Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %) Netto renteinntekter: 967 mill kr (830 mill kr). Netto provisjons- og andre inntekter: 635 mill kr (494 mill kr). Netto avkastning på finansielle investeringer: 320 mill kr (250 mill kr). Utlånsvekst: 27,2 % (19,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,5 % og BM: 50,5 %. Innskuddsvekst: 15,5 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 10,3 % og BM: 19,9 %. Resultat pr grunnfondsbevis: 16,6 kr (13,5 kr). (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 20.) Resultat Pr 30. september 2007 oppnådde SpareBank 1 SR- Bank konsernet et resultat før skatt på 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,6 % hittil i år (20,6 %). På inntektssiden var det særlig netto renteinntekter og provisjonsinntekter som bidro til resultatforbedringen sammenlignet med tilsvarende periode i 20. Resultat etter skatt utgjorde 740 mill kr (596 mill kr) hittil i år. Isolert i 3. kvartal 2007 oppnådde SpareBank 1 SR- Bank konsernet et resultat før skatt på 304 mill kr (255 mill kr). Inntektene økte med 151 mill kr (29,7 %) fra 3. kvartal 20 til 3. kvartal Resultat før tap viste en forbedring på 102 mill kr (46,4 %) sammenlignet med 3. kvartal 20. Det ble i 3. kvartal 2007 ført netto tapavsetning på 18 mill kr mot en netto inngang på 35 mill kr i 3. kvartal 20. Netto renteinntekter ets netto renteinntekter pr 30. september 2007 var 967 mill kr (830 mill kr). Dette ga en rentemargin på 1,42 % (1,54 %) målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er fortsatt press på utlånsmarginen, men inntektsmessig oppveies denne negative effekten av økte utlåns- og innskuddsvolum og styrket innskuddsmargin. For øvrig gir høyere markedsrente økt avkastning på egenkapitalen. Følgende graf viser utviklingen pr kvartal (isolert) i netto renteinntekter og rentemargin: ,71 % 1,65 %1,59 %1,57 %1,49 %1,46 % % 1,35 % 1,40 %1,49 3. kv kv 05 Netto renteinntekter Rentemargin 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 07 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Ved utgangen av 3. kvartal 2007 hadde banken overført 4,4 mrd kr i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt. Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, og pr 30. september 2007 utgjorde disse 6 mill kr. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjonsinntekter fra årets 3 første kvartal utgjorde 426 mill kr, en forbedring på 120 mill kr (39,2 %) sammenlignet med tilsvarende periode i 20. Det var særlig provisjonsinntektene fra spare- og plasseringsområdet som bidro til inntektsforbedringen. Disse utgjorde 153 mill kr pr 30. september 2007 en økning på 67 mill kr (77,7 %) fra tilsvarende periode i fjor. Av denne økningen kan 32 mill kr tilskrives økt salg av eiendomsprosjekter. For øvrig ble det ført provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt på 6 mill kr (0 mill kr) pr 30. september Andre driftsinntekter utgjorde 209 mill kr pr 30. september 2007, en økning på 21 mill kr (11,2 %) fra tilsvarende periode i fjor. I all hovedsak er dette inntekter fra konsernets eiendomsmegling. Inkludert i disse inntektene hittil i fjor var imidlertid en gevinst fra salg av bygninger på 19 mill kr mot en gevinst på 2 mill kr hittil i Side 1 av 19

2 Netto avkastning på finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer var 320 mill kr (250 mill kr) pr 30. september Herav var resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS 172 mill kr (113 mill kr), netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 138 mill kr (126 mill kr) og utbytte 10 mill kr (11 mill kr). I SpareBank 1 Gruppen har både skadeselskapet, livselskapet og ODIN oppnådd resultater hittil i år som ligger godt over tilsvarende periode i fjor. Av netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi gjaldt 70 mill kr (66 mill kr) verdipapir, herav har porteføljen av aksjer og grunnfondsbevis gitt en kursgevinst på 87 mill kr og porteføljen av obligasjoner og sertifikater et kurstap på 17 mill kr. Hittil i år utgjorde kursgevinstene fra valuta og renteinstrumenter 68 mill kr (60 mill kr). Driftskostnader I årets 3 første kvartal utgjorde konsernets driftskostnader 971 mill kr. Dette er en økning på 124 mill kr (14,6 %) fra tilsvarende periode i fjor. Kostnadsveksten kan hovedsakelig relateres til ansettelser og generelt høyt aktivitetsnivå. Hittil i år økte kostnadene i morbanken med 11,2 % sammenlignet med tilsvarende periode i 20, mens datterselskapene i sum hadde en kostnadsvekst hittil i år på 28,8 %. ets kostnadsprosent pr 30. september 2007 var 50,5 (53,8). Personalkostnadene utgjorde 539 mill kr (457 mill kr) pr 30. september Økningen fra tilsvarende periode i fjor er på 17,9 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 hadde konsernet 995 årsverk, en økning på 71 årsverk fra utgangen av 3. kvartal 20. Øvrige driftskostnader på totalt 432 mill kr hittil i år økte med 42 mill kr (10,8 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Oppdragskostnader knyttet til eiendomsmegling samt honorar til eksterne konsulenter bidrar til denne økningen. Tap og mislighold Pr 30. september 2007 hadde konsernet netto tap på 3 mill kr (inngang på 42 mill kr). Brutto misligholdte engasjement ved utgangen av kvartalet utgjorde 98 mill kr (103 mill kr), tilsvarende 0,12 % av brutto utlån. Porteføljen av tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde 615 mill kr (267 mill kr) ved utgangen av 3. kvartal Økningen i tapsutsatte engasjement er knyttet til ett engasjement hvor finansieringen var under restrukturering ved utgangen av 3. kvartal. Vellykket refinansiering ble oppnådd like over kvartalsskiftet. Avsetningsgraden for misligholdte og andre tapsutsatte engasjement var hhv 29 % og 12 % pr 30. september Følgende graf viser utviklingen i brutto mislighold i mill kr og i % av brutto utlån: 0,29 % kv 05 0,21 %0,21 % 0,19 % 4. kv kv 2. kv 0,15 %0,14 %0,14 % Brutto mislighold I % av brutto utlån 3. kv 4. kv 1. kv 07 0,13 % 0,12 % 2. kv kv 07 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % SpareBank 1 SR-Bank ser ikke tegn til at den positive situasjonen for tap og mislighold vil endres på kort sikt. Utviklingen reflekterer fortsatt høykonjunkturen og tilfredsstillende kredittrisikoprofil på bankens utlånsportefølje. Utlån til og innskudd fra kunder De siste 12 mnd økte brutto utlån med 27,2 % til 89,5 mrd kr. Dette inkluderer boliglån (4,4 mrd kr) overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. I personmarkedet var 12 mnd veksten i utlån på 15,5 % og i bedriftsmarkedet 50,5 %. I bedriftsmarkedet var veksten hittil i år omregnet til årsbasis 29,8 %, og utlån til bedriftsmarkedet utgjorde 39,4 % av konsernets totale utlån pr 30. september Mrd kr 60,0 52,3 54,2 40,5 41,9 43,3 45,1 46,9 48,9 50,3 50,0 40,0 35,3 32,9 28,8 29,1 30,0 18,4 19,9 20,5 20,7 23,4 20,0 10,0-3. kv kv kv Personmarkedet, utlånsvolum Bedriftsmarkedet, utlånsvolum 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 07 ets innskudd fra kunder økte med 15,5 % siste 12 mnd til 48,1 mrd kr. Veksten (12 mnd) er fordelt med hhv 10,3 % i personmarkedet og 19,9 % i bedriftsmarkedet. Innskudd fra bedriftsmarkedet utgjorde 56,4 % av konsernets totale kundeinnskudd pr 30. september Side 2 av 19

3 I tillegg til ordinære kundeinnskudd hadde konsernet 13,2 mrd kr til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 3. kvartal I løpet av de siste 12 mnd økte disse midlene med 2,5 mrd kr (23,4 %) hvorav 1,8 mrd kr var netto nytegning og 0,7 mrd kr var verdistigning. Innskuddsdekningen pr 30. september 2007 var 56,5 %. Ved utgangen av 20 var innskuddsdekningen på 55,0 %. Norges Banks likviditetsindikator ekskl trekkfasilitet var ved utgangen av 3. kvartal 2007 på 97,9 % (94,5 %). Forretningsområder, datterselskap og SpareBank 1 Alliansen Personmarkedsdivisjonen Utviklingen i 3. kvartal har vært god og kjennetegnes av balansevekst, fortsatt marginpress og god vekst i andre inntekter. Spare- og plasseringsområdet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 3. kvartal. Brutto salg av spare- og plasseringsprodukter hittil i år på 3,1 mrd kr var 1,4 mrd kr høyere enn tilsvarende periode i 20. En betydelig del av sparingen skjer løpende gjennom mer enn spareavtaler. Det er god spredning mellom de ulike aktivaklasser og porteføljene er robuste. Nærmere 90 % av porteføljene er plassert i spare- og plasseringsprodukter som gir løpende porteføljeinntekter. Arbeidet med tilpasning til MIFID (EU-direktiv for økt investorbeskyttelse og økt kompetanse) som trer i kraft 1. november 2007, er i rute og vil medføre omlegging av arbeidsprosesser i banken. For å styrke rådgivningskompetansen ytterligere, er SR- Rådgivningsskolen etablert. Denne skal sikre at rådgiverne til enhver tid er på høyde med kundens forventninger til kunnskap og ferdigheter, samt at vi driver vår virksomhet i samsvar med de krav som settes av bransjens egne organisasjoner. Utlånsveksten fortsatte gjennom kvartalet i tilnærmet samme takt som i 1. og 2. kvartal Vi ser nå imidlertid tegn til en viss avmatning i utlånsveksten i hovedsak som følge av avtakende prisvekst og aktivitet på boligmarkedet. Marginpresset har vært betydelig gjennom kvartalet både som en effekt av utviklingen i markedsrentene og konkurransen generelt. Den sterke volumveksten innen betalingsformidling har fortsatt. Nye og reviderte fordelsprogrammer vil bli lansert i 4. kvartal Satsingen innen kredittkortmarkedet viser en netto tilvekst på ca kort hittil i år. Konkurransen i markedet er sterk, særlig innen finansiering og skadeforsikring. Det forventes imidlertid fortsatt god utvikling gjennom 4. kvartal Bedriftsmarkedsdivisjonen Resultatet innenfor bedriftsmarkedsdivisjonen har samlet sett vært meget godt hittil i år. Inntektsveksten har vært på over 45 % sammenlignet med de 3 første kvartalene i 20. Den positive inntektsutviklingen fra ikke-balanse produkter fortsetter. Volumveksten innenfor både utlån og innskudd er fortsatt høy selv om veksttakten nå avtar. Dette reflekterer et fortsatt høyt aktivitetsnivå i markedet samt god likviditet blant konsernets bedriftskunder. Kundetilgangen har også vært god så langt i år og bedriftsmarkedsdivisjonen har fått over 550 nye kunder i løpet av Posisjonen i Hordalandsmarkedet er styrket, og som en del av den offensive satsingen er det bl a rekruttert fire nye årsverk innenfor bedriftsmarkedet. Den gode utviklingen i Agder har også fortsatt i kvartalet. Interessen for det nye konseptet PRO Skolen har vært over all forventning. PRO Skolen er utviklet for små og mellomstore bedrifter der fokus på økt lønnsomhet har vært utgangspunktet for samlingene. PRO Skolen er nå under full utrulling. Det er nå nærmere SMBkunder som er tilknyttet bankens PRO konsept som hjelper små og mellomstore bedrifter å bruke banken mer effektivt. Konkurransen i alle markeder er sterk og denne situasjonen ventes å vedvare. Den langvarige høykonjunkturen preger næringslivet i regionen, og en del av bransjene begynner å merke konsekvensene av dette i form av knapphet på ressurser. Kvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god med mislighold og tap på meget lave nivåer. Den gode utviklingen ventes å fortsette i 4. kvartal EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Hittil i år var resultat før skatt 28,3 mill kr, mot 24,2 mill kr for samme periode i 20. Det forventes en fortsatt positiv utvikling resten av året. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var det omsatt eiendommer for 10,5 mrd kr, en økning på 33 % fra samme periode i 20. Antall nye oppdrag har i samme periode økt med 25 % i forhold til fjoråret. Side 3 av 19

4 Det er fortsatt god aktivitet i boligmarkedet. Utbudet av eiendommer for salg samt nye boligprosjekter er rekordhøyt. Medias fokus på boligmarkedet og spådommer om fall i boligprisene er så langt ikke registert i vår region. Imidlertid ser vi at markedet er noe mer avventende og at en i enkelte byer opplever at det tar lengre tid å få omsatt eiendommer. Prisveksten har avtatt. Selskapet har en meget sterk markedsposisjon i Rogaland til tross for sterk konkurranse i bransjen. I Agder-fylkene er selskapet stedvis den ledende eiendomsmegleren. I Bergen er utviklingen i tråd med prognoser. EiendomsMegler 1 er valgt som megler på flere store leilighetsprosjekter, noe som vil styrke selskapets markedsposisjon vesentlig. På næringsmeglersiden er aktiviteten svært høy, og preget av et svært godt marked for salg og utleie av næringseiendommer. Det er få ledige kontorlokaler å oppdrive i Stavanger-området, noe som har ført til betydelig prisstigning på attraktive lokaler. SpareBank 1 SR-Finans AS Resultatet pr 30. september 2007 ble 29,4 mill kr før skatt (22,4 mill kr). Den sterke resultatframgangen skyldes i hovedsak sterk volumvekst og stabil rentemargin. Det forventes at den gode utviklingen også fortsetter i 4. kvartal Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 2007 på mill kr, en økning på 27,6 % siste 12 mnd. Nysalget har vært svært godt både på leasing og på billån. Nysalgsvolumet hittil i år var 48 % høyere enn i samme periode i fjor. Selskapets hovedvirksomhet er leasingfinansiering samt billån med salgspant. Virksomheten har de senere årene hatt en svært positiv utvikling med en vekst som er høyere enn markedsveksten. Dette kan i stor grad tilskrives tett samhandling med konsernets øvrige virksomhet. En stadig økende andel av leasingkundene har også et kundeforhold til banken. Billån distribueres i hovedsak gjennom bankens kontornett. Billånssatsingen har vært en suksess og resultatene bygger opp under ambisjonen om å bli en betydelig aktør i markedet for bilfinansiering. SR-Forvaltning ASA SR-Forvaltning ASA er et verdipapirforetak med konsesjon for aktiv forvaltning. Resultat før skatt pr 30. september 2007 ble 40,1 mill kr (28,4 mill kr). Selskapet forvaltet ved utgangen av 3. kvartal 2007 en kapital på 6,3 mrd kr (5,1 mrd kr), en økning på 0,7 mrd kr fra utgangen av 20. Markedsuro i 3. kvartal 2007 har i liten grad preget virksomheten. Netto nysalg/tegning er fremdeles positiv og få kunder har tatt ut midler i perioden. SR-Investering AS SR-Investering AS er bankens investeringsselskap som investerer langsiktig i bedrifter og private equity fond i konsernets markedsområde. Utviklingen i selskapets portefølje er god og selskapet hadde pr 30. september 2007 et resultat før skatt på 57,2 mill kr (31,9 mill kr). Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2007 investeringer for 149,7 mill kr og ytterligere kommiteringer for 167,5 mill kr. SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS har fått adgang til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket tilrettela i 3. kvartal 2007 sitt første obligasjonslån med fortrinnsrett i det internasjonale kapitalmarkedet. Lånet på 1,5 mrd euro ble tatt opp 1. oktober 2007, og fikk toppkarakterer fra ratingbyråene Moody s og Fitch (Aaa/AAA). På tross av den uro som har preget de internasjonale kapitalmarkedene de siste månedene, var interessen for obligasjonslånet til SpareBank 1 Boligkreditt stor. Prisen som ble oppnådd var gunstig sammenlignet med andre innlånsalternativ. SpareBank 1 SR Bank hadde ved utgangen av 3. kvartal 2007 overført boliglån tilsvarende ca 4,4 mrd kr til foretaket. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 26,46 %. Kapitaldekning ets kapitaldekning var 10,1 % (9,4 %) ved utgangen av 3. kvartal 2007, og kjernekapitaldekningen 7,4 % (7,4 %). Det er foretatt begrenset revisjon av resultatregnskap og balanse for SpareBank 1 SR Bank og konsernet pr 30. september I samsvar med regelverket er dermed 50 % av resultatet hittil i år inkludert i kapitaldekningen. Nye fradragsregler fra og med 2007 har særlig påvirket kjernekapitaldekningen negativt. ets målsetting er en kapitaldekning på 11 % og en kjernekapitaldekning på 7 %. For å finansiere konsernets vekst og utnyttelse av interessante forretningsmuligheter de nærmeste år ble det i mars 2007 gjennomført en fortrinnsrettet grunnfondsbevisemisjon på 548 mill kr samt en rettet emisjon mot konsernets ansatte på 36 mill kr. Beløpene ble innbetalt i april Side 4 av 19

5 Bankens grunnfondsbevis Det var registrert (11.112) eiere av bankens grunnfondsbevis ved utgangen av 3. kvartal Andelen eid av utlendinger var 9,1 % (8,0 %), mens 64,2 % (61,2 %) var hjemmehørende i Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland. De 20 største eierne kontrollerte 30,8 % (31,4 %) av grunnfondsbevisene ved kvartalets utgang. Bankens beholdning av egne bevis var på pr 30. september 2007, og denne er uendret fra utgangen av 20. Følgende tabell viser eiere og andeler pr 30. september 2007: 20 største grunnfondsbeviseiere Antall Andel 1. Spring Capital AS ,0 % 2. Romern AS ,2 % 3. State Street Bank & Trust, USA ,0 % 4. Clipper AS ,8 % 5. Trygve Stangeland ,8 % 6. Frank Mohn AS ,7 % 7. Tveteraas Finans AS ,3 % 8. Brown Brothers Harriman, USA ,2 % 9. Bjergsted Investering AS ,0 % 10. Otto B. Morcken ,9 % 11. Terra Utbytte Vpf ,9 % 12. Solvang Shipping AS ,8 % 13. Westco AS ,8 % 14. Forsand Kommune ,8 % 15. Olav T. Stangeland ,8 % 16. Credit Suisse Securities, UK ,7 % 17. Helland AS ,6 % 18. Ivar S Løge AS ,6 % 19. Citigroup Global Markets, UK ,6 % 20. The Northern Trust Co, UK ,6 % Sum 20 største ,8 % Omsetningen av grunnfondsbevis 3. kvartal 2007 tilsvarer 5,8 % (14,1 %) av antall utstedte bevis. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var kursen på bankens grunnfondsbevis 165,0 kr (178,6 kr). Inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på -4,3 % (-13,5 %) pr 30. september Som følge av den fortrinnsrettede emisjonen på 548 mill kr og den rettede emisjonen mot ansatte på 36 mill kr ble antall utstedte grunnfondsbevis økt med i april 2007 til bevis. Grunnfondsbevisbrøken ble styrket fra 51,0 % til 57,5 % som følge av emisjonene. En vektet brøk på 55,9 % anvendes ved resultatfordelingen for Styret foreslår overfor representantskapet i møter 25. og 26. oktober 2007 at det gjennomføres en splitt av grunnfondsbeviset i 2 etterfulgt av en fondsemisjon der 3 grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Gjennom fondsemisjonen overføres totalt 444 mill kr fra overkursfond og utjevningsfond til grunnfondsbeviskapitalen. Antall utstedte grunnfondsbevis etter splitt og fondsemisjon til være Regnskapsprinsipper SpareBank 1 SR-Bank utarbeider sitt konsernregnskap i henhold til IFRS regelverket. Fra og med 1. kvartal 2007 ble det også tillatt å utarbeide bankens selskapsregnskap etter IFRS regelverket. Det vises til egen note i kvartalsregnskapet vedrørende IFRS implementering i selskapsregnskapet. Pr 30. september 2007 viser IFRS konsernregnskapet et resultat etter skatt på 740 mill kr og IFRS selskapsregnskapet et resultat på 542 mill kr etter skatt. De fleste poster blir behandlet likt i selskaps- og konsernregnskapet, men med en vesentlig forskjell. I konsernresultatet blir resultatandeler fra datterselskaper og tilknyttede selskaper tatt inn etter egenkapitalmetoden. Dette er samme praksis som tidligere ble benyttet i både selskaps- og konsernregnskapet etter NGR regelverket. I IFRS selskapsregnskapet er det imidlertid ikke tillatt å bruke egenkapitalmetoden. Her må disse eierandelene vurderes til kostpris. Det ble 1. kvartal 2007 inntektsført utbytte for 20 fra bankens datterselskaper og i 2. kvartal 2007 er det inntektsført utbytte fra SpareBank 1 Gruppen i selskapsregnskapet. Det er selskapsresultatet pr 31. desember 2007 som er utgangspunkt for resultatdisponeringen. Det vises til note 1 for nærmere beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper i selskaps- og konsernregnskapet. De samme regnskapsprinsipper brukes i kvartalsregnskapene som i årsregnskapet. Utsikter Utsiktene for konsernets markedsområder er fortsatt gode, selv om det nå forventes en mer moderat vekst framover. Sysselsettingen ventes fortsatt å vokse, men et flertall av bedriftene opplever tilgangen på arbeidskraft som en utfordring. Arbeidsledigheten er på et meget lavt nivå. I Rogaland var andelen helt arbeidsledige på 1,1 % ved utgangen av september 2007, og i Hordaland og Agder-fylkene var andelen på rundt 1,7 %. Styret er godt fornøyd med konsernets utvikling hittil i Med bakgrunn i konsernets satsinger og brede Side 5 av 19

6 fundament forventer styret et godt resultat for SpareBank 1 SR-Bank i Styret for SpareBank 1 SR-Bank Stavanger, 25. oktober 2007 Kvartalsregnskap Side Nøkkeltall 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Konsolidert oppstilling og egenkapitalbevegelse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Resultat fra kvartalsregnskapene 12 Noter til regnskapet Side 6 av 19

7 Side 7 av 19

8 Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto renteinntekter 967 1, , ,52 Netto provisjons- og andre inntekter 635 0, , ,92 Netto avkastning på finansielle investeringer 320 0, , ,60 Sum inntekter , , ,04 Sum driftskostnader 971 1, , ,59 Driftsresultat før tap 951 1, , ,44 Tap på utlån og garantier 3 0, , ,12 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 948 1, , ,57 Skattekostnad 198 0, , ,32 Minoritetsinteresser 10 0,01 7 0, ,01 Resultat 740 1, , ,24 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 20,6 % 20,6 % 23,1 % Kostnadsprosent 2) 50,5 % 53,8 % 52,4 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 56,5 % 59,4 % 55,0 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 21,3 % 19,1 % 25,1 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 27,2 % 19,5 % 25,7 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 15,5 % 12,6 % 13,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,01-0,08-0,13 Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,12 0,15 0,14 Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,72 0,38 0,27 Soliditet Kapitaldekningsprosent 4) 10,08 9,38 10,56 Kjernekapitalprosent 4) 7,44 7,36 7,39 Kjernekapital 4) Netto ansvarlig kapital 4) Beregningsgrunnlag Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 5) 57,6 % 51,0 % 53,0 % 56,3 % 58,4 % 60,2 % Børskurs 165,0 182,4 222,0 139,0 103,9 57,9 Børsverdi (millioner kroner) Bokført egenkapital pr GFB (inkludert utbytte) 109,1 93,1 91,5 84,9 76,4 68,8 Resultat pr GFB 6) 16,57 20,74 20,63 15,26 10,50-0,90 Utbytte pr GFB n.a. 11,6 13,5 8,9 6,5 3,2 Pris / Resultat pr GFB 7,47 8,79 10,76 9,11 9,90 n.a. Pris / Bokført egenkapital 1,51 1,96 2,43 1,64 1,36 0,84 1) Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år, annualisert 4) Nytt regelverk fra Se note 9 for nærmere detaljer. 5) Anvendt grunnfondsbrøk for 2007 er økt fra 51,0 % til 55,9 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med 2. kvartal ) Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på gjennomsnittlig antall utestående grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank har ikke opsjonsordninger eller andre forhold som kan utvanne resultatet pr grunnfondsbevis. Side 8 av 19

9 Resultatregnskap 20 3.kv. 3.kv Resultatregnskap (i mill kr) kv kv Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendring på finansielle eiendeler Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat Side 9 av 19

10 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskap Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Grunnfondsbevis Beholdning av egne grunnfondsbevis Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Sparebankens fond Gavefond Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Periodens resultat Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 10 av 19

11 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Millioner kroner Årsresultat Estimatavvik pensjoner Sum regnskapsførte inntekter Herav majoritetens andel Herav minoritetens andel Denne oppstillingen viser resultatet slik det ville sett ut dersom estimatavviket på pensjoner ville blitt ført i sin helhet over resultatet. Egenkapitalbevegelse SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kv 3. kv Millioner kroner Egenkapital pr Utbytte Korrigeringer mot EK SB1 Gruppen 43 0 Korreksjon 2-22 Reduksjon gavefond Emisjon (netto) Salg, kjøp og kursgevinst/-tap egne grunnfondsbevis 0 1 Estimatavvik pensjon Overskudd Egenkapital pr Side 11 av 19

12 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Resultat Utbytte til grunnfondsbeviseierne Utbytte fra datterselskapene Nedskrivniger på ikke-finansielle eiendeler Tap på utlån Tilført fra årets virksomhet Endring brutto utlån til kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring sertifikater og obligasjoner Endring øvrige fordringer Endring annen kortsiktig gjeld A Netto likviditetsendring fra virksomheten Endring varige driftsmidler Endring aksjer og eierinteresser B Netto likviditetsendring investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring ansvarlig lånekapital C Netto likviditetsendring finansiering A+B+C Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning periodens start Likviditetsbeholdning periodens slutt Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter og fordringer på sentralbanker, samt den del av sum innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner som gjelder rene plasseringer i kredittinstitusjoner. Kontantstrømanalysen viser hvordan henholdsvis SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SR-Bank konsern har fått tilført likvide midler og hvordan disse er brukt. Side 12 av 19

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig regnskap 20 SpareBank 1 SR-Bank Side 1 av 20 Meget godt resultat resultat før skatt: 1.256 mill kr (1.161 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,0 % (23,1 %). Netto renteinntekter: 1.340

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 3. KVARTAL 2006 REGNSKAPSPRINSIPPER Morbankens kvartalsregnskap er satt opp i samsvar med NGR. Konsernets kvartalsregnskap er satt opp i samsvar med

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Godt resultat høy vekst og netto inngang på tap resultat før skatt: 769 mill kr (803 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,2 % (24,6 %). Netto provisjons- og andre

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 SpareBank 1 SR-BANK Konsern

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 SpareBank 1 SR-BANK Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 SpareBank 1 SR-BANK Side 1 Internasjonal finansuro preger resultatet God utvikling i underliggende drift, men urealiserte kurstap på obligasjonsporteføljen trekker resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Meget godt resultat netto inngang på tap og fortsatt høy avkastning på finansielle investeringer resultat før skatt: 812 mill kr (569 mill kr). Egenkapitalavkastning etter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Meget godt resultat med høy inntektsvekst resultat før skatt: 644 mill kr (514 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,3 % (21,2 %). Inntektsvekst: 18,5 % (7,9 %)

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 6.762 6.410 13.277 12.680 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.127 2.115 4.175 4.375 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 397 24 480 43 365 49 687 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer