommune på begge sider av Lyngenfjorden punktvis vil bli skylt bort. Dette omfatter også veiforbindelsen en rekke steder mellom Skibotn og Oteren. Brudd på veiforbindelsen langs Lyngenfjorden vil ha store økonomiske konsekvenser for transportnæring og produksjonsbedrifter i Nord-Troms og deler av Finnmark. Persontransport må gjennomføres med alternative transportmidler. Sjøtransport vil få stor betydning. Det vil være svært viktig å planlegge behov for transportressurser, og hvilke muligheter man har for raskt å etablere infrastruktur (bruer/provisoriske kaier), transportruter for landtransport (snøscooter/beltevogntraseer) og helikopterlandingsplasser. 32 Side 40

41 Opprettelse av transportruter etter at et ras har gått. Etter at et ras har gått, vil det i hovedsak være sjøtransport som er naturlig og aktuelt for innbyggere som fremdeles oppholder seg innenfor de enkelte kommunene. Jf. pålegg fra styringsgruppen. Kaianlegg som ikke blir ødelagt, vil først og fremst ha betydning for person- og godstransport til og fra lokale samfunn. Anleggene vil ha stor betydning for reetablering (gjenoppbygging) av de ulike samfunnene som blir berørt av en flodbølge. EUROPA-, RIKS- OG FYLKESVEIER KOPPANGEN-LYNGSEIDET FV311 På ovennevnte strekning vil det meste av veien være borte da store deler av veien går langs havet. Her vil skadene være så enorme at det i enkelte områder ikke vil være noe igjen av veien. Det er ingen omkjøringsmuligheter i dette området. LYNGSEIDET SVENSBY/LENANGEN - FV. 91 I utgangspunktet vil en flodbølge ikke skylle over fra Lyngseidet til Kjosen. Dersom dette skjer, har man i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne konsekvensene fra Kjosen til Svensby. Så langt er det grunn til å tro at fergekaia på Svensby og veien fra Svensby til Lenangsstraumen ikke vil bli berørt. LYNGSEIDET-FURUFLATEN - FV. 868 Det er i dette området man vil få størst skade på veien. Over store deler av denne strekningen vil det ikke være noe igjen av veien. Her vil det være betydelig utvasking av masser. Det er ingen omkjøringsmuligheter på denne strekningen. FURUFLATEN-OTEREN - FV. 868 På denne strekningen vil skadene på veinettet variere. De største skadene vil oppstå mellom Furuflaten og Elvevoll. Dette området ligger lengst ut i Storfjorden. Her ligger også store deler av veien nede ved havet. For strekningen Elvevoll til Oteren vil ikke skadene være like omfattende. Her ligger deler av strekningen litt oppe i terrenget. BRUER LYNGSEIDET-KOPPANGEN - BRUER PÅ FV. 311 Langs denne strekningen er det totalt 4 bruer. Det vil være variable ødeleggelser på disse bruene. Brua over Storelva i Rottenvik vil bli totalt ødelagt. Denne ligger i det området som vil bli hardest rammet. Bruene over Skinnelv, Elvejordselva og Fastdalselva ligger plassert så høyt i terrenget at de mest sannsynlig ikke vil bli berørt av bølgen. FURUFLATEN-LYNGSEIDET- BRUER PÅ FV. 868 Langs denne strekningen er det totalt 5 bruer. Alle disse bruene vil med stor sannsynlighet bli totalt ødelagte. De ligger ikke nede ved havet og er ikke skjermet på noen måte. Den brua som blir vanskeligst å erstatte er brua på Furuflaten. Det er en ganske stor bru. 33 Side 41

42 OTEREN-FURUFLATEN - BRUER PÅ FV. 868 Langs denne strekningen er det totalt 7 bruer. Sannsynligheten for skade på disse bruene varierer fra noen skade til total ødeleggelse. Dette fordi bruene lengst inne i Storfjorden ikke vil få noen skader mens bruene mellom Elvevoll og Furuflaten vil bli totalt ødelagt. TUNNELER/RASOVERBYGGING POLLFJELLTUNELLEN Tunnelen vil bli oversvømt. Utrenskning av utstyr og inventar (skilt, el, tele og lignende). Oversvømmelse av OPI-kanal. Ødeleggelse av bunndekke. Skader på vann/frostsikring. KOMMUNALE/PRIVATE VEIER/SKOGSBILVEIER Oversikten viser enkelte områder hvor det i dag er kommunale eller private veier. Disse veiene vil først og fremst bli vurdert i evakuerings-sammenheng (nødevakuering) De kommunale veiene i Lyngen vil fremgå av eget vedlegg. Veiene ligger i stor grad under oppskyllingshøyde. Oversikt over private veier og skogsbilveier: 1. Årøybuktvegen 2. Vardoveien - Anleggsvei kraftverket 3. Kommunal vei samt gårdsvei vest for Rottenvikelva. 4. Giæverliveien- traktorvei 5. Traktorvei forbi skibakken 6. Lysløype på Lyngseidet 7. Lensmannsveien ved Solhov 8. Gårdsvei Oksvik Gård 9. Kvalvikveien 10. Gardsvei til Fjellheim 11. Bilvei 750 meter. Starter ved Fablab og går inn til massetak 12. Traktorveier Ørnes EVAKUERINGSVEIER LOKAL EVAKUERING En rekke kommunale veier, skogsbilveier og private veier vil ha stor betydning som evakueringsveier. Dette gjelder først og fremst nødevakuering. (Jf. egen GIS-oversikt). Strekningen Lyngseidet-Oteren (samleplass Svensby/Oteren) 34 Side 42

43 På denne strekningen har man følgende evakueringsveger: Fv868 som evakueringsvei fortrinnsvis til Oteren. For beboere mellom Karnes og Lyngseidet anbefales det å kjøre mot Lyngseidet og over på Fv91 mot Kjosen i Ullsfjord. Beboere fra Karnes til Oteren anbefales å kjøre til Oteren. Strekningen Lyngseidet Koppangen (samleplass Svensby) Evakuering på denne strekningen må gjennomføres via Lyngseidet til Svensby. Det er bygget skogsbilveier til kraftverket i Rottenvik, i Årøybukt og i Koppangen. Om disse kan benyttes av biler om vinteren er uvisst. Strekningen Lyngseidet Lenangen Nye beregninger vil avgjøre om strekningen fra Kjosen til Svensby kan bli berørt av en flodbølge. Det er all grunn til å tro at veien fra Svensby til Lenangstraumen ikke vil bli berørt. BELTEVOGN OG SNØSCOOTERTRASEER Det er en turtrase mellom Fastdalen til Svensby og Jægervannet HELIKOPTERLANDINGSPLASSER Helikopter vil være et viktig transportmiddel før og etter et ras. Landingsplassene må ligge innenfor sikkerhetssoner og bør etableres i tilknytning til kommandoplasser/ innsatslederko og samleplasser. Aktuelle helikopterlandingsplasser må fremgå av beredskapsplanene. KAIER (REFERANSE DEN NORSKE LOS) På begge sider av Lyngenfjorden fra Lyngseidet til Rotsund er det 11 kaier. I tillegg er det flere kaier på stekningen Kjosen til Nord-Lenangen/Lenangstraumen som ikke vil bli berørt av en flodbølge. Enkelte kaier er bygd av trekonstruksjoner. Andre kaier er bygd i betong. Kaier vil ha stor betydning for å opprettholde kommunikasjon- og transportruter etter at et ras har gått. Følgende kaier/molohavner er operative i dag: 1) Lyngseidet (privat trekai) 2) Lyngseidet (offentlig fergekai) 3) Furuflaten (betongkai sør for Furuflaten sentrum) 4) Kai Tyttebærvika (Lyngen) 5) Lenangsøyra molohavn 6) Nord-Lenangen molohavn 7) Lenangsstraumen 8) Svensby fergekai Breikvikeidet fergekai Lyngseidet (privat trekai) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Kaia er ei privat trekai med lengde 20m, bredde 11m, høyde 3 m og dybde 5 m. Kaia har vektbegrensninger og er kun beregnet for persontrafikk. Fartøy opp til 20 m kan legge til kaia. 35 Side 43

44 Lyngseidet (offentlig fergekai med opplagskai) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Kaia er 55 meter lang, 4 meter bred, 3 meter høy ytterst, 2 meter høy innerst og har en dybde 4,1-10 m. Kaia er best egnet for ferger som kan ta kjøretøy og fartøy med størrelse meter med tilstrekkelig fribord. Det er mulig å ta inn 2 fartøy på en gang ettersom kaien er fendret på begge sider. Det er en stor flytekai - ca. 30m lang - nord for fergekai. Denne kaia mangler landgang, men kan ta fartøy opp til 20m. Furuflaten kai (kommunal kai) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Kaia er en kommunal betongkai som ligger 1 km sør for Furuflaten. Kaia er 49,5 m lang, 14,5 m bred, 3 m høy og har en dybde på 8.9 m 14 m. Det er ingen infrastruktur tilgjengelig (fender, kraner m.m.). Kai Tyttebærvika (Lyngen) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Kaia er en trekai som blir benyttet til uttransportering av grus. Den er 15 m lang, - dybde 4,4 5,1 m. Lenangsøyra molohavn Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Havnen har fire kaier: Almenning kai:21 m trekai dybde fra 5 5,6 m To private tre kaier på 13,5 og 14,5 m dybde fra 4,6 5 m B. Olsens rekefabrikk: 56 m trekai med dybde fra 4,7 5,5 m Nord-Lenangen molohavn (Hamneneset) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord I tillegg til flytebrygge og en privat treutstikker er det: Trekai (15 x 10 m) som blant annet benyttes til fiskemottak. Kaia har dybde fra 5,2 til 6,2 m. 28 m lang kommunal betongkai dybde fra4,8 5,8 m. Lenangsstraumen (Sandneset) Beliggenhet: UTM sone 33 øst nord Kaia som benyttes til fiskemottak (Lenangsbruket og Uniprawns) er en vinkelkai: Trekai 95 x 43 m med dybde fra 4,3 til 10 m. Kaiene i Lenangen har stor kapasitet og vil være viktig for sjøtransport etter et ras. 36 Side 44

45 Konsekvenser Konsekvensene av en flodbølge vil være enorme for store deler av veinettet rundt Lyngenfjorden - særlig for europa- og fylkesveiene. Prioritering av veier og kaier med tanke på gjenoppbygging av infrastruktur må sees i sammenheng med gjenoppbygging av øvrig kritisk infrastruktur. Det er vanskelig å fastslå skader på kaiene som følge av en flodbølge etter ras fra Nordnesfjellet. Konsekvensene i området Lyngseidet vil bli meget store. Det er grunn til å tro at betongkaiene i større grad vil motstå en flodbølge enn de fleste trekaiene. Selv om deler av kaiene vil kunne repareres, vil veisystemet rundt og i nærheten av flere av kaiene bli betydelig skadet. Fergekaiene på Svensby og Breivikeidet vil neppe bli berørt. Denne transportforbindelsen vil ha stor betydning for Lenangen og transportforbindelsen mot Lyngseidet. Sårbarhetsreduserende tiltak Statens vegvesen og den enkelte kommune må diskutere hvor man ønsker å prioritere utbygging av veinettet og i hvilke områder man raskt ønsker å iverksette midlertidige tiltak for å opprettholde/gjenoppbygge kommunikasjon. Man må vurdere hvilke kaier man ønsker å prioritere i sjøtransportsammenheng. Det må fremgå av beredskapsplanene om det er kaianlegg i Lyngenfjorden som kan benyttes etter at et ras har gått. Muligheter for bruk av forsvar og forhåndslagring av «veimateriell» må vurderes i denne sammenheng. MILJØ/FORURENSNING AVLØP -PUMPESTASJONER KLOAKK Oversikten viser slamavskillere og pumpestasjoner i Lyngen kommune som vil bli berørt av en flodbølge fra Nordnes: Slamavskiller Stigen Slamavskiller Lyngseidet Slamavskiller Nedre Jensvoll Pumpestasjon Lyngseidet fergekai Slamavskiller Oksvik Slamavskiller Naustnesset Pumpestasjon Naustnesset Slamavskiller Holmen Slamavskiller Ørnes 37 Side 45

46 Slamavskiller industriområdet Furuflaten Oversikten viser slamavskillere og pumpestasjoner i Lyngen kommune som ikke vil bli berørt av en flodbølge fra Nordnes: Avløp fra bygninger ved skolen i Sør-Lenangen. Avløp fra Lia byggefelt, Nord-Lenangen Pumpestasjon Hamneset Nord-Lenangen Slamavskiller Hamneset Nord-Lenangen Konsekvenser/vurderinger Selv om en rekke renseanlegg vil bli berørt av en flodbølge, vil ikke miljøkonsekvensene være særlig store. Pumpestasjonene/ renseanleggene må stå slik som de gjør i dag. Sårbarhetsreduserende tiltak Lyngen vil se på muligheter til å begrense negative konsekvenser på enkelte renseanlegg. HUSHOLDNINGSAVFALL/ AVFALL FRA BEDRIFTER Lyngen kommune sender i dag husholdningsavfallog avfall fra bedrifter til Avfallsservice i Sørkjosen. Ved en flodbølge vil veiforbindelsen nordover bli stengt. Lyngen kommune må derfor inngå avtale med Tromsø kommune om levering av avfall fra husholdninger og bedrifter fra Ytre del av Lyngen. MILJØFORURENSENDE INDUSTRI (Jf. Excel kartdata TromsAtlas -fylkesmannen) En egen Excel oversikt vil inneholde oversikt over miljøfarlig industri da deler av denne informasjonen kan være unntatt offentlighet. Farlige stoffer Bensinstasjoner Gasstanker/gassleveranse INDUSTRI/NÆRING/TRANSPORT ROS-analysen vil først og fremst inneholde en oversikt over bedrifter/kontor med mer enn 5 ansatte. Man forutsetter at disse lager beredskapsplan for følgende punkter: Flytting/evakuering av ansatte/arbeidere Produksjonsstans/ nedstenging av produksjon Flytting av materiell (produksjon, lagervarer, kjøretøy, maskiner m.m.) Tiltak for begrensning av forurensning/utslipp av miljøskadelige stoffer 38 Side 46

47 Kommunene vil bidra med, og motivere til, å bistå utvikling av beredskapsplan for den enkelte bedrift. LANDBRUK HUSDYR Jf. oversikt over antall husdyr som er del av landbruksproduksjon i Lyngen. Kyr, sauer, geiter og til en viss grad gris er dominerende i antall. Fire gårdsbruk i Lyngen avler/produserer gris. Det er ikke kartlagt hvor mange gårdsbruk som ligger innenfor en oppskyllingshøyde. Flytting av husdyr og midlertidig videreføring av husdyrhold vil variere for arten av husdyr. Melking av kyr og geiter vil være de største utfordringene. Samarbeid mellom de ulike gårdsbrukene vil være et viktig element Husdyr i Lyngen kommune: 1024 kyr 6 kaniner 4401 sauer 942 geiter 303 hester 122 høns 548 griser Konsekvenser Melkeproduksjon for ku og geit vil være svært sårbar da man er avhengig av elektrisitet for å melke dyrene. Man er også avhengig av tilfredsstillende lokaler og tilstrekkelig med for. I Lyngen bor 3 melkebønder (85 melkekyr og 98 ungdyr) og 20 saubønder (3105 vinterfora sau) innenfor oppskyllingshøyde. Sårbarhetsreduserende tiltak Den enkelte gårdbruker må planlegge tiltak for å flytte husdyr samt vurdere muligheter for midlertidig foring, melkeproduksjon og håndtering av husdyr etter at ras har gått. Planleggingen bør gjennomføres i samarbeid med Mattilsynet og den enkelte kommune. Ved evakuering må melkekyrne og ungdyrene flyttes til eventuelle beredskapsfjøs i Ytre Lyngen eller andre kommuner. Denne situasjonen vil medføre behov for livdyrtransport. Denne flyttingen må foregå i oransje fase. Dersom gårdbruker ikke vil flytte, bør mattilsynet vurdere om dette er forsvarlig/???? Ved evakuering av sau på vinteren må dyrene flyttes til sikkert område, for eksempel Eidebakken. Sau vil kunne overleve ute, dersom de er sikret vann og for. Det bør vurderes om det skal avsettes beredskapsområde for dyr. Det må utarbeides egen oversikt over tilgjengelig transportmateriell som kan benyttes til flytting av husdyr. 39 Side 47

48 OPPDRETTSNÆRING Følgende anlegg er lokalisert til Lyngen Storbukta (matfiskanlegg for laks, ørret og regnbueørret) Konsekvenser/vurdering En flodbølge vil føre til at oppdrettsanlegg bryter sammen og at fisk rømmer. Det vil medføre store miljømessige og økonomiske konsekvenser. Sårbarhetsreduserende tiltak Flytting av anlegg eller nedslakting av fisk er alternativer for å redusere negative konsekvenser. Det beste alternativet er flytting. Anleggseiere må planlegge flytting av anleggene. Tidsfaktor, ressursbehov og ny lokalisering må fremgå av planene. KARTLEGGING OG REGISTRERING AV BEDRIFTER Dagligvarebutikker: COOP Prix 9060 Lyngseidet Rema 1000, Strandveien Lyngseidet Furuflaten Nærkjøp 9062 Furuflaten Øra Nærkjøp, Lenangsøyra 9064 Svensby Alfred E. Johansen 9068 Nord-Lenangen Nils Engenes Eftf. Joker 9068 Nord-Lenangen Andre butikker: Gavebua, Strandveien Lyngseiet Motehuset, Strandveien Lyngseidet Benita, Parkveien Lyngseidet K-Punktet kafe, Parkveien Lyngseidet Lyngen Møbler AS, Strandveien Lyngseidet Elektro-Sport AS, Strandveien Lyngseidet Gourmet Lyngen AS, Storsteinnes 9064 Svensby Lyngen Kulturkafe 9064 Svensby Lyngen Kunstverksted 9064 Svensby Lille My Interiør 9068 Nord-Lenangen Blomsterboden 9068 Nord-Lenangen Bensin og Verksteder: Lyngseidet Autosenter AS, Parkveien Lyngseidet Lyngseidet Bilverksted AS, Skoleveien Lyngseidet AS 9060 Lyngseidet 40 Side 48

49 Frisører og kroppspleie: Cilie frisørsalong, Strandveien Lyngseidet Sylvis Frisørsalong, Strandveien Lyngseidet Din Frisør, Giæverbygget 9060 Lyngseidet Åses Frisørsaleng, Jægervatnet 9064 Svensby Eide Frisørsalong 9068 Nord-Lenangen Bygg og anlegg: Larsen, Arnt, Grønnvollveien Furuflaten Monteringsservice AS, Bergveien Furuflaten Torgeir Bakkehaug Byggmester AS, Mellomjord 9060 Lyngseidet Viro Tre AS, Parkveien Lyngseidet Lyngen Rør, Kjosen 9060 Lyngseidet Lyngen Elektriske AS 9064 Svensby Krag Byggeservice AS 9068 Nord-Lenangen Lenangen Bygg 9068 Nord-Lenangen Konsulenttjenester: Intek Lyngen AS, Industriveien Furuflaten Lyngen Renhold, Grønvollveien Furuflaten Uformia AS, Industriveien Furuflaten RH Datasystemer, Ørnes 9060 Lyngseidet Opplæringstjenester AS, Stigenveien Lyngseidet Framtid i Nord 9060 Lyngseidet Tryg Salgssenter, Strandveien Lyngseidet Sparebanken Nord-norge 9060 Lyngseidet Lyngenhallen Drift A/S, Skoleveien Lyngseidet Lyngen Veterinærsenter AS, Parkveien Lyngseidet Arto Tapio Koivuniemi, Parkveien Lyngseidet Industri: Arctic Plast AS/, Industriveien Furuflaten Haplast Technology AS, Industriveien Furuflaten Furstål AS 9062 Furuflaten Ecotech A/S, 9062 Furuflaten Akva Ren AS, 9062 Furuflaten Alu-Plast as, 9062 Furuflaten Lyngen Plast AS, Eidebakken 9060 Lyngseidet Tøllefsen Båt 9060 Lyngseidet Lyngsalpan Vekst, Parkveien Lyngseidet Lyngen Reker AS, Lenangsøyra 9064 Svensby Hamna Mek 9068 Nord-Lenangen Regnskap og revisjon: Lyngen revisjon AS, Industriveien Furuflaten 41 Side 49

50 JH Regnskap, Øvre Jensvollvei Lyngseidet PWC AS, Sigmund Forfang 9060 Lyngseidet I tiden AS, Rolf Hugo Ribe 9064 Svensby Næringskompetanse AS, Lenangsøyra 9064 Svensby Efraim Johansen 9068 Nord-Lenangen Transport og anlegg: Lyngen Buss A/S, Parkveien Lyngseidet Drosjesentralen, Strandveien Lyngseidet Bjørklids Fergerederi A/S 9060 Lyngseidet Arnt Høgtun Lastebiltransport, Kvalvik 9060 Lyngseidet Bjørnulg Skoglund, Drabeng 9060 Lyngseidet Ingrid Henriksen, Rottenvik 9060 Lyngseidet Odd Høyvik Transport AS, Strandveien Lyngseidet Ribe Transport, Arild Ribe, Mellomjord 9060 Lyngseidet Johnny Eliassen Transport, Øvre Jensvoll 9060 Lyngseidet Teigen, Marit, Lenangsøyra 9064 Svensby Jens Åge Næss 9068 Nord-Lenangen Johansen Maskin og Transport 9068 Nord-Lenangen Artic Pukk og Grus AS 9068 Nord-Lenangen Nils Simonsen Transport, Lenangsstraumen 9068 Nord-Lenangen Maskinentreprenører: Lundvoll Service AS, Jon Arne Lundvoll 9060 Lyngseidet Lundvoll Maskinstasjon AS, Elvebakken 9060 Lyngseidet Lyngen Maskinstasjon v/ A Ribe 9060 Lyngseidet Artic Pukk og Grus AS 9068 Nord-Lenangen Andre: Lyngsalpan Vekst UNN Ambulanse Nav Lyngseidet Tannklinikk Fysioterapitjenesten VAKT/SIKRING/OBSERVASJONSPOSTER VAKTHOLD OG SIKRING Deler av befolkningen rundt Lyngenfjorden vil flytte og senere evakuere når faren for ras fra Nordnesfjellet øker. På et visst tidspunkt må det opprettes observasjonsposter som har mulighet til å ha oversikt over hva som skjer i ulike områder. Vakt- og observasjonsposter bør først og fremst 42 Side 50

51 lokaliseres i tilknytning til tettbygde områder. Det må også etableres observasjonspatruljer fra sjøsiden. Observasjonspostene bør kunne rapportere til politiets stab, innsatsledere og kommunal kriseledelse. Kommunene vil sannsynligvis få viktige bistandsoppgaver til de enheter/etater som utfører vakthold. Personell fra brann og redning vil kunne være «kjentmenn» i denne sammenheng. Når et ras går, vil postene kunne beskrive enkelte konsekvenser av en flodbølge samt innhente informasjon som har betydning for å redde liv og begrense skade på person. Etter et ras vil etablerte observasjonsposter kunne gjøre observasjoner som har betydning for å beskytte materielle verdier samt gjennomføre kontroll og vakthold av definerte områder. Observasjonspostene som vil være under ledelse av politiet, må ha nødvendig samband, infrastruktur for losji og bespisning samt nødvendig materiell for å utføre oppgaven. Det kan være formålstjenlig å opprette kommandoplasser for observasjonspostene i tilknytning til eller i nærheten av innsatslederko/ samleplasser. Det er viktig at opprettelse og drift av observasjonsposter inngår i beredskapsplanene. Veitrafikkregulering og opprettelse av veisperringer må også være en del av beredskapsplanene. Politi og vegvesen har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak. OPPSUMMERING TILTAK GENERELT Kommunene må ta initiativ til å utarbeide kart over områder som kan rase ut etter en flodbølge (leirras o.l.). Grunnboringer sommeren 2012 vil danne grunnlag for fastsetting/vurdering av oppskyllingshøyder. KOMMUNEADMINISTRASJON Kommunen må planlegge for å etablere kommunal administrasjon og kommunal kriseledelse i sikre områder. Svensby og Lenangenområdet fremstår som aktuelle områder. Det må også foreligge planer for flytting av kommunale arkiv og backup -funksjoner for dataservere. Lyngen kommune er i ferd med å sette opp backup-servere på Eidebakken skole i 3. etasje. Hit vil vi også flytte kommunens arkiv hvis det blir nødvendig. SKOLER OG BARNEHAGER Lyngen kommune har 4 skoler og 4 barnehager. Elever og ansatte ved 2 av skolene (Excel) og ved to av barnehagene må evakueres. Alternative evakueringssteder er Lenangen, Tromsø kommune eller den kommunen foreldrene ønsker å flytte til. Det må utarbeides oversikt over mulige skole og barnehagetilbud i egen kommune (Lenangen). Det bør gjennomføres spørreundersøkelser blant foreldrene for å få indikasjon på mulige tilflyttingssteder. HELSE- OG OMSORGSTJENESTE 43 Side 51

52 Det må utarbeides plan for bruk og (re)lokalisering av helsetjenesten i Lyngen i beredskapssammenheng. I planverket for Nordnes må det fremgå rutiner og avtaler for bistand fra nabokommuner og Universitetssykehuset i Tromsø. PSYKOSOSIALE TILTAK Planer for etablering av pårørendesenter og evakuertesenter må utarbeides av politiet i nært samarbeid med kommunene. Politiet og kommunene må utvikle et felles system som skal brukes til registrering av evakuerte. Systemet må også kunne benyttes av kommunene til registrering av innbyggere som flytter fra kommunene etter at beredskapsnivåene heves. Det må utarbeides planer for organisering og gjennomføring av psykososiale tiltak. I planverket for Nordnes må det fremgå rutiner og avtaler for bistand fra nabokommuner og Universitetssykehuset i Tromsø. BRANN OG REDNING Lokalisering av brann- og redningsressurser ved oransje/rød beredskap må fremgå av beredskapsplanene. Lokaliseringen bør sees i sammenheng med planlegging av kommandoplasser, innsatslederko og forhåndsplanlagte samleplasser. Det bør vurderes om personell fra de 3 kommunene rundt Lyngenfjorden skal gis kurs for å kunne utføre oppgaver med begrenset politimyndighet (innsatslederfunksjoner). Brann og redning bør ha sentrale funksjoner (kontrollfunksjoner)i gjennomføring av evakuering i den enkelte kommune Brann og redning må kommunisere på felles sambandsnett med hverandre og eksterne innsatsetater. Brann og redning skal ha møte med DSB og nabokommunene i Tromsø 21. februar. Her vil de bli enige omorganiseringa/ ansvar som brann og redning skal ha. AMBULANSER Ambulanser i Lyngenkommunene må relokaliseres på rødt beredskapsnivå. Det må utarbeides plan for forsterkning av ambulansetjenesten i samarbeid med UNN og FORF. Ambulansetjenesten må sees i sammenheng med lokalisering av kommunal helsetjeneste og spesialhelsetjenesten ved UNN (beredskapsplaner Nordnes) HOTELLER/OVERNATTINGSSTEDER/GRENDEHUS Det må utarbeides evakueringsinstruks for samtlige bolighus, overnattingssteder, grendehus, forsamlingshus og klubbhus som ligger utenfor sikkerhetssonen. Instruksen som skal være på flere språk, skal være utformet slik at den er synlig og lett leselig. Nødevakueringsveier og samleplasser skal fremgå av evakueringsinstruksene. BOLIGHUS/LEILIGHETER/HYTTER Det må utarbeides evakueringsinstruks for samtlige overnattingssteder, grendehus, forsamlingshus og klubbhus. Instruksen som skal være på flere språk, skal være utformet slik at den er synlig og lett leselig. Nødevakueringsveier og samleplasser skal fremgå av evakueringsinstruksene. FLYTTING OG EVAKUERING 44 Side 52

53 Flytting skjer på frivillig basis eller besluttes av kommunene når det gjelder omsorgstrengende. Evakuering besluttes av politiet. Beredskapsplanene skal inneholde informasjon som omfatter flytting, evakuering, lokal evakuering og nødevakuering. Lyngen kommune må kartlegge og planlegge for å benytte ledig kapasitet i egen kommune for reetablering av omsorgssentra, skoler og barnehager i Lenangen. Kommunene må sammen med politiet utarbeide register over fraflyttede og evakuerte personer fra kommunene. KOMMANDOPLASSER/INNSATSLEDERKO/SAMLEPLASSER Politi, forsvar, sivilforsvar, helse, kommuner m.fl. utarbeider planer for etablering av kommandoplasser/innsatslederko/samleplasser. Planene skal inneholde oversikt over tiltak som må planlegges i tilknytning til etablering. Man må vurdere forhåndslagring av plasthaller i tilknytning til de forhåndsdefinerte samleplassene. Politiet har et overordnet ansvar for å opprette innsatslederko (samleplasser). OVERVÅKING Nordnorsk fjellovervåking vil gjennomføre tre hovedtiltak for å opprettholde overvåking av Nordnes. o Montering av aggregat o Overføring av data fra måleinstrumentene på Nordnes o Ekstern kommunikasjon (internett) for kommunikasjon må være på plass for at stasjonen skal kommunisere med omverden selv om annen infrastruktur på landjorda (E6) er satt ut av spill. Tiltak knyttet til ekstern kommunikasjon må også sees i sammenheng med muligheter til infrastruktur på samleplasser m.m. VARSLING Effektiv varsling er helt avgjørende for effektiv beredskap. Dette gjelder først og fremst livreddende funksjoner. Det må avklares hvordan varslingen skal gjennomføres, hvem som har ansvaret for varslingen og hvem som skal dekke kostnader med utbygging av varslingssystemer. Kapasitet på telenettet må være tilfredsstillende når varsling iverksettes. TELE-/DATAKOMMUNIKASJON OG RADIOSAMBAND Telenor har linker i Ullsfjord, Lyngen, Storfjord og Kåfjord som kan sikre telekommunikasjon i store deler av Lyngenområdet. Sårbarhetsreduserende tiltak og tidsperspektiv for tiltakene må fremgå av beredskapsplanene. Forhåndsplanlagte tiltak må sikre tele- og datakommunikasjon til samleplasser, relokalisert kommunal kriseledelse og kommuneadministrasjon. Styringsgruppen i det sentrale prosjektet må vurdere behov for etablering av «lokalt nødsamband» før nasjonalt nødnett blir utbygd. INFORMASJON Av beredskapsplanene må det fremgå lokalisering, opprettelse, organisering og drift av et pressesenter. Et pressesenter må ikke lokaliseres nær kriseledelse, kommunale informasjonskontor, samleplasser og senter for pårørende. Fylkesmannen (i samarbeid med kommunene) utarbeider instruks/veileder for mediestrategi, roller og ansvar når det gjelder fare for ras fra Nordnes. Kommunene utarbeider egen 45 Side 53

54 instruks/veileder på bakgrunn av fylkesmannens veileder. Bruk av internett inngår i instruksen/veilederen. KRAFTFORSYNING Kraftforsyning og prioritering av kraftforsyning bør først og fremst prioriteres til kommandoplasser/samleplasser og kommunal kriseledelse. Man må forberede for bruk av aggregat på disse plassene dersom kraftforsyning ikke kan opprettholdes. VANN De aller fleste kommunale vannverk ligger over oppskyllingshøyde. Vannverk som er utstyrt med aggregat, må utarbeide plan for forsyning av drivstoff. Kommunene må utarbeide plan for avstengning av vann på mulige punkter over oppskyllingshøyde eller punkter som ikke vil bli skadet av en flodbølge. VEGER/BRUER/TUNNELER/KAIANLEGG Kommunene må i samarbeid med statens vegvesen lage plan for prioritering av kommunikasjonspunkter (bruer og veger) hvor man ønsker å prioritere sjø- og veitransport. Planen bør ta utgangspunkt i etablering av kommandoplasser og samleplasser. Kommunene, i samarbeid med Kystverket, må vurdere hvilke kaier som kan benyttes etter et ras ut fra beliggenhet og konstruksjon. Det må fremgå av beredskapsplanene om det er kaianlegg i Lyngenfjorden som kan benyttes etter at et ras har gått. Det må utarbeides planer for bruk av forsvar og forhåndslagring av «veimateriell» for midlertidig å gjenopprette enkelte veiforbindelser. MILJØ Kommunene må i samarbeid med private bedrifter/landbruk lage plan for å gjennomføre sårbarhetsreduserende tiltak (avstenging m.m.) for å redusere negative miljøkonsekvenser. LANDBRUK Gårdeiere må i samarbeid med Mattilsynet og kommuner planlegge tiltak for å flytte husdyr samt vurdere muligheter for midlertidig foring, melkeproduksjon og håndtering av husdyr etter at ras har gått. OPPDRETTSNÆRING Eiere av oppdrettsanlegg må lage plan for flytting/tømming av oppdrettsanlegg. Planene lages i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Kystverket. VAKTHOLD/SIKRING Politiet har ansvaret for å planlegge, koordinere og lede vakthold og sikring av evakuerte områder. Det kan være formålstjenlig å opprette kommandoplasser for observasjonspostene i tilknytning til eller i nærheten av innsatslederko/samleplasser. Kommunene vil sannsynligvis få viktige bistandsoppgaver til de enheter/etater som skal utføre vakthold. Personell fra brann og redning vil kunne være «kjentmenn» i denne sammenheng. Veitrafikkregulering og opprettelse av veisperringer må også være en del av beredskapsplanene. Politi og vegvesen har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak. 46 Side 54

55 ENDRINGSLOGG Dato endring Hva endret Side endring Hvem endret 47 Side 55

56 Fjellskred fra Nordnes Delplan Lyngen kommune Side 56

57 INNHOLD Innhold 1 Innledning Planforutsetninger Geofaglig grunnlag for beredskap mot store fjellskred Overvåking Begrepsavklaringer Farenivå Varsling Registrering Tiltak Tiltaksoversikt Tiltakskort Side 57

58 1 INNLEDNING Lyngenhalvøya består av majestetiske fjell som strekker seg opp mot 1800 meter over havet. Mange av tindene ligger på meter og de er preget av spisse kjegleformete topper, såkalte nunataker (fjelltopper som ikke har vært dekket av innlandsisen), eller skarpe langsgående kammer med bratte lier ned mot relativt trange daler. Noen av dalene er U-daler som er blitt til av isbreenes vandring gjennom årtusener dokumentert av så vel side- som endemorener og flyttblokker strødd utover terrenget. De mindre hoveddalene og sidedalene er gjerne V daler som er blitt til av elvenes evige strøm mot havet, men det de har felles, er bratte delvis skogkledde lier, moer og koller på hver side av en elv samt spisse tinder med isbreer som skaper maleriske kontraster i de blånende fjell som står der som evige kulisser. Det har ikke vært bygd hus i områder der det «i manns minne» har gått store snøras. Sikre observasjoner over lang tid under varierte snø og værforhold har «sjekket ut» hvor det er trygt å bo og ferdes. Unntaket ligger i raset i Ura vinteren 1957 da to mennesker omkom da et stort ras sopte både huset og fjøset ut i fjorden. Gården Gardfjell ble ikke bygd opp igjen, men likevel gikk flere menneskeliv tapt da et stort ras i det samme området feide både biler og en buss på havet. Dette var den direkte årsaken til at det ganske umiddelbart ble bygd rassikring og tunneler for å sikre trafikantene forbi området Ura i Kjosen. Et annet ekstremt snørasområde er Pollfjellet. Det paradoksale er at det her aldri har gått tapt menneskeliv som en direkte følge av snøras mange og store snøras gjennom lange vintre. Lokalkunnskap og respekt for fjellet og med kyndige veioppsynsmenn som «leste fjellet» ut fra værforholdene og historisk viten, stengte man veien med bom på begge sider umiddelbart når diagnosen «rasfare» ble stilt. Etter ras gikk de ikke inn og åpnet veien før fjellet igjen syntes å være sikker å ferdes under. På 1950 tallet omkom en mann under snø-fresing, et tragisk uhell som ikke direkte var en rasulykke. Leirraset ved Solhov var en kvikkleireutglidning forårsaket av påfyll av store steinmasser og dermed destabilisering av undergrunnen. Årsakssammenhengen er klarlagt og for øvrig finnes der mye kunnskap på dette fagområdet. Så dette raset var en vekker som bidrar sterkt til å legitimere et formalisert arbeid med beredskapen generelt og spesielt høyne den for områder med mye kvikkleire. Med bakgrunn i gjeldende estimat for Nordnesfjellet, er det åpenbart et behov for å ha en beredskapsplan på plass innen relativt nær framtid. Selv om det aktuelle fjellpartiet ikke skulle rase ut, vil det være en psykologisk betryggelse for befolkningen å vite at beredskapen er på plass både mht. planer og operative strategier. Kommunes overordna beredskapsplan for store fjellskred er knyttet til fjellskred fra Nordnes. Planen som er en delplan til kommunens beredskapsplan, bygger på interkommunal sårbarhetsanalyse og utkast til nasjonal beredskapsplan for store fjellskred. Planen tar utgangspunkt i den kommunale beredskapsplans kriseledelse og krisehåndtering. Den kommunale beredskapsplanen er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven av samt forskrifter til loven av , Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 3 Side 58

59 2 PLANFORUTSETNINGER Planforutsetninger for den kommunale delplanen for store fjellskred er føringer gitt i regional og nasjonal beredskapsplan og kommunens beredskapsplan. Beredskapsplanen for Nordnes skal ivareta kravene til varsling og evakuering gitt i sivilbeskyttelsesloven, plan og bygningsloven og teknisk forskrift. Sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 stiller klare krav til kommunen om utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyser for risikoobjekt som truer personlig eller materiell sikkerhet i kommunen. Med hjemmel i samme lov plikter kommunen også å utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i slik risiko og sårbarhetsanalyse. Plan og bygningsloven stiller krav til sikker byggegrunn, 28-1: Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det legges til grunn at Teknisk forskrift på tross av dette gir anledning til utbygging i flodbølgeutsatte områder dersom vilkårene gitt i 7-4 oppfylles. For Lyngen kommune er det klart at konsekvensene av byggerestriksjoner som følge av fjellskred fra Nordnes er av alvorlig samfunnsmessig betydning. NNFO har redegjort for overvåking og varsling av ustabilt fjellparti, etter vår vurdering er overvåking og varsling tilstrekkelig til å ivareta sikkerheten for personer som befinner seg innenfor oppskyllingshøyden. Lyngen kommune anser på dette grunnlag at overvåkning og varsling oppfyller kravene gitt i Teknisk forskrift 7-4 b. Strekningen fra Koppangen til Furuflaten består av spredt boligbygging med tettstedsbebyggelse i Furuflaten og Lyngseidet sentrum. Største del av bebyggelsen ligger innenfor oppskyllingshøyde etter dagens beregning. Det vurderes som lite hensiktsmessig å innføre byggerestriksjoner for nybygg i tilknytning til eksisterende bebyggelse i området. Utbygging innenfor beregnet oppskyllingshøyde er utredet gjennom kommuneplanens arealdel. Konsekvensutradning gjort i kommuneplanens arealdel konkluderer at utbyggingsrestriksjoner ikke vil være hensiktsmessig med dagens kunnskap til skredvolum og oppskyllingshøyde. Formålet med planen er å etablere et felles situasjonsbilde og samordne de berørte etater for beredskapsarbeidet ved Nordnesfjellet, og hvordan dette på best mulig måte skal etableres og driftes. Utarbeide gode avtaler med nabokommunene og etablere en ramme for hvordan beredskap mot fjellskred skal etableres og driftes. Planen skal sikre at beredskapen blir ensartet og gjenkjennelig for aktører som har oppgaver knyttet til ustabile fjellparti. Planprosessene i beredskapsarbeidet skal bygge på felles forståelse av hvordan man ønsker å løse de ulike utfordringene i fasene. Arbeidet med beredskapsplan for Nordnes skal ivareta krav i lover og forskrifter: Plan og bygningsloven Sivilbeskyttelsesloven Byggeteknisk forskrift (TEK 10) 4 Side 59

60 3 GEOFAGLIG GRUNNLAG FOR BEREDSKAP MOT STORE FJELLSKRED 3.1 Overvåking Med bakgrunn i den geofaglige kartlegging av Nordnesfjellet, kategorisert som høyrisiko objekt, ble det i 2009/ 2010 etablert organisert overvåkning gjennom etableringen av et interkommunalt selskap ved navn Nord-norsk fjellovervåkning (NNFO). Gjennom et tett samarbeid med geologisk kompetanse hos det interkommunale selskapet Åknes-Tafjord på Vestlandet, den internasjonale ekspertgruppen på store fjellskred og med NVE, ivaretas denne delen på en tilfredsstillende måte. Lyngen kommune forutsetter at overvåking av ustabile fjellparti er et statlig ansvar, i dag driftes overvåkingen av NNFO som er eget foretak eid av Troms Fylkeskommune samt kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Det har i løpet av 2012 og 2013 pågått forhandlinger mellom NNFO og staten om overtakelse av virksomheten knyttet til overvåking og varsling av ustabile fjellpartier. Olje og energidepartementet har i brev av tilkjennegitt overfor Lyngen kommune at statlig overvåking av Nordnesfjellet ikke vil bli realisert. Lyngen kommune vil ikke gå inn på å vurdere følgene av dette, men vi forholder oss fortsatt til at overvåking av fjellet vil være et statlig ansvar. Det forutsettes derfor at overvåkingen vil vedvare i samsvar med enhver tid gjeldende trusselnivå, uten at dette påfører kommunen økte kostnader eller ansvar utover det som er tilfellet i dag. Det er igangsatt en betydelig overvåkning av området rundt både ytre og indre Nordnes og med utarbeidelse av rutiner for varsling og etablering av beredskapsplaner med en evakueringsdel. Nordnesfjellet er kategorisert som høyrisiko objekt med bakgrunn i sin størrelse, plassering og for konsekvensene ved en påfølgende flodbølge. Det geofaglige miljøet betrakter fjellskreds bevegelser i fem ulike faser. En fargekode representerer en fase og et farenivå som til slutt skal danne grunnlaget for beredskapsmyndighetenes beslutning om å heve beredskapen. Overvåkingen foretas, foruten daglig drift, gjennom en teknisk vaktordning som er bemannet av personell fra NNFO samt en geovakt ordning som håndteres av Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB). Til overvåkingen av Nordnes benyttes flere typer uavhengige målesystemer slik som strekkstag, lasere, tiltmetere, GPS, radar, borehullsinstrument (DMS) og satellittbaserte målinger (InSar/Norut). Måledata fra disse systemene overføres kontinuerlig uten noen større forsinkelser inn i databaser og presenteres i Pronoia (NNFO s overvåkingsplattform). Disse dataene har våre rådgivere på geovakta hos ÅTB tilgang til uansett hvor de befinner seg. Det er bygd opp redundans på samband (fiber/radio) og strømforsyning. Jettan (Ytre Nordnes) som er koblet til nettstrøm (220V), drives av aggregat i tilfelle bortfall av strøm. Indre 5 Side 60

61 Nordnes (12v/24v) er ikke tilkoblet nettstrøm og blir således ikke påvirket av strømutfall andre plasser. 3.2 Begrepsavklaringer Følgende begreper er sentrale i delplanen: 1. Kriseledelse: Den organisasjonen som etableres i kommunen for å lede krisehåndteringen når en krise oppstår. 2. Farenivå: Den langvarige utviklingen av et fjellskred gjør det mulig å varsle økt fare for skred. Med dette som utgangspunkt, er det av det geofaglige miljøet fastsatt fire farenivå (liten, moderat, høy og ekstrem fare) med tilhørende fargekoder (grønn, gul, oransje og rød). Farenivåene uttrykker økende sannsynlighet for et skred i nær framtid og gradvis kortere tid til et eventuelt skred. Overvåkingssenteret deler lav farenivå i to nivåer for intern bruk. 3. Beredskapsnivå: Det er fastsatt fire beredskapsnivå som følger farenivåene. Endringer i farenivå fastsettes av vedkommende overvåkingssenter. Dette gjøres etter en samlet vurdering av tilsanden til det ustabile fjellpartiet. Bevegelse er den viktigste parameteren, og for hvert enkelt fjellparti er det fastsatt terskelverdier (hastigheter) som gir føringer for endring av farenivå. 4. Flytting: Gjensidig avtale mellom kommunen, fylkesmann og innbyggere om trygg utflytting innen 72 timers varsel 5. Evakuering: Plan for evakuering av mennesker, dyr og verdier i kommunen. 6. Kommunikasjonsstrategi Informasjonsplan er under utarbeidelse av fylkesmannen i samarbeid med kommunene rundt Lyngenfjorden. Evakueringssonen fastsettes av politiet, i samråd med eksperter ved overvåkingssenteret, lokale myndigheter og berørte innbyggere og virksomheter. Sikkerhetsmarginen fastsettes individuelt for hvert enkelt område og er en funksjon både av usikkerhet relatert til beregning av faresonen og sårbarhetsvurderinger i det aktuelle området. I et område med for eksempel mange eller spesielt sårbare mennesker, bør det brukes en konservativ (stor) sikkerhetsmargin. For område med mindre personopphold kan lavere sikkerhetsmargin aksepteres. Fare- og beredskapsnivå personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer. 6 Side 61

62 Nasjonal beredskapsplan har fastsatt fire farenivå (lav, moderat, høy og ekstrem fare) med tilhørende fargekoder (grønn, gul, oransje og rød). Farenivåene uttrykker økende sannsynlighet for et skred i nær framtid og gradvis kortere tid til et eventuelt skred. Denne utviklingen er illustrert i fig Det er fastsatt fire beredskapsnivå som følger farenivåene. Figur 3.1. Diagram som viser utvikling av et fjellskred gjennom de definerte farenivåene. Fremstillingen er skjematisk. Hvert fjellskred har sin egen utviklingskurve. Endringer i farenivå fastsettes av overvåkingssenteret. Dette gjøres etter en samlet vurdering av tilstanden til det ustabile fjellpartiet. Bevegelser er den viktigste parameteren, og for hvert enkelt fjellparti er det fastsatt terskelverdier (hastigheter) som gir føringer for endring av farenivå. 3.3 Farenivå Lav fare (grønn): Det ustabile fjellpartiet er i langvarig (flerårig) og jevn bevegelse (mm-cm pr år). Sesongvariasjoner som følge av varierende vanntilførsel eller temperatursykluser er vanlig. Et fjellskred i nær framtid er lite sannsynlig. Nær framtid vil i de fleste tilfeller utgjøre flere måneder. For svært bratte fjellsider kan denne tiden utgjøre noen uker. Moderat fare (gul): Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har passert en terskelverdi over de typiske sesongvariasjonene. Bevegelsen er ventet å vise svak akselerasjon. Det kan ventes en viss økning av småskred og/eller steinsprang i fjellpartiet. Sannsynligheten for et større fjellskred i nær framtid har øket. Beredskapen må ved dette farenivået være dimensjonert for å håndtere et skred om én måned. For svært bratte fjellsider kan denne tiden være kortere (uker). 7 Side 62

63 Høy fare (oransje): Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har passert en ny terskelverdi og er forventet å vise en klar akselerasjon. Forekomst av småskred kan forventes å øke ytterlige. Et fjellskred i nær framtid er sannsynlig. Beredskapen ved dette farenivået må være dimensjonert for å håndtere et skred om to uker. For svært bratte fjellsider kan denne tiden bli kortere (4-6 døgn). Ekstrem fare (rød): Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har nådd et nivå som tilsier at et fjellskred er svært sannsynlig og nært forstående. I denne fasen er det forventet stor uro i fjellpartiet med daglige småskred, noe som kan føre til at hele eller deler av overvåkingssystemet blir satt ut av spill. Beredskapen må ved overgangen til dette farenivået være dimensjonert for å håndtere et skred om 72 timer, jf TEK Dette farenivået vil vedvare også etter et skred har gått, til overvåkingssystemer er reetablert og en revidert farevurdering er gjennomført. Nedklassifisering fra ekstrem (rød) fare til lavere nivå skal, av hensyn til beredskapstiltakene, skje direkte til moderat (gul) eller lav (grønn) fare. Etter et fjellskred er det også en mulighet for at det ustabile fjellpartiet nedklassifiseres fra høyrisiko objekt til et lavere nivå. I så fall er det ikke lenger behov for denne type beredskap for dette fjellpartiet. Nedklassifisering fra ekstrem (rød) fare til lavere nivå skal, av hensyn til beredskapstiltakene, skje direkte til moderat (gul) eller lav (grønn) fare. Etter et fjellskred er det også en mulighet for at det ustabile fjellpartiet nedklassifiseres fra høyrisiko objekt til et lavere nivå. I så fall er det ikke lenger behov for denne type beredskap for dette fjellpartiet. 4 VARSLING Det er et kommunalt ansvar å utarbeide lokale beredskapsplaner og sørge for et fungerende varslingsopplegg lokalt. Teknisk forskrift 7-4 bokstav b stiller krav til varsling og evakuering. Det legges til grunn at dagens overvåking er av en slik kvalitet at fjellskred skal kunne varsles innen 72 timer før dette utløses. Lokale beredskapsplaner for kommunale enheter, institusjoner og private bedrifter er utarbeidet med evakueringstid på maksimalt 12 timer. Kombinasjon av varsling og beredskapsplan skal dermed være av en slik kvalitet at usikkert område skal kunne evakueres innen 60 timer før et ras i Nordnes vil gå. Varsling av befolkningen vil først og fremst være brukt både i flytte og evakueringsfasen, eller ved behov for å sende ut informasjon til befolkningen. Bruken av varslingssystemene må nå alle innbyggerne i kommunen avstemt til fase. Fylkesmannen, kommunen og politiet har et felles ansvar for at varslingen blir ivaretatt. 8 Side 63

64 Varsling: Konkret i hht. fase Direkte til innbyggerne i flyttefase Generell i evakueringsfase Hensynet til befolkningsvarsling er ivaretatt etter Teknisk forskrift 7-4 B. Lyngen kommune har følgende varslingssystemer: a) Befolkningsvarsling: Tyfoner (lyd og talestyrt) Radio og TV som løses på regionalt nivå med Krisekom-gruppa b) Øvrig varsling: Telefonvarsling UMS (Unidentifies Message System) SMS og tale Hjemmesider Strategi krisekommunikasjon (FM) Det er inngått avtale om samarbeid om lokalradiostasjonenes virksomhet under kriser og katastrofer mellom Justis- og beredskapsdepartementet og NRK, Telenor, Norkring og Norsk Lokalradioforbund (NRL). Med krise eller katastrofe menes i avtalen en situasjon der myndighetene lokalt eler regionalt trenger å gi innbyggerne ekstraordinær og rask informasjon for å redde menneskeliv og/ eller forhindre skader med vidtrekkende alvorlige konsekvenser for samfunnet. Politimester og fylkesmann er gitt myndighet til å definere når en slik krisesituasjon foreligger. Da varsler disse myndighetene NRKs distriktskontor og OG NLRs medlemsstasjoner i området som formidler uredigert de krisemeldinger myndighetene vil nå innbyggerne med. UMS er et varslingssystem som kan varsle befolkningen via telefonoppringning eller tekstmelding (SMS). UMS består av geografisk varsling til husstander tilknyttet det ordinære telefonnettet og lokasjonsbasert varsling (personer som tilfeldig befinner seg innen det berørte området). 9 Side 64

65 5 REGISTRERING Kommunen har i sin plan for håndtering av et forventet fjellskred fra Nordnes, tatt høyde for å gjennomføre en kontrollert utflytting av innbyggerne i kommunen. Dette innebærer en utflytting av kommunale brukere, privat og offentlig næringsvirksomhet og innbyggere. Vi forventer at utflyttingsprosessen trolig starter før enn det beredskapsmyndighetene har planlagt for og behovet for en kontroll av hvem som flytter ut og når, vil være en kritisk faktor. Kommunen ønsker å ha kontroll på de utflyttede i alle faser av fjellskred utviklingen og dette innebærer å ha en midlertidig kontroll på flyttemønstret til bruk i mange sammenhenger. Spesielt med henblikk på politiets rolle i en evakuerings sammenheng, men også til bruk for andre offentlige etater slik som NAV, skatteetaten mv. Utflyttingen er av beredskapsmyndighetene sett på som midlertidig Kommunen benytter seg av pårørende håndterings modulen (POC) i Crisis and Issues Manager (CIM). Denne modulen ivaretar aktiviteter den enkelte innbygger gjør i forhold til utflytting mv. Gjennom en konsesjon gitt av xxxxxx, vil kommunens folkeregisterdata (PAL) legges inn i POC, for der å kunne vedlikeholdes med henblikk på utflytting. Kommunen vil i den videre utvikling av fasene kunne videre distribuere befolkningsoversikten til politiet gjennom en eksportering av data i POC til DIR. DIR er et register politiet bruker i forhold til å holde kontroll over en folkemengde i forbindelse med evakuering og avsperring av et område. 10 Side 65

66 6 TILTAK Planen inneholder 4 hovedtiltak. Tiltakene har utgangspunkt i regional og nasjonal beredskapsplan. 6.1 Tiltaksoversikt Tiltakene skal ivareta kommuneadministrasjonen m/ kriseledelse, helse-institusjoner, utdanningsinstitusjoner, teknisk, næringslivet og øvrige kommunale institusjoner. 0 Daglig drift vedlikehold, øvelse og tilsyn 1 Varsling/ informasjon om fare- og beredskapsnivå Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Kommuneadministrasjon m/ kriseledelse Helseinstitusjoner/ hjemmeboende eldre Utdanningsinstitusjoner Næringslivet Landbruk Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Kommuneadministrasjon m/ kriseledelse Lyngstunet Solhov bo- og aktivitetssenter Flytting av hjemmeboende eldre Eidebakken skole Lyngsdalen oppvekstsenter Knøttelia barnehage Solhov barnehage Nærlingslivet Landbruk Kommunale bygg: Skoler og barnehager Kommunale bygg: Rådhus/ ungdomsklubb/ bibliotek Kommunale bygg: Lyngstunet/ Solhov bosenter Vannforsyning Avløpsanlegg Kommunale boliger Gjennomføre evakuering Kommune Befolkning under oppskyllingshøyde 11 Side 66

67 7 TILTAKSKORT Daglig drift vedlikehold, øvelse og tilsyn Fare- og beredskapsnivå: Normal bevegelse på Nordnesfjellet, kontinuerlig overvåking og monitorering. Beslutning om iverksetting: - Beredskapsprinsippet; ansvar, nærhet og likhet - Kommunen har ansvar for de som måtte oppholde seg i kommunen - Fylkesmannen pålegger kommunen som beredskapsmyndighet om å gjennomføre øvelser, planverk og tilsyn Konsekvenser: Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Rådmannen, enhetsledere Handling: Lyngen kommune forplikter seg gjennom lov å ivareta et forsvarlig beredskapssystem gjennom samtidsovervåking, varsling og evakuering - Vedlikehold ROS-analyse og beredskapsplanverk - Informasjonsstrategi - Årlige øvelser - Gjennomføre tilsyn - Øvelse Barents Rescue Informasjon: Ivareta informasjon i samarbeid med fylkesmannens «KriseKom-gruppe» Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 12 Side 67

68 Varsling/ informasjon om fare- og beredskapsnivå Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå. Beslutning om iverksetting: Det geofaglige miljøet har på bakgrunn av måleresultater besluttet farenivå gul. Iverksettes (anmodning) av fylkesmann i samråd med fylkesberedskapsrådet og kommunen. Konsekvenser: - Økt media interesse - Endring av kommunal drift - Endring av ressursdisponering Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kriseledelsen. Etablering av fylkesmannens KriseKom-gruppe. Deltakelse i kriseledelse Hos fylkemannen. Handling: Informasjon om beredskapsnivå sendes etater med beredskapsoppgaver med anmodning om å gjennomføre eget planverk for høyrisikoobjekt. - Rådmannen innkaller kommunens kriseledelse og etatsledere til møte - Ordfører informeres - Planverk gjennomgås, delplan og overordnet beredskapsplan - Vurdering av tiltak - Samordning med fylkesmannen/ kommunikasjonsstrategi - Nøkkelpersonell (kontaktpersoner, bedrifter, oppdrettsnæring og landbruk) orienteres - Informasjon til media, befolkningen og beredskapsfamilien - Forbered stans/ flytting av samfunnsfunksjoner/ næring - Rutiner for intern deling av info briefing, CIM (logg), UMS (registrering) - Innbyggerne informeres om endring av beredskapsnivå gjennom NNFO (UMS) og Lokal TV/ radio Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/ koordinerer overordnet informasjon. Hver etat informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Kommunens overordnede beredskapsplan, kommunikasjonsstrategi plan, Lov om sivilbeskyttelse, Plan og bygningsloven, øvrige veiledere og retningslinjer Merknader/vedlegg: 13 Side 68

69 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Kommuneadministrasjon m/ kriseledelse Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå Konsekvenser: Endring av kommunal drift Beslutning om iverksetting: Det geofaglige miljøet har på bakgrunn av måleresultater besluttet farenivå gul. Iverksettes (anmodning) av fylkesmann i samråd med fylkesberedskapsrådet og kommunen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Ambulanser Forsvar/heimevern Sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Handling: Forberedelse til flytting av kommunal kriseledelse og kommunal administrasjon Forberedelse til flytting av andre viktige samfunnsfunksjoner Bedrifter anmodes om å forberede produksjonsstans. 1. Kommunal kriseledelse sammenkalles 2. Kriseledelse og etatsledere gjennomgår planverk med ledere/nøkkelpersoner innen egen sektor 3. Forberede sikring av data og arkivmateriale 4. Forberedelser til flytting av kommunal kriseledelse 5. Forberedelse til flytting/evakuering av kommuneadministrasjon 6. Miljøtiltak bensinstasjoner/ oppdrettsanlegg, farlig stoff, sprengstoff m.m. Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Bedriften informerer etter behov ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/interninstrukser/internkontroll. Merknader/vedlegg: 14 Side 69

70 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Helseinstitusjoner, hjemmeboende eldre Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå. Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Kommunal beslutning og beslutning av produksjonsbedrifter/infrastruktureiere i samråd med fylkesmann. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Ambulanser Forsvar/heimevern/ Sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Handling: Planlegging av flytting av beboere skjer i samhandling med Tromsø kommune (mottakerkommune) etter behov. Innkalling av nøkkelpersonell Kontakt med Lenangen omsorgssenter, Tromsø kommune og UNN Informasjonsmøter med beboere/ hjemmeboende eldre/ pårørende Gjennomgang/ ferdigstilling av planverk Kontakt med UNN Avtale om transport med ambulanser/ spesialbiler/ busser Avtaler om hjelp fra andre organisasjoner Avtaler om transport av utstyr til Lenangen/ Tromsø kommune Forbered flytting av arkiv til Eidebakken/ Statsarkivet Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Lyngen kommune informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Beslutningsmyndighet/hjemmel Merknader/vedlegg: Egen instruks/tiltakskort. (under utarbeidelse) Transportplan (under utarbeidelse) 15 Side 70

71 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Utdanningsinstitusjoner Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå. Beslutning om iverksetting Det geofaglige miljøet har på bakgrunn av måleresultater besluttet farenivå gul. Iverksettes (anmodning) av fylkesmann i samråd med fylkesberedskapsrådet og kommunen Konsekvenser: Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Lyngsdalen oppvekstsenter Eidebakken skole Solhov barnehage Frivillige organisasjoner Knøttelia barnehage Transportressurser etter forhåndsavtale Handling: Flytting av samfunnsfunksjoner skjer i samhandling med Tromsø kommune (mottakerkommune) etter behov. Forberedelse til flytting fra skoler og barnehager Enhetene pakker ned ihht. egne planer Sikring av data og arkivmateriale Vakthold/ sikring av kommunale bygg Avtaler om transportressurser Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/ koordinerer overordnet informasjon. Bedriften informerer etter behov ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/ interninstrukser/ internkontroll Merknader/vedlegg: 16 Side 71

72 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Næringsliv Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå. Konsekvenser: Beslutning om iverksetting: Det geofaglige miljøet har på bakgrunn av måleresultater besluttet farenivå gul. Iverksettes (anmodning) av fylkesmann i samråd med fylkesberedskapsrådet og kommunen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Bedrifter Forsvaret/ sivilforsvaret/ heimevern Handling: Utarbeide planer for sikring av verdier fra bedrifter Informasjonsmøter med bedriftene Gjennomgå/ ferdigstille planverk Etablere avtaler om beredskapslokalisering i sikkert område Avtaler om transport Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/ koordinerer overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 17 Side 72

73 Forbered produksjonsstans/flytting av samfunnsfunksjoner Landbruk Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå gul etter heving av farenivå. Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Kommunal beslutning i samråd med fylkesmann. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Forsvar/heimevern/ sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Bønder Mattilsynet Nortura Handling: Planlegging av flytting av husdyr til sikkert område i Ytre del av Lyngen Innkalling av bønder til informasjonsmøte Inngå avtaler om lån av fjøs i sikkert område i Ytre del av Lyngen Planlegge bestilling av hjelp til transport av for til dyrene (melkebøndene) Inngå avtaler om transport til forhåndsplanlagte lånefjøs Planlegging av fórlager på Eidebakken, Kjosen, Storsteinnes Legge til rette for oppsamlingsplass for sau, hest og ungdyr Utarbeide avtaler med grunneiere Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/ koordinerer overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: Avtale om leie av ledige fjøs jordleieavtale (er under utarbeidelse) 18 Side 73

74 Iverksett sårbarhetsreduserende tiltak - kritisk infrastruktur Kommuneadministrasjonen m/ kriseledelse Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå. Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Fylkesmannen og kommunal kriseledelse. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Ansatte Handling: Flytting av kommuneadministrasjonen fra rådhuset i Strandveien 24 til Eidebakken skole, Skoleveien 29. Informasjon til ansatte og kommunens innbyggere Ansatte på rådhuset pakker ned sitt kontor Administrasjonen etableres på Eidebakken skole Arkivet flyttes til Eidebakken skole 3. etg. Dataservere flyttes til Eidebakken skole 3. etg. Kommunens kriseledelse flytter til Eidebakken skole Rådmannen sitter i kriseledelsen hos fylkesmannen Transportbehov ved flytting Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/ koordinerer overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 19 Side 74

75 Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Lyngstunet Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivået. Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Kommunal beslutning og beslutning av produksjonsbedrifter/infrastruktureiere i samråd med fylkesmann og politimester. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Ambulanser Forsvar/heimevern/ Sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Handling: Flytting av beboere skjer i samhandling med Tromsø kommune (mottakerkommune) etter behov. Innkalling av nøkkelpersonell Informasjon til beboere/ pårørende Kontakt med UNN Beboere klargjøres for transport etter prioritert liste (medisin, bespisning, helsepersonell) Ambulanser/spesialbiler møter- klargjøres (jf. egen oversikt) Busser møter/ klargjøres i h.t.t forhåndsavtale Transport til forhåndsplanlagte innkvarteringssteder (jf. egen oversikt) Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Lyngen kommune informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Beslutningsmyndighet/hjemmel Merknader/vedlegg: Egen instruks/tiltakskort. (under utarbeidelse) Transportplan (under utarbeidelse) 20 Side 75

76 Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Solhov bo- og aktivitetssenter Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivået. Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Kommunal beslutning og beslutning av produksjonsbedrifter/infrastruktureiere i samråd med fylkesmann og politimester. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Forsvar/heimevern/ Sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Handling: Flytting av beboere skjer i samhandling med Tromsø kommune (mottakerkommune) etter behov. Innkalling av nøkkelpersonell Informasjon til beboere/ pårørende Beboere klargjøres for transport etter prioritert liste (medisin, bespisning, helsepersonell) Spesialbiler møter- klargjøres (etter behov) Transport til forhåndsplanlagte innkvarteringssteder (jf. egen oversikt) Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Lyngen kommune informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Beslutningsmyndighet/hjemmel Merknader/vedlegg: Egen instruks/tiltakskort. (under utarbeidelse) Transportplan (under utarbeidelse) 21 Side 76

77 Iverksette sårbarhetsreduserende tiltak Flytting av hjemmeboende eldre Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivået. Konsekvenser: Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen i samarbeid med fylkesmann og politi. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Helse- og omsorgsavdelingen Ansatte/ pårørende Transportressurser etter forhåndsavtale Røde kors Sivilforsvaret/ heimevern Vaktmester hjemmetjenesten Svein Arne Utsi tlf Handling: Flytting av samfunnsfunksjoner skjer i samhandling med Tromsø kommune (mottakerkommune) etter behov. Hjemmeboende eldre og deres pårørende varsles Hjemmetjenesten bidrar til pakking av medisiner mv. dersom behov Grensen for hjemmetjenesten i Ytre Lyngen flyttes til Eidebakken Liste over hjemmeboende eldre sendes Lenangen omsorgssenter Skyss settes opp etter behov Informasjon: Hjemmeboende eldre: Furuflaten 6 Pollen Lyngseidet 30 Lyngseidet Koppangen 7 Kontaktpersoner (ansatte i hjemmetjenesten): Ann Julie Mortensen, Nina Pedersen, Kari Kiil Merknader/vedlegg: Transportplan Skjema for registrering av varsling til pårørende 22 Side 77

78 Iverksette sårbarhetsreduserende tiltak Eidebakken skole Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå Konsekvenser: Flytting av skoler og barnehager Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen i Lyngen kommune Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Eidebakken skole og oppvekstsjefen Handling: Flytting av tjenesten Eidebakken skole til Tromsø kommune Sette stoppdato for skoledrift ansvar oppvekstsjefen Kontakt med Tromsø kommune- ansvar oppvekstsjefen Rekvirere lastebil for eventuell flytting av pulter og stoler- ansvar oppvekstsjefen Innkalle til informasjonsmøte for foreldre- ansvar rektor Sende SMS/Frontermelding om stenging av skolen og henting av utstyr- ansvar rektor Pakke nødvendig utstyr fra skolen- ansvar rektor (egen liste) Føre lister over at barna har hentet utstyr og forlatt, samt kvittere for hvor familien draransvar rektor Rekvirere varebil for transport av PCer og læremateriell til Tromsø- ansvar rektor Føre lister over tilgjengelig personell, samt kvittere for hvor personellet- ansvar rektor Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Bedriften informerer etter behov ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/interninstrukser/internkontroll Merknader/vedlegg: 23 Side 78

79 Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Lyngsdalen oppvekstsenter Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå. Konsekvenser: Flytting av skoler og barnehager Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen i Lyngen kommune Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Lyngsdalen oppvekstsenter og oppvekstsjefen Handling: Flytting av tjenesten Lyngsdalen oppvekstsenter til Tromsø kommune Sette stoppdato for skoledrift ansvar oppvekstsjefen Kontakt med Tromsø kommune- ansvar oppvekstsjefen Rekvirere lastebil for eventuell flytting av pulter og stoler- ansvar oppvekstsjefen Innkalle til informasjonsmøte for foreldre- ansvar rektor Sende SMS/Frontermelding om stenging av skolen og henting av utstyr- ansvar rektor Pakke nødvendig utstyr fra skolen- ansvar rektor (egen liste) Føre lister over at barna har hentet utstyr og forlatt, samt kvittere for hvor familien draransvar rektor Rekvirere varebil for transport av PCer og læremateriell til Tromsø- ansvar rektor Frakte data- og arkivmateriale til Eidebakken skole, 3.etasje- ansvar rektor Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Bedriften informerer etter behov ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/interninstrukser/internkontroll Merknader/vedlegg: 24 Side 79

80 Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Knøttelia barnehage Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå Konsekvenser: Flytting av skoler og barnehager Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen i Lyngen kommune Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Knøttelia barnehage og oppvekstsjefen Handling: Flytting av tjenesten Knøttelia barnehage til Tromsø kommune Sette stoppdato for barnehagedrift ansvar oppvekstsjefen Kontakt med Tromsø kommune- ansvar oppvekstsjefen Rekvirere lastebil for eventuell flytting av barnehagemateriell- ansvar oppvekstsjefen Innkalle til informasjonsmøte for foreldre- ansvar styrer Sende SMS om stenging av barnehagen og henting av utstyr- ansvar styrer Pakke nødvendig utstyr fra barnehagen- ansvar styrer(egen liste) Føre lister over at barna har hentet utstyr og forlatt, samt kvittere for hvor familien draransvar styrer Rekvirere varebil for transport av PCer og barnehagemateriell til Tromsø- ansvar styrer Frakte data- og arkivmateriale til Eidebakken skole, 3.etasje- ansvar styrer Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Bedriften informerer etter behov ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/interninstrukser/internkontroll Merknader/vedlegg: 25 Side 80

81 Iverksette sårbarhetsregulerende tiltak Solhov barnehage Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå Konsekvenser: Flytting av skoler og barnehager Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen i Lyngen kommune Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Solhov barnehage og oppvekstsjefen Handling: Flytting av tjenesten Solhov barnehage til Tromsø kommune Sette stoppdato for barnehagedrift ansvar oppvekstsjefen Kontakt med Tromsø kommune- ansvar oppvekstsjefen Rekvirere lastebil for eventuell flytting av barnehagemateriell- ansvar oppvekstsjefen Innkalle til informasjonsmøte for foreldre- ansvar styrer Sende SMS om stenging av barnehagen og henting av utstyr- ansvar styrer Pakke nødvendig utstyr fra barnehagen- ansvar styrer(egen liste) Føre lister over at barna har hentet utstyr og forlatt, samt kvittere for hvor familien draransvar styrer Rekvirere varebil for transport av PCer og barnehagemateriell til Tromsø- ansvar styrer Frakte data- og arkivmateriale til Eidebakken skole, 3.etasje- ansvar styrer Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Enheten informerer ansatte, samarbeidspartnere om egne tiltak. Regelverk/ referanser: HMS/interninstrukser/internkontroll Merknader/vedlegg: 26 Side 81

82 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Næringsliv Farenivå: Fastsettelse av beredskapsnivå oransje etter heving av farenivå. Konsekvenser: Stenging av bedrifter Beslutning om iverksetting: Det geofaglige miljøet har på bakgrunn av måleresultater besluttet farenivå oransje. Iverksettes (anmodning) av fylkesmann i samråd med fylkesberedskapsrådet og kommunen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Bedrifter Forsvaret/ sivilforsvaret/ heimevern Frivillige organisasjoner Handling: Flytte verdier/ miljøfarlig avfall ut fra bedrifter Informasjonsmøter med bedriftene Gjennomgå planverk Sikre miljøfarlig avfall tidlig i oransje fase Sikre verdier, flytte ut produksjonsutstyr, innbo, varelager m.m. til sikker lokasjon Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 27 Side 82

83 Forbered produksjonsstans, flytting av samfunnsfunksjoner og husstander Landbruk Farenivå: Iverksettes på moderat fare/høy fare (gul/oransje) Konsekvenser: (Synlighet og kostnad) Beslutning om iverksetting: Kommunal beslutning og beslutning om flytting av bønder i samråd med fylkesmann og politimester. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Forsvar/heimevern/ sivilforsvar Transportressurser etter forhåndsavtale Bønder Mattilsynet Nortura Handling: Innkalling av bønder til informasjonsmøte Klargjøre lån av fjøs i sikkert område i Ytre del av Lyngen Transport av for til dyrene (melkebøndene) Klargjøring av transport til dyrene Transport til forhåndsplanlagte lånefjøs Etablering av fórlager på Eidebakken, Kjosen, Storsteinnes Legge til rette for oppsamligsplass for sau, hest og ungdyr Informasjon: Fylkesmannen har overordnet ansvar for informasjon/koordinerer overordnet informasjon. Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: Avtale om leie av ledige fjøs jordleieavtale (er under utarbeidelse) 28 Side 83

84 Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak Kommunale bygg: Skoler og barnehager Farenivå: Iverksettes på farenivå oransje Konsekvenser: Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Lyngen kommune v/ teknisk drift Forsvar/ heimevern Handling: Stenging av skoler og barnehager Lukk/ steng alle vinduer Tett igjen ventiler/ åpninger Lås alle dører Steng av strøm/ vann Flytting av nødvendig inventar Informasjon: Kriseledelsen Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 29 Side 84

85 Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak Kommunale bygg: Rådhus/ ungdomsklubb/ bibliotek Farenivå: Gjennomføres på farenivå høy, eller etter egen vurdering Konsekvenser: Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Forsvaret/ sivilforsvaret Heimevern Handling: Stenging/ flytting av kommunale bygg Lukk / steng alle vinduene Tett igjen ventiler/ åpninger i bygget Lås alle dørene Steng av strøm og vann Flytt nødvendig inventar Informasjon: Kriseledelsen/ politi Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 30 Side 85

86 Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak kommunale bygg Kommunale bygg: Lyngstunet/ Solhov bosenter Farenivå: Gjennomføres på farenivå høy eller etter egen vurdering Konsekvenser: Beslutning om iverksetting: Kriseledelsen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater Frivillige organisasjoner Forsvar/ heimevern Handling: Stenging av Lyngstunet/ Solhov bosenter Kontroller at alle vindu er lukket (stengt) Tett igjen ventiler/ åpninger Lås alle dører Steng av strøm/ vann Flytting av nødvendig inventar Informasjon: Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 31 Side 86

87 Farenivå: Gjennomføres på farenivå oransje Konsekvenser: Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak Vannforsyning Beslutning om iverksetting: I samråd med fylkesmannen/ kriseledelsen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater (teknisk drift) Handling: Stenging av vann. Hovedkran for vannverket stenges Alle bygninger og UV anlegg sikres Strømen slås av til alle anlegg Informasjon: Kriseledelsen Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 32 Side 87

88 Farenivå: Gjennomføres på farenivå oransje Konsekvenser: Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak Avløpsanlegg Beslutning om iverksetting: Fylkesmannen i samråd med kriseledelsen Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Kommunale etater (teknisk drift) Handling: Sikring av avløpsanlegg. Sikringstiltak på slanavskillere Sikringstiltak på pumpestasjoner Slå av strømmen til alle bygg på avløpsanleggene Informasjon: Kriseledelsen Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: 33 Side 88

89 Farenivå: Iverksettes på slutten av farenivå oransje. Konsekvenser: Iverksetting av sårbarhetsreduserende tiltak Kommunale boliger Beslutning om iverksetting: Politimester beslutter evakuering Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Leietaker Handling: Varsel om evakuering Leietaker skal da Lukke vinduer Låse dører Påse at alle ventiler/ åpninger tettes Stenge vann/ strøm Informasjon: Lyngen kommune Regelverk/ referanser: Merknader/vedlegg: Leietaker må selv vurdere hva som skal tas med av innbo 34 Side 89

90 Farenivå: Iverksette på farenivå ekstrem fare (rød). Konsekvenser: Tiltaket er synlig og kostnadskrevende. Beslutning om iverksetting: Gjennomfør evakuering Kommune Politimester beslutter evakuering i medhold av politiloven. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Etater som har beredskapsrolle og som har utarbeidet planverk for evakuering. Handling: Politiet beslutter evakuering Varsel om evakuering sendes via o Radio o Internet o UMS o Tyfoner Den enkelte etat iverksetter handlinger for egen etat Evakuering av skoler og barnehager Evakuering av innbyggere i kommunen som oppholder seg og arbeider utenfor sikkerhetssoner, til forhåndsdefinerte samleplasser/permanente oppholdssteder. Brann og redning gjennomfører «hus og bedriftskontroll» i samarbeid med sivilforsvar/politi /forsvar «Registrering» av evakuerte Informasjon: Politimesteren har overordnet ansvar for informasjonen. Hver etat informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon/retningslinjer Regelverk/referanser: Politilovens 27. Merknader/vedlegg: 35 Side 90

91 Gjennomfør evakuering Befolkning under oppskyllingshøyde Farenivå: Iverksette på farenivå ekstrem fare (rød). Konsekvenser: Tiltaket er synlig og kostnadskrevende. Beslutning om iverksetting: Politimester beslutter evakuering i medhold av politiloven. Ansvarlig for gjennomføring/utførende etater: Etater som har beredskapsrolle og som har utarbeidet planverk for evakuering. Handling for Lyngen kommune 1. Informasjon til alle 2. Evakueringskommuner underrettes 3. Evakuering av skoler og barnehager 4. Evakuering av innbyggere i kommunen som oppholder seg og arbeider utenfor sikkerhetssoner til forhåndsdefinerte samleplasser/permanente oppholdssteder. Handling for personer i kommunen over oppskyllingshøyde 1. Personer som evakueres til samleplasser gjennomfører egen transport og registreres på samleplass 2. Evakueringskommuner underrettes 3. Transportplan iverksettes 4. Brann og redning gjennomfører «hus og bedriftskontroll» i samarbeid med sivilforsvar/politi /forsvar «evakueringsplakater» monteres/opprettes 5. Kommunal kriseledelse og politi oppretter registreringssystemer på samleplasser og «transportpunkter» ut fra evakueringsområder Informasjon: Politimesteren har overordnet ansvar for informasjonen. Hver etat informerer om egen virksomhet i samsvar med overordnet informasjon/retningslinjer Regelverk/referanser: Politilovens 27. Merknader/vedlegg: 36 Side 91

92 Side 1 av 73 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE 2013 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 92

93 Side 2 av 73 Innholdsfortegnelse: ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING 4 1. ETABLERING AV KRISELEDELSE 5 2. VARSLINGSLISTE 6 3. KRISELEDELSENS OPPGAVER 9 4. INFORMASJON EVAKUERING/INNKVARTERING PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE RESSURSOVERSIKT Redningsressurser (mannskap/utstyr) generelt Kommunalt personale Annet nøkkelpersonale Disponible lokaliteter for innkvartering, samlingssentra, forpleining o. lign KOMMUNALE FAGPLANER M.V. FOR KRISEHÅNDTERING DISTRIBUSJON AV PLANEN 19 Vedlegg 1: Nyttige telefoner, rasutsatte områder, ansvarsfordeling mellom off. instanser 20 Vedlegg 2: Skjema for periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms 23 Vedlegg 3: Loggskjema Lyngen kommune 25 Vedlegg 4: Informasjonsplan for krisesituasjoner 26 Vedlegg 4.1: Veiledende retningslinjer for informasjonshåndtering 31 Vedlegg 4.2: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger 32 Vedlegg 4.3: Pressemelding råd for utforming 34 Vedlegg 4.4: Pressemelding mal 35 Vedlegg 5: Overordna retningslinjer for beredskapsarbeidet i Lyngen kommune 36 Vedlegg 6: Enhetenes evakueringsplaner : Lyngstunet : Lenangen omsorgssenter : Solhov bo- og aktivitetssenter : Rødtoppen barnehage : Sør-Lenangen barnehage : Solhov barnehage : Knøttelia barnehage : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole : Eidebakken skole 66 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 93

94 Side 3 av : Lenangen barne- og ungdomsskole : Straumen skole 70 Vedlegg 7: Beredskapsplan Nordnes : Ros-analyse Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 8: Plan for atomberedskap 73 Vedlegg 9: Pandemiplan : Plan for massevaksinasjon 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 94

95 Side 4 av 73 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING LENSMANNEN I LYNGEN/ TROMSØ POLITIDISTRIKT/ LOKAL REDNINGSSENTRAL (LRS) FYLKESMANNEN I TROMS KOMMUNAL KRISELEDELSE KOMMUNALT BEREDSKAPSRÅD Har normalt ingen funksjon i en krisesituasjon, men etableres dersom kriseledelsen finner behov for det. ORDFØRER Tiltrer kriseledelsen for å holde seg oppdatert på situasjonen med tanke på uttalelser til presse/media om politiske konsekvenser. Har normalt ingen operativ funksjon. RASJONERINGSKONTOR INFORMASJONSTJENESTE EVAKUERING/INNKVARTERING PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJ. ENKELTE DRIFTSENHETER KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 95

96 Side 5 av ETABLERING AV KRISELEDELSE Når kriseledelse kan etableres: Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Fullmakter for kriseledelsen: Sted for etablering av kriseledelsen: Hvilke muligheter finnes for kommunikasjon: Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Endring ved omstilling til krig: når det har oppstått eller kan forventes å oppstå hendelser eller situasjoner som fører til at enkeltmenneskers liv og sikkerhet settes i fare, eller at materielle og kulturelle verdier kan skades eller gå tapt, eller ekstraordinær medieoppmerksomhet og/eller stort informasjonsbehov hos befolkningen med fare for at en informasjonskrise kan utløses og kapasiteten til kommunens alminnelige drift overstiges Rådmann eller hans stedfortreder SOM I ORDINÆRT DELEGERINGSREGLEMENT FOR IVARETAKELSE AV FOLKS LIV OG HELSE RÅDHUSET, LYNGSEIDET, MØTEROMMET I 1. ETG. (med mindre annet blir vurdert som mer hensiktsmessig ut i fra den aktuelle situasjonen) TELEFON, MOBILTELEFON, INTERNETT, TELEFAKS TROMS POLITIDISTRIKT, Operasjonssentralen (umiddelbart for å få bekreftelse på at varsel er mottatt/registrert også der) FYLKESMANNEN I TROMS ETTER MOTTATT VARSEL TAS I BRUK SÆRSKILT PLAN Andre opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: KRISEPLANEN UTARBEIDES I HHT. OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BEREDSKAPSARBEIDET, VEDTATT I K-SAK 26/01 OG DET TIL ENHVER TID GJELDENDE LOVVERK KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 96

97 Side 6 av VARSLINGSLISTE Navn Tlf. arbeid Mobil KRISELEDELSEN I LYNGEN KOMMUNE: Rådmann Leif Egil Lintho Avdelingsingeniør Kåre Fjellstad Kirkeverge Harry Hansen Oppvekstsjef Anette Holst Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll Økonomisjef Hilde Grønaas Leder teknisk sektor Viggo Jørn Dahle FYLKESMANNEN I TROMS: Fylkesberedskapssjef Per Elvestad Ass. fylkesmann Bård Magne Pedersen Fylkesmann Svein Ludvigsen TROMS POLITIDISTRIKT Lensmannen i Lyngen LEGE øyeblikkelig hjelp Kommunelege Harald Sola Lege Kristian Østvik Brannsjef Kåre Karlsen Ordfører Sølvi Jensen Leder Lyngen Næringsforening, Tor Petter Christensen ENHETER LYNGEN KOMMUNE: Lyngstunet: Torunn Odden Janne Elveslett Elin Wikbo Solhov bo- og aktivitetssenter: Leder Marit Olsborg Avdelingsleder Aud P Karlsen Leder aktivitetssenter Lise D Larssen Leder Solbakken Synnøve Simonsen Lenangen omsorgssenter: Leder: Elin Solvang Gøril K Lund Harrieth Myreng Rune Johansen KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 97

98 Side 7 av 73 Eidebakken skole: Leder Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg Lyngsdalen oppvekstsenter: Leder Herdis Larsen Nestleder Kirsten Bekkstrand Leder barnehage Ann-Kristin Eggen Line Eidet Lenangen barne- og ungdomsskole: Leder Gry Eliassen Bodil Larsen Kjell Ivar Robertsen Jule Lilleby Knøttelia barnehage: Leder Liss Grønnbakk Berit Langgård Irma Dahlhaug Kristin E. Larsen Solhov barnehage: Leder Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Sør-Lenangen barnehage: Leder: Angela Eriksen Margareth Eriksen Aina Jensen Rødtoppen barnehage: Leder: Marly Leonardsen Stine Kristiansen IKT: Svein Samuelsen Tord Corneliussen Dag Ove Hansen KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 98

99 Side 8 av 73 Ekstremvær fra full storm og oppover og atomvarsel: varsles via sms fra Fylkesmannen i Troms, direkte til rådmann Leif Egil Lintho ass. rådmann Hilde Grønaas avdelingsingeniør Kåre Fjellstad driftssjef/brannsjef Kåre Karlsen Fjellskred Nordnes Ved varsel om fjellskred fra Nordnes iverksettes beredskapsplan i hht. vedlegg 7. Den første som mottar varselet skal: vurdere og beslutte vanligvis i samråd med fylkesmannen hvorvidt kriseledelse skal etableres varsler i så fall de øvrige i kriseledelsen og evt. andre det kan bli bruk for i den gitte situasjonen, jfr. ressursoversikten i planens del 7. varsler ordfører Sølvi Jensen, tlf uten opphold kontakte Lensmannen i Lyngen (tlf ) (kontrollvarsling) Ved fare for intern krise i kommunens organisasjon, skal kommunen alene vurdere å iverksette deler av kriseplanen (se planens vedlegg 4) Varselet skal inneholde: Hvordan varsle: Opprette logg når 1. varsel mottas: Kort beskrivelse av situasjonen. Viderevarsling nøyaktig som mottatt varsel. Beskjed om møtested/-tid. via telefon eller mobiltelefon, hvis problemer konferer med LENSMANNEN ELLER POLITIETS NØDTELEFON. bruk fastsatt skjema (se vedlegg til denne planen) fram til dataverktøyet CIM erklæres tatt i bruk KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 99

100 Side 9 av KRISELEDELSENS OPPGAVER Oppgaver for kriseledelsen i kommunen: Kriseledelsen står vanligvis under kommando av lensmann/politi, men har også et selvstendig ansvar for ut i fra en vurdering av den gitte situasjon å beslutte og iverksette tiltak* for å hindre eller redusere skadeomfanget og/eller skadevirkningen ved den oppståtte situasjonen. Heri ligger følgende oppgaver: å innhente opplysninger og informasjon av betydning for situasjonen internt og eksternt å evt. be om bistand fra andre enheter som f.eks. hjelpekorps, sivilforsvar og heimevern. Slik bistand skal rekvireres i samarbeid med lensmann/politi å samordne, koordinere og prioritere ressursbruk og informasjon å informere kommunens egne ansatte/enheter å informere kommunens innbyggere (ofte etter avtale med lensmann/politi) å opprette og holde kontakt med lensmann, skadestedsledelse evt. LRS samt Fylkesmannen i Troms (samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben) å rapportere alle bevegelser/tiltak som iverksettes til lensmann/politi og evt. andre (skadestedsleder/lokal redningssentral (LRS), fylkesmannen o.a.) om mulig via dataverktøyet CIM. å føre logg over alle bevegelser/meldinger/tiltak på fastsatt skjema (se vedlegg til denne planen) fram til dataverktøyet CIM erklæres tatt i bruk å avgi periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms (se vedlegg til denne planen) å gjennomføre situasjonsbrief overfor kriseledelse og berørte enheter i nødvendig utstrekning å erklære opphør av kriseledelse (overgang til normal/tilnærmet normal drift) å foreta/initiere evaluering internt og eksternt (kriseledelse, berørte enheter og andre *Tiltak som kan være aktuelle: Å iverksette kriseinformasjonsplan, se pkt. 4 og vedlegg 4. Å iverksette evakuerings-/innkvarteringsplan (planens del 5) Å be psyko-sosial støttegruppe vurdere behovet for etablering og iverksetting av tiltak (planens del 6) Å disponere bygn. for innkvartering, forpleining, samlingssted for pårørende (skjermet for pressen) Å omdisponere kommunens personalressurs Å sikre og/eller prioritere vann- og strømforsyning Å rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg Å beskytte miljø og kulturelle verdier Å rydde et skadested Å yte bistand til rasjoneringsansvarlige på forespørsel Å gjennomføre reguleringstiltak Å yte bistand på andre områder på anmodning KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 100

101 4. INFORMASJON Side 10 av 73 Kriseinformasjonsplanen i vedlegg 4 skal være grunnlaget både for kriseledelsen og informasjonskontoret dersom dette blir opprettet. Målsetting for informasjon i en krisesituasjon: Informasjon i krise eller for å forebygge krise skal utøves pro-aktivt, hurtig og korrekt slik at den ivaretar behovene til Kommunale organer Rammede (for eksempel skadde, overlevende, evakuerte) Pårørende Befolkningen generelt Presse og media Andre berørte organer Kriseledelsens informasjonsansvarlige er: Telefon Mobiltlf. Arb. faks. Hilde Grønaas Stedfortreder Anette Holst Informasjonsansvarliges oppgaver: Varsle informasjonskontorets leder om at informasjonskontor skal opprettes. Være kontaktledd mellom kriseledelsen og informasjonskontoret. Holde informasjonskontoret oppdatert om krisens utvikling. Formidle frigitt informasjon fra kriseledelsen til informasjonskontoret. Formidle innhentet informasjon eller vurderinger av publikumssituasjonen fra informasjonskontoret til kriseledelsen. Holde ordfører informert og oppdatert om situasjonen. Gi informasjon til publikum/pårørende/media etter oppdrag fra kriseledelsen Gi mediene informasjon om pressekonferanse, distribuere pressemeldinger fra kriseledelsen. Informasjonskontorets ledelse og personell: Arb.dir. Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Bjørg Skogvang Stedfortreder: Lillian Larsen Øvrig personell Se kriseplanens del 7 Ressursoversikt. Informasjonskontorets oppgaver: Se kriseinformasjonsplanen i vedlegg 4. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 101

102 Side 11 av EVAKUERING/INNKVARTERING Plan for evakuering/innkvartering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen/andre kommuner til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Harry Hansen Kåre Fjellstad Viggo Jørn Dahle STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING (SE PKT. 7): RÅDHUSET, LYNGSEIDET, 1. ETG., (med mindre annet blir vurdert som mer hensiktsmessig ut i fra den aktuelle situasjonen) Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Teknisk drift (kommunen) Nord-Hålogaland HV 16, Nord-Troms Heimevernsområde HV Evt. grendelagene AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: hos evakuertes pårørende, besluttes forøvrig av kriseledelsen (se ressursoversikten, denne planens del 7) Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Anslå/skaffe oversikt over den tid man har til rådighet for gjennomføringen. 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor/oppholder seg der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres m.m. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Sørge for at et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining m.m. 6. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 7. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 8. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 9. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.m. 10.Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 11.Gi løpende informasjon til kriseledelsen om gjennomføring og evt. behov for ytterligere bistand. ANDRE OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EVAKUERINGS- /INNKVARTERINGS- PLANLEGGING: Situasjonen vurderes nøye i samarbeid med andre instanser (NGI, politi og lignende) før evakuering iverksettes. Tilgjengelige ressurser kan være disponert av LRS/ skadestedsledelse. Alternative løsninger må muligens tas i bruk. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 102

103 Side 12 av PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE Når kan det være aktuelt å etablere støttegruppen: Støttegruppen kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskolleger, naboer osv. i tillegg til det den kommunale helsetjenesten kan tilby med sitt ordinære apparat. Støttegruppen bør være et supplement og/eller et alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen. Støttegruppen må sjøl vurdere om det er behov for at gruppen etableres og iverksette tiltak, eller om kommunens ordinære hjelpeapparat på området vil kunne tilby nok hjelp. Støttegruppen i kommunen består av: Leder: Rådgiver Magnhild Grønvoll Nestleder: Kommunelege I Psykiatrisk sykepleier Øvrige: Helsesøster, prest, (og evt. annet helsepersonell/sosialpersonell se denne planens del 7) Varslingsliste: Telefon jobb Navn Sentralbord Direktenr. Mobiltlf. Telefon priv. 1. Rådgiver Magnhild Grønvoll Komm.lege I Carol Pascoe, Lyngseidet Psyk. sykepleier Ingvild Grønvoll, / Furuflaten Helsesøster Hilde A. S. Valø, Kjosen Sogneprest Gunnar Bråthen, Lyngseidet * *Beredskapstelefon for prestene i Nord-Troms prosti: (hvis Bråthen ikke nås). Det første gruppemedlem som mottar varselet skal: Vurdere vanligvis sammen med et annet gruppemedlem hvor mange av teamets medlemmer som skal involveres og innkalle disse. (Vanligvis skal det innkalles flere enn man i første omgang mener det er bruk for.) Støttegruppen skal etableres: Sted: Lyngstunet, Lyngseidet eller der det måtte passe ut i fra den aktuelle hendelsen og hvorvidt medlemmene er direkte aktiv i å yte hjelp. Finn lokaler hvor rammede og/eller pårørende ikke utsettes for unødvendig press fra omgivelsene. Telefon: Telefaks: Utstyr: telefon, mobiltelefon, PC, e-post/internett/intranett, kopimaskin Med hvem er det inngått avtaler for å få profesjonell hjelp som kommunen ikke sjøl besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig? krisepsykiatrisk team UNN / akutteamet poliklinikken UNN Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 103

104 Side 13 av 73 Andre opplysninger om støttegruppen ved ulykker/katastrofer i fred: Gruppens arbeid samordnes i nødvendig grad med evt. andre iverksatte tiltak i hht. blant annet Katastrofeplan for helsetjenesten Smittevernplan/pandemiplan Atomberedskapsplan Beredslapsplan Nordnes (kriseplanens vedlegg 5) Støttegruppens oppgaver: 1. Vurdere om psykososial eller psykiatrisk hjelp/støtte skal gis. 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Rekvirere hjelp utenfra 5. Sette i verk og gjennomføre tiltak 6. Holde evt. kriseledelse og informasjonstjeneste informert i nødvendig utstrekning (herunder be kriseledelsen om evt. å finne lokaler for samlingssted for pårørende) 7. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 8. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 9. Vurdere om det er behov for felles markering 10. Aktivisere sosialt nettverk 11. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp 12. Tilrettelegge for selvhjelp normalisering 13. Når hendelsen er over foreta evaluering og rapportere til kommunens kriseledelse KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 104

105 7. RESSURSOVERSIKT Side 14 av Redningsressurser (mannskap/utstyr) generelt Behov ambulansetransport sjøveien mulighetene for å bedre beredskapen for akutt Anleggsmaskiner brann/brannvernmateriell evakuering fra utsatte områder (bistand) Forebyggende redningsarbeid forpleining/storhusholdning fremskaffe nødvendig forpleining eller annen forsyningsstøtte informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler (informasjon til publikum via media skjer gjennom eller etter avtale med lensmann/politi evt. brannsjef som skadestedsleder) Utstyr/mannskap disponeres av: forsvaret, fergerederi, brannbåt (ikke båre), fiske-/fritidsbåter (private), tilgjengelig kaianlegg Fylkesmannen i Troms (oversikt) Lundvoll Maskin, Johansen Transport, bønder (eks. via grendelagene) brannsjefen hjelpekorps, heimevern, lag/foreninger Sivilforsvaret, FIG-gruppene Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngseidet Gjestegård, Stigen Vertshus, Lenangen omsorgssenter, Lyngen Havfiske & Tursenter (Lenangen) grendelagene, heimevernet lensmannen, heimevernet, Troms fylkeskommune v/samferdselsetaten, hjelpekorps kriseledelsen informasjonsansvarlig innkvartere forulykkede eller redningsmannskaper hoteller/overnattingssteder, kommunale institusjoner, skolene, private (evt. via grendelag), forsamlingshus, heimevernet, innkvarteringsnemnder, tilflyttingsnemnd kraftforsyning, strømleveranser lysanlegg medisiner mattilsyn/laboratorium Nødstrømsaggregat rasjonerings- og reguleringstiltak Redningsarbeid generelt samband sanitet snøbrøyting søke-/leteutstyr tekniske anlegg (skader på kommunikasjoner og andre anlegg) (herunder kommunale veier, kaianlegg og landingsplasser, vannforsyning, avløp) telefonisk bistand til publikum telenettet transport (bandvogner, ski, pulker, båter mv) vurdering av snøskredfaren Troms Kraftforsyning heimevern, Lundvoll Maskin, Hjelpekorps lege veterinæren Lyngseidet Fylkesmannen i Troms (oversikt) rasjoneringskontoret Sivilforsvaret, FIG-gruppene (Skibotn, Nordreisa) Lensmannen, brannvesenet, hjelpekorpsene, heimevernet, evt. fiskebåter m/vhf osv. hjelpekorps, heimevern, lege kommunens tekniske drift, Lundvoll Maskin, Johansen Transport, bønder (eks. via grendelagene) hjelpekorps, heimevern vegvesenet, kommunens tekniske drift, Lundvoll Maskin, Johansen Transport kommunens sentralbord, skoler Telenor Lyngstunet/ Ventelo hjelpekorps, heimevern, scooterforeninger, båteiere (private) NGI (Norges Geotekniske Institutt) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 105

106 7.2 Kommunalt personale Side 15 av 73 Alle kommuneansatte kan i en krisesituasjon bli beordret av kriseledelsen til å betjene hvilken som helst funksjon som kriseledelsen finner nødvendig. Kontaktes via telefon, se telefonliste som finnes på servicekontoret eller på opplysningssider på internett (inkl. kommunens hjemmeside, under kontakt ). Følgende personer må imidlertid påregne å bli utkalt til å utføre arbeid i tilknytning til: Funksjon/person: Informasjonstjeneste: Konsulent Inger-Helene B. Isaksen Sekretær Eva Holm Sekretær Åse Henriksen Sekretær Tone Lyngdal Sekretær Ellinor Larsen Sekretær Tove Nilsen Sekretær Monika Skogvang Sekretær Inger-Lise Jensen Frakt, transport, forsyning: Jordbrukssjef Even Kristiansen Næringssjef Svein Eriksen Støttegruppen: Legene Psykiatrisk sykepleiere/psykiatritjenesten Helsesøstrene Evt. annet ledig helse-/omsorgs-/sosialpersonell Legesekretærene v/ leder Sissel Forfang tlf Privat adresse/bosted: Øvre Jensvoll, Lyngseidet Ørnes Skinnelv Strandveien, Lyngseidet Karnes Øvergård Sommarsetveien, Lyngseidet Sjåberg Sommarset, Lyngseidet Årøybukt Lyngstunet, Lenangen og NAV Hjemmetjenesten: Mobil hjemmetjenesten Furuflaten Mobil hjemmetjenesten Lyngseidet Mobil hjemmetjenesten Koppangen Mobil hjemmetjenesten Svensby Hjemmetjenesten Ytre Lyngen / Teknisk: Vedlikeh. Alf (kelner) Karlsen Øvre Jensvoll, Lyngseidet Maskinfører Leif Otto Brattsti Sommarset, Lyngseidet Vaktmester rådhus, Willy Wikbo Solbakken, Lyngseidet Vaktmester Solhov bo-/akt.senter, Asbjørn Sørensen Karnes Vaktmester Eidebakken skole, Kjell Gunnar Mackay Solbakken, Lyngseidet Vaktmester Lyngstunet, Knut Osvaldsen Kvalvik Vaktmester Lyngsdalen oppv.senter, Jan E. Langgård Furuflaten Vaktmester Lenangen skole, Tor Eriksen Sør-Lenangen Vaktmester Lenangen oms.senter, Rune Johansen Eidstrand, Nord-Lenangen Vaktmester Lyngstunet, Svein Arne Utsi Pollen Feier Odd-Harald Grøtterud Sommarset, Lyngseidet KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 106

107 7.3 Annet nøkkelpersonale Side 16 av 73 KONTAKTPERSON FOR LENANGEN-OMRÅDET Beredsk.tlf. Priv. Freddy Kviteberg, Sør-Lenangen BYGDEUTVALG/GRENDELAG Utvalg/lag Leder/kontaktperson Telefonnr Furuflaten Bygdeutvalg Lars Tore Larsen Jægervatn/Lattervik bygdeutv. Anette Mælen Lenangsøyra bygdeutvalg Sivertsen Jann S Lyngseidet bygdeutvalg Bente Rognli Nord-Lenangen grendelag Almar Simonsen Oksvik bygdeutvalg Vigdis J. Osvaldsen Rottenvik Bygdeutvalg Trond Ivar Jørgensen Skinnelv/Koppangen bygdeutv. Hermod Strand Svensby utviklingslag Svein Jakobsen Sør-Lenangen grendelag Stine Kristiansen BEREDSKAPSRÅDET Ordfører, rådets leder Sølvi Jensen Rådmann Leif Egil Lintho Leder av teknisk sektor?? Kommunelege I Arne Haugstad Rådmannens stab Hilde Grønaas Brannsjef Kåre Karlsen Lensmannen i Lyngen, 1 repr. Lensmann Øystein Nilsen Forsvaret HTSY (tidl. Skjold??? garnison?) Nord-Troms Heimevernsområde Bernt Olav Johansen Lyngen R. K. hj.korps, 1 repr. John Arne Lundvoll Norsk Folkehjelp, 1 repr. Freddy Kviteberg ANDRE: Tlf.nr. arbeid Tlf.nr. privat Troms Kraft vakttelefon etter kontortid Telenor (Gunder Jensen, ref. Fylkesmannen i Troms) NAV: Ann Elise Lyngdal: Reidar Jensen stedfortreder Mattilsynet, distriktssjef Torkjell Andersen, Storslett KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 107

108 Side 17 av Disponible lokaliteter for innkvartering, samlingssentra, forpleining o. lign. Bygning/kontaktperson: Tlf. arbeid: Tlf. priv. mobiltlf. Området Lyngseidet Polleidet: Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngseidet Eidebakken barne- og ungdomsskole, Lyngseidet Knøttelia barnehage, Lyngseidet Lyngseidet ungdomsklubb, Lyngseidet Lyngenhallen, Lyngseidet v/vaktmester Skytterhuset, Lyngseidet v/hv, Bernt Olav Johansen Lyngen (gamle) sykehjem, Lyngseidet Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet Stigen Vertshus, Lyngseidet Solhov barnehage, Solhov Solhov folkehøgskole v/oddbjørn Forfang Oksvik forsamlingshus v/ Per Samuelsen Geitnes, Karnes v/lyngen Karnes IL, Leif Erik Holm Røde Kors-huset, Kvalvik v/john Arne Lundvoll Polleidet, v/ Leder Lyngen Karnes IL Lyngen kirke, Lyngseidet v/sognepresten Sørheim Brygger Furuflaten: Lyngsdalen oppvekstsenter Furustua AL v/ Maghild Grønnvoll Stigen Koppangen: Rottenvik Grendehus A/L v/trond Ivar Jørgensen Fastdalen skole v/hermod Strand Koppangen brygger v/gunnar Fagerborg Svensby Jegervatn Selnes: Tindevangen grendehus v/leif Jarle Bårdsen Svensby Tursenter v/inge Storsteinnes Jegervatn grendehus v/jan Tore Aronsen Selnes kapell v/sognepresten Lenangsøyra: Bygdetun Grendehus A/L v/svein Tore Olsen Lenangsøyra kapell v/sognepresten Sør-Lenangen: Lenangen barne og ungdomsskole Sør-Lenangen barnehage Nord-Lenangen: Lenangen omsorgssenter Lyngen Havfiske & Tursenter AS Rødtoppen barnehage Lyngstuva spk s klubbhus Straumen private skole Nord-Lenangen bedehus v/sognepresten KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 108

109 Side 18 av KOMMUNALE FAGPLANER M.V. FOR KRISEHÅNDTERING Det finnes fagplanverk for krisehåndtering som dekker de avdelingene i kommunen hvor det anses nødvendig å ha slik planverk (f.eks. skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap vannforsyning osv.) Fagplanene bør inneholde blant annet oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise. Lyngen kommune har disse fagplanene: Plan for atomberedskap (ephorte sak 2009/4118-4) Pandemiplan Skolenes beredskapsplaner Barnehagenes beredskapsplaner Dessuten er det utarbeidet o Beredskapsplan for fjellskred Nordnes (interkommunal) som følger denne kriseplanen som vedlegg 7. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 109

110 9. DISTRIBUSJON AV PLANEN Side 19 av 73 Planen m/vedlegg fordeles til følgende ledd i og utenfor kommunen: Kriseledelsen i kommunen Ordfører og varaordfører Ledere og fast personell i informasjonstjenesten evakuering/innkvartering psyko-sosial støttegruppe Kommunens beredskapsråd/de instanser som der er representert Tromsø politidistrikt Lensmannen i Lyngen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (må selv videre til akutteamet poliklinikken, Krisepsykiatrisk team, ambulansene i Lyngen o.a.) Statens vegvesen Troms, Tromsø trafikkdistrikt Fylkesmannen i Troms, samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Kommunens enhetsledere NVE Region Nord Troms Kraft AS Det forutsettes at lederne av de ulike ledd informerer underordnet personell og gir nødvendig innføring i planen. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 110

111 Side 20 av 73 Vedlegg 1: Nyttige telefoner, rasutsatte områder, ansvarsfordeling mellom off. instanser Nyttige telefoner POLITI/LENSMANN LENSMANNEN I LYNGEN, SKIBOTN FAKS TROMS POLITIDISTRIKT (be om operasjonsleder!) FAKS NØDTELEFON 112 LEGE ØYEBLIKKELIG HJELP DAG/NATT/HELG LEGEKONTORET / 72 NØDTELEFON 113 BRANN BRANNVAKTA I TROMSØ NØDTELEFON 110 VEGOPPLYSNINGER STATENS VEGVESEN, VEGTRAFIKKSENTRALEN (døgnbemannet) LOKALE BRØYTESJÅFØRER: FV 91 Lyngseidet Svensby: FV 868/FV 311: Pollfjell-tunnelen Lyngseidet - Koppangen: FV 868: Pollfjelltunnellen - Oteren: FV 91/FV 313,312 og 314 Svensby Lenangsøra (via Ravik/Lattervik): FV312: Krysset i Botn Russelv: Alle kommunale veger i Lyngeidet sentrum : Tor Johnny Lundvoll/Torbjørn Berg (TJL) (TB) SAMFERDSEL (OFFENTLIG PERSONTRANSPORT) Troms fylkeskommune, miljø- og samferdselsetaten VÆRET VÆRMELDINGEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI), Oslo NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIR. (NVE), Narvik RADIO/MEDIA NRK-TROMS (fax) SKJERVØY NÆRRADIO HTSY (Skjold garnison) FYLKESMANNEN I TROMS, fylkesberedskapssjef Tlf og varslingsnr. Fax Tilgjengelig 24 timer i døgnet Mob.tlf Mob fax KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 111

112 Side 21 av 73 Rasutsatte områder (avhengig av vær/vindretning) VEDLEGG 1 (s. 2) Basert på: Dokumentasjonshenvisning Tilgjengelig i kriseledelsen hos 1. Rapport fra NGI om skredkartlegging dat planlegger 2. Prosjektet Nordnorsk skredovervåking, kontinuerlig planlegger oppdatering 3. Evakueringsordre de siste årene nøkkelpersoner Bebodde områder: Oversiktene er IKKE fullstendig, må kompletteres av evakueringsledelsen og vurderes i det enkelte tilfelle. Områder Russelv, Nord-Lenangen 1 Lenangsstraumen, Straumen N, Nord-Lenangen 1, 2 Lenangsstraumen, Straumen S, Nord-Lenangen: 1, 2, 3 Kjosen 1, 2,3 Stigen, Lyngseidet 1, 2, 3 Furuflaten, nord for Lyngsdalselva 1, 2 Dokumentasjonshenvisning Vegstrekninger: FV 91 FV 868 FV 868 FV 311 ved Ura i Kjosen, betraktelig redusert risiko etter utbedringer ved Pollfjelltunnelen, tunnelåpninga sør (mot Furuflaten), noe redusert risiko etter utbedringer mellom Furuflaten Oteren, noe redusert risiko etter utbedringer Stigen like nord for Lyngseidet mot Koppangen For fjellskred fra Nordnes, se beredskapsplanen i vedlegg 4. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 112

113 Ansvarsfordeling Side 22 av 73 VEDLEGG 1 (s. 3) Kommunen: Kriseledelsen skal lede og samordne kommunal virksomhet som ikke ivaretas av Lokal redningssentral (LRS). Dette omfatter særlig yte omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger (medisinsk nødhjelp, krisepsykiatri og sorgarbeid) bistå med evakuering fra utsatte områder innkvartere forulykkede eller redningsmannskaper fremskaffe nødvendig forpleining eller annen forsyningsstøtte gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg (herunder kommunale veier, kaianlegg og landingsplasser) informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler (informasjon til publikum via media skjer vanligvis gjennom lensmann/politi evt. brannsjef som skadestedsleder) eller etter avtale med disse rapportere til overordnet instans om planlagte eller iverksatte tiltak eller behov (lensmann/politi, fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab) Yte annen bistand på forespørsel fra andre instanser. Andre instansers ansvar: Statens vegvesen: Fylkesveier Troms fylkeskommune: Samferdsel Troms Kraftforsyning: Kraftforsyningen Telenor (og evt. andre selskaper som Netcom): Telefonberedskapen Lensmann/politi: Overordnet ansvar totalt/skadestedsledelse Evakuering Innkvartering Forpleining Forsyning Informasjon til publikum via media Fylkesmannen: Samordner beredskapen innen hvert fylke. Overtar politiets oppgave i en beredskapssituasjon hvis situasjonen ikke lenger tilsier politiets bistand. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 113

114 Side 23 av 73 Vedlegg 2: Skjema for periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms Til Fylkesmannen i Troms, samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Rapporten sendes (kryss av): pr. brev: 9291 Tromsø som telefaks: e-post: KRISEPLAN REVIDERT 2012 Veiledning: Rapporten utarbeides/sendes kun etter nærmere beskjed fra fylkesmannen i den enkelte krisesituasjon. Det rapporteres bare om aktuelle punkter og bare der det er endringer fra forrige rapport. Veiledningene til de enkelte underpunkter er bare huskeliste/momentliste. Ved for liten plass, bruk tilleggsark. Situasjonsrapport fra Lyngen kommune. Dato og klokkeslett: 1. OVERSIKT OVER SITUASJONEN: Evt. momenter: (kun endringer fra forrige rapport): generell situasjonsbeskrivelse vurdering av situasjonen kommende døgn vurdering av tilført ressursbehov kommende døgn 2. TILTAK SOM ER IVERKSATT: KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 114

115 Side 24 av 73 VEDLEGG 2 (s. 2) 3. TILTAK SOM VURDERES IVERKSATT: 4. ETABLERT BEREDSKAPSORGANISASJON: Evt. momenter (kun endringer fra forrige rapport): egen kriseledelse evt. organisasjonsendringer/-tilpasninger iverksatte tiltak 5. ANDRE OPPLYSNINGER: Evt. momenter (kun endringer fra forrige rapport): Info mot publikum/media Spørsmål knyttet til økonomi/jus Forhold tilknyttet kommunens ordinære ansvarsområde Skader på og trusler mot liv og helse Særskilte problemer som er oppstått eller fryktes å kunne oppstå Underskrift rapportansvarlig: KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 115

116 Vedlegg 3: Loggskjema Lyngen kommune Side 25 av 73 Føres så nøyaktig som mulig i forhold til utgående og inngående meldinger/henvendelser og beslutninger. KRISESITUASJON/-TILTAK I DAGENE AKSJONSLOGG ført av (navn): for tidsrommet: antall sider: Kryss av her: Melding/ henvend. Dato/ klokkeslett til fra Beslut ning Tekst KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 116

117 Side 26 av 73 Vedlegg 4: Informasjonsplan for krisesituasjoner 1 Målsetting for informasjon i en krisesituasjon: Informasjon i krise eller for å forebygge krise - skal utøves pro-aktivt, hurtig og korrekt slik at den ivaretar behovene til Kommunale organer Rammede (for eksempel skadde, overlevende, evakuerte) Pårørende Befolkningen generelt Presse og media Andre berørte organer 2 Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering: Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen har det overordnede ansvaret for at informasjon blir gitt og innhentet korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal så langt det er mulig følge vanlige kommandolinjer for meldinger i systemet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå enhetlig for mottageren. Informasjon skal komme fra den som har ansvaret. Informasjon skal bygge på klare fakta og dialog med omverdenen. Ingen skal uttale seg om årsakssammenheng og skyldspørsmål mens krisesituasjonen pågår. Ingen skal gi personlige opplysninger om (angivelig) involverte/skadede personer eller pårørende, skadeomfang eller lignende. All informasjon til evt. pårørende overlates til politiet eller den politiet utpeker (unntatt ved interne kriser). Det er utarbeidet VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSHÅNDTERING for ulike typer hendelser, se vedlegg Informasjonsansvarlig: Skal sitte i kriseledelsen. 3.1 Informasjonsansvarliges oppgaver Varsle informasjonskontorets leder om at informasjonskontor skal opprettes. Være kontaktledd mellom kriseledelsen og informasjonskontoret. Holde informasjonskontoret oppdatert om krisens utvikling. Formidle frigitt informasjon fra kriseledelsen til informasjonskontoret. Formidle innhentet informasjon eller vurderinger av publikumssituasjonen fra informasjonskontoret til kriseledelsen. Holde ordfører informert og oppdatert om situasjonen. Gi informasjon til publikum/pårørende/media etter oppdrag fra kriseledelsen Gi mediene informasjon om pressekonferanse, distribuere pressemeldinger fra kriseledelsen. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 117

118 4 Opprettelse av informasjonskontor Side 27 av 73 Informasjonskontor for rammede, pårørende, publikum og medier opprettes og opphører etter beslutning av kriseledelsen. 4.1 Lokalisering av informasjonskontoret: Sted: Rådhuset, Lyngseidet (eller annet sted nært kriseledelsen) Telefon: E-postadresse: Telefaks: Utstyr: Radio, fjernsynsapparat, mobiltelefoner, telefax, kopi/skanner, PC m/internettoppkobling, videokonferanserom Informasjonskontorets ledelse og personell Arb.dir. Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Bjørg Skogvang Stedfortreder: Lillian Larsen Øvrig personell Se kriseplanens del 7 Ressursoversikt. Informasjonskontorets leder sørger for: etablering av informasjonskontoret, herunder innkalling av stedfortreder og tilstrekkelig annet personell etter kriseplanens del 7 Ressursoversikt. å etablere telefonsvartjeneste for publikum og evt. en egen for rammede/pårørende å fordele mannskapsressursene og arbeidsoppgavene på den mest hensiktsmessige måten etter krisetype og etter hvordan krisen utvikler seg. å bistå informasjonsansvarlig og kriseledelsen i vurderingen av hva man skal informere om og på hvilken måte. at kun frigitte opplysninger og informasjon kommer ut. Kriseledelsen/informasjonsansvarlige skal gi direktiver om dette. å formidle behov for debrifing blant informasjonskontorets ledelse og personell til kriseledelsen når krisen er over. Informasjonskontorets oppgaver 1 Aktivere kriseberedskapsmodus på kommunens hjemmeside og holde denne oppdatert så lenge krisen varer. 2 Betjene telefonsvartjeneste for publikum og evt. en egen for rammede/pårørende 3 Gi informasjon til befolkningen om situasjonen generelt og iverksatte tiltak farlige situasjoner som kan oppstå og hvordan de bør/må forholde seg helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon hvordan de kan bidra til at ytterligere skader unngås. 4 Etablere og holde løpende kontakt med media, bl.a.: Formidle viktig informasjon gjennom media (ikke gi intervju eller uttale seg). Overvåke hva som formidles via media og korrigere evt. feilmeldinger. Skrive pressemeldinger på vegne av informasjonsansvarlige. Tilrettelegge for kontakt mellom kriseledelsen/informasjonsansvarlige og media. Opprette og tilrettelegge for pressesenter på det sted/tid kriseledelsen bestemmer. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 118

119 Side 28 av 73 5 Henvise rammede og pårørende til lensmann/politi eller evt. opprettede krisetelefoner og evt. andre iverksatte hjelpetiltak. 6 Samle inntrykk om informasjonsbehovet ute blant befolkningen og rapportere videre til informasjonsansvarlig. 7 Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre til informasjonsansvarlig. 8 Bistå kriseledelsen i å informere kommunens ansatte om situasjonen. (Enhver av kommunens ansatte har rett og plikt til å informere sine brukere om forhold tilknyttet situasjonen som er av - eller vil få - betydning for brukeren innen eget ansvarsområde.) 9 Føre logg over kontakt med rammede, pårørende, media og andre hjelpeinstanser. 4.5 Informasjonsflyt Intern informasjon Denne følger så langt råd er de vanlige rutiner og kommandolinjer i kommunen, på hurtigst og mest hensiktsmessig måte og det må sikres rutiner for tilbakemeldinger på at informasjon er nådd fram. Ekstern informasjon Kriseledelsen skal selv: Holde direktekontakt med LRS, lensmann, fylkesmann og evt. andre sentrale aktører Gå direkte ut i mediene med informasjon. Holde informasjonskontoret og andre kommunale enheter oppdaterte Lede pressekonferanser Dette kan delegeres andre dersom kriseledelsen finner det hensiktsmessig. 4.6 Informasjonskanaler Informasjonsspredning. De informasjonskanaler som brukes vanligvis: Krisemodus på kommunens hjemmeside Facebook Opprettet telefonsvartjeneste i kommunen E-post Radio Fjernsyn Media forøvrig (avisene) Aktuelle media i kommunen: Radio/fjernsyn: NRK Troms Aviser: Nordlys, Framtid i Nord Andre måter for å spre informasjon i kommunen: Ved å oppsøke husstander (kurèr) Via postkasse Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved plakatoppslag, løpesedler Via radiosamband (må evt. avtales på forhånd) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 119

120 Side 29 av 73 Internt til kommunens ansatte benyttes vanligvis telefon, e-post, intranett og/eller møter med enhetsledere og annet berørt personale Informasjonsinnhenting Informasjonsinnhenting skjer vanligvis: via telefon, telefaks, e-post ved medieovervåking (radio, TV, tekst-tv, internett, aviser) gjennom opprettet kontakt til politi, LRS, kontaktpersoner i grendeutvalgene (se ressursoversikt, del 7 i kriseplanen) 4.7 Strategier for informasjonsspredning. Det er utarbeidet VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSHÅNDTERING for følgende hendelser (se kriseplanens vedlegg 4): 1. Ekstern påvirkning 2. Ledelse og personal 3. Produktfeil/negativ tjenesteytelse 4. Katastrofe på arbeidsplassen 4.8 Presse-/mediehåndtering. Hvem uttaler seg til presse/media: Informasjonskontoret når det gjelder å få ren informasjon og opplysninger ut til publikum Rådmannen eller informasjonsansvarlig om den aktuelle situasjonen Ordføreren eller varaordføreren om politiske vurderinger/konsekvenser Det er utarbeidet retningslinjer for: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger, se kriseplanens vedlegg 5 Utforming av pressemeldinger, se kriseplanens vedlegg 6 Eksempel på pressemelding, se kriseplanens vedlegg Pressesenter Etableres ved behov av informasjonsansvarlig og er et sted hvor presse/media evt. kan etablere seg og hvor kriseledelsen kan avholde pressekonferanser o.l.. Lokalet skal være adskilt fra samlingssted for rammende og/eller pårørende, der kriseledelsen er etablert og informasjonskontoret. Sted: Kommunestyresalen m.m., bibliotekbygget Telefon: Skal minimum utstyres med: Bord/stoler, PC m/internettoppkobling og utstyr for Powerpoint-framvisning, lerret, flipover, telefon, telefaks, kopimaskin. (Annet utstyr må vurderes ut i fra situasjonen, herunder tolketjeneste hvis utenlandske media) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 120

121 Side 30 av Informasjon til rammede og pårørende Dersom psyko-sosial støttegruppe er etablert, skal informasjon til rammede og pårørende koordineres med støttegruppas behov og hjelpetiltak (se kriseplanens del 6). Dersom denne ikke er etablert, følges vanlige informasjons- og henvisningsrutiner Informasjon etter krisen. Kriseledelsen beslutter nedtrapping og opphør for kriseinformasjon i samråd med informasjonskontorets ansvarlige og eventuelt psyko-sosial støttegruppe Annet aktuelt. FYLKESMANNEN I TROMS, fylkesberedskapssjef Tlf Fax Tilgjengelig 24 timer i døgnet Mob.tlf Mob fax Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved kriser: Viktige ressurs- og personellopplysninger, pkt. 7.2 VEDLEGG 1: nyttige telefonnumre VEDLEGG 3: SKJEMA FOR LOGGFØRING (også mal i EPHORTE) VEDLEGGENE KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 121

122 Side 31 av 73 Vedlegg 4.1: Veiledende retningslinjer for informasjonshåndtering For å oppnå best mulig informasjonshåndtering, innpass situasjonen i en av disse krisetypene og følg handlingene så langt som de passer. HENDELSE / KRISETYPE HANDLINGER Hvem sier hva hvilke kanaler til hvem med hvilken virkning/hensikt 1. Ekstern påvirkning 2. Ledelse og personal 3. Produktfeil/negativ tjenesteytelse Eks.: Naturkatastrofer (ras Eks.: Kommuneansatt Eks.: kommunen blir kjent flom, orkan o.l.) anmeldt for underslag, med at det er blitt gjort Katastrofebrann overgrepsmistanke, alvorlige feil overfor Sabotasje/hærverk personalkonflikt osv. tjenestemottaker, f.eks. i Olje- hjemmesykepleien, ved en /kjemikalieforurensning skole eller en ren Større svikt i saksbehandlingsfeil. elektrisitetsforsyningen Større svikt i tele-/data- o.a. kommunikasjonssystemer Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpssystemer Større ulykker (bil, fly, båt, tog) Eksplosjoner Rådmann etter avtale med lensmannen Hva har hendt, hvor, korrigere evt. feilopplysninger, iverksatte tiltak, hvordan folk skal forholde seg. Hjemmesiden, telefonsvartjenesten, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg (pressesenter!), husk evt. tolk. Berørte og pårørende, media, befolkningen generelt, evt. utenlandske turister, media (som målgruppe). Få ut korrekt info om situasjonen til rammede og pårørende, dempe frykt og/eller forordne handlinger/bevegelser for hjelp for publikum. Rådmann Fakta i saken, situasjonen så langt, hva har kommunen gjort, korrigere evt. feilopplysninger. Husk personalansvar, personvernet og hensynet til ansattes familier. personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg. ansatte, avdelinger, befolkningen generelt, media (som målgruppe). Å nå ut med korrekt info, at kommunen tar saken på alvor, oppfattes som seriøst forvaltningsorgan og ansvarlig arbeidsgiver. Rådmann eller enhetsleder Fakta i saken, hva gjør kommunen for å hindre gjentakelse, beklage/ legge seg flat, korrigere evt. feilopplysninger. brev, møte, personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg. Berørte og pårørende, ansatte, media (som målgruppe), befolkningen generelt, Å nå ut med korrekt info, at kommunen tar saken på alvor, oppfattes som seriøst forvaltningsorgan og ansvarlig arbeidsgiver. Dempe frykt for at slikt kan gjenta seg. 4. Katastrofe på arbeidsplassen Eks.: en eller flere av kommunens ansatte blir utsatt for arbeidsulykke, eksplosjon, ran, trusler, vold, brann. Rådmann (må konferere med lensmannen). Fakta i saken, situasjonen så langt, korrigere evt. feilopplysninger. Iverksatte tiltak (bl.a. hvordan folk tross hendelsen skal få de tjenestene de har krav på). Husk personalansvar, personvernet og hensynet til kolleger og familier. møte, personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg, hjemmesiden. Berørte og pårørende, ansatte, media (som målgruppe), befolkningen generelt. Å nå ut med korrekt info, vise medfølelse og omsorg for rammede og pårørende, berolige folk flest. Denne veiledningen kan ALDRI bli uttømmende. Hvordan situasjonen oppstår og/eller utvikler seg, vil innvirke på informasjonsbehovet til enhver tid. Ofte er det også slik at en situasjon ikke lar seg definere under bare èn type krise. Men jo mer vi har tenkt igjennom og bearbeidet det som er planlagt, jo større sjanse er det for at vi lykkes i det behovet som ALLTID vil oppstå i en krisesituasjon, nemlig IMPROVISASJON!!! KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 122

123 Side 32 av 73 Vedlegg 4.2: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger Generelt: Skaff deg gjerne kunnskap om og innsikt i medievirkeligheten, knytt kontakter til den. HUSK: det finnes ikke noe off the record i samtale med jorunalister. Møt media med en positiv holdning, de gjør sin jobb, vi gjør vår. Ta initiativ sjøl når du vet en sak er under oppseiling, ikke sitt og vent. Ikke dekk over dårlige nyheter, gå selv ut med dem før media finner dem. Husk: en dårlig nyhet blir aldri så dårlig at ikke rykter gjør dem enda dårligere. Husk at du kan mer enn journalisten om din sak. Stol på deg selv. A. Når media kontakter deg: 1. Noter journalistens navn og hvilke media vedkommende representerer. 2. Avklar i hvilken sammenheng samtalen/intervjuet skal brukes. 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken. 4. Presiser hva du selv kan uttale deg om, henvis evt. journalisten til den som kan gi svar eller gi beskjed om at du skal finne det ut. Følg opp saken slik at journalisten kommer i "trygge hender". 5. Gjør avtale om gjennomlesing/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 6. Be om å få komme tilbake innen minutter. Du kan også (hvis situasjonen og tiden tillater det): Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om. Be om å få spørsmålene skriftlig, gjerne pr. telefaks. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet. B. Før samtalen/intervjuet: 1. Husk at media er ditt viktigste talerør for å nå fram med informasjon. 2. Tenk på hvilket hovedbudskap du vil ha fram (hva har skjedd og hva vil bli gjort). 3. Tenk på hva du kan uttale deg om. 4. Tenk på hvilke mottakere du skal snakke til. 5. Konferer med andre i organisasjonen om evt. uklarheter. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 123

124 C. Når du kontakter media: Side 33 av Legg punkt B. foran til grunn. 2. Lag en pressemelding som sendes samtidig på faks eller mail til alle media i vårt område (se kriseplanen del 4 og vedleggene 6 og 7). 3. Hvis du inviterer til pressekonferanse, se kriseplanen del Hvis det ikke er tid til å gå ut med pressemelding, ta kontakt med det media som hurtigst vil nå ut til folk. D. Under samtalen/intervjuet: 1. Definer og legg vekt på hovedbudskapet. 2. Lytt til spørsmålene, omdefiner det hvis det bygger på feilopplysninger, gi korrekte og direkte svar. Få fram viktig informasjon selv om journalisten ikke spør ( bridging : svar på spørsmålet lag ei bru flett inn budskapet). 3. Snakk enkelt, tydelig og med overbevisning, unngå vanskelige ord. 4. Er det begått feil, innrøm det. 5. Snakk sant, lyv aldri. 6. Vær åpen. så langt det lar seg gjøre. 7. Vis medfølelse og ansvar (husk at mediene i først og fremst vinkler på følelser). 8. Skyld aldri på andre. 9. Hvis du ikke kan svare si det og begrunn hvorfor. Vet du ikke, så si det. Spekulèr aldri. 10.Uttal deg aldri om årsak, skyld eller ansvar så lenge en krisesituasjon pågår. 11.Bruk aldri formuleringen ingen kommentar. 12.Husk personvernet og evt. ditt ansvar som arbeidsgiver og ta hensyn til rammede og pårørende. 13.Vær saklig og høflig, ikke minst når du korrigerer feil. 14.Presiser at du gjerne vil at spørsmålene skal besvares på en samvittighetsfull måte. E. Du skal på TV: 1. Gjør om mulig forhåndsavtale, se punktene foran. 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt. Og sørg for å se det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. 4. Kom ikke med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare de korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Legg ellers punkt D. foran til grunn. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 124

125 Side 34 av 73 Vedlegg 4.3: Pressemelding råd for utforming En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkasting hva man vil ut med. Pressemeldingen skal sendes pr. telefaks og/eller til samtlige media i området. En dags utsendelse i postgangen er nok til at saken blir "for gammel". Hvis saken ikke er en "nyhet", kan du sende den i posten, gjerne sammen med fotografier og lignende. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med innledning på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene fra selve budskapet som skal inneholde: Hva har skjedd eller vil skje Hvem har gjort hva Hvordan Hvorfor Hvor og når? Pressemeldinger må alltid inneholde navn og telefonnummer på til kontaktperson slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. (Se vedlegg 7 - eksempel på pressemelding). En pressemelding skal aldri være større enn et halvt A4-ark. Skriv kort og konsist, i korte setninger og korte avsnitt. Pressemeldingen er en interessevekker, ikke noe mer. Skriv bare det aller viktigste og mest interessante, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Sjekk deadline, det er viktig at pressemelding kommer frem til redaksjonen i rett tid. Når man snakker om rett tid, varierer det litt fra hvilke media man snakker om. I avisredaksjoner er det en fordel at den kommer tidlig på dagen (mellom om morgenen er gunstig). I typiske ferieperioder er det erfaringsmessig større sjanser for å få dekning av saken. Radio og TV her deadlines oftere enn aviser. Her har man både morgen og ettermiddagsskift som håndtere nyheter. I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. Det er viktig at alle representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan man skape en god dialog mellom media og kriseledelsen. Det er viktig å huske at pressen er der kun for å gjøre en jobb. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 125

126 Lyngen kommune Side 35 av 73 Vedlegg 4.4: Pressemelding mal KRISELEDELSEN NRK Troms Nordlys Framtid i Nord PRESSEMELDING For nærmere opplysninger kontakt: Pressekonferanse: kommunestyresalen, Lyngseidet: Med hilsen Hilde Grønaas informasjonsansvarlig Det er opprettet døgnåpen telefonsvartjeneste på tlf. som rammede, pårørende og befolkningen kan henvende seg til. Ellers vil kommunens hjemmeside bli kontinuerlig oppdatert om utviklingen. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 126

127 Side 36 av 73 Vedlegg 5: Overordna retningslinjer for beredskapsarbeidet i Lyngen kommune OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BEREDSKAPSARBEIDET LYNGEN KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 17. APRIL 2001, K-SAK 26/01 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 127

128 Side 37 av 73 Innholdsfortegnelse: side 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJENE 3 2. ANSVARSFORDELING 3 Kommunestyret 3 Utvalgene 3 Beredskapsrådet 3 Kriseledelsen 4 Ordføreren 4 Administrasjonssjefen 4 3. MÅLSETTING FOR BEREDSKAPSARBEIDET 4 4. FOREBYGGENDE TILTAK Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) 4 Definisjoner: 4 Risiko 4 Sårbarhet 5 ROS-analyser 5 Målsetting for ROS-analyser 5 ROS-analysene skal omfatte Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS) 5 Definisjon 5 Målsetting 5 5. KRISEHÅNDTERING 5 Definisjoner 5 Kriser 5 Krisehåndtering 6 Kriseplan 6 Målsetting 6 Kriseplanens innhold 6 Kriseplanen må settes i sammenheng med 6 Forutsetninger for effektiv krisehåndtering 6 Kommunens oppgaver i en krisesituasjon 7 6. KVALITETSSIKRING 7 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 128

129 Side 38 av 73 OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR LYNGEN KOMMUNES BEREDSKAPSARBEID 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJENE Hensikten med retningslinjene er å informere, avklare, beskrive ansvarsfordeling og organisering (internt i kommunens organisasjon og også i forhold til andre instanser), definere noen begreper og angi mål for kommunens beredskapsarbeid og å sikre at beredskapsarbeidet settes inn i en helhetlig, kontinuerlig prosess. 2. ANSVARSFORDELING Stortinget har understreket: Det skal være minst mulig forskjell mellom freds- og krise-/krigsorganisasjonen Den som har ansvaret for en sektor i fred, skal også ha ansvaret for beredskapsforberedelsene i samme sektor. Beredskapshensyn skal integreres i den ordinære samfunnsplanleggingen. Kommunenes ansvar omfatter planleggingen for å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser samt håndtere kriser som oppstår (St.meld,nr ) Den totale beredskapen mot ulykker og katastrofer tar utgangspunkt i at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. De ordinære ansvarsforhold endres derfor normalt ikke i en krisesituasjon. Kommunestyret: Trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgavene som kommunen har ansvaret for Gi målsettingene for beredskapsarbeidet i kommunen Gi rammevilkår for utvalgene og administrasjonen til å nå ambisjonsnivået Utvalgene: Har ansvar for å kartlegge og iverksette forebyggende tiltak innenfor sine respektive ansvarsområder i hht. arbeids- og delegasjonsreglement. Beredskapsrådet (som består av representanter både fra kommunen og fra andre instanser): skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål (herunder gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold, finne felles løsninger og treffe avtaler om samarbeid) kan bistå administrasjonen under en krisesituasjon ved behov for samordning med andre kan gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan kan ta initiativ til beredskapsforberedelser andre oppgaver, som for eksempel brukes som styrings- eller referansegruppe i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderingen av beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 129

130 Side 39 av 73 Kriseledelse: Den organisasjon som etableres for å lede krisehåndteringen når en krise oppstår, jfr. pkt.5. Ordføreren: er leder for kommunens beredskapsråd har de beslutningsfullmakter som framgår av kommunens arbeids- og delegeringsreglement, forskrift om direktevalgt ordførers myndighet samt særlovgivningen (Krigsloven m.v.) Administrasjonssjefen eller den han/hun bemyndiger: er daglig leder for beredskapsarbeidet i kommunen har ansvar for at beredskapsarbeidet blir hensiktsmessig samordnet har ansvar for at beredskapsmessige hensyn blir tatt ved planlegging i kommunen, herunder ligger også ansvaret for gjennomføring av ROS-analyser har ansvar for at kriseplaner utarbeides og holdes ajour har ansvar for å etablere og lede kriseledelsen ved ulykker og katastrofer har de beslutningsfullmakter som framgår av kommunens arbeids- og delegeringsreglement også i en krisesituasjon har i en krisesituasjon fullmakt til overskride kommunens samlede driftsutgifter med inntil 0,1% for å ivareta folks liv og helse 3. MÅLSETTING FOR BEREDSKAPSARBEIDET Målet for kommunens beredskapsarbeid er å redusere sannsynligheten for at større ulykker, kriser eller katastrofer kan skje ved å kartlegge og iverksette forebyggende tiltak (senere kalt forebyggende tiltak) redusere skadevirkningene ved oppståtte ulykker, kriser eller katastrofer gjennom rask iverksetting av tiltak for krisehåndtering iflg. en på forhånd oppsatt kriseplan (senere kalt krisehåndtering) 4. FOREBYGGENDE TILTAK Det skal tas nødvendige beredskapsmessige hensyn ved all kommunal planlegging, utbygging og drift: Arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende skal vurderes i forhold til beredskapsmessige hensyn før disse kan godkjennes. Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som revideres hvert 4. år eller når dette er nødvendig av planmessige årsaker (langsiktig kommuneplan). Kommunen skal sørge for å følge opp de til enhver tid gjeldende tiltak i ROS-anlysen vedrørende utbygging, utbedring og anskaffelser. 4.1 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) Definisjoner: Risiko: Uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensen av uønskede hendelser. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 130

131 Side 40 av 73 Sårbarhet: Et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. ROS-analyser: Kartlegge risiko og sårbarhet som kan ramme større grupper av publikum eller også mindre grupper dersom risikoen er høy for de det angår. Målsetting for ROS-analyser: Føre til økt bevissthet om risiki og sårbarhetsfaktorer i kommunen. Øke forutsetningene for å kunne ta beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen. Bedre forutsetningene for kriseplanleggingen. Avklare behovet for kompetanseheving på viktige områder. Bedre samordning internt og eksternt. Ta hensyn til risiko og sårbarhet i planleggingen Unngå å bygge inn ny sårbarhet i samfunnet ROS-analysene skal omfatte Kartlegging av risiko og sårbarhet i Lyngen kommune som kan ramme større grupper av publikum eller også mindre grupper dersom risikoen er høy for de det angår innenfor områdene naturskade, trafikkulykker, brann, forurensning, kraftforsyning, telekommunikasjon og innenfor evt. andre områder hvor man finner behov for det. 4.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS). Definisjon: Ved utarbeidelse av kommunale planer (kommuneplan, handlingsprogram m/økonomiplan, diverse sektorplaner samt årsbudsjett) skal det tas hensyn til risiko og sårbarhet i kommunen som er kartlagt gjennom ROS. Målsetting: Ved planlegging av infrastruktur, bebyggelse og viktige samfunnsfunksjoner er det nødvendig å vurdere sikkerhet og beredskap i forbindelse med lokalisering, utforming og utrustning. Dette for å redusere risiko- og sårbarhetsfaktorene i kommunen (økt trygghet, driftssikkerhet) unngå å bygge inn ny sårbarhet i kommunen redusere behovet for særskilte krise- og beredskapstiltak 5. KRISEHÅNDTERING Definisjoner: Kriser er ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normal risiko og normal belastning og som kjennetegnes ved at det oppstår en situasjon som skjer relativt plutselig og ofte uventet er truende for mennesker og verdier ikke lar seg håndtere gjennom ordinære tiltak/organisasjonsapparat krever raske beslutninger og tiltak Eksempler på katastrofer/ulykker som kan resultere i/utløse en krise: Naturkatastrofer (orkan, flom, ras og lignende) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 131

132 Side 41 av 73 Katastrofebrann Sabotasje/hærverk Olje-/kjemikalieforurensning Større svikt i elektrisitetsforsyningen Større svikt i tele-/data- o.a. kommunikasjonssystemer Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpssystemer Større ulykker (bil, fly, båt, tog) Eksplosjoner Krisehåndtering er de beslutninger som gjøres og tiltak som iverksettes for å redusere omfanget og/eller skadevirkningene ved den oppståtte krisesituasjonen Kriseplan: En samordnet beskrivelse av hvordan kommunen vil håndtere en krise. Målsetting: For å sikre liv, helse, samfunnsviktige funksjoner og materielle verdier, begrense skadeomfanget og bringe krisen til opphør, skal kommunen skal være forberedt på raskt å kunne iverksette tiltak når krise har oppstått. Kommunen skal ha et ajourført og øvet kriseplanverk som skal gjøre kommunen i stand til raskt å håndtere en oppstått situasjon på en best mulig måte. Kriseplanens innhold: Kriseplanen skal minimum inneholde oversikt over: Når skal planen vurderes tatt i bruk Kriseledelsen (myndighet, ansvar, oppgaver, etablering, personell) Informasjonsplan Evakueringsplan Varslingslister Ressursoversikt Loggskjema Etter hvert ROS-analyse Kriseplanen må settes i sammenheng med: evt. kriseplaner på avdelingsnivå funn i ROS-analysen og det forebyggende arbeidet generelt i kommunen andre instansers/etaters kriseplaner (eks. Statens vegvesen, Statens forurensingstilsyn, Statens strålevern o.a.). Forutsetninger for effektiv krisehåndtering: Klare ansvars- og myndighetsforhold Erfaren/kompetent kriseledelse System for samarbeid og beslutningsstøtte Disponibelt krisehåndteringsverktøy og ressurser forøvrig Gode kommunikasjons- og sambandssystemer Minst mulig forskjell mellom normal- og kriseorganisasjonen Fleksible og effektive planer En god informasjonsberedskap ROS-analyser og kriseplaner innenfor områder bestemt av kommunestyret Vektlegging av erfaring fra kriser og/eller øvelser KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 132

133 Side 42 av 73 Kommunens oppgaver i en krisesituasjon: Opprette kontakt med og forholde seg til krav som stilles av lensmann/politi eller fylkesmannen (hvis fylkesmannens beredskapsmessige samordningsansvar iverksettes) Informasjon om situasjon og forholdsregler (må samordnes med LRS/skadestedsleder/ politi/fylkesmann) Ta hånd om skadde personer Omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger Bistand ved evakuering Innkvartering Forpleining og forsyning til redningsmannskaper og/eller forulykkede Sikre næringsmidler Regulerings- og rasjoneringstiltak Rette opp skader på kommunikasjoner og annen infrastruktur Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet Verne om kulturelle verdier 6. KVALITETSSIKRING Beredskapsarbeidet skal kvalitetssikres ved at det følger kommunens prosedyrer for internkontroll. Det skal herunder etableres rutiner som sikrer at kommunens beredskap blir integrert i kommuneplanens ulike deler og i eventuelle øvrige virksomhetsplaner ROS-analyse inngår som premiss ved utarbeidelse av arealplaner, reguleringsplaner og sektorvise handlingsprogrammer risiki som ikke kan knyttes til en bestemt sektor/avdeling blir fulgt opp i handlingsprogrammet investeringer og driftsutgifter forbundet med beredskap tas opp i økonomiplanen og årsbudsjettet samlet rapport om kommunens beredskap og evt. kriser tas inn i kommunens ordinære årsrapport kommunens beredskapsråd, snarest mulig etter at en krise er over, foretar evaluering av krisestabens og samarbeidende organers arbeid under krisen formannskapet eller evt annet ansvarlig utvalg, snarest mulig etter at en krise er over, forelegges rapport om krisens karakter og virkninger, krisestabens arbeid og de økonomiske følgene for kommunen kommmunens kriseplaner gjennomgås og revideres hvert 2. år kommunens kriseplaner korrigeres/ajourføres kontinuerlig, minimum en gang årlig kommunens kompetanse innen krisehåndtering økes gjennom øvelser og opplæringstiltak og/eller gjennom kommunens egenerfaring ved faktiske kriser KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 133

134 Vedlegg 6: Enhetenes evakueringsplaner 6.1.: Lyngstunet Side 43 av 73 PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngstunet helse- og omsorgsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 56 pasienter, dagtid ansatte, kveldsvakt 12 og nattevakt 4 ansatte. 1 vaktmester og 4 renholdere. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Arb.dir. Mobiltlf. E-post adresse Torunn Odden Janne Elveslett Elin Wikbo Inger N Grønvoll Knut Osvaldsen STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Ansatte og pårørende, Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Teknisk drift (kommunen) Lenangen omsorgssenter, UNN, Tromsø kommune Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Lenangen omsorgssenter kan ta imot 10 pasienter fra sykehjemsavdelingen som ikke er mobile. 5 personale følger med disse. 2. Evakueringen må skje i ambulanse (6-8) beboere må bli evakuert til et sted der det kan bli etablert en foreløpig avdeling mange av disse er demente og de må komme til et sted der det er mulig å skjerme dem ikke til en stor felles sal. 10 pleiepersonale følger med. 4. De 14 kan evakueres i buss med pleiepersonale tilstede beboere fra avdeling for psykisk syke mennesker bør fortrinnsvis til psyk.avd. 4 beboere fra korttid rehab. til somatisk avdeling UNN beboere fra omsorgsboligene kan fraktes ut med buss ut fra katastrofeområdet til et egnet sted. 4 av personalet følger med disse. 7. Medisiner og annet medisinsk utstyr skal følge med den enkelte pasient/beboer. Klær og private eiendeler blir tatt med slik at det dekker det nødvendige behov 8. Personalet tar med seg bærbar pc. 9. IT avdelingen må kartlegge om det er mulig å opprette tilgang til Profil utenfor kommunen. 10. Når det gjelder pasientopplysninger, både for beboere på Lyngstunet og for befolkningen i Lyngen generelt, bør IT-avdelingen i samarbeid med de ansatte på legekontoret, sikre at pasientopplysningene kan bli tatt ut ved Lenangen helsesenter ved en katastrofesituasjon. 11. Senger til pasientene som skal til Lenangen. 10 stk. med sengetøy. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 134

135 Side 44 av : Lenangen omsorgssenter PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Lenangen omsorgssenter, 9068 Nord-Lenangen. Dagvakt min. 3 stk personale på jobb. Seinvakt 2stk personale inne på omsorgssenteret og en ute i hjemmetjenesten. På natt kun en stk personale, da må naboene varsles. Egen ringeliste ved telefonen. Det er 14 beboere på omsorgssenteret, 12 faste og 2 på avlastning. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Arb.dir. Mobiltlf. E-post adresse Leder: Elin Solvang Gøril K Lund Harrieth Myreng Rune Johansen STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN OMSORGSSENTER Ansatte og pårørende, Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp, Brannkorpset Teknisk drift (kommunen) Lyngstunet, Universitetssykehuset i Tromsø DPS Storsteinnes (Kløvertun). Eventuelle andre institusjoner i nabokommuner i hht avtale. Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Lyngstunet omsorgssenter kan ta imot 10 pasienter fra Lenangen, de som som er minst mobile. 5 personale følger med disse. 2. Evakueringen må skje i ambulanse eller kjøretøy som kan frakte pasienter sittende i rullestol. 3. De resterende kan innkvarteres ved Lenangen skole eller eventuelle andre overnattingssteder i kommunen. Personale følger med. I sommersesongen kan sentrets minibuss brukes til transport, om vinteren hjemmetjenestens biler. 4. Medisiner og annet medisinsk utstyr skal følge med den enkelte pasient/beboer. 5. Klær og private eiendeler blir tatt med slik at det dekker det nødvendige behov 6. Personalet tar med seg bærbar pc. 7. IT avdelingen må kartlegge om det er mulig å opprette tilgang til Profil utenfor kommunen. 8. Når det gjelder pasientopplysninger, både for beboere på Lenangen Omsorgssenter og for befolkningen i Lyngen generelt, bør IT-avdelingen i samarbeid med de ansatte på legekontoret, sikre at pasientopplysningene kan bli tatt ut ved Lyngstunet ved en katastrofesituasjon. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 135

136 Side 45 av : Solhov bo- og aktivitetssenter PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Solhov bo og aktivitetssenter og Solbakken til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder Marit Olsborg Avd.leder Solhov: Aud P. Karlsen Leder akt.senter: Lise D Larssen Avd.leder Solbakken: Synnøve Simonsen Vaktmester: Asbjørn Sørensen STED FOR ETABLERING: SOLHOV BO OG AKT. SENTER/ SOLBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PÅRØRENDE / FORESATTE ANSATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Ansatte/beboere pakker utstyr som klær, medisiner/medisinliser og annet utstyr som de bruker. Pårørende/foresatte blir varslet Beboere hoder seg samlet på aktiviteten. Beboere og ansatte organiser seg samlet på Solbakken i bua. Ansatte/ansvarsvakt fordeler beboer i de 8 bilene, som vi har på Solhov og kjører til Solbakken og henter de 6 beboere som er der. Ansatte/ansvarsvakt krysser av på lista over beboere som forlater Solhov og Solbakken i biler eller med pårørende/foresatte. Ansatte melder fra til enhetsleder når de forlater Solhov og Solbakken. Enhetsleder varsler rådmann/kriseteam. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 136

137 Side 46 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Solhov bo og aktivitetssenter og Solbakken til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder Marit Olsborg Avd.leder Solhov: Aud P. Karlsen Leder akt.senter: Lise D Larssen Avd.leder Solbakken: Synnøve Simonsen Vaktmester: Asbjørn Sørensen STED FOR ETABLERING: KJØRE TIL SKYTTERHUSET PÅ EIDEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: VERNEPLEIERE/ ASSISTENTER HJELPEPLEIERE/ FAGARBEIDERE ANSATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje fort med brukere, bruk nærmeste utgang Ansatte går/springer/kjører samlet så høyt som mulig Solbakken går/springer samlet opp til lysløypa og følger den til skytterhuset Ansatte samler beboere når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et område hvor helikopter kan lande. Hold mote oppe og ro ned beboere så langs som mulig, vent på hjelp utenfra. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 137

138 Side 47 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 138

139 Side 48 av : Rødtoppen barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Rødtoppen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Marly Leonardsen Ped. leder Stine Kristiansen STED FOR ETABLERING: RØDTOPPEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE/ FORESATTE PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: SØR-LENANGEN BARNEHAGE - Alarmering vil skje via telefon - Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. - De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. - Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. - Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. - Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. - Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. - Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 139

140 Side 49 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Rødtoppen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Marly Leonardsen Ped. leder Stine Kristiansen STED FOR ETABLERING: PORTEN VED PARKERINGSPLASSEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: STRAUMEN SKOLE - Varsling skjer ved egen alarm (samme som ved brann). - Hver avdeling evakueres samlet gjennom nærmeste utgang. Ta med telleliste! - Barna vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet. - Samle barna ved evakueringspunkt, instruer dem til å holde fast i barnehagegjerdet. Ansatte skjermer barna så godt som mulig. - Hold barna så rolige og varme som mulig. - Leder varsler rådmann/ kriseledelsen KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 140

141 Side 50 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 141

142 Side 51 av : Sør-Lenangen barnehage PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Sør-Lenangen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 13 barn, 5 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Angela Eriksen Andre: Margaret Eriksen Aina Jensen STED FOR ETABLERING: BUSSHOLDEPLASS VED SKOLEN Sør-Lenangen MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FAGARBEIDERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM Nødevakuering: Ved evakuering uten forvarsel er evakueringsomsrådet ned til bussholdeplass ved skolen. Egen alarm som varsler (samme som ved brann) Utmarsj skal skje med kontaktpersoner. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut hvis tid til det Barn og ansatte går sammen ned til bussholdeplassen. Pedagogisk leder og fagarbeider/assistenter samler og holder oversikt over barna når vi er kommet fram. Bussholdeplassen brukes også som helikopterlandeplass. Hold motet oppe og barna så varme som mulig. Leder varsler rådmann/ kriseledelsen KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 142

143 Side 52 av 73 PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Sør-Lenangen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 13 barn, 5 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Angela Eriksen Andre: Margaret Eriksen Aina Jensen STED FOR ETABLERING: SØR-LENANGEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: FORELDRE / FORESATTE PED. LEDER / FAGARBEIDERE / ASSISTENTER RØDTOPPEN BARNEHAGE/ PRIVATE HJEM Varslet evakuering 12 timers varsel Enhetsleder mottar telefon fra kriseledelsen om evakuering Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 143

144 Side 53 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 144

145 Side 54 av : Solhov barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Solhov barnehage på Eidebakken til et annet område i eller utenfor kommunen. 32 barn og 13 ansatte. 1 renholder. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Leder: Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Agnes Johansen Tlf arbeid Mobil E-post adresser Lisbeth STED FOR ETABLERING: SOLHOV BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE: EVAKUERING: FORELDRE / FORESATTE PEDAGOGER / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Barnas sekker pakkes og annet utstyr gjøres klart Barna holdes samlet på avdelingen Ansvarlig pedagog/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle barna må hentes på barnehagen av foreldre/foresatte De ansatte har ansvar for barna til de blir hentet og krysset av på oppmøtelista. Noter hvem som henter barna Når alle barna er hentet, leveres oppmøtelista til styrer Personell melder fra til styrer når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, klær og andre nødvendige saker Styrer varsler rådmann/kriseteam KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 145

146 Side 55 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Solhov barnehage på Eidebakken, til et annet område i eller utenfor kommunen. 32 barn og 13 ansatte. 1 renholder. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Leder: Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Agnes Johansen Tlf arbeid Mobil E-post adresser Lisbeth STED FOR ETABLERING: ALPINBAKKEN, Lyngseidet MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGISK LEDERE / FAGARBEIDERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje avdelingsvis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut Avdelingen går/ springer samlet opp alpinbakken. De ansatte samler barna når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et området hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe og barna så varme som mulig. Vent på hjelp utenfra. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 146

147 Side 56 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 147

148 Side 57 av : Knøttelia barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Knøttelia barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 52 barn, 18 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Liss Grønnbakk Tyttebærtua: Berit Langgård Blåbærtua: Irma Dahlhaug Krøkebærtua: Kristin E. Larsen lyngen.kommune.no STED FOR ETABLERING: KNØTTELIA BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE/ FORESATTE PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE - Enhetsleder mottar telefon fra kriseledelsen om evakuering - Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. - De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. - Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. - Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. - Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. - Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. - Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 148

149 Side 58 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Knøttelia barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 52 barn, 18 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Liss Grønnbakk Tyttebærtua: Berit Langgård Blåbærtua: Irma Dahlhaug Krøkebærtua: Kristin E. Larsen lyngen.kommune.no STED FOR ETABLERING: HØYESTE BERG I BARNEHAGENS UTEOMRÅDE FØLG LYSLØYPA TIL SKYTTERHUSET MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE - Varsling brannalarm - Hver avdeling evakueres samlet gjennom nærmeste utgang. Ta med telleliste! - Barna vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet. - Samle barna ved evakueringspunkt, instruer dem til å holde fast i barnehagegjerdet. Ansatte skjermer barna så godt som mulig. - Hold barna så rolige og varme som mulig. - Vent på hjelp utenfra. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 149

150 Side 59 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 150

151 Side 60 av : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 16 barn, 5 ansatte + 1 vaktmester og 1 renholder deltid ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Herdis Larsen Nest leder: Ann-Kristin Eggen Øvrige: Line Eidet Lena Einebakken Annlaug Einebakken STED FOR ETABLERING: LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET FORELDRE/FORESATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE/ PRIVATE HJEM Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Personalet pakker sekker med nødvendig utstyr til hvert enkelt barn Ungene holdes samlet i barnehagen Ansvarlig personell teller ungene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle ungene må hentes i barnehagen av foresatte Personalet har ansvar for ungene til de blir hentet og krysset av på navnelista. Noter hvem som henter ungene Når alle ungene er hentet, leveres navnelista til enhetsleder/nest leder Personell melder fra til enhetsleder/nest leder når de forlater oppvekstsenteret Personell tar med nødvendig utstyr som pc, pedagogisk materiell etc Enhetsleder varsler rådmann/kriseteam KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 151

152 Side 61 av 73 EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 16 barn, 5 ansatte + 1 vaktmester og 1 renholder deltid ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Herdis Larsen Nest leder: Ann-Kristin Eggen Øvrige: Line Eidet Lena Einebakken Annlaug Einebakken STED FOR ETABLERING: EINEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE/ PRIVATE HJEM Varsling brannalarm Utmarsj skal skje gruppevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på vei ut Barnehagen går/springer samlet opp til Einebakken De ansatte samler barna når vi er kommet opp til Einebakken. Hold motet oppe og barna så varme som mulig Ta kontakt med kriseledelsen og vent på hjelp utenfra KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 152

153 Side 62 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 153

154 Side 63 av : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 24 elever, 5 lærere, 1 assistent + 1 vaktmester og 1 renholder deltid. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf. arbeid Mobil Leder: Herdis Larsen Kirsten Bekkstrand Liz Rodahl Peggy Halvorsen Eirin Larsen Jill-Karin Nilsen STED FOR ETABLERING: LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER FORELDRE/ FORESATTE LÆRERE/ ASSISTENTER LENANGEN SKOLE/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/inspektør Personell melder fra til rektor/inspektør når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler rådmann/kriseteam KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 154

155 Side 64 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 24 elever, 5 lærere, 1 assistent + 1 vaktmester og 1 renholder deltid. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf. arbeid Mobil Leder: Herdis Larsen Kirsten Bekkstrand Liz Rodahl Peggy Halvorsen Eirin Larsen Jill-Karin Nilsen STED FOR ETABLERING: EINEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på vei ut Klassene går/springer samlet opp til Einebakken Lærerne samler elevene når vi er kommet opp til Einebakken. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig Vent på hjelp utenfra KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 155

156 Side 65 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 156

157 Side 66 av : Eidebakken skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Eidebakken skole til et annet område i eller utenfor kommunen. 254 elever, 40 lærere, 12, assistenter, 7 renholdere, 1 vaktmester ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg STED FOR ETABLERING: EIDEBAKKEN SKOLE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE / FORESATTE LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering. Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/inspektør Personell melder fra til rektor/inspektør når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler rådmann/kriseteam KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 157

158 Side 67 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Eidebakken skole til et annet område i eller utenfor kommunen. 254 elever, 40 lærere, 12, assistenter, 7 renholdere, 1 vaktmester ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg STED FOR ETABLERING: ALPINBAKKEN, Lyngseidet MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm. Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut Klassene går/ springer samlet opp alpinbakken. Lærerne samler elevene når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et området hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig. Vent på hjelp utenfra. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 158

159 Side 68 av : Lenangen barne- og ungdomsskole PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lenangen barne- og ungdomsskole skole til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Gry Eliassen gry.eliassen lyngen.kommune.no Bodil Larsen Kjell Ivar Robertsen June Lilleby STED FOR ETABLERING: BUSSHOLDEPLASS VED AMBULANSESTASJON I SØR-LENANGEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: EIDEBAKKEN SKOLE Egen alarm som varsler (samme som ved brann). Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut. Klassene går/ springer samlet ned til bussholdeplassen. Lærerne samler elevene klassevis på bussholdeplassen. Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig. Vent på nærmere beskjed eller hjelp utenfra. Rektor varsler rådmann/kriseteam. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 159

160 Side 69 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 160

161 Side 70 av : Straumen skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Straumen skole til et annet område. 30 elever, 7 lærere, 1, assistenter, 2 renholdere, 1 regnskapsfører. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: John-Terje Sørensen Jessica Lund STED FOR ETABLERING: RØDTOPPEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENT FORELDRE / FORESATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: RØDTOPPEN BARNEHAGE/ PRIVATE HJEM Rektor får telefon fra kriseledelsen om evakuering Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte. Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven. Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/fung. rektor Personell melder fra til rektor når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler styreleder/rådmann/kriseteam KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 161

162 Side 71 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Straumen skole til et annet område. 30 elever, 7 lærere, 1, assistenter, 2 renholdere, 1 regnskapsfører. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: John-Terje Sørensen Jessica Lund STED FOR ETABLERING: PARKERINGSPLASSEN - UTE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: RØDTOPPEN BARNEHAGE Rektor/lærer varsler i klasserommene Utmarsj skjer gruppevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut. Klassene går/ springer samlet mot Rødtoppen. Lærerne samler elevene når vi er kommet i sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et område hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe. Vent på hjelp utenfra. KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 162

163 Side 72 av 73 KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 163

164 Side 73 av 73 Vedlegg 8: Plan for atomberedskap (ikke vedlagt) Vedlegg 9: Pandemiplan (ikke vedlagt) 9.1.: Plan for massevaksinasjon (ikke vedlagt) KRISEPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Saksnr.: Arkivkode: IVERKSETTES FRA ephorte 2013/678 X 20 Side 164

165 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 78/4 Saksbehandler: Even Kristiansen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/13 Lyngen formannskap /4.Søknad om deling av driftsenhet, Egil Harry Karlsen Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 78/4. Søknad om deling av driftsenhet, Egil Harry Karlsen Henvisning til lovverk: Jordloven 12 Etter Jordlovens 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Rundskriv M4/2003 utdypes anvendelsen av jordlovens 12 fjerde ledd med følgende: Delingsforbudet gjelder uten hensyn til om eiendommen består av flere registernemningar (gårds- og bruksnummer). Vilkåret er at de forskjellige delene er på same eigarhand og etter departementets skjønn må reknast som ei driftseining. Ved vurderingen av om en kan regne eiendommene som en driftsenhet er det av betydning om de ulike eiendommene ligger slik til at de rent faktisk egner seg for å drives sammen. Den driftsmessige avstanden er et moment i vurderingen. Det samme er om eiendommene har vært drevet sammen. Det er ikke noe krav om at eiendommene skal være drevet sammen en viss tid. Rådmannens innstilling Lyngen kommune viser til og jordlovens 12, og plan- og bygningsloven og godkjenner fradeling av eiendom 78/4 til egen driftsenhet i Lyngen kommune. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at tilleggsjord er av en samfunnsmessig interesse. En deling av driftsenhet vil styrke driftsgrunnlaget på 78/23 og gi en påregnelig driftsøkonomisk gevinst. Det settes følgende vilkår: Hvis det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget, miljø- og kulturvernavdeling og Troms fylkeskommune, kulturetaten, jfr Kulturminneloven 8. Skog og jordbruksarealene skal drives i samråd med landbruksetaten i kommunen Side 165

166 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Søker: Egil Harry Karlsen, 9062 Furuflaten Kjøper: Peter Bruvold, Elvebakken, 9060 Lyngseidet Arealopplysninger iflg. Skog og Landskap for driftsenheten før deling : Produktiv Annet Bebygd, Ikke Sum dekar skog markslag samf klassifisert grunneiendom 78/4 97,2 2,9 21,7 105, ,9 0,3 826,4 18,8 69/29 1,6 0 12,9 659,4 0,2 692,8 69/ , ,7 Sum 98,8 2,9 34,6 124,2 1258,1 1,1 0,3 1519,9 Søknaden er mottatt , og gjelder deling av driftsenhet. Egil Karlsen eier i tillegg 69/29 og 69/41- boligparsell, parsellene ligger i Furuflaten. Det søkes om å fradele 78/4 til en egen driftsenhet, eiendom 78/4 ligger på Elvebakken. Kjøper Peter Bruvold skal erverve eiendommen til tilleggsjord. Planstatus: Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Deling av driftsenhet fører ikke til endring av formålet på eiendommen. Saksutredning Saken skal behandles etter: Jordloven 12 (delingsparagrafen) Søknaden skal behandles etter jordlovens 12, deling av driftsenhet. I lovens fjerde ledd står det at eiendommer som har samme eiere regnes som en enhet. Vurdering i forhold til jordloven: Formålet med delingen er tilleggsjord, det er fremlagt søknad om konsesjon for eiendommen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Delingssøknader etter jordlovens 12 skal i henhold til rundskriv M-4/2003 vurderes etter følgende to hovedmomenter: - Samfunnsinteresser av større vekt. - Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. Samfunnsinteresser av større vekt I følge Rundskriv M4/2003 så kan samfunnsinteresser av større vekt være tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle utenfor. Formålet med delingen eiendommen gbr/bnr 78/4, anses å medføre samfunnsinteresser av større vekt, ved at en oppnår påregnelig driftsøkonomisk og arronderingsmessig gevinst. Side 166

167 Side 167

168 Side 168

169 Side 169

170 Side 170

171 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 100/6 Saksbehandler: Even Kristiansen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 35/13 Lyngen formannskap /6 og 17. Søknad om konsesjon for erverv av grunneiendom. Lill Tove og Frode Adriansen Henvisning til lovverk: 1. (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonsloven innvilges Lill Torunn Adriansen konsesjon for erverv av en 1/6- part av eiendommene gnr/bnr 100/6 og 17 i Lyngen. Frode Adriansen innvilges konsesjon for erverv av en 1/6-part av eiendommene gnr/bnr 100/6 og 17 i Lyngen. Vilkår: Driveplikt. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Lill Torunn Adriansen, søker om konsesjon for en 1/6 -part av eiendommene gnr/bnr 100/6 og 100/17 i Lyngen Frode Adriansen, søker om konsesjon for en 1/6-part av eiendommene gnr/bnr 100/6 og 100/17 i Lyngen Hjemmelhaver: Hedløy Nilkvist Mikkelsen, Jens Davidsonsv. 6 A, 6884 Øvre Årdal Side 171

172 Erververe: Lill Torunn Adriansen Neptunveien 22, 9024 Tomasjord Frode Adriansen Neptunveien Tomasjord Produktiv Annet Bebygd, Ikke Sum dekar skog markslag samf klassifisert grunneiendom 100/ ,6 44, ,9 100/ ,3 0 2, ,7 Sum 0 0 0,3 11,6 46, ,6 Formålet med ervervet: Fritidsformål Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Området er definert som LNFR område Økonomiske konsekvenser Ingen kjente konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen kjente konsekvenser Miljøkonsekvenser Ingen kjente konsekvenser Ortofoto 100/5,6 og 17 Vurdering av alternativer og konsekvenser Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eierog bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal det bl.a. legges vekt på om ervervet innbærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen. Etter endringer i konsesjonsloven i 2001 ble statens forkjøpsrett tatt bort. Dette betyr at kommunen ikke automatisk skal sende varsel til naboer om at det er eiendomssalg på gang. Side 172

173 Aktuelle kjøpere som er interessert i tilleggsjord må selv melde sin interesse til kommunen som så kan legge dette inn i vurderingen om konsesjon skal gis. Praksis tilsier at det skal svært mye til at konsesjon blir nektet på dette grunnlag særlig for større eiendommer. Landbruksforvaltningen skal likevel på et selvstendig grunnlag vurdere om hele eller deler av eiendommen eventuelt skulle egne seg bedre som tilleggsjord en som selvstendig eiendom. I dette tilfellet eier erververne naboeiendommen gnr/bnr 100/5 i Lyngen. I denne aktuelle saken må det være klart at hensynet til eiendommens ressursgrunnlag og eiendommens beliggenhet tilsier at den egner seg som beiteareal. Ved konsesjonsbehandlingen skal en altså legge vekt på å oppnå en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom. Landbruks- og matdepartementet har i ulike rundskriv gitt visse føringer. Lyngen kommune har ingen merknader til kjøpesum. Side 173

174 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 78/4 Saksbehandler: Even Kristiansen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/13 Lyngen formannskap /4. Søknad om konsesjon ved erverv av grunneiendom, Peter Bruvold. Henvisning til lovverk: 1. (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Side 174

175 Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonsloven innvilges Peter Bruvold konsesjon for erverv av gnr/ bnr 78/4 i Lyngen. Vilkår: Det pålegges driveplikt. Begrunnelse Ervervet gir god arronderingsmessig løsning. Saksopplysninger Eiendom: Areal: 78/4 Produktiv Annet Bebygd, Ikke Sum skog markslag samf klassifisert grunneiendom dekar 78/4 97,2 Sum 97,2 2,9 105, ,1 0,3 826,4 2,9 105, ,1 0,3 826,4 Eiendommen består av 4 parseller. Bygningsmasse: Hjemmelshaver: Erverver: Formålet med ervervet: Eiendomstypen: Drift i området: Overdragelsessum: Driftsbygning for sau Egil Harry Karlsen, 9062 Furuflaten Peter Bruvold, Elvebakken, 9060 Lyngseidet Tilleggsjord. Landbrukseiendom Husdyrhold og planteproduksjon Området bruket ligger i har middels jord- og skogbruksvilkår kr ,- Ortofoto 78/4 Side 175

176 Peter Bruvold Høiseth eier sammen med Marit Bruvold gnr/bnr 78/23 i Lyngen. Eiendommens jordbruksareal areal utgjør 77 dekar fulldyrket og 23 dekar innmarksbeite. I tillegg leier de 362 dekar fulldyrket og 73 innmarksbeite fordelt på 23 parseller. Driften er basert på sau og gartneri. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Eiendommen ligger i et LNF A område i kommuneplanen. I disse områdene vil spredt boligog ervervsbebyggelse bli underlagt en streng vurdering. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Tiltaket medfører ikke risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser. Miljøkonsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eierog bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal det bl.a. legges vekt på om ervervet innbærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen. Etter endringer i konsesjonsloven i 2001 ble statens forkjøpsrett tatt bort. Dette betyr at kommunen ikke automatisk skal sende varsel til naboer om at det er eiendomssalg på gang. Aktuelle kjøpere som er interessert i tilleggsjord må selv melde sin interesse til kommunen som så kan legge dette inn i vurderingen om konsesjon skal gis. Praksis tilsier at det skal svært mye til at konsesjon blir nektet på dette grunnlag særlig for større eiendommer. Landbruksforvaltningen skal likevel på et selvstendig grunnlag vurdere om hele eller deler av eiendommen eventuelt skulle egne seg bedre som tilleggsjord en som selvstendig eiendom. Side 176

Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SÅRBARHETSANALYSE Fjellskred fra Nordnesfjellet

SÅRBARHETSANALYSE Fjellskred fra Nordnesfjellet Utkast 22.12.2012 Interkommunalt prosjekt Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune SÅRBARHETSANALYSE Fjellskred fra Nordnesfjellet Konsekvenser Momenter av betydning for beredskapsplan Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 22. november 2012 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Fjellskred fra Nordnes. Delplan. Kåfjord kommune

Fjellskred fra Nordnes. Delplan. Kåfjord kommune Fjellskred fra Nordnes Delplan Kåfjord kommune 8.10.2012 Revidert 7.3.2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Planforutsetninger... 3 Geofaglig grunnlag for beredskap mot store fjellskred... 3 Overvåking...3

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Innkalling og saksliste godkjent, med flg tilleggssak: Kulturpris 2013

Møteprotokoll. Merknader Innkalling og saksliste godkjent, med flg tilleggssak: Kulturpris 2013 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen Lyngen kommune Rådmannen Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04.

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Knøttelia barnehage Blåbærsvingen, Furustua, 9062 Furu Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen, 9064

Knøttelia barnehage Blåbærsvingen, Furustua, 9062 Furu Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen, 9064 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSOVERSIKT Organisasjonsnr.: 840 014 932 Kontaktperson: Kåre Fjellstad kare.fjellstad@lyngen.kommune.no Eidebakken skole Skoleveien 27/29, 90 Lenangen skole Sør-Lenangen, 9064 Oksvik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.12.2009 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Lyngen kommune J.nr: 07/00149-003 U Datert: 12.03.07 Arkiv: [U4] J.nr: 07/00377-002 U Datert: 14.03.07 Arkiv: N61 &02

Lyngen kommune J.nr: 07/00149-003 U Datert: 12.03.07 Arkiv: [U4] J.nr: 07/00377-002 U Datert: 14.03.07 Arkiv: N61 &02 J.nr: 07/00149-003 U Datert: 12.03.07 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 001964/07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 07/00377-002 U Datert: 14.03.07 Arkiv: N61 &02 Saksbeh.:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:20 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Nord-Lenangen Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok.

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2012 Søknad om utbetaling av tilskudd til Seljelandsvegen Høring - bygging av traktorveg Seljeland

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen klagenemnd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2006 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.11.05 24.11.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.11.05 24.11.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00186-011 U Datert: 22.11.05 Arkiv: A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Rektorer i grunnskolene - Rektor Jon Terje Sørensen - Utdanningsforbundet Lyngen Tone Magelssen - Skolenes Landsforbund Lyngen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Brevmøte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem LYAP Karl Arvid Brose

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET

SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET Fylkesmann Svein Ludvigsen DSB-konferansen «Samfunnssikkerhet 2013» Radisson Blu Plaza, Oslo 5. februar 2013 SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET Instruks for fylkesmenn 3. Fylkesmannen skal bidra

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: Tirsdag 26.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01240-001 U Datert: 28.09.07 Arkiv: 2 M22 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Dagmar Johnsen Sak: TILKNYTNING KOMMUNALT VANNVERK Dok: TILKNYTNING ÅRØYBUKT VANNVERK Lnr.: 007704/07 J.nr: 07/00868-005 U

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.06.2005-06.06.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.06.2005-06.06.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00701-028 U Datert: 02.06.05 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Sosialkontoret - Fagforundet v/htv May Lise Brose Sak: LEDIG STILLING SOM SOSIALKONSULENT Dok: TILRÅDING I LEDIG STILLING SOM

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Din søknad om stilling 2015/973-23 4820/2015 20.05.2015 30.04.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA. Din søknad på jobb 2015/976-31 4821/2015

Offentlig journal. Din søknad om stilling 2015/973-23 4820/2015 20.05.2015 30.04.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA. Din søknad på jobb 2015/976-31 4821/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015 -, Dokumenttype:,U, Status: J, 20.05.2015 nnhold: Din søknad om stilling D 23-28 % stilling som renholder ved Lyngsdalen oppvekstsenter U 2015/973-23

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Særutskrift - Høringssvar - ny byggteknisk forskrift TEK 17

Særutskrift - Høringssvar - ny byggteknisk forskrift TEK 17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Rådmannen Direktoratet for byggkvalitet Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer