Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding"

Transkript

1 Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015

2 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK OG ADMINISTRATIV EIEROPPFØLGING PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING I SARPSBORG KOMMUNE KAPITTEL 3 SARPSBORG KOMMUNES EIERPORTEFØLJE MED TILHØRENDE NØKKELTALL VEDLEGG SELSKAPS- OG SAMARBEIDSFORMER FOR KOMMUNAL SEKTOR

3 SIDE 3 AV 70 Innledning En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. Sarpsborg kommune laget sin første eierskapsmelding i Hovedmålet med denne meldingen er å få stadfestet regler og rutiner som skal gjelde ved forvaltningen av eierskap i Sarpsborg kommune. I eierskapsmeldingen skal det også legges eierskapsstrategier for de selskaper der kommunene har eierandel. I tilknytning til dette er det også i noen grad antydet at det bør vurderes endringer i porteføljen, det vil si eventuelle kjøp og salg av andeler eller selskaper. Det er lagt opp til at eventuelle konkrete endringer i porteføljen skal tas opp som egne politiske saker. Selskapene vil gjennom meldingen få klarere styringssignaler fra eier, og meldingen vil dermed bidra til nærmere avklaringer og større forutsigbarhet for selskapene. Meldingen tar sikte på å gi et mer konkret budskap fra eier om hva man forventer av det enkelte selskap. Dette kan dreie seg om fokus på avkastning i de selskaper der eierskapet karakteriseres som finansielt, eller fokus på ivaretakelse av viktige samfunnshensyn der selskaper er opprettet for å understøtte prioriterte politikkområder. Det er viktig at kommunen som eier definerer selskapenes hovedmålsettinger. Styrenes oppgave blir å videreutvikle strategien og arbeide for å realisere selskapenes formål. Klare eierforventinger, uttrykt for eksempel gjennom avkastningskrav, gir selskapene forutsigbarhet og bidrar til å konkretisere de krav styrene må stille til virksomhetene på vegne av eieren.

4 SIDE 4 AV 70 Kapittel 1 Eierstyring og styringsdokumenter Kommunestyret har en generell myndighet til å instruere alle virksomheter som er organisert innenfor kommunens eget organ. Dette kalles etatsstyring. Når en virksomhet er organisert som selvstendig rettssubjekt, kan ikke kommunen benytte instruksjon, og må i stedet styre gjennom andre virkemidler eller gjennom eierstyring. Styring gjennom eierposisjon legger begrensninger på styringens form og innhold. Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og selskapsledelse. Vedtektene eller selskapsavtalen er lovfestede styringsdokumenter som regulerer de viktigste forholdene mellom eierne og mellom eierne og selskapet. Det kan ofte være hensiktsmessig å utarbeide andre dokumenter eller avtaler som underbygger vedtektene/selskapsavtalen og som regulerer styringen av selskapet på ulike nivåer. Disse styringsdokumentene er ikke lovfestet, men er avtaler mellom parter som er ment for å sikre en bevisst eierstyring. Eksempler på dette er eieravtaler, aksjonæravtaler og tjenesteavtaler. Disse styringsdokumentene vedtas delvis av eierne og delvis av selskapets organer. Eieravtale Eieravtale vedtas av alle eierne i tillegg til vedtekter/selskapsavtale. Eieravtaler er ment som et verktøy for å skape gjennomsiktighet og forutsigbarhet i eierskapet av kommunalt eide selskaper. Eieravtalen vil ofte inneholde en klarlegging av grunnlaget for etablering av selskapet, eiernes bakgrunn for etablering, deres strategi for eierskapet og tydeliggjøring av styringsmekanismene i selskapet. Det er imidlertid verdt å merke seg at selskapslovgivningen og vedtektene/selskapsavtalen går foran en slik avtale. Aksjonæravtale Aksjonæravtale er en eieravtale for eierne i et aksjeselskap. Aksjonæravtaler inngås ikke alltid mellom alle aksjonærene. Aksjonæravtaler regulerer ofte forhold som finansiering, aksjeovergang og utbetaling av utbytte. Tjenesteavtale Kommunalt eide selskaper er ofte opprettet for å utføre tjenesteproduksjon på vegne av deltakerkommunene. I disse tilfellene er det hensiktsmessig å utarbeide avtaler mellom selskapet som tjenesteleverandør og kommunen som bestiller av tjenester fra selskapet.

5 SIDE 5 AV 70 Eierskapspolitikk Med eierskapspolitikk forstår vi her de overordnede premisser som kommunen legger til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler og de krav kommunen setter til seg selv som eier. Dette innebærer med andre ord hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for sitt eierskap. Eierstrategi Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer, krav og tiltak kommunen har overfor de ulike selskaper for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har satt. Behovet for eierstrategi for kommunale eiere For å forvalte sine verdier på en best mulig måte, må kommunen ha en overordnet strategi. Eier bør avklare sitt ståsted overfor de ulike selskaper og definere sine forventninger. Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disponeringer og prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsetninger for sitt eierskap vil virksomhetene ha tilsvarende diffuse målsetninger. Selskapets styre og administrasjon skal legge opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, innenfor denne skal selskapet ha betydelig grad av spillerom.

6 SIDE 6 AV 70 Det mest fundamentale eierspørsmål er om kommunen fortsatt skal være eier. Det er et sett av ulike forhold som inngår i en totalvurdering for å kunne gi svar på et slikt spørsmål. Dersom kommunen bestemmer seg for fortsatt å eie, må strategien for eierskapet konkretiseres. Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For det første vil selskapets formålsparagraf tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre er også viktig. Formålet med kommunens eierskap kan spenne fra et finansielt eierskap, basert på avkastningsbetraktninger, til et politisk/samfunnsmessig eierskap, med fokus på politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål. En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom. Det politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres på samme måte som eksterne vilkår kan gi grunnlag for å endre eierstrategien. Etablering av eierstrategi for de ulike selskap En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier. Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. Prosessene omkring etableringen av en slik helhetlig eierstrategi kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor.

7 SIDE 7 AV 70 Formålsbestemt inndeling av eierskapet Kommunens formål med eierskapet kan grovt inndeles i to kategorier; finansielt eierskap og samfunnsmessig eierskap. Dersom kommunens hovedmålsetning med eierskapet er å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen, defineres eierskapet som finansielt. Dersom et selskap betraktes som et gjennomføringsorgan for lovpålagte eller samfunnsmessige oppgaver, og kommunen som eier ikke sikter mot en markedsmessig egenkapitalavkastning, defineres eierskapet som samfunnsmessig. Det vil imidlertid også her bli stilt krav fra eier og være forventninger om en effektiv drift med god utnyttelse av selskapets ressurser. Formålet med eierskapet kan være både samfunnsmessig og finansielt.

8 SIDE 8 AV 70 Kapittel 2 Politisk og administrativ eieroppfølging Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og eierstrategier. Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. Den politiske eieroppfølgingen forestås hovedsakelig av bystyret i kraft av å være kommunens øverste myndighet og plan- og økonomiutvalget som er delegert myndighet til oppfølging av kommunalt eide selskaper. Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret påse at det føres tilsyn med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Rådmannen skal primært legge til rette for den politiske styringen av selskapene, herunder bidra til å videreutvikle kommunens eierskapspolitikk. Rådmannen iverksetter bystyrets vedtatte eierpolitikk, utvikler forslag til eierstrategier for behandling i bystyret og etablerer rutiner for løpende eieroppfølging. Den direkte eierstyringen skal utøves gjennom eierorganene. Ordfører har i henhold til kommunens delegeringsreglement fullmakt til å representere kommunen ved alle generalforsamlinger, årsmøter og tilsvarende. Årlige rutiner for eierskapsforvaltning Sarpsborg kommune legger opp til at de deler av eierskapsmeldingen som omhandler enkeltselskaper skal rulleres årlig. I tillegg legges opp til en årlig gjennomgang av årsmøtedokumentene til kommunalt eide selskaper. Dette gir følgende «årshjul»: Mars/April: Bystyret behandler formål og strategi for selskapene gjennom eierskapsmeldingen. September/Oktober: Rapport om regnskap og årsmelding for selskapene behandle i plan- og økonomiutvalget og bystyret.

9 SIDE 9 AV 70 Selskapskontroll Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6. I tillegg gir kommuneloven en innsynsrett i selskaper som fullt ut direkte eller indirekte er eid av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg og den som på utvalgets vegne utfører selskapskontroll. Figur : Selskapskontroll - en overordnet skisse ( Fra NKRFs hjemmeside) Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse ), jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også omfatte ), jf. forskrift om kontrollutvalg 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kap. 3 ( 6 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 ( 9 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon 7 første ledd. Selskapskontroll omfatter alt kommunalt/fylkeskommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etterkommuneloven. kap. 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kap. 11 eller interkommunalt samarbeid etter koml. kap. 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune har vedtatt en plan for gjennomføring av

10 SIDE 10 AV 70 selskapskontroll for perioden Her er det bestemt innhold og omfanget av selskapskontrollen. selskap og kontroll med disse ut fra følgende relevante kriterier er prioritert: Selskap der kommunen har betydelig eierinteresser, i antall aksjeandeler og eller stor økonomisk del av aksjekapitalen Selskap som er heleide av kommunen Selskap som gir direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere Bystyret i Sarpsborg har tatt plan for selskapskontroll til etterretning i vedtak av Det er Østfold kontrollutvalgssekretariat gjennomfører eierskapskontrollen på vegne av kontrollutvalget i planperioden Under gjennomgang av hvert enkelt selskap i kapittel 3 vil det fremgå og redegjøres for hvor det er utført selskapskontroll og resultatene på disse

11 SIDE 11 AV 70 Prinsipper for god eierstyring i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk er et overordnet rammeverk som ligger til grunn for kommunens forvaltning av eierskapet. Kommunens overordnede prinsipper for eierstyringer er sentralt i eierskapspolitikken. Sarpsborg kommunenes første eiermelding gav noen overordnede prinsipper for sitt eierskap. Prinsippene er ikke senere revidert. Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og selskapsledelse. Det kan imidlertid være nødvendig å supplere lovgivningen med ulike styringsverktøy som kan bidra til å sikre en god eierstyring og selskapsledelse. Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) publiserte i 2012 en revidert versjon av norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Staten har også utformet egne hovedprinsipper for godt eierskap. Prinsippene retter seg mot både heleide og deleide statlige selskaper. Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet 19 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Sarpsborg kommunes overordnede prinsipper for eierstyring er utformet med utgangspunkt i de ovennevnte prinsippene og anbefalingene. Prinsippene er tilpasset eierskap i kommunal sektor og lokale forhold. De er i utgangspunktet gjeldende for samtlige selskap. Prinsippene for eierstyring støtter også opp om innsatsområdene Sarpsborg kommunes samfunnsplan.

12 SIDE 12 AV 70 Sarpsborg kommunes overordnede prinsipper for eierskap 1. Det skal være åpenhet knyttet til Sarpsborg kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet. 2. Sarpsborg kommunes valg om å etablere et selskap og valg av selskapsform skal baseres på en analyse av kommunens styringsbehov og mål for virksomheten. 3. Sarpsborg kommune forventer at selskapene er bevisst sitt samfunnsansvar. 4. Sarpsborg kommune skal som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Sarpsborg kommune skal fremme sine interesser overfor kommunale selskap gjennom eierorganene og eiermøter. 6. Aksjonærene/deltagerne i selskaper skal likebehandles. 7. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. 8. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 9. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.

13 SIDE 13 AV 70 Det skal være åpenhet knyttet til Sarpsborg kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet. Det skal være åpenhet om kommunens valg av styrerepresentanter til de forskjellige selskapene og godtgjørelse til styret, og om rådmannens og administrasjonens rolle i de forskjellige selskapene/virksomhetene. Selskapets styre og daglig leder plikter å ivareta en offensiv og åpen informasjonspraksis overfor eierne og gi korrekt, tydelig og relevant informasjon tidligst mulig. Informasjon skal baseres på åpenhet. Selskapet skal tilrettelegge for dialog mellom styret og eierne. Kommunen forventer at selskaper hvor kommunen har eierinteresser, og som er omfattet av Offentleglova, iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i samsvar med lovens krav. Sarpsborg kommune forventer at alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervene på Kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister. Dette registeret er tilgjengelig for allmennheten gjennom Selskapet skal rapportere økonomiske resultater til kommunen årlig. Sarpsborg kommunes valg om å etablere et selskap og valg av selskapsform skal baseres på en analyse av kommunens styringsbehov og mål for virksomheten. Sarpsborg kommune skal i forkant av selskapsetableringer vurdere muligheter og begrensninger ved selskapsetablering framfor etatsorganisering. Tilsvarende vurderinger skal også skje ved omdanning av selskaper og ved tilbakeføring av virksomhet til kommunen. Momenter som bør vurderes ved valg av selskapsform er bl.a.: Økonomiske forpliktelser Skatte- og avgiftsmessige forhold Fleksibilitet på eiersiden Mulighet og behov for styring Delegering av myndighet Forholdet til lovgivning og overordnede kommunale planer/strategier Vurdering av risiko Figuren nedenfor skisserer styringsmuligheter og økonomisk ansvar knyttet til den enkelte selskapsform. Her vises det blant annet til at det for selskaper hvor det er tiltenkt forretningsmessig virksomhet med et begrenset ansvar for eierne er det begrensede styringsmuligheter for eierne.

14 SIDE 14 AV 70 Sarpsborg kommune forventer at selskapene er bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvaret omfatter blant annet hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, integrering, etikk, lønns- og bonusordninger mv, og kommunens arbeid med samfunnsutvikling. Kommunale selskaper forvalter store verdier på vegne av felleskapet og forestår viktige samfunnsoppgaver. En samfunnsansvarlig forretningsdrift bidrar til å styrke tilliten og omdømmet til selskapene. Selskapets samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten. Sarpsborg kommune skal som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. Eierstrategier bidrar til forutsigbare rammevilkår for selskapene og vil gjøre det lettere for styret å forvalte selskapet i tråd med eiernes interesser. De vil også gjøre det lettere for kommunens representant i eierorganene å stemme i tråd med kommunens mål og intensjon.

15 SIDE 15 AV 70 Eierstrategiene skal utrykke kommunens mål med eierposisjonen, som f.eks.: prioriteringer og tiltak forventninger, resultatkrav. rolleavklaringer, ansvar og myndighet for de styrende organer retningslinjer for styresammensetning retningslinjer for samhandlingen mellom selskapet og eier gi utrykk for forventninger til samfunnsansvar, utbytte/avkastning og risikoprofil Når kommunen som eier har oppstilt sine eierkrav skal kommunen begrense seg til overordnet styring. Detaljstyring fra eier kan pulverisere styrets ansvar. For selskaper hvor kommunen ikke er eneeier utarbeides eierstrategier i samarbeid med øvrige eiere. Sarpsborg kommune skal fremme sine interesser overfor kommunale selskap gjennom eierorganene og eiermøter. Når en kommune har valgt å etablere et selskap følger styringslinjene av den aktuelle lovgivning som regulerer den aktuelle selskapsformen. Lovgivningen forhindrer at bystyret som eier kan intervenere og utøve direkte styring av virksomheten til selskapene. Styring av selskapene skal utøves av bystyret gjennom selskapenes operative eierorgan. Kommunen må derfor formelt fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder Sarpsborg kommunes representanter på generalforsamling og representantskap.

16 SIDE 16 AV 70 Eierskap utøves og eierbeslutninger fattes i generalforsamling/representantskapsmøte. Likevel kan selskapene et ha behov for å varsle og informere eierne om saker av betydning for eierskapet, og eierne kan ha behov for å forberede saker i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Eiermøtene vil være en uformell arena for avklaringer, samordning og informasjonsutveksling. Eiermøter er kontaktmøter for informasjonsutveksling og må ikke undergrave eierorganets funksjon. Ordfører og rådmann (eventuelt representant fra den enhet i kommunen som håndterer eierskap) deltar i eiermøter med mindre annet er bestemt. Aksjonærene/deltagerne i selskaper skal likebehandles. Kommunen skal ikke handle på bakgrunn av informasjon som ikke er kjent for øvrige aksjonærer og eiermakt skal ikke utøves gjennom uformelle kanaler. Det skal legges til rette for god dialog på generalforsamlingen mellom eiere, styret og ledelsen. Selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumentene bør være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. Sarpsborg kommune skal tilstrebe at det oppnevnes styremedlemmer som har kompetanse, erfaring, kapasitet og egenskaper som bidrar til at styret som et kollegium kan forvalte selskapet på en tilfredsstillende måte. Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav. Sammensetningen reguleres også av vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler. Habilitetsregler innebærer at folkevalgte som har styreverv blir inhabile ved behandlingen av saker i folkevalgte organer der selskapet er part. Folkevalgt representasjon bør derfor dreies fra styrene til eierorganene, som er selskapenes øverste myndighet. Medlemmer av eierorganet blir ikke automatisk inhabile. For en bredere gjennomgang og oversikt over habilitetsregler i kommunesektoren vises det til departementets veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner» Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets

17 SIDE 17 AV 70 kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. Godtgjørelse til styremedlemmene i AS er og IKS fastsettes av henholdsvis generalforsamlingen og representantskapet. For styreverv i kommunale foretak og aksjeselskaper som er heleid av Sarpsborg kommune, er det anbefalt og praktisert en honorering som følger: Utdrag fra notat «Anbefalt ordning for honorarer til styremedlemmer i selskaper eid av Sarpsborg kommune» saksnr 13/ Tunge selskaper Middels selskaper Lette selskaper Styreleder 5 % av ordførerlønn, kroner 2 % av ordførerlønn, kroner 1 % av ordførerlønn, kroner Styremedlem 1/3 av styreleders honorar, kroner 1/3 av styreleders honorar, kroner 1/3 av styreleders honorar, kroner Varamedlem 1/3 av styremedlems honorar, kroner 1/3 av styremedlems honorar, kroner 1/3 av styremedlems honorar, kroner Selskaper kategoriseres som «tung», «middels» eller «lett» utfra bla. selskapets omsetning, styrets arbeidsmengde og ansvar. Generalforsamling/ordfører kategoriserer selskapene evt endrer kategorisering. Honorar til styremedlemmer bør avkortes med 50 prosent ved frammøte på under 50 prosent av styremøtene i perioden. Ved særdeles lavt frammøte bør det vurderes hvorvidt det skal utbetales honorar i det hele tatt. Dersom et varamedlem blir innkalt og møter på over halvparten av styremøtene i perioden bør honoraret dobles. Dersom et varamedlem blir innkalt og møter på alle styremøter bør vedkommende få honorar som styremedlem. Det er selskapenes generalforsamlinger som fastsetter styrehonorarene. Det vil følgelig være opp til generalforsamlingene å avgjøre om ordningen skal gjelde fullt ut for alle selskaper, eller om det skal gjøres unntak. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. Når selskapet etableres må det være en åpningsbalanse i selskapet som sikrer at selskapet kan drive virksomheten på en forsvarlig måte. Eierne må sørge for at selskapet har riktig kapitalstruktur.

18 SIDE 18 AV 70 Kommunen kan som eier påvirke kapitalstrukturen til et selskap bl.a, gjennom å utrykke en klar utbytteforventning. Utbytteforventningen skal avhenge av formålet med eierskapet, herunder om eierskapet er samfunnsmessig eller finansielt motivert. Utbytteforventningen skal videre avhenge av selskapets situasjon, det vil si mål, investeringshistorikk, markedsforhold, risikoprofil og annet.

19 SIDE 19 AV 70 Kapittel 3 Oversikt eierportefølje med tilhørende nøkkeltall Sarpsborg kommune har eierinteresser i flere selskaper, fordelt på aksjeselskaper, interkommunale selskaper, kommunale foretak, 27 selskaper og øvrige selskapsformer. Gjennomgangen er ment å øke innsyn i og forståelse for den enkelte virksomhet, og å øke kunnskapen om omfanget til kommunens eierskap. Gjennomgangen består av nøkkelinformasjon om virksomheten, formålet med virksomheten slik det er nedfelt i vedtektene, oversikt over styremedlemmer, nøkkeltall og kommunens mål med eierskapet for hvert av selskapene kommunen eier. Mål med eierskapet i det enkelte selskap er politiske mål som gir styringssignal for utøvelsen av eierskapet både til selskapet og til rådmannen.

20 SIDE 20 AV 70 Alarmsentral Brann Øst AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1997 Sarpsborg kommunes eierandel: 13,85 % Øvrige eiere: Fredrikstad Kommune %, Frogn Kommune 16.67%, Movar IKS 16.67% Ski Kommune 6.55%, Oppegård Kommune 5.48%, Ås Kommune 3.69%, Askim Kommune 3.48%, Eidsberg Kommune 2.37%, Enebakk Kommune 2.15%, Rakkestad Kommune 1.83%, Spydeberg Kommune 1.28%, Trøgstad Kommune 1.16%, Halden Kommune 0.92%, Marker Kommune 0.87%, Skiptvet Kommune 0.87%, Aremark Kommune 0.4% Selskapets formål: Motta og formidle meldinger om brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110. Dessuten salg og utvikling av vakttjenester og andre alarmoppgaver og forøvrig det som står i forbindelse med dette. Generelt om selskapets virksomhet: Selskapet mottar og formidler meldinger om brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110 i Østfold og Follo politidistrikt. Selskapet er en moderne 110 sentral og den

21 SIDE 21 AV 70 første kommunikasjonssentralen som gikk over til det nye digitale nødnettet. Selskapet driver dessuten salg og utvikling av vakttjenester og andre alarmoppgaver. Virksomheten har pr stillingshjemler. Selskapets forretningskontor er lokalisert i Moss. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 37,1 34,1 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,4 1,2 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Styrets leder: Styremedlemmer: Terje Surdal Kristin Raanaas Reklev Per Engan, Tom Arild Hodt, Synnøve Rambek, Knut Geir Bjerke Eierstrategi: Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 16 og dimensjoneringsforskriften 4-5 om plikt til å følge opp nødmeldinger og meldinger om brann- og andre ulykker. Kommunens formål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter. Kommunens mål med eierskapet er å tilrettelegge for et effektivt system for nødalarmering for kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler. Utført selskapskontroll: Det er gjennomført selskapskontroll for dette selskapet, hvor følgende problemstillinger var tema: Sikrer eiermeldingen for god styring og forvaltning av kommunens eierskap? Har kommunen vedtatt eierstrategi for Alarmsentral Brann Øst AS? Gis det rapportering/informasjon til kommunens folkevalgte fra selskapene? Er selskapets formålsparagraf i tråd med driften? Utøver generalforsamlingen sin myndighet i henhold til lover og regler? Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? Rapportens konklusjoner er meget tilfredsstillende for selskapet og viser at kommunens eiermelding og oppfølging har vært god.

22 SIDE 22 AV 70 Borg Næring og Eiendom AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1969 Sarpsborg kommunes eierandel: 100 % Selskapets formål: Forestå eierskap og forvaltning av fast eiendom, samt for øvrig forvalte selskapets midler Generelt om selskapets virksomhet: Borg Næring og Eiendom AS er et aksjeselskap heleid av Sarpsborg kommune. Selskapet har først og fremst vært et eiendomsselskap, med en stor portefølje av eiendommer i Sarpsborg. Plan- og økonomiutvalget besluttet i september 2011 (sak 93/11) at Sarpsborg kommunes arbeid innen forvaltning og utvikling av eiendom i framtiden skal skje innenfor kommunens organisasjon. I vedtak av (sak 37/12) besluttet plan- og økonomiutvalget at Borg Næring og Eiendom AS(BNE) opprettholdes som selskap med det formål å være hjemmelshaver for eiendommer der kommunen overtar det reelle eierskapet. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 45,4 27,6 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,5 7,3 Foreslått utbytte (tusen kr) Selskapsledelse: Daglig leder: Styreleder: Styremedlemmer: Trond Henning Klausen Anne Karine Frigaard Hasse Victor Ekman, Nils-Aage Pedersen Eierstrategi: Kommunens formål med eierskapet i selskapet kan karakteriseres som finansielt motivert. Hovedhensikten med selskapet er å sitte på eiendomshjemlene til eiendommer som er overført til Sarpsborg kommune.

23 SIDE 23 AV 70 Tune Administrasjonsbygg AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1974 Sarpsborg kommunes eierandel: 100 % Selskapets formål: Selskapets formål er bygging og drift av et administrasjonsbygg for Sarpsborg kommune (i tidligere Tune kommune) og virksomhet som står i forbindelse med dette. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kroner) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) -4 0 Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 3,9 3,9 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 12,7 14,1 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Trond Henning Klausen Styreleder: Anne Karine Frigaard

24 SIDE 24 AV 70 Styremedlemmer: Hasse Victor Ekman, Nils-Aage Pedersen Eierstrategi: Selskapet stiller til et formålsbygg til rådighet for kommunen. Denne eiendommen ble overtatt av kommunen sammen med eiendomsporteføljen til Borg Næring og Eiendom AS. Årsaken til at selskapet ble beholdt som AS er finansiell. I tråd med politiske vedtak om at eiendomsforvaltningen skal skje innenfor kommunens egen organisasjon, vil rådmannen vurdere avvikling av selskapet i løpet av 2015.

25 SIDE 25 AV 70 Borg Næringsutvikling AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1984 Sarpsborg kommunes eierandel: 54,83% Øvrige eiere: Borregaard Industries 16,43 %, DnB Bank ASA 11,74 %, Borg Næring og Eiendom AS 4,78 %, Nordea bank Norge ASA 4,78 %, Rakkestad kommune 4.31%, Fredrikstad kommune 1,85 % Selskapets formål: Selskapet skal arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomhet i Sarpsborg-distriktet. Herunder skal selskapet arbeide for å realisere Sarpsborg kommunes gjeldende strategiske næringsplaner. Spesielt skal forholdet mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene følges opp, med den hensikt å styrke nyskapningsarbeidet. Generelt om selskapets virksomhet: Borg Næringsutvikling AS har hatt liten aktivitet de siste årene, og foretaket er under avvikling. Plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg kommune fattet vedtak (sak 83/13) om at Sarpsborg kommunes eierstrategi var å avvikle selskapet. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) 0 0 Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 99,4 99,8 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 173,4 270,5 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0

26 SIDE 26 AV 70 Selskapsledelse: Daglig leder: Trond Henning Klausen Styrets leder: Styremedlemmer: Kirsti Sjanette Skaug Dag Arthur Aasbø Carl Morten Gjeldnes Eierstrategi: Foretaket er meldt oppløst pr Selskapet er under avvikling. Sarpsborg Næringsforening har søkt Sarpsborg kommune om økonomisk støtte til gjennomføring av et næringsutviklingsprosjekt. Søknaden er videreformidlet til Borg Næringsutvikling AS, da søknaden anses å ligge innenfor formålet til Borg Næringsutvikling AS. Sarpsborg kommune og de andre eierne har diskutert hvorvidt gjenværende midler i selskapet kan overføres til Sarpsborg Næringsforening. Utdeling av gjenstående midler til andre enn aksjeeierne selv, vil avgjøres på generalforsamling i 2015.

27 SIDE 27 AV 70 Høisand Bad AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1917 Sarpsborg kommunes eierandel:90,03 % Øvrige eiere: AS Høisand Bad 8,64%, øvrige 1,33 % Selskapets formål: Selskapets formål er å drive badested på eiendommen og i tilfelle utvidelse kjøpe tilstøtende eller nærliggende eiendommer. Videre er det fastsatt at selskapets eiendommer kan utnyttes på annen måte eller selges, samt at eiendommer kan kjøpes annet sted til fortsatt drift av badested. Generelt om selskapets virksomhet: Selskapet eier og leier ut eiendommen Høisand Bad, campingplassen og tomteområder i Høysand i Sarpsborg kommune. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 7,1 7,3 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 0,7 0,7 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Styreleder: Styremedlem: Einar Evensen Linda Karlsen Duffy Stein Erik Westlie

28 SIDE 28 AV 70 Eierstrategi: Eiendommen til Høisand Bad AS anses viktig for kommunen å eie for å kunne styre framtidig utvikling av Høysand-området. Det er således et samfunnsmessig formål med selskapet. AS Høisand Bad skal på eierens vegne ta vare og utvikle eiendommen Høisand Bad, og I sammenheng med dette også forvalte og utvikle Høisand Camping, slik at det i Høysandområdet finnes et fullverdig, miljøvennlig og attraktivt serverings- og campingtilbud for beboere og turister. Selskapet skal være eierens bidrag for å sikre campingturisters mulighet til å feriere innen kommunens grenser. Det er vurdert at disse hensynene best ivaretas gjennom en samdrift med Skjebergkilens Marina AS. De to selskapene har derfor felles styrer og felles ledelse. Et mangeårig arbeid med å rydde opp i eierforholdene i selskapet er i ferd med å avsluttes. Det vil da være Sarpsborg kommune og AS Høisand Bad som er eiere av aksjene i selskapet. Kommunen skal vurdere sin eierstrategi innen utgangen av 2016.

29 SIDE 29 AV 70 Sarpsborg ASVO AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1992 Sarpsborg kommunes eierandel: 100% Selskapets formål: Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede med så lav arbeidsevne at de ikke er i stand til å gjøre nytte av andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsetting skal være fremstilling av varer og tjenester som kan omsettes på det offentlige marked. Det kan sysselsettes yrkeshemmede som er godkjent av arbeidsformidlingen og som mottar eller har rett til uføre pensjon eller annen trygdestønad. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker videre drift. Generelt om selskapets virksomhet: ASVO er en forkortelse for: Arbeidssamvirke innen offentlig virksomhet. Sarpsborg ASVO A/S er en bedrift for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag, og som ikke uten videre kan påta seg et ordinært arbeid. Den yrkeshemmede kan eksempelvis ha en psykisk/fysisk eller sosial funksjonshemming. Formålet er å skape varige arbeidsplasser på grunnlag av produksjon og salg av varer og tjenester på det ordinære marked. Samtidig skal sysselsettingen bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den yrkeshemmede. Selskapet har avdelinger i sentrum, Skjeberg og på Grålum.

30 SIDE 30 AV 70 Selskapet har i 2014 kjøpt opp tilliggende eiendom ved avd. Skjeberg hvor det planlegges en utvidelse. Etter en næringslivskåring arrangert av Byavisa og PwC vant Sarpsborg ASVO AS prisen «Hjerte for byen 2014» Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 91,6 89,1 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 5,5 4,0 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Erling Karl Kvanvik Styrets leder: Jan Otto Strøm Nestleder: Inger Christin Torp Styremedlemmer: Arild Karlsen, Marit Kildedal, Rolf Agnalt, Sissel May Andresen Eierstrategi: Kommunens mål med eierskapet er å tilby tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Kommunens mål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter.

31 SIDE 31 AV 70 Sarpsborg turist AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2001 Sarpsborg kommunes eierandel: 44,25 % Øvrige eiere: Nettbuss AS 19.41%, NAF Sarpsborg Høysand Camping 7.76%,Sarpsborg Sentrum Al 3.88%, Sørlie Bygg AS 2.33%, Jimmah Eventyrfabrikken AS 1.55%, Sarpsborg Bowling AS 1.55%, Storbyen Drift AS 1.55%, Kingsrød Transport AS 1.55%, Sarpsborg Arbeiderblad AS 1.55% Selskapets formål: I gjeldende vedtekter ( fra 2001) fremgår at selskapet har til formål å: Fremme Sarpsborg som handels- og reiselivsby Øke verdiskaping og lønnsomhet i byens kultur- og reiseliv Drive turistkontor Profilere og markedsføre Sarpsborg i handels-, kultur og reiselivssammenheng Initiere og koordinere opplevelsesaktiviteter Ivareta vertsskapsrollen for besøkende til Sarpsborg Det antas at selskapets formål og navn vil bli endret i løpet av Generelt om selskapets virksomhet: Sarpsborg Turist AS er omdannet til et byselskap. Forretningsidéen til byselskapet er at selskapet skal være en arena hvor Sarpsborg kommune, handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv, kultur- og idrettsliv går sammen for å utvikle Sarpsborg til en levende og attraktiv

32 SIDE 32 AV 70 by. Kommunen eier i dag 44,3% av selskapet. Etter som nye aksjonærer fra det private næringsliv kommer inn i selskapet ønsker kommunen å redusere sin eierandel ned til rundt 30%. På denne måten vil kommunen signalisere at selskapet i hovedsak drives av privat næringsliv i Sarpsborg, men med kommunen som en betydelig aksjonær og bidragsyter. Selskapet jobber primært innenfor fire områder: 1. Profilering og omdømme 2. Arrangementer og opplevelser 3. Byforskjønnelse 4. Turist Selskapet skal ha en hovedrolle for gjennomføring av byens 1000-års jubileum. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 32,2 17,6 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,2 0,9 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Marit Bjørnland Styreleder: Thor Anders Hansen Styremedlemmer: Marit Bjørnland, Arne Chr Skard, Dan Karlsen Wang, Roy Birger Evensen, Thomas Engh og Carine Helgesen. Eierstrategi: Det foreligger en egen forretningsplan for byselskapet hvor mål og ambisjoner er definert. Ved sitt eierskap forventer kommunen at byselskapet skal være en spydspiss i arbeidet med å profilere Sarpsborg som et sted å bo, jobbe og besøke. Dette skal byselskapet lykkes med ved å fokusere på å være et attraktivt og kompetent fagmiljø for både ansatte og eiere, samt å sette høye krav til gjennomføringsevne og kvalitet på utført arbeid. Kommunens mål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter.

33 SIDE 33 AV 70 Inspiria Eiendom AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2005 Sarpsborg kommunes eierandel: 47,5% Øvrige eiere: Østfold Fylkeskommune 47.5%,Fredrikstad Kommune1.68%,Halden Kommune 0.64%, Moss Kommune 0.63%,Rygge Kommune 0.36% Askim Kommune 0.33%,Eidsberg Kommune 0.25%,Rakkestad Kommune 0.18%,Råde Kommune 0.16%, Spydeberg Kommune 0.12%,Trøgstad Kommune 0.12% Hobøl Kommune 0.12% Våler Kommune 0.11%,Skiptvet Kommune 0.09%, Hvaler Kommune 0.08%,Marker Kommune 0.08%,Aremark Kommune 0.04%, Rømskog Kommune 0.01% Selskapets formål: Drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Selskapet ønsker herunder å bygge og drive et vitensenter (science center) i nært samarbeid med offentlige og private interesser. Selskapet kan delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme sitt formål.

34 SIDE 34 AV 70 Generelt om selskapets virksomhet: Inspiria Eiendom AS er både morselskap for Inspiria-selskapene og et eiendomsselskap som eier en av to seksjonerte deler av bygget hvor Inspiria Science Center driver sin vitensentervirksomhet i Sarpsborg. Den seksjonerte delen av bygget som eies av Inspiria Eiendom AS leies ut til Inspiria Science Center AS i sin helhet. Den andre seksjonerte delen av bygget eies av selskapets heleide datterselskap Inspiria Utvikling AS. Vitensentervirksomheten drives av datterselskapet Inspiria Science Center AS. Selskapet har vinteren 2014 jobbet ut en tydelig strategi for selskapet. Inspiria skal inspirere fremtidens samfunn ved å: - Skape begeistring - Spre aktivitetspedagogikk - Fronte ny teknologi og innovasjon Høsten 2014 ble det klart at Inspiria-selskapene ikke ville klare seg økonomisk dersom ikke eierne stilte opp med ekstra kapital. Selskapet anmodet i november 2014 sine to største eiere om en ekstraordinær bistand på kr 8 millioner for å dekke likviditetsbehovet for slutten av 2014 og Det ble videre anmodet om at det startes et arbeid med målsetting om at selskapets lån til kommunalbanken kan innløses / overtas av eierne innen I bystyresak 92/14 ble det vedtatt at Sarpsborg kommune stiller med 4 millioner kroner til selskapet. Østfold Fylkeskommune fattet tilsvarende vedtak. Eierne var i de samme politiske sakene tydelig på at selskapet ikke uten videre kan forvente at kommunen og fylkeskommunen overtar selskapets gjeldsforpliktelser i kommunalbanken. Det er på nyåret 2015 startet et arbeid for å se på hvordan denne situasjonen kan løses. Nøkkeltall: (konsern) Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) - 5,0-3,0 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,2 0,3 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Geir Endregard

35 SIDE 35 AV 70 Styrets leder: Styremedlemmer: Stein Øyvind Lier Hansen Bente Hedum, Egil Frode Olsen, Bente Frederikke Stensrød, Kirsti Sjanette Skaug, Per Arthur Sørlie Eierstrategi: Inspiria er et viktig verktøy for å nå sentrale samfunnsmål for Sarpsborg kommune, særlig innen områdene verdiskaping og levekår. Senteret skal stimulere unges interesse for realfag og utdanning. Det er også et positivt bidrag til Sarpsborgs omdømme og attraktivitet. Kommunens formål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter. Kommunen skal vurdere sin eierstrategi innen utgangen av 2015.

36 SIDE 36 AV 70 Skjebergkilens Marina AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1973 Sarpsborg kommunes eierandel: 100 % Selskapets formål: Selskapets formål er å bygge småbåthavn i Skjeberg og forestå driften av denne, samt å bygge og leie ut, eller drive for egen regning, serviceanlegg i tilknytning til småbåthavnen, slik som verksted og salgslokale for småbåter, bensinstasjon, kafeteria, camping- og caravananlegg, parkeringsplass og hva dermed står i forbindelse. Generelt om selskapets virksomhet: Selskapet ble etablert av kommuner som ønsket å sikre tilgang på båtplasser for sine innbyggere. Ut fra eierandelene blir et forholdsmessig antall båtplasser reservert innbyggere i de aktuelle kommunene. Etter at fire kommuner ble slått sammen i 1992, ble storkommunen Sarpsborg den klart dominerende aksjonæren. Skjebergkilens Marina AS har de siste årene hatt stabile, positive resultater og det de siste

37 SIDE 37 AV 70 årene utbetalt utbytte til eierne. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 21,0 28,9 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,5 1,3 Foreslått utbytte (tusen kr) Selskapsledelse: Daglig leder: Olav Eriksen Styreleder: Einar Evensen Nestleder: Linda Iren Karlsen Duffy Styremedlemmer: Inger Mari Kaatorp Homstvedt, Stein Erik Westlie, Erik Unaas Eierstrategi: Sarpsborg kommune kjøpte i 2014 Eidsberg og Rakkestads aksjer i selskapet (bystyresak 71/14) og er nå eneeier av selskapet. Hensikten med å eie Skjebergkilens Marina har vært å sikre befolkningen tilgang på båtplasser og dermed sjøliv. Formålet må nå i større grad sies å være å ha råderett over en viktig del av kystsonen i Sarpsborg. Hovedformålet er således samfunnsmessig. Det er samtidig stilt krav om utbytte fra selskapet, slik at kommunen også kan sies å ha et finansielt formål. Det ble i 2012 utført eierskapskontroll for selskapet. I rapporten gis det en anbefaling om at selskapets vedtekter revideres og oppdateres. Ny vedtekter blir lagt fram på generalforsamling 2015 for vedtak. Kommunen skal vurdere sin eierstrategi innen utgangen av 2015.

38 SIDE 38 AV 70 Østfold Energi AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1998 Sarpsborg kommunes eierandel:14,29 % Øvrige eiere: Østfold fylkeskommune 50 %, Moss kommune 7,14%, Halden kommune 7,14%, Askim kommune 4,29%, Fredrikstad kommune 4,29% Eidsberg kommune 2,86%, Våler kommune 1,43%, Spydeberg kommune 1,43%; Skiptvet kommune 1,43%, Rømskog kommune 1,43%, Marker kommune 1,43%, Hobøl kommune 1,43%; Aremark kommune 1,43% Selskapets formål: Selskapets formål er å forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygging, eie og drift av anlegg i den forbindelse. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt over. Generelt om selskapets virksomhet: Østfold Energi er en energiprodusent innenfor forretningsområdene vann, vind og varme. Selskapet arbeider systematisk med å utvikle prosjekter innenfor fornybar energi i Norge.

39 SIDE 39 AV 70 Vannkraftproduksjonen foregår ved egne og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold. Selskapet er også medeier i to vindparker på Vestlandet og eier fem varmesentraler i Østfold. Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner. Det er 74 ansatte i selskapet, og hovedkontoret ligger i Sarpsborg. Lave kraftpriser gjør at det kan bli mindre utbytte i årene fremover. Den økonomiske krisen i Europa har gjort levekårene vanskeligere for energibransjen, og også Østfold Energi AS er avhengig av internasjonale konjunkturer. Situasjonen med lave kraftpriser kan vare frem mot Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 50,2 42,9 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 2,5 2,5 Foreslått utbytte (tusen kr) Selskapsledelse: Daglig leder: Oddmund Kroken Styreleder: Arne Øren Styremedlemmer: Jan Olaf Engsmyr, Heine Johannes Linga, Jan Bastøe, Jan Erik Arntzen, Heidi Wisur Hansen, Sissel Rundblad, Ane Sofie Tømmerås, Trond Brynhildsen, John-Arvid Dokken, Maren Johanne Hersleth Holsen, Toralf Egil Hvidsten, Marthe Lie, Liv Ingeborg Leirstein Eierstrategi: Motivasjonen for å eie Østfold Energi er flersidig. Det har åpenbart vært en finansiell interesse i å eie Østfold Energi. I 2014 ble imidlertid eierstrategiens utbytteforventninger endret, slik at det fra 2015 er innført en verdibasert utbytteforventning etter en nærmere definert modell. Det er også en samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet ved at selskapet gjennom sin virksomhet forvalter norske naturressurser som vann, vind og bioenergi. Selskapet har tradisjon for en aktiv dialog med eierne om strategiske valg.

40 SIDE 40 AV 70 Østfoldforskning AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2006 Sarpsborg kommunes eierandel: 3,64 % Øvrige eiere: Østfold fylkeskommune 36.36%, Østfold Energi AS 18.18%, Fredrikstad Kommune 18.18%, Indre Østfold Utviklingsfond 9.09%, Stø-Ansatte ANS 9.09% og Cowi AS 5.45% Selskapets formål: Selskapets formål er å utvikle ny kunnskap for et mer innovativt og bærekraftig samfunn og tilrettelegge og organisere FoU virksomhet innenfor sin kjernevirksomhet regionalt og nasjonalt. Selskapet skal ikke ha erverv til formål og et eventuelt overskudd av driften skal beholdes uavkortet i selskapet for å styrke driftsgrunnlaget og øke kompetansen blant de ansatte til beste for selskapets formål. Eventuelle overskytende midler utover innskudd aksjekapital skal ved en eventuell avvikling bare kunne gå til finansiering av forskningsinstitusjoner som driver tilsvarende virksomhet. Generelt om selskapets virksomhet: Østfoldforskning AS er et regionalt forankret forskningsselskap som arbeider med anvendt forskning og utvikling innenfor fem forskningsområder: Bygg, energibruk og tjenesteproduksjon Energi og avfallsressurser Optimal emballering og næringsmidler Innovasjon i industrielle virksomheter Forretningsutvikling i opplevelsesbaserte næringer Østfoldforskning ble etablert for å bidra til og styrke forskningsvirksomheten i Østfold. Selskapet gjennomfører prosjekter som både skal bidra til å styrke lønnsomheten og effektiviteten i bedrifter i Østfold, og til forskerutdanning i regionen. I løpet av 20 år er det via Østfoldforskning hentet inn mer enn 350 mill kroner i forskningsbevilgninger til Østfold, hvorav ca. 120 millioner omfattet prosjekter som kom Østfoldvirksomheter til gode. Østfoldforskning holder til på Værste-området i Fredrikstad i nær tilknytning til Høgskolen i Østfold og COWI.

41 SIDE 41 AV 70 Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 15,5 11,2 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,1 1,1 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Trond Edvardsen Styreleder: Frode Kværneng Styremedlemmer: Arne Øren, Synnøve Rambæk, Carl Morten Gjeldens, Odd Jarle Skjelhaugen, Tommy Fredriksen, Camilla Sørensen Eidsvold, Anne Ragnhild Rønning Eierstrategi: Kommunen ønsker å bidra til utvikle næringslivets aktivitet innenfor forskning- og utvikling. Østfoldforskning AS ses som en bidragsyter i denne sammenheng. Målet med eierskapet er følgelig samfunnsmessig.

42 SIDE 42 AV 70 Rekom AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1998 Sarpsborg kommunes eierandel: 1,2 % Selskapets formål: Selskapets formål er å redusere miljøproblemer og kostnader knyttet til avfallshåndtering, ved å bidra til økt innsamling og omsetning av gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Drive forretningsmessig omsetning av avfallsfraksjoner som innsamles for gjenvinning, og virksomhet forbundet med dette, ved å hente sitt utbytte som megler for alle interesserte leverandører av avfallsfraksjoner, ved kjøp av gjenvinningstjenester, ved kjøp av transporttjenester med videre. Forhandle for å oppnå gunstige betingelser for omsetning av avfallsfraksjonene. Generelt om selskapets virksomhet: Rekom ble stiftet i Bak opprettelsen stod 20 kommunale og interkommunale avfallsselskaper, samt Kommunenes Sentralforbund. Tallet på aksjonærer har økt gjennom flere emisjoner, og selskapet er nå eid av 58 kommuner og interkommunale selskaper. Selskapet ble etablert for å styrke det offentlige renovasjons-norges tyngde i forhandlinger med profesjonelle innkjøpsorgan. Hensikten var å megle frem større avtaler på vegne av flere kommuner og interkommunale selskaper. Rekom er i dag en uavhengig aktør i avfallsbransjen hvor oppgaven er å opptre som megler og trader for leverandører og kjøpere av produkter innen avfall og gjenvinningsmaterialer. I tillegg skal Rekom skape verdier for sine samarbeidspartnere i markedet for råvare- og energigjenvinning. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 36,5 28,5 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,6 1,4 Foreslått utbytte (tusen kr)

43 SIDE 43 AV 70 Selskapsledelse: Daglig leder: Synnøve Bjørke Styreleder: Torbjørn Evjen Styremedlemmer: Laila Mjanger, Kjell Øyvind Pedersen, Toril Haltbrekken Forsmo, Harald Henne, Jan-Egil Korseberg Eierstrategi: Med begrunnelse i at det ikke er strategisk viktig for kommunen å ha et eierskap i Rekom AS besluttet Sarpsborg bystyre i sak 91/14 å selge sine aksjer i selskapet. Beslutningen om salg av aksjene er meddelt selskapet for behandling der og avklaring av forkjøpsrett for øvrige aksjonærer.

44 SIDE 44 AV 70 Greåkerveien 85 AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1995 Sarpsborg kommunes eierandel: 100 % Selskapets formål: Selskapets formål er eiendomsutvikling, kjøp og salg av fast eiendom, utleie av fast eiendom og annen virksomhet med beslektet formål. Generelt om selskapets virksomhet: Kommunens overtakelse eiendommen Greåkerveien 85 ble gjennomført ved kjøp av selskapet i Formålet med overtagelsen var å bidra til en utvikling av området i henhold til kommuneplanens arealdel. Eiendommen er i dag i et industriområde, men er i planbestemmelsene ønsket transformert til boliger. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 89,3 85,1 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 0,4 0,7 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Tommy Kruse Styreleder: Anne-Karine Frigaard Styremedlem: Nils-Aage Pedersen

45 SIDE 45 AV 70 Eierstrategi: For å bidra til en transformasjon til boligformål ønsket Sarpsborg kommune å sikre seg eierskapet av eiendommen. Av vedtaket i plan- og økonomiutvalget fremgår det at det er kommunens intensjon å videreselge eiendommen med gevinst på et senere tidspunkt. Det fremgår imidlertid at det hefter usikkerhet ved om dette lar seg gjøre og at det i denne sammenheng er kommunens mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på en positiv måte som var avgjørende for ervervet. Kommunens mål for eierskapet med Greåkerveien 85 AS defineres derfor som samfunnsmessig. Kommunen bør vurdere sin eierstrategi i løpet av 2015.

46 SIDE 46 AV 70 Borg Havn IKS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2000 Sarpsborg kommunes eierandel: 50 % Øvrige eiere: Fredrikstad kommune 50 % Selskapets formål: Selskapet har som formål å samordne den kommunale havnevirksomheten i Nedre Glommaregionen. Dette innbefatter også at Borg Havn IKS, på vegne av eierkommunene, skal ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som kommunene er pålagt gjennom Lov om havner og farvann. Generelt om selskapets virksomhet: Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Den offentlige havnevirksomheten er konsentrert rundt to anlegg, Øra i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg. Samlet er Borg Havn den største havnen i volum mellom

47 SIDE 47 AV 70 Oslo og Uddevalla. Havnevirksomhet er bred med alt fra rene industriskipninger over private kaianlegg til kjemikalietransport. Containertrafikk utgjør ca. 45 prosent av den totale trafikken og har de siste årene økt. Av den total godsmengde går ca. 90 prosent til det regionale næringsliv. All containertrafikk er lokalisert til Fredrikstad. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 57,9 59,0 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 0,6 1,6 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Tore Lundestad Styreleder: Egil Martin Ullebø Styremedlemmer: Siri Martinsen, Jan Olaf Engsmyr, Eva Kristin Andersen, Ole Haabeth, Tone Anette Damsleth, Wenche Marie Sethne-Andersen Eierstrategi: Selskapet ivaretar kommunens oppgaver etter lov om havner og farvann. Selskapet samordner den kommunale havnevirksomheten i Nedre Glomma-regionen og har en målsetting at de felles havneressursene til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havne- og transporttilbud. Målet med eierskapet er samfunnsmessig.

48 SIDE 48 AV 70 Nedre Glomma bompengeselskap AS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 1991 Sarpsborg kommunes eierandel: 24 % Øvrige eiere: Østfold fylkeskommune 50 %, Fredrikstad kommune 24 %, Hvaler kommune 2 % Selskapets formål: Delfinansiere de vedtatte planer for Bypakke Nedre Glomma. Generelt om selskapets virksomhet: Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Regnskapsmessig resultat (tusen kr) 0 0 Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 0,6 0,6 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,31 0,98 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Knut Reed Styreleder: Ole Habeth Styremedlemmer: Jon-Ivar Nygård, Linda Marie Engsmyr, Elisabeth Dahle Eierstrategi: Selskapet skal betjene bompengeordningen for Bypakke Nedre Glomma.

49 SIDE 49 AV 70 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2002 Sarpsborg kommunes eierandel: 11,6 % Øvrige eiere: 16 andre Østfoldkommuner Selskapets formål: Østfold interkommunale arkivselskap IKS har som formål å Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet. Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.

50 SIDE 50 AV 70 Generelt om selskapets virksomhet: IKA Østfold er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. Selskapet har 17 deleiere. Selskapets finansieres ved årlig eiertilskudd basert på folketallet. Dette eiertilskuddet er med på å dekke daglig drift av selskapet og arkivfaglige tjenester til eierne. Siden oppstarten av selskapet i 2002 har det vært et mål å få etablert et arkivdepot i Østfold. Da det kom nye og strengere regler for oppbevaring av eldre arkiver, var det mest økonomisk gunstig å få til et felles arkivdepot i Østfold. Dette er nå realisert i et nybygg som oppfyller alle kravene som lovverket stiller.27. november 2014 åpnet det interkommunale arkivet offisielt. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Regnskapsmessig resultat (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 60,0 58,7 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 10,0 7,3 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Lene Kari Bjerketvedt Styreleder: Hans Sigmund Vister Styremedlemmer: Nils Arild Nordlie, Else-Gunn Gustafsson, Wibekke Skjødt Danielsen,Trine Lise Gressum Eierstrategi: Selskapet utfører deler av kommunens lovpålagte oppgaver etter arkivlovgivningen og utfører øvrige arkivfaglige tjenester. Kommunens mål for eierskapet defineres derfor som samfunnsmessig.

51 SIDE 51 AV 70 Østfold kommunerevisjon IKS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2005 Sarpsborg kommunes eierandel: 25 % Øvrige eiere: Fredrikstad Kommune 35 %,Halden Kommune 14 %, Moss Kommune 14 %,Rygge Kommune 7% Råde Kommune 3%, Hvaler Kommune 2 %. Selskapets formål: Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre oppdragsgivere. Generelt om selskapets virksomhet: Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg kommune. De reviderer også andre kommunale foretak og bedrifter. Oppdragsgivere er kontrollutvalgene i de syv kommunene som videre rapporterer til sitt kommunestyre. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Regnskapsmessig resultat (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) -11,8-11,0 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 2,4 2,0 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0

52 SIDE 52 AV 70 Selskapsledelse: Daglig leder: Einar Thorolf Gundersen Styrets leder: Anne Gro Pedersen Nestleder: Ove Henry Virik Jørgensen Styremedlemmer: Rune Fredriksen, Sissel Rundblad, Madeleine Ingrid Strandin,Irma Moen Eriksen Eierstrategi: Selskapet utfører lovpålagte revisjonsoppgaver for kommunen. Kommunens mål for eierskapet defineres som samfunnsmessig.

53 SIDE 53 AV 70 Driftsassistansen i Østfold IKS Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2004 Sarpsborg kommunes eierandel: 12,52 % Selskapets formål: Å påta seg de arbeidsoppgaver kommunene og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Driftsassistansen i Østfold kan delta på eiersiden i aksjeselskaper og andre selskaper, når dette ligger innenfor de grenser kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/forretningsdrift. Generelt om selskapets virksomhet: Driftsassistansen i Østfold er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av 17 kommuner i Østfold. Selskapets hovedoppgave er å bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innen vann- og avløpsfagfeltet. Formålet med driftsassistansen er å bidra til bedre og mer stabil drift av avløpsanleggene. Dette skal blant annet skje gjennom rådgivning og teknisk assistanse. Problemkartlegging med vurdering, anbefaling av løsninger på ulike driftsproblemer og optimaliseringstiltak er viktige arbeidsfelt. En annen viktig funksjon er formidling av faglig informasjon og erfaringer mellom kommunene angående tekniske løsninger og utstyr. Driftsassistansen fungerer også som en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring av nye krav fra myndighetene. Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, skal driftsassistansen bidra til bedre beslutningsgrunnlag for kommunene og statlige myndigheter. Kort sagt skal driftsassistansen fungere som et felles kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Det ble i 2013 utført eierskapskontroll for selskapet. I rapporten ble det gitt en anbefaling om at representantskapet bør vurdere selskapets formålsparagraf slik at eieres formål og ambisjoner med selskapet kommer klart til uttrykk. Representantskapsmøte nedsatte en gruppe for å arbeide med selskapsavtale, styreinstruks, instruks for valgkomite, styrehonorar og revisor. Nøkkeltall:

54 SIDE 54 AV 70 Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 44,9 47,6 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,7 1,8 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0 Selskapsledelse: Daglig leder: Tor Gunnar Jantsch Styrets leder: Oddvar Alf Kristoffersen Styremedlemmer: Henriette Cecilie Wisur-Olsen, Amund Willum Rakkestad, Frøydis Irene Kristiansen, Ronny Gangnes, Lindy Merete Hansen, Raymond Jørgensen Eierstrategi: Selskapet utfører oppgaver og rådgivningstjenester for kommunen innenfor vann- og avløpsfagfeltet.

55 SIDE 55 AV 70 Sarpsborg Frivillighetssentral KF Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2005 Sarpsborg kommunes eierandel: 100% Selskapets formål: Å skape forutsetninger for at frivillige og brukere i større grad kan hjelpe, og få hjelp av hverandre, for på den måten å bidra til at hverdagen blir mer positiv, meningsfylt og lettere for flere. Generelt om selskapets virksomhet: Frivilligsentralen er en møteplass for frivillighet. De skal kople frivillige og de som vil ha kontakt med frivillige, samt samordne det frivillige arbeidet. Frivillige ved sentralen utfører mange forskjellige oppgaver i ulike aktivitetsgrupper innen kultur, fysisk aktivitet og sosiale treff. Det drives dataopplæring for seniorer, leseombud, utlevering av strøsand til hjemmeboende eldre, kvinnenettverk for innvandrere, besøk i hjemmet, følge til lege m.m. Frivilligsentralen skaper sosiale møteplasser og er av stor betydning for å forebygge ensomhet og isolasjon. De er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Selskapsledelse: Daglig leder: Liv Gunhild Strømnes Styreleder: Jan Otto Strøm Nestleder: Elsie A. Brenne Styremedlemmer: Gøril Eilertsen, Hege Kristin Tønnesen, Roger Normann Woltersvik Eierstrategi: Selskapet er et redskap for å nå mål i «Plattform for frivillighet » (vedtatt i bystyret 31. jan 2013). Kommunens mål for eierskapet defineres som samfunnsmessig.

56 SIDE 56 AV 70 KLP gjensidig selskap Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår:1949 Selskapets formål: Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. Generelt om selskapets virksomhet: KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner. KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere. KLP-konsernet har over 800 ansatte. Nøkkeltall: Driftsinntekter (tusen kr) Driftsresultat (tusen kr) Årets resultat etter skatt (tusen kr) Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) (%) 4,1 4,1 Likviditetsgrad (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 7,0 6,0 Foreslått utbytte (tusen kr) 0 0

57 SIDE 57 AV 70 Selskapsledelse: Daglig leder: Styrets leder: Sverre Thornes Liv Kari Eskeland Nestleder: Egil Johansen Styremedlemmer: Anita Krohn Traaseth, Freddy Larsen, Helge Jan Gulbrandsen, Marit Torgersen, Susanne Torp-Hansen; Tom Tvedt Eierstrategi: Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgave i forhold til offentlig tjenestepensjon. Sarpsborg kommune har kollektive pensjonsforsikringer for de ansatte i KLP og vårt eierskap i KLP følger av dette. Etter at DnB og Storebrand har meddelt at de ikke lenger tilbyr offentlig tjenestepensjon til kommuner og fylkeskommuner og avvikler sine nåværende kundeforhold, er KLP eneste leverandør av offentlig tjenestepensjon. Alternativet til KLP vil være å etablere egen pensjonskasse eventuelt i samarbeid med andre kommuner. Formålet med eierskapet i KLP er samfunnsmessig.

58 SIDE 58 AV 70 Guldkorn SA Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2013 Sarpsborg kommunes eierandel: 1 andel Selskapets formål: Foretaket skal være en møteplass og koordinator for bedrifter i hele mat- og drikkenæringen i Østfold - fra råvareprodusenter via næringsmiddelindustri til hotell, restauranter og forskning, samt profilere Østfold som Norges sterkeste region på mat og drikke. Generelt om selskapets virksomhet: Guldkorn skal profilere Østfold som Norges sterkeste region på mat og drikke gjennom å bevisst- og synliggjøre Østfoldprodukter i eget nettverk og videre til forbruker. Det skal være en møteplass for utvikling, samordning, kompetanseheving, markedsføring, opplevelser og matkunnskap. Guldkorn skal være en interesseorganisasjon og organiseres som et nonprofit samvirkeselskap hvor eventuelt fremtidig utbytte pløyes tilbake for å drifte selskapet. Som nettverk for mat- og drikkeprodusenter i fylket vil Guldkorn bl.a. samle primærprodusenter og opplevelsesnæringer for å øke samarbeidet mellom produsenter og forbrukere. I august 2014 ble det blant annet avholdt et dialogmøte for å rette fokus på Østfolds matmangfold. I 2015 er det etablert et tettere samarbeid mellom kommunen og landbruksnæringen for å fremme lokal matproduksjon. Eierstrategi: Sarpsborg kommunes hensikt med å ha en eierandel i foretaket er å støtte opp under synliggjøring og bevisstgjøring av Østfolds matmangfold. Eierskapet er av samfunnsmessig karakter.

59 SIDE 59 AV 70 Ørebekk SA Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2008 Sarpsborg kommunes eierandel: 4 av 122 andeler Øvrige eiere: diverse hytteeiere på Ørebekk/Revebukta Selskapets formål: Anlegge, drifte og administrere infrastruktur, herunder vann, avløpsanlegg og andre felles behov for f eks vei for andelseierne samt ivareta deres interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette. Selskapets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak. Dette omfatter alle installasjoner frem til hver enkelt andelseiers hyttevegg. Lokal infrastruktur på den enkelte hytte, herunder stikkledninger m/koplinger, varmekabler, minipumpestasjoner og lignende tiltak, omfattes derfor ikke av selskapets drifts- og vedlikeholdsansvar. Generelt om selskapets virksomhet: Selskapet er et samvirkeforetak som har anlagt vann og avløpsanlegg på hytteområdet Ørebekk og Revebukta og som står for drift og vedlikehold av anlegget. Eierstrategi: Samvirkeforetaket ivaretar anlagte vann- og avløpsanlegg i området Ørebekk og Revebukta hvor kommunen har eiendommer. Formålet med eierskapet er av samfunnsmessig karakter.

60 SIDE 60 AV 70 Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning Sarpsborg kommune har siden 2001 vært deltagende kommune i interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Østfold.( IUA Østfold). IUA Østfold er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Sarpsborg kommunes tilslutning til samarbeidet ble vedtatt i Sarpsborg bystyre Kommunene har i følge forurensningsloven 43 plikt til å sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunen. Videre har kommunene plikt til å samarbeide regionalt om beredskap mot akutt forurensning. Slikt samarbeid kalles Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Utvalgene er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. IUA utfører de beredskapsmessige plikter for 18 deltakerkommuner i Østfold. Sekretariatet ligger hos Fredrikstad brann- og redningskorps. Til drift av samarbeidet betaler hver deltakerkommune et driftstilskudd som fastsettes hvert år av representantskapet. Representantskapet leder er Tore Nilsen (Sarpsborg kommune) og nestleder er Jan R.

61 SIDE 61 AV 70 Aspheim ( Hvaler kommune). Eierstrategi: IUA Østfold ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter forurensingsloven 43 og 47. Kommunens formål med deltakelsen er av samfunnsmessig karakter.

62 SIDE 62 AV 70 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Østfold kontrollutvalgssekreteriat er et interkommunalt samarbeid (etter kommunelovens 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge, Råde og Hvaler. Sekretariatets oppgaver er å: saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene følge opp kontrollutvalgenes vedtak videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene Eierstrategi: Selskapet ivaretar kommunens sekretariatsfunksjonsoppgaver overfor kontrollutvalget. Formålet med deltakelsen er av samfunnsmessig karakter.

63 SIDE 63 AV 70 Sarpsborg kommunes finansportefølje Sarpsborg kommune har finansielle plasseringer som forvaltes etter eget Finansreglement. For finansporteføljen rapporteres det hvert tertial til bystyret samt at det ved årets utgang legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Selskaper som utgår fra porteføljen Borg Innovasjon AS. Kommunen er eier av 2 aksjer. Selskapet besluttet en styrt avvikling i 2013, men måtte kort tid etter melde oppbud. Konkursbehandlingen er ikke avsluttet ennå.

64 SIDE 64 AV 70 Vedlegg Selskaps og samarbeidsformer for kommunal sektor Aksjeselskap (AS) Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1977 nr. 44. Det viktigste særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne (aksjeeierne) ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et motstykke til ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue. Selskapets midler disponeres av selskapets styre og daglig leder. Ønsker kommunen som eier å ta ut midler, må dette skje etter aksjelovens regler om utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne kan bare foretas etter forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen. Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være deltakere (aksjeeier) i et aksjeselskap. Denne selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Aksjekapitalen i et aksjeselskap må være på minimum kr ,. Aksjeselskapets øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er eiernes organ i selskapet. Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det

65 SIDE 65 AV 70 styret som ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt. Eiermyndigheten i denne typen selskap er formalisert slik at myndigheten må utøves gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke skal intervenere uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan eierne gjennom generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Aksjonæravtaler benyttes ofte for å detaljere forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan regulere ulike eierspørsmål så som stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og forkjøpsrett. En aksjonær har ulike rettigheter i et selskap beroende på hvor stor andel av selskapet vedkommende eier. For kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset kommunens formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske målsetninger for sitt eierskap bør kommunen ha kontroll med selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. Dersom kommunen ønsker maksimal frihet over selskapet bør kommunen eie selskapet fullt ut. Kommunalt foretak (KF) Kommunelovens kapittel 11 gir regler om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med kommunal bedrift etter kommunelovens 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke noe eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår. Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets saker. Reglene om kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig

66 SIDE 66 AV 70 organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Det er kommunestyret selv som velger styremedlemmene, jfr. kommunelovens 65 nr. 3. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret gjelder ikke bare den forretningsmessige siden av virksomheten, men generelt forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket. Det er styret og daglig leder som opptrer utad på kommunens vegne. Det kommunale foretaket er en del av kommunen og er som sådan underlagt kommunestyret. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal drive. Kommunestyret fastsetter derved den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av budsjettet. Etter kommunelovens 69 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelse som fastsetter at nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for å være bindende for kommunen. Kommunens styrings- og kontrollmuligheter er flere og mer omfattende i kommunalt foretak enn i selvstendige selskaper. Daglig leder i KF-ene ansettes normalt av styret. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold til styret som igjen er underlagt kommunestyret. Rådmannen har ingen instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets styre, men kan be om utsatt iverksettelse av vedtak/beslutninger slik at sakene kan forelegges kommunestyret. Interkommunalt selskap (IKS) Interkommunale selskaper (IKS) er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i rettssaker og overfor forvaltningsmyndighetene. Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosentandel eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre selskapets samlede forpliktelser.

67 SIDE 67 AV 70 Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Gjennom en rekke bestemmelser legger loven om interkommunale selskaper særlige oppgaver til representantskapet. Dette gjelder fastsettingen av regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, eller vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne. I selskapsavtalen kan det dessuten fastsettes at visse saker som ellers hører innunder styrets forvaltningsmyndighet, må godkjennes av representantskapet. Samlet sett gir disse bestemmelsene deltakerkommunene større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Denne merinnflytelsen har først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for selskapets forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at styringsmulighetene utvides.

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding SIDE 2 AV 67 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK OG ADMINISTRATIV

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune Plan for Selskapskontro ll Rakkestad kommune 2017-2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. INNHOLDET I SELSKAPS KONTROLLEN 3 3. FORMÅLET MED SELSKAP SKONTROLLEN 4 4. GJENNOMFØRING OG RAP PORTERING AV

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Plan for selskapskontroll. kommune

Plan for selskapskontroll. kommune Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Plan for selskapskontroll i Asker

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer