Årsberetning og årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning og årsregnskap 2012

2 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert Driftsinntekter Underliggende EBIT : a Bauksitt & Alumina (791) 887 Primærmetall Metallmarkeder Valsede Produkter Energi Øvrige og elimineringer (672) (389) Total Resultat (1 246) Underliggende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE), prosent 0,7% 6,4% Investeringer b Totalkapital Aksjekurs ved årsslutt, NOK 27,88 27,74 Utbytte per. aksje, NOK 0,75 0,75 Antall ansatte ved årsslutt c Registrerte skader, per. million arbeidstimer 3,4 3,8 Klimagass-utslipp, million tonn CO 2 -ekvivalenter d 7,4 7,5 SVARER PÅ KREVENDE MARKEDSFORHOLD De svake forholdene i verdensøkonomien har ført til lave og volatile aluminiumpriser. Spesielt har den økonomiske utviklingen i Hydros kjernemarkeder i Europa gitt lavere etterspørsel nedstrøms. Omfattende tiltak for å redusere kostnader og forbedre driften har gitt betydelige besparelser, og nye tiltak er iverksatt. Hydro besluttet å stenge produksjonen ved smelteverket i Kurri Kurri i Australia. Høykostnads omsmelting ved smelteverkene er vesentlig redusert, og det er gjennomført betydelige kutt, nedleggelser og avhendelser i selskapets ekstruderingsvirksomhet nedstrøms. GODT POSISJONERT I 2012 har Hydro fortsatt sitt ambisiøse arbeid for å gi selskapet en ny posisjon, med forbedringsprogrammer på tvers av verdikjeden. Etter fem år med omfattende omstruktureringer, bygging av Qatalum og oppkjøp av Vale aluminium, har Hydro og Orkla ASA inngått avtale om å samle sine respektive ekstruderingsvirksomheter i det felleseide selskapet Sapa. Som et ledende selskap i aluminiumindustrien med egen tilgang på viktige råvarer og finansiell styrke og fleksibilitet, er Hydro godt posisjonert i en industri med solid potensial på lengre sikt. a Underliggende EBIT Hydros underliggende EBIT gikk ned til millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner i 2011, kraftig påvirket av lave priser på aluminium og alumina. Et omfattende arbeid for å redusere kostnader og bedre driften har gitt betydelige besparelser som delvis har utliknet de negative markedseffektene. b Investeringer I 2012 la Hydro fortsatt stor vekt på å opprettholde en solid økonomisk posisjon og kapitaldisiplin. Investeringene i løpet av året var i hovedsak knyttet til vedlikeholdsaktiviteter for å sikre våre produksjonsanlegg. c Antall ansatte Nedgangen i antall ansatte i 2012 er en følge av nedleggelser og avhendelser, i tillegg til forbedringsprogrammer i alle forretningsområder. Dette gjelder blant annet produksjonsstans ved smelteverket i Kurri Kurri i Australia, som hadde 550 ansatte. d Utslipp av klimagasser Klimagassutslippene fra Hydros konsoliderte virksomhet gikk ned med to prosent i 2012, sammenliknet med De samlede utslippene basert på eierandel og inkludert indirekte utslipp fra generering av elektrisitet gikk ned med elleve prosent.

3 Årsberetning Innhold 3 HYDROS RAPPORTERING 2012 Hydros årsberetning er en del av både dette dokumentet og vår hovedrapport for 2012, Annual Report Årsregnskap og årsberetning 2012 tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov. Annual Report 2012 inneholder i tillegg detaljert informasjon om Hydros virksomhet, livskraftig utvikling, finansielle og driftsmessige resultater, risiko, aksjonærinformasjon samt eierstyring og selskapsledelse. Annual Report 2012 er tilgjengelig i PDF-format på com/reporting2012 på engelsk. Årsregnskap og årsberetning 2012 er tilgjengelig som et separat dokument i PDF-format på både norsk og engelsk. Alle deler av rapportene kan lastes ned og skrives ut i PDF-format sammen med noe tilleggsinformasjon. Papirkopier av Annual report 2012 og Årsregnskap og årsberetning 2012 kan også bestilles fra våre nettsider. INNHOLD Årsberetning s.7 Aksjonærinformasjon s.21 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse s.23 Årsregnskap s.f1

4 4 Årsberetning Brev til aksjonærene Vårt mål er å skape en vinner i aluminiumindustrien Fire år med små og store kriser, økonomisk stagnasjon i mange markeder, og i beste fall svekket veksttakt, har vært spesielt belastende for aluminiumindustrien. Overproduksjon og økte lagre har tynget aluminiumprisene, og mange av verdens aluminiumverk taper penger med dagens prisnivå. Men for Hydro har ikke dette vært tapte år, vi har brukt disse fire årene godt. Vår respons har ikke vært å vente på medvind, men å dyktiggjøre oss selv til å seile i all slags vær. Vi gjennomfører betydelige forbedringsprogrammer i alle forretningsområder og har gjort viktige strategiske grep som skal gjøre oss mer robuste uansett hva fremtiden måtte bringe og til aluminiumindustriens vinner når etterspørselen tar igjen produksjonen. Gode på drift og industriutvikling De siste årene er det særlig tre milepæler av strategisk betydning som illustrerer at vi er i stand til å styrke selskapet og posisjonere oss for fremtiden, selv i tider med markedsmessig motgang. Qatalum, vårt joint-venture med Qatar Petroleum, bygget med Hydro-teknologi, er avgjørende for å styrke Hydros kostnadsposisjon og bidrar allerede til økt robusthet i tider som dette. Verket har med en årsproduksjon på 600,000 tonn allerede overgått kapasiteten det var designet for og driften er etablert i 1. kvartil blant verdens aluminiumprodusenter. Hydros eierskap til verdens største aluminaraffineri, Alunorte, og bauksittgruven Paragominas i Brasil siden 2011 er vår nøkkel til å tilhøre eliten i verdens aluminiumindustri gjennom å sikre mer enn full råstoffdekning i overskuelig fremtid. Dette, kombinert med forbedringsprogrammet «Fra B til A» og vår strategi om å knytte prising av råstoffet alumina mer til de fundamentale forhold i industrien fremfor til aluminiumprisen, stiller oss i en gunstig posisjon på ferden videre. Avtalen om å forene Hydros pressverkvirksomheter med Sapa vil gi oss 50 prosent eierskap i den nye verdenslederen innenfor aluminiumløsninger, med nye spennende produkter, økt forskningskompetanse og økt eksponering mot Nord- Amerika og verdens vekstmarkeder. Videreforedling er og vil stadig være viktig for Hydro. Videreforedling utgjør markedet for vårt primærmetall, og det er i samspillet mellom metallproduksjon og produktutvikling vi har vist at vi kan skape markedsmessige fortrinn av vår ledende kompetanse innenfor bl.a. legeringsteknologi, ved å gi vårt metall egenskaper som våre konkurrenter ikke matcher. Forbedringer ikke bare fordi vi må, men fordi vi kan Like avgjørende som store strukturelle grep, er vårt nitide fokus på kontinuerlige forbedringer i alle små og store hverdagslige operasjoner i alle deler av Hydro. Det er summen av alle bittesmå steg i vårt daglige forbedringsarbeid, hos den enkelte medarbeider i fabrikkhallen så vel som på ledernivå, som har økt vår motstandskraft mot sviktende markeder og priser, og som vil gi oss styrke til å skape eller gripe interessante muligheter når de oppstår, det være seg i form av investeringer eller industrikonsolidering. Vårt mål om å redusere produksjonskostnadene pr. tonn primæraluminium med 300 US dollar fra 2010 til 2013 omtalt som det mest ambisiøse forbedringsprogrammet i hele industrien, og som vi nå er i ferd med å komme i mål med har bidratt til å gjøre våre heleide aluminiumverk mer robuste mot svak aluminiumpris. Like viktig er det at listen over tiltak ikke er blitt uttømt, for den ene nytenkningen har tvert imot utløst stadig nye ideer som bringer kostnader ned og driftskvaliteten opp. Det er god grunn til å berømme forskere som har implementert ideer direkte i elektrolysen, og operatører som selv har bidratt til nye prosedyrer og i neste omgang til å forbedre andre fabrikker gjennom erfaringsoverføring. Den viktigste lærdommen jeg trekker ut av dette forbedringsprogrammet, er at det ligger et umåtelig stort potensial i å forbedre «nedenfra-og-opp». Det er morsomt at våre produksjonsmidler, enten de er ti eller 40 år gamle, presterer bedre og sikrere i dag enn da de var flunkende nye. Vårt neste mål er å overføre metodikken i 300-dollarprogrammet til aluminiumverk der vi er deleiere i samarbeid med våre partnere. Kostnadsnivået er avgjørende i en industri der prisene er gitt i verdensmarkedet. Men lavere kostnader er ikke alene tilstrekkelig som konkurransefortrinn. Derfor handler forbedringsambisjonene våre om langt mer enn kostnader. Like viktig er kulturen og motivasjonen bak forbedringsprogrammene: Vi gjennomfører dem ikke bare fordi vi er nødt, men fordi vi er i stand til det.

5 Årsberetning Brev til aksjonærene 5 Mer for mindre Ved å være bevisst på hva vi er gode på, og utnytte våre kapabiliteter innenfor rammen av våre verdier slik de er formulert i Hydro Way, har vi som mål å: Skape og foredle verdier av naturressurser Optimalisere driften Fremme livskraft i egen bedrift og i samfunn vi er en del av Utnytte kommersielle muligheter og etterstrebe kundetilfredshet Våre HAL4e forskningsceller i Årdal opererer på 12,5 kwh/kg aluminium, i en industri som globalt bruker om lag 14 kwh/ kg. Vi ser nå med spenning og forventning frem til å studere resultater fra den enda nyere elektrolyseteknologien, HALsee (super-efficient electrolysis), som er forventet å ha et strømforbruk under 12 kwh/kg, som et nytt skritt på veien mot målet om å komme ned mot 10 kwh/kg aluminium. Når slike forbedringer kan implementeres i elektrolysehallene har det direkte økonomiske og klimamessige konsekvenser, og illustrerer både forretningsideen og samfunnsansvaret som ligger bak vår forsknings- og teknologiutviklingsinnsats. Vi nådde vårt aller viktigste mål i 2012: Ingen dødsulykker. Dessverre klarer vi ikke det samme i En entreprenøransatt på Hydros pressverk i Frankrike omkom etter en ulykke i begynnelsen av mars. Sikker drift fortsetter å være det aller viktigste for oss, og vår ambisjon om ingen dødsulykker står fast som vårt viktigste mål. Både økonomi, helse og sikkerhet, samfunnsansvar, klima og miljø er tjent med den intense oppmerksomheten om stadig forbedret drift. Det er ikke med forbehold vi sier at våre arbeidstageres sikkerhet har høyeste prioritet, for vi ser ingen konflikt i forhold til lønnsomhet. Tvert imot, jeg er overbevist om at vi bare kan lykkes finansielt dersom vi ivaretar alle små og store detaljer som til sammen leder til optimal drift inkludert ryddige produksjonsarealer, engasjert samarbeid mellom ansatte og ledere, gode prosedyrer og samvittighetsfull ivaretagelse av både vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Som ledd i arbeidet for samfunnsansvar er Hydro tilknyttet FN-initiativet Global Compact, deltar i World Business Council for Sustainable Development og International Council on Mining and Metals (ICMM), og ble også i 2012 inkludert på Dow Jones Sustainability Indexes og FTSE4Good. Fremtidens metall Svakhet og usikkerhet i verdensøkonomien har tynget aluminiumprisene. Når jeg likevel stadig fastholder min fremtidstro på aluminium, er det fordi de grunnleggende utviklingstrekk fortsatt taler for solid vekst i anvendelsen av aluminium. Stadig urbanisering, stadig nye anvendelsesområder og erstatning av andre metaller har gjort aluminium til verdens raskest voksende metall det siste tiåret. Fordi aluminium er lett, sterkt, formbart og evig resirkulerbart kan det også bidra til konkrete, praktiske løsninger på verdens energisløsing og klimaproblemer, både innenfor transport, bygg og emballasje. Og det er i hvert fall én formildende omstendighet ved dagens lave aluminiumpriser, at vårt lette og meget anvendelige metall blir enda mer attraktivt i forhold til andre metaller som er blitt dyrere. Det er stadig usikkert når verdensøkonomien gir oss medvind i seilene igjen. Men enten det er fortsatt krevende utfordringer eller nye spennende muligheter som skal prege 2013, vil begge deler kreve det beste av oss. Vi satser ikke på forbedringsarbeidet bare fordi vi må, men fordi vi kan. Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef

6 6 ÅRSBERETNING Vår virksomhet Vår virksomhet Geografisk fordeling av driftsinntekter Millioner kroner 64,181 Norge 4.5% Tyskland 15.5% Storbritannia 6.9% Italia 3.9% Spania 3.2% Frankrike 2.7% Polen 2.6% Nederland 2.3% Østerrike 1.6% EU for øvrig 6.6% Sveits 5.8% Europa 4.8% USA 8.1% Canada 0.3% Brasil 2.9% Amerika for øvrig 1.2% Qatar 2.5% Asia for øvrig 22.4% Australia and New Zealand 1.7% Afrika 0.6% Produksjon av primæraluminium 1,000 tonn 2,000 1,600 1, Hydro er et ressurssrikt og fullt integrert aluminiumselskap med virksomhet i alle de viktigste delene av aluminiumindustriens verdikjede. Vår virksomhet består blant annet av en av verdens største bauksittgruver og verdens største og ett av verdens mest kostnadseffektive aluminaraffinerier, som begge ligger i Brasil. Vi har smelteverk for produksjon av primærmetall i Europa, Australia, Brasil, Canada og Qatar. Vi er en ledende, global leverandør av videreforedlede støperiprodukter, så som pressbolt, valseblokker og støpelegeringer. I 2012 leverte vi om lag 3 millioner tonn produkter til interne og eksterne kunder, hovedsakelig fra støperier som er integrert med smelteverkene og fra et omfattende nettverk av spesialiserte omsmelteanlegg som ligger nær våre kunder i Europa og USA. Vi er en ledende aktør i bransjen som leverandør til en rekke nedstrømsmarkeder, spesielt bygg og anlegg, emballasje, litografiske plater, bil- og transportsektoren. Vi leverer energibesparende aluminiumprodukter og -løsninger av høy kvalitet og har en solid posisjon i markeder som gir muligheter for god lønnsomhet. Gjennom det planlagte samarbeidsselskapet Sapa, har vi mål om å omdanne vår pressverksvirksomhet. Med mer enn 100 års erfaring fra vannkraftproduksjon er Hydro den nest største kraftprodusenten i Norge og den største privateide produsenten. Vi har betydelig egenproduksjon av kraft til vår produksjon av primærmetall, og vi er engasjert i en rekke initiativer for å sikre konkurransedyktig kraftforsyning til eksisterende og ny virksomhet. The Hydro Way The Hydro Way er vår tilnærming til forretningsdrift. Den har eksistert i selskapet helt fra starten av og har styrket selskapets positive utvikling i årenes løp. The Hydro Way definerer vår identitet - vårt unike sett med egenskaper - og danner en måte å gjøre ting på som skiller oss fra andre selskaper. The Hydro Way beskriver også hvordan vi driver vår virksomhet gjennom vårt formål, verdier, talenter, driftsmodell og strategisk retning. Ansatte Hydros organisasjon består av om lag ansatte i 40 land og representerer et stort mangfold i form av utdanning, erfaring, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Vi ser på dette mangfoldet som en viktig ressurs, ikke minst for å fremme innovasjon. For å kunne arbeide godt sammen som et lag er vi avhengig av en effektiv organisasjon med felles verdier og mål. Godt lederskap, passende organisasjonsstruktur og riktig verktøy er avgjørende for å oppnå dette. Dette innebærer også å kunne tiltrekke seg og beholde de riktige medarbeiderne. Se side 18 for mer informasjon om vår organisasjon.

7 ÅRSBERETNING Årsberetning 7 Årsberetning Hovedpunkter og strategisk retning Godt posisjonert i en industri med attraktivt potensiale på lengre sikt I 2012 har Hydro fortsatt sitt ambisiøse arbeid med forbedringsprogrammer på tvers av verdikjeden. Nye og eksisterende tiltak har gitt betydelige kostnadsreduksjoner, som delvis har veid opp for svake markedsforhold og høye råvarekostnader. Etter fem år med omfattende omstruktureringer, bygging av Qatalum og oppkjøpet av Vale Aluminium, har Hydro og Orkla ASA inngått avtale om å samle sine respektive ekstruderingsvirksomheter i det felleseide selskapet Sapa. Transaksjonen forventes å øke det sammenslåtte selskapets globale rekkevidde, skape et sterkere fotfeste i Nord-Amerika og flere viktige vekstmarkeder og gi årlige synergieffekter på rundt én milliard kroner. Som et ledende selskap i aluminiumsindustrien med egendekning på viktige råvarer og finansiell styrke og fleksibilitet er Hydro godt posisjonert i en industri med solid potensiale på lengre sikt. Svarer på krevende markedsforhold De svake forholdene i verdensøkonomien har ført til lave og volatile aluminiumpriser. Spesielt har den økonomiske utviklingen i Hydros kjernemarkeder i Europa gitt svakere etterspørsel nedstrøms. Utviklingen i Nord-Amerika viser en gradvis forbedring, men er fortsatt usikker. Omfattende tiltak for å redusere kostnader og forbedre driften har gitt betydelige besparelser, som delvis har motvirket de negative markedseffektene. Nye forbedringstiltak har blitt iverksatt for alle forretningsområder, herunder betydelige nye tiltak for Bauksitt & Alumina. Ekstruderte Produkter har oppnådd kostnadsbesparelser på nærmere 60 millioner euro (om lag 450 millioner kroner) i 2012, mens Primærmetalls forbedringsprogram bidro med mer enn en milliard kroner til det underliggende resultatet målt i realverdi sammenlignet med I februar 2013 kunngjorde Hydro et nytt besparingsprogram for konsernsenteret i Oslo. Hydro besluttet å stenge produksjonen ved smelteverket i Kurri Kurri i Australia på grunn av svake markedsforhold, lave metallpriser og en sterk australsk dollar. Høykostnads omsmelting ved smelteverkenes støperier er vesentlig redusert, og det er gjennomført betydelige kutt, nedleggelser og avhendelser i selskapets ekstruderingsvirksomhet nedstrøms. Underliggende driftsresultater Underliggende EBIT gikk i 2012 betydelig ned til millioner kroner sammenliknet med millioner kroner i ) Underliggende årsresultat gikk ned til 504 millioner kroner fra millioner kroner året før. Lave priser på aluminium og alumina hadde en betydelig negativ effekt på de underliggende resultatene for året. Bauksittproduksjonen nådde et rekordhøyt nivå for året som følge av bedre driftsstabilitet. De underliggende resultatene i Bauksitt & Alumina gikk imidlertid ned, sterkt påvirket av lave LME-linkede aluminapriser og økte energikostnader. Lave realiserte aluminiumpriser påvirket underliggende EBIT for Primærmetall, mens driftskostnadene gikk ned påvirket av lavere LME-linkede aluminapriser og kostnadsforbedringer. Qatalum leverte sterke produksjonsresultater og driftskostnader som ligger i beste kvartil på industriens kostnadskurve. Justert for lager- og valutaeffekter, gikk underliggende EBIT for Metallmarked noe ned, hovedsakelig på grunn av lavere salgsvolumer. Valsede Produkters underliggende resultater gikk også noe ned, men var fortsatt solide til tross for svak markedsutvikling og noe lavere volumer. Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med 2011, grunnet vesentlig lavere priser. Proforma underliggende resultater for Ekstruderte Produkter var sterkt påvirket av svekkede markedsforhold. Kostnadene gikk ned som følge av et betydelig forbedringsarbeid. Hydro nådde sitt aller viktigste mål i ingen dødsulykker. Vi vil ikke nå vårt viktigste mål En entreprenøransatt på et pressverk i Frankrike omkom etter en ulykke i begynnelsen av mars. Samlet antall registrerte skader per million timer arbeidet (TRI-verdien) gikk ned fra 3,8 i 2011 til 3,4 i 2012, men målsettingen for 2012 ble allikevel ikke nådd. Hydros

8 8 ÅRSBERETNING Hovedpunkter og strategisk retning nøkkelindikator for måling av høyrisikohendelser forbedret seg også for året. Det ble igangsatt ytterligere forbedringer knyttet til et program for planting av skog i Paragominas med vekt på å beskytte biologisk mangfold. «Vårt etiske ansvar - Hydros regler for arbeidsetikk», som er godkjent av styret, ble grundig revidert i Det danske «Institut for Menneskerettigheder» støttet Hydro i en kartlegging av risiko knyttet til menneskerettigheter i Hydros globale virksomhet. De fleste identifiserte avvik ble lukket i 2012, og vi har mål om å lukke resterende avvik i Prioriteringer for 2013 Som et ressursrikt, globalt aluminiumselskap tar Hydro sikte på å bli den ledende aktøren i bransjen. Hovedprioriteringene i året som kommer vil være å sikre resultatene i selskapets videreførte virksomhet og samtidig fullføre endringsprosessen for ekstruderingsvirksomheten. Dette betyr blant annet at vi vil: Forbedre resultatene ytterligere på området helse, miljø, sikkerhet og sikring (HMS) og samfunnsansvar (CSR) Gjennomføre planlagte kostnadsreduksjoner og forbedringsprogrammer Fortsette å svare på utviklingen i markedet for å forbedre driftsresultatene Sikre en vellykket etablering av samarbeidsselskapet Sapa Opprettholde kapitaldisiplin Sikker drift fortsetter å være det aller viktigste for oss, og vår ambisjon om ingen dødsulykker står fast som vårt viktigste mål. Hydro har mål om å forbedre sin TRI-verdi ytterligere i 2013 basert på lederskap, involvering av medarbeidere og konkrete risikodempende tiltak. Programmet for biologisk mangfold og skogplanting i Paragominas skal styrkes og utvikles videre. Når det gjelder samfunnsansvar vil vi prioritere opplæring av medarbeidere i Hydros regler for arbeidsetikk, samt utvikling av prosedyrer for klagehåndtering ved våre aktiviteter i Barcarena i Brasil. Iverksettingen av Hydros personalstrategi vil fortsette i 2013, med vekt på å revitalisere selskapets system for lederutvikling og medarbeidersamtaler, og starte innføringen av et program om mangfold i hele selskapet. Et av våre viktigste mål i året som kommer vil være å levere betydelige kostnadsreduksjoner i Bauksitt & Alumina. Det nye forbedringsprogrammet "from B to A" omfatter alle større driftsområder og fokuserer på økt produksjon, forbedret produktivitet, lavere driftskostnader og lavere bemanning, i tillegg til mer effektive anskaffelser og økt inntjening innen det kommersielle området. Om lag halvparten av de samlede besparelsene og forbedringene på en milliard kroner som er planlagt ventes oppnådd innen utgangen av Programmet skal etter planen fullføres i ) Innen Primærmetall er strategisk hovedfokus å arbeide videre med kontinuerlig forbedring av smelteverkenes effektivitet og kostnadsposisjon. Hydros "300 dollar-program" har gitt samlede besparelser og forbedringer på 235 dollar per tonn sammenliknet med Den viktigste prioriteringen i året som kommer blir å gjennomføre siste fase av programmet. I samarbeid med våre joint venture-partnere er det også satt mål om forbedringer ved deleide anlegg. Spesielt vil selskapet fokusere på driftsforbedringer ved Albras, i tillegg til videre optimalisering av produksjonen og kostnadsreduksjoner ved Qatalum. Gjennomføring av Ekstruderte Produkters utvidede forbedringsprogram, "Mission 1000", med målsetting om økte kostnadsreduksjoner og driftsforbedringer, vil stå høyt på prioriteringslisten for å styrke ekstruderingsvirksomheten før den planlagte sammenslåingen med Sapa. En fortsatt viktig prioritering er å sikre økt lønnsomhet for Valsede Produkter gjennom forretningsområdets forbedringsprogram "Climb 10". Tiltak som tar sikte på å redusere driftskostnader og sikre kostnadseffektiv anskaffelse av råvarer og forsyninger vil bli ført videre i året som kommer, i tillegg til arbeid for å øke effektiviteten i produksjonssystemene. Hydro har som mål å gi sine aksjonærer konkurransedyktig avkastning sammenliknet med alternative investeringer i konkurrerende selskaper, og opprettholder utbyttepolitikken om å utbetale 30 prosent av selskapets resultat etter skatt over tid. Selskapet vil fortsette å styrke sin finansielle stilling gjennom streng kapitaldisiplin og et optimalt nivå på arbeidskapitalen, samt et bærekraftig investeringsnivå som sikrer porteføljen. En sterk kontantstrøm og opprettholdelse av Hydros kredittvurdering på investeringsklassenivå vil være viktige prioriteringer.

9 ÅRSBERETNING Hovedpunkter og strategisk retning 9 Hydro i framtiden Dagens økonomiske rammebetingelser representerer en betydelig utfordring for hele industrien når det gjelder å oppnå tilfredsstillende avkastning på kapital. Hydro er imidlertid godt posisjonert for vekst etter hvert som verdensøkonomien utvikler seg. Hydro har en attraktiv portefølje av prosjekter, inkludert et mulig nytt aluminaraffineri i Barcarena nær Alunorte, en mulig utvidelse av bauksittgruven Paragominas, en mulig dobling av kapasiteten ved smelteverket Qatalum, og muligheten til å utvide lavkostsmelteverket Alouette i Canada. Partnerskap og joint venture-selskaper på tvers av verdikjeden gir mulighet til videre utvikling av Hydros portefølje. Investeringer i slike prosjekter vil imidlertid kreve bedre balanse mellom industriens produksjonskapasitet og etterspørselen i markedet. Hydro har som mål å utvikle verdien på sin norske energivirksomhet og bruke selskapets kompetanse til å sikre konkurransedyktig energiforsyning til sine globale aktiviteter. Hydro vil arbeide for at selskapets globale smelteverksvirksomhet fortsatt skal være livskraftig, noe som avhenger av energi til konkurransedyktige priser. Kartlegging av mulige kilder til langsiktig og konkurransedyktig energi som kan bevare og utvikle selskapets portefølje, samtidig som det tas hensyn til hjemfallsreglene i Norge og lovgivning knyttet til klimagassutslipp generelt, er et viktig prioriteringsområde for Hydro. 1) Underliggende EBIT for begge perioder inkluderer ikke driftsresultatet for Ekstruderte Produkter, som er omklassifisert som resultat fra avhendet virksomhet. Vi gir imidlertid supplerende proformainformasjon om utviklingen i underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter. 2) Besparelser og forbedringer sammenliknet med kostnadsnivået i 2011 beregnes uten hensyn til utvikling i valutakurser og inflasjon. Investorinformasjon Aksjekursutvikling i 2012 NOK Kursen på Hydro-aksjen var 27,88 kroner ved utgangen av Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 0,75 kroner per aksje for Beslutningen er basert på selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning og Hydros sterke finansielle stilling Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Hydro Oslo Børs Benchmark Index LME 3-month USD/mt

10 10 ÅRSBERETNING Økonomiske resultater Økonomiske resultater Underliggende driftsresultater For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi i det følgende utelatt visse poster fra EBIT og resultat etter skatt. Dette gjelder for eksempel urealiserte gevinster og tap på derivatkontrakter, nedskrivnings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje Året 2012 Året 2011 Driftsinntekter Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) Poster ekskludert 1) 725 (4 086) Underliggende EBIT Underliggende EBIT: Bauksitt & Alumina (791) 887 Primærmetall Metallmarkeder Valsede Produkter Energi Øvrig og elimineringer (672) (389) Underliggende EBIT Underliggende EBITDA Underliggende resultat fra viderført virksomhet Underliggende resultat fra avhendet virksomhet (5) (1) Underliggende resultat Underliggende resultat per aksje 2) Resultat Resultat per aksje 2) (1 246) (0.61) 3.41 Finansielle data: Investeringer millioner kroner 3) Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt 4) (8 269) (12 507) Nøkkeltall fra driften 5) % endring forrige år Produksjon av alumina (1 000 tonn) (1) % Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) % Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 6) (16) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 6) (13) % Realisert NOK/USD vekslingskurs % Totalt salg av metallprodukter (1 000 tonn) 7) (1) % Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) (2) % Kraftproduksjon (GWh) % 1) Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene i Hydros årsrapport for ) "Resultat per aksje " og "Underliggende resultat per aksje " er beregnet ved å bruke henholdsvis resultat etter skatt og underliggende resultat etter skatt som tilfaller aksjonærene, og ved å bruke et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer av betydning. 3) Investeringer ekskluderer beløp knyttet til Extruderte Produkter for alle perioder presentert. Investeringer for 2011 inkluderer beløp knyttet til oppkjøpet av Vale Aluminium med millioner kroner.

11 ÅRSBERETNING Underliggende driftsresultater 11 4) Se note 35 Kapitalstyring i Hydros årsregnskap 2012 for definisjon av justert rentebærende gjeld. Fra tredje kvartal 2012 vises vår rapporterte justert rentebærende gjeld eksklusiv andel av gjeld i investeringer konsolidert etter egenkapitalmetoden. Endringen skyldes utløpet av Hydros garanti ovenfor Qatalum. Beløp for 2011 er beregnet etter tilsvarende metode som ) Beløpene inkluderer Hydros forholdsmessige andel av produksjon og priser i investeringer konsolidert etter egenkapitalmetoden. Alumina og bauksitt produksjon inkluderer produksjon for Vale Aluminium for hele ) Inkludert effekten av strategisk LME-sikring (sikringsbokføring anvendt). 7) Salg fra støperier (inkl. Neuss), omsmelteverkene og tredje parts leveranser. Underliggende resultater for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med 2011, hovedsakelig grunnet lavere LME-linkede aluminapriser og høyere energikostnader. Produksjonen av bauksitt bedret seg gjennom året, og nådde et rekordhøyt nivå for året som helhet. Aluminaproduksjonen ved Alunorte gikk noe ned. Energikostnadene økte for Alunorte, grunnet belastning av ICMS-skatt i staten Para i Brasil for perioden fra mars til september. Lavere realiserte aluminiumpriser hadde en betydelig negativ effekt på underliggende EBIT for Primærmetall, men ble delvis oppveid av lavere råvarekostnader. Faste kostnader gikk ytterligere ned sammenliknet med året før, også påvirket av nedstengningen av Kurri Kurri-anlegget i Australia. Høyere volumer etter å ha nådd full produksjon i 2011 hadde en positiv effekt på de underliggende resultatene for Qatalum. Dette ble imidlertid mer enn utlignet av lavere realiserte aluminiumpriser, sammen med kostnader knyttet til en brann i kjøletårnene ved gasskraftverket. Underliggende EBIT i Metallmarked gikk ned i 2012, påvirket av betydelige negative valuta- og lagervurderingseffekter sammenliknet med året før. Justert for disse effektene gikk underliggende EBIT noe ned, hovedsakelig på grunn av lavere salgsvolum fra omsmelteverkene og lavere salgsvolum av "High Purity" produkter. Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk noe ned i 2012 sammenliknet med året før. Marginene bedret seg, påvirket av positive valutaeffekter på eksportsalg 8). Dette hadde en betydelig positiv effekt på underliggende resultater, men ble motvirket av lavere salgsvolum og høyere kostnader. Justert for valutaeffekten gikk driftsmarginene noe ned. Underliggende EBIT for Energi gikk ned i 2012, hovedsakelig som følge av betydelig lavere priser, som ble delvis motvirket av høyere produksjon. Pro forma underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter gikk ned sammenliknet med 2011, sterkt påvirket av de svake markedsforholdene i Europa. Lavere kostnader, som følge av betydelige forbedringstiltak gjennom året, bidro delvis til å veie opp for de negative markedseffektene. Den svake etterspørselen i Europa er ventet å fortsette i første kvartal Arbeidet for å redusere kostnader og forbedre driftsresultatene vil fortsette. 8) Valsede Produkter pådrar seg valutagevinster og -tap på eksportsalg fra euro-basert virksomhet som hovedsakelig er oppgitt i US-dollar. Disse gevinstene/tapene påvirker bidraget til underliggende EBIT. Motvirkende gevinster og tap på interne sikringsmekanismer rapporteres som finansposter. Rapporterte resultater Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) utgjorde 432 millioner kroner i 2012, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter på til sammen 982 millioner kroner positivt. Rapportert EBIT omfatter også nedskrivnings- og rasjonaliseringskostnader på millioner kroner, hovedsakelig knyttet til nedstengningen av smelteverket i Kurri Kurri. Fjorårets rapporterte EBIT var millioner kroner, inkludert gevinster av revaluering og avhendelser på til sammen millioner kroner og nedskrivnings- og rasjonaliseringskostnader på millioner kroner, hovedsakelig knyttet til Kurri Kurri. Rapportert EBIT omfattet også andre negative effekter på tilsammen 182 millioner kroner, hovedsaklig som følge av urealiserte tap på derivater. Resultat fra videreført virksomhet viser et tap på 718 millioner kroner i 2012, inkludert et netto valutatap på 280 millioner kroner. Året før utgjorde resultatet fra videreført virksomhet et positivt beløp på millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 963 millioner kroner. Både i 2012 og 2011 var netto valutatap hovedsakelig knyttet til gjeld i US-dollar. Netto finanskostnader for 2012 utgjorde 348 millioner kroner sammenliknet med millioner kroner året før.

12 12 ÅRSBERETNING Rapporterte resultater Skattekostnaden var 803 millioner kroner i 2012, sammenliknet med millioner kroner i Justert for tap fra tilknyttede selskaper, nedskrivninger og andre tap uten skatteeffekt, var skattesatsen om lag 38 prosent i Skattesatsen reflekterer den relativt høye andelen av resultatet som er gjenstand for norsk særskatt på kraftverk. I 2011 var justert skattesats om lag 30 prosent. Den rapporterte skattesatsen for 2011 var påvirket av betydelige skattefrie gevinster på aksjesalg. Resultat fra avhendet virksomhet viser et tap på 528 millioner kroner i 2012, inkludert nedskrivninger og rasjonaliseringskostnader på 372 millioner kroner og et tap ved salg av Portalex på 144 millioner kroner. Året før utgjorde resultat fra avhendet virksomhet et tap på 502 millioner kroner, inkludert nedskrivninger og rasjonaliseringskostnader på 362 millioner kroner, samt nedskivning av utsatt skattefordeler på omlag 150 millioner kroner. Resultat etter skatt for Hydro ble et tap på millioner kroner i 2012, sammenliknet med et positivt resultat på millioner kroner i Likviditet, finansiell posisjon og investeringer Hydro styrer selskapets likviditet på konsernnivå, noe som sikrer tilstrekkelige midler til å dekke konsernets driftsmessige behov. I 2012 var kontantstrøm tilført fra driften 5,4 milliarder kroner, noe som var tilstrekkelig til å dekke investeringer på 3,4 milliarder kroner og utbetaling av utbytte på 1,7 milliarder kroner. Netto opplåning utgjorde 2,2 milliarder kroner, inkludert utstedelse av et nytt obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner med forfall i Salg av ikke strategiske eiendeler på 0,2 milliarder kroner ga en ekstra likviditetskilde. Netto likviditet benyttet innenfor ikke videreført virksomhet utgjorde 0,3 milliarder kroner. Netto rentebærende eiendeler var uendret i forhold til året før, med 1,7 milliarder kroner. Justert netto rentebærende gjeld, eksklusiv gjeld i selskaper konsolidert etter egenkapitalmetoden, gikk ned til 8,3 milliarder kroner i 2012 fra 12,5 milliarder kroner året før. 1) Reduksjonen var et resultat av en nedgang i netto pensjonsforpliktelser, hovedsakelig som følge av endret diskonteringsrente og andre forutsetninger og lavere leasingforpliktelser. I tillegg har omregningsdifferanser knyttet til utenlandsk valuta ført til lavere forpliktelser målt i norske kroner. Hydros justerte gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld dividert på justert egenkapital, var 0,19, noe som er godt innenfor målet om en maksimal gjeldsgrad på 0,55. Forholdet mellom justerte midler fra driften og justert netto rentebærende gjeld var 0,39, nært opptil målet om et minimum på 0,40 over tid. Investeringer utgjorde 3.4 milliarder kroner i 2012, sammenliknet med 47,5 milliarder kroner året før. Beløp knyttet til Ekstruderte Produkter er utelatt fra investeringer for alle perioder som er presentert. For 2011 inkluderer investeringer 43,4 milliarder kroner knyttet til oppkjøpet av Vale Aluminium. Hydro forventer at kontantstrøm tilført fra driften, sammen med likvide beholdninger og tilgjengelige kredittfasiliteter, vil være tilstrekkelig til å dekke våre planlagte investeringer, operasjonelle behov og finansieringsaktiviteter i ) Justeringene består hovedsakelig av netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt og nåverdien av leasingforpliktelser. Fra tredje kvartal 2012 er Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper tatt ut fra rapportert justert rentebærende gjeld, etter at Hydros garanti for Qatalums gjeld er avsluttet. Utsikter Det globale markedet for alumina var i balanse ved utgangen av 2012, påvirket av produksjonsavbrudd på tilbudssiden, hovedsakelig i India. Kinesisk import av alumina var på fem millioner tonn i Dette er en oppgang fra 1,9 millioner tonn fra 2011, noe som hovedsakelig skyldes gunstige prisdifferanser og begrenset tilgang på bauksitt. Prisene på bauksitt og alumina har vært sterkt påvirket av utviklingen i Kina, som er svært avhengig av importert bauksitt. I løpet av året økte prisen på importert bauksitt i Kina med mer enn ti prosent, som er det høyeste nivået siden Økningen skyldtes midlertidige restriksjoner og en eksportavgift på indonesisk eksport. Som en følge av framtidig usikkerhet knyttet til tilgangen på bauksitt fra Indonesia, står Kina overfor forsyningsproblemer i stillehavsregionen og betydelig høyere fraktkostnader for bauksitt fra atlanterhavsregionen.

13 ÅRSBERETNING Utsikter 13 Den globale etterspørselen etter primæraluminium utenom Kina økte moderat sammenliknet med Tilsvarende gikk produksjonen ned, i hovedsak på grunn av nedleggelser og betydelige produksjonsavbrudd. Som resultat av dette var markedet relativt balansert i Produksjon omregnet til årsbasis økte i det siste kvartalet i 2012, og utgjorde 25,6 millioner tonn. Tilsvarende årsforbruk gikk imidlertid ned, og utgjorde 25,1 millioner tonn. Det ventes at nye smelteverk vil settes i drift i løpet av Etterspørselen etter primæraluminium er ventet å øke med om lag to til fire prosent i Etterspørselen etter pressbolt og støpelegeringer i Europa ble svakere i løpet av 2012, og forventes også å ligge på et lavt nivå i Forbruket av valseblokker var stabilt, sammenliknet med Det ventes ingen etterspørselsvekst av betydning i Markedet for aluminiumstråd har vist en betydelig økning i løpet av 2012, og det ventes en fortsatt positiv utvikling i I USA og Asia har etterspørselen etter pressbolt og støpelegeringer vært positiv i 2012, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette i Det europeiske markedet for valsede produkter gikk ned sammenliknet med året før. Det meste av nedgangen skjedde i første halvår 2012, på grunn av sterk etterspørsel og lageroppbygging i første halvår av Etterspørselen i andre halvår 2012 lå fortsatt på samme lave nivå som ble registrert i tilsvarende periode i Den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter gikk ned i alle segmenter sammenliknet med 2011, spesielt i Sør-Europa. Sammenliknet med 2011 økte etterspørselen i Nord-Amerika betydelig, og mesteparten av økningen ble dekket av innenlandske pressverk. Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Sør-Amerika gikk noe ned sammenliknet med Den svake etterspørselen er ventet å fortsette i Europa i første kvartal 2013, mens utsiktene er noe mer positive i markeder utenfor Europa. Kraftproduksjonen i Norge utgjorde 146 TWh i 2012, noe som er 20 TWh høyere enn i Nivået i Hydros vann- og snøreservoarer var omtrent som normalt ved utgangen av Produksjonen forventes å være sesongmessig høy i første kvartal Risiko Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Forretningsområdene har derfor hovedansvaret for risikostyringen, med utgangspunkt i bruk av etablerte policyer og prosedyrer. Arbeidet i forretningsområdene koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Hydros styre foretar jevnlige vurderinger av selskapets systemer og kompetanse for risikostyring. Hydro står overfor risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet. Selskapet er eksponert for endringer i økonomiske og markedsmessige forhold, og det har vært en betydelig økning i usikkerhet når det gjelder den økonomiske utviklingen i de land og regioner som vi har virksomhet i. Flesteparten av Hydros smelteverk for primæraluminium ligger i land som har sterk valuta og/eller inflasjonspress, noe som svekker konkurransesituasjonen til noen av virksomhetene. For å kompensere for markedsnedgang er man avhengig av evnen til å redusere driftskostnadene i tilstrekkelig grad. Det kan hende at Hydro ikke realiserer de fordelene som er forventet fra det planlagte samarbeidsselskapet med Sapa. Oppkjøpet av Vale Aluminium utgjør en betydelig del av sysselsatt kapital i Hydro, og det kan hende at de forventede fordelene ved oppkjøpet ikke realiseres. En svakere finansiell stilling eller nedgradering av Hydros kredittvurdering kan føre til økte lånekostnader og kapitalkostnad. Selskapet står overfor en løpende risiko for at motparter ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Svingninger i prisnivået kan ha betydelig innvirkning på rapporterte resultater. Selskapets rapporterte driftsresultater og konkurranseposisjon påvirkes av utviklingen i valutakurser, spesielt når det gjelder amerikanske dollar, brasilianske real, euro og norske kroner. Hydro er eksponert for endringer i lovgivning knyttet til reduksjon av klimagassutslipp. Større ulykker, rettsprosesser eller granskninger og hendelser knyttet til HMS og samfunnsansvar kan føre til vesentlige kostnader og betydelig negativ innvirkning på selskapets omdømme. Det kan også hende at Hydro ikke lykkes med å skaffe og beholde medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse. Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet. I videreforedling og annen marginbasert virksomhet benyttes til en viss grad prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. Hydro bruker også derivater for å redusere sin generelle eksponering for finansiell og kommersiell risiko. Det har vært benyttet terminkontrakter for amerikanske dollar, og Hydro har til en viss grad også inngått terminkontrakter i andre valutatyper for å sikre noen inntekts- og kostnadsposisjoner.

14 14 ÅRSBERETNING Kontrollfunksjoner og prosedyrer Kontrollfunksjoner og prosedyrer Hydro følger den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse av oktober Det er gitt en detaljert beskrivelse av dette på side 23. Informasjon om selskapets aksjonærpolitikk finnes på side 21. Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon og legger til rette for styrets behandling av selskapets finansielle rapportering. Forskning og utvikling I 2012 utgjorde kostnadsførte forsknings- og utviklingskostnader (FoU-kostnader) 247 millioner kroner, sammenliknet med 248 millioner kroner i I tillegg kommer tilsvarende kostnader i Ekstruderte Produkter som er rapportert som ikke videreført virksomhet i Hydros konsernregnskap. Dette beløp seg til 191 millioner kroner i 2012, en nedgang fra 260 millioner kroner i Størsteparten av dette beløpet gjelder Hydros interne forskningsorganisasjon, mens det øvrige er støtte til arbeid som utføres ved eksterne institusjoner. Se også note 14. Våre viktigste FoU-sentre ligger i Årdal (teknologi for primæraluminium) og Sunndal (legeringer og støping), i Bonn i Tyskland (valsede produkter) og Toulouse i Frankrike (byggsystemer). I Hydro går forskning og utvikling og fullskalaproduksjon hånd i hånd. Teknologiarbeidet vårt er konsentrert om tre områder, der vi skal: Utvikle produkter som fremmer bruken av aluminium og bærekraftig utvikling Utvikle verdens beste elektrolyseteknologi - selve kjernen i et aluminiumselskap Utnytte FoU og teknologi for å sikre optimal drift I vår bransje må vi starte i dag med å utvikle den teknologien vi vil bruke om 10 til 20 år. Derfor jobber vi kontinuerlig for å opprettholde framdriften på dette området, uavhengig av konjunktursvingninger. Smelteverksteknologi, legeringer med spesielle egenskaper og bygninger som er energinøytrale i bruk er noen av de områdene vi prioriterer, sammen med optimal drift på tvers av verdikjeden vår. Fra og med 2012 har alle forretningsområder hatt ansvaret for sin egen teknologiutvikling og gjennomføring av egen teknologistrategi. Som en del av den nye organisasjonsmodellen er det etablert et nytt teknologikontor på konsernnivå, som skal sikre en helhetlig og langsiktig tilnærming til Hydros strategi og dagsorden for teknologi. Teknologikontoret leder et internt FoU-nettverk med representanter fra forretningsområdene, og støtter konsernledelsen i overordnet prioritering av og strategi for forskning og teknologi. Vi har mål om å utvikle bedre anriknings- og raffineringsprosesser for virksomheten i Bauksitt & Alumina for å oppnå mer effektiv bruk av råvarer. Dette vil gjøre at vi kan utnytte en større andel også av marginal bauksittmalm. Energikostnader og klimagassutslipp forsøkes redusert gjennom prosessforbedringer, varmegjenvinning og alternative energikilder. Rødslam er en miljømessig utfordring for aluminaindustrien. Vi bruker beste tilgjengelige teknologi for deponering av halvtørt rødslam («dry stacking»), og vi har ambisjoner om å forbedre dette ytterligere gjennom å ta i bruk ny teknologi for tørrdeponering («dry disposal»). Primærverkene i Sunndal i Norge og Qatalum i Qatar bruker Hydros egenutviklede elektrolyseteknologi. Neste generasjons teknologi, HAL4e, er grundig testet i seks fullskala produksjonsceller. Vi utvikler nå denne teknologien videre. HALsee (HAL supereffektiv energi) tar sikte på et maksimalt energiforbruk på 12 kwh per kilo aluminium produsert. Forskning og utvikling i Primærmetall er også viktig for å styrke konkurranseevnen ved å bidra til å bedre kostnadsposisjonen ved primærverkene våre. Prioriterte oppgaver er driftsstøtte, iverksetting av ny teknologi i eksisterende aktiviteter og utvikling av neste generasjon elektrolyseteknologi. Gjennomføring og kommersialisering av innovative produktideer og konsepter er viktige aktiviteter. Innovasjon skjer ofte i prosjekter sammen med kunder når det blir identifisert et behov, eller ved at vi utvikler nye eller bedre produkter basert på etterspørsel fra kundene. En rekke nye produkter lanseres hvert år. Miljøprofilen på våre løsninger får stadig større oppmerksomhet og relevans, spesielt når vi vurderer nye måter å bruke aluminium på og når vi forbedrer miljøegenskapene til eksisterende produkter.

15 ÅRSBERETNING Arbeidsmiljø 15 Arbeidsmiljø Vi nådde vårt aller viktigste mål i 2012: Ingen dødsulykker. Vi vil ikke nå vårt viktigste mål En entreprenøransatt på Hydros pressverk i Lucé i Frankrike omkom etter en ulykke i begynnelsen av mars. Sikker drift fortsetter å være det aller viktigste for oss, og vår ambisjon om ingen dødsulykker står fast som vårt viktigste mål. TRI-verdien (samlet antall personskader per million timer arbeidet) var 3,4 i 2012, en nedgang fra 3,8 i 2011, men vi nådde ikke målet vårt på 2,85. Målet er uendret for Vi arbeider kontinuerlig for å unngå arbeidsrelatert sykdom og skader, og følger med på utviklingen gjennom et konsernomfattende rapporteringsverktøy. Retningslinjer for vurdering av risiko i arbeidsmiljøet brukes aktivt av forretningsområdene for å kartlegge og evaluere arbeidsmiljøet. Registrert sykefravær i Hydro var 3,2 prosent i 2012, noe som er en oppgang fra 3,1 prosent i Juridiske forhold og sykelønn varierer fra land til land. Dette gjør det vanskelig å sammenlikne tall for ulike land til tross for at vi innførte felles rapporteringsdefinisjoner i De nasjonale rapporteringskravene i Norge ligner, men er ikke identiske med våre rapporteringskrav. Det nasjonale gjennomsnittet er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Hydro i Norge. Sykefraværet for Hydro i Norge, i henhold til nasjonale rapporteringskrav, var 4,6 prosent i 2012, en oppgang fra 4,4 prosent året før. Sykefraværet blant menn var 4,4 prosent, opp fra 4,1 prosent i 2011, mens sykefraværet blant kvinner var 5,7 prosent, det samme som i Det er iverksatt flere tiltak for å forbedre våre resultater. Riktig utforming av grensesnittet mellom medarbeidere og teknisk utstyr er viktig for å unngå farlige situasjoner og ulykker. Siste fem år har Ekstruderte Produkter alene brukt 15 millioner kroner på dette og planlegger å fortsette dette arbeidet. Primærmetall og Valsede Produkter har tilsvarende aktiviteter. I 2012 startet vi innføringen av et felles verktøy for selskapet for granskning av og kommunikasjon ved høyrisiko-hendelser. Dødsulykker Per 100 millioner timer arbeidet, fem års rullerende gjennomsnitt Totalt antall personskader Per million timer arbeidet /08 05/09 06/10 07/11 08/ Hydroansatte Entreprenøransatte Sum Hydroansatte Entreprenøransatte (rapportering begynte i 2011) Miljø I flere tiår har Hydro overvåket selskapets innvirkning på miljøet som del av en helhetlig tilnærming til verdiskaping. Klimastrategien er en integrert del av vår overordnede forretningsstrategi. Blant annet innebærer det å redusere miljøpåvirkningen fra våre egne produksjonsaktiviteter, og utnytte forretningsmuligheter gjennom å sette kundene i stand til å gjøre det samme. Noen av målene vi arbeider mot er: Bruk av bærekraftige energikilder Redusert energiforbruk og utslipp fra produksjonen Reduserte klimagassutslipp gjennom bruk av våre produkter Økt resirkulering av aluminium Klimagassutslippene fra Hydros nåværende konsoliderte virksomhet gikk ned med 2 prosent i De samlede utslippene, basert på eierandel - og inkludert indirekte utslipp fra elektrisitetsproduksjon - ble redusert med 11 prosent. Hovedsaklig på

16 16 ÅRSBERETNING Miljø grunn av nedstengningen av Kurri Kurri-smelteanlegget i Australia i 2012, gikk våre indirekte utslipp ned med 20 prosent. Disse utslippene vil gå ytterligere ned i 2013 siden vår produksjon i Kurri Kurri nå er helt nedstengt. Omstarten av kapasitet ved vårt smelteverk i Neuss, Tyskland tidlig i 2013 vil til en viss grad motvirke denne effekten. Spesifikke direkte utslipp økte noe fra 1.61 tonn CO 2 -ekvivalenter (CO2e) per tonn primæraluminium i 2011 til 1.62 i 2012 etter et tilbakeslag på Albras og Slovalco. Vi kommer ikke til å nå vårt langsiktige mål på 1.52 tonn CO2e per tonn aluminium i Spesifikke utslipp i 2009, da målet ble satt, var 1.85 tonn CO2e per tonn aluminium. Målet er justert til 1.58 tonn CO2e per tonn aluminium, og vi vil i løpet av 2013 utvikle nye langsiktige mål. Vår ambisjon er å vokse raskere enn markedet i resirkulering og innta en ledende posisjon også i denne delen av verdikjeden. Vi har forbedret utnyttelsen av eksisterende kapasitet i løpet av de to siste årene, og resirkulerte i 2012 nær tonn aluminium. Grunnet nedstengning av omsmelte- og resirkuleringskapasitet og salg av to omsmelteanlegg var veksten bare tre prosent sammenliknet med Vi nådde målet vårt for 2012 om å stabilisere kapasitetsutnyttelsen på over 90 prosent i våre omsmelteverk. På grunn av usikkerheten i markedet opprettholdes dette målet for Vi tar også sikte på å utvikle konkrete prosjekter for investering i økt omsmeltekapasitet for skrap. Etter at Sapa-transaksjonen er gjennomført, vil vi i 2013 revidere våre langsiktige resirkuleringsmål for å reflektere vår nye portefølje. I tillegg til våre eksisterende klima- og resirkuleringsstrategier, legger vi vekt på følgende områder i miljøarbeidet: Økosystemer og biologisk mangfold Produktforvaltning Avfall og effektiv ressursbruk Utslipp Hydros bauksittgruvevirksomhet innebærer fjerning av jord og leire ved hjelp av maskiner for å utvinne bauksittforekomsten under. Når utvinning av bauksitt er avsluttet i et område, starter gjenplanting av området. Skogplantingsprogrammet begynte i 2009, og vil fortsette til etter 2040 i det nåværende området. I 2012 startet vi et samarbeid med to andre bauksittgruver i Pará for å utveksle beste praksis på skogplanting. Til sammen ble 609 hektar med land (inklusive avskogede områder) berørt i 2012 sammenlignet med 853 hektar i Nær hektar er berørt siden gruvedriften startet i 2006 hvorav 776 hektar er blitt gjenplantet. I 2012 ble 444 hektar gjenplantet, sammenlignet med 128 hektar i Innen 2017 er målet å gjenplante like store arealer som dem som blir åpnet for gruvedrift, og å innhente også det historiske etterslepet innen Nok og rent vann er en utfordring i noen av områdene Hydro har virksomhet i. Lokale initiativ viser at det er mulig å oppnå betydelig vannsparing med enkle tiltak. En systematisk kartlegging av vannsituasjonen i 2012 viste at rundt 3 prosent av selskapets samlede vannforbruk fant sted i områder der årlig fornybar vannforsyning er et knapphetsgode. Disse områdene ligger hovedsakelig i Tyskland og Sør-Europa, som er områder med godt regulert vannforsyning. Selv om Amazonas er kjent for sine store vannmengder, har vi de siste tiårene observert at deler av området har hatt gjentatte perioder med unormalt store eller små nedbørsmengder. I 2012 startet vi en studie for å vurdere vannbalansen ved Alunorte og det planlagte aluminaraffineriet CAP etter en utvidelse av Paragominas-gruven og bygging av CAP. Alunorte får i dag store deler av sin vannforsyning fra bauksitt-slurry som transporteres fra Paragominas via rørledning. Med de nye anleggene i Brasil består Hydros avfallsproduksjon nå av betydelige mengder avgang fra bauksittutvinningen, i tillegg til rødslam fra aluminaraffinering. Avfallsmengdene er direkte knyttet til mengden produsert bauksitt og alumina. Avgangen består av mineralrester fra utvinningsprosessen blandet med vann. Avgang fra bauksittgruven i Paragominas i Brasil lagres i egne deponier hvor partiklene felles ut. Utskilt vann overføres til et rensedeponi der partikler avleires før vannet brukes på nytt i prosessen. Det er et mindre avløp til elven som ligger nedenfor deponiene. Dette er nødvendig for å opprettholde minstevannføring. Avrenningen overvåkes, og vannkvaliteten tilfredsstiller kravene som er satt av myndighetene. I 2012 produserte Hydro 4,2 millioner tonn avgang. Rødslam er et biprodukt av raffineringsprosessen for alumina. Alunorte bruker Bayer-prosessen, som inkluderer bruk av lut. Luten gjenvinnes og renses i prosessen som del av et lukket kretsløp for å redusere produksjonskostnader og gjøre slammet mindre alkalisk. I 2012 deponerte Hydro totalt 6.1 millioner tonn rødslam (med 35 prosent fuktighet).

17 ÅRSBERETNING Miljø 17 Direkte klimagassutslipp fra Hydros konsoliderte virksomhet Millioner tonn CO 2-ekvivalenter (CO2e) CO PFC Katodeavfall (SPL) fra elektrolysecellene som brukes i produksjonen av primæraluminium, er definert som farlig avfall. I 2012 produserte Hydro tonn SPL, en økning på fem prosent sammenliknet med 2011, men en nedgang på 26 prosent siden Produksjonen av SPL varierer med omforing av elektrolysecellene, noe som vanligvis gjøres hvert fjerde til sjuende år ved etablerte smelteverk. Vi forventer en økning i produksjonen av SPL fra konsoliderte smelteverk til neste år. Et prosjekt for å finne miljøakseptable og lønnsomme alternativer til deponi av SPL førte i 2012 til to nye leveringskontrakter. I begge tilfellene vil karbonrester fra Hydro benyttes som drivstoff i produksjonsprosesser, der høye temperaturer sikrer at farlige bestanddeler destrueres. Disse avtalene er eksempler på effektiv ressursbruk med miljøbesparelser ved at de erstatter drivstoff eller råmaterialer, samtidig som de også sparer deponeringskostnader. Beredskap Hydro er ansvarlig for infrastruktur og funksjoner som kan være kritiske for samfunnet både lokalt og regionalt. Vi driver også store produksjonsanlegg hvor en krise kan påvirke samfunnets interesser og sikkerhet generelt. Hydro er derfor gjenstand for kontroll og tett oppfølging fra myndighetenes side. Slike potensielle høyrisikohendelser står sentralt i vår beredskapsplanlegging. Vi holder hele tiden høy grad av beredskap og gjennomfører øvelser regelmessig. Et sentralt beredskapsteam støtter linjeledelsen og sikrer krisehåndtering i samsvar med Hydros krav og forventninger. Trussel- og sårbarhetsanalyser danner grunnlaget for forebyggende tiltak på alle forretningsområder. Sikkerhetsvakter benyttes jevnlig for å beskytte personell og eiendeler. Det ble ikke benyttet væpnede vakter i 2012, og det er ikke rapportert om vesentlige hendelser i forbindelse med vår bruk av sikkerhetsvakter i Integritet og menneskerettigheter Hydros integritetsprogram (HIP) er vårt viktigste verktøy for å forebygge korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Programmet omfatter kartlegging av risiko i tillegg til ulike verktøy og opplæring. HIP er basert på "Vårt etiske ansvar - Hydros regler for arbeidsetikk", som er godkjent av styret. Reglene ble grundig revidert i Varslingskanalen AlertLine, som erstatter Hydros tidligere varslingskanal, ble lansert i august Ansatte kan rapportere om brudd eller oppfattede brudd på Hydros regler. AlertLine betjenes av et eksternt selskap, og alle faste og midlertidig ansatte samt entreprenøransatte kan rapportere sine bekymringer til enhver tid og på sitt eget språk via gratis telefonnummer, Hydros intranett eller Internett. Hydro støtter prinsippet om organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, og har lang tradisjon for god dialog med de ansattes organisasjoner. Som arbeidsgiver, eier og innkjøper er vår viktigste rolle knyttet til menneskerettigheter å sikre anstendige arbeidsforhold i vår egen organisasjon, i deleide selskaper og hos våre leverandører. I land hvor retten til å danne fagforeninger er begrenset, prøver vi å finne alternative fora for medarbeiderinvolvering for å støtte de ansattes rett til å påvirke sin egen arbeidssituasjon, så som i Qatar og Kina. Hydro brukte 39 millioner kroner på sosiale investeringer, veldedighet og sponsorprogrammer i 2012, hvorav mer enn halvparten var knyttet til samfunnsinvesteringer. Hydros krav til samfunnsansvar hos leverandørene skal være en integrert del av alle faser i anskaffelsesprosessen. Kravene omfatter miljø, menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse og arbeidsforhold, herunder arbeidsmiljø. Vurderingen er risikobasert, og skal ta hensyn til kontraktsverdi, risikonivå i det aktuelle landet osv. Prinsippene omfatter også revisjonsrettigheter og leverandørens ansvar overfor sine underleverandører og deres leverandører igjen. Det danske «Institut for Menneskerettigheder» støttet i 2012 Hydro i en kartlegging av risiko knyttet til menneskerettigheter for Hydros globale virksomhet. Identifiserte avvik var blant annet knyttet til manglende prosedyrer for grundig gjennomgang

18 18 ÅRSBERETNING Integritet og menneskerettigheter av menneskerettigheter ("due diligence") som del av Hydros styrende dokumenter og mangel på selskapsomfattende klagemekanismer tilgjengelig for alle interessenter. Dessuten var det enkelte bemerkninger knyttet til bruk av fagforeninger og kollektive forhandlinger i land der frie fagforeninger ikke er tillatt. De fleste identifiserte avvikene ble lukket i I 2013 planlegger vi å utvikle prosedyrer for klagehåndtering i våre aktiviteter i Barcarena, Brasil (Albras, Alunorte og prosjektet for bygging av aluminaraffineriet CAP). Våre viktigste frivillige forpliktelser er støtte til prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og FNs Global Compact. Vi støtter også OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, og rapporterer frivillig om utbetalinger til myndigheter i vertsland i forbindelse med utvinning og produksjon av bauksitt og alumina, basert på prinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative. Siden 2011 har Hydro vært medlem av bransjeorganisasjonen International Council on Mining and Metals (ICMM), og har forpliktet seg til å følge organisasjonens ti prinsipper og policydokumenter. Vi bruker GRIs (Global Reporting Initiative) G3-retningslinjer for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling. Se Samlede utbetalinger (skatter, avgifter ol.) til myndigheter 1) Million kroner Australia (0.7) 0.4 Brasil ) Samlede utbetalinger til myndigheter i vertsland i forbindelse med utvinning og produksjon av bauksitt og alumina. Utbetalingene omfatter økonomiske ytelser, overskuddsskatt, royalty, lisensavgifter, leie, gebyrer osv. Rapporteringen er basert på prinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Tabellen er omfattet av revisors gjennomgang av Hydros rapportering av livskraftig utvikling for 2012, men er ikke omfattet av den finansielle revisjonen. Medarbeidere Hydro hadde fast ansatte ved utgangen av 2012, en nedgang fra i I tillegg hadde vi midlertidig ansatte, sammenliknet med året før. Entreprenøransatte utgjorde om lag årsverk i 2012, en nedgang fra i Nedgangen i antall ansatte i fjor skyldes først og fremst nedstegningen av smelteverket Kurri Kurri i Australia og andre restruktureringstiltak i selskapet. Vi har flest antall ansatte i Brasil, fulgt av Tyskland og Norge. Den planlagte sammenslåingen av Hydros forretningsområde Ekstruderte Produkter og Sapa vil ha direkte påvirkning på nærmere ansatte. Planlegging av integrasjonen har startet. Hydros personalstrategi er basert på fem byggesteiner: Vår prestasjonskultur, kompetanseforvaltning, tilgang på lederressurser, mangfold og mobilitet. I 2013 vil vi hovedsakelig konsentrere oss om å revitalisere selskapets system for lederutvikling og medarbeidersamtaler, og starte innføringen av et mangfoldprogram i hele selskapet. Vi ser betydningen av å opprettholde vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Nyansatte får tilbud om grunnleggende opplæring, både for å bli kjent med organisasjonen og arbeidsoppgavene sine og for å få nødvendig kompetanse innen helse, miljø, sikring og sikkerhet. Innen utgangen av 2012 hadde mer enn 95 prosent av alle ansatte i forretningsområdet Bauksitt & Alumina i Brasil (ervervet 2011) gjennomført programmet Hydro Fundamentals for en innføring i Hydros verdier, samfunnsansvar, verdikjede og HMS-krav. Hydro legger vekt på mangfold i nasjonalitet, kultur, kjønn og utdanningsbakgrunn, både i rekruttering og når en setter sammen ledergrupper og andre arbeidsgrupper. Mens 87 prosent av toppledelsen er norske eller tyske, er kun 38 prosent av Hydros ansatte det samme. Det er kvinner representert i styret, i konsernledelsen og i ledelsen på de fleste forretningsområdene. Vi tar sikte på å øke mangfoldet ytterligere på alle nivåer, og lanserte et program for bevisstgjøring av mangfold i den globale organisasjonen i Programmet vil fortsette i I 2012 var 15 prosent av Hydros ansatte kvinner, sammenliknet med 14 prosent i Elleve prosent av de ansatte i Brasil og Tyskland er kvinner, sammenliknet med 19 prosent i Norge, 18 prosent i USA, 16 prosent i Frankrike og åtte prosent i Italia. Det er i disse landene Hydro har flest ansatte. Nær 240 nyansatte ble til sammen rekruttert i Norge, Tyskland, Italia og Slovakia i 2012, hvorav 23 prosent var kvinner. I Norge rekrutterte vi totalt 98 ansatte i 2012 sammenlignet med 80 i Av disse var 28 prosent kvinner, sammenliknet med 19 prosent i Nær halvparten av nyansatte med en master-grad i Norge var kvinner.

19 ÅRSBERETNING Medarbeidere 19 Det jobbes kontinuerlig med å justere arbeidsforholdene, slik at alle ansatte har like muligheter, uavhengig av funksjonsevne. Andel ikke-norske ledere Andel kvinnelige ledere Prosent Prosent Øverste 50 ledere Øverste 200 ledere Øverste 50 ledere Øverste 200 ledere Andel kvinner på alle nivåer i Hydro var 15 prosent i 2012 Alle ansatte skal være sikret en samlet lønn som er rettferdig, konkurransedyktig og i samsvar med god bransjestandard lokalt. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser eller ved opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Blant ansatte på tarifflønn i Norge er det ingen signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Lønnsforholdene for alle nivåer i den norske virksomheten blir gjennomgått regelmessig. Det ble i 2012 ikke funnet vesentlige lønnsforskjeller som kan tilskrives kjønn. Når slike forskjeller oppdages, har vi tradisjon for å rette opp dette i løpet av kort tid. Årlig bonus for Hydros toppledere skal gjenspeile oppnåelse av forhåndsdefinerte finansielle målsettinger, oppnåelse av driftsog organisasjonsmessige mål og organisatoriske måltall (KPIer) for helse, miljø og sikkerhet, samt samfunnsansvarsansvar. I tillegg kommer etterlevelse og fremming av Hydros verdigrunnlag The Hydro Way. Se note 10 og 11 til konsernregnskapet for mer informasjon. I en krevende makroøkonomisk situasjon ønsker styret å gi sin anerkjennelse til Hydros ansatte for deres uvurderlige vilje og evne til å stå på for å forbedre Hydros virksomhet verden over. Utvikling i styret Styret har en årsplan for sitt arbeid. Den består av tilbakevendende temaer som strategi, forretningsplanlegging, risiko, tilsyn med at lover og regler følges, økonomisk rapportering, personalstrategi, planlegging av lederressurser, HMS og samfunnsansvar. Styret følger nøye med på markedet og makroøkonomisk utvikling som er relevant for aluminiumindustrien. I 2012 brukte styret mye tid på Sapa-transaksjonen. Dette omfattet strategisk posisjonering og risikooversikt, verdivurdering og godkjenning av forhandlingsmandat. Styret besøkte Hydros smelteverk i Sunndal for å lære mer om virksomheten, om framdriften i Primærmetalls program for å redusere kostnadene med 300 dollar per tonn aluminium, og om teknologiutvikling i Hydro. Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av styrets arbeid og kompetanse og samarbeidet med ledelsen, i tillegg til en separat evaluering av styrets leder. Begge evalueringene er lagt fram for valgkomiteen, som så evaluerer styrets sammensetning og kompetanse. Styret hadde 15 møter i 2012, og møtedeltakelsen var 92 prosent. Kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget hadde begge sju møter. Dag Mejdell gikk inn i styret 8. mai 2012, Pedro Rodrigues 21. september, og Victoire de Margerie 1. oktober. Tito Botelho Martins Jr. gikk ut av styret 13. august 2012, og Bente Rathe 30. september. De tre nye styremedlemmene deltok på et innføringsprogram for å lære om Hydro, selskapets organisasjon og styringssystemer, inkludert HMS og samfunnsansvar, og om aluminiumindustrien generelt.

20 20 ÅRSBERETNING Årets resultat og utbytte - Norsk Hydro ASA Årets resultat og utbytte - Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA (morselskapet) hadde et underskudd etter skatt på 324 millioner kroner i 2012, sammenliknet med et overskudd på millioner kroner i Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 0,75 kroner per aksje for Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning og selskapets sterke finansielle stilling. Fri egenkapital ved utløpet av året, justert for foreslått utbytte, beløper seg til millioner kroner. I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Oslo, 12. mars 2013 Terje Vareberg Styreleder Inge K. Hansen Nestleder Liv Monica Bargem Stubholt Styremedlem Ove Ellefsen Styremedlem Billy Fredagsvik Styremedlem Finn Jebsen Styremedlem Victoire de Margerie Styremedlem Sten Roar Martinsen Styremedlem Dag Mejdell Styremedlem Eva Persson Styremedlem Pedro José Rodrigues Styremedlem Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer