10 gode grunner til å være medlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 gode grunner til å være medlem"

Transkript

1 Ny som medlem

2 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. 3. Vi jobber aktivt for kvalitet i utdanningen, og for at lærernes kompetanse må være grunnlaget når myndighetene fatter sine beslutninger. Det gjør oss til en sentral premissleverandør på utdanningsfeltet i Norge. 4. Medlemskapet gir økt medbestemmelse og større mulighet til å påvirke arbeidshverdagen din. 5. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår stillingen din. 6. Våre tillitsvalgte gir deg gratis råd og veiledning. 7. Du får refundert omtrent alt du taper i arbeidsinntekt ved streik. 8. Du får jevnlig tilbud om spennende og faglig relevante kurs, og vi har ulike stipendordninger for videre- og etterutdanning. 9. Du får tilsendt bladet Utdanning hver 14. dag gratis. I tillegg kan du velge ett gratisabonnement på ett av våre fagtidsskrifter: Bedre Skole, Første Steg eller Yrke. 10. Du får en rekke gode medlemstilbud, blant annet noen av markedets mest gunstige forsikringsavtaler. 2

3 VELKOMMEN SOM MEDLEM Utdanningsforbundet er en arbeidstakerorganisasjon for lærere og ledere i utdanningssystemet, fra barnehage, skole og høyere utdanning. Vi er en sterk og engasjert organisasjon med et godt tillitsvalgtsapparat. Det er trygt å ha oss i ryggen i hverdagen som yrkesutøver. Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, i profesjonsspørsmål og i utdanningspolitiske saker. Som medlem får du tilbud om råd og hjelp når du trenger det i tillegg til flere medlemstilbud, og ikke minst du har mulighet for større innflytelse! I denne brosjyren finner du informasjon om Utdanningsforbundet og politikken vår og om hva organisasjonen kan gjøre for deg. Samtidig sier den litt om hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg dersom du har behov for det. Du finner mer informasjon om saker i denne brosjyren på udf.no. Representerer hele utdanningssystemet Med over medlemmer er Utdanningsforbundet Norges største fagforening for utdanningsområdet og landets nest største fagforening. Vi representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse fra hele utdanningssystemet. Vi har medlemmer i barnehage, grunnskole og videregående opplæring i tilllegg på høgskoler og universitet, i PP-tjenesten, kompetansesenter, voksenopplæring og administrasjon. Premissleverandør og pådriver. Utdanningsforbundet er en tydelig politisk aktør, men vi er ikke partipolitiske. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i utdanningsdebatten blant annet en sentral og viktig høringsinstans. Lønns- og utdanningspolitikk står sentralt i arbeidet vårt. Vår kompetanse, størrelse og faglige tyngde gjør at både arbeidsgivere og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft! Du blir hørt. Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle nivå. Medlemskapet gir deg medinnflytelse over din egen arbeidssituasjon og du er med i et faglig fellesskap. På arbeidsplasser der det er klubb, og i lokallaget kan du påvirke forbundets prioriteringer og politikk. 3

4 Utdanningsforbundet ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle. Vi arbeider blant annet for: å styrke kvaliteten i utdanningen gode lønns- og arbeidsvilkår at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt at ledere i barnehage og skole gis muligheter til å være gode ledere et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold en skole med høy kvalitet der alle skal få like muligheter til vekst og læring Internasjonalt engasjement. Utdanningsforbundet har også et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Vi er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinnerepresentasjon i fagforeningene. Studentmedlemmene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er forbundets interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. Medlemmene tar sikte på arbeid innen utdanningssystemet. PS arbeider blant annet for å heve kvaliteten på lærer- og pedagogutdanningene, og for å ivareta medlemmers rettigheter tilknyttet deres studiesituasjon. Medlemskapet i PS er gratis dersom du kun er student eller har bistilling som ikke er relevant for utdanningen. 4

5 Studentmedlemmer som arbeider innenfor barnehage- og skolesektoren ved siden av studiene får fagforeningsrettigheter ved å betale kontingent. Mer info udf.no/student eller pedagogstudentene.no Hovedorganisasjonen Unio Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio med over medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har 12 medlemsforbund som i tillegg til Utdanningsforbundet er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Norsk Radiografforbund, Skatterevisorenes Forening, Det Norske Diakonforbund og Det norske maskinistforbund. Les mer på unio.no Nettsiden udf.no Våre nettsider har nyheter og informasjon om politikken vår og annet aktuelt faktastoff. Her finner du også informasjon om våre forsikringer og andre medlemstilbud, stipendordninger, kurs og konferanser m.m. Vi er aktive i sosiale medier, blant annet Facebook og Twitter, og medlemmene oppfordres til aktivitet og til å delta i diskusjoner. Vi utgir også nyhetsbrev som sendes medlemmene regelmessig. I tillegg utgir vi egne nyhetsbrev til skoleledere og til styrere. 5

6 Min side Som medlem kan du registrere og oppdatere egne data på din egen side på udf.no/minside. På Min side får du tilgang til informasjon som gjelder spesielt for deg som medlem, som ditt medlemskap, adresse, ansettelsesforhold m.m. I tillegg kan du bruke siden til å bestille forsikringer og abonnement, melde deg på kurs og konferanser eller søke om stipend. Her finner du også forsikringsdokumentene dine. Innlogging. Ved innlogging er brukernavnet ditt medlemsnummer, og førstegangs passord er ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du oppretter ditt eget passord i forbindelse med første innlogging. Av sikkerhetshensyn krever vi en pinkode (engangskode) hver gang du logger deg inn. Denne sendes til din mobiltelefon ved innlogging. For at du skal kunne motta pinkoden, må ditt mobilnummer være riktig registrert i vårt organisasjonssystem. Mangler du ditt medlemsnummer eller har behov for å korrigere ditt mobilnummer, kan du kontakte vårt medlemsregister på telefon (tast 3), eller sende e-post til For at vi skal kunne ivareta deg som medlem på best mulig måte, er det viktig at du bruker Min side og oppdaterer egne data der. Det er spesielt viktig i forbindelse med en eventuell konflikt eller streik, men også ved utsending av medlemsblad, tidsskrifter og medlemsalmanakk, i forbindelse med uttak av medlemslister for tillitsvalgte og ved all annen kontakt mellom deg og forbundet. Medlemsbladet Utdanning Medlemsbladet Utdanning*) har uavhengige nyheter om utdanningspolitikk. Bladet får du tilsendt om lag hver 14. dag. Utdanning har egne nettsider utdanningsnytt.no og utgir også nyhetsbrev. Tidsskriftene våre Utdanningsforbundet utgir flere fagtidsskrifter. Som medlem får du, i tillegg til medlemsbladet Utdanning, ett av følgende tidsskrift: Bedre Skole er tidsskriftet om skole og skoleledelse. Første steg henvender seg til førskolelærere, studenter og andre barnehageinteresserte. Yrke handler om yrkesopplæring. Spesialpedagogikk. Som medlem kan du abonnere på dette til en gunstig pris. Mer info udf.no > Tidsskrifter (nederst på forsiden) *) Både bladet og nettsidene redigeres etter Fagpressens redaktørplakat, og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening. 6

7 Kurs og konferanser gir påfyll Utdanningsforbundet tilbyr og arrangerer en rekke kurs og konferanser om utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Vi arrangerer også faglig-pedagogiske kvelder om aktuelle temaer for medlemmene. Mer info udf.no/kurs. Du kan søke stipend Utdanningsforbundet tilbyr flere stipendordninger som medlemmene kan søke på. De er: Utdanningsforbundets videreutdanningsfond: Gir stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. Oslo Lærerinnelags Fond: Gir stipend til kvinnelige medlemmer i grunnskolen til videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. Skolefrontens Fond: Gir stipend til virksomhet med betydning for skolens arbeid for å fremme holdninger og verdier, bl.a. toleranse og menneskeverd. Stipendet har bakgrunn i lærernes kamp under krigen. Andre stipendordninger: Støtteordninger gjennom EU, EUs utdanningsprogrammer, Comenius-stipend til etterutdanning og Grundtvig-stipend. Mer info udf.no > Medlem Trenger du juridisk hjelp? Har du spørsmål av juridisk karakter i arbeidsforholdet, kan du få hjelp av Utdanningsforbundet, om nødvending av jurist eller advokat. Ta kontakt med den tillitsvalgte på din arbeidsplass eller ditt lokallag. 7

8 Klubben Klubben er en møteplass på arbeidsplassen der du som medlem kan påvirke politiske spørsmål og prosesser, samt være med på å velge tillitsvalgte (klubbleder/styre). De tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Samtidig er de bindeledd mellom klubben og andre organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Mer info udf.no > Om forbundet. Hva er kontingenten? Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie, se side 10. Minste beløp for yrkesaktive medlemmer er kr 85 per mnd. Pensjonistmedlemmer betaler kr 42 per mnd. Se gjeldende kontingentsatser på udf.no/kontingent Som nyutdannet har du kontingentfritak første skole-/barnehageår etter avsluttet grunnutdanning. Som studentmedlem har du gratis medlemskap. Har du arbeid innenfor utdanningssystemet ved siden av studiene, får du fulle rettigheter ved å betale kontingent. Meld fra om ansettelsesforholdet på Min side. Mer info på udf.no/kontingent. Har jeg plikter som medlem? Som medlem må du rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak. Du må også følge pålegg fra organisasjonen, for eksempel ved streik. Der sier vedtektene: «Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes 5 og 22.» Som medlem er du forpliktet til å melde fra om endringer som har betydning for medlemskapet. Medlemmer er i tillegg forpliktet til å betale medlemskontingent, som normalt skjer ved kontingenttrekk. Som medlem har du et selvstendig ansvar for å påse at kontingenten til en hver tid er betalt. Manglende kontingentinnbetaling kan medføre at du blir stående uten fagforeningsrettigheter og eventuelt uten gyldige forsikringer. Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følge av medlemskapet. Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sentrale medlemsregister, enten per post eller epost. Mer info på udf.no > Om forbundet. 8

9 Aktive pensjonister Medlemmer kan fortsette som pensjonistmedlemmer når de går av med pensjon. Pensjonistmedlemmene har eget styre, i tillegg har mange kommuner/lokallag egne pensjonistlag. Mer info på udf.no/pensjonist. Hvor henvender jeg meg? Endringer i medlemskapet. For inn- og utmeldinger, kontingent, endring av adresse eller arbeidsplass, permisjoner, medlemstilbud m.m., gå inn på Min side. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med seksjon for medlemsservice: Spørsmål om saker. Har du spørsmål eller ønsker å ta opp en sak med Utdanningsforbundet, kan du ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ingen tillitsvalgt der eller gjelder det en sak som du ikke ønsker å ta opp med den arbeidsplasstillitsvalgte, kan du kontakte ditt lokallag. Alle fylkeslag og mange av lokallagene har egne nettsider. De finnes på udf.no. 9

10 (tast 3). Forsikringsordninger og andre medlemstilbud Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringer og andre medlemstilbud. Mer informasjon om forsikringer, gjeldende priser og flere andre gode medlemstilbud finner du på udf.no/medlemstilbud. Gunstige forsikringsordninger Utdanningsforbundet tilbyr kollektive forsikringer i samarbeid med Tryg Forsikring. Dette er egne forsikringer vi har forhandlet for våre medlemmer. I tillegg får du som medlem, inntil 29 prosent rabatt på private forsikringer (hus, bil, båt hytte). Utdanningsforbundets sekretariat administrerer de kollektive forsikringene, mens skadeoppgjør behandles hos Tryg Forsikring, telefon Mer info på udf.no/forsikringer. Grunnforsikringen livs- og familieulykkesforsikring Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet får automatisk grunnforsikringen. Normalt kreves innlevering av helseopplysninger for å få en livsforsikring, men ved at alle i en gruppe automatisk får forsikringen, unngår vi dette og kan sikre at alle våre medlemmer får en livsforsikring uansett helsetilstand. Forsikringen dekker: Livsforsikring for medlem Erstatning ved familiemedlers død Familieulykkesforsikring (invaliditetserstatning og behandlingsutgifter) Forsikringen koster kr 74 per mnd, og trekkes normalt på lønnsslippen sammen med din kontingent. For mer informasjon, se våre nettsider. Dersom du ikke ønsker grunnforsikringen, kan du reservere deg ved å sende en skriftlig henvendelse til Har du reservert deg og eventuelt ønsker forsikringen senere, kreves det innlevering av helseopplysninger. 10

11 11

12 Ulykkesforsikring år Ulykkesdelen i grunnforsikringen videreføres automatisk for medlemmer som har fylt 70 år. Forsikringen varer til utgangen av året man fyller 75 år. Pris for 2015: Kr 444 per år. Livs- og uføreforsikring Har du grunnforsikring, kan denne utvides ved å tegne livs- og/eller uføreforsikring. Dette kan også gjøres for ektefelle/samboer. Livsforsikring gir utbetaling ved død, mens uføreforsikring gir erstatning ved arbeidsuførhet. Du kan selv velge hvor høy dekning du ønsker. Prisen beregnes etter alder og valgt forsikringssum. På kan du lese mer, beregne pris og sende inn søknad. Innboforsikring Innboforsikringen dekker vann-, brann-, tyveri- og naturskade på privat innbo (ikke selve huset) med inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen har også en rekke gode tilleggsdekninger. Pris for 2015: kr 900 / 1104 / 1452 avhengig av hvor i landet du bor. Egenandelen ved skade er kun kr Reiseforsikring Reiseforsikringen dekker blant annet: 90 dagers reisevarighet i hele verden Tap av bagasje Reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd Evakuering Avbestilling Forsikringen dekker barn ut året de fyller 21 år Pris for 2015 er kun kr 1068 for familie og kr 576 for én person. Det er ingen egenandel ved skade. Barneforsikring Forsikringen dekker: Medisinsk invaliditet, varig skade på person Erstatning for arbeidsuførhet Tekniske hjelpemidler og nødvendig ombygging av bolig Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Utgifter ved ulykkesskade Engangserstatning ved alvorlige tilstander Dagpenger ved langvarig sykdom Dødsfallserstatning Pris for 2015 er kun kr 1116 per år per barn. Tilleggsdekninger kan kjøpes. 12

13 Studentforsikringen Utdanningsforbundets studentforsikring består av innbo-, reise-, ulykke- og uføreforsikring. I tillegg har den ekstra dekninger som man ikke får i ordinære forsikringer. Forsikringen koster kr 1296 per år, og er sterkt rabattert. Den kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har man andre behov, tilbys forbundets ordinære forsikringer. Forsikringspakken inneholder: Innboforsikring, med forsikringssum på kr Studenter får redusert egenandel ved tyveri og uflaks-skader på småelektronikk. Reiseforsikring for en person, som Utdanningsforbundets ordinære reiseforsikring, men dekker i tillegg studieavbrudd og hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie. Ulykkesforsikring, med forsikringssum kr gir i tillegg utbetaling på kr 5000 ved bruddskade på ben, arm, skulder, hode. Uføreforsikring, med dekning på 5 G (ca. kr ) Forsikringen er som Utdanningsforbundets ordinære uføreforsikring, men du slipper å levere helseerklæring når du bestiller den. Ønsker du høyere forsikringssum, kan dette søkes om som en tilleggsdekning. Man må da levere søknad med helse opplysninger. Elektroniske forsikringsdokumenter Du kan velge å motta forsikringsdokumentene elektronisk. Alle dine forsikringer i Utdanningsforbundet finner du på Min side på udf.no. Dersom du ikke selv sier ja til å motta forsikringsdokumentene elektronisk, vil du få dem tilsendt på papir. Bestill forsikring på SMS Du kan bestille forsikringer på sms. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde. Eks: «Udf 230 fra ». Innboforsikring: Send «Udf 220» til 2080 Reiseforsikring én person: Send «Udf 231» til 2080 Reiseforsikring familie: Send «Udf 230» til 2080 Grunnforsikring for student: Send «Udf 216» til 2080 Studentforsikringen: Send «Udf 223» til

14 Andre medlemsfordeler Leiebilavtale med Avis Bensinkort gir rabatt Som medlem får du alltid 30 prosent rabatt på leiebil hos Avis. Esso bensinkort er gratis og gebyrfritt i bruk og er tilknyttet MasterCard. Det gir 40 øre i rabatt per liter bensin og diesel på pumpeprisen, 20 prosent rabatt på bilvask og 15 øre i rabatt per liter parafin og fyringsolje. Rabatt på Riksteatret Utdanningsforbundets medlemmer får 20 prosent rabatt på Riksteatrets forestillinger rundt om i landet. Rabatten gjelder for inntil 4 billetter per forestilling. Mer detaljer rundt alle våre avtaler fi nnes på udf.no/medlems tilbud. Dagsavisen Våre medlemmer får 50 prosent rabatt på abonnement hos Dagsavisen. Medlemskort med bankfordeler Du kan endre medlemskortet ditt til et kort knyttet til en kombinert spareog kredittkonto. Kortet er tilsluttet Bank-Axept og MasterCard og gir gebyrfrie varekjøp både i Norge og utlandet. Første år er kortet gratis, årsavgiften videre er kr Har du spørsmål, k ontakt seksjon for medlemstilbud: eller telefon (tast 1).

15 15

16 Foto: Ole Walter Jacobsen, Linda Cartridge, Therese Borge, Utdanningsforbundet. og Luth Revidert februar 2015 facebook.com/utdanningsforbundet twitter.com/utdanningsf utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo tel fax

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr. 1-2003 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer