PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 >

2 INNHOLD > 8 TEMA: Rusomsorg 14 Offentlig uføre taper 16 Lov til å jobbe 20 PORTRETTET: Rivjern fra Ryfylke SAMFERDSEL OG TEKNISK 39 Tre argumenter for høyere skatt 40 FOTOREPORTASJEN: Klipp fra verden 46 Stolte, staute og spanske 54 Historisk deltidsseier Illustrasjon: Solberg Production/StatoilHydro FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 36 FOKUS: Mestring som kick av glede 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 KRONIKK: Havkraft bygger bærekraftig industri 56 Oss 58 Kryssord 59 Tegneserie og Petit 62 JOBBLIV: Til å spise opp Foto: Arne Bjørndal Forbilde over landegrensene Kvinnekollektivet Olea Cosméticos i Andalusia gir inspirasjon til fagforeninger, studenter og arbeidsgivere langt utenfor Spanias grenser. 46 > Ny energi i vinden Vindkraft og bølgekraft var to av temaene da Fagforbundet arrangerte energikonferanse før jul. Havbaserte vindmøller (bildet) er på forskningsstadiet, men har et enormt kraftpotensiale. 32 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad Telefon REPORTASJESJEF Frode Rønning Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sandra Lillebø Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Even Tømte Telefon Ingeborg Vigerust Rangul Telefon I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle 2 < Fagbladet 1/2008

3 LEDER Foto: Greg Rødland Buick Foto: Erik M. Sundt Magnhild Meltveit Kleppa Andre politikere og mediafolk karakteriserer kommunalministeren fra Senterpartiet som solid, pålitelig og kvassere enn hun kan gi inntrykk av. 20 > Anbod på born og rusmisbrukarar I Helse Sør-Aust er det i dag 25 institusjonar som har avtale om rusbehandling. No er i alt 37 institusjonar med i anbodskampen. Samstundes har staten dei siste fire åra også lagt ut 400 plassar i barnevernet på anbod. I begge høve er det to kriterium som vert lagt til grunn: pris og kvalitet. Det er ikkje sjølvsagt at det er kvaliteten som vert mest vektlagd. Ein føresetnad for kvalitet i dei tenestene som inneheld behandling og omsorg, er kunnskap. Det krev deling av kunnskap, systematisk erfaringsutveksling og openheit kring resultat av forsking. Det vert det slutt «Dei svakaste og mest sårbare vert handelsvare.» Lang vei for å bli rusfri Morten er i ferd med å få et verdig liv. Etter mange års rusmisbruk får han god hjelp på Tyrilikollektivet. Nå vil Helse Sør-Øst kutte i langtidstilbudet for rusmisbrukere og innføre anbudsrunder. Morten ville ikke klart seg som rusfri etter bare ni måneders behandling slik helseforetaket ønsker. 8 > LAYOUT Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Elektronisk materiell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo på. Det er ikkje lov for tilbydarane å snakke saman eller samarbeide. Dette forbodet mot å utveksle «forretningshemmeligheter» i barnevern og rusomsorg raserer eit naudsynt samarbeid og øydelegg utviklinga av tenestekvaliteten. I staden må behandlingsinstitusjonane tyne kvarandre både på pris og kvalitet. Det er anten vinn eller forsvinn. Dei svakaste og mest sårbare i samfunnet er gjort til handelsvare. Det skal framleis vere konkurranse om oppdraga i barnevernet. Det same gjeld Helse Sør-Aust, som turar fram med anbodspraksisen sin utan at helsedepartementet grip inn. All røynsle tyder på at dei tiltaka som lukkast i barnevern og rusomsorg, er tidkrevjande. Men det blir vel for dyrt? Gjennomsnittleg behandlingstid for rusavhengige på Tyrili er eit og eit halvt år. Helse Sør-Aust meiner at ni månader i snitt er nok. Etter til dømes 20 år med rusmisbruk er det vel ingen som trur at pasienten vert kvitt misbruket etter ni månader, i alle fall ikkje dersom dette nedkorta tilbodet også skal ha eit billegare behandlingsopplegg. I iveren etter å spare pengar må krava til kvalitet seinkast og resultatet kan verte dramatisk. Mislukka behandlingsopplegg aukar dei menneskelege lidingane og påfører samfunnet store kostnadar. Den raudgrøne regjeringa er ikkje truverdig når dei er imot konkurranseutsetting av gamle og sjuke, samstundes som dei overlet born og rusmisbrukarar til marknadskreftene. JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Fagbladet 1/2008 < 3

4 NYTT < FLERE UFØRETRYGDETE Det er ikke lenger stigmatiserende å være uføretrygdet. Det er medvirkende til at antall uføretrygdede øker, sier forskningssjef Svenn-Åge Dahl i Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) til nettstedet forskning.no. < MER FOR DE FATTIGE Regjeringen kan ikke se velgerne i øynene foran stortingsvalget i 2009 uten å ha gjort mer for å innfri sitt løfte om å avskaffe fattigdom, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). < ENKLERE FOR UTLENDINGER Fra 1. januar kan alle utlendinger fra EØS-området som er omfattet av overgangsreglene komme raskere i jobb i Norge. Det kreves bare at de har levert søknad om oppholdstillatelse til politiet. < UENDRET SYKEFRAVÆR Det totale fraværet (egenmeldt pluss legemeldt) var på 6,8 prosent i 3. kvartal Det er uendret fra 3. kvartal Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 0,5 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, og er nå på seks prosent. < ØKER SOSIALSATSENE Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de har justert opp de veiledende satsene for sosialhjelp med 2,5 prosent. For en enslig betyr det en oppjustering fra 4600 til 4720 kroner i måneden. < YORKSHIRESKOLEN Yorkshireskolen er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. I år holdes det to kurs i periodene oktober og 26. oktober 8. november. Seier i Arbeidsretten om brannlederlønn Arbeidsretten har i en enstemmig dom gitt Fagforbundet medhold i at ledere i brann- og redningstjenesten skal ligge minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. Den konkrete saken gjelder Hadsel kommune, der Fagforbundets medlem Bjørn Pettersen leder branntjenesten som er organisert som deltidskorps. Dommen slår fast at sentral forbundsvis særavtale (SFS 2404 for Brann- og redningstjenesten) skal gjelde for leder av deltidsbrannkorps, også når vedkommende har en annen hovedstilling i kommunen, uten lederoppgaver. Arbeidsretten finner at Bjørn Pettersen må anses som en leder som omfattes av særavtalen pkt. 4.1 i situasjoner hvor han utøver sin funksjon som brannmester. Det gjelder når han utøver konkret ledelse overfor annen person i brannkorpset, når han i egenskap av brannmester leder øvelser, og under utrykninger er han å anse som skadestedsleder. Dommen slår også fast at Hadsel kommune har tariffmessig LEDERLØNN: Arbeidsretten har slått fast at også leder av deltidsbrannkorps skal lønnes som ledere selv om de har en annen hovedstilling uten lederoppgaver. plikt til å foreta etterbetaling til Bjørn Pettersen for sin ledelsesfunksjon som brannmester. Prinsippsak Denne dommen slår fast at du ikke trenger ha budsjett- og personalansvar for å bli omfattet av bestemmelsene om avlønning som leder, slik KS har hevdet, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet. Hun framholder at hovedtariffavtalen i kommunesektoren generelt har en bestemmelse om at ledere skal lønnes høyere enn dem de leder, men uten at det er angitt beløp. I brannavtalen ble det avgjort i nemnd allerede 2004/2005 at ledere i brann- og redningstjeneste skal lønnes minst 8000 kroner over dem de er satt til å lede. Selv om dommen fra Hadsel kommune omhandler leder i et deltidsbrannkorps, er prinsippet overførbart også til saker vi har om heltidsbrannkorps, sier Unni Rasmussen til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Befolkningsvekst gir kostnadssmell Arbeidsinnvandring og fødselsoverskudd gir Kommune-Norge 400 millioner kroner i uforutsette ekstrakostnader. Rett før jul la Statistisk sentralbyrå fram prognoser som viser at befolkningen vokser raskere enn tidligere antatt. Dermed vokser også kommunenes utgifter. Befolkningen her i landet har økt med personer i løpet av flere enn tidligere antatt. KS anslår at kommunene får rundt to milliarder kroner i merkostnader fra 2007 til 2008 som følge av befolkningsendringen. Dette er nær 400 millioner mer enn hva Teknisk beregningsutvalg anslo i april i fjor, og som er lagt til grunn ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for Sammen med renteøkninger, økte pensjonskostnader, lønns- og prisvekst er befolkningsøkningen med på å trekke dette i retning av strammere rammer for kommunene. Det bodde personer i Norge ved årsskiftet. En tredel av befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd, mens to tredeler skriver seg fra innvandring, særlig fra de nye EU-landene i Øst- Europa. Tekst: EVEN TØMTE Illustrasjonsfoto: colourbox.com 4 < Fagbladet 1/2008

5 NYTT Pasientombud for kommunale tjenester Regjeringen foreslår å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. I praksis betyr det at både brukere og pårørende som for eksempel ikke er fornøyd med tilbudet fra et kommunalt sykehjem eller andre tjenester kan klage til et ombud i stedet for til kommunens administrasjon, fylkeslegen eller Helsetilsynet. Dette er helt i tråd med hva Fagforbundet uttalte da saken var ute til høring, sier Fagforbundets leder for Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. Hun mener dette også kan bidra til en generell heving av kvaliteten på de kommunale tilbudene, noe som er en viktig bieffekt av forslaget. PF Enige om ambulanselønn Fra sommeren skal lønnsnivået for ambulansesjåfører i private NHO-bedrifter harmoniseres med lønnen til sykehusenes ambulansepersonell. Dette er resultatet etter sentrale forhandlinger mellom partene etter alt oppstyret i Midt-Norge i fjor høst, der ambulansesjåførene i Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag Ambulanse AS etter hvert fikk en lønn tilsvarende de sykehusansatte. Vi har tidligere arbeidet for å gjøre NHO-tariffen til en minstelønnsavtale, slik at ambulansebedriftene lokalt kunne løfte de ansattes lønn opp til nivået med de sykehusansattes Spekteravtale for å rekruttere og holde på sine ansatte. Dette har NHO hele tiden avvist, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Klemet Rønning-Aaby. Resultatet i Midt-Norge er egentlig tariffstridig, og viste med all tydelighet at arbeidsgiversiden SAMME LØNN: Fra sommeren harmoniseres lønnsnivået mellom offentlige og privatansatte ambulansesjåfører hadde en stivbent strategi som ikke fungerte. Derfor var det mulig å komme i mål med noe nytt og bedre, fortsetter han. Fagforbundet og LO er blitt lovet at ambulansesjåførene i private NHO-bedrifter skal sikres samme lønn som i Spekter Helses overenskomster fra 1. juli. Ambulansetjenesten er blitt profesjonalisert de siste årene, og dette krever bedre kvalifisert personell. Nå får vi også et harmonisert lønnsnivå som samsvarer bedre med de kvalifikasjonene som trengs. Vi er svært godt fornøyd med resultatet, dette har vi kjempet for i mange år, sier Klemet Rønning-Aaby. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Stig Tronvold/Samfoto Et bilde av kvalitet Et vennlig smil? En uventet vaffelplate? En ekstra telefon for å kunne svare på et spørsmål? En engasjert diskusjon på pauserommet? En skikkelig fin dag! Fagforbundet er opptatt av å fremme kvalitet i tjenestene. Fagforbundets medlemmer er med på å skape denne kvaliteten hver dag. Alle foto: Per Flakstad Nå gir vi deg en utfordring: Fotografer kvaliteten, og send den til oss! Vi vil se ditt bilde av hva kvalitet betyr på din arbeidsplass gjerne med glimt i øyet. Hver uke kommer vi til å publisere nye bilder i vår nettutgave fagbladet.no. De beste bildene blir trykket i papirutgaven av Fagbladet og premiert. < Send bildene på epost til eller som MMS til Fagbladet inviterer leserne til fotokonkurranse Fagbladet 1/2008 < 5

6 NYTT < MATEMATIKK FOR TOÅRINGER Kunnskapsdepartementet sender i disse dager ut et temahefte om matematikk (antall, rom og form) til alle landets barnehager. Hensikten er at personalet skal få inspirasjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver. Tre krav for likelønn Foto: Monica Schanche opp hvert år til likelønn er oppnådd. Lovfestet rett til heltidsarbeid. Styrke deltidsansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven. Ingen stillinger må utlyses under 40 prosent. < OPPFORDRET TIL Å SLUTTE 17 prosent av de sysselsatte eller 1 av 6 har opplevd at en kollega over 50 år har blitt oppfordret til å slutte. Og andelen øker med alderen: Mens ti prosent av arbeidstakerne under 30 har opplevd dette, øker andelen til 20 prosent for personer som selv er over 50 år. < LAV PRISVEKST Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra 2006 til Den lave årsveksten skyldtes i hovedsak prisfall på elektrisitet, klær, teletjenester og audiovisuelt utstyr, melder Statistisk sentralbyrå. < PORTALEN.NO Finansportalen er Norges offisielle veileder til bank, sparing og forsikring. Den nye portalen skal fungere som en uavhengig informasjonskanal, rettet mot privatkunder. Den vil inneholde sammenlikninger av priser på lån, vilkår i forsikring og fakta om spareprodukter. < FLERE TAR BUSSEN Nærmere kjørte med Glommaringen i fjor. Tall fra Østfold Kollektivtrafikk tyder på at stadig flere østfoldinger lar bilen stå og i stedet benytter seg av busstilbudet i fylket. Etter mange års negativ utvikling i kollektivtrafikken, var det en oppgang i fjor, melder NRK. INNSPILL: Siri Jensen (t.h.) fra Kvinner på tvers overrekker sine likelønnskrav til Likelønnskommisjonens leder Anne Enger. Ingen stillinger under 40 prosent, likestilling av skift og turnus og statlig pott til kvinneyrker. Det er Siri Jensen og Kvinner på tvers oppskrift på hvordan likelønn skal oppnås. Innen første mars skal Likelønnskommisjonen, under ledelse av Anne Enger, levere sin rapport om arbeidet for likelønn. I midten av januar la Kvinner på tvers-nettverket fram sine forslag. Det finnes mange tall om lønnsforskjeller. Det som mangler, er handling. Vi mener forslagene Kutter i Fagbladet Fagbladet vil bare komme ut med åtte nummer i 2008, mot tidligere 11 nummer årlig. Landsstyret vedtok i desember å redusere antall utgivelser av bladet for å frigjøre ressurser til nye informasjonsprodukter fra forbundet. I 2008 vil Fagbladet komme ut med fem nummer i løpet av vårhalvåret og tre nummer i løpet av høsten. Forbundet vil også vurdere en våre kan gjennomføres raskt, og lanserer dem som et program for de første hundre dagene av en satsing. Mener man alvor, må man gjøre noe som monner, sier Jensen. Tre krav Jensen er koordinator for Kvinner på tvers og er medlem av Fagforbundet. Hun overrakte følgende krav til kommisjonen: Likestilling av turnus og skift nå, uten flere utretninger. Regjeringen må sette av penger allerede ved årets tariffoppgjør som partene kan disponere, og følge eventuell overføring av midlene til yrkesfaglige temahefter fra Fagbladet til informasjonsavdelinga. Fagforbundet setter også ned et utvalg som skal se på virksomheten i Fagbladets redaksjon og informasjonsavdelinga, med sikte på økt «samspill og samarbeid» mellom de to avdelingene. Utvalget skal jobbe langs disse hovedlinjene: Ytterligere koordinering av stoffvalg. Ytterligere koordinering av ressursbruk og kompetanse. Flere samarbeidsprodukter/nye produkter. Forbundsstyret legger til grunn Ikke bare tariffoppgjør Siri Jensen framholder at regjeringen må gå inn med ekstra penger til kvinnedominerte yrker for at det skal bli fart i likelønn. Det ikke er mulig å rette opp skjevhetene i vanlige tariffoppgjør fordi rammene er for små. Denne potten må derfor komme som et tillegg til tariffoppgjøret. Og det må skje gjennom kollektive avtaler ikke på individnivå, som oftest favoriserer menn. Ambisjoner Likelønnskommisjonens leder vil ta med seg innspillene videre. Kommisjonen har som ambisjon å komme med konkrete forslag til regjeringen om å få ned den store forskjellen i timelønn mellom kvinner og menn, som i dag ligger på gjennomsnittlig 85 prosent. Tekst: MONICA SCHANCHE og EVEN TØMTE at dette skal gjennomføres innenfor Fagbladets formålsparagraf og redaktørplakaten, og på en slik måte at journalistene kan være tilknyttet Norsk Journalistlag. Journalistklubben i Fagbladet har på sin side påpekt at koordinering av blant annet stoffvalg mellom redaksjonen og informasjonsavdelinga vil være i strid med de alminnelige presseetiske retningslinjer andre norske fagblader jobber etter. Utvalget som skal se på Fagbladet og informasjonsvirksomheten kommer med sin innstilling innen 1. mars. Tekst: FRODE RØNNING 6 < Fagbladet 1/2008

7 JANS HJØRNE Ny og bedre informasjon Under Valla-saken ble det avdekket et behov for rask informasjonsflyt til de tillitsvalgte. Resultatet er Oss tillitsvalgte. De tillitsvalgte i forbundet var usikre på Fagforbundets offisielle syn, og de hadde behov for rask orientering i Valla-saken, forteller Geirmund Jor, spesialrådgiver i informasjonsavdelingen i forbundet. Jor er en av de tre som skal fylle de 16 årlige papirutgavene og etter hvert fortløpende på nett. Tillitsvalgtbladet og nettstedet skal formidle nyheter, politikk, kunnskap, debatt og meninger til Fagforbundets tillitsvalgte. Nyheter og sladder Vi har tre veldig spennende nyhetssaker nå i den første utgaven. Arbeidsmiljøloven skal strammes inn. Det er for mange fritak. Norske næringslivstopper er på kollisjonskurs med Høyre og ønsker økt makt til kommunene og bedre utbygde velferdstilbud. Dessuten har vi en sak om en barnehageansatt som ble skadet og er 100 prosent ufør. Men barnehagen hadde glemt å betale for de ansattes forsikring. Nå er ingen villig til å betale, forteller Jor. I tillegg skal tillitsvalgtbladet inneholde aktuelle vedtak, tariffstoff og arbeidsrettslig stoff. En faglig kokebok av skolerende art og sladderspalte blir det også. Viktigste informasjonskanal Tillitsvalgtbladet skal følge Fagforbundets grunnholdninger, politiske ståsted samt forbundets prinsippog handlingsprogram. Det skal være Fagforbundets viktigste informasjonskanal mellom forbundet sentralt og de tillitsvalgte. Det skal formidle hvilke ressurser som finnes i tillitsvalgapparatet. Nå er vi klare for start. Første nummer kommer i postkassene 4. februar. Nummer to kommer sammen med Fagbladet to uker senere, sier Jor. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Kutter ut våpenprodusenter Statens pensjonsfond har trukket seg ut av et sørkoreansk, et britisk og et amerikansk selskap. De tre selskapene Hanwha Corporation, Serco Group Plc og GenCorp Inc produserer komponenter til henholdsvis klasevåpen og kjernevåpen, ifølge Etikkrådet. Finansdepartementet har til nå utelukket 25 av de 7000 selskapene fondet har plassert penger i. Grunnen til at man har trukket seg ut av disse selskapene er at de har produsert komponenter til kjernevåpen eller klasevåpen, at de har forårsaket alvorlig miljøskade eller at de har bidratt til brudd på menneskerettighetene. SHC Ny medlemsrekord 2007 har vært et godt år for Fagforbundet. Flere tusen nye medlemmer har kommet til, og antallet medlemmer er nå oppe i Det er en økning på 326 siste måned. For et år siden var medlemstallet At mer enn 4500 flere har kommet til, betyr at Fagforbundet har satt ny medlemsrekord. Antall yrkesaktive er SL Skatt etter evne Det store diskusjonstemaet i starten av det nye året har vært skatt. Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman satte det hele i gang med et utspill før jul. I en kronikk i Dagens Næringsliv tok han oppsiktsvekkende til orde for økt skatt for å få inn nok penger til å finansiere gode, offentlige tjenester. Fagforbundet er også opptatt av at det finnes nok penger til å sikre gode velferdstjenester for alle innbyggere. En måte å få inn mer penger på, er å øke skattene. Men vi skal selvfølgelig ikke betale mer skatt enn nødvendig. Det er ikke noe mål å øke skatten i seg selv, men at det finnes nok penger. Debatten handler ikke bare om økt skatt eller ikke i 2009, men om de langsiktige utfordringene som «De lavlønte skal skjermes dersom skattenivået økes.» også klimatrusselen reiser. Vi må sørge for at de med mest penger er de som bidrar mest til felleskassa, og da må vi ha en solidarisk og progressiv skatt. Skattene skal brukes til omfordeling, og de lavlønte skal skjermes dersom skattenivået økes. Hovedgrunnen til at vi tar opp temaet skatt nå, er at det er gått vel to år siden den rødgrønne regjeringen ble valgt, og vi ser at det er et sprik mellom valgløfter og den reelle situasjonen. Vi vet at ting tar tid. Vi vet at Rom ikke ble bygd på en dag, men innbyggerne må se at det går rette veien i god tid før de skal gå til valgurnene igjen. Regjeringen må holde de løftene de ble valgt på; en forsterket innsats for velferd og fellesskapsløsninger. I lys av dette er det naturlig å ta skattedebatten. Vi står foran et hovedtariffoppgjør. Mange av Fagforbundets medlemmer har så lav inntekt, selv med ti års ansiennitet og full jobb, at de ikke får lån til egen bolig. For denne gruppa skal man verken øke skatten eller inndra kjøpekraft. Tvert imot skal vi fortsette kampen for at disse arbeidstakerne skal få en rettferdig lønn, en lønn å leve av. Mange mener at økonomien nå er så god at vi har råd til et godt lønnsoppgjør. Vår oppgave er å sørge for at dette også skal gjelde arbeidstakere i offentlig sektor. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 1/2008 < 7

8 TEMA RUSOMSORG Morten trenger tid på å fjerne rusmisbruk. Helse Sør-Øst Det finnes ingen lettvinte løsninger. Det finnes ingen snarveier, sier Morten Basenau. Han vet hva han snakker om. Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: ERIK M. SUNDT Han ville ut i verden. Langt ut. Så samtidig som Morten Basenau tok yrkesutdannelse som styrmann, begynte han med amfetamin og hasj. Var det da rusproblemet begynte? Eller var det da han begynte å røyke som tiåring, da han begynte å drikke som tolvåring, eller da han prøvde hasj og amfetamin i fjortenårsalderen? Eller var den virkelige starten da 8 < Fagbladet 1/2008

9 RUSOMSORG TEMA PÅ TYRILI ER GJENNOMSNITTLIG BEHANDLINGSTID 1 1/2 ÅR. HELSE SØR-ØST VIL HA DEN NED TIL NI MÅNEDER. seg fra 20år med daglig vil ha kortere behandling. rusbruket eskalerte og ble hans heltidsgeskjeft etter et samlivsbrudd da han var i begynnelsen av tjueåra? Full av penger, full av amfetamin Omtrent femten år etter at han mistet sin førstefødte av syne, kjørte Morten rundt på Hadeland i en stjålet bil. Han ventet på å bli innkalt til soning av en lengre straff. Lommene var fulle av penger, bilen full av amfetamin. For en misbruker skulle dette være et av de gode øyeblikkene i tilværelsen. Alt dreide seg om å skaffe penger, og om å skaffe dop, sier Morten. Den dagen på Hadeland hadde han begge deler. Men lykkefølelsen som aldri kom, fikk ham til å forstå at han > Fagbladet 1/2008 < 9

10 TEMA RUSOMSORG hadde havnet på helt feil hylle her i livet. Jeg følte meg ensom. Jeg var langt nede i kjelleren, og ønsket bare at jeg skulle bli stoppet og innkalt med en gang. Sjokket Det ble han ikke. Morten måtte vente enda noen måneder. Men Morten hadde bestemt seg og brukte den tiden på å samle motivasjon. Jeg så på fengselet som en mulighet for en ny start, sier han. Han ble tidlig oppmerksom på programmet Stifinner'n, som er et avrusningsprogram for innsatte i norske fengsler. Det tok bare to uker fra han fikk vite om programmet, til han var i gang. Det ble et sjokk. Man mister mye etter 20 år i misbruk, forklarer han. Det blir jo en livsstil, helt på siden av det som er vanlig, men som er veldig vanskelig å endre. Det ville vært mye enklere å bare fortsette å ruse seg. Bare det å lande skikkelig fra rusen tok ham anslagsvis fire eller fem måneder. «DET VILLE VÆRT MYE ENKLERE Å BARE FORTSETTE Å RUSE SEG.» Endevendt På Stifinner'n ble Mortens verden snudd opp ned. De faste holdepunktene rusen og jaget etter den var borte. Betydningen av å oppføre seg skikkelig, være høflig, var med ett en helt annen enn tidligere. Jeg trodde jeg oppførte meg bra, og kunne ikke skjønne hvorfor de maste sånn, sier han nå. Etter en stund ble han tilbakeført til fengselet for å få anledning til å tenke over ting. Da skjønte jeg det. Måten jeg snakket til folk på, hvordan jeg manipulerte isolert sett var det ikke noe problem, men det gjorde det veldig vanskelig i forhold til andre. 10 < Fagbladet 1/2008

11 RUSOMSORG TEMA Kritiserer helseforetakets anbudspraksis Flere politikere gikk tidlig i januar ut i media med kritikk av Helse Sør-Østs anbudspraksis. SVs helsepolitiske talsmann var en av dem. Det er ulogisk å arbeide mot anbud i eldreomsorgen samtidig som det pågår anbudskonkurranser på de områdene der folk er mest utsatt og dårligst til å ivareta seg selv; innen barnevern og rusomsorg, uttalte han til Aftenposten. Til sammen ble Morten værende i ni måneder på Stifinner'n. De som er utålmodige klarer seg ikke så lenge, sier han, og legger til med ettertrykk: Men det finnes ingen lettvinte løsninger. Det finnes ingen snarveier. Samme dag som Morten ble løslatt fra fengselet, flyttet han inn i Tyrilikollektivet på Kampen i Oslo. Det er snart et år siden. Ifølge Helse Sør-Øst skulle han vært frisk for lenge siden. Rett til behandling Da rusreformen ble gjennomført i 2003, ble de rusavhengige flyttet fra kommunenes sosialtjenester til spesialisthelsetjenesten i de regionale helseforetakene. Tilhengerne av reformen understreket det gode i at rusmisbrukerne heretter var å betrakte som pasienter med rettigheter. Men hvilke rettigheter? Mange av de treårige kontraktene helseforetakene har med tilbyderne, er nå i ferd med å gå ut, og anbudene lyses ut på nytt. I den forbindelse har Helse Sør-Øst bestemt seg > Vil ikke telle timer Det handler om å komme tett på. Da kan man ikke telle timer, sier Ulf Jansen, leder i Tyrilistiftelsen. Vi vil gi folk tid, og tid til å tørre å gå nye runder. Sånn er vi mennesker: Vi trenger å bli sett, hørt og verdsatt. Da trenger vi rammer som gjør det mulig, sier Ulf Jansen til Fagbladet. Han er leder i Tyrilistiftelsen, og har vært med siden oppstarten for snart 30 år siden. Mellommenneskelige forhold, sier han, og lar journalisten tygge på ordet før han fortsetter: Det er det man kommer hit med. All behandling handler om det. Klarer man ikke å skape menneskemøter, ender vi som ensomme og forpinte sjeler. Ingen utvikler seg i en negativ kultur. Derfor reagerer han også sterkt på at de ulike behandlingstilbudene nå skal konkurrere med hverandre om å gi det beste tilbudet til lavest mulig pris. Premissleverandør For tiden jobber Jansen med anbudet til Helse Sør-Øst. Fordi de er de største oppdragsgiverne, setter de premisser for hvordan vi skal jobbe. De legger føringene, og hvis vi ikke følger dem, er vi ute. I en slik situasjon er det vanskelig å samarbeide, både med dem og med andre som jobber innen rusfeltet. Vi lever av å gjøre hverandre gode og å utveksle erfaringer. Nå vil all kunnskapen hver av oss sitter inne med bli omgjort til forretningshemmeligheter. Er et år nok? Jansen stiller seg uforstående til enkelte av kravspesifikasjonene. Helseforetaket ønsker blant annet å redusere antall plasser til langtidsbehandling slik at flere skal få komme til korttidsbehandling. Med Ulf Jansen, leder i Tyrilistiftelsen. korttidsbehandling mener helseforetaket behandling som strekker seg inntil seks måneder, mens langtidsbehandlingen skal strekke seg opp til et år. Stikk i strid med Jansens erfaringer. Han forteller at mange har behov for behandling og oppfølging over mye lengre tidsperioder. På Tyrili er for eksempel gjennomsnittlig behandlingstid et og et halvt år. Presset i forhold til køene har blitt mye større etter rusreformen fordi pasientene nå har lovfestet rett til behandling. Dette løser man ved å tilby kortere og mer standardisert behandling. Fagbladet 1/2008 < 11

12 TEMA RUSOMSORG for å endre flere av forutsetningene for at tilbyderne skal få anbudet. Blant annet skriver de i kravspesifikasjonene at de vil «omprioritere midler fra langstidsdøgnbehandling til korttidsdøgnbehandling». Færre pasienter skal være i institusjon, mens flere skal få poliklinisk behandling, for eksempel ved jevnlige besøk hos lege/behandler, eller ved andre dagtilbud. Institusjonene har heller ikke lenger rett til å reservere seg mot utdeling av medisiner foreskrevet av lege. Tydelige behandlingsmål I en e-postutveksling med Fagbladet skriver Helse Sør-Østs viseadministrerende direktør, Mari Trommald, at pasienten ikke skal måtte avbryte en behandling han eller hun nyter godt av. Hun understreker derimot at pasient og behandler skal sette tydelige behandlingsmål, og at dette skal evalueres individuelt etter et år. Når Fagbladet spør hvordan dette skal settes i verk i praksis, får vi følgende svar: «Vi kjøper en bestemt kapasitet i form av et visst antall plasser over et definert tidsrom. En eventuell forlengelse av et pasientopphold vil derfor ikke utløse en diskusjon om ekstrabetaling, men i praksis si at institusjonen ikke kan benytte plassen til inntak av en ny pasient fra ventelista.» Både Morten Basenau og enhetsleder for Tyrili Kampen, Anita Holmestad, er kritisk til at behandlingsmålene skal defineres i så sterk grad. Problematisk kost/nytteanalyse Sosialøkonom Hans Olav Melberg sier til Fagbladet at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hva rusmisbruk koster samfunnet. Men noen indikatorer kan være til hjelp. 30 prosent av innsatte i norske fengsler har dommer knyttet til brudd på narkotikalovgivningen. Dette utgjør en kostnad på over en milliard kroner, ifølge Melberg. Her er ikke de som begår lovbrudd for å finansiere rusmisbruk tatt med i beregningen. Det totale tallet er derfor sannsynligvis langt høyere. I gjennomsnitt mottar en rusmisbruker Sosialøkonom Hans Olav Melberg. rundt kroner i året i sosialhjelp. Denne kostnaden kan imidlertid bli høyere når en person blir frisk, fordi hun da kan få rett til for eksempel arbeidslivstiltak, som også er kostbare. I sitt arbeid med doktorgraden om kost/nytteanalyser i rusomsorgen, intervjuet Melberg flere virksomhetsledere. For dem er anbudsprosessene problematiske, fordi det gir dem en veldig kort tidshorisont å jobbe opp mot. Vi skal huske på at i slike institusjoner er tre eller fire år også kort tid. Melberg fremhever også at anbudsprosessene i seg selv er kostbare, og mener at det må tas med i betraktningen. 12 < Fagbladet 1/2008

13 RUSOMSORG TEMA Man merker det på en pasient som nærmer seg grensa for tidsrammen som er bestemt. Han får lyst til å hoppe over etapper, og blir utålmodig i arbeidet, sier Holmestad. Hun er frustrert over det hun opplever som mangel på en felles forståelse mellom behandlere og oppdragsgivere. Det forventes at det skal være en strømlinjeforma veg, men det er det jo ikke. Ofte er det kronglete, og det vet ikke oppdragsgiverne nok om. Man går ikke fra A til Å helt automatisk, sier hun. Om det var slik, hadde vi jo hatt en fasit, skyter Morten inn. Nye opplevelser Det har tatt tid, men han begynner å føle seg trygg nå. Tilhørigheten og fellesskapet kollektivet har gitt ham, har hatt stor betydning. Man får relasjoner som er bygd på andre verdier enn på utsida. I en alder av 38 år har Morten nettopp begynt å føle seg nær rusfrie mennesker. Jeg har oppdaga sider ved meg selv som ikke er spiselige, sier han. Det er likevel ikke mange måneder til Morten skal begynne å forberede seg til et liv utenfor kollektivet. Han skal skape seg en helt ny tilværelse denne gangen uten rus. Strukturen de har mast så mye med her inne, skal jeg klare helt på egen hånd. Men å få seg et liknende nettverk på utsida, det er ikke gjort på en dag. Han er litt usikker. Om noen måneder skal han kanskje være i en egen leilighet. Jeg vet ikke hvordan det skal gå. Men jeg har jo en sikkerhetslinje her, sier han. Ville være trygg Å gjenoppta kontakt med familien er en del av behandlingen. Det var ingen enkel sak for Morten, som fortsatt har begge foreldrene sine og en datter på to og et halvt år. Jeg ville ikke gjøre det før jeg var trygg på at jeg skulle klare det. Når jeg ser at det går den rette vegen, føles det kjempebra. Sønnen på 18 har han ikke hatt kontakt med på veldig lenge, men Morten forsøker ikke å ha dårlig samvittighet for det som har skjedd i fortiden. Alle som bryr seg synes jeg gjør det kjempebra. Jeg føler jeg har kommet et godt stykke, men det er mange utfordringer igjen før jeg kan si med hånda på hjertet at jeg står stødig. Ferdig blir man aldri, man er nødt til å holde fokus hele tida. Men avstanden i tid hjelper. Helse Sør-Øst baserer sine kravspesifikasjoner på et faglig grunnlag som kan være utilstrekkelig. Å bruke såpass mye plass på såkalte randomiserte studier, er en grov forenkling av virkeligheten, sier Edle Ravndal, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirius), og dessuten professor ved seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Universitetet i Oslo. NMU-rapporten fra 2003, som Helse Sør-Øst baserer seg på i sine kravspesifikasjoner, er en såkalt kunnskapsoppsummering. Her forsøker man å gjøre opp status for den tilgjengelige forskningen på rusfeltet, for dermed å gi en pekepinn på hvilke metoder som viser seg mest effektive i behandlingsøyemed. I rapportens første del settes det blant annet opp et hierarki over hvor stor vekt de ulike forskningsmetodene skal tillegges. Her står randomiserte kontrollerte forsøk oppført som nummer en. Behandling i tomrom? Ravndal har tidligere skrevet to kritiske artikler som tar for seg problemene som oppstår når man på en ubalansert måte forsøker å trekke naturvitenskapelig metode inn på det sosialfaglige feltet. I januar 2007 skrev hun i tidsskriftet Utposten: «Metodikken i RTC (randomiserte kontrollerte forsøk) er opprinnelig laget for Edle Ravndal, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Grov forenkling klinisk laboratorieforskning basert på naturvitenskapelig teori.» I en artikkel i NAT, publisert i 2006, skriver hun at man fra flere studier har lært at «behandling av rusproblemer ikke foregår i et tomrom, hvor kun enkle terapeutiske intervensjoner spiller en rolle, men i et komplekst samspill mellom mange ulike faktorer både i og utenfor selve behandlingen». Generell trend Sosialøkonom Hans Olav Melberg oppfatter at vektleggingen av naturvitenskapelige metoder er et eksempel på en generell trend i det medisinske fagfeltet. Man vil helst bruke randomiserte eksperimenter så mye som mulig. Hadde det vært mulig, ville det også vært det beste, men i praksis fungerer det ikke alltid. Blant annet viser det seg at rundt 30 prosent av rusmisbrukerne ikke ønsker å være med på denne typen forsøk, noe som gjør forsøkenes representativitet tvilsomme. RANDOMISERTE KONTROLLERTE FORSØK To grupper sammenliknes, en eksperiment- og en kontrollgruppe. Gruppene skal være tilfeldig sammensatt (randomisert). Kontrollgruppen får ikke behandling, eller eventuelt placebo, som skal være terapeutisk troverdig. Klienten bør bare ha en lidelse som intervensjonen er rettet mot. Kilde: Edle Ravndal Fagbladet 1/2008 < 13

14 Mange uføre taper Kjell Johansen vil tape kroner i året dersom forslaget til uførestønad blir vedtatt. Forslaget rammer de med offentlig tjenestepensjon hardt. Tekst og foto: TITTI BRUN Kjell Johansen ble uføretrygdet for omkring to år siden. Da hadde han jobbet et halvt år lenger enn legens anbefaling. Han hadde ikke tenkt så mye over hvordan det skulle bli økonomisk, men brukte tommelfingerreglen om at han ville få 66 prosent av sluttlønna. Jeg tenkte bare at jeg får noe sånt som 66 prosent av lønna og så litt mindre skatt, og da skal jeg vel greie det. Nå er jeg redd for framtida, forteller Johansen. Grunnen er de nye endringene i uførestønaden som ligger til behandling i Stortinget. Endrer livsbetingelsene Fagforbundet reagerer kraftig på de foreslåtte endringene. Offentlig ansatte har i all tarifftid godtatt en lavere lønnsvekst for å beholde en bruttoordning som sikrer 66 prosent av sluttlønn hvis du blir ufør. Det er en regel som alle ansatte i offentlig sektor har stolt på dersom helsa svikter. Den nye NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre rokker kraftig ved denne grunnreglen. Dersom forslaget blir vedtatt, rammes alle uføre som har vært ansatt i kommune eller stat eller har offentlig tjenestepensjon både nåværende og kommende uføre. Ny stønad og ny alderspensjon til uføre I NOU 2007:4 foreslås det å beskatte uførestønad på samme måte som arbeidsinntekt. For å få inntekten omtrent lik dagens nivå og kompensere for den økte skatten, skal stønaden via Folketrygden økes til prosent av arbeidsinntekten før uførheten. Men alle de som mottar offentlig pensjon mister den økte stønaden, samtidig som de får økt skatt. Resultatet er et inntektstap på kroner hvert eneste år. Dette rammer både dagens og kommende uføre som mottar en offentlig pensjon (KLP/Statens pensjonskasse o.l.). Rammer barna Johansen og hans ni år gamle sønn vil få drøyt 1000 kroner mindre i måneden å rutte med. Det verste er at det vil gå ut over fritidsaktiviteter og ta bort overskuddet jeg ville gitt yngstegutten, slik jeg kunne gi mine nå voksne barn, sier Johansen. Han er skremt og skuffet over forslaget. Og han var uforberedt på at dette kunne skje. Det gjør det veldig uforutsigbart når så store endringer skal gjelde også for dem som allerede er uføre. Ikke at det hadde forandret så mye, man kan ikke trylle når helsa svikter, sukker han. Store tap Forslaget gir med den ene handa og tar med den andre. Ytelsen justeres opp, for deretter å bli spist opp av økt skatt. Tanken er at uføre skal skattes på lik linje med yrkesaktive. For å veie opp for tap av dagens lave trygdeskatt, skal inntekten (folketrygden) før skatt justeres noe opp. Tanken er at sluttsummen blir noenlunde lik dagens uførepensjon. Men for de som allerede er sikret en inntekt på 66 prosent, blir det bare skatteøkning. Resultatet for 40 prosent av uførepensjonistene blir en kraftig nedgang i inntekt. Over uførepensjonister fra offentlig sektor vil tape kroner hvert år. 14 < Fagbladet 1/2008

15 Ingen løfter Jeg kan ikke komme med konkrete løfter eller løsninger, men vi ser problemene og skjønner godt at Fagforbundet har tatt opp disse konsekvensene. Det sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i en kommentar til forslaget til ny beregning av uførestønaden. Han påpeker at LOs høringssvar er et viktig innspill når regjeringen skal konkludere. AID tar sikte på å legge fram saken om ny uførepensjon for Stortinget våren Gjennomført for noen Denne ordningen ble allerede innført i 2004 for alle med tidsavgrenset uførepensjon. Dette har skjedd uten store protester. Sannsynligvis fordi tapet av inntekt blir usynlig når det skjer via skattesedelen akkurat i overgangen fra arbeidsinntekt til pensjon. Hadde dette skjedd med vanlige pensjonister, hadde det blitt et ramaskrik. Fagforbundets leder, Jan Davidsen, reagerer kraftig på dette og har bedt regjeringen om å rydde opp i de uverdige konsekvensene av det nye forslaget så raskt som overhodet mulig. Svekker bruttopensjonsordningen Vi vil behandle innsigelsene samvittighetsfullt før vi legger saken fram for Stortinget. Vi er klar over at det angår svært mange mennesker, sier Støstad. Behandlingen av uførepensjon vil skje parallelt med den videre behandlingen av pensjonsreformen. Støstad vil ikke spekulere i om forslaget er med på å svekke bruttoordningen, og indirekte er et innspill for å tvinge fram en nettopensjonsordning. Vi mener vi trygt kan holde oss til det som står i rapporten, de begrunnelser og konsekvenser som gis der, samt høringssvarene når vi nå går gjennom saken, sier han. RAMMER HARDT: Kjell Johansen må stramme inn enda mer dersom det nye forslaget til uførestønad vedtas. Fagbladet 1/2008 < 15

16 ANGRER IKKE: Det er viktig å si ifra nå. Arbeidslivet blir jo ikke bedre; menneskene blir borte oppi det å tjene penger, sier Bente Gjærdingen Hemmingby. Oppsigelsen er dømt ugyldig. Nå har hun fått drømmejobben. Snakk om vendepunkt. Men jeg syns fortsatt det er uforståelig at det skal være nødvendig å holde på så lenge og så hardt for å få lov til å jobbe. Tekst og foto: TITTI BRUN Etter mange vonde år har livet snudd for Bente Gjærdingen Hemmingby (44). Hun hadde aldri drømt om at hun skulle ende i retten da hun som 20-åring gikk til sin første arbeidsdag på Aker sykehus. Nå over 20 år senere har hun vunnet saken mot sin arbeidsgiver. I slutten av november falt den gledelige dommen. Oppsigelsen er ugyldig fordi arbeidsgivers utreding av Hemmingbys arbeidsevne var mangelfull. Og tre dager før jul fikk hun verdens beste julegave; en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Den er midt i blinken for meg. Det er helt uvirkelig. Jeg er så glad. Jeg gleder meg til å gå på en normal jobb og leve en normal hverdag. Jeg håper de blir fornøyd med meg skal bli et godt år, jubler Bente. Gode og vonde år Hemmingby har i årevis kjempet en utmattende kamp for å få fortsette å arbeide på Aker sykehus. Historien 16 < Fagbladet 1/2008

17 «I øyeblikk man føler seg udugelig, hjelper det med galgenhumor.» Bente Gjærdingen Hemmingby begynner i Da begynte hun som ungjente i renholdet. På grunn av rygg- og nakkeproblemer ble hun i 1987 omplassert til barnehagen og fast ansatt som assistent samme år. Der stortrivdes hun i åtte år, og hun fikk etter hvert sitt første barn. Men etter fødselspermisjonen i 1995 ble livet vanskeligere. Årene fram til våren 2000 hadde hun mye fravær knyttet til ryggproblemer, en dødfødsel, en spontanabort og til et kronisk sykt barn. Etter at hun kom tilbake i jobb ble det klart at helsa ikke holdt til å fortsette som barnehageassistent. Jeg vil og kan jobbe Bente ønsket seg over i kontorfaglige stillinger. Som IA-bedrift har Aker sykehus en særskilt plikt til å tilrettelegge arbeid, men de få tiltakene arbeidsgiver satte i gang tok lite hensyn til Hemmingbys særskilte behov. Hvorfor ga du deg ikke og uføretrygdet deg? Jeg vil jobbe. Jeg er for ung. Jeg vil gjøre noe meningsfullt. Jeg er jo glad i å jobbe og glad i mennesker. Dessuten føltes det urettferdig. Det kan jo ikke bare være plass til A4-folk og de som makter å yte 110 prosent hele tiden. Livet er jo ikke sånn, mener Bente. Hun ble sta og tok opp kampen. Heldigvis hadde hun fantastisk støtte fra ektemann, familie og venner. Tøft i retten Bente skjønner at folk gir opp underveis. Hun ble sliten og lei av å måtte kjempe i så mange år, uten å vite utfallet. Det er ingen ulempe å ha mye godt humør. For ting tar tid. Det har vært mange møter og mye rart som må svelges. Det er slitsomt å leve så lenge med så mye usikkerhet. Jeg ble veldig bevisst på små gleder. Og både natur og musikk er balsam. Bente var lykkelig for at hun hadde tillitsvalgte, rådgivere og advokater med seg. De forberedte henne på at rettsforhandlingene ville bli tøffe. De advarte om at alt hun ville få høre i retten hadde hun hørt før men at det ville bli tøft å få alt på en gang. Jeg trodde og håpte hele tiden at det skulle bli en løsning uten rettssak, men sånn gikk det ikke. Jeg var forberedt på at jeg ville bli framstilt verst mulig. Heldigvis vet jeg godt hvem jeg er og hva jeg står for. Dessuten har jeg vært gjennom noen vonde opplevelser som også har gitt styrke. Da jeg sto i vitneboksen, var jeg helt rolig, sier Bente og legger til; jeg er litt stolt av å ha stått løpet ut. Ny begynnelse Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke ringte fagforeninga tidligere, i stedet for å slåss alene. Saken tok mange år, først i mai 2006 fikk hun varsel om oppsigelse. Da ringte hun fortvilet til fagforeningen og ba om hjelp. Det er dumt å gå alene på møter med arbeidsgiver. Man trenger profesjonell hjelp fra noen som kan rettigheter og ser muligheter, påpeker Bente. Når enden er god, blir mange ting bedre. Bente er begynt i ny jobb. Og det skal personalavdelingen på Aker ha; når de først hadde en dom mot seg, så forholdt de seg til den på en god måte. Bente Hemmingby gleder seg som et barn til å ta fatt på en ny hverdag. Bare synd man må kjempe så hardt og lenge. < Fagbladet 1/2008 < 17

18 Aker sykehus dømt Inkluderende arbeidsliv er ikke «på lissom». Retten har slått dundrende fast at forsvarlig utredning av arbeidsevne må gjøres, før oppsigelse kan vurderes. «Du blir veldig redd for å virke vrang.» Bente Gjærdingen Hemmingby Dommen er knusende. Aker Universitetssykehus HFs oppsigelse av Bente Gjærdingen Hemmingby er ugyldig. I tillegg til å dekke hennes saksomkostninger, må sykehuset også betale erstatning for å ha utsatt henne for en personlig belasting ut over det vanlige. Vi er utrolig glad for denne dommen. Den vil skape hevd for likende saker. Den er viktig fordi arbeidsgiver får listet opp sine plikter. Dommen er klinkende klar; det nytter ikke bare å late som man har prøvd å tilpasse arbeid eller skaffe alternativt arbeid, fastslår Per Kristian Nyhus, tillitsvalgt i Fagforbundet Aker Universitetssykehus. Arbeidsfør Hemmingby ble sagt opp i mai Arbeidsgiver påsto at hun hadde nedsatt funksjonsevne på grunn av rygg- og nakkeproblemer og at tilrettelegging av arbeid var umulig. Hennes arbeidsevne er underveis i prosessen utredet via Nav og med visse tilpasninger anslått til 100 prosent. Nå slår dommen fast at uten en forsvarlig utredning av arbeidsevnen kan ikke arbeidsgiver gjøre en reell vurdering i forhold til omplassering: «Aker har ikke i tilstrekkelig grad ført bevis for at det er foretatt en tilstrekklig vurdering av Hemmingbys arbeidsevne.» Gå aldri alene Nyhus var den som tok telefonen da Hemmingby i mai 2005, fortvilet ringte og ba om hjelp fra den lokale fagforeningen. Da hadde hun til fått varsel om oppsigelse, og på grunn av 17.-maihelg hadde hun bare et par dager til å søke hjelp før møtet med arbeidsgiver. Siden den gang har Nyhus møtt sammen med henne på alle møter, både hos arbeidsgiver, i rettsmeklingen og i Oslo tingrett. Det er veldig viktig ikke å møte alene på slike saker. Begge parter trenger vitner, og det er viktig at de skriftlige referatene blir korrekte, sier Nyhus. Underveis ble også Fagforbundets kompetansesenter for Østlandet og LO-advokat koplet inn. Disse tre har stått sammen med Hemmingby i de to og et halvt årene saken har tatt for å få en endelig dom. Aker Universitetssykehus har bestemt seg for ikke å anke. Personlig belastning Dette er en av svært få dommer i forhold til arbeidsmiljøloven og IA-avtalens krav til arbeidsgiver om å tilrettelegge arbeidet. Disse sakene trekker ofte ut og er svært belastende for de ansatte, og det er få som orker å kjøre dem helt til doms. Vi trodde aldri at det skulle gå så langt, men når vi måtte og når vi vant, så er denne dommen et gode for andre ansatte som kommer i en så vanskelig situasjon. Denne saken vil kanskje gi andre mot og styrke til å stå på for å få bruke sin arbeidsevne, påpeker Nyhus. 18 < Fagbladet 1/2008

19 Bestill næringsdrikker og kosttillegg sammen med din vanlige matgrossistordre! TINE har nå salgsansvaret på alle Novartis-produktene og kan bestilles gjennom din grossist. Spørsmål om Novartis produktene? Ring (kl ) -en del av Nestlé Fagbladet 1/2008 < 19

20 PORTRETTET

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 > Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 Billigst og best med kommunalt renhold 30 Livets

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Kunstterapi for demente SIDE 36 Rekordfriske i Mandal TEMA:

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer