NMK Vikedal. Årsmelding Foto: holtenmedia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia"

Transkript

1 NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia

2 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl (13.00). Stad : Røde Kors huset, Haugesund (Oddagt. 8). Det blir i år som i fjor arrangert eigne årsmøter for Bilgruppa og MC-gruppa i forkant av klubben sitt årsmøte. Gruppene vil ha sine årsmøter frå kl til kl Agenda blir i hovudsak som klubbårsmøtet og har følgjande tidsplan: Saksliste for gruppeårsmøtene: Opning, godkjenning og val av ordstyrar og referentar Årsmelding for gruppa Rekneskap for gruppa Anlegg vedkomande gruppa Medlemer / organisering av gruppa Arrangement neste år Budsjett for gruppa Lunsj Saksliste for klubben sitt årsmøte: Opning ved leiaren Godkjenning av innkalling og saksliste. Val av ordstyrar og 2 medlemmer til å skriva under referatet Årsmelding Rekneskap Anlegg Medlemmer - organisering av klubben Pause Arrangement neste år Budsjett Val Innkomne forslag Fastsetjing av medlemskontingent og andre avgifter Andelsbrev, trekking og premiering Avslutning Eventuelle forslag ein vil at årsmøtet skal ta opp, må leiaren i styret informerast om seinast mandag 3.november og leverast skriftleg til styret før årsmøtet startar. For styret i NMK Vikedal Steinar Høyvik, leiar (sign.) Side 2

3 ÅRSMELDING INNLEIING : Denne årsmeldinga gjeld frå 1. nov til 31. okt Den er delt inn i fire delar, ein del med årsmelding frå hovudstyret, ein del med gruppeårsmeldingar, ein del med sportslege resultat og ein del med rekneskap og budsjett. ADMINISTRASJON : Klubben har blitt administrert av eit hovudstyre med 4 medlemmer. HOVUDSTYRE : Styret har vore samansett slik : Leiar : Steinar Høyvik Nestleiar : Tom Jøran Johnsen Medlemmer : Dag Lygre (sekretær) Jan Hegerland Varamedlem Tore Hundsnes Varamedlem Lars Reidar Frøyland Konsulent : Rekneskapsførar : Sivert Ole Holten Svein Erik Østbø Rekneskapsførar Svein Erik Østbø har delteke på alle styremøtene. STYREMØTER : Det har vore halde 8 styremøte, og både frammøte og samarbeid har vore bra. Styret har hatt ei utfordring å finne tid til å kome saman, då me har vore aktive på kvar vår kant, og av og til også verdsdel. STYREMØTESAKER: Det har vore fast agenda på møta med desse hovudpunkta: 1 GODKJENNING REFERAT Alle møtereferata er godkjende. Side 3

4 2 ØKONOMI Økonomien har vore under god kontroll, med oppdatering av status på kvart styremøte. Nokre planlagte forbetringar på BC-/RC-banen vart utsett pga. at det vart brukt meir på knattecross og motocrossbanane enn budsjettert. 3 ANLEGG Me har i inneverande år hatt ein del masseforflyttningar nedanfor dommartårnet, for å betra utsyn for dommerane. Vidare er det lagt ned betongelementer ovanfor speakerbua, slik at tilhøva for å bruka stol og liknande er vesentlig forbetra. Me var usikre på grunnforholda her, og valde å ta eit steg om gongen. Vidare er det lagt ned vesentlege ressursar på MX-banen, som var naudsynt for å oppgradere den til konkurransebane. Knattecrossbanen er også tatt i bruk. Planane for nybygg er nå endra til oppgradering og ombygging av eksisterande bygningsmasse. 4 MEDLEMER Medlemsmassen er framleis aukande med ca. 150 betalande i år. Det har vore arrangert 1 medlemsmøte med bra frammøte. Styret har prøvd å engasjera flest mogelig på dugnad, men ser at det er oftast dei same som går igjen. Me har i år valt å premiera dugnadane, slik at gjengangarane får noko tilbake. 5 ARRANGEMENT Det har vore arrangert 7 løp i år som har vore vellukka, men med noko mindre publikum enn me håpa på. I tillegg arrangerte vi Motormarknad med mindre oppslutning enn fjoråret. Dette vil bli evaluert, og kontakt med andre klubbar og organisasjonar er tatt for om mogelig å gjera dette betre neste år. Det var hovudstyret som hadde ansvaret for Motormarknaden. 6 EVENTUELT Leiaren deltok på Sportsmøtet til NMK på Lillehammer. Klubben har også vore representert på regionale NMK møter i Bergen. ØKONOMI : Økonomisk har året 2003 vore stort sett som budsjettert for NMK Vikedal. Vi fekk eit underskot på kr ,31 av ei omsetning på kr ,31. Dette er drøyt 4.000,- mindre enn budsjettert. Hovedinntektene er gode resultat på løpa, bingoen i Vikedal som går betre enn venta og lotteriet som gav ca i overskot. Innsatsen på Rootsfestivalen gav i år kr ,- som var vår andel av overskotet på salet. Dei store inntektene har gjort at vi har kunna bruka mykje pengar til drift og vedlikehald av anlegget, rundt ,- kr. Dette skaper press på likviditeten sidan mykje av utgiftene kjem om våren, medan inntektene kjem seinare på året. Vi føler likevel at vi har god økonomisk kontroll. ARRANGEMENTØKONOMI : NMK Vikedal har hatt desse arrangementa i 2003: Dato Type arr. Stad RC BC BC jr. Bet. tilsk. 26/4 Bakkeløp Vikedal /4 RC/BC jr. Vikedal /6 RCN/BC Vikedal /6 Motormarked Vikedal Side 4

5 17/8 BC Vikedal /9 Bakkeløp Vikedal /9 RC/BC jr. Vikedal /10 RCN/BC Vikedal Som i fjor har alle billettinntektene, kr ,-, gått til hovedstyre som baneleige. Inkludert billettinntektene har løpa skapt inntekter på kr ,50 og utgifter på kr ,47 noko som gir ei forteneste på kr ,03 på arrangementa. På løpa har det i år vore litt meir blanda vær, noko som kanskje har gitt lågare publikumstal enn i fjor. Løpa har vore greitt avvikla. KONKLUSJON : NMK Vikedal har hatt eit svært hektisk og sportsleg godt år bak seg. Løpa har vore førsteklasses, og blir av tilreisande førarar omtala som sjølve fasiten på arrangement. NMK Vikedal har ofte det litle ekstra som skal til for at utøvarar og tilreisande føler seg sett i høgsetet, eit godt døme på dette er rosa for heatsiger. Speakertjenesten blir også ofte trekt fram som spesiell med stort engasjement og innsikt. Speaker, Ole Sigve Leifsen, vart tildelt Vestlandsmesterskapets Ildsjel-pris for 2003 for sin innsats. Mange skal sjølvsagt takkast, men arrangementskomiteen er gjerne den komité som har letta børa for styret i størst grad og utført arbeidet på ein godt planlagd måte saman med innleidd konsulenthjelp frå Sivert Ole Holten. Me kunne nok tenkt oss noko meir publikum, og derav betre økonomi, men inneverande år viser at styret har hatt styring over økonomien, brukt noko meir ein stad, og spara inn ein annan stad i henhold til budsjett. Me ser at arbeidet i MC-gruppa gir frukter i større medlemsmasse og aktivitet på banen. Utfordringa er også her at arbeidet lett fell på få kroppar, og NMK Vikedal vil framover leggja vekt på å engasjera fleire av foreldra til dei aktive. Denne greina er viktig for klubben i dag i og med at den knyttar oss til NIF sine midlar, og vil også vera det framover og gi oss fleire bein å stå på arrangementsmessig. KOMITEANE : ANLEGGSKOMITEEN : Komiteen har bestått av : Øyvind Eikeland Medl. Lars Reidar Frøyland Terje Steinnes Jan Erik Olsen Paul Søyland Rune Nes Leif Roald Bjelland Geir Harald Skeie Arbeidet har i korte trekk vore følgjande : - Forlenging av eksisterande kurbs - Flytting / oppsett av rekkverk - Oppgrusing av bane Side 5

6 - Tak på sanitær bygg - Oppsetting av gjerder - Sikra poster med dekk, samt nye ringer - Malt postar - Maling av sanitærbygg - Kvisting av trær og buskas - Planting Ved stor aktivitet på banen medfører det også tilsvarande klargjøring før og etter løp med bla. salting, grusing, skraping, kosting, vatning, klypping av masse plen og liknande. Me har hatt 7 fellesdugnader med varierande oppmøte. Dei første med bra oppmøte etter at det blei pålagt førerane minimum 2 dugnadsdagar. Ellers er det utført normalt vedlikehald, ein del utskifting av sprukne røyr, opprenskning av kummar og grøfter, drenering, utskifting av rekkverksboltar og liknande. Me har prøvt å ha eit sosialt snitt på dugnadane, med matøkter. Ein stor takk til dei som har stilt med lastebil, traktor og anna utstyr. Komiteen har i år ikkje hatt fast leiar, då ingen ville ta dette vervet. Me prøvde då å avtale kvar sine gjeremål, samt lage ei liste over frammøte på hovudstyremøta. Dette har berre delvis fungert, og er nok ikkje ei fullgod løysing. MVH Anleggskomiteen BINGOKOMITEEN: NMK Vikedal har i 2003 hatt ansvaret for 8 søndagsbingoar i Vikedal. Besøkstantalet, og dermed overskotet har variert, sjå rekneskap, men me har hatt fleire gode bingoar. Dette er noko lågare aktivitet enn 2002, og grunnast større aktivitet og fleire helger i drift på motorbanen. Bingokomiteen sette tidleg i vinter opp lister over ansvarlege og dette har fungert særdeles bra. Me har og lukkast i å dra inn nokre nye, og dermed letta arbeidet for dei framleis aktive gjengangarane. Bingokomiteen tilrår same aktivitet i 2004, ein eventuell auke grunna lite aktivitet i samarbeidande lag vil me handsama om dette kjem opp. For bingokomiteen Kari Holten Leifsen Side 6

7 MOTOCROSSKOMITEEN MX komiteen har i år 2003 bestått av: Jan Hegerland (Leiar) Helge Reidar Høiland Jan Otto Mæland Bryn Rønnevik Det har vore halde 3 styremøter. Det meste av koordineringa har vore utført på treningane eller pr. tlf og mail. Medlemmer Knattegruppa inntil 12 år som er den mest aktive har bestått av ca 15 medlemmer, medan gruppa over 12 år har ca 10 medlemmer. Av disse kan me rekna omtrent halvparten som skikkelig aktive. I tillegg har me hatt ein del "tilfeldig besøk" Trening Treningane har fungert greitt med fast trening kvar laurdag. Me har også brukt dei fleste onsdagane, heilt til mørke kveldar sette ein stoppar for oss midt i oktober. Treningstidene har vore nøye ivaretatt og tilbakemeldingar frå naboane er positive. Det vart også innført treningsavgift i 2003 Dette har gitt oss kr ,- i inntekter Anlegg MX banen er i år utbetra og forlenga med ca 400 meter. Me har og fått ein eigen knattebane for dei minste, noko som har virka svært positivt. Dessverre vart ikkje dette arbeidet som entreprenøren lova utført i vår, ferdig før i slutten på sesongen. Totalkostnaden vart kr ,- fråtrekt kr ,- i tilskot frå Vindafjord kommune og kr ,- frå Idrettsrådet i Vindafjord. Det er brukt 104 dugnadstimar på banen. Dette er mindre enn planlagt pga. forsinkelse av maskinarbeidet. Parkering MX Gruppa har i år som tidligare hatt ansvaret med å halda parkeringsvakter under billøpa. Det har til tider vore svært vanskelig å skaffa vakter, men dette er ei viktig inntektskjelde for oss og me håper å få til eit betre opplegg her i Ansvaret for parkering har gitt oss kr 9000,- i inntekt (Stipulert) Utdanning 8 førarar har fullført lisenskurs og 5 personar har utdanna seg som aktivitetsleiarar. I tillegg har Bryn Rønnevik og Jan Otto Mæland hatt 16 timers teoridel i stemneleiarkurset. Arrangement Me viste oss fram på Motordagen der me hadde oppvisning av både motocross og knattecross. Ein eigen stand med info om motocross og utstilling av syklar for alle aldrar var og å finna her. Planlegging av eit knatte-arangement og eit MX løp i 2004 er starta. MX-Komiteen Side 7

8 BILGRUPPA Komiteen har bestått av: Leiar: Johannes Holten Leifsen Medl: Øyvind Våge Marius Vaka Lothe Glenn Olav Lothe Ernst Holten Leifsen (sekretær) Det me har jobba med i år er: - Årskontroll - Værstingcup i bilcross senior og junior - Klubblag i bilcross junior - Lotteri - Aktivitetar på motordagen - Lisens kurs for H-løp og bilcross jr. Før sesongen starta for dei aktive vart det arrangert to felles årskontrollar. Ein for dei rundt Haugesund og ein for dei lenger inne. Dette vart eit sosialt arrangement med litt vafler og kaffi. Bilgruppa har i år som i fjor organisert ein cup for bilcross i lag med KNA Bergen og NMK Bergen. Nytt i år var at bilcross junior òg vart tatt med i cupen. For å gjere dette litt enklare for juniorane, arrangerte me ei uttaking til eit klubblag. Dette gjekk føre seg på motorbanen, der dei køyrde ein trasé på tid. Dei seks beste fekk gratis transport av bilane til dei to løpa som var i Bergen. Transporten skulle Ølen Betong ta seg av, men då det vart litt kluss der vart det leigd "biltransport bil". Det var to ledige plasser på "bil bilen", og desse vart leigd ut til andre. Junior laget vart ein suksess, der førarar frå NMK Vikedal kapra fyrste, tredje og fjerde plass. I år har me og fått til eit lotteri med gjeve gevinstar. Hovudgevinsten var ein løpsklar bilcrossbil. Denne bilen er det aktive i klubben som har bygd. Det har vore loddsal i dei fleste bygdane der dei aktive held til. Det har og vore loddsal på nokre marknadar, på alle løp og på 4 stands som vi hadde på bensinstasjonar i distriktet. På motordagen hadde me ansvar for utleige av bilcrossbilar og oppvisning med RC-bilar. Det var og eit olabil løp med berre ein deltakar. Sivert Ole har hatt lisens kurs for BC-junior og H-løp. Her har det vore god påmelding, noko som har resultert i mange nye sjåførar i klubben. Når det gjeld løpa viser me til arrangementskomiteen si årsmelding. Ernst Holten Leifsen Side 8

9 ARRANGEMENTSKOMITEEN, BIL Leiar: Rita S. Skeie Løpsleiar: Kjell Johansen Medl: Bjørn Vikedal Øyvind Blikra Synnøve Steinnes Leikny Stople Martin Tveit Knut Stølsmark Det har vore arrangert 3 helgeløp, 2 enkle løp og 1 klubbløp. Mestermøtet gjekk ut og det ble arrangert klubbløp i stedet ( Sorpeløp). Det har vært god fordeling i arr. komiteen til å finne vakter, og det har fungert greit (har slete litt). Løpet 7-8/6 hadde vi problemer med å få tak i lege, og en del avbud på vakter fredagskvelden. 17/8 mista vi alle flagg og brannvaktene frå Sandeid fengsel onsdag før løpet, og då ble det hett. Satt ein heil kveld og ringte etter nye vakter. Det lukkast til slutt, men då hadde vi ringt til ganske mange, og telefonen var tom for straum. Evalueringsskjemaene har fungert veldig bra, og vi har hatt evaluering etter kvart løp. Nytt av året er heatseier plata, med utdeling av rose til den som vinn heatet. Dette har vore veldig populært og vi har fått mange positive tilbakemeldingar. Det må vi fortsette med. Det er og blitt planta litt rundt om på publikumsområdet. Nytt av året er at Jon Bjarte Aarekol leverer alle varene til løpa. Det har fungert veldig bra. Løpa har blitt avvikla veldig greit og med godt samarbeid. Me har hatt ca. 15 møter i arr. komiteen. Frammøte har vært tålig bra. Side 9

10 SPORTSLEGE RESULTAT, BIL : Bilcross junior (19 aktive) I sesongen 2003 fortsette juniorar frå NMK Vikedal å dominera i løpa dei deltok i. Sjølv om nokre vert for gamle for klassa, kjem det stadig nye til. Fleire av dei som har debutert i år har oppnådd fine resultat både i Vikedal og ute på andre banar. I sin siste sesong som junior, vann Ørjan H. Vikedal både Værsting cup for junior og NMK Vikedal cup. Vi har i år hatt 19 aktive juniorar og vi håpar at tilveksten blir god også neste år. NMK Vikedal vil fortsatt arbeida for å ta vare på juniorane og vil også ha junior-lag neste år. Juniorane er grunnlaget for klubben i framtida, så her må det jobbast for å sikra rekrutteringa til klubben. Bilcross senior (31 aktive) Blant seniorane nådde vi ikkje opp i Værsting cup i år. Det er fleire som har gode enkeltresultat, men stabiliteten har mangla. Geir Harald Skeie var nr. 4 i det første løpet i Bergen, men har slite etter det. Glenn Olav Lothe var den einaste av våre medlemmer som vann løp i år, då han gjekk til topps i august i Vikedal. Nils Martin Hovland vart nr 2 og Per Gaute Østbø nr. 4 i løpet i juni. I det siste løpet i oktober vart Lars Reidar Frøyland nr. 2, Jan Ove Stople nr. 4 og Martin Tveit nr. 5. Utanom Vikedal har det vore litt skuffande deltaking av våre medlemmer på løpa i Bergen, men ein stor delegasjon deltok på Goldagsløpet i juli. Det var heller ingen som deltok i landsfinalen i Uvdal, men til neste år går den i Bergen så då bør nokon satse på eit godt resultat. Også i sesongen 2003 har antallet aktive auka litt, og har no passert 30. Dette sikrar eit stabilt og høgt deltakarantall på løpa, samstundes som vi veit det står mange ubrukte bilar rundt i garasjane. Rallycross nasjonal (14 aktive) Interessa for denne klassen held seg fortsatt. I år har NMK Vikedal hatt 14 aktive medlemmer i denne klassen. Fleire av dei aktive har ikkje kjørt i år på grunn av tekniske problemer. Dermed har vi håp om enno fleire aktive neste år når problema er sortert ut. Heile 32 deltakerar har fått poeng i NMK Vikedal Cup. Det var Rune Lutsi som stakk av med laurbærkransen i NMK Vikedal cup, framfor Nils Arve Helland og Ernst Holten Leifsen. Debutanten Øyvind Eikeland har også hatt ein strålande sesong og vann VM for store nasjonal og bakkeløpscupen. Våre førerar dominerte i VM for rallycross nasjonal ved at vi tok dei 4 første plassane i den største klassen (Øyvind Eikeland, Nils Arve Helland, Ole Vidar Helland og Håvard Helland) og dei 2 første i den minste klassen (Ernst Holten Leifsen og Rune Lutsi). Rune Lutsi har i tillegg representert klubben ved å delta på svært mange løp utanom Vikedal, frå isløp i Sigdal i januar til RCN-mestermøte på Finnskogen i oktober. Supernasjonal under 2000ccm (2 aktive) I denne klassen har NMK Vikedal berre vore representert med 2 førerar. Svein Bjarte Holten har fått bilen til å fungera betre i år. Sjølv om det fortsatt er eit lite stykke opp til Tommy Bakkerud og Knut Erik Ludvigsen, sikra han seg 3. plass i VM. Leif Roald Bjelland vart nr. 6 i VM etter tekniske problemer i fleire av rundane. Svein Bjarte har delteke i fleire NM-rundar og vart nr. 18 samanlagt i rallycross og nr. 17 i bakkeløp. Supernasjonal over 2000ccm (1 aktiv) Terje Heggøy kjørte nokre få løp i starten av sesongen med brukbare resultat, men har deretter tatt pause. Side 10

11 Racing 3 kameratar frå Aksdal har satsa på ein Volvo S40 i racing. Gunnar Søvold vart nr. 18 i Norgescupen i Nasjonal Racing klasse 2 etter å ha delteke i 2 av 14 rundar. I tillegg har han saman med broren Jon Inge og Jarle Velde delteke i langdistanseløp i Sverige. Resultata i Vestlandsmesterskapet (dei 10 beste): (7 av 9 rundar talde i samandraget) Klepp Vikedal Vikedal Egersund Bergen Bergen Vikedal Vikedal Bergen Pl. Navn Klubb Totalt Rallycross nasjonal inntil 2400 ccm 1 Ernst Holten Leifsen NMK Vikedal (10) (8) Rune Lutsi NMK Vikedal Ernst Roald Lutsi NAF Msp. Gjesdal (9) 13 (4) Bjørn Stormo NMK Bergen 15 (7) Jens Olav Bertelsen NMK Bergen Steinar Stokke NMK Bergen Tom Onarheim Hansen NMK Bergen John Vatland NAF Msp. Gjesdal Frode Fresvik Lindstrøm NMK Vikedal Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Rallycross nasjonal over 2400 ccm 1 Øyvind Eikeland NMK Vikedal Nils Arve Helland NMK Vikedal Ole Vidar Helland NMK Vikedal Håvard Helland NMK Vikedal Roger Kalstad NMK Sunnfjord Øyvind Tveit NMK Vikedal Øystein Verlo NMK Bergen Alf Magne Sørensen NMK Vikedal Jarle Bukkøy NMK Vikedal Arve Aasheim NMK Bergen Supernasjonal inntil 2000 ccm 1 Tommy Bakkerud KNA Bergen Knut-Erik Ludvigsen NMK Bergen (13) Svein Bjarte Holten NMK Vikedal (11) Ole-Kristian Nøttveit NAF MS Nordhord. (12) Jan-Tore Ulvatn NAF MS Nordhord Leif Roald Bjelland NMK Vikedal Jan Gabrielsen KAK Tom Cesar KNA Bergen Roar Ulvatn NAF MS Nordhord Åge Bakkerud NMK Bergen Supernasjonal over 2000 ccm 1 Morten Hagen NMK Bergen Jostein Skjerve NMK Bergen Kjetil Møn NAF MS Nordhord (12) Ørjan Lutsi NAF MS Gjesdal Eivind B. Nevland NMK Egersund Stian Haugan KNA Telemark Lennart Vetås NMK Bergen Hellik Wingestad KNA Kongsberg Terje Heggøy NMK Vikedal Frode Holte NMK Konsmo Side 11

12 Resultatliste for NMK Vikedal Cup 2003 Bilcross junior: Nr. Namn Klubb Bil 27/ /06 17/08 12/10 Total sum 1 Ørjan H. Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra Stian Tysnes NMK Vikedal Ford Sierra Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra Johan Andrè Øverland NMK Vikedal Opel Kadett Knut Endre F. Ringhagen NMK Vikedal Ford Sierra Morten Lavik NMK Bergen VW Golf II Aleksander Skeie NMK Vikedal Opel Kadett GSI Stian Lilleskog NMK Vikedal Ford Escort Per Inge Sandvik NMK Vikedal Volvo Remy Andrè Nesse NMK Bergen Ford Escort Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 GL VR Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra Christian S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 343 VR Karl Helland NAF MS Gjesdal Lada Aleksander Stople NMK Vikedal Opel Kadett Ingar Utaaker NMK Vikedal Volvo Ole Johannes Stople NMK Vikedal Opel Kadett Christer Litland NMK Vikedal Ford Sierra Hans Bjørnar Fønnebø NMK Nore & Uvdal Ford Sierra Roar Lothe NMK Vikedal Peugeot 205 Ø.R.T Irene Høyvik NMK Vikedal Ford Sierra Girl Power Terje Alvseike NMK Vikedal Ford Escort Christian Linke NMK Bergen Ford Sierra 2 2 Rallycross nasjonal (20 beste): Nr. Namn Klubb Bil 27/ /06 21/09 12/10 Total sum 1 Rune Lutsi NMK Vikedal VW Nils Arve Helland NMK Vikedal Volvo 240 F.R.T Ernst Holten Leifsen NMK Vikedal Ford Escort RS Øyvind Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR Frode Fresvik NMK Vikedal VW Golf Ernst Roald Lutsi NAF MS Gjesdal VW Golf Ole Vidar Helland NMK Vikedal Volvo 440 F.R.T Øyvind Tveit NMK Vikedal Volvo Øystein Verlo NMK Bergen Volvo 343 HRL Jens Olav Bertelsen NMK Bergen Ford Escort Johannes H. Leifsen NMK Vikedal Ford Focus 16V Håvard Helland NMK Vikedal Volvo 240 F.R.T Bjørn Stormo NMK Bergen Opel Ascona Alf Magne Sørensen NMK Vikedal BMW M Arve Aasheim NMK Bergen VW Skjalg Lothe NMK Vikedal Nissan Silvia WRC Jostein Hannisdal NMK Vikedal Volvo PV Ørjan Lutsi NAF MS Gjesdal Volvo John Vatland NAF MS Gjesdal VW Golf GTI Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Opel Kadett Side 12

13 Resultatliste for Værsting Cup 2003 Bergen 12/04/03 Vikedal 07/06/03-08/06/03 Bergen 09/08/03 Vikedal 17/08/02 Nr. Namn Klubb Bil Bilcross senior 1 Bjørn-Arve Hjelmås NMK Bergen Volvo Per Arne Blindheim NMK Bergen Opel Fred Ove Vatle NMK Bergen VW Boble Karstein Johnsen NMK Bergen VW Boble Per Gaute Østbø NMK Vikedal Skoda Harald Roger Tuft NMK Bergen GSG PV Michael Seilen NMK Bergen Oldsmobile Terje Sundland NMK Bergen Opel HRL Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Ascona ØRT Kjell Askeland NMK Bergen VW Finn Endre Skår NMK Bergen VW Boble Arne Turhus NMK Gol VW Boble Nils Martin Hovland NMK Vikedal Ford Escort Jarle Apeland NMK Vikedal VW Golf Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort Frode Aas NMK Vikedal Volvo Geir Harald Skeie NMK Vikedal Peugeot Gisle Morten Hetland NAF MS Gjesdal VW Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Opel Kadett Dag Solbakken NMK Bergen VW Boble Bilcross junior 1 Ørjan H. Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra Morten Lavik NMK Bergen VW Golf II Stian Tysnes NMK Vikedal Ford Sierra Per Inge Sandvik NMK Vikedal Volvo Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra Remy Andre Nesse NMK Bergen Ford Escort Knut Endre F. Ringhagen NMK Vikedal Ford Sierra Stian Lilleskog NMK Vikedal Ford Escort Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra Johan Andrè Øverland NMK Vikedal Opel Kadett Morten Ulvedal Nilsen NMK Bergen Volvo Vidar Nystad NMK Bergen Volvo Aleksander Skeie NMK Vikedal Opel Kadett Aleksander Bogetveit NMK Bergen Opel Ascona Fredrik Taule NMK Bergen Volvo Ann Kristin Reitan NMK Bergen Volvo Gert Arild Ingebrigtsen NMK Bergen Volvo 360 GSG Håvard Norheim NAF Kvam Volvo Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR Ingar Utaaker NMK Vikedal Volvo Side 13

14 Budsjett 2003 / Rekneskap 2003 / Budsjett 2004: Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 2021 Rekvisita 2 000,00 0, ,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0, ,00 0, , Porto/telefon 5 000,00 0, ,89 0, , Annonser/reklame, styre 1 500,00 0, ,34 0, , Publikasjonar, internett 2 000,00 0, ,00 0, , Tillitsmannsmøter 5 000,00 0, ,00 0, , Utmerkelser/gaver v/bryllup ol 1 200,00 0, ,00 0, , Renteutgifter ,00 0, ,00 0, , Gebyr, provisjon (bank, post) 2 500,00 0, ,00 0, , Billettinntekter (bil) 0, ,00 0, , , Andre tiltak 5 000,00 0, ,00 0, , Utgifter til Lyngåstur 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter, lotteri/bingo 0,00 0, ,00 0, Utg. Årsfest for vakter/medl ,00 0, ,00 0,00 0, Reklameartiklar 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter til andelsbrev ,00 0, ,00 0, , Leigeutgifter, Kaihus 200,00 0,00 178,00 0,00 200, Utgifter til juletre,kristorn 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorinntekter 0, ,00 0,00 0, , Andre tiltak 0, ,00 0, , , Inntekter, Lyngåstur 0,00 0,00 0,00 0, Lotteri/bingo 0, ,00 0, , , Inntekter, årsfest 0,00 0,00 0, , Salg av NMK-jakker/T-skj. 0, ,00 0,00 0,00 0, Salg, andelsbrev/støttemedl. 0, ,00 0, , , Utleige, Kaihus 0,00 0,00 0,00 0, Inntekter frå juletre,kristorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bane-/tomteleige ,00 0, ,00 0, , Straumutgifter ,00 0, ,00 0, , Forsikring, anlegg 3 500,00 0, ,00 0, , Vassavgift/Renovasjon 8 500,00 0, ,00 0, , Diesel/bensin/brannslokkere 3 000,00 0, ,50 0, , Publikumsområde/bygningar ,00 0, ,21 0, ,00 0, BC- / RC-bane, vedlikehald , , ,80 0, ,00 0, Motocrossbane, vedlikehald ,00 0, ,60 0, , , Publikumsområde/bygningar 0,00 0,00 0,00 0, , BC- / RC-bane, nyanlegg 0,00 0,00 0,00 0, Motocrossbane, nyanlegg , , ,00 0, , Reklameskilt 0,00 0,00 0,00 0, , STUI-tilskot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kommunale tilskot (drift) 0, ,00 0, , , Medlemskontingent 0, ,00 0, , , Støttemedlemskap 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter for støttemedlemskap 0,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter 0,00 500,00 0, ,00 500,00 Hovedstyre/anlegg , , , , , ,00 Side 14

15 Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 3015 Div. stemneutgifter ,00 0, ,00 0, , Politi, lege, ambulanse (bil) ,00 0, ,00 0, , Leige av parkeringsområde(bil) 3 500,00 0, ,00 0, , Approbasjon, billettavg. (bil) ,00 0, ,00 0, , Forsikring (bil) ,00 0, ,00 0, , Reise- og oppholdsutg. (bil) ,00 0, ,00 0, , Løpsavgifter, NMK 1 000,00 0, ,00 0, , Annonser, reklame (bil) ,00 0, ,36 700, , Diverse porto, telefon (bil) 4 250,00 0, ,00 0, , Programutgifter ,00 0, ,00 0, , Pokaler, premier (bil) ,00 0, ,00 0, , Premiepenger, førerar (bil) 5 540,00 0, , , , TV-dekning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilbakebet. av depositum 0,00 0, ,00 200, Innkjøp, varer (bil) ,00 0, ,11 0, , Inntekter av eget salg (bil) 0, ,00 709, , , Startkontingent (bil) 0, ,00 0, , , Sponsorinntekter (bil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Parkeringsinntekter (bil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programannonser 0,00 0,00 0,00 0, , Salg, programblad 0,00 0,00 0,00 0, Div., Overskot bud, startnr 0,00 0,00 0, , , Dep. for mangl. lisensar 0,00 0,00 0, , Kursutgifter, funksjonærer bil 5 000,00 0, ,00 0, , Reisestøtte til førerar ,00 0, , , , Avgifter, tekn. årskontroll 0,00 0,00 0, , , Reisekasse for bilgruppa 0,00 0,00 0,00 0, Vognlisensar 0,00 0,00 0,00 0, Innkjøp og oppbygging 0,00 0,00 0,00 0, Personleg kjøreutstyr 0,00 0,00 0,00 0, Driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Eingongslisensar 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorar 0,00 0,00 0,00 0, Leigeinntekter 0,00 0,00 0, , Lisensinntekter 0,00 0,00 0,00 500, Treningsavgift, bil 0, ,00 0, , , Treningslisensar, bil 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilgruppa , , , , , , Politi, lege, ambulanse (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Leige av parkeringsområde(mc) 0,00 0,00 0,00 0, Approbasjon, billettavg. (mc) 4 000,00 0, ,00 0, , Forsikring (mc) 0,00 0,00 0,00 0, , Reise- og oppholdsutg. (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Annonser, reklame (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Diverse porto, telefon (mc) 0,00 0,00 770,00 0, Pokalar, premiar (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av lisensar 0,00 0,00 0,00 0,00 750, Innkjøp, varer (mc) 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 15

16 Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 3716 Inntekter av eget salg (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Billettinntekter (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Startkontingent (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Parkeringsinntekter (mc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg av lisensar 0, ,00 0,00 0, , Kursutgifter, funksjonærer mc 2 500, , , , , , Tilskot frå kretsen 0,00 0,00 0,00 0, Treningsutgifter, motocross 0,00 0, Treningsavgift, motocross 0, ,00 0, , , Treningslisensar, motocross 0,00 0,00 548, ,00 MC-gruppa 6 500, , , , , ,00 Totalt, NMK Vikedal , , , , , ,00 Resultat , ,31 155,00 Noter til rekneskap/budsjett: Konto 2031 alle konsulentutgifter er ført på hovudstyre/anlegg Konto 4011 sportsprisar Konto 4122 rekneskap 2003: bingo kr ,- og lotteri kr ,- Konto ,- i NIF-midler (tildelt) og resten i driftstilskot Konto 3225 dekkjer VM-avgift Konto 4095 NMK Vikedal junior team (både BC og RCN) Eigendelar: Innskot: Kassakreditt, Saldo: ,46 Foreiningskonto, Saldo: 132,00 Sparekonto, Saldo: 459,00 Postgiro, Saldo: 608,50 Lån: Gjeldsbrevlån, Saldo pr. 1/1 2003: ,00 Saldo pr. 1/ : ,00 Eigardelar i Villa Vikedal til ein kjøpsverdi av kr ,- Side 16

17 VALKOMITEEN SITT FORSLAG FOR ÅR 2004: Hovudstyre: Leiar Tom Jøran Johnsen 1 år Nestleiar Steinar Høyvik 1 år Sekretær Dag Lygre 1 år Medlem Jan Hegerland 2 år Medlem Laila S. Eikeland 2 år Varamedl. Tore Hundsnes Varamedl. Lars Reidar Frøyland Valkomite Leiar: Tore Hundsnes 1 år Ole Sigve Leifsen 2 år Revisorar Rekneskapsførar Utdanningskontakt: Anne Gunhilde Oma Roger Rolfsnes Svein Erik Østbø Anleggskomite: Leiar Steinar Høyvik 2 år Geir Utaaker 2 år Lars Reidar Frøyland 2 år Geir Harald Skeie 1 år Leif Roald Bjelland 1 år Jarle Apeland 2 år Jarle Lilleskog 2 år MC komite : Leiar: Jan Hegerland 1 år Bryn Rønnevik 2 år Jan Otto Mæland 1 år Helge Reidar Høiland 2 år Bilgruppe : Leiar Johannes Holten Leifsen 1 år Øyvind Våge 1 år Marius Vaka Lothe 1 år Glenn Olav Lothe 1 år Ørjan H. Vikedal, sekretær 2 år Treningskomite, bil: Leiar: Svein Bjarte Holten 2 år Geir Utaaker (kontaktperson) 2 år Side 17

18 Arrangementskomite: Leiar: Rita S. Steinnes 1 år Kjell Johansen 1 år Bjørn Vikedal 1 år Synnøve Steinnes 1 år Tove Tysnes 2 år Eimund Ringhagen 2 år Knut Stølsmark 2 år Liv Johnsen 2 år Bingokomite: Vindafjord Idrettsråd Vikedal Bygdahus Kari Holten Leifsen Bryn Rønnevik Svein Bjarte Holten Rune Nes, varamann Delegat til NMK s Landsmøte Hovudstyret får mandat til å velja Delegat til NMF s ting Hovudstyret får mandat til å velja Vaktkompaniet Hovedstyret får mandat til å velja Valkomiteen 2003: Per Gaute Østbø og Tore Hundsnes Side 18

19 FORSLAG TIL KONTIGENT OG ANDRE AVGIFTER : Medlemskontingentar: Senior : 350,- Junior : 150,- Treningsavgifter: Fri trening heile året : 500,- Bil, mannleg førar og medl. : 100,- Bil, med ferjeutgifter : 0,- Bil, kvinneleg førarar og andre under 20 år : 0,- Bil, ikkje medlem : 500,- Tillegg for ytterligare førerar : 0,- MC : Det blir gitt fullmakt til MC-komiteen til å bestemma dette seinare. Side 19

20 Samarbeidspartnerar i 2003: holtenmedia Vindafjord Kommune Sandeid Cement AS Side 20

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

Mykje skal på plass før eit billøp

Mykje skal på plass før eit billøp Www.nmk-vikedal.net Mykje skal på plass før eit billøp Arrangementskomiteen i NMK Vikedal. Framme f.v. Liv Johnsen, Rita S. Skeie, Tove Tysnes, Synnøve Steinnes og Bjørn Vikedal. Bak f.v. Kjell Johansen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9 KNA ÅRSRAPPORT 2008 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene 2008... s. 7 Prosjektene 2008... s. 9 Lokalavdelingene...s. 9-17 Bilsport...s. 18-26 Styrets beretning...s.

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2010 www.kna.no Innhold KNA har en viktig rolle... s. 3 Aktiviteter 2010 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Landsmøte...s. 6-7 Skiltaksjonen...s. 8-9 NM i Olabil...s. 10 Zero rally...s.

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Styremedlem Odd

Detaljer

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Frå Husmessa til Falkenberg s 8 Ryfylke Bioenergi s 9 Medlemsbedriften Lien Sag og Høvleri A/S s 10-11 Tur til Russland

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer