Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103"

Transkript

1 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital 61 Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Noter til regnskapet gruppen Note Navn Noter til regnskapet ASA Note Navn 01 Selskapsinformasjon Regnskapsprinsipper Sentrale regnskapsest. og skjønnsmessige vurderinger Selskaper i konsernet Virksomhetssammenslutninger Informasjon om segmenter og geografisk fordeling Lønn og andre personalkostnader Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Andre driftskostnader Finansinntekter/(kostnader) Regnskapsprinsipper Lønn og andre personalkostnader Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Andre driftskostnader Finansinntekter/(kostnader) Skatt Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i andre selskaper Skatter Minoritetsinteresser Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskaper Andre fordringer Beholdninger varer Biologiske eiendeler Kundefordringer Fordringer og gjeld til konsernselskap Langsiktige fordringer og gjeld konsernselskaper Kundefordringer Betalingsmidler Egenkapital Rentebærende gjeld Styring av finansiell risiko Rentefri kortsiktig gjeld Ikke balanseførte leieavtaler Pantstillelse og garantibeløp Betalingsmidler Aksjeinformasjon Rentebærende gjeld Styring av finansiell risiko Rentefri kortsiktig gjeld Kontraktsforpliktelser Pantstillelse og garantiansvar Transaksjoner med nærstående parter Hendelser etter balansedagen Transaksjoner med nærstående parter Hendelser etter balansedagen 113 Side Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Cermaq ASA 114 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Cermaq årsrapport 2012

2 Cermaq-gruppen Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Råvarekostnader 18 ( ) ( ) Nedskrivning av biologiske eiendeler 18 (78 736) - Personalkostnader 7, 8 ( ) ( ) Avskrivninger og amortiseringer 13, 14 ( ) ( ) Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår Andre driftskostnader 9 ( ) ( ) Driftsresultat før virkelig verdijustering av biologiske eiendeler Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 19 ( ) ( ) Driftsresultat Andel resultat fra tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader 10 ( ) (68 458) Netto agio/(disagio) (14 362) Verdijusteringer finansielle instrumenter Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter 10, Netto finansposter 10 (31 235) (38 791) Resultat før skatt Skattekostnad 11 (68 422) ( ) Årets resultat Årsresultatet fordeler seg på Majoritetens andel Minoritetens andel 12 (2 304) Resultat per aksje Basis og utvannet resultat per aksje 22 2,6 8, Årsrapport Cermaq 57

3 Cermaq-gruppen Totalresultat Noter Årets resultat Andre inntekter og kostnader, netto etter skatt Omregningsdifferanser ( ) Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring (19 636) verdiendring direkte mot egenkapital overført til årets resultat* (21 321) - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig-for-salg (57 919) (1 008) verdiendring direkte mot egenkapital 10, 16 (956) (1 008) overført til årets resultat** (56 963) - Sum andre inntekter og kostnader ( ) Totalresultat (31 880) Totalresultatet fordeler seg på Majoritetens andel (28 755) Minoritetens andel (3 125) * Kontantstrømsikring - overført til årets resultat påvirket driftsinntekter i resultatoppstillingen. ** Investering tilgjengelig-for-salg - overført til årets resultat påvirket netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter i resultatoppstillingen. 58 Cermaq Årsrapport 2012

4 Cermaq-gruppen Balanse per 31. desember EIENDELER Noter Oppdrettskonsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varebeholdninger Biologiske varebeholdninger Kundefordringer Forskuddsbetalte skatter 11, Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Henførbart til aksjonærene i Cermaq ASA Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Annen rentefri langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 11, Annen rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 14. mars 2013 Bård Mikkelsen Rebekka Glasser Herlofsen Åse Aulie Michelet Styreleder Nestleder Styremedlem Helge Midttun Jan Erik Korssjøen Reidun Karlsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattevalgt) Ted Andreas Mollan Jan Helge Førde Jon Hindar Styremedlem (ansattevalgt) Styremedlem (ansattevalgt) Konsernsjef 2012 Årsrapport Cermaq 59

5 Cermaq-gruppen Kontantstrømoppstilling Noter Resultat før skatt (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler og immaterielle eiendeler (1 291) (923) Avskrivninger og amortiseringer 13, Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår 5 ( ) - Virkelig verdijusteringer av finansielle eiendeler 10 (57 823) (30 103) Netto rentekostnad Endring virkelig verdi av biologiske eiendeler Nedskrivning av biologiske eiendeler Betalte skatter ( ) ( ) Andel resultat fra tilknyttede selskaper 15 (13 939) (36 917) Utbytte fra tilknyttede selskaper Endring i lager, debitorer og kreditorer ( ) ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter (66 873) (49 259) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13, Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13, 14 ( ) ( ) Innbetalinger ved salg av virksomhet, netto etter kontanter avhendet 5, Utbetalinger ved kjøp av virksomhet, netto etter kontanter overtatt 5, 15 (77 610) (11 801) Innbetalinger ved salg av aksjer og andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andre investeringer 16 (457) (678) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Opptak av lån Nedbetaling av lån 23 ( ) ( ) Netto endring i kassekreditt 23 (21 731) Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter 23 (77 424) (46 264) Netto innbetalinger/(utbetalinger) andre finansposter 23 (13 770) Kjøp av minoritetsinteresser (7 355) - Utbetalt utbytte, inkludert utdeling til minoritetsinteresser ( ) ( ) Endring i egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Valutakurseffekter (25 655) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter for perioden (19 412) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Cermaq Årsrapport 2012

6 Cermaq-gruppen Endring i egenkapital Egne aksjer Aksjekapital Tilbakeholdte resultater Tilgjengelig for salg reserve Kontantstrøm sikringsreserve Om regningsdifferanser Sum henførbart til aksjonærer i Cermaq ASA Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital per (46) (77 919) Årsresultat Andre inntekter og kostnader (1 008) Totalresultat (1 008) Endring i egne aksjer Utbytte - - ( ) ( ) (11 086) ( ) Transaksjoner med minoritetsinteresser Egenkapital per (37) (3 282 ) Egenkapital per (37) (3 282) Årsresultat (2 304) Andre inntekter og kostnader (57 919) (19 636) ( ) ( ) (822) ( ) Totalresultat (57 919) (19 636) ( ) (28 755) (3 125) (31 880) Endring i egne aksjer Utbytte - - ( ) ( ) (1 101) ( ) Egenkapital per (37) ( ) Årsrapport Cermaq 61

7 Cermaq-gruppen NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Selskapets og vesentlige datterselskapers forretningsadresser er oppført på siste side i årsrapporten. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde; Havbruk, som består av produksjon av fiskefôr og fiskeoppdrett. Fiskefôr omfatter produksjon og salg av fiskefôr. Fiskeoppdrett omfatter produksjon av smolt og matfisk, slakting, bearbeiding, salg og distribusjon av salmonide arter. Cermaq ASAs konsernregnskap for året som sluttet 31. desember 2012, ble godkjent for offentliggjøring ved styrevedtak av 14. mars NOTE 2 Regnskapsprinsipper 2.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet Uttalelse om etterlevelse Konsernregnskapet til Cermaq ASA og dets datterselskaper er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU og tilhørende fortolknings uttalelser samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31. desember Grunnlag for måling Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med unntak av følgende: derivater måles til virkelig verdi finansielle eiendeler tilgjengelige for salg måles til virkelig verdi biologiske eiendeler måles til virkelig verdi med fradrag for estimerte salgskostnader Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi er nærmere beskrevet i prinsippene nedenfor og i relevante noter. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle årene som er presentert. Presentasjonsvaluta Tallene er i norske kroner og alle summer er avrundet til nærmeste tusen hvis ikke annet er angitt. 2.2 Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger De implementerte regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår. Nye og reviderte standarder og fortolkninger utgitt av IASB, og godkjente av EU, som har trådt i kraft for regnskapsår som begynte 1. januar 2012 har ikke hatt effekter i konsernregnskapet. I siste del av denne noten er godkjente standarder, endringer og fortolkningsuttalelser som ikke har trådt i kraft omtalt. 2.3 Sammendrag av viktige regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper og minoritetsinteresser Konsernregnskapet omfatter morselskapet Cermaq ASA og de selskaper hvor Cermaq ASA direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapitalen og/ eller har kontrollerende innflytelse. Selskaper hvor Cermaq ASA har en betydelig innflytelse (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent) på de driftsmessige og finansielle disposisjoner, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. I henhold til dette prinsippet vises resultatandel i selskapene fra den perioden betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører, på resultatlinjen «Andel resultat fra tilknyttede selskaper». Etter egenkapitalmetoden innregnes investeringer i tilknyttede selskaper i oppstillingen av finansiell stilling til anskaffelseskost justert for endringer etter ervervet i konsernets andel av netto eiendeler i de tilknyttede selskapene (dvs. totalresultat og egenkapitaljusteringer) fratrukket eventuelle nedskrivinger. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Kjøp av datterselskaper regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Selskaper som er kjøpt i løpet av året, er konsolidert fra og med oppkjøpstidspunktet. Selskaper som er solgt i løpet av året, er konsolidert frem til overdragelsestidspunktet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapenes regnskapsprinsipper samsvarer med konsernets valgte prinsipper. Konserninterne transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet samt urealisert internfortjeneste er eliminert. Internfortjenesten er knyttet til fôr benyttet i vareproduksjon av biologiske eiendeler. Minoritetenes andel av resultat etter skatt er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetsinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, separat fra egenkapital henførbar til aksjonærer i Cermaq ASA. Minoritetsinteresser består enten av minoritetsinteressenes forholdsmessige andel av virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler eller av virkelig verdi av disse eiendelene på datoen for virksomhetssammenslutningen og av minoritetsinteressenes andel av endringer i egenkapitalen siden virksomhetssammenslutningen. Prinsipp for måling av minoritetsinteresser besluttes separat for hver virksomhetssammenslutning. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, minoritetsinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes. Klassifiseringsprinsipper Med betalingsmidler menes kontanter og bankinnskudd. Konsernets konsernkontosystem er koblet med kontanter og kassa kreditter innenfor det samme konsernkontosystemet og presentert netto. 62 Cermaq Årsrapport 2012

8 Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassfiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig når konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret i minst 12 måneder etter rapporteringstidspunktet. Foreslått utbytte balanseføres som gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til å utbetale utbyttet, normalt etter godkjenning på den ordinære generalforsamlingen. Cermaq-gruppens nøkkeltall for resultatmåling under IFRS er driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Verdijustering av biologiske eiendeler er vist på en egen linje i resultatregnskapet. Cermaq-gruppen rapporterer driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler for å vise resultatet av salg i perioden. Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi-justeringer i forbindelse med oppkjøp, omregnes til norske kroner med valutakurs på balansedagen. Inntekter og kostnader i utenlandsk virksomhet omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittkurs i perioden. Omregningsdifferanser innregnes i totalresultatet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet som finansposter i resultatregnskapet. Driftsinntekter Varesalg Driftsinntekter varesalg innregnes på leveringstidspunktet, som er tidspunktet hvor risiko og kontroll går over til kjøper. Driftsinntekter måles til virkelig verdi av mottatt vederlag eller fordring, redusert med rabatter, andre prisreduksjoner, avgifter og liknende. Overføring av risiko og avkastning knyttet til eierskap av varen varierer avhengig av vilkårene i den enkelte salgskontrakt eller vilkårene for den enkelte kunde. Fôrselskaper Risiko overføres til kunden ved levering eller på kundens anlegg avhengig av vilkårene i salgsavtalen. Oppdrettsselskaper Tidspunkt for overføring av risiko til kunden avhenger av leveringsbetingelsene slik de framgår av salgsavtalen. Leveringsbetingelsene varierer mellom land og mellom kunder. Når leveranse foregår med transportmidler som eies eller er leid av oppdrettsselskapet er leveransen normalt komplett og risikoen overføres når levering er foretatt til kjøperens angitte adresse. Der leveringen foregår på andre måter overføres risikoen vanligvis når varene leveres til den aktuelle transportøren. Renteinntekter Renteinntekter innregnes i resultatet ved bruk av effektiv rentemetoden. Utbytte Utbytte innregnes i resultatet når konsernets rett til å motta betaling er etablert. Virkelig verdi av biologiske eiendeler Levende fisk måles til virkelig verdi. For fisk der liten biologisk transformasjon har funnet sted eller at den biologiske transformasjonen ikke er forventet å påvirke prisen på fisken vesentlig, er faktisk påløpte kostnader benyttet som beste estimat på virkelig verdi. Denne estimeringen er benyttet for fisk opp til 1 kilo levende vekt. Slaktemoden fisk er vurdert til den mest relevante prisen på balansedagen for slaktet fisk justert for normaliserte salgskostnader. Slaktemoden fisk er definert som fra og med 4 kilo levende vekt og oppover for atlantisk laks. Atlantisk laks i intervallet 1 til 4 kilo levende vekt defineres som ikke-slaktemoden fisk. Tilsvarende vektstørrelser for stillehavslaks og ørret er 1 til 2,5 kilo levende vekt. Det finnes ikke et effisient marked for ikke-slaktemoden fisk. Estimering av virkelig verdi utføres ved hjelp av en virkelig verdi-modell. Modellen benytter den mest relevante prisforutsetningen på balansedagen, fortrinnsvis kvoterte markedspriser der dette er tilgjengelig, og/ eller de beste estimatene for forventet pris på planlagt slaktetidspunkt. Estimert faktisk kostnad per lokalitet blir benyttet for å komme frem til forventet margin på tidspunktet fisken defineres som slaktemoden. Den forventede marginen blir resultatført gradvis basert på vektstørrelse med startpunkt der vesentlig biologisk transformasjon antas å ha funnet sted, altså fra 1 kilo levende vekt. Eksempelvis vil en atlantisk laks på 2 kilo levende vekt inkludere en tredjedel av forventet margin. Hvis forventet margin på planlagt slaktetidspunkt er negativ, vil beløpet bli innregnet som en negativ virkelig verdi-endring i sin helhet. I note 19 spesifiseres både faktiske kostnader og virkelig verdi-justering av de biologiske eiendelene. Endringer i estimert virkelig verdi av biologiske eiendeler innregnes i resultatregnskapet på egen linje «Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler» i driftsresultatet. Fastpriskontrakter Konsernet inngår langsiktige salgskontrakter for lakseprodukter. Kontraktene inngås med det formål at levering av laks skal finne sted. Kontraktene er ikke omsettelige. Fastpriskontrakter som medfører at konsernet er forpliktet til å selge slaktemoden fisk til en lavere pris enn den som danner grunnlag for markedsverdivurderingen av biologiske eiendeler, avsettes som forpliktelse. Finansielle derivater Cermaq-gruppen har enkelte finansielle derivater. Ved førstegangs innregning måles derivatene til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi innregnes i resultatet, med unntak av de sikringsinstrumenter som oppfyller kravene til sikringsbokføring. Konsernets kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrument følger kravene i IAS 39 og er som følger: (1) det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, ved inngåelse av 2012 Årsrapport Cermaq 63

9 sikringen, på at sikringen er effektiv, (2) sikringen forventes å være svært effektiv med hensyn til å utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer henførbare til den sikrede risikoen, (3) for kontantstrømsikring må den forventede transaksjonen være svært sannsynlig, (4) sikringens effektivitet kan måles på en pålitelig måte og (5) sikringen vurderes løpende og har vist seg å være effektiv. Sikringsinstrumenter som klassifiseres som kontantstrømsikringer motvirker variasjoner i kontantstrømmene forårsaket av endrede rente-, valuta- og markedspriskurser. For kontantstrømsikringer som oppfyller vilkårene for sikringsbokføring, føres alle gevinster og tap på den effektive delen av kontrakten i totalresultatet, og den ineffektive delen føres i resultatregnskapet. Alle finansielle derivater balanseføres til virkelig verdi. Finansielle derivater balanseføres ved kontraktsinngåelse. Finansielle derivater føres ut av balansen når kontrakten utløper eller når gevinsteller tapspotensialet i all hovedsak er overført. Finansielle derivater er klassifisert basert på forfall og sikringsinstrumenter er klassifisert konsistent med det underliggende sikringsobjektet. Finansielle instrumenter som ikke er derivater Andre finansielle eiendeler som tilhører konsernet klassifiseres i følgende kategorier: utlån og fordringer, finansielle eiendeler tilgjengelige for salg og andre forpliktelser. Klassifiseringen avhenger av hensikten med anskaffelsene. Ledelsen vurderer og bestemmer hvordan eiendelen skal klassifiseres ved førstegangsinnregning og foretar en ny vurdering av klassifisering på etterfølgende balansedatoer. Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser førsteganginnregnes til virkelig verdi og med unntak for derivater, inkludert direkte henførbare transaksjonskostnader. Kjøp og salg av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser innregnes på transaksjonstidspunktet. Andre finansielle eiendeler blir førstegangsinnregnet til virkelig verdi, med etterfølgende måling slik det er beskrevet under (bare de som er relevante for konsernet er listet opp): Utlån og fordringer Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metoden, redusert med eventuelle tap ved verdifall. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel kapitaliseres på den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Andre lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Rentebærende lån måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metoden. Varebeholdninger Råvarer og innkjøpte handelsvarer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi etter FIFO-prinsippet. Ferdigvarer i fôrselskapene er fôr som er klart for levering til kunde, vurdert til det laveste av kostnad og netto realisasjonsverdi. Kostnaden for ferdigvarer omfatter alle påløpte bearbeidingskostnader. Bearbeidingskostnadene består av logistikk-, behandlings- og lagerkostnader. Cermaq-gruppen vurderer alle levende biologiske eiendeler (fisk) til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Ferdigvarer/ frossen fisk på lager vurderes til det laveste av kost (virkelig verdi ved slakting) og netto salgsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger blir beregnet og kostnadsført fra det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra forventet utnyttbar levetid hensyntatt estimert restverdi. Det benyttes lineære avskrivinger, da dette best reflekterer forbruket av eiendelene. Det er benyttet ulike avskrivningssatser for et driftsmiddels enkeltdeler, dersom disse har forskjellig økonomisk levetid. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet. Avskrivninger kostnadsføres først når anlegget er klart til bruk. Gevinst og tap ved salg av anleggsmidler fastsettes som differansen mellom salgssum og balanseført verdi på salgstidspunktet. Ved salg av driftsmidler innregnes gevinst/tap som driftsinntekt-/ kostnad. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall, estimeres gjenvinnbart beløp for å vurdere eventuelt tap ved verdifall. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen, eventuelt den kontantstrømgenererende enheten eiendelen inngår i, til gjenvinnbar verdi. Avskrivningsmetoder, restverdier og anslått levetid vurderes årlig. Immaterielle eiendeler All intern forskning kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter blir kun balanseført når kravene til balanseføring er oppfylt. I 2012 ble alle utviklingsutgifter kostnadsført. Vederlag for oppdrettskonsesjoner, rettigheter og andre immaterielle eiendeler avskrives over rettighetsperioden. Konsernets oppdrettskonsesjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende oppdrettskonsesjoner anses ikke å endre dette og følgelig er ikke oppdrettskonsesjonene gjenstand for avskrivning. Ved oppkjøp tilordnes konsesjonsverdi basert på sammenlignbare transaksjoner i sammenlignbare områder. Ved overtakelse av annen virksomhet mot vederlag som overstiger verdien av netto identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser, er differansen, i den utstrekning den representerer en forretningsverdi, oppført som goodwill i balansen. Goodwill er oppført til historisk kostpris, med fradrag for akkumulerte nedskrivinger. Goodwill blir ikke avskrevet. På anskaffelsesdatoen blir goodwill og oppdrettskonsesjoner henført til den kontantstrømgenererende enhet som forventes å dra fordel av felles synergier. Tap ved verdifall blir innregnet i henhold til en vurdering av de gjenvinnbare verdiene av hver kontantstrømgenererende enhet som goodwillen er knyttet til. For å fastslå hva som er konsernets kontantstrømgenererende enheter, er eiendelene gruppert etter det laveste nivået som det kan identifiseres separate og uavhengige kontantstrømmer for. Gjenvinnbare verdier beregnes ut fra bruksverdi snarere enn netto salgsverdi. 64 Cermaq Årsrapport 2012

10 Hvorvidt balanseført verdi av goodwill og oppdrettskonsesjoner med ubestemt levetid skal nedskrives for tap på verdifall, blir vurdert årlig eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Pensjoner Konsernets selskaper har ulike pensjonsordninger og disse omfatter både ytelsesbaserte ordninger og innskuddsbaserte pensjonsordninger. I 2006 gikk morselskapet og heleide norske datterselskaper over til innskuddsbaserte ordninger for kollektiv tjenestepensjon. I 2007 gikk de samme selskapene over fra sikrede til usikrede ytelsesbaserte ordninger for topp-pensjon (lønn over 12G) for ansatte som var med i ordningen per 31. desember Nyansatte/ansatte med lønn over 12G etter 1. januar 2007 har innskuddsbasert topppensjonsordning. I 2007 gikk et britisk datterselskap over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Avsluttet ytelsesordning er lukket for fremtidig opptjening, men er etablert som en stiftelse, noe som innebærer at pensjonsmidlene holdes utenfor balansen, men det britiske datterselskapet er ansvarlig for finansiering av eventuell underdekning på ordningen. Pensjonspremien i innskuddsbaserte ordninger kostnadsføres etter hvert som den betales, og det foreligger ingen forpliktelse for konsernet utover den årlige innbetalingen. Ytelsesbaserte ordninger periodiseres basert på en lineær opptjeningsfunksjon. Denne metoden fordeler påløpte pensjonsforpliktelser lineært over opptjeningsperioden. De ansattes opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året er årets pensjonskostnad. Alle pensjonskostnader innregnes i resultatet som personalkostnader. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktig diskonteringsrente og langsiktige forventninger om fremtidig avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket netto pensjonsforpliktelser i balansen. Eventuell netto overfinansiering balanseføres i den grad det er sannsynlig at den kan utnyttes. Endringer i beregnede pensjonsforpliktelser som følge av endringer i pensjonsplaner, periodiseres over gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som følge av endringer i estimater, periodiseres over gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 prosent av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Diskonteringsrenten benyttet i beregningene, er basert på 10 års statsobligasjonsrente i de land gruppen har pensjonsforpliktelser. Aksjebasert avlønning Konsernet har aksjebasert betaling til nøkkelpersonell. Virkelig verdi på aksjeopsjoner fastsettes ved tildelingsdato. Verdsettelsen gjøres basert på anerkjente verdsettelsesmodeller tilpasset egenskapene til de aktuelle opsjonene. Verdien fastsatt på tildelingstidspunktet periodiseres i resultatregnskapet over opsjonenes opptjeningstid med tilsvarende økning i egenkapital. Beløpet innregnes som en kostnad og justeres for å gjenspeile faktisk antall aksjeopsjoner opptjent. Opptjeningstiden er perioden fra etableringen av ordningen og til opsjonene er fullt ut opptjent. Inntektsskatt Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli betalt ut fra skattepliktig inntekt i konsoliderte regnskaper. Andel resultat fra tilknyttede selskaper er regnskapsført etter skatt. Andel av skatt i disse selskapene er derfor ikke vist som skattekostnad i konsernregnskapet. Betalbar skatt beregnes basert på skattesatser som var vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedatoen. Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret, og som medfører økt eller redusert fremtidig betalbar skatt når disse forskjellene reverseres i fremtidige perioder. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som oppstår i én periode og reverseres i en senere periode. Utsatt skatt er beregnet med utgangspunkt i nominelle skattesatser (vedtatte satser på balansedagen i det enkelte land) multiplisert med midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd. Utsatt skattefordel blir balanseført når det kan sannsynliggjøres en fremtidig skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. Avviklet virksomhet En avviklet virksomhet er en separat og vesentlig del av en virksomhet eller et geografisk forretningsområde som har blitt avhendet eller som er tilgjengelig for salg. Klassifiseringen av avviklet virksomhet skjer ved salg, eller når den aktuelle virksomheten oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som tilgjengelig for salg, dersom det intreffer før salget. Når en virksomhet blir klassifisert som avviklet, utarbeides sammenligningtall for tidligere perioder, slik at sammenligningstallene blir presentert som om virksomheten var avviklet siden starten av perioden. Aksjekapital Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapitalen, netto etter eventuell skatt. Kjøp av egne aksjer Når aksjekapital innregnet som egenkapital kjøpes tilbake, innregnes vederlaget, inkludert direkte henførbare kostnader, som en reduksjon i egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som er kjøpt klassifiseres som egne aksjer, presenteres separat og reduserer total egenkapital. Når egne aksjer selges, eller utstedes på nytt, innregnes mottatt beløp som en økning i egenkapitalen, og gevinst eller tap som følge av transaksjonen overføres til/fra opptjent egenkapital. Kontantstrømoppstilling Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømoppstillingen viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskaper er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med 2012 Årsrapport Cermaq 65

11 fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdningen av betalingsmidler. Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt Standardene og fortolkningene som kan ha betydning for konsernet og som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Konsernet vil implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Endringen i IAS 1 medfører at foretakene skal gruppere poster under Andre inntekter og kostnader (Other Comprehensive Income - OCI) basert på om postene i senere perioder kan reklassifiseres over ordinært resultat. Endringene har kun betydning for presentasjon og har ingen påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. juli 2012 eller senere og vil implementeres i konsernets årsregnskap for IAS 19 Ytelser til ansatte IASB har vedtatt flere endringer i IAS 19. Endringene er både av fundamental karakter, som at korridormetoden ikke lenger er tillatt og at forventet avkastning på pensjonsmidler endres konseptuelt, og av enklere karakter som rene klargjøringer og omformuleringer. Bortfall av korridormetoden innebærer at aktuarmessige gevinster og tap skal innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) i den perioden de oppstår. Endringen i IAS 19 vil påvirke netto pensjonskostnad som følge av at forventet avkastning på pensjonsmidler skal beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsen. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere og konsernet vil implementere endringene fra og med samme dato. Implementeringen av endringene i IAS 19 forventes å få en mindre påvirkning på konsernregnskapet. Netto pensjonskostnad fra ytelsesplaner øker noe alt annet likt og per 31. desember 2012 har konsernet et negativt ikke-resultatført estimatavvik på 26 millioner kroner som vil bli innregnet i andre inntekter og kostnader ved implementering. IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i «currently has a legally enforceable right to set-off» og også klargjøre anvendelsen av IAS 32s motregningskriterier for oppgjørssystemer som anvender mekanismer for bruttooppgjør som ikke skjer samtidig. Ikrafttredelsestidspunktet er 1. januar 2014, med retrospektiv anvendelse. Konsernet forventer å anvende endringene fra og med 1. januar Konsernet har ikke konkludert på hvordan endringen kommer til å påvirke konsernregnskapet. IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger Endringene i IFRS 7 innebærer at foretak plikter å gi opplysninger om motregningsrettigheter og relaterte avtaler (eksempelvis sikkerhetsstillelser). Opplysningene skal gi brukerne av regnskapet nyttig informasjon for å evaluere effekten av motregningsavtaler på konsernets finansielle stilling. De nye notene er påkrevd for alle innregnede finansielle instrumenter som er nettopresentert i samsvar med IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 9, slik den er publisert per i dag, reflekterer første fase av IASBs arbeid med å erstatte eksisterende IAS 39 og omhandler klassifikasjon og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser slik disse er definert i IAS 39. Initielt skulle standarden tre i kraft for regnskapsår som startet 1. januar 2013 eller senere, men endringer i IFRS 9 vedtatt i desember 2011 utsatte ikrafttredelsestidspunktet til 1. januar Senere faser av dette prosjektet er relatert til regnskapsføring av sikringsforhold og nedskrivning av finansielle eiendeler. Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med de øvrige fasene, så snart endelig standard er publisert. IFRS 10 Konsernregnskap IFRS 10 erstatter delene av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper og bygger på èn enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 10 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Implementeringen av IFRS 10 forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet. IFRS 11 Felleskontrollert virksomhet IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og fjerner muligheten til å kunne benytte proposjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Konsernet har per dags dato ingen felleskontrollerte virksomheter. IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper eller ikkekonsoliderte strukturerte enheter og erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres ytterligere opplysningskrav. IFRS 13 Måling av virkelig verdi IFRS 13 konsoliderer og klargjør veiledningen for hvordan man skal måle virkelig verdi. En rekke standarder krever eller tillater at selskaper måler eller tilleggsopplyser om virkelig verdi for eiendeler, forpliktelser eller egenkapitalinstrumenter. IFRS 13 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Konsernet vil anvende standarden fra og med 1. januar IFRS 13 vil blant annet benyttes ved måling av virkelig verdi av biologiske eiendeler og forventes ikke å ha en vesentlig påvirkning på konsernregnskapet. Årlig forbedringsprosjekt IASBs årlige forbedringsprosjekt publisert i juni 2011 er ventet å tre i kraft fra regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2013, men EU har ikke godkjent endringene. Det er separate overgangsregler for de ulike standardene. Konsernet forventer at disse endringene kommer til å få liten eller ingen effekt for konsernregnskapet. 66 Cermaq Årsrapport 2012

12 NOTE 3 Sentrale regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen gjør vurderinger, fastsetter estimater og tar forutsetninger som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og kostnader for regnskapsåret. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. 3.1 Sentrale vurderinger i anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper Vurderingene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Oppdrettskonsensjoner Konsernets oppdrettskonsensjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende lisenser anses ikke å endre dette og følgelig er ikke konsesjonene gjenstand for avskrivning. 3.2 Usikkerhet i estimatene sentrale regnskapsestimater Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres. Estimatene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Virkelige verdier ved oppkjøp Ved oppkjøp må kostpris for ervervet virksomhet fordeles, slik at åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å fastsette virkelige verdier ved oppkjøp må man for de eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, benytte alternative metoder for å fastsette virkelig verdi. Merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapital i oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, inntektsføres det overskytende umiddelbart. Allokering av kostpris ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll, senest innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted. Verdsettelse av biologiske eiendeler I samsvar med IAS 41 vurderer konsernet levende fisk til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Differansen mellom virkelig verdi på biologiske eiendeler ved periodens begynnelse og slutt, innregnes som en positiv eller negativ verdijustering i resultatet. Estimert virkelig verdi er basert på de mest relevante prisforutsetningene på balansedatoen i de respektive markedene hvor gruppen har sin virksomhet. Beregningen av virkelig verdi omfatter også estimering av volum, kvalitet, dødelighet og normale kostnader ved å slakte og selge fisk. Regnskapsført inntekt eller tap ved salgstidspunktet kan avvike vesentlig fra hva som ble anslått ut fra justeringen av virkelig verdi ved utgangen av en periode. Urealisert verdijustering av biologiske eiendeler har ingen betydning for kontantstrøm og påvirker ikke driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Goodwill og immaterielle eiendeler Den balanseførte verdien av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir testet for tap ved verdifall minst én gang i året eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelene har falt i verdi. Dette krever beregning av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende enheter som goodwill og øvrige immaterielle eiendeler er henført til. For å fastslå gjenvinnbart beløp må konsernet estimere forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvende egnet diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere over tid. Endringer i markedsforholdene og forventede kontantstrømmer kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene med betydning for nåverdien av kontantstrømmene knyttet til investeringene er anvendt diskonteringsrente, estimert laksepris i konsernets markeder, produksjonskostnader, produksjonsvolum for laks og at det antas å fortsatt foreligge et marked for laks som er produsert i de geografiske områdene eiendelene er lokalisert. Nærmere informasjon er gitt i note 13, Immaterielle eiendeler. Utsatt skatt Eiendeler ved utsatt skatt basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad den forventede fremtidige inntekten til det aktuelle selskapet på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den forventede fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av eiendeler ved utsatt skatt. Ytterligere detaljer knyttet til ikke balanseført eiendel ved utsatt skatt er omtalt i note Årsrapport Cermaq 67

13 NOTE 4 Selskaper i konsernet Konsernregnskapet for 2012 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper av vesentlig størrelse: (lokal valuta) Forretningskontor Pålydende aksjekapital Valuta Selskapsnavn Morselskap Cermaq ASA Norge NOK Konsernets eier- og stemmeandel Datterselskaper Statkorn Aqua AS Norge NOK % EWOS AS Norge NOK % EWOS Innovation AS Norge NOK % Mainstream Norway AS Norge NOK % EWOS Ltd. Skottland GBP % EWOS Canada Ltd. konsern 1) Canada CAD % EWOS Chile Alimentos Ltda. Chile USD % Mainstream Chile S.A Chile USD % Cultivos Marinos Chiloé S.A Chile USD % Norgrain AS Norge NOK ,5 % EWOS Vietnam JSC Vietnam VND % Tilknyttede selskaper Denofa AS 2) Norge NOK % 1) Virksomheten i Canada er organisert i et legalt aksjeselskap hvor oppdrettsvirksomheten i Mainstream Canada inngår. 2) Eierandel gjennom datterselskapet Norgrain AS. NOTE 5 Virksomhetssammenslutninger År 2012 Cultivos Marinos Chiloé Den 1. oktober 2012 inngikk Cermaq en avtale med aksjonærene i Cultivos Marinos Chiloé S.A (CMC) om å kjøpe 100 prosent av aksjene i selskapet, et mellomstort oppdrettsselskap av salmonide arter med produksjon av atlantisk laks og ørret i regionene Los Lagos og Aysén. Selskapet eier 12 smoltanlegg og 2 prosesseringsanlegg med videreforedlingskapasitet. Oppdrettskapasiteten er i størrelsesorden tonn (sløyd vekt) per år ved å kontrollere 29 lisenser, hvor 20 er i området Los Lagos (region X) og 9 i området Aysén (region XI). Bortsett fra netto 3 lisenser som er leid fra andre oppdrettere, er alle lisenser eid av selskapet. I tillegg til eksisterende produksjon, har CMC søkt om 4 nye lisenser i region XI og 58 lisenser i region XII. Det er ukjent om og når disse søknadene eventuelt blir godkjente. På overtakelsestidspunktet hadde CMC rundt ansatte. Transaksjonen ble gjennomført 5. oktober Samlet selskapsverdi var 110 millioner amerikanske dollar (627 millioner kroner), hvorav et samlet kontantutlegg på 15,4 millioner amerikanske dollar (88 millioner kroner) ble betalt til aksjonærene i selskapet. Å oppnå kontroll i CMC gjør at Cermaq er i stand til å øke produksjonskapasiteten i Chile med omtrent 50 prosent og styrke Mainstream Chiles muligheter til å kontrollere områder hvor selskapet har tilstedeværelse. Etter oppkjøpet vil Mainstream Chile og CMC samlet operere i 3 nye områder, hvorav 2 vil være fullt kontrollerbare. Å balansere Cermaqs virksomhet i alle 3 regioner er en av de fire hjørnesteinene for Cermaqs strategi for bærekraftig oppdrettsvirksomhet i Chile. Transaksjonen vil videre øke konsernets aktivitet innen videreforedling, da mer enn 90 prosent av CMCs produksjon blir solgt som porsjoner, fileter og røykelaks til kundene. Dette vil støtte Mainstreams strategi ved å øke produktfleksibiliteten i tillegg til å realisere synergier i Chile via økt videreforedling, forbedret kapasitets utnyttelse samt kombinere administrative funksjoner. Allokeringen av vederlaget anses som endelig. Regnskapsførte verdier på oppkjøpstidspunktet er omarbeidet i henhold til IFRS. Identifiser bare eiendeler og gjeld, samt gevinst fra kjøp på gunstige vilkår, på oppkjøpstidspunktet var følgende: 68 Cermaq Årsrapport 2012

14 EIENDELER Virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD Avsetninger - Rentebærende langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1) Annen rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto eiendeler Gevinst ved kjøp på gunstige villkår ( ) Totalt vederlag for aksjene ) 182 millioner kroner av leverandørgjelden på oppkjøpstidspunktet er relatert til EWOS Chile og vil bli eliminert i konsernregnskapet. Merverdien allokert til immaterielle eiendeler er relatert til oppdrettslisenser og er basert på analyser av relevante og seneste transaksjoner i Chile, justert for interne risikovurderinger med grunnlag i markeds- og industriutvikling. De andre justeringene er tilpasninger til Cermaqs regnskapsprinsipper og virkelig verdi-vurderinger av eiendeler og forpliktelser. Som følge av merverdiallokeringen, er gevinsten ved kjøp på gunstige vilkår på 137,2 millioner kroner innregnet på linjen «Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår» i resultatoppstillingen. Hovedårsaken til inntektsføringen av kjøp på gunstige vilkår skyldtes at CMC var i en vanskelig finansiell situasjon. Transaksjonskostnader ble resultatført løpende og beløp seg til 3,4 millioner kroner. CMC ble konsolidert i konsernregnskapet fra og med 5. oktober Fra tidspunktet for konsolidering frem til 31. desember 2012, bidro CMC med 294 millioner kroner i driftsinntekter og et negativt resultat etter skatt på 9 millioner kroner. Hadde overtakelsestidspunktet skjedd ved begynnelsen av regnskapsperioden, ville effekten på driftsinntekter ha vært 838 millioner kroner og et negativt resultat etter skatt på 166 millioner kroner. Dette inkluderer ikke konsernets finansieringskostnader knyttet til oppkjøpet og er ikke justert for potensielle elimineringer av konserninterne poster. Regnskapstallene gir ikke uttrykk for hva resultatet kunne ha vært dersom oppkjøpet av selskapet hadde funnet sted ved begynnelsen av regnskapsperioden og er heller ikke nødvendigvis indikativt for fremtidige resultater. År 2011 EWOS Vietnam Den 17. desember 2010 inngikk Cermaq en avtale med Anova Corporation Group (Anova) om å kjøpe 51 prosent av aksjene i selskapet Advance Nova Aquafeed i Vietnam, en fôrprodusent for oppdrett av hvit fisk-arter som pangasius og tilapia. Transaksjonen ble gjennomført 1. april 2011 ved en kombinasjon av aksjekjøp fra Anova og en rettet kapitalutvidelse i det oppkjøpte selskapet på totalt 29,5 millioner kroner. Selskapet har skiftet navn til EWOS Vietnam JSC. Å oppnå kontroll i EWOS Vietnam gjør Cermaq i stand til å gå inn i fôrproduksjon til andre fiskearter, i særdeleshet mot det viktige pangasius oppdrettsmarkedet. Ved hjelp av EWOS sin brede kompetanse og erfaring relatert til bærekraftig og helsemessig trygg 2012 Årsrapport Cermaq 69

15 produksjon av laksefôr, bør EWOS Vietnam være godt posisjonert til å bidra betydelig til den forventede fremtidige utviklingen i den vietnamesiske oppdrettsindustrien av pangasisus. Allokeringen av vederlaget anses som endelig. Regnskapsførte verdier på oppkjøpstidspunktet er omarbeidet i henhold til IFRS. Identifiser bare eiendeler og gjeld, samt goodwill, på oppkjøpstidspunktet var følgende: Virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet EIENDELER Varige driftsmidler Finansielle eiendeler 77 Sum anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD Utsatt skatt Rentebærende langsiktig gjeld 135 Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto eiendeler Netto eiendeler kjøpt Goodwill Totalt vederlag Merverdien allokert til varige driftsmidler er relatert til en festetomt og er basert på ekstern verdivurdering. Festetomten har en gjenværende brukstid på 47 år og avskrives. Goodwill som oppstod ved oppkjøpet er hovedsakelig relatert til utsatt skatt-forpliktelse på merverdier. Transaksjonskostnader ble resultatført løpende. Minoritetsinteresser på 26,3 millioner kroner ble innregnet på oppkjøpstidspunktet. EWOS Vietnam ble konsolidert i konsernregnskapet fra og med 1. april Fra tidspunktet for konsolidering frem til 31. desember 2011, bidro EWOS Vietnam med 86 millioner kroner i driftsinntekter og et tap etter skatt på 5 millioner kroner. Dette inkluderer ikke konsernets finansieringskostnader knyttet til oppkjøpet. 70 Cermaq Årsrapport 2012

16 NOTE 6 Informasjon om segmenter og geografisk fordeling Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde; Havbruk, som består av to segmenter: produksjon av fiskefôr og fiskeoppdrett. Annen ikke-rapporteringspliktig virksomhet i konsernet er samlet i «Øvrig virksomhet» og omfatter datterselskapet Norgrain AS og det tilknyttede selskapet Denofa AS, samt aktiviteten i morselskapet Cermaq ASA. Driftsresultatene til Cermaq-gruppens to segmenter gjennomgås regelmessig av konsernledelsen for vurdering av inntjening og tilordning av ressurser. Konsernledelsen er definert som foretakets øverste beslutningstakere. Fiskefôr omfatter produksjon og salg av fiskefôr. Fiskeoppdrett omfatter produksjon av smolt og matfisk, slakting, bearbeiding, salg og distribusjon av salmonide arter. Fiskefôr og Fiskeoppdrett er drevet separat og driftsegmentenes resultat, investeringer, eiendeler og forpliktelser rapporteres til og evalueres av konsernledelsen. Segmentets resultat er definert som driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Segmentets rapporterte eiendeler inkluderer alle eiendeler. Interne salg og overføringer mellom segmentene skjer til markedspriser. Fiskefôr Fiskeoppdrett Øvrig virksomhet Eksternt salg Internt salg Driftsinntekter Råvarekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) (13 436) (31 451) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) (4 292) (3 279) Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler ( ) (76 548) (49 913) Verdijustering av biologiske eiendeler (17 552) ( ) ( ) - - Driftsresultat ( ) (76 548) (49 913) Andel resultat fra tilknyttede selskaper Skatt ( ) ( ) (98 876) Årsresultat ( ) Eiendeler Immaterielle eiendeler Forpliktelser Kjøp av varige driftsmidler Investering i virksomhet Elimineringer Konsolidert Eksternt salg (18 099) (1 242) Internt salg ( ) ( ) - - Driftsinntekter ( ) ( ) Råvarekostnader ( ) ( ) Avskrivninger - - ( ) ( ) Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler (56 623) Verdijustering av biologiske eiendeler ( ) ( ) Driftsresultat (23 168) Andel resultat fra tilknyttede selskaper Skatt (68 422) ( ) Årsresultat ( ) Eiendeler ( ) ( ) Immaterielle eiendeler (15 676) Forpliktelser ( ) ( ) Kjøp av varige driftsmidler Investering i virksomhet Årsrapport Cermaq 71

17 Driftinntekter i konsernet fordelt etter den enkelte kundes lokalisering Land Norge Chile USA Japan Storbritannia Canada Øvrig Europa Øvrige land Sum driftsinntekter Eiendeler i konsernet fordelt per land Land Norge Chile Storbritannia Canada Vietnam Sum eiendeler Kjøp av varige driftsmidler i konsernet fordelt per land Land Norge Chile Storbritannia Canada Vietnam Sum kjøp av varige driftsmidler NOTE 7 Lønn og andre personalkostnader Lønn inkludert feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Antall ansatte per 31. desember 2012 i Cermaq-gruppen var personer (2011: personer). Antall årsverk i 2012 var (2011: årsverk). 72 Cermaq Årsrapport 2012

18 Ytelser til ledende ansatte m.v. Cermaq Central Management Team (CCMT) og selskapets styre mottok følgende ytelser: 2012 Lønn Bonus Naturalytelser Sum utbetalte ytelser Periodisert pensjonskostnad 5) Jon Hindar 1) Geir Sjaastad Tore Valderhaug 2) Kjell Bjordal 3) Synne Homble Geir Molvik Total Lønn Bonus Naturalytelser Sum utbetalte ytelser Periodisert pensjonskostnad 5) Geir Isaksen 4) Geir Sjaastad Tore Valderhaug 2) Kjell Bjordal 3) Synne Homble Geir Molvik Total ) Jon Hindar tiltrådte stillingen som konsernsjef 19. mars ) Tore Valderhaug ble utnevnt til konstituert konsernsjef 25. juli 2011, en stilling han kombinerte med stillingen som finansdirektør frem til 19. mars ) Kjell Bjordal fratrådte stillingen som konserndirektør for EWOS-gruppen 15. februar Kostnadsført pensjon i 2012 er relatert til oppdatert beregning av pensjonsforutsetninger som følge av fratredelsen. 4) Geir Isaksen fratrådte stillingen som konsernsjef 31. august I tillegg til lønn i 2011 ble det utbetalt en tidligere kostnadsført topp-pensjon på 2,7 millioner kroner. 5) Periodisert pensjonskostnad er årets opptjening på ytelsesordninger og innbetalt/avsatt innskuddspensjon. Styret Styrehonorar 2012 Styrehonorar 2011 Bård Mikkelsen styreleder 1) 7) Rebekka Glasser Herlofsen nestleder 2) 3) 4) Astrid Sørgaard 3) 5) Helge Midttun 3) 4) Jan Erik Korssjøen 4) 7) Åse Aulie Michelet 3) 6) Reidun Karlsen ansattevalgt 4) Terje Rekdal ansattevalgt 5) 8 90 Ted Andreas Mollan ansattevalgt 4) Jan Helge Førde ansattevalgt 6) 7) Total ) Styreleder fra generalforsamlingen i mai ) Nestleder fra generalforsamlingen i mai ) Inkludert i det totale styrehonoraret for 2012 er kompensasjon knyttet til møter i revisjonsutvalget. Årlig honorar for medlemmer av revisjonsutvalget er kroner. 4) Styremedlem fra generalforsamlingen i mai ) Fratrådte styret i mai Godtgjørelse i 2012 er knyttet til styremøter som varamedlem. 6) Styremedlem fra generalforsamlingen i mai ) Inkludert i det totale styrehonoraret for 2012 er kompensasjon knyttet til møter i kompesasjonsutvalget. Årlig honorar for medlemmer av kompesasjonsutvalget er kroner. Ansattevalgte styremedlemmer har i tillegg lønn fra selskapet hvor de er ansatt. Ansattevalgte varamedlemmer og valgkomitéens medlemmer mottar kroner per møte de deltar i Årsrapport Cermaq 73

19 Ingen styremedlemmer har opsjoner i selskapet. I tabellen under vises styremedlemmenes og konsernledelsens aksjer i selskapet per 31. desember: Stilling Bård Mikkelsen Styreleder Rebekka Glasser Herlofsen Nestleder Åse Aulie Michelet Styremedlem Helge Midttun Styremedlem - - Jan Erik Korssjøen Styremedlem - - Reidun Karlsen Styremedlem ansattevalgt - - Ted Andreas Mollan Styremedlem ansattevalgt - - Jan Helge Førde Styremedlem ansattevalgt Jon Hindar Konsernsjef Tore Valderhaug 1) Finansdirektør Geir Sjaastad 1) Prosjektdirektør Geir Molvik Direktør oppdrett Kjell Bjordal 1) Direktør fôr Synne Homble 1) Direktør stabsfunksjoner ) Antall aksjer omfatter aksjer eid av selskaper og andre som personene over kan bli identifisert med som nærstående i henhold til lov. For 2012 har styret fastsatt at bonus for CCMT skal være knyttet til avkastning på sysselsatt kapital i konsernet (ROCE) på mellom 7 og 13 prosent og individuelle kriterier. Hvert element teller med en halvpart av maksimal bonus og er uavhengig av hverandre. Totale bonusutbetalinger er begrenset til 30 prosent av grunnlønn. Det vil bli utdelt bonus i 2013 for regnskapsåret Bonusen har blitt avsatt for i årets regnskap. Bonus utbetalt i 2012 gjelder regnskapsåret For 2011 fastsatte styret at bonus for CCMT skal være knyttet til ROCE på mellom 7 og 13 prosent og individuelle kriterier. Hvert element telte med en halvpart av maksimal bonus og var uavhengig av hverandre. Totale bonusutbetalinger var begrenset til 30 prosent av grunnlønn. Konsernledelsen deltar i konsernets pensjonsordninger som beskrevet i note 8. I tillegg har Kjell Bjordal en pensjonsordning som innebærer rett til fratredelse fra og med 60 år. Førtidsavtalen innebærer en samlet pensjon på inntil 66 prosent av grunnlønnen ved pensjonering. Som følge av Bjordals fratreden som konserndirektør for EWOS-gruppen har pensjonsberegningen blitt oppdatert, primært relatert til forutsetninger om arbeidsinnsats for konsernet i førtidsperioden. En samlet pensjonskostnad på 6,7 millioner kroner har blitt kostnadsført i Geir Sjaastad har avtale om 9 måneders etterlønn dersom selskapet bringer ansettelsesforholdet til opphør. Etterlønnen reduseres ved inntekter fra andre kilder enn styrehonorar og kapitalinntekt som overstiger kroner. Styrets leder, øvrige styremedlemmer samt øvrige personer i konsernledelsen har ingen rett til etterlønn. Geir Molvik, Synne Homble og Geir Sjaastad har lån fra Cermaq ASA på kroner ved utgangen av 2012 relatert til det generelle aksjeprogrammet for ansatte i konsernet. Kjell Bjordal har billån fra Cermaq ASA på kroner ved utgangen av Det er ikke gitt vesentlig avlønning utover hva som er ansett som normalt for en leder. Opsjonsordning Det ble etablert en opsjonsordning i Virkelig verdi per opsjon ved tildelingstidspunkt og innregnet kostnad i resultatet er beregnet ved bruk at Monte Carlo-simulering. Ved årets slutt var 38 personer omfattet av ordningen (2011: 39 personer). Ansatte som er omfattet av ordningen har fått overført opsjoner i tre omganger; en tredjedel 26. oktober 2006, en tredjedel 1. juni 2007 og en tredjedel 1. juni Opsjoner opptjent 26. oktober 2006 kunne utøves i perioden 1. juni juni Opsjoner opptjent 1. juni 2007 kan utøves i perioden 1. juni juni Opsjoner opptjent 1. juni 2008 kan utøves i perioden 1. juni juni I opsjonsordningen er det satt et tak på potensiell gevinst. Maksimal gevinst per opsjon er 50 kroner. Gevinsten beregnes som forskjellen mellom utøvelseskursen og gjennomsnittlig vektet aksjekurs på den dagen handelen meldes og påfølgende dags kurs. Dersom maksimal gevinst er oppnådd, reduseres antall opsjoner som kan innløses. Opsjonene er knyttet til ansettelse. Ansatte som slutter må innen tre måneder utøve opptjente opsjoner. Ansatte som blir avskjediget har ingen rettighet til å utøve opptjente opsjoner. 74 Cermaq Årsrapport 2012

20 Ved regnskapsårets slutt er det utestående aksjeopsjoner (2011: opsjoner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp av første del av opsjonsordningen 1. juni Innløsningskursen for opptjente opsjoner 1. juni 2008 er 71,92 kroner. Dette er gjennomsnittlig aksjekurs for dagene 30. mai, 2. juni og 3. juni 2008 pluss en premie på 10 prosent. Innløsningskursen for opptjente opsjoner 1. juni 2007 er 113,76 kroner per opsjon, som er gjennomsnittlig aksjekurs for dagene 31. mai, 1. juni og 4. juni 2007 pluss en premie på 10 prosent. Innløsningskursen for opptjente opsjoner 26. oktober 2006 var 92,93 kroner per opsjon, basert på gjennomsnittlig aksjekurs for dagene 31. mai til 2. juni 2006 pluss en premie på 10 prosent. Børskurs på tildelingsdato i 2006 var 78,50 kroner. Ved utløp av perioden 1. juni 2012 var børskursen lavere enn innløsningskursen og medførte ingen innløsninger. Andre forutsetninger lagt til grunn i modellen er en fallende volatilitet over tid fra prosent, 4,1 prosent i risikofri rente og 2,25 prosent i forventet utbytte. Børskurs for Cermaqaksjen var per 31. desember ,0 kroner. Innregnet akkumulert opsjonskostnad knyttet til opsjonsprogrammet er 12,7 millioner kroner. Opsjonsprogrammets opptjeningstid ble avsluttet i juni 2008 og det vil ikke påløpe ytterligere regnskapsmessig kostnad på ordningen. Oversikt over konsernledelsens opsjoner: Beholdning opsjoner Innløste/utløpte opsjoner 2012 Beholdning opsjoner Geir Sjaastad (11 667) Kjell Bjordal (11 667) Geir Molvik (8 333) Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Hovedprinsippet for konsernets lederlønnspolitikk er: lederlønningene skal være konkurransedyktige, motiverende, forståelige, akseptable og fleksible. I tillegg til basislønn ytes annen godtgjørelse i form av bonus, opsjoner, pensjon, etterlønninger og andre frynsegoder som er vanlige i lignende posisjoner. Vilkårene for konsernsjefen blir fastsatt av styret. Styret fastsetter også generelle ordninger for tildeling av variable ytelser til selskapets øverste ledelse. Når det gjelder godtgjørelse som knytter seg til aksjer eller utvikling i aksjekursen er retningslinjene godkjent av generalforsamlingen. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Cermaq ASA er godkjent av styret og finnes på konsernets hjemmeside og er også presentert på side 54 i årsrapporten. NOTE 8 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Per 31. desember 2012 er av gruppens ansatte medlemmer av ulike pensjonsordninger. 71 av disse er lokalisert i Skottland, 271 i Canada, mens de resterende 857 er ansatt i norske selskaper. I Norge er konsernet pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningene i de norske selskapene tilfredsstiller lovens krav. I konsernets heleide norske datterselskaper har man innskuddsbaserte ordninger for aktive medlemmer. Tilskudd til innskuddspensjon gis etter et trappetrinns-system med henholdsvis 0, 3 og 6 prosent av lønnen inntil 12G (tilsvarende en årslønn på i overkant av kroner). Videre har enkelte av gruppens utenlandske datterselskaper innskuddsbaserte ordninger. Innbetalinger til ordningene foretas etter ulike satser avhengig av de ansattes alder og stilling. Premieinnbetaling knyttet til disse ordningene i 2013 forventes å bli i samme størrelsesorden som i 2012 gitt samme pensjonsordninger og struktur som ved utgangen av EWOS Ltd. har en ytelsesbasert pensjonsordning som ble lukket for fremtidig opptjening i 2007 som følge av overgang til innskuddsbasert ordning. Ordningen ble etablert som en stiftelse, noe som medfører at stiftelsens midler blir holdt adskilt fra selskapets eiendeler, men en eventuell underdekning må dekkes av selskapet. Ved utgangen av 2012 var det en underdekning på 1,1 millioner britiske pund. Alle ordningens eiendeler tilhører deltakerne i EWOS Ltd. pensjonsordning og er hovedsakelig investert i et investeringsfond. Forutsetninger lagt til grunn i ordningens aktuarberegning per 31. desember 2012 en diskonteringsrente på 4,35 prosent, avkastning på 4,8 prosent og inflasjon/pensjonsjustering på 2,2 prosent. For topp-pensjon i norske selskaper, pensjonsytelser for lønn over 12G, har konsernet ytelsesbaserte ordninger over drift for de personene som var i disse ordningene per 31. desember Personer som går inn i topp-pensjonsordninger etter denne datoen har en innskuddbasert ordning over drift. Innskuddene utgjør 15 prosent av lønn over 12G. Førtidsavtaler og avtaler for pensjonister er ytelsesbaserte. I en ytelsesbasert pensjonsordning står konsernet ansvarlig for fremtidige pensjonsytelser for medlemmene av ordningen. Konsernet dekker denne forpliktelsen ved å betale årlige pensjonspremier til pensjonsordningen. Det finnes ingen garanti for at innbetalte premier vil dekke konsernets fremtidige pensjonsforpliktelse Årsrapport Cermaq 75

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter Cermaq-gruppen

Noter Cermaq-gruppen Noter Cermaq-gruppen NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde;

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12 Videreført virksomhet Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 9 990 528 8 971 713 Varekostnader 18 (6 271 245) (6 028 562) Personalkostnader 7, 8 (723 195)

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Våre resultater: Årsregnskap 2011 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP " CERMAQ-GRUPPEN. Beløp i NOK Noter

Våre resultater: Årsregnskap 2011 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP  CERMAQ-GRUPPEN. Beløp i NOK Noter " CERMAQ-GRUPPEN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 01.01 31.12 Noter 2011 2010 Driftsinntekter 6 11 634 344 9 990 528 Varekostnad 18 (7 447 360) (6 271 245) Personalkostnader 7, 8 (828 628) (723 195) Avskrivninger

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) utarbeidet av International Accounting

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer