HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 14/520

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 14/520"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 14/520 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i 2015 og Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i møte , sak 14/13 følgende vedtak: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i Rådmannen bes fremme sak om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 hvor det i saksframstillingen tas stilling til hvordan et tilfredsstillende mottaksapparat bør oppbygges. Også den økonomiske siden av dette må utredes samt boligsituasjonen. I brev av anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Herøy kommune om å ta imot minst 10 flyktninger i I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber de samtidig om at 10 flyktninger får bosette seg i kommunen også i 2015 og Det er også mulig for kommunen å ta imot flere flyktninger enn det antallet IMDI anmoder om. Saksutredning: For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunen som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre et vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven. Herøy kommunestyre vedtok å bosette 20 flyktninger i perioden Det skulle ikke bosettes enslige, mindreårige flyktninger. I perioden har kommunen tatt imot 20 flyktninger. Bosettingen tok lenger tid enn antatt grunnet bolig mangel. Alle som er bosatt, har flyktningstatus og det innebærer at det den enkelte kan søke familiegjenforening. Det er UDI som behandler søknader om familiegjenforening og innvilger opphold. Kommunestyret vedtok og ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i 2012 og 10 flyktninger i 2013 Kommunen har bosatt 20 flyktninger fra 2009, og erfaringen som kommunen har er viktig når det skal tas stilling til hvordan et tilfredsstillende mottaksapparat bør bygge opp i kommunen. Enhetene

2 er bedt om å gi tilbakemeldinger på erfaringer så langt, likeledes om hva som må til for at kommunen skal kunne bygge opp et tilfredsstillende mottaksapparat for å ta imot 10 flyktninger hvert år i en treårs periode. Introduksjonsprogrammet: Kommunen forplikter seg til å gi tilbud om introduksjonsprogram når det vedtas å bosette flyktninger. Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger. Bosatte flyktninger har plikt til å delta i programmet og det skal være på full tid, det vil si heldags og helårlig. Programmet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til yrkeslivet eller videre utdanning. Formålet er å kvalifisere den enkelte flyktning enten til arbeid eller til utdanning og bidra til økonomisk selvstendighet. Programmet er 2 år, men kan i særlige tilfeller utvides med et ekstra år. Deltakeren i programmet som er over 25 år mottar introduksjonslønn tilsvarende 2G (dvs kr ,- pr. år). Inntekten er skattepliktig. Over en toårsperiode mottar de kr ,- som skal dekkes av integreringstilskuddet. Deltakerne mottar introduksjonsstønad som skal sikre dem inntekt til å dekke boutgifter, samt utgifter til mat, klær og andre nødvendigheter. Pr. juni 2014 er det 6 personer i introduksjonsprogrammet. Rapport/erfaring fra voksenopplæringen: Voksenopplæring er organisert under Herøy skole og for skoleåret 2013/2014 tilbyr de også grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen har 2,9 årsverk, men reduseres med 1,7 årsverk fra Herøy skole har i flere år tilbudt norsk og samfunnskunnskap til flyktningene i kommunen. I tillegg har de ansvar for å gi norskopplæring til de som flytter til kommunen og som har rett til slik opplæring. Voksenopplæringen har elever på ulike faglige nivå og elevene kommer fra mange ulike land. Når en opererer med 6-7 ulike nivå, og enkelte ikke har skolegang fra sitt heimland, blir det utfordringer. De fleste timene er det lærer tilstede, men enkelte timer jobber de alene eller med gruppearbei, og det kan oppleves frustrerende for en svak elev og ikke få så mye hjelp en har behov for. Nyankomne flyktninger skal ha et heldags og helårig introduksjonsprogram. Dette har vi ikke klart i Herøy kommune. Skolen har gitt undervisning i skoleåret og prøvd å finne språkpraksis, men det er ikke mange som vil ta imot for språkpraksis verken innad i kommunen eller i bedrifter. Vi opplever at kommunen har hatt manglende rutiner for å ivareta en del av flyktningarbeidet. Dette gjelder en helhetstenking mellom de ulike etater. Flyktningene har vært et positivt innslag på skolen, der elevene får møte kulturer fra hele verden. De har deltatt i flere opplegg sammen med skolens øvrige elever. Det er også positivt at vi har hatt stillinger til lærere i etableringsfasen med små barn

3 Hva skal til for å få et tilfredsstillende mottaksapparat Det må engasjeres flyktningkonsulent med relevant utdanning og erfaring i minst 100 % stilling. Ressurser på skolenivå for å administrere arbeidet. Organisere et kommunalt team med klar ansvarsoppgang. Fritidstilbud til flyktningene. Lærerressurser slik at det er lærer tilstede i alle timer. Hvis vi ser for oss et mottak av 30 flyktninger over 3 år, bør det settes inn 2 lærerstillinger ekstra i tillegg til dagens ressurser. Flyktninger får samme rettigheter til å ta grunnskoleopplæring om de ikke har dette fra før. Det vil medføre at vi kjøper dette tilbudet eller oppretter det selv og da vil generere minst 1 lærerstilling i året. Vi ser også at flere flyktninger får familiegjenforening - da må det også settes inn ekstra ressurser i grunnskolen og for å organisere fritiden. Vi har erfart at familiegjenforening kan gi store utfordringer i skole og barnehage og det krever ekstra ressurser. Skolen vil også slite med å ha nok klasserom disponible. I tillegg vil vi ha behov for arbeidsrom for lærere, et område vi allerede i dag må prioritere. Ved flyttingen av biblioteket til skolen ble det satt av ett klasserom til voksenopplæringen. Det var tatt høyde for det nivået vi ville få fremover, ikke at vi skulle få mange flere flyktninger. Voksenopplæringen har behov for mange rom. Internt på skolen må bli få på plass bedre rutiner rundt kartlegging og organisering av skoletilbudet til grunnskoleelevene, samt kompetanseheving av personalet. Rapport/erfaring fra NAV: NAV Herøy har hatt ansvar for bosetting av flyktninger siden høsten Det er bosatt 20 flyktninger, og gjennom familiegjenforening er det bosatt til sammen 8 barn og 3 ektefeller, i tillegg er det født et barn i Det er 10 personer som har flyttet fra kommunen etter endt introduksjonsprogram, og pr i dag har vi 21 flyktninger i kommunen som inkluderer de som er kommet hit med familiegjenforening. Det er 15 personer over 18 år hvorav 6 er på introduksjonsordningen. Det er 6 barn under 18 år. Nav har hatt flyktningkonsulent tilsatt i 50 % stilling frem til og det er ikke tilstrekkelig for å følge opp denne gruppen, dette er en krevende jobb som innebærer at man følger opp på heldagsbasis. Man har videre erfart er at det er nødvendig med oppfølging i forhold til skole men like viktig er det å følge opp i hjemmet og med fritidsaktiviteter. Dette er spesielt viktig for barna, men også for de voksne da de ellers søker til hverandre og mister muligheten til integrering i samfunnet. Mange av flyktningene har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. På langt nær alle tilegner seg nok kunnskap i løpet av to år til å bestå norskprøve 2 som er et minimumskrav for å komme videre. Det har vist seg å være vanskelig å få tilstrekkelig språk og arbeidspraksis i kommunen.. Det stilles krav til norskkunnskap, dette bl.a i forhold til sikkerhet på arbeidsplassene Det er svær få arbeidsgivere som er positive til å ta noen inn på arbeidspraksis selv om de ikke påfører utgifter hos arbeidsgiver.

4 Av de flyktningene som er ferdig med introduksjonsprogrammet og som fortsatt bor i Herøy er det få som har fått innpass i arbeidsmarkedet. De er selv veldig interessert i å få jobb og tjene egne penger for å klare sine forpliktelser, men de får ikke innpass i arbeidslivet da de mangler kompetanse både utdanning og arbeidserfaring. I tillegg har de språkproblemer og mangler referanser. At flyktningene etter introduksjonsprogrammet ikke blir selvforsørget medfører stor belastning på kommunens sosialbudsjett da det er kostbart å bo i Herøy. Det gjør også noe med de menneskene som stadig må oppsøke NAV for å få økonomisk hjelp da de ikke kan forsørge seg selv og ikke kan kjøpe seg noe ekstra, de lever jo på et minimum og det blir uholdbart over tid. Hva skal til for å få et tilfredsstillende mottaksapparat: Dersom kommunen skal ta imot 10 flyktninger hvert år i 3 år er det etter vår erfaring og vurdering nødvendig med 100 % stilling som flyktningkonsulent i introduksjonsperioden. Det for å kunne gi tett oppfølging og veiledning utenom skolen, som vi ser er veldig nødvendig. Etter endt introduksjonsprogram er det stor sannsynlighet, etter erfaring vi har gjort oss, behov for økte personalressurser og økonomiske midler på sosialen. Rapport/erfaring fra Helsetjenesten: Noen flyktninger kan være så traumatisert gjennom opplevelser, tortur og/ eller flyktningtilværelsen at de trolig aldri vil være i stand til å komme i vanlig arbeid og vil kreve langvarig oppfølgning fra blant annet helsetjenesten. Helsetjenestens erfaring er at det ikke fungerer optimalt med bruk av tolketjeneste i kontakten med traumatiserte og psykisk syke flyktninger. Ressurssvake flyktninger har behov for tett oppfølgning, veiledning og tilrettelegging. Introduksjonsprogrammet inneholder språkopplæring og språkpraksis, men før det er gjennomført er det vanskelig å gi et faglig og kvalitativt tilfredsstillende helsetilbud, primært på grunn av språkproblemer og det vil være et stort behov for dyre tolketjenester. Kommunen må ha tilstrekkelig med ressurser til kartlegging av- og smittevern av flyktninger. Det har vist seg i praksis at det er store utfordringer forbundet med smitteoppsporing og behandling av smittsomme sykdommer eksempelvis tuberkulose, som krever daglig oppfølgning fra hjemmesykepleien i en 6 måneders periode Barna som kommer til Herøy har krav på en god opplæring i barnehager og skoler. Det er spesielt viktig for kommunen å drive med forebyggende arbeid, da flere nasjonale undersøkelser konkluderer med at barn med etnisk minoritetsbakgrunn er mer utsatt for vold. Det er derfor blant annet anbefalt at kommunen tilbyr flerkulturell familieveiledning. Dette medfører et stort behov for helsesøstertjenester til helseundersøkelser og oppfølgning av familier samt generell helseopplysning. Hva skal til for å få et tilfredsstillende mottaksapparat: For å kunne bosette 30 flyktninger over tre år og i tillegg bistå med familiegjenforeninger er det behov for kontinuitet, tilstrekkelig kapasitet, god koordinering og samarbeid i det kommunale tilbudet. Det forutsettes tilsetting av flyktningekoordinator i 100 % stilling. I tillegg er det behov for økning av helsepersonellressurser på 50 % fordelt på 30 % helsesøster, 10 % lege og 10 % psykisk helsearbeider.

5 Boligsituasjon i kommune: Bosetting av flyktninger tok lenger tid enn planlagt på grunn av bolig mangel i kommunen. HerBo AS bygde i dette tidsrommet flere leiligheter og har bidratt til å skaffe husrom for flere flyktninger. Det var nødvendig å bosette to personer i hver leilighet for at de skulle greie å betale husleie. I følge IMDi er det vanlig i flere kommuner, og det var ikke noe krav om at de skal ha egne boliger. Det har ikke vært uproblematisk å ha flere boende i lag. Ved familiegjenforening flytter de ut av felles boligen for å bo sammen med barn eller ektefelle. Det har bidratt til at de som blir boende alene ikke greie å betale husleien, og kommunen må dekke den «andre husleien». Husleiepriser i HerBo AS er kr 7200,- for 2 roms og 8400,- for en 3 roms leilighet. I tillegg skal leietakere betale strøm, forsikring og tv/internett. De fleste får bostøtte, men på Herøy er grensen for godkjent boutgifter kr 5525,- Husleie utover dette gis det ikke bostøtte for. Herøy kommune har hatt store utfordringer når det gjelder boliger, men dette har bedret seg det siste året. Om det vil være nok for å ta imot 30 personer på 3 år er noe usikkert. I følge daglig leder i HerBo AS er det stor sirkulasjon i leiemarkedet og de har de pr i dag 8 ledige leiligheter. I tillegg er det ledige hybler/leiligheter på det private leiemarkedet. Utfordringer er at det svinger i markedet, og kommunen må dekke husleien dersom det skal «holdes av» leiligheter for utleie. Dersom det viser seg at det er behov for å bygge boliger er det nødvendig med hybelleiligheter, og erfaringstall viser at det har en kostnadsramme på ca. 1million pr boenhet. Det vil gi en husleie på rundt 7000,- pr måned. Det er i overkant av det en flyktningene kan greie å betale. Boligene som flyktningene skal leie bør ha en leiepris som de kan betale ved hjelp av introduksjonsstønaden og bostøtten. Arbeid: Herøy kommune hadde i 2013 en arbeidsledighet på 6,5 %. Det var den størst økning i andelen ledige i Norge fra 4 til 6,5 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Norge var 2,6 prosent i 2013, og er en økning på 0,1 prosentpoeng fra året før. Kommunen har stor arbeidsinnvandring fra EU og EØS-land der tilflytterne i hovedsak har fått arbeid innenfor bemanningsbyråer, som skaffer arbeid til kommunens største bedrift Marine Harvest. Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn er nær fem ganger større i 2013 enn den var i 2009, og har økt fra 2,7 % til 12,1 % i denne perioden. Andelen av innvandrere i kommunen er nå passert landsgjennomsnittet. Herøy kommune har den tredje største andelen med innvandrere i Nordland, kun slått av Træna (17,8 %) og Nesna (13,5 %). I 2013 er innvandrerne i hovedsak fra Europa med 165 innbyggere (77 %). Den nest største innvandrergruppen er fra Afrika med 27 innbyggere (13 %). Den tredje gruppen av innvandrere er fra Asia med 21 innbyggere (10 %). Når kommunen fattet vedtak om bosetting av flyktninger var det mangel på arbeidskraft i kommunen, men det har snudd i løpet av de siste årene grunnet arbeidsinnvandring fra EU og EØS land. Flyktningene har problemer med å komme i posisjon på arbeidsmarkedet grunnet manglende utdanning og arbeidserfaring. Problemene blir vedvarende da de ikke får muligheten til å opparbeide seg arbeidserfaring. Dette resulterer videre i at de ikke blir selvforsørget etter endt introduksjonsprogram og et flertall blir dermed gående på kommunale stønader gjennom NAV.

6 Dette er lite tilfredsstillende for flyktningene som gjerne vil klare seg selv med egen inntekt med de muligheter som det gir. Herøy har et godt utbygd næringsliv med tilgang til flere servicearbeidsplasser. I kommunal sektor har de siste årene erfart at det er vanskelig å få fast jobb. Flere innbyggere har tatt utdanning uten å få fast jobb. For å få en god integrering må det etableres et godt samarbeid med kommunale og private virksomheter/ bedrifter i kommunen. NAV er en sentral aktør for å få dette til å lykkes. Det er helt avgjørende for god integrering at flyktninger får språk og arbeidspraksis. Dette er helt nødvending for å styrke innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb. Arbeid er nøkkelen til deltakelse i samfunnet. Kommune alene har ikke mulighet for å tilby alle språk- og arbeidspraksis. Vi har for få arbeidsplasser og for smalt omfang av yrkesgrupper. Økonomi: Inntekter: Inntekter kommunen får ved å bosette flyktninger vil primært være tilskudd, men det kan også ha en langsiktig innvirkning på kommunens økonomi i form av det befolkningsvekst medfører. Kommunen mottar integreringstilskudd for hver flyktning vi tar imot. Sammen med tilskuddet til norskopplæring for voksne innvandrere er dette ment å dekke kommunens totale utgifter til bosetting, introduksjonsordning og integrering i bosettingsåret og fire år fremover. Integreringstilskuddet blir utbetalt over en 5 års periode og følger flyktningen. Dersom de flytter følger tilskuddet med til neste kommune. Det er til enhver tid flyktningens bosettingskommune som får tilskuddet. For 2014 er integreringstilskuddet kr (voksen) fordelt over 5 år Følgende satser for integreringstilskudd i 2014 og hvordan det utbetales: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2014) kr (voksen, barn, enslig mindreårig)* kr (enslig voksen) År-2 (2013) kr År-3 (2012) kr År-4 (2011) kr År-5 (2010) kr Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Eldretilskudd kr (engangstilskudd) Særskilt tilskudd enslige kr mindreårige Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Oversikt over norsktilskudd

7 Integreringstilskudd utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Dette er ordninger som har mer varig karakter, og hvor satser og enkelte elementer fastsettes sentralt hvert år. Hvert år ser et beregningsutvalg på kommunenes integreringsutgifter i forhold til de tilskuddene de får. Utgifter: Kommunes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger vil være utgifter til administrasjon, introduksjonsstønad, helsetjenester, og sosial stønad, samt de stillingene som vedtas. Det er avgjørende for kommunen å arbeide målrettet og planmessig for at at utgiftene ikke skal bli høyere enn nødvendig. Det er vanskelig å anslå nøyaktige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger, og derfor brukes beregninger gjort av Beregningsutvalget. Utvalget er oppnevnt av departementet og kartlegger kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Formålet med kartleggingen er å se om faktiske utgifter til bosetting og integrering stemmer overens med hvor mye kommunene mottar i støtte fra staten. Siden det er vanskelig å hente ut nøyaktige regnskapstall for alle utgiftene, beregner utvalget hvor stor andel som går til å dekke behovene til de flyktninger som bosettes. Det beregnes en gjennomsnittsutgift pr person, slik at veldig mange kommuner vil i realiteten ha utgifter som er høyere eller lavere enn det kartleggingen viser. For mindre kommuner med små inntak vil nødvendigvis kostnadene ligge over landsgjennomsnittet. I følge rapport fra beregningsutvalget fra august 2013 var kommunenes gjennomsnittsutgifter til målgruppen( 2012-kartleggingen) på kroner, eksklusive utgifter til kvalifiseringsprogram. Gjennomsnittsutgifter til målgruppen består av utbetalt sosialhjelp (82 000), utbetalt introduksjonsstønad ( ), utgifter til administrasjon (431700), og helseutgifter (28 300). Satsen for integreringstilskuddet for 2012 var henholdsvis kroner for voksen, kroner for enslige voksne og kroner for barn. Kommunenes beregnede utgifter til femårskullene var med andre ord høyere enn tilskuddet de utløste i 2012.

8 Tallene fra Beregningsutvalget er gjennomsnittlig for landet, men det er sannsynlig at Herøy har høyere utgifter. Erfaring så langt viser at det er vanskelig for flyktningene å skaffe seg arbeid etter endt introduksjon, og mange blir gående på kommunale stønadsordninger. Det medfører en økonomisk belastning for kommunen. På sosialbudsjettet har vi en betydelig utgiftsvekst. I følge SSB er kommunens netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger økt betydelig de siste årene. Veksten er i hovedsak knyttet til flyktninger som har kommet de siste fem årene. Hva skal til av ressurser for å få et tilfredsstillende mottaksapparat: En av nøkkelfaktorene for å lykkes med bosetting og integreringer er tett oppfølging. Dette forutsetter at kommunen har tilstrekkelige ressurser til å følge opp den enkelte, samt å arbeide utadrettet og koordinere samarbeidet med andre enheter som er involvert. Konklusjon fra enhetene er at det er behov for tilstrekkelig og kompetent personell for å kunne sikre et tilfredsstillende mottaksapparat og ha nødvendig kvalitet i tjenesten. I tillegg er det nødvendig med tett oppfølging i alle faser av bosetting og integreringsarbeidet. Vi må etablere funksjonelt støtteapparat rundt den enkelte flyktning/familie. Frivillige er viktige samarbeidspartnere i integreringsarbeidet. Det må etableres et godt samarbeid mellom relevante kommunale enheter og næringslivet. Vi må ha gode rutinger for bosetting og integrering, og faste rutinger for samarbeid. Erfaringen fra enhetene er klare og det må tilsette mer personell dersom kommunen skal ta imot flere flyktninger. Med utgangspunkt i de erfaringene er det behov for følgende stillinger dersom kommunen tar imot 10 flyktninger hvert år i 3 år: Utgifter til lønn beregnet ut fra gjennomsnitt på kr pr år, inkl. sosiale utgifter: Stillinger Kostnader NAV 100 % flyktningkonsulent kr Miljøarbeider 50 % stilling Kr Voksenopplæring 150 % kr Helsetjenesten 40% stilling(lege10%, psykisk helse 10%, helsestasjon 20%) kr Sun Lønnsutgifter pr år. kr *Lagt inn 150 % lærerstilling i voksenopplæringen som er et gjennomsnitt over tre år for det vil ikke være 30 elever hver år.

9 Det er ikke vurdert stillingsressurs i barnehage for erfaring så lang viser at det ikke er behov for barnehageplass når det bosettes flyktninger, men det kan komme gjennom familiegjenforening. Det er heller ikke lagt inn ressurser for grunnskoleopplæring for voksne for det er usikkert og baserer seg på behovet den enkelte har. Flyktninger som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og de kan søke på lik linje med norske innbyggere(opplæringsloven 4A-1). Kommunen har plikt til å ha tilbud om grunnskoleopplæring. Dette dekker rammeoverføringene til kommunen. Voksenes rett til videregående er fylkeskommunens ansvar. Vurdering: Mottak av flyktninger er et komplisert arbeid som påvirkes av mange faktorer. Flyktningene sine forutsetninger før de kommer, tiltaksapparatet, arbeidsmarked, boligmarked, regelverk for støtteordninger osv. For den enkelte flyktning, men og for kommunen, er det viktig at de snarest mulig kommer ut i arbeid og blir selvforsørgende. Dett gir selvtillit og en bedre levestandard. For kommune og samfunnet blir de bidragsytere istedenfor stønadsmottakere. Dette saksfremlegget har på mange måter et ensidig perspektiv på økonomi og ressurser, og tar i liten grad for seg de sosiale aspektene ved å bosette flyktninger i Herøy kommune. Erfaring viser at bosetting av det antallet flyktninger som allerede er vedtatt i kommunen er en utfordring. En økning av bosetting i henhold til anmodningen fra IMDi vil bli svært utfordrende sett i lys av manglende ressurser, kompetanse, manglende språk- og arbeidspraksis og samarbeid med næringslivet. Flyktninger har utfordringer når det gjelder å skaffe seg faste jobber selv om næringslivet lokalt har behov for arbeidskraft. Utfordringene her ligger spesielt i forhold til krav til språk og formalkompetanse. Mange flyktninger som blir bosatt mangler - eller kan ikke dokumentere den kompetansen de har fra hjemlandet. Det blir derfor krevende og tar lang tid å skaffe seg den etterspurte kompetansen. Det er flere flyktninger som ikke kan tenke seg å arbeide innenfor de arbeidsområdene som er tilgjengelige i kommunen. I tillegg må de konkurrere med arbeidsinnvandrer om arbeidsplassene. Bosetting og integrering av flyktninger krever innsats fra mange ulike enheter i kommunen, og tjenestene må være koordinerte. Kommunen må ha på plass tilstrekkelige kommunale tjenester og kapasitet dersom kommunen skal ta imot flere flyktninger. All erfaring viser imidlertid at kommunal tilrettelegging ikke er nok. Vi er derfor avhengig av at frivillige organisasjoner og alle kommunes innbyggere for øvrig trør til for at våre nye innbyggere skal finne seg til rette og trives her hos oss. I tillegg er det helt nødvendig at bedrifter, både private og offentlige er villige til å ta inn flyktninger slik at de lærer språket raskt, og får nødvendig arbeidstrening. Erfaringer så langt viser at det er vanskelig å få til i Herøy kommune. Et tilfredsstillende mottaksapparat kan bygges opp i kommunen, men det krever tilstrekkelige ressurser og kompetent personell. Erfaring viser at det vil være behov for 3,4 årsverk for å ta imot 10 flyktninger i 3 år. En av nøkkelfaktorene for å lykkes med bosetting og integreringer er tett oppfølging. Vi må arbeide utadrettet og koordinere samarbeidet med andre enheter som er involvert. Det må etableres gode rutinger for bosetting og integrering. I tillegg må det etableres et godt samarbeid mellom relevante kommunale enheter og næringslivet. Er de nødvendige stillingsressurser på plass kan kommunen ta imot flyktninger tidligst senhøsten 2014.

10 Boligmarkedet har for tiden ledig kapasitet og bosetting av 10 flyktninger vil være mulig. Hvordan boligsituasjonen er neste år er vanskelig å forutse og vi vet lite om eventuelle familiegjenforeninger. Utleiere erfarer stor sirkulasjon i markedet og har cirka 10 nye leietakere hvert år. På grunn av usikkerhet på leiemarkedet må det tas høyde for at kommunen må bygge hybelleiligheter for å imøtekomme bosetting 30 over tre år. Skolen vil slite med å ha nok klasserom til voksenopplæringen så det må vurderes en annen plassering av voksenopplæring. Den gamle barnehage kan være en mulighet. Ut fra Beregningsutvalgets beregninger vil kommunens samlede utgifter i en 5 års periode være kr høyere enn mottatt integreringstilskudd pr flyktning. Siden tallene er basert på nasjonale beregninger og dermed ikke er eksakte er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om hvor stor gapet er. Dette vil variere fra kommune til kommune Erfaringer så langt viser at gapet sannsynligvis blir større i vår kommune. Boligprisene er høye, og kommunen må i mange tilfeller supplere med økonomisk sosialhjelp. Erfaring viser også at mange flytter etter endt introduksjonsprogram. Flyktningene ønsker ofte å bosette seg i større byer. De som ankommer Herøy er ikke noe unntak. Beregningsutvalget har beregnet kostnader de første 5 årene, men sier ingenting om utgiftene etter år 5. Vår erfaring er at det er få av de flyktningene som blir i Herøy igjen som kommer ut i arbeid, eller tar utdanning. De blir gående på kommunale eller statlig stønader. Dette er lite tilfredsstillende for den det gjelder og medfører økte utgifter for kommunen. Av de som er ferdige på introduksjonsprogrammet er det bare en som har fått fast deltidsjobb, to har midlertidig jobb og de øvrige går på kommunale eller statlig stønader. Selv om kommunen får på plass tilstrekkelige kommunale tjenester og kapasitet for mottak av flyktninger, viser all erfaring at kommunal tilrettelegging ikke er nok. Kommunen er avhengig av at frivillige organisasjoner, næringslivet og alle kommunes innbyggere for øvrig trør til for at nye innbyggere skal finne seg til rette og trives her hos oss. Enhetene viser til at det er store utfordringer på enhetene med bosetting og integrering, likeledes at det er vanskelig for flyktningene å få arbeid og bli selvhjulpne. Kommunen har stor arbeidsinnvandring og høy arbeidsledighet. Dette bidrar at det er vanskelig å få språk- og arbeidspraksis, og enda vanskeligere å få arbeid. I tillegg har kommunen fått økte utgifter på sosialbudsjettet. Dersom det forventes at Herøy kommune skal håndtere bosetting av flyktninger på en forsvarlig og kvalitativ god nok måte, er det saksbehandlers vurdering at kommunen ikke har ressurser for å imøtekomme anmodningen fra IMDI om å bosette 10 flyktninger i hvert av årene 2015 og Det vil ta tid å etablere ett apparat som beskrevet i saksfremlegget. Vedlegg:

11

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/395

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/395 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/395 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vedtar å ta imot 20 flyktninger i 2015, 20 i 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/4933-1 Dato: 10.09.2013 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Vedlegg: Sammendrag: Flyktninger som har fatt opphold i Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOSETTING AV FLYKTNINGER BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Flerkulturelt råd Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/131-2 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen.

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 31.08.2015 20151312-01 Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 24115 Levekårsutvalget 10'11.2015

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik kommune i perioden inkludert familiegjenforening

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik kommune i perioden inkludert familiegjenforening Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-6 Saksbehandler: Ian Percy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bosetting av flyktninger i perioden 2017 2019 Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik

Detaljer

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2015/6975-12338/2016 Arkiv: F31 Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal 2016. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Frosta kommune Arkivsak: 2012/1428-30 Arkiv: F31 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 04.03.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.04.2014 Kommunestyret 29.04.2014 Bosetting

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: Kl. 10:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: Kl. 10:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.12.2015 Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: Kl. 10:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 115/15 15/353 BOSETNING AV FLYKTNINGER PS

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.05.2015 Tid:

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

Kommunalavdeling levekår. Notat

Kommunalavdeling levekår. Notat Kommunalavdeling levekår 11.12.2015 Sak nr. 2014/131-76 Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Bosetting flyktninger 2016 og 2017 - notat til kommunestyret I UFL sitt møte den 1.12.15 ble dette sendt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1183 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2326 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 015/10 DRIFTSUTV ALG Dato: 03.03.2010

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Bosetting av flyktninger Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Bosetting av flyktninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-15 Saksbehandler: Ingunn Myhre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.06.2014 Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2014-2016 Vedlegg:

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER KRAGERØ KOMMUNE «Krager PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER 2017-2021 Vedtatt av Kragerø kommunestyre 2.2.2017 Innhold KAPITTEL 1: BAKGRUNN... 2 Planen... 2 Kommunens innvandrerråd siden 2016... 2 Kommunens

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden

Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden 2016 2019 Dokumentet er i tillegg beslutningsgrunnlag for forpliktende samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 1 2

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger?

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? NRKs ordførerundersøkelse om mottak av flyktninger og asylsøkere januar 2016 1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? I 2015 kom 31.000 flyktninger

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

KAN ELLER KAN VI IKKE? Osen

KAN ELLER KAN VI IKKE? Osen KAN ELLER KAN VI IKKE? En utredning om vi kan, eller ikke kan, ta i mot flyktninger i Osen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål og mandat 1.3 Metodisk tilnærming 2. BOSETTING, BOLIG 2.1

Detaljer

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo 27.10.16 Din oppgave som saksbehandler: Gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag: Redegjøre for administrative og økonomiske

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/2236-12 Dato: 24.11.2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 Vedlegg: Lillehammer kommune - justert anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

Kvalitetsmelding 2016 for flyktningenheten i Bjugn Kommune

Kvalitetsmelding 2016 for flyktningenheten i Bjugn Kommune Kvalitetsmelding 2016 for flyktningenheten i Bjugn Kommune Innledning Kommunestyret har vedtatt at Bjugn kommune skal bosette flyktninger. Direktoratet for integrering og mangfold (IMDi) har på statlig

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer