Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende leder), Edita Schultz (medlem), Jon Harald Rømteland (medlem), Henny Heskestad (medlem), Nils Ludvig Ulstrup innkalles som vara Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid / sted: TORSDAG 16. april 2015 kl i formannskapssalen. SAKSLISTE Møtet starter med presentasjon av årsregnskapet for SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 05/15 SELSKAPSKONTROLL SPECTO AS RAPPORT SAK 06/15 ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 LINDESNES KOMMUNE (ettersendes når dokumenter er mottatt). FASTE POSTER Nytt fra revisor: Nytt fra sekretær: EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet REFERATER Spangereid, 9. april 2015 Svein Olsen Nestleder/fungerende leder Willy Gill Utvalgssekretær Inhabilitet og forfall bes meldt til Willy Gill, tlf / Kopi sendt til: Ordfører, rådmann, revisor. Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post: 1

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak 04/15 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 2

3 LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz, medlem Nils Ludvig Ulstrup, varamedlem Tone Ramsland, varamedlem Andre til stede: (hele eller deler av møtet) Fra administrasjonen: Rune Stokke, Karl Bjørnar Ballestad, Ove Torland, Karina H. Larsen Kommunerevisjonen Vest v/ Silje Djuvik Støle Agder Sekretariat v/ Willy Gill Forfall: Henny Heskestad, medlem Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. SAKSLISTE ORIENTERING v/administrasjonen: - Endrede rutiner for oppfølging av politiske vedtak - Håndhevelse av nullkonsesjon i Lindesnes kommune - Salg av tomt på Gahre industriområde - ble kjøpsopsjonen tatt i bruk? - Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser - Innkjøpsrutiner bes oversendt til kontrollutvalget (se vedlegg) SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2015 SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 FASTE POSTER Nytt fra revisor: Interimsrevisjon, status selskapskontroll Nytt fra sekretær: EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet REFERATER Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet Underskrift: Svein Olsen Nestleder/fungerende leder Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor 3

4 Møtebok Lindesnes kontrollutvalg ORIENTERING v/administrasjonen: - Endrede rutiner for oppfølging av politiske vedtak - Håndhevelse av nullkonsesjon i Lindesnes kommune - Salg av tomt på Gahre industriområde - ble kjøpsopsjonen tatt i bruk? - Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser - Innkjøpsrutiner bes oversendt til kontrollutvalget (se vedlegg) Rutiner for vedtaksoppfølging v/ Karina H. Larsen Presenterte rutiner med vekt på oppfølging av vedtak, oppfølging av restanser, ferdigmelding av saker. Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser v/ Karl Bjørnar Ballestad Kommenterte avvikene, opplyste om iverksatte tiltak, rutinene er sendt ut og økonomisjef har en koordinatorrolle/veiledningsrolle overfor enhetene som foretar innkjøp. Avvikene blir tatt lærdom av. Avtaler inngås nå for 3 5 år, protokoll føres etter samme mal bruker mal fra OFA. Innkjøpsrutiner ble kort kommentert. Rammeavtaler er inngått for mindre arbeider. Administrasjonen opplyser at man er påpasselig med å gjennomføre konkurranse om anskaffelsene som jo er hovedformålet med lovverket. FR-rapporten fremlegges for kommunestyret i Mars måned. Håndhevelse av nullkonsesjon v/ Ove Torland. Ordningen virker preventivt. Det er en upersonlig boplikt, og boplikten kan oppfylles ved utleie. Landbrukskontoret følger opp disse sakene. Det er kun et fåtall saker der det søkes om fritak for boplikt/utsatt boplikt. Systemet bygger i stor grad på egenerklæring bekreftelse på at de vil bebo eiendommen. Det er noen få tilfeller der hus ikke bebos som forutsatt. Det kan da sendes skriftlig forespørsel til eier om begrunnelse. Eventuelt kan det gis pålegg om å søke konsesjon. Det er ikke etablert gode rutiner for å følge opp dette. Man har basert seg på at naboer sier ifra. Rådmannen opplyste at de er i gang med en oppfølging av aktuelle saker fra 1989 til i dag. Dette som oppfølging av et KS vedtak i Det er et ressurskrevende arbeid Konklusjon: Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om administrasjonens oppfølging av nullkonsesjonssakene. Salg av tomt Gahre industriområde ble kjøpsopsjonen tatt i bruk? v/ Ove Torland Ja, tomten ble solgt. Kontrollutvalget takket for gode orienteringer. 4

5 Møtebok Lindesnes kontrollutvalg SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen SAK 02/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2015 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Det avholdes møter i kontrollutvalget følgende datoer i 2015: Dag/tidspunkt Saker Orienteringer Onsdag 18. februar kl. 16 Årsmelding Diverse v/ rådmannen Torsdag 16. april kl. 16 Årsregnskap 2015, Selskapskontroll Felles presentasjon av regnskapet for KU og FS Onsdag 27. mai kl. 16 Onsdag 23. september kl. 16 Budsjett 2016 November Opplæring nytt utvalg Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Bakgrunn for saken: 5

6 Møtebok Lindesnes kontrollutvalg Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. I 2015 er det kommunevalg, og det kan få betydning for antall møter til høsten. Min anbefaling er at det nå settes opp 3 møter våren 2015, ett møte i september og ett møte i november. For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på vårens møter. Forslag til vedtak: Det avholdes møter i kontrollutvalget følgende datoer i 2015: Dag/tidspunkt Saker Orienteringer Onsdag 18. februar kl. 16 Årsmelding Diverse v/ rådmannen Torsdag 16. april kl. 16 Årsregnskap 2015, Selskapskontroll Felles presentasjon av regnskapet for KU og FS Onsdag 27. mai kl. 16 Onsdag 23. september kl. 16 Budsjett 2016 November Opplæring nytt utvalg SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2014 Bakgrunn for saken: Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som er basert på fjorårets årsmelding. Foruten informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, er det fokus på gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Orienteringer fra administrasjonen er også en viktig del av kontrollutvalgets påse-ansvar og tema for disse orienteringene er medtatt i årsmeldingen. Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 6

7 Møtebok Lindesnes kontrollutvalg FASTE POSTER Nytt fra revisor. Interimrevisjon: Revisor orienterte kort om gjennomført interimrevisjon. Det har vært fokus på intern kontroll og den fungerer stort sett bra. Revisor tar noen stikkprøver og noen avvik vedrørende moms er avdekket. Det er ikke avdekket forhold som krever rapportering til kontrollutvalget i form av et nummerert brev. Nytt fra sekretær. Status selskapskontroll: Rapporten er nylig mottatt, men ikke tidsnok til at den kunne tas opp på dagens møte. EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet Jon Harald Rømteland Fare for forurensning av Tarvannet i forbindelse med E39. JHR var bekymret for drikkevannskilden Tarvannet og generelt bekymret for miljøkonsekvenser i forbindelse med E39. Han reiste spørsmålet om kontrollutvalget kan foreta seg noe i saken. Kontrollutvalget drøftet innspillet. Rådmann og teknisk sjef var også tilstede under drøftelsen og de pekte på at det er mulig å komme med innspill gjennom planprosessene i forbindelse med ny E39. Kommunen er planmyndighet og er opptatt av at det tas gode miljøhensyn. Det ble pekt på at en slik sak best kan ivaretas gjennom ordinære politiske kanaler, og at det i utgangspunktet ikke er en sak for kontrollutvalget. Drøftelsen ble avsluttet uten at det ble trukket noen endelig konklusjon. REFERATER Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet Konklusjon: Referatet ble tatt til etterretning. 7

8 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak 05/15 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 05/15 SELSKAPSKONTROLL SPECTO AS - RAPPORT Vedlegg: Rapport fra selskapskontroll Specto AS februar 2015 Bakgrunn for saken: Fakta i denne utredningen bygger i det vesentligste på informasjon i rapportens sammendrag. Kontrollutvalget har bestilt denne rapporten med bakgrunn i vedtatt plan for selskapskontroll. Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget. Formål. Hovedformålet med selskapskontrollen har vært å vurdere eiers oppfølging av eierskapet i Specto AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiers formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift. Problemstillinger. Selskapskontrollen har tatt sikte på å besvare følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 2. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 3. Utøves kommunenes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Funn. Det anbefales fra KS å sikre obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte knyttet til eierstyring. Kommunen gir tilbud om politikeropplæring. Revisjonen har ikke kunnet gjøre seg opp noen formening om opplæringens innhold som gjennomføres i dag, men presiserer nødvendigheten av opplæring for å sikre bevisstgjøring av eier og eierrepresentant. Etter revisors vurdering har Lindesnes kommune etablert rutiner for å følge opp og evaluere sine eierinteresser i selskapet gjennom vedtatt eierskapsmelding. Eiers oppfølging blir etter revisors vurdering ikke foretatt slik meldingen legger opp til. Fullmakter til representant i generalforsamlingen, forankring av votering i formannskapet samt orienteringer i kommunestyret er ikke en rutine som blir gjennomført i praksis. Revisor påpeker imidlertid at den rutinen som eierskapsmeldingen legger opp til, er et redskap som kan sikre god eierstyring og en gjensidig kommunikasjon mellom eierrepresentant og eier. 8

9 KS og kommunens egen eierskapsmelding anbefaler bruk av valgkomité for styreutnevnelse og at dette forankres i selskapets vedtekter. Dette foreligger ikke per i dag. Anbefalinger. På bakgrunn av sine funn kommer revisor med følgende anbefalinger til Lindesnes kommune som eier: 1. Oppfølging av selskapet blir gjennomført slik som angitt i eierskapsmeldingen. 2. Eier vedtar nødvendige fullmakter til eierrepresentant. 3. Vurdere om dagens opplæring er i henhold til anbefalte normer for obligatorisk opplæring om eierstyring fra KS 4. Valgkomité vurderes etablert og forankret i selskapets vedtekter. Enkelte av funnene er knyttet til styret og revisor anbefaler at eiers representant i generalforsamlingen følger opp disse. Revisor konkluderer med at kommunens eierinteresser i all hovedsak utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lover og etablerte normer for god selskapsledelse, med nevner likevel følgende forhold som vil kunne påvirke god selskapsledelse: 1. KS anbefaler at styremedlemmer i kommunalt eide selskap registrerer sine verv i styrevervregisteret (pkt. 3.5). Dette er pr. d.d. ikke foretatt. 2. Kommunelovens 80, 3. ledd har krav om varsling av kontrollutvalgene ved innkalling til møter i generalforsamlingen (pkt ). Dette blir pr. d.d. ikke foretatt. 3. Eierskapsmeldingen har krav til evaluering av styrets kompetanse. Dette blir pr. i dag ikke dokumentert (pkt. 3.5). 4. Eierskapsmeldingen anbefaler styreopplæring i regi av kommunen eller selskapet selv. Opplæring er ikke gjennomført overfor eller i styret (pkt. 3.4). Vurderinger: Hovedhensikten med gjennomføring av selskapskontroll er å gi grunnlag for forbedring. Noen av anbefalingene gjelder for kommunen som eier, mens andre anbefalinger gjelder for selskapet. Rapporten er sendt på høring til kommunen som eier og til selskapet. Formannskapet og selskapets styre har avgitt høringsuttalelser. Disse er medtatt i rapporten. Revisor vil være tilstede i møtet for å presentere rapporten. Kommunestyret følger opp rapporten slik det anses hensiktsmessig. Forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 2. Kommunestyret vil ta med seg rapportens anbefalinger i det videre arbeid med eieroppfølging av selskapet. 9

10 3. Eiers representant i generalforsamlingen bes følge opp anbefalingene som er knyttet til styret. 4. Kontrollutvalget gis tilbakemelding om gjennomførte tiltak, både fra eiers side og fra selskapets side. 10

11 KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Deltakende kommuner: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral Agder Sekretariat Boks Kvinesdal Dato: Vår ref: / S Selskapskontroll i Specto AS. Vedlagt følger rapport etter gjennomført selskapskontroll, jfr. vedtak i Lindesnes kontrollutvalg 22. januar 2013 sak 04/13. Med vennlig hilsen (Sign.) Irene Loka Revisjonssjef Kopi: Daglig leder Bent Rune Skeibrok Styreleder Oddleiv Skagestad Hovedkontor Avdelingskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Kirkegaten 50 Postboks 353 Store Elvegate 1 A 4400 Flekkefjord 4577 Lyngdal 4514 Mandal Telefon (33/34/35) Telefon / 92 Telefon / 48 Telefaks Telefaks Telefaks E-post: Organisasjonsnummer: MVA 11

12 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Selskapskontroll av Specto AS Lindesnes kommune Februar

13 SAMMENDRAG Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret i Lindesnes. I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere eiers oppfølgning av eierskapet i Specto AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget. Metode Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen bygger på informasjon fra eier, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eier er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiers formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift. Problemstillinger Selskapskontrollen har tatt sikte på å besvare følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 2. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 3. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Vi vil nedenfor besvare problemstillingene i våre funn. Funn og konklusjoner Nedenfor gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen. Det anbefales fra KS å sikre obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte knyttet til eierstyring. Kommunen gir tilbud om politikeropplæring. Vi har ikke kunnet gjøre oss opp noen formening om opplæringens innhold som gjennomføres i dag, men vi vil presisere nødvendigheten av opplæring for å sikre bevisstgjøring av eier og eierrepresentant. Etter vår vurdering har Lindesnes kommune ved å utarbeide og vedta eierskapsmelding, etablert rutiner for å følge opp og evaluere sine eierinteresser i selskapet. Eiers oppfølging blir etter vår vurdering ikke foretatt slik meldingen har lagt opp til. Fullmakter til representant i generalforsamlingen, forankring av votering i formannskapet samt orienteringer i kommunestyret er ikke en rutine som blir gjennomført i praksis. Vi ser imidlertid at den rutinen som eierskapsmeldingen legger opp til, er et redskap som kan sikre god eierstyring og en gjensidig kommunikasjon mellom eierrepresentant og eier. KS og kommunens egen eierskapsmelding anbefaler bruk av valgkomité for styreutnevnelse og at dette forankres i selskapets vedtekter. Dette foreligger ikke per i dag. Lindesnes kommune side 2 13

14 På bakgrunn av våre funn ved eierskapskontrollen vil vi gi følgende anbefalinger til Lindesnes kommune: 1. Oppfølging av selskapet blir gjennomført slik som angitt i eierskapsmeldingen. 2. Eier vedtar nødvendige fullmakter til eierrepresentant. 3. Vurdere om dagens opplæring er i henhold til anbefalte normer for obligatorisk opplæring om eierstyring fra KS. 4. Valgkomité vurderes etablert og forankret i selskapets vedtekter. Enkelte av funnene er knyttet til styret. Vi anbefaler at eiers representant i generalforsamlingen følger disse opp. Vi vil i all hovedsak konkludere med at kommunens eierinteresser utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lover og etablerte normer for god selskapsledelse, men vil likevel nevne følgende forhold som vil kunne påvirke god selskapsledelse: 1. KS anbefaler at styremedlemmer i kommunalt eide selskap registrerer sine verv i styrevervregisteret (pkt. 3.5) Dette er pr d.d. ikke foretatt. 2. Kommunelovens ledd har krav om varsling av kontrollutvalgene ved innkalling til møter i generalforsamlingen (pkt 2.1.4). Dette blir pr d.d. ikke foretatt. 3. Eierskapsmeldingen har krav til evaluering av styrets kompetanse. Dette blir pr i dag ikke dokumentert. (pkt. 3.5) 4. Eierskapsmeldingen anbefaler styreopplæring i regi av kommunen eller selskapet selv. Opplæring er ikke gjennomført overfor eller i styret. (Pkt. 3.4) Lindesnes kommune side 3 14

15 Innhold: 1. INNLEDNING Bestilling Kort om metode Kontrollkriterier FAKTABESKRIVELSE MED VURDERINGER Beskrivelse av selskapets drift og styrets ansvar EIERSTYRING MED VURDERING Vedtektene Generalforsamling og styre Eiermøter Eierskapsmelding og strategi Status på godt eierskap - KS anbefalinger KONKLUSJON OG ANBEFALINGER EIERS KOMMENTARER SELSKAPETS KOMMENTARER REVISORS KOMMENTAR TIL HØRINGSSVAR DOKUMENT- OG LITTERATURLISTE Lindesnes kommune side 4 15

16 Forord Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret i Lindesnes. Selskapskontrollen er utført etter bestilling fra kontrollutvalget i Lindesnes den 22. januar 2013 sak 04/13. Vi har avgrenset vår selskapskontroll til å gjelde perioden 2011 til september I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Specto AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Kontrollen er gjennomført av revisor Monica Nilsen. Flekkefjord, den Sign. Irene Loka revisjonssjef Lindesnes kommune side 5 16

17 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll for perioden I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiers oppfølging av eierskapet i Specto AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 1. Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 2. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 3. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Lindesnes den sak 04/ Kort om metode Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser i form av forvaltningsrevisjon. Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiers formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eier har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kontrollen. Rapporten bygger på informasjon fra eier, styret og administrasjonen, samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, 1, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eier er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eier, styret og daglig leder fremgår av dokumentliste i kap. 8. Som det fremgår av rapporten, vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon, med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 1 Nettsted hvor blant annet regnskapsinformasjon og firmaopplysninger kan innhentes Lindesnes kommune side 6 17

18 eierstyringen. Når dette allikevel presenteres, er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis. Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Vedtekter Eierskapsmelding Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. KS 19 anbefalinger for godt eierskap (versjon august 2011) Kommunestyrets vedtak september 2014 Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er vurdert tilfredsstillende, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildeomfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Vi har i vår gjennomføring avgrenset kontrollen til å gjelde perioden 2011 til september Kontrollkriterier Kontrollkriteriene er hentet fra autorative kilder. Her presenterer vi kort de kildene kriteriene er utledet fra Aksjeloven I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). I generalforsamlingen kan eier gjennom vedtekter, instrukser og andre vedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Aksjeloven bestemmer at det skal gjennomføres årlig generalforsamling innen 30. juni året etter regnskapsåret. Aksjeloven stiller krav til hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Selskapet skal ha vedtekter som oppfyller aksjelovens minstekrav til innhold ( 2-2). Aksjeselskapsformen er en fleksibel organisasjonsform. Innenfor de faste rammene loven setter, har en eier av et heleid aksjeselskap stor frihet til å definere hvordan selskapet skal fungere og hvordan kontakten mellom eier og selskapet skal være. Dette innebærer at en eier kan forskyve kompetanseforholdet mellom eier og selskapets ledelse for å sikre seg større innflytelse over selskapet, så lenge det forankres i selskapets vedtekter. Å vedtektsfeste gjennomgående politisk representasjon på generalforsamlingen, bruk av generalforsamlingens alminnelige instruksjonsmyndighet og eierstyring for øvrig gjennom selskapets vedtekter, er eierstyringsverktøy som kan benyttes for og ytterligere styrke den politiske eierstyringen av Lindesnes kommune side 7 18

19 aksjeselskap. For offentlige eiere er det likevel normalt å stille noen krav til hvordan de utøver sin eierrolle Kommunestyrets vedtak I egenskap av eier styrer kommunen aksjeselskapet gjennom generalforsamlingen. Det finnes ikke særskilte bestemmelser, verken i kommuneloven eller aksjeloven, om hvem som har kompetanse til å representere en kommune som aksjeeier på selskapets generalforsamling. Det følger derfor av kommuneloven 6, jfr. aksjeloven 5-2, at kommunestyret må utstede en særskilt fullmakt til den som skal representere kommunen på generalforsamlingen. Kommunestyret vil imidlertid kunne treffe vedtak om hvordan kommunen skal stemme i en bestemt sak. Vedtaket vil være bindene for kommunens representanter på generalforsamlingen. Etter kommuneloven 35 nr 1 kan et slikt vedtak treffes med alminnelig flertall. Dette gjelder også i saker hvor aksjeloven stiller opp krav om kvalifisert flertall på generalforsamlingen KS anbefalinger KS har utarbeidet en rekke anbefalinger for godt eierskap i kommunesektoren. Noen av anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere kommunens arbeid med eierskap. KS omtaler 19 tema med tilhørende anbefalinger: 1. Obligatorisk opplæring 2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 4. Vurderinger og valg av selskapsform 5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i selskapet 7. Sammensetning og funksjon til eierorgan 8. Gjennomføring av eiermøter 9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 10. Valgkomite for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper 11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 12. Styresammensetning i konsernmodell 13. Oppnevnelse av vararepresentanter 14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 15. Kjønnsrepresentasjon i styrene 16. Godtgjøring og registrering av styreverv 17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer 19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Lindesnes kommune side 8 19

20 2. FAKTABESKRIVELSE MED VURDERINGER 2.1 Beskrivelse av selskapets drift og styrets ansvar Informasjon medtatt nedenfor er basert på oppstartsmøte med selskapet, egenerklæring fra eier og styret, samtale med daglig leder, samt gjennomgang av åpne kilder Eierforhold og formål Utgangspunktet for selskapskontrollen er kommunestyrets hensikt og intensjon med Specto AS. Selskapet ble stiftet , den gang under navnet Lindesnes Asvo AS. Selskapet er opprettet med hjemmel i Lov om aksjeselskap. Selskapets forretningsvirksomhet er i hovedsak å tilby varig, tilrettelagt arbeid samt arbeidspraksis for arbeidssøkere med særlig behov. Selskapet har organisert sin virksomhet i Hestehaven i Lindesnes kommune. Aksjekapitalen er kr Informasjon om selskapet er per oktober 2014: Navn: Specto AS Daglig leder: Styre: Bent Rune Skeibrok Oddleiv Skagestad Leder John Njerve Nestleder Inge-Lise Hansen Vea Gudrun Bakkerud Revisor: BDO AS Eier: Lindesnes kommune 100 % Organisatoriske forhold herunder arbeidsmiljø (indre miljø) Selskapet har i tillegg til daglig leder også arbeidsleder, attføringsleder og instruktør. Selskapet har i regnskapet for 2013 opplyst at det var i gjennomsnitt ansatt 20 personer i halv stilling eller mer. Det informeres om lite sykefravær blant de ansatte, men daglig leder har ikke gjort nøyaktig beregning av sykefraværsandelen. Det informeres videre i selskapets årsberetninger at det ikke har vært ulykker blant de ansatte som er meldt arbeidstilsynet. Overholdelse av HMS-reglement er del av EQUASS 2 - godkjenningen. 2 Se Lindesnes kommune side 9 20

21 Det blir opplyst å være en god og jevnlig dialog mellom styreleder og daglig leder. Daglig leder er til stede på styremøtene. Styreleder har årlig medarbeidersamtale med daglig leder. De generelle kravene i aksjeloven som omhandler rollen til daglig leder gjelder. Det er vedtatt verdidokument og etiske retningslinjer for bedriften. Selskapets etiske retningslinjer blir opplyst å være et aktivt brukt dokument, av både de ansatte og styret. Selskapets verdier: «Respekt Inkluderende Mot Tydelighet Humor Lønnsomhet» Ytre miljø Styret opplyser i årsberetningene for 2011, 2012 og 2013 at selskapet har gode rutiner for kildesortering, samt har stort fokus på ikke å belaste det ytre miljø Styret Styret skal etter vedtektene bestå av 1-5 medlemmer. I firmaattesten fra er det registrert 4 medlemmer i styret. Det er leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Det utarbeides skriftlige protokoller fra styremøtene. Det er ikke vedtatt styreinstruks eller styreevaluering, men styret har en årsplan de påser blir dekket. Styret har vedtatt strategiplan for perioden , samt har behandlet årlige handlingsplaner. I Kommunelovens ledd heter at kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets møter i generalforsamlingen. Vi kan ikke se at denne varslingen er foretatt til kontrollutvalget Avtalemessige forhold Forhold knyttet til inngåelse av enkelte typer avtaler er vurdert. Opplistingen er ikke uttømmende. Brukere, ansatte og anlegget blir av daglig leder vurdert å være tilfredsstillende forsikret. Daglig leder har årlig gjennomgang av forsikringsavtalen. Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring. Dette har styret vurdert, men ikke funnet nødvendig ut fra risikoen i selskapet. Forskrift om offentlige anskaffelser 1-2 angir hvem som skal følge forskriften. Selskapet skal, med mindre det er unntatt, følge denne forskriften. Ledelsen har opplyst at de kjenner til regelverket og følger det. Anskaffelseskost for bygg og inventar/utstyr er i følge siste avlagte regnskap opplyst å utgjøre ca. kr 6 mill. En vurdering av anskaffelseskost opp mot krav i Lov om offentlige anskaffelser er ikke foretatt av oss. Vi har ikke gått inn på konkrete innkjøp av varer og vurdert om disse følger ovennevnte lov. En nærmere gjennomgang må i tilfelle utføres som en forvaltningsrevisjon. Det er opplyst å ikke være uavklarte ansettelsesforhold. Det er ikke vedtatt bonusordninger for ansatte i selskapet. Lindesnes kommune side 10 21

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Kristiansand Bompengeselskap

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer