UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ UiT"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 1. Jr- )C :t ir i i Til: Fakultetsstyret Møtedato: I Arkivref.: 2011/2310 INJO24/ Vurdering av regional opptakskvote ("Nord-Norgekvoten") ved Det juridiske fakultet Flere av studiene ved Universitetet i Tromsø har forbeholdt en gitt andel av studieplassene til søkere med dokumentert tilhørighet til Nord-Norge (særskilte kvoter), jf forskrift for høyere utdanning 7-3 (4). For master i rettsvitenskap er denne andelen fastsatt til 67 %. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter størrelsen på kvotene. I tillegg er 3 studieplasser forbeholdt samiske søkere. Denne kvoten vil ikke bli berørt videre i dette saksfremlegget. Administrasjonen har blitt bedt av dekan om å foreta en gjennomgang av "Nord-Norgekvoten" for å vurdere om den er hensiktsmessig, og om den eventuelt bør justeres. Saken ble derfor utredet for Studieutvalget i sak SU 13-11, og det ble her fattet følgende vedtak: "Studieutvalget tilrår ikke fakultetsstyret å foreslå en endring av Nord-Norgekvoten på nåværende tidspunkt." Bakgrunnen for Nord-Norgekvoten Bakgrunnen for kvoten er i stor grad samsvarende med begrunnelsen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø som sådan. Kvoten skal sikre et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag blant nordnorsk ungdom inn i særskilte studier (da spesielt de tradisjonelle profesjonsstudiene). Tanken bak er at søkere som opprinnelig er nordfra har større sannsynlighet for å forblii de nordligste fylkene også etter endt utdannelse. Dette bidrar til tilstrekkelig akademisk arbeidskraft i Nord-Norge. Det bidrar videre til å gjøre det lettere for nord-norsk ungdom å ta høyere utdanning og dette fremmer sosial, og økonomisk utvikling i landsdelen. Administrasjonen har ingen holdepunkter for å si at disse forutsetningene har endret seg i en slik grad at begrunnelsen for kvoten, eller kvotens størrelse, er borte.. Det er flere andre studier ved UiT som har opptakskvoter (se tabell). Så vidt vi kjenner til foreligger det ingen konkrete planer om revidering av disse. Rettsvitenskap Medisin Farmasi Siv.ing./Master i teknologi Odontologi Helsefaglige profes 67% 60% 50% 50% 60% 80% nsstudium NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT i Denne begrunnelsen gjelder fremdeles om enn i mindre grad. Studietilbøyeligheten blant nordnorsk ungdom har bedret seg, særlig i sentrale strøk. Hvordan opptaket foretas Kvotereglene ble i mange år praktisert ved at åpen kvote først ble fylt opp. På denne kvoten ble de beste søkerne tatt opp enten de var samer, nordlendinger eller sørfra. Deretter ble nordnorsk kvote fylt og til slutt samisk kvote. Dette ga et resultat der betydelig flere enn 76 % nordnorske søkere fikk stud ieplass. Nå praktiseres kvoten i overensstemmelse med forskrift for høyere utdanning av 31.januar (4). Det vil si at særskilte kvoter fylles opp først. Dette har medført at bortimot alle nordnorske søkere som har fått plass, har kommet inn på nordnorsk kvote, og følgelig knapt overskrider 76 %. Det er to ulike hovedinndelinger av vitnemål: - Førstegangsvitnemål o Disse er vitnemålene til søkere som kommer rett fra videregående. Kun poeng som kan opptjenes på vgs (karakterpoeng, realfagspoeng osv.) telles med. I tillegg må søkeren være under 21 årforå konkurrere i denne kvoten. - Ordinære vitnemål o Alle søkere med generell studiekompetanse konkurrerer i denne kvoten (man konkurrerer i alle kvoter en er kvalifisert for). Her vil eventuelle tilleggspoeng som alderspoeng og poeng for fullført førstegangstjeneste legges til det snittet en har fra førstegangsvitnemå let. Poenggrensen for de ordinære vitnemål vil typisk være høyere enn for førstegangsvitnemålene da de fleste vil ha flere tilleggspoeng. Dette medfører at opptaket foretas i denne rekkefølgen: 1) Samisk kvote 2) Nord-Norgekvoten for førstegangsvitnemål 3) Nord-Norgekvoten for ordinært vitnemål 4) Ordinær førstegangsvitnemålskvote 5) Ordinær kvote Bak grunnstall Frem til og med høsten 2010 var det 100 studieplasser ved 1. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet har valgt den løsningen av vi ved opptaket overbooker i tilbudsprosessen, fremfor å operere med ventelister. I 2010 fikk derfor 156 tilbud. 103 av disse hadde registrert seg innen 1. september, så anslaget traff rimelig bra i forhold til måltallet. Fra og med opptaket i 2011 skal imidlertid antall studieplasser økes til 150. Hva det reelle opptakstallet blir i forhold til overbookingen blir ikke klar før i juni/juli.

3 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Poenggrensen de senere år har vært som følger1: År NN førstegangsvit. NN ordinærvit. Ord. førstegangsvit. Ord. ordinærvit ,9 47,2 49,2 54, , ,8 53, ,5 47,5 51,9 55, ,5 47,3 51,9 55, ,7 48,5 51,7 55,5 Den an gitte poengsum er poengsnittet til den "siste" studenten som fikk tilbud om opptak det aktuelle året. Dette medfører at siden poenggrensen for søkere som er kvalifisert for Nord-Norgekvoten er lavere enn den ordinære kvoten, vil det ikke være noen "nordlendinger" som tas opp i ordinær kvote.2 Søke rtall Det er hvert år mange søkere til masterstudiet i rettsvitenskap, og en gjennomgang av opptakstallene viser at det er betydelig flere som søker fra "resten av landet" enn hva tilfellet er for søkere med tilknytning til Nord-Norge. Antall individuelle søkere 2011: 2136 (foreløpige tall) 2010: : 1725 Totalt antall som konkurrerer i de ulike kvotene (en person kan konkurrere i flere kvoterf Opptaksår NN-fv NN-ord ORD-fv ORD-ord I tillegg kommer samisk kvote Tendenser Fra og med høsten 2011 økes opptaket med 50 %, og hvilke utslag dette får i forhold til Nord- Norgekvoten er uvisst. Videre er vi også i den situasjon at fra og med høsten 2011 avvikles privatistordningen ved alle landets juridiske fakulteter. I tillegg har Universitetet i Oslo systematisk redusert antall studieplasser ved masterstudiet i rettsvitenskap de senere år. Hvilke konkrete utslag dette får for søkermassen til vårt fakultet vet vi ikke. Vi vet imidlertid ikke hvilke praktiske utslag alle disse endringene vil medføre. Det er også for sent å foreta endringer som får virkning for opptaket 2011/2012. Ordforklaring: "NN førstegangsvit.": Nord-norsk førstegangsvitnemålskvote. "NN ordinærvit.": Nord-norsk ordinærvitnemålskvote. "Ord.førstegangsvit' Førstegangsvitnemål i ordinær kvote. "Ord. Ordinæniit.": Ordinært vitnemål i ordinær kvote. 2 Da ser vi bort i fra de som ikke sender inn dokumentasjon fordi de ikke trenger opptak via kvoten, glemmer det av, ikke er klar over kvoten etc. Er man kvalifisert for en spesialkvote, så vil man typisk være kvalifisert for den "ordinære kvoten"

4 UNIVERSITETET ITROMSØ UiT Det er heller ikke gjennomført gode undersøkelser knyttet til om opptakskvotene bør eller kan reduseres sett i forhold til arbeidsmarkedet i Nord-Norge, og vi har heller ikke nøyaktige tall på hvor mange av de ferdige kandidater som faktisk blir i landsdelen. Andelen jusstudenter sørfra økte dessuten med omleggingen av praktiseringen av kvotesystemet. Dette gjør behovet for å minske nordnorsk kvote mindre. Administrasjonen ser, på bakgrunn av saksutredningen, ikke at vi har noen holdepunkter for å anbefale endringer i opptakskvotene. I tillegg ser vi klare fordeler ved å avvente en endring, og se hvordan de ulike forholdene spiller inn. Juridisk studentutvalg har kommet med en uttalelse som ligger vedlagt denne saken. De ønsker ikke å konkludere i denne saken. De fremhever imidlertid universitetet må sørge for at Nord-Norgekvoten opprettholdes på et nivå som sikrer behovet for juridisk kompetanse i de nordligste fylkene. Administrasjonen viser til det ovennevnte og foreslår følgende vedtak: Fakultetsstyret foreslår ingen endring av Nord-Norgekvoten. Tr9msø, (r J L /TeBrækais &- Dek L Kirsti Anderssen Fakultetsdirektør Saks be handler: I ngvi Id Stock-Jørgensen, rådgiver. Vedlegg: - Saksfremlegg for Studieutvalget i sak SU Uttalelse fra Juridisk studentutvalg - Utdrag fra forskrift for høyere utdanning

5 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT é DET JURIDISKE FAKULTET Til: Studleutvalget Møtedato: Arkivref.: 2011/1700 lnj024/ SakSU 13-1 Vurdering av regional opptakskvote ("Nord-Norgekvoten") Flere av studiene ved Universitetet i Tromsø har forbeholdt en gitt andel av studieplassene til søkere med dokumentert tilhørighet til Nord-Norge (særskilte kvoter), jf forskrift for høyere utdanning 7-3 (4). For master i rettsvitenskap er denne andelen fastsatt til 67 %. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter den nærmere størrelsen på kvotene. I tillegg er 3 studieplasser forbeholdt samiske søkere. Denne kvoten vil ikke bli berørt videre i dette saksfremlegget. Administrasjonen har blitt bedt av dekan om å foreta en gjennomgang av "Nord-Norgekvoten" for å vurdere om den er hensiktsmessig, og om den eventuelt bør justeres. Bakgrunnen for Nord-Norgekvoten Bakgrunnen for kvoten er i stor grad samsvarende med begrunnelsen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø som sådan. Det vil bidra til å sikre et tilstrekkelig rekrutterlngsgrunnlag blant nord-norsk ungdom inn i særskilte studier (da spesielt de tradisjonelle profesjonsstudiene). Tanken bak er at søkere som opprinnelig er nordfra har større sannsynlighet for å fortsatt bosette seg i de nordligste fylkene også etter endt utdannelse. Dette bidrar til å sørge for at landsdelen har den nødvendige kompetanse for å bestå og utvikle seg videre. Administrasjonen har ingen holdepunkter for å si at disse forutsetningene har endret seg. Det er flere andre studier ved UIT som har opptakskvoter (se tabell). Så vidt vi kjenner til foreligger det ingen konkrete planer om revidering av disse. Medisin I Farmasi Helsefaglige profesjonsstudlum 67% 60% I 50% I 50% 60% I 80% Hvordan opptaket foretas NO-9037 Tromsø. it. no http//wt.no Seritralbord: ()tj. Faks 77 M 4Q fla

6 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I Det er to ulike hovedinndelinger av vitnemål: - Forstegangsvltnemål o Disse er vitnemålene til søkere som kommer rett fra videregående. Kun poeng som kan opptjenes på vgs (karakterpoeng, realfagspoeng osv.) telles med. I tillegg må søkeren være under 21 år for å konkurrere i denne kvoten. - Ordinære vitnemål o Alle søkere med generell studiekompetanse konkurrerer i denne kvoten (man konkurrerer i alle kvoter en er kvalifisert for). Her vil eventuelle tilleggspoeng som alderspoeng og poeng for fullført førstegangstjeneste legges til det snittet en har fra førstegangsvitnemålet. Poenggrensen for de ordinære vitnemål vil typisk være høyere enn for førstegangsvitnemålene da de fleste vil ha flere tilleggspoeng. Bak grunnstall Frem til og med høsten 2010 var det 100 studieplasser ved 1. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet har valgt den løsningen av vi ved opptaket overbooker i tilbudsprosessen, fremfor å operere med ventelister. I 2010 fikk derfor 156 tilbud. 103 av disse hadde registrert seg innen 1. september, så anslaget traff rimelig bra i forhold til måltallet. Fra og med opptaket i 2011 skal imidlertid antall studieplasser økes til 150. Hva det reelle opptakstallet blir I forhold til overbookingen blir ikke klar før i juni/juli. Poenggrensen de senere år har vært som følger1: År NN førstegangsvit. NN ordinærvit. Ord. førstegangsvit. Ord. ordinærvit ,9 47,2 49,2 54, , ,8 53, ,5 47,5 51,9 55, ,5 47,3 51,9 55, ,7 48,5 51,7 55,5 Den angittepoengsum erpoengsnittet ti! den sjstestudenten som fikk tilbud om opptak det aktuelle året Opptaksrekke følgen Når et studium har fastsatt særskilte kvoter skal opptaket foretas i disse kvotene først, jf forskrift for høyere utdanning 7-3 (4). Dette medfører at opptaket foretas i denne rekkefølgen: 1) [Samisk kvote] 2) Nord-Norgekvoten for førstegangsvitnemål 3) Nord-Norgekvoten for ordinært vitnemål 4) Ordinær førstegangsvitnemålskvote 5) Ordinær kvote Ordforklaring: NN førstegangsvic: Nord-norsk forstegangsvitnemålskvote. 'NN ordinæn,it. Nord-norsk ordinærvitnemålskvote. "Ord.førstegangsvit: Førstegangsvitnemål i ordinær kvote. 'Ord. Ordinærvit. Ordinært vitnemål I ordinær kvote.

7 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I1 Dette medfører at siden poenggrensen for søkere som er kvalifisert for Nord-Norgekvoten er lavere enn den ordinære kvoten, vil det ikke være noen "nordlendinger" som tas opp i ordinær kvote.2 Søke rtall Det er hvert år mange søkere til masterstudiet i rettsvitenskap, og en gjennomgang av opptakstallene viser at det er betydelig flere som søker fra "resten av landet" enn hva tilfellet er for søkere med tilknytning til Nord-Norge. Totalt antall søknader Opptaksår Tot. antall NN-fv NN-ord ORD-fv ORD-ord Hvor mange av søkerne får tilbud om plass (forholdstall i prosent) Opptaksår Tot. antall NN-fv NN-ord ORD-fv ORD-ord ,8 34,2 20,5 2,3 1, ,9 33,5 17,8 2,9 1, ,5 24,4 23,3 2,1 2, ,2 27,9 24,1 2,6 2, ,7 24,5 23,0 2,3 2,2 I tilliegg kommer samisk kvote Tendenser En gjennomgang av søker- og opptakstallene viser at det er en viss forskjell i poenggrensen mellom Nord-Norskkvote og den ordinære kvoten. Hvordan dette vil utvikle seg til høsten når vi får flere studieplasser er usikkert. I tillegg så kan det også hende at vi får flere søkere i og med at UiO har redusert antall studieplasser totalt sett, samt at privatistordningen fra og med 2011 er awiklet ved alle tre juridiske fakultet i Norge. I tillegg melder opptakskontoret at det har skjedd endringer i informasjonen som sendes ut til søkere på studier ved UiT. Før fikk alle søkerne tilsendt et firesiders omslagsark, der man kunne krysse av dersom en mente å være kvalifisert for vurdering i Nord-Norgekvoten. Dersom søkerne ikke sendte inn dokumentasjon ville opptakskontoret etterlyse denne. Dette omslagsarket er redusert til et tosiders informasjonsskriv, og her er kvotevalgene tatt bort. Søkerne blir dermed ikke registrert som søkere til Nord-Norgekvoten med mindre de av eget tiltak sender inn dokumentasjon. Informasjon om kvotene står blant annet i søkerhåndboka. Vi vet imidlertid ikke hvilke praktiske utsiag alle disse endringene vil medføre. Det er også uansett for sent å foreta endringer som får virkning for opptaket 2011/ Da ser vi bort ifra de som ikke sender inn dokumentasjon fordi de ikke trenger opptak via kvoten, glemmer det av, ikke er klar over kvoten etc

8 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I Administrasjonen ser på bakgrunn av saksutredningen at vi ikke har noen holdepunkter for å anbefale endringer i opptakskvotene, og I tillegg ser vi klare fordeler ved å awente enhver behandling frem til opptaket i 2011 er avholdt slik at vi har mer konkrete tall å forholde oss til. Juridisk studentutvalg har kommet med en uttalelse som ligger vedlagt denne saken. De ønsker ikke å konkludere i denne saken. Imidlertid er deres standpunkt at universitetet må sørge for at Nord- Norgekvoten opprettholdes på et nivå som sikrer behovet for juridisk kompetanse i de nordligste fylkene. Administrasjonen viser til det ovennevnte og foreslår følgende vedtalc Studleutvalget tilrår ikke fakultetsstyret å foreslå en endring av Nord-Norgekvoten på nåværende tidspunkt. Tromsø, Kjersti Dahle Studieleder Ingvild Stock-Jørgensen rådgiver Enstemmig vedtatt i møte : "Studieutvalget tilrår ikke fakultetsstyret å foreslå en endring av Nord-Norgekvoten på nåværende tidspunkt."

9 NORD-NORGEKVOTEN Uttalelse fra Juridisk Studentutvalg i forbindelse med behandlingen av Nord- Norgekvoten. Styret i Juridisk Studentutvalg (JSU) tok første gang opp spørsmålet om Nord- Norgekvoten på allmøtet til jsu i desember Det var ulike meninger om kvoten fra studentene. Det ble argumentert både for og imot denne kvoten. Styret i JSU fikk fullmakt fra allmøtet til jobbe videre med saken, og å komme med en uttalelse i forbindelse men behandlingen av den i Studieutvalget og Fakultetsstyret ved Det Juridiske Fakultet. I det følgende vil vi ta opp tre argumenter som JSU mener er viktig i behandlingen av denne saken. 1. UITs regionale mandat Sitat fra uit.no; (http //www2.uit.no/ikb Viewer/page/startsida/uit/toppsubartikkel?p_document_id= ) "Universitetet i Tromsø er en drivkraft i landsdelens utvikling. Da UiT ble etablert i 1968, ble det omtalt som et distriktispolitisk eksperiment. Eksperimentet var - og er - vellykket. UiT er blitt en av de sentrale utdannings- ogforskningsinstitusjoner i Norge. Det manglet ikke advarende røster mot å etablere et universitet i Nord-Norge. Det ble spådd så svak søking avforskere og studenter at det hverken ville holde et faglig forsvarlig nivå eller oppnå en forsvarlig størrelse. Når Stortinget trosset motstanden var det for å skape større geografisk likhet og rettferdighet mellom Nord-Norge og resten av landet Målet var å gi nordnorsk ungdom bedre utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen" Og her er vi ved kjernen; UiT skal gi Nord-Norsk ungdom utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen. Dette sikres ved en solid Nord-Norge kvote på de profesjoner som er nødvendig for å få landsdelen til å fungere som resten av landet. UiT har et spesielt mandat. Det er våre folkevalgte som har bestemt dette, og skal det følges. Dermed må man til enhver tiden sørge for at behovet for juridisk kompetanse til Nordland, Troms og Finnmark blir dekket av Nord-Norgekvoten med forsvarlighet. 2. Hvor drar studentene etter endt utdanniiig Kandidatundersøkelsen 2010 for Universitetet i Tromsø viser jobbsituasjon for uteksarninerte studenter fra 2007 og Det Juridiske Fakultet er det fakultetet som i 2007 og 2008 avga færrest kandidater til Nord-Norge i forhold til resten av fakultetene ved Universitetet i Tromsø. Av de kandidatene som ble uteksaminert fra Det Juridiske Fakultet viser statistikken at 42% av kandidatene fra ovennevnte år blir værende i Nord-Norge. Sammenlignet drar 24% til Oslo. Av dette er det nærliggende å konkludere

10 med at det ikke er tilstrekkelig med arbeidsplasser i Nord-Norge i forhold til antall studieplasser som er reservert til Nordnorske søkere. JSU mener det ville ha tilført denne saken mye om man hadde fått utarbeidet en slik undersøkelse for de fem siste uteksaminerte kullene ved fakultetet. 3. Karaktersnittet for å bli tatt opp i de ulike kvotene Karaktersnittet på søkere som blir tatt opp til jusstudiet er pr. i dag lavere enn snittet på tilsvarende i Oslo og Bergen. Sett på bakgrunn av at studentmassen ved Det Juridiske Fakultet evd UIT skal økes med 250 studenter fordelt på fem år, kan en opprettholdelse av kvoteringen slik den er i dag (67%) medføre et ytterligere lavere karaktersnitt for inntak på Nord-Norgekvoten. Dersom ikke kvoten reguleres i forhold til den påkommende økte studentmassen kan karaktersnittet på primærsøkere synke på uheldig lavt nivå. Dette er uheldig med tanke på gjennomføringen av et krevende masterstudium, og risikoen for frafall er større. I tillegg vil anseelsen blant mulige søkere, arbeidslivet og de andre fakultetene på nasjonal basis synke, og man risikerer et stempel som et annenrangs fakultet. På lang sikt kan lavere inntakskriterier i verste fall føre til redusert kompetansenivå på utskrevne jurister fra lit, kontra utskrevne jurister fra andre juridiske fakulteter i Norge. Dette med bakgrunn i dagens karaktersystem, som innebærer en normalfordeling av besvarelsene. Likevel er det viktig å understreke at det er den jobben som skal gjøres i løpet av en fem års studieperiode som er viktig, og hva kandidatene kan når de går ut av UiT som faktisk sier noe om kvaliteten på utdanningen på Det Juridiske Fakultet og ikke snittet for å komme inn. Avsluttende bemerkninger JSU ønsker ikke å konkludere i denne saken annet enn å bemerke følgende; UiT må til enhver tiden sørge for at behovet for juridisk kompetanse til Nordland, Troms og Finnmark blir dekket med forsvarlighet av Nord-Norgekvoten. Styret i JSU forbeholder seg retten til å komme med ytterligere uttalelser i saken etter at den er behandler i Studieutvalget. Tromsø Styret i JSU Ole Martin Loe (leder) Snorre Nordmo (nestleder) Stine Hagavei Simon Klil Anne K. Kjellman Vegard H. Tobiassen Martin G. Unneberg

11 FOR nr 173: Forskrift om opptak til høyere utdanning 7-3. Spesielle kvoter (1) Når særskilte forhold gjør det ønskelig, kan departementet fastsette spesielle kvoter for enkelte utdanninger. Spesielle kvoter har andre tilhørighetskriterier enn kvote for førstegangsvitnemål. (2) Departementet kan i særskilte tilfeller fastsette kvote for førstegangsvitnemål innenfor en spesiell kvote. (3) Departementet kan fastsette awikende rangeringsregler for spesielle kvoter, herunder regler for tildeling av særlige tilleggspoeng. (4) Søkere som fyller kriteriene for opptak i en spesiell kvote, men som ikke får tilbud om studieplass, konkurrerer eventuelt videre i kvote for førstegangsvitnemål og deretter i ordinær kvote, jf. 7-2.

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Møtedato: 13.11.2014, sak Dato: 10.11.2014 J.nr.: 2014/ ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 WANG Toppidrett Tønsberg FELLESFAG VG3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Eksamen: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Eksamen

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: 12.09.2013 UNIVERSITET OTEREFER T Møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen/Kirsti Anderssen Sekretær:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 28.11.2016 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER,

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15.12.2014 Møtenr: 5/2014 Sak i møtet: 7 skriftlig orientering Dato: 04.12.2014 J.nr.: 2014/4508 ORIENTERINGSSAK STATISTIKK

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Studiespesialiserende Idrettsfag MDD TAF 3 eller 4

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/351 Dato: 14.01.15 Saksnr: KF 04-15 SAK KF 04/15 Til: Møtedato: 23.01.2015 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 52/15 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet Drøftingssak Notat fra Studieadministrativ

Detaljer

Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet

Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet Juridisk Studentutvalg Tromsø (JSU) har tidligere levert høringssvar i omorganiseringsprosessen ved UiT. Utvalget finner

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Resultater fra undersøkelser mot uteksaminerte kandidater vår 2012, høst 2013 og vår 2013, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo Om undersøkelsen Undersøkelsene

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møtet i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 16. desember 2014

Bakgrunnsnotat til møtet i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 16. desember 2014 Bakgrunnsnotat til møtet i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 16. desember 2014 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Sysselsatte med høyere utd. i Nord-Norge

Detaljer

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24. september 2015 Notatdato: 10. september 2015

Detaljer

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen 1. Innledning Omlegging til 3+2 - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en treårig bachelorutdanning i juss

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag/konklusjon... 3 Formål... 5 UiB alle studier totalt... 5... 5... 6 Kandidatproduksjon... 6 Profesjonsstudier totalt...

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE WANG Toppidrett Tønsberg Agenda for foreldremøte 21.januar Informasjon fra rektor Informasjon fra toppidrettssjef Informasjon fra sportssjefer Mulighet for møter med faglærere

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Dekanatet Dato: 31.10.16 Arbeidsgruppens rapport i oppfølging av 3+2-saken: Utrede muligheter for suppleringsopptak og bachelor-exit 1.1. Mandat Arbeidsgruppen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/5572/OLS002 Dato: 24.05.2016 ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiT Lektorutdanning

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak: Fra: Vigdis Nyhus [vigdis.nyhus@ntfk.no] Sendt: 11. november 2014 14:52 Til: Postmottak KD Emne: Svar på høring om endring i opptaksforskriften til høyere utdanning Vedlegg: Saksutskrift - Endring av opptaksforskriften

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer