MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 19/12 12/407 GODKJENNING AV PROTOKOLL 20/12 12/408 REFERATSAKER 21/12 12/427 UTARBEIDELSE AV BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR KVALSUND KOMMUNE SAMT EVENTUELT KJØP AV LEILIGHET I KVALSUNDLIA BORETTSLAG (Innstilling til kommunestyret) 22/12 12/419 FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSKAP (Innstilling til kommunestyret) 23/12 12/421 RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET (Instilling til kommunestyret) EVENUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 19/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes.

4 19/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes. Sigurd K. Beite rådmann

5 20/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/408 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med sak nr. 1 til og med sak nr. 6 tas til orientering. Referatsak nr. 7 avslås av budsjettmessige årsaker.

6 20/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Omsorg- og oppvekstutvalget Protokoll fra møte Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Nord-Norge i Forandring. 4. Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Kommunesektoren som velferdsprodusent 5. Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Kommuner og fylker som demokratiske aktører 6. AV- OG TIL LOKALT Brev av Gratis verktøykasse for alkovett i din kommune 7. Nordlændingernes forening Søknad av om kr ,- i bidrag til 150-års jubileum 13. oktober Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

7 21/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: L70 &30 Arkivsaksnr.: 12/427 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret UTARBEIDELSE AV BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR KVALSUND KOMMUNE SAMT EVENTUELT KJØP AV LEILIGHET I KVALSUNDLIA BORETTSLAG Ordførers innstilling: 1. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune. Planen må bl.a inneholde punkt(er) om bygging av kommunale boliger. 2. Planen bør ferdigstilles før budsjettbehandlingen høsten 2012 slik at kostnadene kan vurderes i forbindelse med økonomiplan Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å kjøpe leilighet nr. 9 F i Kvalsundlia borettslag, begrenset oppad til kr Kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige vurderinger som er gjort av rådmannen i forhold til kommunale utleieboliger i dag.

8 21/12 SAKSGRUNNLAG: Intern kampanje for å kartlegge eventuelle ledige leiligheter i kommunen Kunngjøring etter ledige leiligheter i avisen Finnmark Dagblad Konklusjon fra internt ledermøte i kommunen SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune har i den senere tid registrert et boligbehov hos kommunalt ansatte samt søkere på stillinger her som vi ikke er i stand til å møte. I tillegg vet vi pr. i dag ikke hvor stort behovet for bolig vil bli fra sommeren/høsten av når personalsituasjonen innen skole og barnehager er nærmere avklart. Kvalsund kommune har i de senere år redusert antallet boliger beregnet på kommunalt ansatte. I dag har vi forøvrig en del boliger som er leid ut til personer som ikke er ansatt i kommunen. For samtlige av nevnte boliger har kommunen mulighet til å si opp leieforholdet, og for en del leieforhold er oppsigelsestiden på bare 1 måned. Ledergruppen drøftet denne problemstillingen på ledermøte 12. april og hvor det bl.a. ble påpekt at det er og vil være veldig uheldig dersom kommunen mister godt kvalifisert personell på grunn av manglende boligtilbud til dem. Nye kunngjøringer etter personell, og ofte i flere runder, er også kostbart for kommunen. Ledergruppen anmodet derfor ledelsen i kommunen om å gjøre noe med denne problemstillingen med tanke på både kort- og langsiktige løsninger. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er behov for å gripe fatt i den problemstillingen som er reist, og at vi har som strategi å finne gode og riktige løsninger både på kort og lang sikt. Rådmannen vil ut fra det foreslå følgende: Det nedsettes en administrativ gruppe som får i mandat å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune Rådmannen oppnevner deltakere i gruppen og fastsetter mandat for gruppens arbeid Driftsleder i teknisk vurderer, i samråd med rådmannen, om vi bør frigjøre kommunale utleieboliger nå for å kunne bruke de til kommunalt ansatte, eller om en slik vurdering bør utsettes inntil boligpolitisk plan foreligger

9 21/12 Kvalsund kommune bør løpende vurdere å leie eventuelt kjøpe private leiligheter / leiligheter i borettslag m.m. som bli ledige dersom det vurderes som økonomisk gunstig Dersom rådmannen mener at leilighet nr. 9 F(andelsnummer 6) i Kvalsundlia borettslag med boareal på 54 m2 er et riktig kjøp for kommunen, gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøpet. Utgiften ved eventuelt kjøp av nevnte leilighet i Kvalsundlia borettslag finansieres ved opptak av lån begrenset oppad til kr ,00. Boligen har ett soverom og har generelt en bra standard, og har også egen garasje. De månedlige utgifter inklusiv kommunale avgifter, forsikringer, forretningsfører er på ca. kr ,-. Alt av fellesutgifter tilhørende leiligheten er nedbetalt. Kvalsundlia borettslag er medlem i Sikringsfondet for borettslag og som er en garantiordning dersom spesielle forhold av økonomisk karakter oppstår. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune. 2. Planen bør ferdigstilles før budsjettbehandlingen høsten 2012 slik at kostnadene kan vurderes i forbindelse med økonomiplan Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å kjøpe leilighet nr. 9 F i Kvalsundlia borettslag, begrenset oppad til kr Kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige vurderinger som er gjort av rådmannen i forhold til kommunale utleieboliger i dag. Sigurd K. Beite rådmann

10 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: U00 &01 Arkivsaksnr.: 12/419 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Utviklingsutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSK Ordfører innstilling: Innstillingen ettersendes.

11 SAKSGRUNNLAG: Nussir ASA sin søknad om oppstart av gruvedrift Sak om utslippstillatelse for Nussir ASA Reguleringsplan for planlagt gruvedrift Forslag til avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap SAKSOPPLYSNINGER: Denne sak omhandler forslag til opprettelse av en avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap, og er en følge av Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune. Forslag til avtale er en naturlig konsekvens av søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA samt reguleringsplan som behandles i kommunestyret 8. mai I forbindelse med en eventuell oppstart av gruvedrift i Kvalsund kommune vil Nussir både ha behov for og være tjent med at det etableres virksomheter og lokale bedrifter i kommunen som Nussir ASA både kan selge og kjøpe tjenester av. Dette gjelder både i investerings-/ planleggingsfasen, oppstartsfasen og selve driftsfasen. Kvalsund kommune vil gjennom denne avtalen satse bevisst på å oppnå positive ringvirkninger også for kommunen. Nussir legger til grunn en direkte sysselsettingseffekt på om lag 150 personer og en indirekte effekt på personer. Skal Kvalsund kommune oppnå mest mulig av den indirekte effekt som er antydet, forutsettes det en aktiv satsing på leverandørutvikling lokalt/regionalt. Et samarbeid mellom Nussir ASA og Kvalsund kommune gjennom opprettelsen av et felles utviklingsselskap vil være en meget viktig suksessfaktor. Et slikt selskap vil spille en sentral rolle med å tilrettelegge for nye bedrifter og lokal næringsutvikling, og som er viktig for å gjøre seg attraktiv nok for å tiltrekke seg nye bedrifter.

12 SAKSVURDERING: 1. INNLEDNING Vedlagte forslag til avtale er drøftet i møte 17.april 2012 mellom adm.dir. Øystein Rushfeldt i Nussir ASA og Kvalsund kommune. Begge parter er generelt enige om intensjonen med og hovedpunktene i avtaleforslaget. Når det gjelder hovedpunkt III finansiering pekte Nussir ASA på at dette punktet forutsettes nærmere vurdert og særlig opplegg til finansiering (årlig % vis bidrag basert på brutto omsetning). Partene var enige om at det også skal være mulig med visse mindre endringer i avtaleforslaget, forutsatt at det ikke endrer hovedintensjon og sentrale premisser i avtalen. Forslag til avtale legger primært opp til utvikling av næringsliv og industri og hvor partene skal søke å: - utvikle næringsliv og industri generelt i Kvalsund kommune, både i offentlig og privat regi, i forbindelse med Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune - øke den kommersielle utnyttelsen av mineralressurser fra gruvedriften i Nussir og Ulveryggen, ved at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter - arbeide for å fremskaffe statlige og regionale midler til Kvalsund kommune til formål i overensstemmelse med denne avtale - bidra til å fremme rekruttering av fagpersonell i tilknytning til mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - bidra til kompetansebygging i kommunen når det gjelder mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - fremme fritid - og kulturmiljø, rekruttering av fagfolk samt kompetansebygging for ungdom og andre grupper i kommunen - arbeide for at etableringen av utviklingsselskapet med dets målsetninger skal innarbeides i driftskonsesjonen som gis av sentral myndighet

13 2. ETABLERING OG LOKALISERING AV ET UTVIKLINGSSELSKAP I nevnte møte ga begge parter uttrykk for at en avtale om å opprette et felles utviklingsselskap i Kvalsund kommune er viktig, og at selskapet skal ha rollen som koordinator og pådriver for realisering av målsettingen om nyskapning og innovasjon samt utbygging av næringsliv og industri i h.h.t. denne avtalen. Det er lagt opp til at selskapets daglige ledelse med operative funksjoner skal være lokalisert til Kvalsund kommune. Selskapet etableres som et aksjeselskap og med Kvalsund kommune som hovedaksjonær. Det skal opprettes et styre for selskapet, med et flertall fra Kvalsund kommune og med øvrige styrerepresentanter fra NUSSIR ASA. Også statlige/fylkeskommunale instanser kan velges inn i styret. Det er foreslått at NUSSIR ASA skal stå for den daglige drift av selskapet. Hvordan dette skal organiseres m.m. i forhold til kommunen (jfr. pkt 4 nedenfor) avklares i den videre prosess. Selskapet skal i nært samarbeid med Kvalsund kommune vurdere, utrede og fremme forslag på prosjekter i Kvalsund kommune. Det skal utarbeides egne vedtekter for selskapet. 3. DRIFTSSELSKAP FOR NUSSIR ASA Forslag til avtale legger opp til at NUSSIR ASA vil registrere sitt driftsselskap i Kvalsund kommune i forbindelse med eventuell oppstart av mineraluttak i kommunen. Også selskapet sin daglige ledelse med operative funksjoner blir lagt til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen. I nevnte møte fremkom det ingen merknader til dette punkt. 4. STYRKING AV KOMMUNENS FORVALTNING Kvalsund kommune vil ansette en person (eller flere) til å forvalte de oppgaver og økonomiske rammer som denne avtalen innebærer, jfr. pkt.5 nedenfor, Den/de ansatte skal utføre forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver rettet mot næringslivet og andre bl.a. basert på forslag og utredninger fra utviklingsselskapet.

14 Den eller de ansatte skal også ha ansvaret for kontakten med næringslivet, og skal sikre en smidig og effektiv håndtering av felles saker og prosjekter. Hoveddelen av ressursene skal gå til prosjekter og formål nevnt i pkt. 1, annet avsnitt i avtalen. 5. FINANSIERING For å finansiere oppgaver nevnt i avtalens punkt II skal NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften betale et beløp på kr , samt et årlig bidrag tilsvarende --- % av selskapets årlige brutto omsetning ved gruvedriften i Nussir og Ulveryggen og andre områder i Kvalsund kommune som Nussir har mutingsrettigheter til. Prosentandelen som skal gå til å finansiere oppgavene nevnt i avtalens punkt II skal være fast hele perioden hvor nevnte gruver drives. Når det gjelder tidspunkt for innbetaling og størrelse på beløp, vises det til pkt. III i avtalen. Beløpet avsettes i et fond, som Kvalsund kommune kan disponere fritt over. Partene har som målsetting å arbeide for å fremskaffe også statlige og regionale midler til utvikling i Kvalsund kommune i h.h.t. til denne avtale. Som nevnt i pkt. 1 i saksvurderingen tok Nussir i møte forbehold om finansieringsopplegg, og forutsetter at dette blir nærmere drøftet mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA. 6. EVALUERING AV AVTALEN Det er lagt opp til at partene i fellesskap skal evaluere avtalen etter de første 2 driftsårene, og med fokus på om hvorvidt utviklingsselskapet har klart å nå de mål som fremgår av nærværende avtale. 7. ANDRE FORHOLD Følgende vilkår gjelder for avtalen:

15 - Avtalen tar ikke sikte på å regulere rettighetene til Kvalsund kommune. Kommunen kan fremme ytterligere synspunkter på konsesjonssøknader, og kreve sine lovbestemte rettigheter, herunder skatter m.v. - NUSSIR ASA skal med endelig virkning fatte vedtak om igangsettelse av virksomhet senest tre måneder etter at eventuell konsesjon er gitt. Igangsetting av virksomhet må skje senest seks måneder etter at igangsettingsvedtak er fattet. Det tas forbehold om at endelig avtale blir godkjent i Kvalsund kommune og av styret i NUSSIR ASA. NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen, samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune, bortfaller når gruvedriften opphører her. Endelig avtale skal tinglyses når den er godkjent og underskrevet av partene. NUSSIR ASA plikter å gjøre sine eventuelle rettsetterfølgere kjent med nærværende avtale. Dersom det oppstår tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven. Dette er nærmere beskrevet i pkt. VII i avtalen. Rådmannens tilrådning: 1. Kvalsund kommunestyre vedtar at de intensjoner og sentrale føringer som fremgår i forslag til avtale datert mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap skal legges til grunn i endelig avtale. 2. Den avtale som fremforhandles skal gjelde mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune. 3. NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen etter denne avtale, bortfaller når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen opphører.

16 4. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å gjennomføre videre forhandlinger med Nussir ASA med sikte på å oppnå enighet om en endelig avtale i h.h.t. de intensjoner og føringer som fremkommer i forslag til avtale. Sigurd K. Beite rådmann

17 AVTALEFORSLAG mellom KVALSUND KOMMUNE og NUSSIR ASA om FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSKAP Bakgrunn - formål NUSSIR ASA (heretter NUSSIR ASA eller selskapet) har planer om å starte gruvedrift i de gruver/områder i Kvalsund kommune (heretter kommunen) hvor det tidligere har vært gruvedrift. NUSSIR ASA har i den forbindelse behov for at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter. Partene har et felles ønske om å bidra til utvikling av næringsliv og industri i Kvalsund kommune. Partene skal søke å: - utvikle næringsliv og industri generelt i Kvalsund kommune, både i offentlig og privat regi, i forbindelse med Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune

18 - øke den kommersielle utnyttelsen av mineralressurser fra gruvedriften i Nussir og Ulveryggen, ved at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter - arbeide for å fremskaffe statlige og regionale midler til Kvalsund kommune til formål i overensstemmelse med denne avtale - bidra til å fremme rekruttering av fagpersonell i tilknytning til mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - bidra til kompetansebygging i kommunen når det gjelder mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - fremme fritid - og kulturmiljø, rekruttering av fagfolk samt kompetansebygging for ungdom og andre grupper i kommunen. - arbeide for at etableringen av utviklingsselskapet med dets målsetninger skal innarbeides i driftskonsesjonen som gis av sentrale myndigheter Nærværende avtale kommer i tillegg til utbyggingsavtalene med kommunene. Selskapslokalisering - Etablering av felles selskap mv - Aktiviteter Driftsselskap for NUSSIR ASA NUSSIR ASA vil registrere sitt driftsselskap i Kvalsund kommune i forbindelse med oppstart av mineraluttak i kommunen. Selskapet skal ha ansvar for utvikling og drift av mineralutvinning fra Nussir og Ulveryggen. Selskapet sin daglige ledelse med operative funksjoner blir lagt til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen. Etablering av et utviklingsselskap Partene er enige om å opprette et felles utviklingsselskap i Kvalsund kommune som skal ha rollen som koordinator og pådriver for realisering av målsettingen om nyskapning og innovasjon samt utbygging av næringsliv og industri i h.h.t. denne avtalen. Selskapets daglige ledelse med operative funksjoner skal være lokalisert til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen.

19 Selskapet skal etableres som et aksjeselskap og med Kvalsund kommune som hovedaksjonær. Det opprettes et styre for selskapet, med et flertall fra Kvalsund kommune og med øvrige styrerepresentanter fra NUSSIR ASA. Også statlige/fylkeskommunale instanser kan velges inn i styret. NUSSIR ASA skal stå for den daglige drift av utviklingsselskapet. Selskapet skal i nært samarbeid med Kvalsund kommune vurdere, utrede og fremme forslag på prosjekter i Kvalsund kommune. Det skal utarbeides egne vedtekter for selskapet. Styrking av den offentlige forvaltning Til å forvalte de oppgaver og økonomiske rammer som denne avtalen innebærer, jfr. pkt. III nedenfor, ansetter Kvalsund kommune en person (eller flere). Den/de ansatte skal utføre forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver rettet mot næringslivet og andre bl.a. basert på forslag og utredninger fra utviklingsselskapet. Den eller de ansatte skal ha ansvaret for kontakten med næringslivet, og skal sikre en smidig og effektiv håndtering av felles saker og prosjekter. Kvalsund kommune ved økonomiutvalget/formannskapet disponerer over de økonomiske ressurser som denne avtalen innebærer. Hoveddelen av ressursene skal gå til prosjekter med formål nevnt i pkt. 1, annet avsnitt i avtalen. Finansiering For å finansiere oppgaver nevnt i avtalens punkt II ovenfor skal NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften betale et beløp på kr , samt et årlig bidrag tilsvarende --- % av selskapets årlige brutto omsetning ved gruvedriften i Nussir og Ulveryggen og andre områder i Kvalsund kommune som Nussir har mutingsrettigheter til. Prosentandelen som skal gå til å finansiere oppgavene nevnt i avtalens punkt II skal være fast hele perioden hvor nevnte gruver drives. Første innbetaling fra NUSSIR ASA forfaller til betaling 6 måneder etter etablering av ordinær, kommersiell drift ved Nussir og Ulveryggen. Beløpet forfaller til betaling på dato 1 år etter foregående betaling. Halvparten av det faste beløpet forfaller til betaling senest 14 dager etter at konsesjon er gitt, og senest i forbindelse med etableringen av selskap nevnt i punkt II.2.

20 Den resterende halvpart forfaller til betaling en måned etter igangsatt kommersiell gruvedrift. Beløpet avsettes i et fond, som Kvalsund kommune kan disponere fritt over. Partene har som målsetting å arbeide for å fremskaffe også statlige og regionale midler til utvikling i Kvalsund kommune i h.h.t. til denne avtale. Evaluering avtalens omfang På bakgrunn av erfaringene fra de første 2 driftsårene, skal partene i fellesskap evaluere hvorvidt utviklingsselskapet har klart å nå de mål som fremgår av nærværende avtale. Avtalen er ikke avgrensende for partenes engasjement for investeringer i andre selskap eller prosjekt, for å kommersialisere rest - og biprodukt ved utvinning av mineralene eller andre aktiviteter som gir inntekt. NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften, sine plikter og rettigheter etter denne avtale faller bort når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen samt andre områder som Nussir har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune opphører. Vilkår for avtalen - opphør Vilkår og andre forbehold Følgende vilkår gjelder for avtalen: - Avtalen tar ikke sikte på å regulere rettighetene til Kvalsund kommune. Kommunen kan fremme ytterligere synspunkter på konsesjonssøknader, og kreve sine lovbestemte rettigheter, herunder skatter m.v. - NUSSIR ASA skal med endelig virkning fatte vedtak om igangsettelse av virksomhet senest tre måneder etter at konsesjon er gitt. Igangsetting av virksomhet må skje senest seks måneder etter at igangsettingsvedtak er fattet. Det tas forbehold om at avtalen blir godkjent i Kvalsund kommune og av styret i NUSSIR ASA.

21 Opphør NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften etter denne avtale, bortfaller når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen, samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune, opphører. Tinglysning Avtalen skal tinglyses når den er godkjent og underskrevet av partene. Avtalens nærmere innhold er konfidensielt. NUSSIR ASA plikter dog å gjøre sine eventuelle rettsetterfølgere og kjent med nærværende avtale. Tvisteløsning Oppstår det tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven, (lov av 14. mai 2005 nr. 25). Partene i tvisten oppnevner hver sin voldgiftsmann, som sammen oppnevner voldgiftsrettens formann. Dersom det ikke oppnås enighet om rettens formann, oppnevnes vedkommende av sorenskriveren ved stedlig (Kvalsund kommune) tingrett. Denne Avtale i 2 to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Kvalsund, For Kvalsund kommune For NUSSIR ASA

22 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/421 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET Ordfører innstilling: Administrasjonen rapporterer til kommunestyret hver tertial om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatt årsbudsjett.

23 SAKSGRUNNLAG: Kommunestyrets sak 79/11 Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 10 SAKSOPPLYSNINGER: I sak 79/11 ber Kommunestyret om at budsjettrapportering skal skje etter hvert kvartal til personal- og økonomiutvalget. Det er også hjemlet i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner om pliktig rapportering. Vi finner i forskriftens: 10. Budsjettstyring Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Kommentarer til 10 Første setning pålegger administrasjonssjefen, ev. rådet å rapportere til kommunestyret om den faktiske utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. Uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» angir at slik rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år. Ut over dette setter forskriftene ikke nærmere krav til selve rapporteringen som nevnt, slik at den praktiske tilrettelegging vil være opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune ut fra hva en lokalt eller regionalt finner hensiktsmessig. Etter det vi kan finne ut har kommunen også tidligere kjørt tertialmeldinger for kommunestyret. En årsak til at vi ønsker å kunne legge fram tertialrapporter, er at 2. kvartal faller midt i ferietiden, slik at det vil være vanskelig å produsere en god rapport før det går for lang tid.

24 Vi har også månedlige økonomimøter der alle avdelinger orienterer om situasjonen i avdelingen. Ved store overskridelser som vi ser allerede på møte-tidspunktene, lager vi budsjettreguleringssak til PØ og kommunestyret, slik vi gjorde i februar. Vi avventer ikke nødvendigvis til rapporteringen som vi tenker å ha pr. tertial. Rådmannens tilråding: Administrasjonen rapporterer til kommunestyret hver tertial om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatt årsbudsjett. Sigurd K. Beite rådmann

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 04.09.2012 kl 16.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 05.12.2011 kl 08.00 på Rådhuset, kommunstyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 2/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2016 Tid: Fra kl.: 11:25 til kl.: 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Terje Wikstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Vedlegg til søknad om Driftskonsesjon for Nussir ASA 1 Bakgrunn I DMFs behandling av søknader skal det legges vekt på flere faktorer, blant annet «tiltakets

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.09.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer