MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 19/12 12/407 GODKJENNING AV PROTOKOLL 20/12 12/408 REFERATSAKER 21/12 12/427 UTARBEIDELSE AV BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR KVALSUND KOMMUNE SAMT EVENTUELT KJØP AV LEILIGHET I KVALSUNDLIA BORETTSLAG (Innstilling til kommunestyret) 22/12 12/419 FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSKAP (Innstilling til kommunestyret) 23/12 12/421 RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET (Instilling til kommunestyret) EVENUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 19/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes.

4 19/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes. Sigurd K. Beite rådmann

5 20/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/408 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med sak nr. 1 til og med sak nr. 6 tas til orientering. Referatsak nr. 7 avslås av budsjettmessige årsaker.

6 20/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Omsorg- og oppvekstutvalget Protokoll fra møte Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Nord-Norge i Forandring. 4. Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Kommunesektoren som velferdsprodusent 5. Uttalelses av fra felles Fylkesmøte KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark Kommuner og fylker som demokratiske aktører 6. AV- OG TIL LOKALT Brev av Gratis verktøykasse for alkovett i din kommune 7. Nordlændingernes forening Søknad av om kr ,- i bidrag til 150-års jubileum 13. oktober Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

7 21/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: L70 &30 Arkivsaksnr.: 12/427 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret UTARBEIDELSE AV BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR KVALSUND KOMMUNE SAMT EVENTUELT KJØP AV LEILIGHET I KVALSUNDLIA BORETTSLAG Ordførers innstilling: 1. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune. Planen må bl.a inneholde punkt(er) om bygging av kommunale boliger. 2. Planen bør ferdigstilles før budsjettbehandlingen høsten 2012 slik at kostnadene kan vurderes i forbindelse med økonomiplan Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å kjøpe leilighet nr. 9 F i Kvalsundlia borettslag, begrenset oppad til kr Kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige vurderinger som er gjort av rådmannen i forhold til kommunale utleieboliger i dag.

8 21/12 SAKSGRUNNLAG: Intern kampanje for å kartlegge eventuelle ledige leiligheter i kommunen Kunngjøring etter ledige leiligheter i avisen Finnmark Dagblad Konklusjon fra internt ledermøte i kommunen SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune har i den senere tid registrert et boligbehov hos kommunalt ansatte samt søkere på stillinger her som vi ikke er i stand til å møte. I tillegg vet vi pr. i dag ikke hvor stort behovet for bolig vil bli fra sommeren/høsten av når personalsituasjonen innen skole og barnehager er nærmere avklart. Kvalsund kommune har i de senere år redusert antallet boliger beregnet på kommunalt ansatte. I dag har vi forøvrig en del boliger som er leid ut til personer som ikke er ansatt i kommunen. For samtlige av nevnte boliger har kommunen mulighet til å si opp leieforholdet, og for en del leieforhold er oppsigelsestiden på bare 1 måned. Ledergruppen drøftet denne problemstillingen på ledermøte 12. april og hvor det bl.a. ble påpekt at det er og vil være veldig uheldig dersom kommunen mister godt kvalifisert personell på grunn av manglende boligtilbud til dem. Nye kunngjøringer etter personell, og ofte i flere runder, er også kostbart for kommunen. Ledergruppen anmodet derfor ledelsen i kommunen om å gjøre noe med denne problemstillingen med tanke på både kort- og langsiktige løsninger. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er behov for å gripe fatt i den problemstillingen som er reist, og at vi har som strategi å finne gode og riktige løsninger både på kort og lang sikt. Rådmannen vil ut fra det foreslå følgende: Det nedsettes en administrativ gruppe som får i mandat å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune Rådmannen oppnevner deltakere i gruppen og fastsetter mandat for gruppens arbeid Driftsleder i teknisk vurderer, i samråd med rådmannen, om vi bør frigjøre kommunale utleieboliger nå for å kunne bruke de til kommunalt ansatte, eller om en slik vurdering bør utsettes inntil boligpolitisk plan foreligger

9 21/12 Kvalsund kommune bør løpende vurdere å leie eventuelt kjøpe private leiligheter / leiligheter i borettslag m.m. som bli ledige dersom det vurderes som økonomisk gunstig Dersom rådmannen mener at leilighet nr. 9 F(andelsnummer 6) i Kvalsundlia borettslag med boareal på 54 m2 er et riktig kjøp for kommunen, gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøpet. Utgiften ved eventuelt kjøp av nevnte leilighet i Kvalsundlia borettslag finansieres ved opptak av lån begrenset oppad til kr ,00. Boligen har ett soverom og har generelt en bra standard, og har også egen garasje. De månedlige utgifter inklusiv kommunale avgifter, forsikringer, forretningsfører er på ca. kr ,-. Alt av fellesutgifter tilhørende leiligheten er nedbetalt. Kvalsundlia borettslag er medlem i Sikringsfondet for borettslag og som er en garantiordning dersom spesielle forhold av økonomisk karakter oppstår. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune. 2. Planen bør ferdigstilles før budsjettbehandlingen høsten 2012 slik at kostnadene kan vurderes i forbindelse med økonomiplan Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å kjøpe leilighet nr. 9 F i Kvalsundlia borettslag, begrenset oppad til kr Kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige vurderinger som er gjort av rådmannen i forhold til kommunale utleieboliger i dag. Sigurd K. Beite rådmann

10 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: U00 &01 Arkivsaksnr.: 12/419 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Utviklingsutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSK Ordfører innstilling: Innstillingen ettersendes.

11 SAKSGRUNNLAG: Nussir ASA sin søknad om oppstart av gruvedrift Sak om utslippstillatelse for Nussir ASA Reguleringsplan for planlagt gruvedrift Forslag til avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap SAKSOPPLYSNINGER: Denne sak omhandler forslag til opprettelse av en avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap, og er en følge av Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune. Forslag til avtale er en naturlig konsekvens av søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA samt reguleringsplan som behandles i kommunestyret 8. mai I forbindelse med en eventuell oppstart av gruvedrift i Kvalsund kommune vil Nussir både ha behov for og være tjent med at det etableres virksomheter og lokale bedrifter i kommunen som Nussir ASA både kan selge og kjøpe tjenester av. Dette gjelder både i investerings-/ planleggingsfasen, oppstartsfasen og selve driftsfasen. Kvalsund kommune vil gjennom denne avtalen satse bevisst på å oppnå positive ringvirkninger også for kommunen. Nussir legger til grunn en direkte sysselsettingseffekt på om lag 150 personer og en indirekte effekt på personer. Skal Kvalsund kommune oppnå mest mulig av den indirekte effekt som er antydet, forutsettes det en aktiv satsing på leverandørutvikling lokalt/regionalt. Et samarbeid mellom Nussir ASA og Kvalsund kommune gjennom opprettelsen av et felles utviklingsselskap vil være en meget viktig suksessfaktor. Et slikt selskap vil spille en sentral rolle med å tilrettelegge for nye bedrifter og lokal næringsutvikling, og som er viktig for å gjøre seg attraktiv nok for å tiltrekke seg nye bedrifter.

12 SAKSVURDERING: 1. INNLEDNING Vedlagte forslag til avtale er drøftet i møte 17.april 2012 mellom adm.dir. Øystein Rushfeldt i Nussir ASA og Kvalsund kommune. Begge parter er generelt enige om intensjonen med og hovedpunktene i avtaleforslaget. Når det gjelder hovedpunkt III finansiering pekte Nussir ASA på at dette punktet forutsettes nærmere vurdert og særlig opplegg til finansiering (årlig % vis bidrag basert på brutto omsetning). Partene var enige om at det også skal være mulig med visse mindre endringer i avtaleforslaget, forutsatt at det ikke endrer hovedintensjon og sentrale premisser i avtalen. Forslag til avtale legger primært opp til utvikling av næringsliv og industri og hvor partene skal søke å: - utvikle næringsliv og industri generelt i Kvalsund kommune, både i offentlig og privat regi, i forbindelse med Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune - øke den kommersielle utnyttelsen av mineralressurser fra gruvedriften i Nussir og Ulveryggen, ved at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter - arbeide for å fremskaffe statlige og regionale midler til Kvalsund kommune til formål i overensstemmelse med denne avtale - bidra til å fremme rekruttering av fagpersonell i tilknytning til mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - bidra til kompetansebygging i kommunen når det gjelder mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - fremme fritid - og kulturmiljø, rekruttering av fagfolk samt kompetansebygging for ungdom og andre grupper i kommunen - arbeide for at etableringen av utviklingsselskapet med dets målsetninger skal innarbeides i driftskonsesjonen som gis av sentral myndighet

13 2. ETABLERING OG LOKALISERING AV ET UTVIKLINGSSELSKAP I nevnte møte ga begge parter uttrykk for at en avtale om å opprette et felles utviklingsselskap i Kvalsund kommune er viktig, og at selskapet skal ha rollen som koordinator og pådriver for realisering av målsettingen om nyskapning og innovasjon samt utbygging av næringsliv og industri i h.h.t. denne avtalen. Det er lagt opp til at selskapets daglige ledelse med operative funksjoner skal være lokalisert til Kvalsund kommune. Selskapet etableres som et aksjeselskap og med Kvalsund kommune som hovedaksjonær. Det skal opprettes et styre for selskapet, med et flertall fra Kvalsund kommune og med øvrige styrerepresentanter fra NUSSIR ASA. Også statlige/fylkeskommunale instanser kan velges inn i styret. Det er foreslått at NUSSIR ASA skal stå for den daglige drift av selskapet. Hvordan dette skal organiseres m.m. i forhold til kommunen (jfr. pkt 4 nedenfor) avklares i den videre prosess. Selskapet skal i nært samarbeid med Kvalsund kommune vurdere, utrede og fremme forslag på prosjekter i Kvalsund kommune. Det skal utarbeides egne vedtekter for selskapet. 3. DRIFTSSELSKAP FOR NUSSIR ASA Forslag til avtale legger opp til at NUSSIR ASA vil registrere sitt driftsselskap i Kvalsund kommune i forbindelse med eventuell oppstart av mineraluttak i kommunen. Også selskapet sin daglige ledelse med operative funksjoner blir lagt til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen. I nevnte møte fremkom det ingen merknader til dette punkt. 4. STYRKING AV KOMMUNENS FORVALTNING Kvalsund kommune vil ansette en person (eller flere) til å forvalte de oppgaver og økonomiske rammer som denne avtalen innebærer, jfr. pkt.5 nedenfor, Den/de ansatte skal utføre forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver rettet mot næringslivet og andre bl.a. basert på forslag og utredninger fra utviklingsselskapet.

14 Den eller de ansatte skal også ha ansvaret for kontakten med næringslivet, og skal sikre en smidig og effektiv håndtering av felles saker og prosjekter. Hoveddelen av ressursene skal gå til prosjekter og formål nevnt i pkt. 1, annet avsnitt i avtalen. 5. FINANSIERING For å finansiere oppgaver nevnt i avtalens punkt II skal NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften betale et beløp på kr , samt et årlig bidrag tilsvarende --- % av selskapets årlige brutto omsetning ved gruvedriften i Nussir og Ulveryggen og andre områder i Kvalsund kommune som Nussir har mutingsrettigheter til. Prosentandelen som skal gå til å finansiere oppgavene nevnt i avtalens punkt II skal være fast hele perioden hvor nevnte gruver drives. Når det gjelder tidspunkt for innbetaling og størrelse på beløp, vises det til pkt. III i avtalen. Beløpet avsettes i et fond, som Kvalsund kommune kan disponere fritt over. Partene har som målsetting å arbeide for å fremskaffe også statlige og regionale midler til utvikling i Kvalsund kommune i h.h.t. til denne avtale. Som nevnt i pkt. 1 i saksvurderingen tok Nussir i møte forbehold om finansieringsopplegg, og forutsetter at dette blir nærmere drøftet mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA. 6. EVALUERING AV AVTALEN Det er lagt opp til at partene i fellesskap skal evaluere avtalen etter de første 2 driftsårene, og med fokus på om hvorvidt utviklingsselskapet har klart å nå de mål som fremgår av nærværende avtale. 7. ANDRE FORHOLD Følgende vilkår gjelder for avtalen:

15 - Avtalen tar ikke sikte på å regulere rettighetene til Kvalsund kommune. Kommunen kan fremme ytterligere synspunkter på konsesjonssøknader, og kreve sine lovbestemte rettigheter, herunder skatter m.v. - NUSSIR ASA skal med endelig virkning fatte vedtak om igangsettelse av virksomhet senest tre måneder etter at eventuell konsesjon er gitt. Igangsetting av virksomhet må skje senest seks måneder etter at igangsettingsvedtak er fattet. Det tas forbehold om at endelig avtale blir godkjent i Kvalsund kommune og av styret i NUSSIR ASA. NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen, samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune, bortfaller når gruvedriften opphører her. Endelig avtale skal tinglyses når den er godkjent og underskrevet av partene. NUSSIR ASA plikter å gjøre sine eventuelle rettsetterfølgere kjent med nærværende avtale. Dersom det oppstår tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven. Dette er nærmere beskrevet i pkt. VII i avtalen. Rådmannens tilrådning: 1. Kvalsund kommunestyre vedtar at de intensjoner og sentrale føringer som fremgår i forslag til avtale datert mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap skal legges til grunn i endelig avtale. 2. Den avtale som fremforhandles skal gjelde mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune. 3. NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen etter denne avtale, bortfaller når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen opphører.

16 4. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å gjennomføre videre forhandlinger med Nussir ASA med sikte på å oppnå enighet om en endelig avtale i h.h.t. de intensjoner og føringer som fremkommer i forslag til avtale. Sigurd K. Beite rådmann

17 AVTALEFORSLAG mellom KVALSUND KOMMUNE og NUSSIR ASA om FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSKAP Bakgrunn - formål NUSSIR ASA (heretter NUSSIR ASA eller selskapet) har planer om å starte gruvedrift i de gruver/områder i Kvalsund kommune (heretter kommunen) hvor det tidligere har vært gruvedrift. NUSSIR ASA har i den forbindelse behov for at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter. Partene har et felles ønske om å bidra til utvikling av næringsliv og industri i Kvalsund kommune. Partene skal søke å: - utvikle næringsliv og industri generelt i Kvalsund kommune, både i offentlig og privat regi, i forbindelse med Nussir ASA planlagte gruvedrift i Kvalsund kommune

18 - øke den kommersielle utnyttelsen av mineralressurser fra gruvedriften i Nussir og Ulveryggen, ved at det etableres virksomheter i Kvalsund kommune for videreforedling av mineraler, herunder virksomheter for produktutvikling, salg og bearbeiding av rest- og biprodukter - arbeide for å fremskaffe statlige og regionale midler til Kvalsund kommune til formål i overensstemmelse med denne avtale - bidra til å fremme rekruttering av fagpersonell i tilknytning til mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - bidra til kompetansebygging i kommunen når det gjelder mineralvirksomhet og tilliggende næringsvirksomheter - fremme fritid - og kulturmiljø, rekruttering av fagfolk samt kompetansebygging for ungdom og andre grupper i kommunen. - arbeide for at etableringen av utviklingsselskapet med dets målsetninger skal innarbeides i driftskonsesjonen som gis av sentrale myndigheter Nærværende avtale kommer i tillegg til utbyggingsavtalene med kommunene. Selskapslokalisering - Etablering av felles selskap mv - Aktiviteter Driftsselskap for NUSSIR ASA NUSSIR ASA vil registrere sitt driftsselskap i Kvalsund kommune i forbindelse med oppstart av mineraluttak i kommunen. Selskapet skal ha ansvar for utvikling og drift av mineralutvinning fra Nussir og Ulveryggen. Selskapet sin daglige ledelse med operative funksjoner blir lagt til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen. Etablering av et utviklingsselskap Partene er enige om å opprette et felles utviklingsselskap i Kvalsund kommune som skal ha rollen som koordinator og pådriver for realisering av målsettingen om nyskapning og innovasjon samt utbygging av næringsliv og industri i h.h.t. denne avtalen. Selskapets daglige ledelse med operative funksjoner skal være lokalisert til Kvalsund kommune. Selskapet skal ha et teknologisk og kommersielt miljø i kommunen.

19 Selskapet skal etableres som et aksjeselskap og med Kvalsund kommune som hovedaksjonær. Det opprettes et styre for selskapet, med et flertall fra Kvalsund kommune og med øvrige styrerepresentanter fra NUSSIR ASA. Også statlige/fylkeskommunale instanser kan velges inn i styret. NUSSIR ASA skal stå for den daglige drift av utviklingsselskapet. Selskapet skal i nært samarbeid med Kvalsund kommune vurdere, utrede og fremme forslag på prosjekter i Kvalsund kommune. Det skal utarbeides egne vedtekter for selskapet. Styrking av den offentlige forvaltning Til å forvalte de oppgaver og økonomiske rammer som denne avtalen innebærer, jfr. pkt. III nedenfor, ansetter Kvalsund kommune en person (eller flere). Den/de ansatte skal utføre forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver rettet mot næringslivet og andre bl.a. basert på forslag og utredninger fra utviklingsselskapet. Den eller de ansatte skal ha ansvaret for kontakten med næringslivet, og skal sikre en smidig og effektiv håndtering av felles saker og prosjekter. Kvalsund kommune ved økonomiutvalget/formannskapet disponerer over de økonomiske ressurser som denne avtalen innebærer. Hoveddelen av ressursene skal gå til prosjekter med formål nevnt i pkt. 1, annet avsnitt i avtalen. Finansiering For å finansiere oppgaver nevnt i avtalens punkt II ovenfor skal NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften betale et beløp på kr , samt et årlig bidrag tilsvarende --- % av selskapets årlige brutto omsetning ved gruvedriften i Nussir og Ulveryggen og andre områder i Kvalsund kommune som Nussir har mutingsrettigheter til. Prosentandelen som skal gå til å finansiere oppgavene nevnt i avtalens punkt II skal være fast hele perioden hvor nevnte gruver drives. Første innbetaling fra NUSSIR ASA forfaller til betaling 6 måneder etter etablering av ordinær, kommersiell drift ved Nussir og Ulveryggen. Beløpet forfaller til betaling på dato 1 år etter foregående betaling. Halvparten av det faste beløpet forfaller til betaling senest 14 dager etter at konsesjon er gitt, og senest i forbindelse med etableringen av selskap nevnt i punkt II.2.

20 Den resterende halvpart forfaller til betaling en måned etter igangsatt kommersiell gruvedrift. Beløpet avsettes i et fond, som Kvalsund kommune kan disponere fritt over. Partene har som målsetting å arbeide for å fremskaffe også statlige og regionale midler til utvikling i Kvalsund kommune i h.h.t. til denne avtale. Evaluering avtalens omfang På bakgrunn av erfaringene fra de første 2 driftsårene, skal partene i fellesskap evaluere hvorvidt utviklingsselskapet har klart å nå de mål som fremgår av nærværende avtale. Avtalen er ikke avgrensende for partenes engasjement for investeringer i andre selskap eller prosjekt, for å kommersialisere rest - og biprodukt ved utvinning av mineralene eller andre aktiviteter som gir inntekt. NUSSIR ASA, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften, sine plikter og rettigheter etter denne avtale faller bort når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen samt andre områder som Nussir har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune opphører. Vilkår for avtalen - opphør Vilkår og andre forbehold Følgende vilkår gjelder for avtalen: - Avtalen tar ikke sikte på å regulere rettighetene til Kvalsund kommune. Kommunen kan fremme ytterligere synspunkter på konsesjonssøknader, og kreve sine lovbestemte rettigheter, herunder skatter m.v. - NUSSIR ASA skal med endelig virkning fatte vedtak om igangsettelse av virksomhet senest tre måneder etter at konsesjon er gitt. Igangsetting av virksomhet må skje senest seks måneder etter at igangsettingsvedtak er fattet. Det tas forbehold om at avtalen blir godkjent i Kvalsund kommune og av styret i NUSSIR ASA.

21 Opphør NUSSIR ASAs plikter, eller de selskap som til enhver tid har konsesjon for gruvedriften etter denne avtale, bortfaller når gruvedriften ved Nussir og Ulveryggen, samt andre områder som NUSSIR ASA har mutingsrettigheter til i Kvalsund kommune, opphører. Tinglysning Avtalen skal tinglyses når den er godkjent og underskrevet av partene. Avtalens nærmere innhold er konfidensielt. NUSSIR ASA plikter dog å gjøre sine eventuelle rettsetterfølgere og kjent med nærværende avtale. Tvisteløsning Oppstår det tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven, (lov av 14. mai 2005 nr. 25). Partene i tvisten oppnevner hver sin voldgiftsmann, som sammen oppnevner voldgiftsrettens formann. Dersom det ikke oppnås enighet om rettens formann, oppnevnes vedkommende av sorenskriveren ved stedlig (Kvalsund kommune) tingrett. Denne Avtale i 2 to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Kvalsund, For Kvalsund kommune For NUSSIR ASA

22 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/421 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET Ordfører innstilling: Administrasjonen rapporterer til kommunestyret hver tertial om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatt årsbudsjett.

23 SAKSGRUNNLAG: Kommunestyrets sak 79/11 Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 10 SAKSOPPLYSNINGER: I sak 79/11 ber Kommunestyret om at budsjettrapportering skal skje etter hvert kvartal til personal- og økonomiutvalget. Det er også hjemlet i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner om pliktig rapportering. Vi finner i forskriftens: 10. Budsjettstyring Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Kommentarer til 10 Første setning pålegger administrasjonssjefen, ev. rådet å rapportere til kommunestyret om den faktiske utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. Uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» angir at slik rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år. Ut over dette setter forskriftene ikke nærmere krav til selve rapporteringen som nevnt, slik at den praktiske tilrettelegging vil være opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune ut fra hva en lokalt eller regionalt finner hensiktsmessig. Etter det vi kan finne ut har kommunen også tidligere kjørt tertialmeldinger for kommunestyret. En årsak til at vi ønsker å kunne legge fram tertialrapporter, er at 2. kvartal faller midt i ferietiden, slik at det vil være vanskelig å produsere en god rapport før det går for lang tid.

24 Vi har også månedlige økonomimøter der alle avdelinger orienterer om situasjonen i avdelingen. Ved store overskridelser som vi ser allerede på møte-tidspunktene, lager vi budsjettreguleringssak til PØ og kommunestyret, slik vi gjorde i februar. Vi avventer ikke nødvendigvis til rapporteringen som vi tenker å ha pr. tertial. Rådmannens tilråding: Administrasjonen rapporterer til kommunestyret hver tertial om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatt årsbudsjett. Sigurd K. Beite rådmann

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer