Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum vitae Jon Christian Rogstad"

Transkript

1 Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208 Oslo (arbeid) Telefon (mobil) (arbeid) Fax Utdanning Artium, samfunnsfaglinjen ved Oslo Katedralskole 1985 Ex. Phil ved Universitetet i Oslo Sosiologi mellomfag ved Universitetet i Oslo Historie mellomfag ved Universitetet i Oslo 1990 Vesteuropakunnskap I ved Universitetet i Oslo Cand. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Dr. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Generell arbeidslivserfaring Diverse deltidsjobber, sommerjobber etc Skuespiller ved Det Norske Teatret i Oslo Fritidsklubbleder ved Sandaker Fritidsklubb i Oslo Konsulentarbeid 1997 Konsulent for flyktningerådet på et arbeidsmarkedsprosjekt i Bosnia og Hercegovina Røde kors. Hvordan registrete barns opplevelser og innspill til Barn- og unges kontakttelefon Prosjektleder for opplæringsetaten i Oslo kommune. Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av opplæringsprogram i flerkulturell ledelse blant kommunale ledere Faglig ansvarlig for opplæring i flerkulturell ledelse og gjennomføring av et arbeidsmiljøprogram for å bedre det flerkulturelle miljøet ved Ullevål Universitetssykehus Intern Servicedivisjonen Leder, utvikling av kurs og facilitator på opplegg for flerkulturelt fagforeningsarbeid for YS Leder, utvikling av kurs og facilitator på kurs om flerkulturelt arbeidsmiljø i Helse og velferdsetaten, Oslo Kommune Forskningsrepresentant i Kommunes sentralforbunds (KS) ressursgruppe om mangfold og muligheter på arbeidsplassen Facilitator på trening i mangfoldstenkning for en gruppe ledere som deltar på Solstrand lederkurs

2 Ledererfaring Leder av studentteatret i Det Norske Studentersamfunn. Her hadde jeg også regi på to oppsetninger som ble oppført på Chateu Neuf Faglig ansvarlig for opplegg og gjennomføring undervisning i sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Leder for tenkegruppen om Det nye arbeidsbegrepet ved ECON (Senter for økonomisk analyse), i prosjektet Horisont 21 scenarier ved et nytt årtusen Adm. leder og koordinator for forskningsområdet Innvandrere, migrasjon og etniske relasjoner (IMER), ved Institutt for samfunnsforskning Prosjektleder ved opplæringsetaten i Oslo kommune. I arbeidet var jeg ansvarlig for utforming av opplegg og gjennomføring av kurs om Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering President i Norsk Sosiologforening (Gjenvalgt etter én periode i 2006) Redaktør av Sosiolognytt Prosjektleder på større forskningsprosjekt om diskriminering med bruk av situasjonstesting, finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Vitenskapelige stillinger Forskningsassistent ved FAFO Forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig rådgiver ved Frischsenteret, Universitetet i Oslo Vitenskapelig rådgiver Menon AS Postdoktor ved Universitetet i Oslo Forskningsleder ved Fafos forskningsgruppe for arbeid, inkludering og kompetanse Stipendier Hovedfagsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Sensorarbeid Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Trondheim Sensor på hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Sensor på hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Bergen

3 Veiledning Bi og hovedveileder for flere kandidater i Sosiologi hovedfag ved institutt UiO Veileder for masterstudent ved Institutt for statsvitenskap, UiO Veileder for to PhD-studenter ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Internasjonalt forskningssamarbeid Inngår i et større internasjonalt nettverk, Multicultural Democracy in European Cities. Nettverket blir ledet av Meindert Fennema og Jean Tillie (Institute for Migration and Ethnic Studies, Universitetet i Amsterdam). Til sammen er forskere fra 12 land med i nettverket. Samarbeidet har foreløpig resultert i at vi har utviklet et felles prosjekt og koordinert opplegg for datainnsamling. Nettverket har også hatt et spesialnummer i Journal of Migration and Ethnic Relations Inngår i større nettverk, LOCAMEDIUM, med sikte på å forene forskere fra flest mulige land. Prosjektet ledes av Laura Morales, University og Manchester Nordisk samarbeid om politisk deltakelse blant etniske minoriteter. Arbeider i særlig grad sammen med professor Bo Bengtsson og amanuensis, Gunnar Myrberg ved Universitetet i Uppsala I prosjektet Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organizations, samarbeider vi med blant annet Harriet Bradly fra University in Bristol, UK 2008 Etablert en rekke kontakter i Norden, for å utvikle og forbedre metoder for å teste omfanget av diskriminering med bruk av såkalt situasjonstesting som metode. Forskeropphold ved utenlandske institusjoner og faglige utenlandsopphold 1997 University of Sarajevo, Bosnia og Hercegovina (mars-juni) 1998 Institute of Industrial Relations (IIR), Berkeley, University of California. (januar-april) 2000 Islamabad, Pakistan (juli september). Deltakelse i ansettelses- og vurderingskommisjoner 2002 Stipendiat ved ved ISS, UiO 2004 Universitetslektor ved ISS, UiO amanuensis ved Høyskolen i Telemark amanuensis ved Høyskolen i Telemark 2007 Stipendiat ved ISS, UiO 2008 NORCORP, etter oppnevnelse av Norges forskningsråd var jeg norsk representant for å vurdere og tildele nordiske forskningsmidler innen samfunnsfag og humaniora.

4 Undervisningserfaring Hovedfagsgruppeleder for grunnfagsstudenter ved Institutt for sosiologi i Oslo Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Foreleser i Informasjonskunnskap II ved Folkeuniversitetet i Oslo i samarbeid med Oppland distriktshøyskole Foreleser på sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Porsgrunn Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs på hovedfagsnivå i arbeids- og organisasjonssosiologi, ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Geir Høgsnes) Årlige forelesninger ved Høyskolen i Oslo, senter for flerkulturelle studier 2004 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) 2004 Seminarleder på kurset Velferdsstat og medborgerskap (sos 2600) ved ISS, UiO (sammen med Lise Kjølsrød, Ivan Harslof, Anila Nauni) 2005 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) Verv i utvalg og styrer Oslo Katedralskoles representant i Oslo Gymnasiastutvalg Sekretær for utredningsgruppe som ble nedsatt for å igangsette en sommerskole i komparativ forskning ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Sosiologforening (Representant i International Sociological Association, ISA. Samt faglig og arrangementsmessig ansvar for foreningens årlige vinterseminar) Ass. sekretær for European Consortium for Sociological Research (ECSR) President i norsk sosiologforening Medlem i styret av Nordisk sosiologforening Sitter i styret for Sosiologisk tidsskrift

5 Skriftlige arbeider Bøker 2001 Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Universitetsforlaget. Artikler 1992 «Overtidsarbeid i nedgangstider». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Flere får fleksitid». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Den problematiske overtiden og tallenes magi». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang». Søkelys på arbeidsmarkedet, 10: (Med Geir Høgsnes), «Den nye migrasjonen til Tyskland». Søkelys på arbeidsmarkedet, 11: «Overtid blant arbeidstakere i Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning. 35: (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?». Sosiologisk tidsskrift, 3: (Med Geir Høgsnes), «Utenlandske arbeidstakere i Tyskland». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere og arbeidsmarked i Norge». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Redusert overtid mot arbeidsledighet?». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere på store steder i Norge». Lars Nilsson & Sven Lilja red. Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av

6 invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på deling av arbeid». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning (Med Geir Høgsnes, «Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: «Arbeidsledige innvandrere i Oslo». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: (Med Geir Høgsnes), «Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?». Henning Solhaug red. Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) «Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin nr. 4: Oslo: Antirasistisk senter «Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering». Sosiologisk tidsskrift, årgang 4, nr. 3: (Med Grete Brochmann), «Integrasjon, underklasse og marginalisering - noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt». Tidsskrift for samfunnsforskning, 37: (Med Grete Brochmann), «Svar til Ottar Brox». Tidsskrift for samfunnsforskning, 38: «Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet». Søkelys på arbeidsmarkedet, 14: (Med Oddbjørn Raaum), «Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet». Søkelys på arbeidsmarkedet. 15: Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review. Nr. 4: (Med Anne Britt Djuve), Innvandrere Fremtidens olje?, i Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce Innvandrere Fremtidens olje? Rapport. Oslo: ECON Diskriminering hva er det og hvordan avdekke det?. Søkelys på arbeidsmarkedet. 16: Et perspektiv, to funn og tre tanker, Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i Storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

7 2000 Når sant skal sies hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet. 17: Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 42: Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet. 19: Oslo: Institutt for samfunnsforskning Makt i det flerkulturelle arbeidsmarkedet, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Minoritetseliten og majoritetsarenaer, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Makt i flerkulturelle nasjonalstater, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Diskriminering og ulikhet forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift. 10: Diskriminering mot en ny forståelse, i Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED Diskriminering som erfaring, Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk tidsskrift, 12: (Med Grete Brochmann), På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. i Bo Bengtsson (red.) Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet (Med Oddbjørn Raaum, Knut Røed and Lars Westlie), Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda 17:2005, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (Med Monica Lund), Den demokratiske utfordring, i Hanne Kavli (red.) Rapport nr. 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Den flerkulturelle bedriften et spørsmål om moral?, Horisont. Oslo: NHO

8 2006 Innvandrere i alle land, foren eder, i Arne Rolijordet (red.) Kollektiv og individ en debattbok. Oslo: Gyldendal Akademisk 2007 (Med Julia Orupabo), Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start, Søkelys på arbeidslivet, nr Musikk fra et gutterom. I Anne Lorentzen og Astrid Kvalbein (red.) Musikk og kjønn i utakt? Bergen: Fagbokforlaget 2008 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen) Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, nr 3 (35) What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities, in Sharam Alghasi, Thomas Hylland Eriksen and Halleh Ghorashi (eds.) Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate (Med Oddbjør Raaum, Knut Røed and Lars Westlie); Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics. 38: Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies 10(2) Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren, Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret Oslo: Kultur og kirkedepartementet 2009 Liv og ære i valg andre nominasjoner, Samtiden (3): ) Essays 1998 Mannfolk i arbeid i Rune Nielsen og Pål Veiden (red.) Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal Lille Pakistan Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17: Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bokanmeldelser og debatt 2000 Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41: Da Qureshi kastet hansken. Et svar, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4:

9 2007 Få sider mange emner En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15 (3): I velferdsstatens hav. Anmeldelse av Marie Luise Seebergs bok. Sosiologisk tidsskrift. Rapporter og notater 1992 Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92:3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi (hovedoppgave). En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, rapport nr. 93: (Med Håkon Lorentzen), Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 94:11, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1995 Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 95:10, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1996 Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Oslo: Flyktningerådet (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 98:8. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. Publisert som rapport 2000:17. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Og senere under navnet Sist blant likemenn (se under bøker) Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.

10 2009 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen), Fra Symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport nr 2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Kongresspapers og foredrag 1994 Arbeidstid som politisk virkemiddel. Foredrag ved Arbeiderpartiets kvinnepolitiske seminar på Stortinget, 4. februar Med Håkon Lorentzen), Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July Den problematiske arbeidstiden og tallenes magi. Foredrag ved Arbeidsmiljøkongressen, Trondheim 29. september Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, juni (Med Geir Høgsnes), Migrants, Ethnic Minorities and Labor Market Integration in Europe - The Case of Norway. Paper på den andre Europeiske konferansen i sosiologi, Budapest, 30 August - 2 September (Med Geir Høgsnes), Working Time Policies and Work Sharing Arrangements the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on "European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe: Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality". Blarney, Co-Cork, Ireland, March Noen etiske problemstillinger i studiet av diskriminering. Det 10. nordiske migrasjonsforskerseminar om Likeverdighet og utestengning, Bergen august (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på Forskningsrådets konferanse om Marginalisering og eksklusjon. Voksenåsen 5. juni Årsaker til utstøtning av innvandrere - erfaringer fra fire bedrifter i Norge, presentert på Nordisk konferanse i sosiologi. København juni Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet, presentert på ISF s sensommertreff, 20. august Noen teoretiske og metodologiske perspektiver på studiet av innvandrere på arbeidsmarkedet, presentert på IMER/Bergen s temauke Rasisme på norsk. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), 6. november 1997

11 1997 (Med Oddbjørn Rauum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på konferanse i regi av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM) 8. desember (Med Frode Longva), Makt og demokrati i et flerkulturelt samfunn, presentert i Institutt for samfunnsforsknings seminar om Makt og maktutredning 13. november 1997, og Norsk sosiologforenings vinterseminar januar Innvandrere en glemt ressurs?, presentert på konferanse i regi av Kommunenes sentralforbund 26. mars og 20. april Innvandrere og arbeid rapportering fra fire bedrifter i Norge, Foredraget var basert på rapport 98:8 og ble holdt 11 ganger for ulike organisasjoner og departementer, i perioden mai november Last among equals migrants in the labour market. The 8 th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June Et essay, ti kjetterske bud og litt sladder, presentert i Norsk sosiologforenings vestlandsavdeling, Bergen 15. oktober How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council s conference: Immigrants and the labour market, November 16-17, (Med Anne Britt Djuve), The black gold in Norway - immigrants and the labour market in the future. 4th European conference of Sociology in Amsterdam, August 18-21, Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December Et perspektiv, to funn og tre tanker om innvandrere, ungdom og arbeidsmarkedet. Norges forskningsråds konferanse om ungdom. Oslo 30. og 31. mars Minority elites and their channels to influence. Power and Democracy in Multicultural Societies. Rosendal May, 17 20, Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression?, August Political Integration, participation and trust in the Multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.

12 2004 Multicultural democracy and power. UNESCO Conference: Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December The multicultural challenge: Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference: Democracy in large cities. February Demokratisk fellesskap. Forståelser på mangfold og politikk. Universitet i Uppsala. 14. oktober 2008 What difference does it make. Instituttseminar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 2009 (With Gunnar Myrberg) Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in European Cities, Brussels January 2009 Kronikker 1993 «Overtid som middel», Dagens Næringsliv, 12. november «Er tiden over for overtid?», Aftenposten, 30. august «Den vanskelige returen - Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?», Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar Å se arbeidsgivere i hvitøyet, Dagbladet, 26. august (MedAnne Britt Djuve), Virker innvandrerkvotering?, Dagbladet, 24. september Hvordan skal vi vite hva de kan?, LO-Aktuelt, Nr 9/ Det flerkulturelle arbeidsmarkedet, Dagsavisen 11. desember Hotell med særklasse, Hotell og restaurantarbeideren, 3/ Fra ammerom til bønnerom, Hotell og restaurantarbeideren, 4/ Tapt uskyld?, Dagsavisen 8. februar Hverdagsrasisme og rollemodeller, VG 20. februar 2002 (Med Trygve Aase), Ullevål sykehus en flerkulturell modell?, Dagsavisen 29. april.

13 2002 Educating Shabana, Dagbladet 7. august Melkesjokolandet?, Dagbladet 29. desember En mors bekymring, Dagbladet 11. februar 2005 Krønikesamfunnet som forsvant, LO-aktuelt nr Minoritetspolitikk, Dagbladet 29. august Du tror det ikke før du ser det, Forum nr. 7. Aetats tidsskrift Vi, de andre og valget, Aftenposten 11. april 2007 Etniske nettverk demokratiets hodepine?, LO-aktuelt 13/ Hvilket mangfold?, Dagbladet 12. august 2009 Liv og ære, Dagbladet 9. september

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post fekjar@sosiologi.uio.no. Trefftid torsdag 14.30-15-30. Tid: Mandag kl. 12:15-14:00, Rom 101 Vilhelm Bjerknes

Detaljer

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work 01.09.2013-31.12.2016 Finansiert av Norges Forskningsråd over VAM-programmet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Motivasjon

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Arbeidsinnvandring Varig gevinst?

Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Bernt Bratsberg Frischsenterets 15 års jubileum 22.01.2014 Spennende tider for norsk migrasjonsforskning EU utvidelsene i 2004 og 2007 åpnet det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning Curriculum Vitae Navn: Svein Blom Født: 22. januar 1951 Utdanning: 1976 Sosialpedagogikk mellomfag, Universitetet i Oslo 1977 Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1978 Pedagogisk seminar, Universitetet

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Prosjektbeskrivelse fra Institutt for samfunnsforskning. Prosjektleder: Jon Rogstad Innledning Deltakelse i arbeidslivet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv MiRA-SENTERETS NASJONALKONFERANSE: «Mitt høyeste ønske er å få en jobb!» Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv Torsdag 24. november kl. 08.30 16.30 Håndverkeren kurs-og konferansesenter,oslo.

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

ÅRSPLAN 2001 Vedtatt av styret ved Sosialantropologisk institutt den

ÅRSPLAN 2001 Vedtatt av styret ved Sosialantropologisk institutt den Sosialantropologisk Institutt ÅRSPLAN 2001 Vedtatt av styret ved Sosialantropologisk institutt den 03.05.01 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO INNHOLD: INNLEDNING...1 UNDERVISNING...2

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Ketil Lenert Hansen Cand. polit.

Ketil Lenert Hansen Cand. polit. What is ethnic discrimination, and how does it become healthdamaging? Theoretical assumptions in building a foundation for empirical studies aiming to explore the relation between ethnicity, discrimination

Detaljer

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd Sammenlikner situasjonen i fire land (Norge, Danmark, Storbritannia

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Tema for presentasjonen

Tema for presentasjonen Tema for presentasjonen 1 Litt om KS arbeid i Brussel 2 Rekrutteringsbehovet i helsesektoren 3 Europa 2020 4 Arbeidstidsdirektivet Kommunens mange roller og EØS Samfunns- Innkjøper utvikler Arbeidsgiver

Detaljer

Fra søknad via vurdering til beslutning Om søknadsbehandlingen i Forskningsrådet

Fra søknad via vurdering til beslutning Om søknadsbehandlingen i Forskningsrådet Fra søknad via vurdering til beslutning Om søknadsbehandlingen i Forskningsrådet Søkerkonferanse 26. november 2009, Hotel Bristol Seniorrådgiver Rita Bergersen Hva skjer? Søknadene sendes via esøknad 17.

Detaljer

Europas mest naive? Hva er sosial kapital godt for? Bokas struktur og kapitteloversikt Referanser... 22

Europas mest naive? Hva er sosial kapital godt for? Bokas struktur og kapitteloversikt Referanser... 22 Innledning Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet? Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard... 11 Europas mest naive?... 12 Hva er sosial kapital godt for?... 14 Bokas struktur og kapitteloversikt... 19

Detaljer

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Arbeidslivssosiologi Emnekode: BSS320_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006).

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Etnisitet og kultur Majoritet og minoritet oss og de andre

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Til stede: REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Ann-Helén, Grete S., Mari, Rune H., Katrine, Jan-Paul, Ragnhild S-J, Sidsel, Johanne, Vegard, Idunn, Stig, Pål, Julia, Ragnhild

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 26. februar 2014 Notatdato: 19. februar 2014 Saksbehandler: Bethina Strandberg-Jensen Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass

Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass Cultural diversity management; Leadership strategies in cultural diverse workplaces - Hovedoppgave (arbeidstittel) 1 Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass Per Sjöberg PLAN FOR FOREDRAGET

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) Sak 21/2012 Internasjonalt utvalg 12.10.2012 01.11.2012 Hvorfor Charter and Code? Bakgrunn:

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Bernt Bratsberg Trekker på samarbeid med Jon Erik Dølvik, Knut Røed og Oddbjørn Raaum Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Avslutningskonferanse,

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu. Heidi Engesbak Forsker NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.no UTDANNING Desember 1990: Cand. Polit. Sosiologi hovedfag.

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Astrid Grude Eikseth, Carl F. Dons og Ninna Garm (red.) Utdanning mellom styring og danning Et nordisk panorama i UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIEL i j - ZENTRALBiBiJfffflEK- [ akademika" forlag Forord 13 Ninna

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER HARALD DALE-OLSEN (RED.) NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER UNIVEF;S!T^T53-LU: ri I' - ZcNTRALSi&LiO i i il K - 4 GYLDENDAL AKADEMISK Innhold FORORD 5 KAPITTEL 1 NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER 13

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 RÅDMANNEN OG BOSETTING AV FLYKTNINGER Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 Anton Steen Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo Våren 2015 gjennomførte Institutt for statsvitenskap ved

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005 173501 Whistleblowing in Norway: Retaliation and victimization. Prevalence and concept clarification Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i 173502 Etter prosjektet, hva så? Erfaringer med etterbruksverdien

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Polonia i Oslo underveisrapportering. Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010

Polonia i Oslo underveisrapportering. Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010 Polonia i Oslo 2010 - underveisrapportering Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010 Om Polonia-undersøkelsen 2010 Oppfølger av tilsvarende undersøkelse i 2006 Del av prosjektet

Detaljer

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Faglig referansegruppe i Utviklings- og forskningsprosjektet «Aktive muligheter» Referansegruppen for prosjektet «Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø».

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Utdanning Universitetet i Oslo: - 2007: PhD, sosiologi. - 2000: Sosiologi hovedfag. - 1993-1997:

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet?

Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet? Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet? Tarja Tikkanen Universitet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet PIAAC-konferanse,

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Alle snakker om incentivene...

Alle snakker om incentivene... Artikkel i Sosiolognytt, 1/2009 Alle snakker om incentivene... Arnfinn Haagensen Midtbøen og Jon Rogstad Incentiver er et av tidens temaer. Nå har temaet også nådd forskningen og forskerpubliseringen.

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning.

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Faglærer: Professor Håkon Leiulfsrud (hakonl@svt.ntnu.no) Koordinator: Stipendiat Nadji Khefif (nadji.khefif@svt.ntnu.no/

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer