Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum vitae Jon Christian Rogstad"

Transkript

1 Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208 Oslo (arbeid) Telefon (mobil) (arbeid) Fax Utdanning Artium, samfunnsfaglinjen ved Oslo Katedralskole 1985 Ex. Phil ved Universitetet i Oslo Sosiologi mellomfag ved Universitetet i Oslo Historie mellomfag ved Universitetet i Oslo 1990 Vesteuropakunnskap I ved Universitetet i Oslo Cand. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Dr. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Generell arbeidslivserfaring Diverse deltidsjobber, sommerjobber etc Skuespiller ved Det Norske Teatret i Oslo Fritidsklubbleder ved Sandaker Fritidsklubb i Oslo Konsulentarbeid 1997 Konsulent for flyktningerådet på et arbeidsmarkedsprosjekt i Bosnia og Hercegovina Røde kors. Hvordan registrete barns opplevelser og innspill til Barn- og unges kontakttelefon Prosjektleder for opplæringsetaten i Oslo kommune. Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av opplæringsprogram i flerkulturell ledelse blant kommunale ledere Faglig ansvarlig for opplæring i flerkulturell ledelse og gjennomføring av et arbeidsmiljøprogram for å bedre det flerkulturelle miljøet ved Ullevål Universitetssykehus Intern Servicedivisjonen Leder, utvikling av kurs og facilitator på opplegg for flerkulturelt fagforeningsarbeid for YS Leder, utvikling av kurs og facilitator på kurs om flerkulturelt arbeidsmiljø i Helse og velferdsetaten, Oslo Kommune Forskningsrepresentant i Kommunes sentralforbunds (KS) ressursgruppe om mangfold og muligheter på arbeidsplassen Facilitator på trening i mangfoldstenkning for en gruppe ledere som deltar på Solstrand lederkurs

2 Ledererfaring Leder av studentteatret i Det Norske Studentersamfunn. Her hadde jeg også regi på to oppsetninger som ble oppført på Chateu Neuf Faglig ansvarlig for opplegg og gjennomføring undervisning i sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Leder for tenkegruppen om Det nye arbeidsbegrepet ved ECON (Senter for økonomisk analyse), i prosjektet Horisont 21 scenarier ved et nytt årtusen Adm. leder og koordinator for forskningsområdet Innvandrere, migrasjon og etniske relasjoner (IMER), ved Institutt for samfunnsforskning Prosjektleder ved opplæringsetaten i Oslo kommune. I arbeidet var jeg ansvarlig for utforming av opplegg og gjennomføring av kurs om Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering President i Norsk Sosiologforening (Gjenvalgt etter én periode i 2006) Redaktør av Sosiolognytt Prosjektleder på større forskningsprosjekt om diskriminering med bruk av situasjonstesting, finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Vitenskapelige stillinger Forskningsassistent ved FAFO Forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig rådgiver ved Frischsenteret, Universitetet i Oslo Vitenskapelig rådgiver Menon AS Postdoktor ved Universitetet i Oslo Forskningsleder ved Fafos forskningsgruppe for arbeid, inkludering og kompetanse Stipendier Hovedfagsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Sensorarbeid Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Trondheim Sensor på hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Sensor på hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Bergen

3 Veiledning Bi og hovedveileder for flere kandidater i Sosiologi hovedfag ved institutt UiO Veileder for masterstudent ved Institutt for statsvitenskap, UiO Veileder for to PhD-studenter ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Internasjonalt forskningssamarbeid Inngår i et større internasjonalt nettverk, Multicultural Democracy in European Cities. Nettverket blir ledet av Meindert Fennema og Jean Tillie (Institute for Migration and Ethnic Studies, Universitetet i Amsterdam). Til sammen er forskere fra 12 land med i nettverket. Samarbeidet har foreløpig resultert i at vi har utviklet et felles prosjekt og koordinert opplegg for datainnsamling. Nettverket har også hatt et spesialnummer i Journal of Migration and Ethnic Relations Inngår i større nettverk, LOCAMEDIUM, med sikte på å forene forskere fra flest mulige land. Prosjektet ledes av Laura Morales, University og Manchester Nordisk samarbeid om politisk deltakelse blant etniske minoriteter. Arbeider i særlig grad sammen med professor Bo Bengtsson og amanuensis, Gunnar Myrberg ved Universitetet i Uppsala I prosjektet Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organizations, samarbeider vi med blant annet Harriet Bradly fra University in Bristol, UK 2008 Etablert en rekke kontakter i Norden, for å utvikle og forbedre metoder for å teste omfanget av diskriminering med bruk av såkalt situasjonstesting som metode. Forskeropphold ved utenlandske institusjoner og faglige utenlandsopphold 1997 University of Sarajevo, Bosnia og Hercegovina (mars-juni) 1998 Institute of Industrial Relations (IIR), Berkeley, University of California. (januar-april) 2000 Islamabad, Pakistan (juli september). Deltakelse i ansettelses- og vurderingskommisjoner 2002 Stipendiat ved ved ISS, UiO 2004 Universitetslektor ved ISS, UiO amanuensis ved Høyskolen i Telemark amanuensis ved Høyskolen i Telemark 2007 Stipendiat ved ISS, UiO 2008 NORCORP, etter oppnevnelse av Norges forskningsråd var jeg norsk representant for å vurdere og tildele nordiske forskningsmidler innen samfunnsfag og humaniora.

4 Undervisningserfaring Hovedfagsgruppeleder for grunnfagsstudenter ved Institutt for sosiologi i Oslo Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Foreleser i Informasjonskunnskap II ved Folkeuniversitetet i Oslo i samarbeid med Oppland distriktshøyskole Foreleser på sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Porsgrunn Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs på hovedfagsnivå i arbeids- og organisasjonssosiologi, ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Geir Høgsnes) Årlige forelesninger ved Høyskolen i Oslo, senter for flerkulturelle studier 2004 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) 2004 Seminarleder på kurset Velferdsstat og medborgerskap (sos 2600) ved ISS, UiO (sammen med Lise Kjølsrød, Ivan Harslof, Anila Nauni) 2005 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) Verv i utvalg og styrer Oslo Katedralskoles representant i Oslo Gymnasiastutvalg Sekretær for utredningsgruppe som ble nedsatt for å igangsette en sommerskole i komparativ forskning ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Sosiologforening (Representant i International Sociological Association, ISA. Samt faglig og arrangementsmessig ansvar for foreningens årlige vinterseminar) Ass. sekretær for European Consortium for Sociological Research (ECSR) President i norsk sosiologforening Medlem i styret av Nordisk sosiologforening Sitter i styret for Sosiologisk tidsskrift

5 Skriftlige arbeider Bøker 2001 Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Universitetsforlaget. Artikler 1992 «Overtidsarbeid i nedgangstider». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Flere får fleksitid». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Den problematiske overtiden og tallenes magi». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang». Søkelys på arbeidsmarkedet, 10: (Med Geir Høgsnes), «Den nye migrasjonen til Tyskland». Søkelys på arbeidsmarkedet, 11: «Overtid blant arbeidstakere i Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning. 35: (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?». Sosiologisk tidsskrift, 3: (Med Geir Høgsnes), «Utenlandske arbeidstakere i Tyskland». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere og arbeidsmarked i Norge». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Redusert overtid mot arbeidsledighet?». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere på store steder i Norge». Lars Nilsson & Sven Lilja red. Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av

6 invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på deling av arbeid». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning (Med Geir Høgsnes, «Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: «Arbeidsledige innvandrere i Oslo». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: (Med Geir Høgsnes), «Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?». Henning Solhaug red. Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) «Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin nr. 4: Oslo: Antirasistisk senter «Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering». Sosiologisk tidsskrift, årgang 4, nr. 3: (Med Grete Brochmann), «Integrasjon, underklasse og marginalisering - noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt». Tidsskrift for samfunnsforskning, 37: (Med Grete Brochmann), «Svar til Ottar Brox». Tidsskrift for samfunnsforskning, 38: «Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet». Søkelys på arbeidsmarkedet, 14: (Med Oddbjørn Raaum), «Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet». Søkelys på arbeidsmarkedet. 15: Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review. Nr. 4: (Med Anne Britt Djuve), Innvandrere Fremtidens olje?, i Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce Innvandrere Fremtidens olje? Rapport. Oslo: ECON Diskriminering hva er det og hvordan avdekke det?. Søkelys på arbeidsmarkedet. 16: Et perspektiv, to funn og tre tanker, Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i Storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

7 2000 Når sant skal sies hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet. 17: Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 42: Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet. 19: Oslo: Institutt for samfunnsforskning Makt i det flerkulturelle arbeidsmarkedet, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Minoritetseliten og majoritetsarenaer, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Makt i flerkulturelle nasjonalstater, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Diskriminering og ulikhet forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift. 10: Diskriminering mot en ny forståelse, i Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED Diskriminering som erfaring, Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk tidsskrift, 12: (Med Grete Brochmann), På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. i Bo Bengtsson (red.) Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet (Med Oddbjørn Raaum, Knut Røed and Lars Westlie), Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda 17:2005, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (Med Monica Lund), Den demokratiske utfordring, i Hanne Kavli (red.) Rapport nr. 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Den flerkulturelle bedriften et spørsmål om moral?, Horisont. Oslo: NHO

8 2006 Innvandrere i alle land, foren eder, i Arne Rolijordet (red.) Kollektiv og individ en debattbok. Oslo: Gyldendal Akademisk 2007 (Med Julia Orupabo), Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start, Søkelys på arbeidslivet, nr Musikk fra et gutterom. I Anne Lorentzen og Astrid Kvalbein (red.) Musikk og kjønn i utakt? Bergen: Fagbokforlaget 2008 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen) Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, nr 3 (35) What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities, in Sharam Alghasi, Thomas Hylland Eriksen and Halleh Ghorashi (eds.) Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate (Med Oddbjør Raaum, Knut Røed and Lars Westlie); Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics. 38: Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies 10(2) Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren, Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret Oslo: Kultur og kirkedepartementet 2009 Liv og ære i valg andre nominasjoner, Samtiden (3): ) Essays 1998 Mannfolk i arbeid i Rune Nielsen og Pål Veiden (red.) Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal Lille Pakistan Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17: Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bokanmeldelser og debatt 2000 Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41: Da Qureshi kastet hansken. Et svar, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4:

9 2007 Få sider mange emner En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15 (3): I velferdsstatens hav. Anmeldelse av Marie Luise Seebergs bok. Sosiologisk tidsskrift. Rapporter og notater 1992 Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92:3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi (hovedoppgave). En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, rapport nr. 93: (Med Håkon Lorentzen), Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 94:11, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1995 Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 95:10, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1996 Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Oslo: Flyktningerådet (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 98:8. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. Publisert som rapport 2000:17. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Og senere under navnet Sist blant likemenn (se under bøker) Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.

10 2009 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen), Fra Symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport nr 2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Kongresspapers og foredrag 1994 Arbeidstid som politisk virkemiddel. Foredrag ved Arbeiderpartiets kvinnepolitiske seminar på Stortinget, 4. februar Med Håkon Lorentzen), Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July Den problematiske arbeidstiden og tallenes magi. Foredrag ved Arbeidsmiljøkongressen, Trondheim 29. september Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, juni (Med Geir Høgsnes), Migrants, Ethnic Minorities and Labor Market Integration in Europe - The Case of Norway. Paper på den andre Europeiske konferansen i sosiologi, Budapest, 30 August - 2 September (Med Geir Høgsnes), Working Time Policies and Work Sharing Arrangements the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on "European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe: Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality". Blarney, Co-Cork, Ireland, March Noen etiske problemstillinger i studiet av diskriminering. Det 10. nordiske migrasjonsforskerseminar om Likeverdighet og utestengning, Bergen august (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på Forskningsrådets konferanse om Marginalisering og eksklusjon. Voksenåsen 5. juni Årsaker til utstøtning av innvandrere - erfaringer fra fire bedrifter i Norge, presentert på Nordisk konferanse i sosiologi. København juni Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet, presentert på ISF s sensommertreff, 20. august Noen teoretiske og metodologiske perspektiver på studiet av innvandrere på arbeidsmarkedet, presentert på IMER/Bergen s temauke Rasisme på norsk. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), 6. november 1997

11 1997 (Med Oddbjørn Rauum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på konferanse i regi av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM) 8. desember (Med Frode Longva), Makt og demokrati i et flerkulturelt samfunn, presentert i Institutt for samfunnsforsknings seminar om Makt og maktutredning 13. november 1997, og Norsk sosiologforenings vinterseminar januar Innvandrere en glemt ressurs?, presentert på konferanse i regi av Kommunenes sentralforbund 26. mars og 20. april Innvandrere og arbeid rapportering fra fire bedrifter i Norge, Foredraget var basert på rapport 98:8 og ble holdt 11 ganger for ulike organisasjoner og departementer, i perioden mai november Last among equals migrants in the labour market. The 8 th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June Et essay, ti kjetterske bud og litt sladder, presentert i Norsk sosiologforenings vestlandsavdeling, Bergen 15. oktober How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council s conference: Immigrants and the labour market, November 16-17, (Med Anne Britt Djuve), The black gold in Norway - immigrants and the labour market in the future. 4th European conference of Sociology in Amsterdam, August 18-21, Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December Et perspektiv, to funn og tre tanker om innvandrere, ungdom og arbeidsmarkedet. Norges forskningsråds konferanse om ungdom. Oslo 30. og 31. mars Minority elites and their channels to influence. Power and Democracy in Multicultural Societies. Rosendal May, 17 20, Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression?, August Political Integration, participation and trust in the Multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.

12 2004 Multicultural democracy and power. UNESCO Conference: Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December The multicultural challenge: Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference: Democracy in large cities. February Demokratisk fellesskap. Forståelser på mangfold og politikk. Universitet i Uppsala. 14. oktober 2008 What difference does it make. Instituttseminar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 2009 (With Gunnar Myrberg) Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in European Cities, Brussels January 2009 Kronikker 1993 «Overtid som middel», Dagens Næringsliv, 12. november «Er tiden over for overtid?», Aftenposten, 30. august «Den vanskelige returen - Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?», Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar Å se arbeidsgivere i hvitøyet, Dagbladet, 26. august (MedAnne Britt Djuve), Virker innvandrerkvotering?, Dagbladet, 24. september Hvordan skal vi vite hva de kan?, LO-Aktuelt, Nr 9/ Det flerkulturelle arbeidsmarkedet, Dagsavisen 11. desember Hotell med særklasse, Hotell og restaurantarbeideren, 3/ Fra ammerom til bønnerom, Hotell og restaurantarbeideren, 4/ Tapt uskyld?, Dagsavisen 8. februar Hverdagsrasisme og rollemodeller, VG 20. februar 2002 (Med Trygve Aase), Ullevål sykehus en flerkulturell modell?, Dagsavisen 29. april.

13 2002 Educating Shabana, Dagbladet 7. august Melkesjokolandet?, Dagbladet 29. desember En mors bekymring, Dagbladet 11. februar 2005 Krønikesamfunnet som forsvant, LO-aktuelt nr Minoritetspolitikk, Dagbladet 29. august Du tror det ikke før du ser det, Forum nr. 7. Aetats tidsskrift Vi, de andre og valget, Aftenposten 11. april 2007 Etniske nettverk demokratiets hodepine?, LO-aktuelt 13/ Hvilket mangfold?, Dagbladet 12. august 2009 Liv og ære, Dagbladet 9. september

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mangfoldsledelse på norsk: bare prat eller også praksis? En studie av adoptering

Detaljer

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn Naushad Ali Qureshi Sosionom, cand.polit., Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer E-post: naushad.qureshi@hil.no Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn I denne artikkelen

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

Veiviser til mer kunnskap:

Veiviser til mer kunnskap: Veiviser til mer kunnskap: Litteraturliste Berntsen, Harry: (1999?) Rekruttering uten bomskudd. En praktisk håndbok. Adekvat Info AS. 42 sider, samt ca. 50 sider med vedlegg. ISBN 82-7691-028-9 Dette er

Detaljer

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Kristine von Simson MA i samfunnsøkonomi, stipendiat

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge Interkulturelle arbeidsplasser i Norge September 2006 1 Detaljert analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og studier i et utvalg virksomheter Vi vil takke alle som har bidratt til denne publikasjonen.

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene Sosiologisk håndverk Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid Organisasjonssosiologene Artikkelsamling, januar 2014 Versjon 3, November 2014 2 3 Forord Som det vil framgå

Detaljer

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen.

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen. Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013 Isbjørnens redning Side 18-19 Sosiologien i endring Side 6-9 www.sosiologforeningen.no REDAKTØRENS SPALTE JAN FRODE HAUGSETH UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING

Detaljer

Julia Orupabo «På TV sa de at de trengte ingeniører» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon

Julia Orupabo «På TV sa de at de trengte ingeniører» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon Julia Orupabo «På TV sa de at de trengte ingeniører» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:9 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Asylsøkeres rett til å ta arbeid

Asylsøkeres rett til å ta arbeid Asylsøkeres rett til å ta arbeid Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet Marko Valenta og Kristin Thorshaug i samarbeid med Kurt Elvegård og Gry Mette Haugen Det skapende universitet

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Integrering i Danmark, Sverige og Norge Integrering i Danmark, Sverige og Norge Felles utfordringer like løsninger? Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli TemaNord 2007:575 Integrering i Danmark, Sverige og Norge TemaNord 2007:575 Felles utfordringer

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid en kunnskapsoversikt

Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid en kunnskapsoversikt ISBN 978-82-93158-29-5 ISSN 1892-6207 RAPPORTSERIE FRA SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKNING HIST/NTNU RAPPORT 2015/02 Jakobsen K og Carstensen T. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås

Detaljer

Kvinner, krig og kjærlighet

Kvinner, krig og kjærlighet Anne Werner Kvinner, krig og kjærlighet Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser NIKK notat nr 1 ISBN 82 7864 003 03 ISSN 0809 0793 Innhold 1 Siktemål... 4 2 Metoder... 4 3 Kompetanse

Detaljer

Antisemittisme i Norge?

Antisemittisme i Norge? Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter mai 2012 Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? GUNN STRAND HUTCHINSON 1) JOHANS TVEIT SANDVIN 2) FRODE BJØRGO 3) PER OLAV JOHANSEN

Detaljer