NMK Vikedal. Årsmelding Foto: holtenmedia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia"

Transkript

1 NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia

2 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl (13.00). Stad : Røde Kors huset, Haugesund (Oddagt. 8). Det blir i år som i fjor arrangert eigne årsmøter for Bilgruppa og MC-gruppa i forkant av klubben sitt årsmøte. Gruppene vil ha sine årsmøter frå kl til kl Agenda blir i hovudsak som klubbårsmøtet og har følgjande tidsplan: Saksliste for gruppeårsmøtene: Opning, godkjenning og val av ordstyrar og referentar Årsmelding for gruppa Rekneskap for gruppa Anlegg vedkomande gruppa Medlemer / organisering av gruppa Arrangement neste år Budsjett for gruppa Lunsj Saksliste for klubben sitt årsmøte: Opning ved leiaren Godkjenning av innkalling og saksliste. Val av ordstyrar og 2 medlemmer til å skriva under referatet Årsmelding Rekneskap Anlegg Medlemmer - organisering av klubben Pause Arrangement neste år Budsjett Val Innkomne forslag Fastsetjing av medlemskontingent og andre avgifter Andelsbrev, trekking og premiering Avslutning Eventuelle forslag ein vil at årsmøtet skal ta opp, må leiaren i styret informerast om seinast mandag 3.november og leverast skriftleg til styret før årsmøtet startar. For styret i NMK Vikedal Steinar Høyvik, leiar (sign.) Side 2

3 ÅRSMELDING INNLEIING : Denne årsmeldinga gjeld frå 1. nov til 31. okt Den er delt inn i fire delar, ein del med årsmelding frå hovudstyret, ein del med gruppeårsmeldingar, ein del med sportslege resultat og ein del med rekneskap og budsjett. ADMINISTRASJON : Klubben har blitt administrert av eit hovudstyre med 4 medlemmer. HOVUDSTYRE : Styret har vore samansett slik : Leiar : Steinar Høyvik Nestleiar : Tom Jøran Johnsen Medlemmer : Dag Lygre (sekretær) Jan Hegerland Varamedlem Tore Hundsnes Varamedlem Lars Reidar Frøyland Konsulent : Rekneskapsførar : Sivert Ole Holten Svein Erik Østbø Rekneskapsførar Svein Erik Østbø har delteke på alle styremøtene. STYREMØTER : Det har vore halde 8 styremøte, og både frammøte og samarbeid har vore bra. Styret har hatt ei utfordring å finne tid til å kome saman, då me har vore aktive på kvar vår kant, og av og til også verdsdel. STYREMØTESAKER: Det har vore fast agenda på møta med desse hovudpunkta: 1 GODKJENNING REFERAT Alle møtereferata er godkjende. Side 3

4 2 ØKONOMI Økonomien har vore under god kontroll, med oppdatering av status på kvart styremøte. Nokre planlagte forbetringar på BC-/RC-banen vart utsett pga. at det vart brukt meir på knattecross og motocrossbanane enn budsjettert. 3 ANLEGG Me har i inneverande år hatt ein del masseforflyttningar nedanfor dommartårnet, for å betra utsyn for dommerane. Vidare er det lagt ned betongelementer ovanfor speakerbua, slik at tilhøva for å bruka stol og liknande er vesentlig forbetra. Me var usikre på grunnforholda her, og valde å ta eit steg om gongen. Vidare er det lagt ned vesentlege ressursar på MX-banen, som var naudsynt for å oppgradere den til konkurransebane. Knattecrossbanen er også tatt i bruk. Planane for nybygg er nå endra til oppgradering og ombygging av eksisterande bygningsmasse. 4 MEDLEMER Medlemsmassen er framleis aukande med ca. 150 betalande i år. Det har vore arrangert 1 medlemsmøte med bra frammøte. Styret har prøvd å engasjera flest mogelig på dugnad, men ser at det er oftast dei same som går igjen. Me har i år valt å premiera dugnadane, slik at gjengangarane får noko tilbake. 5 ARRANGEMENT Det har vore arrangert 7 løp i år som har vore vellukka, men med noko mindre publikum enn me håpa på. I tillegg arrangerte vi Motormarknad med mindre oppslutning enn fjoråret. Dette vil bli evaluert, og kontakt med andre klubbar og organisasjonar er tatt for om mogelig å gjera dette betre neste år. Det var hovudstyret som hadde ansvaret for Motormarknaden. 6 EVENTUELT Leiaren deltok på Sportsmøtet til NMK på Lillehammer. Klubben har også vore representert på regionale NMK møter i Bergen. ØKONOMI : Økonomisk har året 2003 vore stort sett som budsjettert for NMK Vikedal. Vi fekk eit underskot på kr ,31 av ei omsetning på kr ,31. Dette er drøyt 4.000,- mindre enn budsjettert. Hovedinntektene er gode resultat på løpa, bingoen i Vikedal som går betre enn venta og lotteriet som gav ca i overskot. Innsatsen på Rootsfestivalen gav i år kr ,- som var vår andel av overskotet på salet. Dei store inntektene har gjort at vi har kunna bruka mykje pengar til drift og vedlikehald av anlegget, rundt ,- kr. Dette skaper press på likviditeten sidan mykje av utgiftene kjem om våren, medan inntektene kjem seinare på året. Vi føler likevel at vi har god økonomisk kontroll. ARRANGEMENTØKONOMI : NMK Vikedal har hatt desse arrangementa i 2003: Dato Type arr. Stad RC BC BC jr. Bet. tilsk. 26/4 Bakkeløp Vikedal /4 RC/BC jr. Vikedal /6 RCN/BC Vikedal /6 Motormarked Vikedal Side 4

5 17/8 BC Vikedal /9 Bakkeløp Vikedal /9 RC/BC jr. Vikedal /10 RCN/BC Vikedal Som i fjor har alle billettinntektene, kr ,-, gått til hovedstyre som baneleige. Inkludert billettinntektene har løpa skapt inntekter på kr ,50 og utgifter på kr ,47 noko som gir ei forteneste på kr ,03 på arrangementa. På løpa har det i år vore litt meir blanda vær, noko som kanskje har gitt lågare publikumstal enn i fjor. Løpa har vore greitt avvikla. KONKLUSJON : NMK Vikedal har hatt eit svært hektisk og sportsleg godt år bak seg. Løpa har vore førsteklasses, og blir av tilreisande førarar omtala som sjølve fasiten på arrangement. NMK Vikedal har ofte det litle ekstra som skal til for at utøvarar og tilreisande føler seg sett i høgsetet, eit godt døme på dette er rosa for heatsiger. Speakertjenesten blir også ofte trekt fram som spesiell med stort engasjement og innsikt. Speaker, Ole Sigve Leifsen, vart tildelt Vestlandsmesterskapets Ildsjel-pris for 2003 for sin innsats. Mange skal sjølvsagt takkast, men arrangementskomiteen er gjerne den komité som har letta børa for styret i størst grad og utført arbeidet på ein godt planlagd måte saman med innleidd konsulenthjelp frå Sivert Ole Holten. Me kunne nok tenkt oss noko meir publikum, og derav betre økonomi, men inneverande år viser at styret har hatt styring over økonomien, brukt noko meir ein stad, og spara inn ein annan stad i henhold til budsjett. Me ser at arbeidet i MC-gruppa gir frukter i større medlemsmasse og aktivitet på banen. Utfordringa er også her at arbeidet lett fell på få kroppar, og NMK Vikedal vil framover leggja vekt på å engasjera fleire av foreldra til dei aktive. Denne greina er viktig for klubben i dag i og med at den knyttar oss til NIF sine midlar, og vil også vera det framover og gi oss fleire bein å stå på arrangementsmessig. KOMITEANE : ANLEGGSKOMITEEN : Komiteen har bestått av : Øyvind Eikeland Medl. Lars Reidar Frøyland Terje Steinnes Jan Erik Olsen Paul Søyland Rune Nes Leif Roald Bjelland Geir Harald Skeie Arbeidet har i korte trekk vore følgjande : - Forlenging av eksisterande kurbs - Flytting / oppsett av rekkverk - Oppgrusing av bane Side 5

6 - Tak på sanitær bygg - Oppsetting av gjerder - Sikra poster med dekk, samt nye ringer - Malt postar - Maling av sanitærbygg - Kvisting av trær og buskas - Planting Ved stor aktivitet på banen medfører det også tilsvarande klargjøring før og etter løp med bla. salting, grusing, skraping, kosting, vatning, klypping av masse plen og liknande. Me har hatt 7 fellesdugnader med varierande oppmøte. Dei første med bra oppmøte etter at det blei pålagt førerane minimum 2 dugnadsdagar. Ellers er det utført normalt vedlikehald, ein del utskifting av sprukne røyr, opprenskning av kummar og grøfter, drenering, utskifting av rekkverksboltar og liknande. Me har prøvt å ha eit sosialt snitt på dugnadane, med matøkter. Ein stor takk til dei som har stilt med lastebil, traktor og anna utstyr. Komiteen har i år ikkje hatt fast leiar, då ingen ville ta dette vervet. Me prøvde då å avtale kvar sine gjeremål, samt lage ei liste over frammøte på hovudstyremøta. Dette har berre delvis fungert, og er nok ikkje ei fullgod løysing. MVH Anleggskomiteen BINGOKOMITEEN: NMK Vikedal har i 2003 hatt ansvaret for 8 søndagsbingoar i Vikedal. Besøkstantalet, og dermed overskotet har variert, sjå rekneskap, men me har hatt fleire gode bingoar. Dette er noko lågare aktivitet enn 2002, og grunnast større aktivitet og fleire helger i drift på motorbanen. Bingokomiteen sette tidleg i vinter opp lister over ansvarlege og dette har fungert særdeles bra. Me har og lukkast i å dra inn nokre nye, og dermed letta arbeidet for dei framleis aktive gjengangarane. Bingokomiteen tilrår same aktivitet i 2004, ein eventuell auke grunna lite aktivitet i samarbeidande lag vil me handsama om dette kjem opp. For bingokomiteen Kari Holten Leifsen Side 6

7 MOTOCROSSKOMITEEN MX komiteen har i år 2003 bestått av: Jan Hegerland (Leiar) Helge Reidar Høiland Jan Otto Mæland Bryn Rønnevik Det har vore halde 3 styremøter. Det meste av koordineringa har vore utført på treningane eller pr. tlf og mail. Medlemmer Knattegruppa inntil 12 år som er den mest aktive har bestått av ca 15 medlemmer, medan gruppa over 12 år har ca 10 medlemmer. Av disse kan me rekna omtrent halvparten som skikkelig aktive. I tillegg har me hatt ein del "tilfeldig besøk" Trening Treningane har fungert greitt med fast trening kvar laurdag. Me har også brukt dei fleste onsdagane, heilt til mørke kveldar sette ein stoppar for oss midt i oktober. Treningstidene har vore nøye ivaretatt og tilbakemeldingar frå naboane er positive. Det vart også innført treningsavgift i 2003 Dette har gitt oss kr ,- i inntekter Anlegg MX banen er i år utbetra og forlenga med ca 400 meter. Me har og fått ein eigen knattebane for dei minste, noko som har virka svært positivt. Dessverre vart ikkje dette arbeidet som entreprenøren lova utført i vår, ferdig før i slutten på sesongen. Totalkostnaden vart kr ,- fråtrekt kr ,- i tilskot frå Vindafjord kommune og kr ,- frå Idrettsrådet i Vindafjord. Det er brukt 104 dugnadstimar på banen. Dette er mindre enn planlagt pga. forsinkelse av maskinarbeidet. Parkering MX Gruppa har i år som tidligare hatt ansvaret med å halda parkeringsvakter under billøpa. Det har til tider vore svært vanskelig å skaffa vakter, men dette er ei viktig inntektskjelde for oss og me håper å få til eit betre opplegg her i Ansvaret for parkering har gitt oss kr 9000,- i inntekt (Stipulert) Utdanning 8 førarar har fullført lisenskurs og 5 personar har utdanna seg som aktivitetsleiarar. I tillegg har Bryn Rønnevik og Jan Otto Mæland hatt 16 timers teoridel i stemneleiarkurset. Arrangement Me viste oss fram på Motordagen der me hadde oppvisning av både motocross og knattecross. Ein eigen stand med info om motocross og utstilling av syklar for alle aldrar var og å finna her. Planlegging av eit knatte-arangement og eit MX løp i 2004 er starta. MX-Komiteen Side 7

8 BILGRUPPA Komiteen har bestått av: Leiar: Johannes Holten Leifsen Medl: Øyvind Våge Marius Vaka Lothe Glenn Olav Lothe Ernst Holten Leifsen (sekretær) Det me har jobba med i år er: - Årskontroll - Værstingcup i bilcross senior og junior - Klubblag i bilcross junior - Lotteri - Aktivitetar på motordagen - Lisens kurs for H-løp og bilcross jr. Før sesongen starta for dei aktive vart det arrangert to felles årskontrollar. Ein for dei rundt Haugesund og ein for dei lenger inne. Dette vart eit sosialt arrangement med litt vafler og kaffi. Bilgruppa har i år som i fjor organisert ein cup for bilcross i lag med KNA Bergen og NMK Bergen. Nytt i år var at bilcross junior òg vart tatt med i cupen. For å gjere dette litt enklare for juniorane, arrangerte me ei uttaking til eit klubblag. Dette gjekk føre seg på motorbanen, der dei køyrde ein trasé på tid. Dei seks beste fekk gratis transport av bilane til dei to løpa som var i Bergen. Transporten skulle Ølen Betong ta seg av, men då det vart litt kluss der vart det leigd "biltransport bil". Det var to ledige plasser på "bil bilen", og desse vart leigd ut til andre. Junior laget vart ein suksess, der førarar frå NMK Vikedal kapra fyrste, tredje og fjerde plass. I år har me og fått til eit lotteri med gjeve gevinstar. Hovudgevinsten var ein løpsklar bilcrossbil. Denne bilen er det aktive i klubben som har bygd. Det har vore loddsal i dei fleste bygdane der dei aktive held til. Det har og vore loddsal på nokre marknadar, på alle løp og på 4 stands som vi hadde på bensinstasjonar i distriktet. På motordagen hadde me ansvar for utleige av bilcrossbilar og oppvisning med RC-bilar. Det var og eit olabil løp med berre ein deltakar. Sivert Ole har hatt lisens kurs for BC-junior og H-løp. Her har det vore god påmelding, noko som har resultert i mange nye sjåførar i klubben. Når det gjeld løpa viser me til arrangementskomiteen si årsmelding. Ernst Holten Leifsen Side 8

9 ARRANGEMENTSKOMITEEN, BIL Leiar: Rita S. Skeie Løpsleiar: Kjell Johansen Medl: Bjørn Vikedal Øyvind Blikra Synnøve Steinnes Leikny Stople Martin Tveit Knut Stølsmark Det har vore arrangert 3 helgeløp, 2 enkle løp og 1 klubbløp. Mestermøtet gjekk ut og det ble arrangert klubbløp i stedet ( Sorpeløp). Det har vært god fordeling i arr. komiteen til å finne vakter, og det har fungert greit (har slete litt). Løpet 7-8/6 hadde vi problemer med å få tak i lege, og en del avbud på vakter fredagskvelden. 17/8 mista vi alle flagg og brannvaktene frå Sandeid fengsel onsdag før løpet, og då ble det hett. Satt ein heil kveld og ringte etter nye vakter. Det lukkast til slutt, men då hadde vi ringt til ganske mange, og telefonen var tom for straum. Evalueringsskjemaene har fungert veldig bra, og vi har hatt evaluering etter kvart løp. Nytt av året er heatseier plata, med utdeling av rose til den som vinn heatet. Dette har vore veldig populært og vi har fått mange positive tilbakemeldingar. Det må vi fortsette med. Det er og blitt planta litt rundt om på publikumsområdet. Nytt av året er at Jon Bjarte Aarekol leverer alle varene til løpa. Det har fungert veldig bra. Løpa har blitt avvikla veldig greit og med godt samarbeid. Me har hatt ca. 15 møter i arr. komiteen. Frammøte har vært tålig bra. Side 9

10 SPORTSLEGE RESULTAT, BIL : Bilcross junior (19 aktive) I sesongen 2003 fortsette juniorar frå NMK Vikedal å dominera i løpa dei deltok i. Sjølv om nokre vert for gamle for klassa, kjem det stadig nye til. Fleire av dei som har debutert i år har oppnådd fine resultat både i Vikedal og ute på andre banar. I sin siste sesong som junior, vann Ørjan H. Vikedal både Værsting cup for junior og NMK Vikedal cup. Vi har i år hatt 19 aktive juniorar og vi håpar at tilveksten blir god også neste år. NMK Vikedal vil fortsatt arbeida for å ta vare på juniorane og vil også ha junior-lag neste år. Juniorane er grunnlaget for klubben i framtida, så her må det jobbast for å sikra rekrutteringa til klubben. Bilcross senior (31 aktive) Blant seniorane nådde vi ikkje opp i Værsting cup i år. Det er fleire som har gode enkeltresultat, men stabiliteten har mangla. Geir Harald Skeie var nr. 4 i det første løpet i Bergen, men har slite etter det. Glenn Olav Lothe var den einaste av våre medlemmer som vann løp i år, då han gjekk til topps i august i Vikedal. Nils Martin Hovland vart nr 2 og Per Gaute Østbø nr. 4 i løpet i juni. I det siste løpet i oktober vart Lars Reidar Frøyland nr. 2, Jan Ove Stople nr. 4 og Martin Tveit nr. 5. Utanom Vikedal har det vore litt skuffande deltaking av våre medlemmer på løpa i Bergen, men ein stor delegasjon deltok på Goldagsløpet i juli. Det var heller ingen som deltok i landsfinalen i Uvdal, men til neste år går den i Bergen så då bør nokon satse på eit godt resultat. Også i sesongen 2003 har antallet aktive auka litt, og har no passert 30. Dette sikrar eit stabilt og høgt deltakarantall på løpa, samstundes som vi veit det står mange ubrukte bilar rundt i garasjane. Rallycross nasjonal (14 aktive) Interessa for denne klassen held seg fortsatt. I år har NMK Vikedal hatt 14 aktive medlemmer i denne klassen. Fleire av dei aktive har ikkje kjørt i år på grunn av tekniske problemer. Dermed har vi håp om enno fleire aktive neste år når problema er sortert ut. Heile 32 deltakerar har fått poeng i NMK Vikedal Cup. Det var Rune Lutsi som stakk av med laurbærkransen i NMK Vikedal cup, framfor Nils Arve Helland og Ernst Holten Leifsen. Debutanten Øyvind Eikeland har også hatt ein strålande sesong og vann VM for store nasjonal og bakkeløpscupen. Våre førerar dominerte i VM for rallycross nasjonal ved at vi tok dei 4 første plassane i den største klassen (Øyvind Eikeland, Nils Arve Helland, Ole Vidar Helland og Håvard Helland) og dei 2 første i den minste klassen (Ernst Holten Leifsen og Rune Lutsi). Rune Lutsi har i tillegg representert klubben ved å delta på svært mange løp utanom Vikedal, frå isløp i Sigdal i januar til RCN-mestermøte på Finnskogen i oktober. Supernasjonal under 2000ccm (2 aktive) I denne klassen har NMK Vikedal berre vore representert med 2 førerar. Svein Bjarte Holten har fått bilen til å fungera betre i år. Sjølv om det fortsatt er eit lite stykke opp til Tommy Bakkerud og Knut Erik Ludvigsen, sikra han seg 3. plass i VM. Leif Roald Bjelland vart nr. 6 i VM etter tekniske problemer i fleire av rundane. Svein Bjarte har delteke i fleire NM-rundar og vart nr. 18 samanlagt i rallycross og nr. 17 i bakkeløp. Supernasjonal over 2000ccm (1 aktiv) Terje Heggøy kjørte nokre få løp i starten av sesongen med brukbare resultat, men har deretter tatt pause. Side 10

11 Racing 3 kameratar frå Aksdal har satsa på ein Volvo S40 i racing. Gunnar Søvold vart nr. 18 i Norgescupen i Nasjonal Racing klasse 2 etter å ha delteke i 2 av 14 rundar. I tillegg har han saman med broren Jon Inge og Jarle Velde delteke i langdistanseløp i Sverige. Resultata i Vestlandsmesterskapet (dei 10 beste): (7 av 9 rundar talde i samandraget) Klepp Vikedal Vikedal Egersund Bergen Bergen Vikedal Vikedal Bergen Pl. Navn Klubb Totalt Rallycross nasjonal inntil 2400 ccm 1 Ernst Holten Leifsen NMK Vikedal (10) (8) Rune Lutsi NMK Vikedal Ernst Roald Lutsi NAF Msp. Gjesdal (9) 13 (4) Bjørn Stormo NMK Bergen 15 (7) Jens Olav Bertelsen NMK Bergen Steinar Stokke NMK Bergen Tom Onarheim Hansen NMK Bergen John Vatland NAF Msp. Gjesdal Frode Fresvik Lindstrøm NMK Vikedal Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Rallycross nasjonal over 2400 ccm 1 Øyvind Eikeland NMK Vikedal Nils Arve Helland NMK Vikedal Ole Vidar Helland NMK Vikedal Håvard Helland NMK Vikedal Roger Kalstad NMK Sunnfjord Øyvind Tveit NMK Vikedal Øystein Verlo NMK Bergen Alf Magne Sørensen NMK Vikedal Jarle Bukkøy NMK Vikedal Arve Aasheim NMK Bergen Supernasjonal inntil 2000 ccm 1 Tommy Bakkerud KNA Bergen Knut-Erik Ludvigsen NMK Bergen (13) Svein Bjarte Holten NMK Vikedal (11) Ole-Kristian Nøttveit NAF MS Nordhord. (12) Jan-Tore Ulvatn NAF MS Nordhord Leif Roald Bjelland NMK Vikedal Jan Gabrielsen KAK Tom Cesar KNA Bergen Roar Ulvatn NAF MS Nordhord Åge Bakkerud NMK Bergen Supernasjonal over 2000 ccm 1 Morten Hagen NMK Bergen Jostein Skjerve NMK Bergen Kjetil Møn NAF MS Nordhord (12) Ørjan Lutsi NAF MS Gjesdal Eivind B. Nevland NMK Egersund Stian Haugan KNA Telemark Lennart Vetås NMK Bergen Hellik Wingestad KNA Kongsberg Terje Heggøy NMK Vikedal Frode Holte NMK Konsmo Side 11

12 Resultatliste for NMK Vikedal Cup 2003 Bilcross junior: Nr. Namn Klubb Bil 27/ /06 17/08 12/10 Total sum 1 Ørjan H. Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra Stian Tysnes NMK Vikedal Ford Sierra Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra Johan Andrè Øverland NMK Vikedal Opel Kadett Knut Endre F. Ringhagen NMK Vikedal Ford Sierra Morten Lavik NMK Bergen VW Golf II Aleksander Skeie NMK Vikedal Opel Kadett GSI Stian Lilleskog NMK Vikedal Ford Escort Per Inge Sandvik NMK Vikedal Volvo Remy Andrè Nesse NMK Bergen Ford Escort Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 GL VR Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra Christian S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 343 VR Karl Helland NAF MS Gjesdal Lada Aleksander Stople NMK Vikedal Opel Kadett Ingar Utaaker NMK Vikedal Volvo Ole Johannes Stople NMK Vikedal Opel Kadett Christer Litland NMK Vikedal Ford Sierra Hans Bjørnar Fønnebø NMK Nore & Uvdal Ford Sierra Roar Lothe NMK Vikedal Peugeot 205 Ø.R.T Irene Høyvik NMK Vikedal Ford Sierra Girl Power Terje Alvseike NMK Vikedal Ford Escort Christian Linke NMK Bergen Ford Sierra 2 2 Rallycross nasjonal (20 beste): Nr. Namn Klubb Bil 27/ /06 21/09 12/10 Total sum 1 Rune Lutsi NMK Vikedal VW Nils Arve Helland NMK Vikedal Volvo 240 F.R.T Ernst Holten Leifsen NMK Vikedal Ford Escort RS Øyvind Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR Frode Fresvik NMK Vikedal VW Golf Ernst Roald Lutsi NAF MS Gjesdal VW Golf Ole Vidar Helland NMK Vikedal Volvo 440 F.R.T Øyvind Tveit NMK Vikedal Volvo Øystein Verlo NMK Bergen Volvo 343 HRL Jens Olav Bertelsen NMK Bergen Ford Escort Johannes H. Leifsen NMK Vikedal Ford Focus 16V Håvard Helland NMK Vikedal Volvo 240 F.R.T Bjørn Stormo NMK Bergen Opel Ascona Alf Magne Sørensen NMK Vikedal BMW M Arve Aasheim NMK Bergen VW Skjalg Lothe NMK Vikedal Nissan Silvia WRC Jostein Hannisdal NMK Vikedal Volvo PV Ørjan Lutsi NAF MS Gjesdal Volvo John Vatland NAF MS Gjesdal VW Golf GTI Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Opel Kadett Side 12

13 Resultatliste for Værsting Cup 2003 Bergen 12/04/03 Vikedal 07/06/03-08/06/03 Bergen 09/08/03 Vikedal 17/08/02 Nr. Namn Klubb Bil Bilcross senior 1 Bjørn-Arve Hjelmås NMK Bergen Volvo Per Arne Blindheim NMK Bergen Opel Fred Ove Vatle NMK Bergen VW Boble Karstein Johnsen NMK Bergen VW Boble Per Gaute Østbø NMK Vikedal Skoda Harald Roger Tuft NMK Bergen GSG PV Michael Seilen NMK Bergen Oldsmobile Terje Sundland NMK Bergen Opel HRL Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Ascona ØRT Kjell Askeland NMK Bergen VW Finn Endre Skår NMK Bergen VW Boble Arne Turhus NMK Gol VW Boble Nils Martin Hovland NMK Vikedal Ford Escort Jarle Apeland NMK Vikedal VW Golf Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort Frode Aas NMK Vikedal Volvo Geir Harald Skeie NMK Vikedal Peugeot Gisle Morten Hetland NAF MS Gjesdal VW Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Opel Kadett Dag Solbakken NMK Bergen VW Boble Bilcross junior 1 Ørjan H. Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra Morten Lavik NMK Bergen VW Golf II Stian Tysnes NMK Vikedal Ford Sierra Per Inge Sandvik NMK Vikedal Volvo Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra Remy Andre Nesse NMK Bergen Ford Escort Knut Endre F. Ringhagen NMK Vikedal Ford Sierra Stian Lilleskog NMK Vikedal Ford Escort Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra Johan Andrè Øverland NMK Vikedal Opel Kadett Morten Ulvedal Nilsen NMK Bergen Volvo Vidar Nystad NMK Bergen Volvo Aleksander Skeie NMK Vikedal Opel Kadett Aleksander Bogetveit NMK Bergen Opel Ascona Fredrik Taule NMK Bergen Volvo Ann Kristin Reitan NMK Bergen Volvo Gert Arild Ingebrigtsen NMK Bergen Volvo 360 GSG Håvard Norheim NAF Kvam Volvo Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR Ingar Utaaker NMK Vikedal Volvo Side 13

14 Budsjett 2003 / Rekneskap 2003 / Budsjett 2004: Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 2021 Rekvisita 2 000,00 0, ,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0, ,00 0, , Porto/telefon 5 000,00 0, ,89 0, , Annonser/reklame, styre 1 500,00 0, ,34 0, , Publikasjonar, internett 2 000,00 0, ,00 0, , Tillitsmannsmøter 5 000,00 0, ,00 0, , Utmerkelser/gaver v/bryllup ol 1 200,00 0, ,00 0, , Renteutgifter ,00 0, ,00 0, , Gebyr, provisjon (bank, post) 2 500,00 0, ,00 0, , Billettinntekter (bil) 0, ,00 0, , , Andre tiltak 5 000,00 0, ,00 0, , Utgifter til Lyngåstur 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter, lotteri/bingo 0,00 0, ,00 0, Utg. Årsfest for vakter/medl ,00 0, ,00 0,00 0, Reklameartiklar 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter til andelsbrev ,00 0, ,00 0, , Leigeutgifter, Kaihus 200,00 0,00 178,00 0,00 200, Utgifter til juletre,kristorn 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorinntekter 0, ,00 0,00 0, , Andre tiltak 0, ,00 0, , , Inntekter, Lyngåstur 0,00 0,00 0,00 0, Lotteri/bingo 0, ,00 0, , , Inntekter, årsfest 0,00 0,00 0, , Salg av NMK-jakker/T-skj. 0, ,00 0,00 0,00 0, Salg, andelsbrev/støttemedl. 0, ,00 0, , , Utleige, Kaihus 0,00 0,00 0,00 0, Inntekter frå juletre,kristorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bane-/tomteleige ,00 0, ,00 0, , Straumutgifter ,00 0, ,00 0, , Forsikring, anlegg 3 500,00 0, ,00 0, , Vassavgift/Renovasjon 8 500,00 0, ,00 0, , Diesel/bensin/brannslokkere 3 000,00 0, ,50 0, , Publikumsområde/bygningar ,00 0, ,21 0, ,00 0, BC- / RC-bane, vedlikehald , , ,80 0, ,00 0, Motocrossbane, vedlikehald ,00 0, ,60 0, , , Publikumsområde/bygningar 0,00 0,00 0,00 0, , BC- / RC-bane, nyanlegg 0,00 0,00 0,00 0, Motocrossbane, nyanlegg , , ,00 0, , Reklameskilt 0,00 0,00 0,00 0, , STUI-tilskot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kommunale tilskot (drift) 0, ,00 0, , , Medlemskontingent 0, ,00 0, , , Støttemedlemskap 0,00 0,00 0,00 0, Utgifter for støttemedlemskap 0,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter 0,00 500,00 0, ,00 500,00 Hovedstyre/anlegg , , , , , ,00 Side 14

15 Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 3015 Div. stemneutgifter ,00 0, ,00 0, , Politi, lege, ambulanse (bil) ,00 0, ,00 0, , Leige av parkeringsområde(bil) 3 500,00 0, ,00 0, , Approbasjon, billettavg. (bil) ,00 0, ,00 0, , Forsikring (bil) ,00 0, ,00 0, , Reise- og oppholdsutg. (bil) ,00 0, ,00 0, , Løpsavgifter, NMK 1 000,00 0, ,00 0, , Annonser, reklame (bil) ,00 0, ,36 700, , Diverse porto, telefon (bil) 4 250,00 0, ,00 0, , Programutgifter ,00 0, ,00 0, , Pokaler, premier (bil) ,00 0, ,00 0, , Premiepenger, førerar (bil) 5 540,00 0, , , , TV-dekning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilbakebet. av depositum 0,00 0, ,00 200, Innkjøp, varer (bil) ,00 0, ,11 0, , Inntekter av eget salg (bil) 0, ,00 709, , , Startkontingent (bil) 0, ,00 0, , , Sponsorinntekter (bil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Parkeringsinntekter (bil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programannonser 0,00 0,00 0,00 0, , Salg, programblad 0,00 0,00 0,00 0, Div., Overskot bud, startnr 0,00 0,00 0, , , Dep. for mangl. lisensar 0,00 0,00 0, , Kursutgifter, funksjonærer bil 5 000,00 0, ,00 0, , Reisestøtte til førerar ,00 0, , , , Avgifter, tekn. årskontroll 0,00 0,00 0, , , Reisekasse for bilgruppa 0,00 0,00 0,00 0, Vognlisensar 0,00 0,00 0,00 0, Innkjøp og oppbygging 0,00 0,00 0,00 0, Personleg kjøreutstyr 0,00 0,00 0,00 0, Driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Eingongslisensar 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorar 0,00 0,00 0,00 0, Leigeinntekter 0,00 0,00 0, , Lisensinntekter 0,00 0,00 0,00 500, Treningsavgift, bil 0, ,00 0, , , Treningslisensar, bil 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilgruppa , , , , , , Politi, lege, ambulanse (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Leige av parkeringsområde(mc) 0,00 0,00 0,00 0, Approbasjon, billettavg. (mc) 4 000,00 0, ,00 0, , Forsikring (mc) 0,00 0,00 0,00 0, , Reise- og oppholdsutg. (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Annonser, reklame (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Diverse porto, telefon (mc) 0,00 0,00 770,00 0, Pokalar, premiar (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av lisensar 0,00 0,00 0,00 0,00 750, Innkjøp, varer (mc) 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 15

16 Budsjett 2003 Rekneskap 2003 Budsjett 2004 Konto Beskrivelse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 3716 Inntekter av eget salg (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Billettinntekter (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Startkontingent (mc) 0,00 0,00 0,00 0, Parkeringsinntekter (mc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg av lisensar 0, ,00 0,00 0, , Kursutgifter, funksjonærer mc 2 500, , , , , , Tilskot frå kretsen 0,00 0,00 0,00 0, Treningsutgifter, motocross 0,00 0, Treningsavgift, motocross 0, ,00 0, , , Treningslisensar, motocross 0,00 0,00 548, ,00 MC-gruppa 6 500, , , , , ,00 Totalt, NMK Vikedal , , , , , ,00 Resultat , ,31 155,00 Noter til rekneskap/budsjett: Konto 2031 alle konsulentutgifter er ført på hovudstyre/anlegg Konto 4011 sportsprisar Konto 4122 rekneskap 2003: bingo kr ,- og lotteri kr ,- Konto ,- i NIF-midler (tildelt) og resten i driftstilskot Konto 3225 dekkjer VM-avgift Konto 4095 NMK Vikedal junior team (både BC og RCN) Eigendelar: Innskot: Kassakreditt, Saldo: ,46 Foreiningskonto, Saldo: 132,00 Sparekonto, Saldo: 459,00 Postgiro, Saldo: 608,50 Lån: Gjeldsbrevlån, Saldo pr. 1/1 2003: ,00 Saldo pr. 1/ : ,00 Eigardelar i Villa Vikedal til ein kjøpsverdi av kr ,- Side 16

17 VALKOMITEEN SITT FORSLAG FOR ÅR 2004: Hovudstyre: Leiar Tom Jøran Johnsen 1 år Nestleiar Steinar Høyvik 1 år Sekretær Dag Lygre 1 år Medlem Jan Hegerland 2 år Medlem Laila S. Eikeland 2 år Varamedl. Tore Hundsnes Varamedl. Lars Reidar Frøyland Valkomite Leiar: Tore Hundsnes 1 år Ole Sigve Leifsen 2 år Revisorar Rekneskapsførar Utdanningskontakt: Anne Gunhilde Oma Roger Rolfsnes Svein Erik Østbø Anleggskomite: Leiar Steinar Høyvik 2 år Geir Utaaker 2 år Lars Reidar Frøyland 2 år Geir Harald Skeie 1 år Leif Roald Bjelland 1 år Jarle Apeland 2 år Jarle Lilleskog 2 år MC komite : Leiar: Jan Hegerland 1 år Bryn Rønnevik 2 år Jan Otto Mæland 1 år Helge Reidar Høiland 2 år Bilgruppe : Leiar Johannes Holten Leifsen 1 år Øyvind Våge 1 år Marius Vaka Lothe 1 år Glenn Olav Lothe 1 år Ørjan H. Vikedal, sekretær 2 år Treningskomite, bil: Leiar: Svein Bjarte Holten 2 år Geir Utaaker (kontaktperson) 2 år Side 17

18 Arrangementskomite: Leiar: Rita S. Steinnes 1 år Kjell Johansen 1 år Bjørn Vikedal 1 år Synnøve Steinnes 1 år Tove Tysnes 2 år Eimund Ringhagen 2 år Knut Stølsmark 2 år Liv Johnsen 2 år Bingokomite: Vindafjord Idrettsråd Vikedal Bygdahus Kari Holten Leifsen Bryn Rønnevik Svein Bjarte Holten Rune Nes, varamann Delegat til NMK s Landsmøte Hovudstyret får mandat til å velja Delegat til NMF s ting Hovudstyret får mandat til å velja Vaktkompaniet Hovedstyret får mandat til å velja Valkomiteen 2003: Per Gaute Østbø og Tore Hundsnes Side 18

19 FORSLAG TIL KONTIGENT OG ANDRE AVGIFTER : Medlemskontingentar: Senior : 350,- Junior : 150,- Treningsavgifter: Fri trening heile året : 500,- Bil, mannleg førar og medl. : 100,- Bil, med ferjeutgifter : 0,- Bil, kvinneleg førarar og andre under 20 år : 0,- Bil, ikkje medlem : 500,- Tillegg for ytterligare førerar : 0,- MC : Det blir gitt fullmakt til MC-komiteen til å bestemma dette seinare. Side 19

20 Samarbeidspartnerar i 2003: holtenmedia Vindafjord Kommune Sandeid Cement AS Side 20

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 9. FEBRUAR 2012 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2011 2. Rekneskap 2011 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Mykje skal på plass før eit billøp

Mykje skal på plass før eit billøp Www.nmk-vikedal.net Mykje skal på plass før eit billøp Arrangementskomiteen i NMK Vikedal. Framme f.v. Liv Johnsen, Rita S. Skeie, Tove Tysnes, Synnøve Steinnes og Bjørn Vikedal. Bak f.v. Kjell Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb Årsmelding Voss Hang & Paragliderklubb 2012 1 1. Styret si sammensetning FUNKSJON NAMN Valg / år På valg Leiar: Øyvind Kindem 0 Ja Nestleiar: Christian Hagen 1 Nei Skrivar : Hildegunn Pettersen 1 Nei Økonomi

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 28. Januar Kl på Fagernes Gjestegård

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 28. Januar Kl på Fagernes Gjestegård ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2017 Lørdag 28. Januar Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2017 6. Budsjett for 2017 7. Fastsetting av

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 19. mars. Kl på Fagernes Gjestegård

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 19. mars. Kl på Fagernes Gjestegård ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2016 Lørdag 19. mars. Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

RACEWEEKEND LARVIK 2016

RACEWEEKEND LARVIK 2016 Kl 1 Supernasjonal t.o.m 1600ccm Nr Stnr. Navn BIL Klubb Finale 1 Omgang 2 Omgang 3 Omgang Tid 1 103 Espen Isaksætre Citroen Saxo KNA Solør Motorsport 01:32.11 01:35.36 01:32.03 01:32.16 04:39.55 2 104

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2015/2016 Innleiing Årsmøtet for 2014/15 vart avvikla i grendahuset 02.04.15. På dette årsmøtet vart det vedteke at dei fem medlemmene i styret skulle halda fram i eitt

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal Kl 6 Shortcar 1 82 Steinar Solibakke Klev NMK Kongsberg Shortcar Extreme 1:05.41 1:05.99 * 1:05.41 1:07.97 2 79 Gudbrand Løken NMK Gardermoen Shortcar Extreme 1:05.46 0.05 * 1:05.46 1:05.97 1:07.23 3 99

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 Opel er ikkje berre Rekord, Ascona og Insignia Motoclub 500 Super Sport 1928. Snop! Innhald: -Referat frå årsmøtet 2013 -Årsmelding 2013 -Rekneskap for 2013 -Aktivitetar 2014 Referat

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Årsmøte i Nordfjord Golfklubb

Årsmøte i Nordfjord Golfklubb Nordfjord Golfklubb, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 epost: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Nordfjord Golfklubb 25.01.2008 Årsmøtet vart halde på Stokkenes Gjestegard,

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Har du lyst å bli en del av motorsportsmiljøet? Besøk oss på: og

Har du lyst å bli en del av motorsportsmiljøet? Besøk oss på: og August 2016 Norsk Motor Klubb Harstad (NMK Harstad) NMK Harstad ble stiftet i 1990 og motorsportsklubben har i dag rundt 200 medlemmer - fra 5 år og oppover. Vi arrangerer trening i motorsportsaktiviteter

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer