Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum vitae Jon Christian Rogstad"

Transkript

1 Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208 Oslo (arbeid) Telefon (mobil) (arbeid) Fax Utdanning Artium, samfunnsfaglinjen ved Oslo Katedralskole 1985 Ex. Phil ved Universitetet i Oslo Sosiologi mellomfag ved Universitetet i Oslo Historie mellomfag ved Universitetet i Oslo 1990 Vesteuropakunnskap I ved Universitetet i Oslo Cand. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Dr. polit (sosiologi) ved Universitetet i Oslo Generell arbeidslivserfaring Diverse deltidsjobber, sommerjobber etc Skuespiller ved Det Norske Teatret i Oslo Fritidsklubbleder ved Sandaker Fritidsklubb i Oslo Konsulentarbeid 1997 Konsulent for flyktningerådet på et arbeidsmarkedsprosjekt i Bosnia og Hercegovina Røde kors. Hvordan registrete barns opplevelser og innspill til Barn- og unges kontakttelefon Prosjektleder for opplæringsetaten i Oslo kommune. Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av opplæringsprogram i flerkulturell ledelse blant kommunale ledere Faglig ansvarlig for opplæring i flerkulturell ledelse og gjennomføring av et arbeidsmiljøprogram for å bedre det flerkulturelle miljøet ved Ullevål Universitetssykehus Intern Servicedivisjonen Leder, utvikling av kurs og facilitator på opplegg for flerkulturelt fagforeningsarbeid for YS Leder, utvikling av kurs og facilitator på kurs om flerkulturelt arbeidsmiljø i Helse og velferdsetaten, Oslo Kommune Forskningsrepresentant i Kommunes sentralforbunds (KS) ressursgruppe om mangfold og muligheter på arbeidsplassen Facilitator på trening i mangfoldstenkning for en gruppe ledere som deltar på Solstrand lederkurs

2 Ledererfaring Leder av studentteatret i Det Norske Studentersamfunn. Her hadde jeg også regi på to oppsetninger som ble oppført på Chateu Neuf Faglig ansvarlig for opplegg og gjennomføring undervisning i sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Leder for tenkegruppen om Det nye arbeidsbegrepet ved ECON (Senter for økonomisk analyse), i prosjektet Horisont 21 scenarier ved et nytt årtusen Adm. leder og koordinator for forskningsområdet Innvandrere, migrasjon og etniske relasjoner (IMER), ved Institutt for samfunnsforskning Prosjektleder ved opplæringsetaten i Oslo kommune. I arbeidet var jeg ansvarlig for utforming av opplegg og gjennomføring av kurs om Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering President i Norsk Sosiologforening (Gjenvalgt etter én periode i 2006) Redaktør av Sosiolognytt Prosjektleder på større forskningsprosjekt om diskriminering med bruk av situasjonstesting, finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Vitenskapelige stillinger Forskningsassistent ved FAFO Forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig rådgiver ved Frischsenteret, Universitetet i Oslo Vitenskapelig rådgiver Menon AS Postdoktor ved Universitetet i Oslo Forskningsleder ved Fafos forskningsgruppe for arbeid, inkludering og kompetanse Stipendier Hovedfagsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Dr. gradsstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning Sensorarbeid Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo Sensor på grunnfag, mellomfag og hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Trondheim Sensor på hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Sensor på hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Bergen

3 Veiledning Bi og hovedveileder for flere kandidater i Sosiologi hovedfag ved institutt UiO Veileder for masterstudent ved Institutt for statsvitenskap, UiO Veileder for to PhD-studenter ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Internasjonalt forskningssamarbeid Inngår i et større internasjonalt nettverk, Multicultural Democracy in European Cities. Nettverket blir ledet av Meindert Fennema og Jean Tillie (Institute for Migration and Ethnic Studies, Universitetet i Amsterdam). Til sammen er forskere fra 12 land med i nettverket. Samarbeidet har foreløpig resultert i at vi har utviklet et felles prosjekt og koordinert opplegg for datainnsamling. Nettverket har også hatt et spesialnummer i Journal of Migration and Ethnic Relations Inngår i større nettverk, LOCAMEDIUM, med sikte på å forene forskere fra flest mulige land. Prosjektet ledes av Laura Morales, University og Manchester Nordisk samarbeid om politisk deltakelse blant etniske minoriteter. Arbeider i særlig grad sammen med professor Bo Bengtsson og amanuensis, Gunnar Myrberg ved Universitetet i Uppsala I prosjektet Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organizations, samarbeider vi med blant annet Harriet Bradly fra University in Bristol, UK 2008 Etablert en rekke kontakter i Norden, for å utvikle og forbedre metoder for å teste omfanget av diskriminering med bruk av såkalt situasjonstesting som metode. Forskeropphold ved utenlandske institusjoner og faglige utenlandsopphold 1997 University of Sarajevo, Bosnia og Hercegovina (mars-juni) 1998 Institute of Industrial Relations (IIR), Berkeley, University of California. (januar-april) 2000 Islamabad, Pakistan (juli september). Deltakelse i ansettelses- og vurderingskommisjoner 2002 Stipendiat ved ved ISS, UiO 2004 Universitetslektor ved ISS, UiO amanuensis ved Høyskolen i Telemark amanuensis ved Høyskolen i Telemark 2007 Stipendiat ved ISS, UiO 2008 NORCORP, etter oppnevnelse av Norges forskningsråd var jeg norsk representant for å vurdere og tildele nordiske forskningsmidler innen samfunnsfag og humaniora.

4 Undervisningserfaring Hovedfagsgruppeleder for grunnfagsstudenter ved Institutt for sosiologi i Oslo Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Fredrikstad Foreleser i Informasjonskunnskap II ved Folkeuniversitetet i Oslo i samarbeid med Oppland distriktshøyskole Foreleser på sosiologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Porsgrunn Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs på hovedfagsnivå i arbeids- og organisasjonssosiologi, ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Geir Høgsnes) Årlige forelesninger ved Høyskolen i Oslo, senter for flerkulturelle studier 2004 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) 2004 Seminarleder på kurset Velferdsstat og medborgerskap (sos 2600) ved ISS, UiO (sammen med Lise Kjølsrød, Ivan Harslof, Anila Nauni) 2005 Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av kurs (sos 2601) i migrasjon og etniske relasjoner ved Universitetet i Oslo. (Sammen med Jan Paul Brekke og Grete Brochmann) Verv i utvalg og styrer Oslo Katedralskoles representant i Oslo Gymnasiastutvalg Sekretær for utredningsgruppe som ble nedsatt for å igangsette en sommerskole i komparativ forskning ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Sosiologforening (Representant i International Sociological Association, ISA. Samt faglig og arrangementsmessig ansvar for foreningens årlige vinterseminar) Ass. sekretær for European Consortium for Sociological Research (ECSR) President i norsk sosiologforening Medlem i styret av Nordisk sosiologforening Sitter i styret for Sosiologisk tidsskrift

5 Skriftlige arbeider Bøker 2001 Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Universitetsforlaget. Artikler 1992 «Overtidsarbeid i nedgangstider». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Flere får fleksitid». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Den problematiske overtiden og tallenes magi». Søkelys på arbeidsmarkedet, 9: «Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang». Søkelys på arbeidsmarkedet, 10: (Med Geir Høgsnes), «Den nye migrasjonen til Tyskland». Søkelys på arbeidsmarkedet, 11: «Overtid blant arbeidstakere i Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning. 35: (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?». Sosiologisk tidsskrift, 3: (Med Geir Høgsnes), «Utenlandske arbeidstakere i Tyskland». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere og arbeidsmarked i Norge». Jorunn Magerøy, red. Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 95:4 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Redusert overtid mot arbeidsledighet?». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning «Innvandrere på store steder i Norge». Lars Nilsson & Sven Lilja red. Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av

6 invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet (Med Geir Høgsnes), «Lokale løsninger på deling av arbeid». Marianne Nordli Hansen, red. Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 95:6 Oslo: Institutt for samfunnsforskning (Med Geir Høgsnes, «Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: «Arbeidsledige innvandrere i Oslo». Søkelys på arbeidsmarkedet, 12: (Med Geir Høgsnes), «Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?». Henning Solhaug red. Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) «Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin nr. 4: Oslo: Antirasistisk senter «Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering». Sosiologisk tidsskrift, årgang 4, nr. 3: (Med Grete Brochmann), «Integrasjon, underklasse og marginalisering - noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt». Tidsskrift for samfunnsforskning, 37: (Med Grete Brochmann), «Svar til Ottar Brox». Tidsskrift for samfunnsforskning, 38: «Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet». Søkelys på arbeidsmarkedet, 14: (Med Oddbjørn Raaum), «Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet». Søkelys på arbeidsmarkedet. 15: Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review. Nr. 4: (Med Anne Britt Djuve), Innvandrere Fremtidens olje?, i Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce Innvandrere Fremtidens olje? Rapport. Oslo: ECON Diskriminering hva er det og hvordan avdekke det?. Søkelys på arbeidsmarkedet. 16: Et perspektiv, to funn og tre tanker, Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i Storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

7 2000 Når sant skal sies hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet. 17: Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 42: Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet. 19: Oslo: Institutt for samfunnsforskning Makt i det flerkulturelle arbeidsmarkedet, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Minoritetseliten og majoritetsarenaer, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (Med Grete Brochmann og Tordis Borchgrevink), Makt i flerkulturelle nasjonalstater, i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad, Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk Diskriminering og ulikhet forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift. 10: Diskriminering mot en ny forståelse, i Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED Diskriminering som erfaring, Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk tidsskrift, 12: (Med Grete Brochmann), På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. i Bo Bengtsson (red.) Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet (Med Oddbjørn Raaum, Knut Røed and Lars Westlie), Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda 17:2005, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (Med Monica Lund), Den demokratiske utfordring, i Hanne Kavli (red.) Rapport nr. 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Den flerkulturelle bedriften et spørsmål om moral?, Horisont. Oslo: NHO

8 2006 Innvandrere i alle land, foren eder, i Arne Rolijordet (red.) Kollektiv og individ en debattbok. Oslo: Gyldendal Akademisk 2007 (Med Julia Orupabo), Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start, Søkelys på arbeidslivet, nr Musikk fra et gutterom. I Anne Lorentzen og Astrid Kvalbein (red.) Musikk og kjønn i utakt? Bergen: Fagbokforlaget 2008 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen) Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, nr 3 (35) What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities, in Sharam Alghasi, Thomas Hylland Eriksen and Halleh Ghorashi (eds.) Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate (Med Oddbjør Raaum, Knut Røed and Lars Westlie); Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics. 38: Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies 10(2) Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren, Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret Oslo: Kultur og kirkedepartementet 2009 Liv og ære i valg andre nominasjoner, Samtiden (3): ) Essays 1998 Mannfolk i arbeid i Rune Nielsen og Pål Veiden (red.) Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal Lille Pakistan Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17: Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bokanmeldelser og debatt 2000 Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41: Da Qureshi kastet hansken. Et svar, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4:

9 2007 Få sider mange emner En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15 (3): I velferdsstatens hav. Anmeldelse av Marie Luise Seebergs bok. Sosiologisk tidsskrift. Rapporter og notater 1992 Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92:3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi (hovedoppgave). En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, rapport nr. 93: (Med Håkon Lorentzen), Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 94:11, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1995 Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 95:10, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 1996 Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Oslo: Flyktningerådet (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 98:8. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. Publisert som rapport 2000:17. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Og senere under navnet Sist blant likemenn (se under bøker) Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.

10 2009 (Med Arnfinn Haagensen Midtbøen), Fra Symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport nr 2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Kongresspapers og foredrag 1994 Arbeidstid som politisk virkemiddel. Foredrag ved Arbeiderpartiets kvinnepolitiske seminar på Stortinget, 4. februar Med Håkon Lorentzen), Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July Den problematiske arbeidstiden og tallenes magi. Foredrag ved Arbeidsmiljøkongressen, Trondheim 29. september Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, juni (Med Geir Høgsnes), Migrants, Ethnic Minorities and Labor Market Integration in Europe - The Case of Norway. Paper på den andre Europeiske konferansen i sosiologi, Budapest, 30 August - 2 September (Med Geir Høgsnes), Working Time Policies and Work Sharing Arrangements the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on "European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe: Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality". Blarney, Co-Cork, Ireland, March Noen etiske problemstillinger i studiet av diskriminering. Det 10. nordiske migrasjonsforskerseminar om Likeverdighet og utestengning, Bergen august (Med Oddbjørn Raaum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på Forskningsrådets konferanse om Marginalisering og eksklusjon. Voksenåsen 5. juni Årsaker til utstøtning av innvandrere - erfaringer fra fire bedrifter i Norge, presentert på Nordisk konferanse i sosiologi. København juni Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet, presentert på ISF s sensommertreff, 20. august Noen teoretiske og metodologiske perspektiver på studiet av innvandrere på arbeidsmarkedet, presentert på IMER/Bergen s temauke Rasisme på norsk. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), 6. november 1997

11 1997 (Med Oddbjørn Rauum), Utstøting på arbeidsmarkedet blant personer med innvandrerbakgrunn, presentert på konferanse i regi av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM) 8. desember (Med Frode Longva), Makt og demokrati i et flerkulturelt samfunn, presentert i Institutt for samfunnsforsknings seminar om Makt og maktutredning 13. november 1997, og Norsk sosiologforenings vinterseminar januar Innvandrere en glemt ressurs?, presentert på konferanse i regi av Kommunenes sentralforbund 26. mars og 20. april Innvandrere og arbeid rapportering fra fire bedrifter i Norge, Foredraget var basert på rapport 98:8 og ble holdt 11 ganger for ulike organisasjoner og departementer, i perioden mai november Last among equals migrants in the labour market. The 8 th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June Et essay, ti kjetterske bud og litt sladder, presentert i Norsk sosiologforenings vestlandsavdeling, Bergen 15. oktober How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council s conference: Immigrants and the labour market, November 16-17, (Med Anne Britt Djuve), The black gold in Norway - immigrants and the labour market in the future. 4th European conference of Sociology in Amsterdam, August 18-21, Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December Et perspektiv, to funn og tre tanker om innvandrere, ungdom og arbeidsmarkedet. Norges forskningsråds konferanse om ungdom. Oslo 30. og 31. mars Minority elites and their channels to influence. Power and Democracy in Multicultural Societies. Rosendal May, 17 20, Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression?, August Political Integration, participation and trust in the Multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.

12 2004 Multicultural democracy and power. UNESCO Conference: Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December The multicultural challenge: Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference: Democracy in large cities. February Demokratisk fellesskap. Forståelser på mangfold og politikk. Universitet i Uppsala. 14. oktober 2008 What difference does it make. Instituttseminar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 2009 (With Gunnar Myrberg) Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in European Cities, Brussels January 2009 Kronikker 1993 «Overtid som middel», Dagens Næringsliv, 12. november «Er tiden over for overtid?», Aftenposten, 30. august «Den vanskelige returen - Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?», Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar Å se arbeidsgivere i hvitøyet, Dagbladet, 26. august (MedAnne Britt Djuve), Virker innvandrerkvotering?, Dagbladet, 24. september Hvordan skal vi vite hva de kan?, LO-Aktuelt, Nr 9/ Det flerkulturelle arbeidsmarkedet, Dagsavisen 11. desember Hotell med særklasse, Hotell og restaurantarbeideren, 3/ Fra ammerom til bønnerom, Hotell og restaurantarbeideren, 4/ Tapt uskyld?, Dagsavisen 8. februar Hverdagsrasisme og rollemodeller, VG 20. februar 2002 (Med Trygve Aase), Ullevål sykehus en flerkulturell modell?, Dagsavisen 29. april.

13 2002 Educating Shabana, Dagbladet 7. august Melkesjokolandet?, Dagbladet 29. desember En mors bekymring, Dagbladet 11. februar 2005 Krønikesamfunnet som forsvant, LO-aktuelt nr Minoritetspolitikk, Dagbladet 29. august Du tror det ikke før du ser det, Forum nr. 7. Aetats tidsskrift Vi, de andre og valget, Aftenposten 11. april 2007 Etniske nettverk demokratiets hodepine?, LO-aktuelt 13/ Hvilket mangfold?, Dagbladet 12. august 2009 Liv og ære, Dagbladet 9. september

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Prosjektbeskrivelse fra Institutt for samfunnsforskning. Prosjektleder: Jon Rogstad Innledning Deltakelse i arbeidslivet

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Ketil Lenert Hansen Cand. polit.

Ketil Lenert Hansen Cand. polit. What is ethnic discrimination, and how does it become healthdamaging? Theoretical assumptions in building a foundation for empirical studies aiming to explore the relation between ethnicity, discrimination

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006).

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Etnisitet og kultur Majoritet og minoritet oss og de andre

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Tema for presentasjonen

Tema for presentasjonen Tema for presentasjonen 1 Litt om KS arbeid i Brussel 2 Rekrutteringsbehovet i helsesektoren 3 Europa 2020 4 Arbeidstidsdirektivet Kommunens mange roller og EØS Samfunns- Innkjøper utvikler Arbeidsgiver

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Til stede: REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Ann-Helén, Grete S., Mari, Rune H., Katrine, Jan-Paul, Ragnhild S-J, Sidsel, Johanne, Vegard, Idunn, Stig, Pål, Julia, Ragnhild

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass

Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass Cultural diversity management; Leadership strategies in cultural diverse workplaces - Hovedoppgave (arbeidstittel) 1 Utfordringer og fordeler med en flerkulturell arbeidsplass Per Sjöberg PLAN FOR FOREDRAGET

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Bernt Bratsberg Trekker på samarbeid med Jon Erik Dølvik, Knut Røed og Oddbjørn Raaum Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Avslutningskonferanse,

Detaljer

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005 173501 Whistleblowing in Norway: Retaliation and victimization. Prevalence and concept clarification Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i 173502 Etter prosjektet, hva så? Erfaringer med etterbruksverdien

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 RÅDMANNEN OG BOSETTING AV FLYKTNINGER Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 Anton Steen Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo Våren 2015 gjennomførte Institutt for statsvitenskap ved

Detaljer

Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Astrid Grude Eikseth, Carl F. Dons og Ninna Garm (red.) Utdanning mellom styring og danning Et nordisk panorama i UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIEL i j - ZENTRALBiBiJfffflEK- [ akademika" forlag Forord 13 Ninna

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Utdanning Universitetet i Oslo: - 2007: PhD, sosiologi. - 2000: Sosiologi hovedfag. - 1993-1997:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning.

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Faglærer: Professor Håkon Leiulfsrud (hakonl@svt.ntnu.no) Koordinator: Stipendiat Nadji Khefif (nadji.khefif@svt.ntnu.no/

Detaljer

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen UNIVERSITETET I OSLO 1811-2011 BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen AV FREDRIK W. THUE KIM G. HELSVIG UNiVERSiTA I S?.!.Ti.!OTHriK KIEL - Z!iNTr-.MLB!3LIOTH K - UNIPUB 2011 INNHOLD FORORD 9 1 DEN

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu. Heidi Engesbak Forsker NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.no UTDANNING Desember 1990: Cand. Polit. Sosiologi hovedfag.

Detaljer

Alle snakker om incentivene...

Alle snakker om incentivene... Artikkel i Sosiolognytt, 1/2009 Alle snakker om incentivene... Arnfinn Haagensen Midtbøen og Jon Rogstad Incentiver er et av tidens temaer. Nå har temaet også nådd forskningen og forskerpubliseringen.

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER HARALD DALE-OLSEN (RED.) NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER UNIVEF;S!T^T53-LU: ri I' - ZcNTRALSi&LiO i i il K - 4 GYLDENDAL AKADEMISK Innhold FORORD 5 KAPITTEL 1 NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER 13

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Evalueringen av norsk sosiologi hvordan kan den bli viktig?

Evalueringen av norsk sosiologi hvordan kan den bli viktig? Artikkel i Sosiolognytt, 2/2009 Evalueringen av norsk sosiologi hvordan kan den bli viktig? Av: Arnfinn Haagensen Midtbøen Da norsk historieforskning ble evaluert for to år siden, vurderte evalueringsutvalget

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked? Program FARVE-konferansen 2014 Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked? Tid og sted: 27. 28. oktober // Hotell Scandic Fornebu Program FARVE-konferansen 2014 Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 Kapittel 2 Barn og samfunn... 14 Forholdet mellom samfunn, kultur og sosialisering... 14 Ulike former for sosialisering...

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Curriculum Vitae. Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi

Curriculum Vitae. Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi Curriculum Vitae Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi Personalia: Født: 24.06.1973 Adresse: Odinsgate 14 A, 4631 Kristiansand S Telefon: 48010459 E-post: tsm@aforsk.no Spesialisering:

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978)

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978) Sosiale ulikheter, hvordan forbygge og utjevne disse - med utgangspunkt i et byfokus? Folkehelsekonferansen Hedmark, Trysil, 21.jan 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Vedlegg til årsmelding: Oversikt over foredrag, konferanser og annet i 2008: Foredrag/forelesninger: Institusjon/forlag/ oppdragsgiver: Tittel:

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Fordeling av verv fra det europeiske året mot rasisme til det norske mangfoldsåret

Fordeling av verv fra det europeiske året mot rasisme til det norske mangfoldsåret Naushad Ali Qureshi Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer naushad.qureshi@hil.no Demokratisk underskudd i FO Fordeling av verv fra det europeiske året mot rasisme til det norske mangfoldsåret Det finnes

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Sosiolog Doktorgrad 2009: «Motløs ungdom? Nytt engasjement

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Hva ønsker Norge å oppnå? Hva gjør vi med det vi vet? Hvorfor? Hva gjør

Detaljer

Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob.

Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob. Curriculum Vitae Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob. 90 12 30 44 ahl@socialresearch.no Born 1972 Married, two children

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer