Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %) Netto renteinntekter: 967 mill kr (830 mill kr). Netto provisjons- og andre inntekter: 635 mill kr (494 mill kr). Netto avkastning på finansielle investeringer: 320 mill kr (250 mill kr). Utlånsvekst: 27,2 % (19,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,5 % og BM: 50,5 %. Innskuddsvekst: 15,5 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 10,3 % og BM: 19,9 %. Resultat pr grunnfondsbevis: 16,6 kr (13,5 kr). (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 20.) Resultat Pr 30. september 2007 oppnådde SpareBank 1 SR- Bank konsernet et resultat før skatt på 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,6 % hittil i år (20,6 %). På inntektssiden var det særlig netto renteinntekter og provisjonsinntekter som bidro til resultatforbedringen sammenlignet med tilsvarende periode i 20. Resultat etter skatt utgjorde 740 mill kr (596 mill kr) hittil i år. Isolert i 3. kvartal 2007 oppnådde SpareBank 1 SR- Bank konsernet et resultat før skatt på 304 mill kr (255 mill kr). Inntektene økte med 151 mill kr (29,7 %) fra 3. kvartal 20 til 3. kvartal Resultat før tap viste en forbedring på 102 mill kr (46,4 %) sammenlignet med 3. kvartal 20. Det ble i 3. kvartal 2007 ført netto tapavsetning på 18 mill kr mot en netto inngang på 35 mill kr i 3. kvartal 20. Netto renteinntekter ets netto renteinntekter pr 30. september 2007 var 967 mill kr (830 mill kr). Dette ga en rentemargin på 1,42 % (1,54 %) målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er fortsatt press på utlånsmarginen, men inntektsmessig oppveies denne negative effekten av økte utlåns- og innskuddsvolum og styrket innskuddsmargin. For øvrig gir høyere markedsrente økt avkastning på egenkapitalen. Følgende graf viser utviklingen pr kvartal (isolert) i netto renteinntekter og rentemargin: ,71 % 1,65 %1,59 %1,57 %1,49 %1,46 % % 1,35 % 1,40 %1,49 3. kv kv 05 Netto renteinntekter Rentemargin 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 07 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Ved utgangen av 3. kvartal 2007 hadde banken overført 4,4 mrd kr i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt. Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, og pr 30. september 2007 utgjorde disse 6 mill kr. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjonsinntekter fra årets 3 første kvartal utgjorde 426 mill kr, en forbedring på 120 mill kr (39,2 %) sammenlignet med tilsvarende periode i 20. Det var særlig provisjonsinntektene fra spare- og plasseringsområdet som bidro til inntektsforbedringen. Disse utgjorde 153 mill kr pr 30. september 2007 en økning på 67 mill kr (77,7 %) fra tilsvarende periode i fjor. Av denne økningen kan 32 mill kr tilskrives økt salg av eiendomsprosjekter. For øvrig ble det ført provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt på 6 mill kr (0 mill kr) pr 30. september Andre driftsinntekter utgjorde 209 mill kr pr 30. september 2007, en økning på 21 mill kr (11,2 %) fra tilsvarende periode i fjor. I all hovedsak er dette inntekter fra konsernets eiendomsmegling. Inkludert i disse inntektene hittil i fjor var imidlertid en gevinst fra salg av bygninger på 19 mill kr mot en gevinst på 2 mill kr hittil i Side 1 av 19

2 Netto avkastning på finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer var 320 mill kr (250 mill kr) pr 30. september Herav var resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS 172 mill kr (113 mill kr), netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 138 mill kr (126 mill kr) og utbytte 10 mill kr (11 mill kr). I SpareBank 1 Gruppen har både skadeselskapet, livselskapet og ODIN oppnådd resultater hittil i år som ligger godt over tilsvarende periode i fjor. Av netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi gjaldt 70 mill kr (66 mill kr) verdipapir, herav har porteføljen av aksjer og grunnfondsbevis gitt en kursgevinst på 87 mill kr og porteføljen av obligasjoner og sertifikater et kurstap på 17 mill kr. Hittil i år utgjorde kursgevinstene fra valuta og renteinstrumenter 68 mill kr (60 mill kr). Driftskostnader I årets 3 første kvartal utgjorde konsernets driftskostnader 971 mill kr. Dette er en økning på 124 mill kr (14,6 %) fra tilsvarende periode i fjor. Kostnadsveksten kan hovedsakelig relateres til ansettelser og generelt høyt aktivitetsnivå. Hittil i år økte kostnadene i morbanken med 11,2 % sammenlignet med tilsvarende periode i 20, mens datterselskapene i sum hadde en kostnadsvekst hittil i år på 28,8 %. ets kostnadsprosent pr 30. september 2007 var 50,5 (53,8). Personalkostnadene utgjorde 539 mill kr (457 mill kr) pr 30. september Økningen fra tilsvarende periode i fjor er på 17,9 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 hadde konsernet 995 årsverk, en økning på 71 årsverk fra utgangen av 3. kvartal 20. Øvrige driftskostnader på totalt 432 mill kr hittil i år økte med 42 mill kr (10,8 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Oppdragskostnader knyttet til eiendomsmegling samt honorar til eksterne konsulenter bidrar til denne økningen. Tap og mislighold Pr 30. september 2007 hadde konsernet netto tap på 3 mill kr (inngang på 42 mill kr). Brutto misligholdte engasjement ved utgangen av kvartalet utgjorde 98 mill kr (103 mill kr), tilsvarende 0,12 % av brutto utlån. Porteføljen av tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde 615 mill kr (267 mill kr) ved utgangen av 3. kvartal Økningen i tapsutsatte engasjement er knyttet til ett engasjement hvor finansieringen var under restrukturering ved utgangen av 3. kvartal. Vellykket refinansiering ble oppnådd like over kvartalsskiftet. Avsetningsgraden for misligholdte og andre tapsutsatte engasjement var hhv 29 % og 12 % pr 30. september Følgende graf viser utviklingen i brutto mislighold i mill kr og i % av brutto utlån: 0,29 % kv 05 0,21 %0,21 % 0,19 % 4. kv kv 2. kv 0,15 %0,14 %0,14 % Brutto mislighold I % av brutto utlån 3. kv 4. kv 1. kv 07 0,13 % 0,12 % 2. kv kv 07 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % SpareBank 1 SR-Bank ser ikke tegn til at den positive situasjonen for tap og mislighold vil endres på kort sikt. Utviklingen reflekterer fortsatt høykonjunkturen og tilfredsstillende kredittrisikoprofil på bankens utlånsportefølje. Utlån til og innskudd fra kunder De siste 12 mnd økte brutto utlån med 27,2 % til 89,5 mrd kr. Dette inkluderer boliglån (4,4 mrd kr) overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. I personmarkedet var 12 mnd veksten i utlån på 15,5 % og i bedriftsmarkedet 50,5 %. I bedriftsmarkedet var veksten hittil i år omregnet til årsbasis 29,8 %, og utlån til bedriftsmarkedet utgjorde 39,4 % av konsernets totale utlån pr 30. september Mrd kr 60,0 52,3 54,2 40,5 41,9 43,3 45,1 46,9 48,9 50,3 50,0 40,0 35,3 32,9 28,8 29,1 30,0 18,4 19,9 20,5 20,7 23,4 20,0 10,0-3. kv kv kv Personmarkedet, utlånsvolum Bedriftsmarkedet, utlånsvolum 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 07 ets innskudd fra kunder økte med 15,5 % siste 12 mnd til 48,1 mrd kr. Veksten (12 mnd) er fordelt med hhv 10,3 % i personmarkedet og 19,9 % i bedriftsmarkedet. Innskudd fra bedriftsmarkedet utgjorde 56,4 % av konsernets totale kundeinnskudd pr 30. september Side 2 av 19

3 I tillegg til ordinære kundeinnskudd hadde konsernet 13,2 mrd kr til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 3. kvartal I løpet av de siste 12 mnd økte disse midlene med 2,5 mrd kr (23,4 %) hvorav 1,8 mrd kr var netto nytegning og 0,7 mrd kr var verdistigning. Innskuddsdekningen pr 30. september 2007 var 56,5 %. Ved utgangen av 20 var innskuddsdekningen på 55,0 %. Norges Banks likviditetsindikator ekskl trekkfasilitet var ved utgangen av 3. kvartal 2007 på 97,9 % (94,5 %). Forretningsområder, datterselskap og SpareBank 1 Alliansen Personmarkedsdivisjonen Utviklingen i 3. kvartal har vært god og kjennetegnes av balansevekst, fortsatt marginpress og god vekst i andre inntekter. Spare- og plasseringsområdet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 3. kvartal. Brutto salg av spare- og plasseringsprodukter hittil i år på 3,1 mrd kr var 1,4 mrd kr høyere enn tilsvarende periode i 20. En betydelig del av sparingen skjer løpende gjennom mer enn spareavtaler. Det er god spredning mellom de ulike aktivaklasser og porteføljene er robuste. Nærmere 90 % av porteføljene er plassert i spare- og plasseringsprodukter som gir løpende porteføljeinntekter. Arbeidet med tilpasning til MIFID (EU-direktiv for økt investorbeskyttelse og økt kompetanse) som trer i kraft 1. november 2007, er i rute og vil medføre omlegging av arbeidsprosesser i banken. For å styrke rådgivningskompetansen ytterligere, er SR- Rådgivningsskolen etablert. Denne skal sikre at rådgiverne til enhver tid er på høyde med kundens forventninger til kunnskap og ferdigheter, samt at vi driver vår virksomhet i samsvar med de krav som settes av bransjens egne organisasjoner. Utlånsveksten fortsatte gjennom kvartalet i tilnærmet samme takt som i 1. og 2. kvartal Vi ser nå imidlertid tegn til en viss avmatning i utlånsveksten i hovedsak som følge av avtakende prisvekst og aktivitet på boligmarkedet. Marginpresset har vært betydelig gjennom kvartalet både som en effekt av utviklingen i markedsrentene og konkurransen generelt. Den sterke volumveksten innen betalingsformidling har fortsatt. Nye og reviderte fordelsprogrammer vil bli lansert i 4. kvartal Satsingen innen kredittkortmarkedet viser en netto tilvekst på ca kort hittil i år. Konkurransen i markedet er sterk, særlig innen finansiering og skadeforsikring. Det forventes imidlertid fortsatt god utvikling gjennom 4. kvartal Bedriftsmarkedsdivisjonen Resultatet innenfor bedriftsmarkedsdivisjonen har samlet sett vært meget godt hittil i år. Inntektsveksten har vært på over 45 % sammenlignet med de 3 første kvartalene i 20. Den positive inntektsutviklingen fra ikke-balanse produkter fortsetter. Volumveksten innenfor både utlån og innskudd er fortsatt høy selv om veksttakten nå avtar. Dette reflekterer et fortsatt høyt aktivitetsnivå i markedet samt god likviditet blant konsernets bedriftskunder. Kundetilgangen har også vært god så langt i år og bedriftsmarkedsdivisjonen har fått over 550 nye kunder i løpet av Posisjonen i Hordalandsmarkedet er styrket, og som en del av den offensive satsingen er det bl a rekruttert fire nye årsverk innenfor bedriftsmarkedet. Den gode utviklingen i Agder har også fortsatt i kvartalet. Interessen for det nye konseptet PRO Skolen har vært over all forventning. PRO Skolen er utviklet for små og mellomstore bedrifter der fokus på økt lønnsomhet har vært utgangspunktet for samlingene. PRO Skolen er nå under full utrulling. Det er nå nærmere SMBkunder som er tilknyttet bankens PRO konsept som hjelper små og mellomstore bedrifter å bruke banken mer effektivt. Konkurransen i alle markeder er sterk og denne situasjonen ventes å vedvare. Den langvarige høykonjunkturen preger næringslivet i regionen, og en del av bransjene begynner å merke konsekvensene av dette i form av knapphet på ressurser. Kvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god med mislighold og tap på meget lave nivåer. Den gode utviklingen ventes å fortsette i 4. kvartal EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Hittil i år var resultat før skatt 28,3 mill kr, mot 24,2 mill kr for samme periode i 20. Det forventes en fortsatt positiv utvikling resten av året. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var det omsatt eiendommer for 10,5 mrd kr, en økning på 33 % fra samme periode i 20. Antall nye oppdrag har i samme periode økt med 25 % i forhold til fjoråret. Side 3 av 19

4 Det er fortsatt god aktivitet i boligmarkedet. Utbudet av eiendommer for salg samt nye boligprosjekter er rekordhøyt. Medias fokus på boligmarkedet og spådommer om fall i boligprisene er så langt ikke registert i vår region. Imidlertid ser vi at markedet er noe mer avventende og at en i enkelte byer opplever at det tar lengre tid å få omsatt eiendommer. Prisveksten har avtatt. Selskapet har en meget sterk markedsposisjon i Rogaland til tross for sterk konkurranse i bransjen. I Agder-fylkene er selskapet stedvis den ledende eiendomsmegleren. I Bergen er utviklingen i tråd med prognoser. EiendomsMegler 1 er valgt som megler på flere store leilighetsprosjekter, noe som vil styrke selskapets markedsposisjon vesentlig. På næringsmeglersiden er aktiviteten svært høy, og preget av et svært godt marked for salg og utleie av næringseiendommer. Det er få ledige kontorlokaler å oppdrive i Stavanger-området, noe som har ført til betydelig prisstigning på attraktive lokaler. SpareBank 1 SR-Finans AS Resultatet pr 30. september 2007 ble 29,4 mill kr før skatt (22,4 mill kr). Den sterke resultatframgangen skyldes i hovedsak sterk volumvekst og stabil rentemargin. Det forventes at den gode utviklingen også fortsetter i 4. kvartal Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 2007 på mill kr, en økning på 27,6 % siste 12 mnd. Nysalget har vært svært godt både på leasing og på billån. Nysalgsvolumet hittil i år var 48 % høyere enn i samme periode i fjor. Selskapets hovedvirksomhet er leasingfinansiering samt billån med salgspant. Virksomheten har de senere årene hatt en svært positiv utvikling med en vekst som er høyere enn markedsveksten. Dette kan i stor grad tilskrives tett samhandling med konsernets øvrige virksomhet. En stadig økende andel av leasingkundene har også et kundeforhold til banken. Billån distribueres i hovedsak gjennom bankens kontornett. Billånssatsingen har vært en suksess og resultatene bygger opp under ambisjonen om å bli en betydelig aktør i markedet for bilfinansiering. SR-Forvaltning ASA SR-Forvaltning ASA er et verdipapirforetak med konsesjon for aktiv forvaltning. Resultat før skatt pr 30. september 2007 ble 40,1 mill kr (28,4 mill kr). Selskapet forvaltet ved utgangen av 3. kvartal 2007 en kapital på 6,3 mrd kr (5,1 mrd kr), en økning på 0,7 mrd kr fra utgangen av 20. Markedsuro i 3. kvartal 2007 har i liten grad preget virksomheten. Netto nysalg/tegning er fremdeles positiv og få kunder har tatt ut midler i perioden. SR-Investering AS SR-Investering AS er bankens investeringsselskap som investerer langsiktig i bedrifter og private equity fond i konsernets markedsområde. Utviklingen i selskapets portefølje er god og selskapet hadde pr 30. september 2007 et resultat før skatt på 57,2 mill kr (31,9 mill kr). Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2007 investeringer for 149,7 mill kr og ytterligere kommiteringer for 167,5 mill kr. SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS har fått adgang til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket tilrettela i 3. kvartal 2007 sitt første obligasjonslån med fortrinnsrett i det internasjonale kapitalmarkedet. Lånet på 1,5 mrd euro ble tatt opp 1. oktober 2007, og fikk toppkarakterer fra ratingbyråene Moody s og Fitch (Aaa/AAA). På tross av den uro som har preget de internasjonale kapitalmarkedene de siste månedene, var interessen for obligasjonslånet til SpareBank 1 Boligkreditt stor. Prisen som ble oppnådd var gunstig sammenlignet med andre innlånsalternativ. SpareBank 1 SR Bank hadde ved utgangen av 3. kvartal 2007 overført boliglån tilsvarende ca 4,4 mrd kr til foretaket. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 26,46 %. Kapitaldekning ets kapitaldekning var 10,1 % (9,4 %) ved utgangen av 3. kvartal 2007, og kjernekapitaldekningen 7,4 % (7,4 %). Det er foretatt begrenset revisjon av resultatregnskap og balanse for SpareBank 1 SR Bank og konsernet pr 30. september I samsvar med regelverket er dermed 50 % av resultatet hittil i år inkludert i kapitaldekningen. Nye fradragsregler fra og med 2007 har særlig påvirket kjernekapitaldekningen negativt. ets målsetting er en kapitaldekning på 11 % og en kjernekapitaldekning på 7 %. For å finansiere konsernets vekst og utnyttelse av interessante forretningsmuligheter de nærmeste år ble det i mars 2007 gjennomført en fortrinnsrettet grunnfondsbevisemisjon på 548 mill kr samt en rettet emisjon mot konsernets ansatte på 36 mill kr. Beløpene ble innbetalt i april Side 4 av 19

5 Bankens grunnfondsbevis Det var registrert (11.112) eiere av bankens grunnfondsbevis ved utgangen av 3. kvartal Andelen eid av utlendinger var 9,1 % (8,0 %), mens 64,2 % (61,2 %) var hjemmehørende i Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland. De 20 største eierne kontrollerte 30,8 % (31,4 %) av grunnfondsbevisene ved kvartalets utgang. Bankens beholdning av egne bevis var på pr 30. september 2007, og denne er uendret fra utgangen av 20. Følgende tabell viser eiere og andeler pr 30. september 2007: 20 største grunnfondsbeviseiere Antall Andel 1. Spring Capital AS ,0 % 2. Romern AS ,2 % 3. State Street Bank & Trust, USA ,0 % 4. Clipper AS ,8 % 5. Trygve Stangeland ,8 % 6. Frank Mohn AS ,7 % 7. Tveteraas Finans AS ,3 % 8. Brown Brothers Harriman, USA ,2 % 9. Bjergsted Investering AS ,0 % 10. Otto B. Morcken ,9 % 11. Terra Utbytte Vpf ,9 % 12. Solvang Shipping AS ,8 % 13. Westco AS ,8 % 14. Forsand Kommune ,8 % 15. Olav T. Stangeland ,8 % 16. Credit Suisse Securities, UK ,7 % 17. Helland AS ,6 % 18. Ivar S Løge AS ,6 % 19. Citigroup Global Markets, UK ,6 % 20. The Northern Trust Co, UK ,6 % Sum 20 største ,8 % Omsetningen av grunnfondsbevis 3. kvartal 2007 tilsvarer 5,8 % (14,1 %) av antall utstedte bevis. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var kursen på bankens grunnfondsbevis 165,0 kr (178,6 kr). Inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på -4,3 % (-13,5 %) pr 30. september Som følge av den fortrinnsrettede emisjonen på 548 mill kr og den rettede emisjonen mot ansatte på 36 mill kr ble antall utstedte grunnfondsbevis økt med i april 2007 til bevis. Grunnfondsbevisbrøken ble styrket fra 51,0 % til 57,5 % som følge av emisjonene. En vektet brøk på 55,9 % anvendes ved resultatfordelingen for Styret foreslår overfor representantskapet i møter 25. og 26. oktober 2007 at det gjennomføres en splitt av grunnfondsbeviset i 2 etterfulgt av en fondsemisjon der 3 grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Gjennom fondsemisjonen overføres totalt 444 mill kr fra overkursfond og utjevningsfond til grunnfondsbeviskapitalen. Antall utstedte grunnfondsbevis etter splitt og fondsemisjon til være Regnskapsprinsipper SpareBank 1 SR-Bank utarbeider sitt konsernregnskap i henhold til IFRS regelverket. Fra og med 1. kvartal 2007 ble det også tillatt å utarbeide bankens selskapsregnskap etter IFRS regelverket. Det vises til egen note i kvartalsregnskapet vedrørende IFRS implementering i selskapsregnskapet. Pr 30. september 2007 viser IFRS konsernregnskapet et resultat etter skatt på 740 mill kr og IFRS selskapsregnskapet et resultat på 542 mill kr etter skatt. De fleste poster blir behandlet likt i selskaps- og konsernregnskapet, men med en vesentlig forskjell. I konsernresultatet blir resultatandeler fra datterselskaper og tilknyttede selskaper tatt inn etter egenkapitalmetoden. Dette er samme praksis som tidligere ble benyttet i både selskaps- og konsernregnskapet etter NGR regelverket. I IFRS selskapsregnskapet er det imidlertid ikke tillatt å bruke egenkapitalmetoden. Her må disse eierandelene vurderes til kostpris. Det ble 1. kvartal 2007 inntektsført utbytte for 20 fra bankens datterselskaper og i 2. kvartal 2007 er det inntektsført utbytte fra SpareBank 1 Gruppen i selskapsregnskapet. Det er selskapsresultatet pr 31. desember 2007 som er utgangspunkt for resultatdisponeringen. Det vises til note 1 for nærmere beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper i selskaps- og konsernregnskapet. De samme regnskapsprinsipper brukes i kvartalsregnskapene som i årsregnskapet. Utsikter Utsiktene for konsernets markedsområder er fortsatt gode, selv om det nå forventes en mer moderat vekst framover. Sysselsettingen ventes fortsatt å vokse, men et flertall av bedriftene opplever tilgangen på arbeidskraft som en utfordring. Arbeidsledigheten er på et meget lavt nivå. I Rogaland var andelen helt arbeidsledige på 1,1 % ved utgangen av september 2007, og i Hordaland og Agder-fylkene var andelen på rundt 1,7 %. Styret er godt fornøyd med konsernets utvikling hittil i Med bakgrunn i konsernets satsinger og brede Side 5 av 19

6 fundament forventer styret et godt resultat for SpareBank 1 SR-Bank i Styret for SpareBank 1 SR-Bank Stavanger, 25. oktober 2007 Kvartalsregnskap Side Nøkkeltall 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Konsolidert oppstilling og egenkapitalbevegelse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Resultat fra kvartalsregnskapene 12 Noter til regnskapet Side 6 av 19

7 Side 7 av 19

8 Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto renteinntekter 967 1, , ,52 Netto provisjons- og andre inntekter 635 0, , ,92 Netto avkastning på finansielle investeringer 320 0, , ,60 Sum inntekter , , ,04 Sum driftskostnader 971 1, , ,59 Driftsresultat før tap 951 1, , ,44 Tap på utlån og garantier 3 0, , ,12 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 948 1, , ,57 Skattekostnad 198 0, , ,32 Minoritetsinteresser 10 0,01 7 0, ,01 Resultat 740 1, , ,24 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 20,6 % 20,6 % 23,1 % Kostnadsprosent 2) 50,5 % 53,8 % 52,4 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 56,5 % 59,4 % 55,0 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 21,3 % 19,1 % 25,1 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 27,2 % 19,5 % 25,7 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 15,5 % 12,6 % 13,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,01-0,08-0,13 Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,12 0,15 0,14 Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,72 0,38 0,27 Soliditet Kapitaldekningsprosent 4) 10,08 9,38 10,56 Kjernekapitalprosent 4) 7,44 7,36 7,39 Kjernekapital 4) Netto ansvarlig kapital 4) Beregningsgrunnlag Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 5) 57,6 % 51,0 % 53,0 % 56,3 % 58,4 % 60,2 % Børskurs 165,0 182,4 222,0 139,0 103,9 57,9 Børsverdi (millioner kroner) Bokført egenkapital pr GFB (inkludert utbytte) 109,1 93,1 91,5 84,9 76,4 68,8 Resultat pr GFB 6) 16,57 20,74 20,63 15,26 10,50-0,90 Utbytte pr GFB n.a. 11,6 13,5 8,9 6,5 3,2 Pris / Resultat pr GFB 7,47 8,79 10,76 9,11 9,90 n.a. Pris / Bokført egenkapital 1,51 1,96 2,43 1,64 1,36 0,84 1) Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år, annualisert 4) Nytt regelverk fra Se note 9 for nærmere detaljer. 5) Anvendt grunnfondsbrøk for 2007 er økt fra 51,0 % til 55,9 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med 2. kvartal ) Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på gjennomsnittlig antall utestående grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank har ikke opsjonsordninger eller andre forhold som kan utvanne resultatet pr grunnfondsbevis. Side 8 av 19

9 Resultatregnskap 20 3.kv. 3.kv Resultatregnskap (i mill kr) kv kv Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendring på finansielle eiendeler Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat Side 9 av 19

10 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskap Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Grunnfondsbevis Beholdning av egne grunnfondsbevis Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Sparebankens fond Gavefond Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Periodens resultat Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 10 av 19

11 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Millioner kroner Årsresultat Estimatavvik pensjoner Sum regnskapsførte inntekter Herav majoritetens andel Herav minoritetens andel Denne oppstillingen viser resultatet slik det ville sett ut dersom estimatavviket på pensjoner ville blitt ført i sin helhet over resultatet. Egenkapitalbevegelse SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kv 3. kv Millioner kroner Egenkapital pr Utbytte Korrigeringer mot EK SB1 Gruppen 43 0 Korreksjon 2-22 Reduksjon gavefond Emisjon (netto) Salg, kjøp og kursgevinst/-tap egne grunnfondsbevis 0 1 Estimatavvik pensjon Overskudd Egenkapital pr Side 11 av 19

12 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Resultat Utbytte til grunnfondsbeviseierne Utbytte fra datterselskapene Nedskrivniger på ikke-finansielle eiendeler Tap på utlån Tilført fra årets virksomhet Endring brutto utlån til kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring sertifikater og obligasjoner Endring øvrige fordringer Endring annen kortsiktig gjeld A Netto likviditetsendring fra virksomheten Endring varige driftsmidler Endring aksjer og eierinteresser B Netto likviditetsendring investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring ansvarlig lånekapital C Netto likviditetsendring finansiering A+B+C Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning periodens start Likviditetsbeholdning periodens slutt Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter og fordringer på sentralbanker, samt den del av sum innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner som gjelder rene plasseringer i kredittinstitusjoner. Kontantstrømanalysen viser hvordan henholdsvis SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SR-Bank konsern har fått tilført likvide midler og hvordan disse er brukt. Side 12 av 19

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer