NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP"

Transkript

1

2 NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter: Ingve Birkeland og Dato: Roy Mangersnes Prosjekt Nr.: Rapport Nr.: Antall sider: 46 + vedlegg Prosjektleder: Roy Mangersnes Tilgjengelighet: Åpen Prosjektmedarbeider: Bjarne Oddane Emneord:, KU, fauna, fugl, pattedyr, Tromsø kommune, konsekvenser, fagrapport, vannkraft Sammendrag: I denne temarapporten vurderes konsekvensene for fugl og pattedyr ved en utbygging av Stordal og Stordalvatn kraftverk i Tromsø kommune, Troms fylke. Det er sett fram forslag til avbøtende tiltak. Vegetasjonen består for det meste av triviell fjellvegetasjon i øvre del og bjørkeskog av ulike utforminger under skoggrensa. Tiltaket vil primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i planområdet. Det ble registrert flere hekkende arter av fugl som kan karakteriseres som sårbare for forstyrrelse og/eller som er truet i plan- og influensområdet. Det ble også registrert forekomster av pattedyr, og enkelte av disse er oppført som truet i Norge. Tiltakets virkning på disse forekomstene er vurdert og forholdet til disse artene er vurdert i delområder og i hele influensområdet. To alternative kraftlinjetraseer er også blitt vurdert i forhold til fugl og pattedyr. Forside: Roy Mangersnes Dato: Signatur:

3 Naturforvalteren Aksjeselskap Side i FORORD På oppdrag fra Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult, har Naturforvalteren AS gjennomført en konsekvensutredning innenfor temaet fugl og pattedyr, for. Utredningen baserer seg på melding for tiltaket, og tar sikte på å utrede nevnte punkt i tråd med fastsatt utredningsprogram. Grunnlaget for utarbeidelse av denne utredningen er hovedsakelig hentet inn gjennom befaring i det aktuelle området, samt innsamlede opplysninger fra Tromsø kommune og Tromsø Universitetsmuseum. Det er i tillegg benyttet tilgjengelige litteratur og databaser. Alle bidragsytere takkes herved for hjelpen. Temarapporten skal sammen med andre utredninger ligge til grunn for en samlet vurdering av tiltaket i en endelig konsekvensutredning. Finnsnes Ingve Birkeland M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

4 Naturforvalteren Aksjeselskap Side ii INNHOLDSLISTE 1 INNLEDNING. 2 TILTAKSBESKRIVELSE Planområdet Utbyggingsplaner.. 3 MATERIAL OG METODE Influensområdet Datagrunnlag Rødlistearter Vurdering av verdier og konsekvenser.. 4 STATUS Fugl Forekomst av fugl i influensområdet Trekk og overvintring Bestandsstatus for truede og sårbare fugler Viktige lokaliteter for fugl i plan- og influensområdet Pattedyr Forekomst av pattedyr i influensområdet Viktige lokaliteter for pattedyr.. 5 PROBLEMSTILLINGER Fugl Pattedyr.. 6 KONSEKVENSER alternativet Planområdet Fugl Sårbare arter i planområdet Sårbare arter ved linjetrase alternativ Sårbare arter ved linjetrase alternativ Samlet bestandspåvirkning for truede og sårbare fuglearter 6.4 Pattedyr M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

5 Naturforvalteren Aksjeselskap Side iii Samlet bestandspåvirkning for truede og sårbare pattedyrarter. 7 AVBØTENDE TILTAK Generelle 8 SAMMENSTILLING REFERANSER Nettbaserte kilder Skriftlige kilder Muntlige kilder Vedlegg 1: Artsliste Vedlegg 2: Appendiks 1 M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

6 Naturforvalteren Aksjeselskap Side iv SAMMENDRAG Planområdet Stordal og Stordalvatn kraftverk planlegges lokalisert i Ullsfjorden i Tromsø kommune. Planen gjelder en felles utnyttelse av Turreelva, Stordalselva, Skogneselva og Ritaelva i to kraftstasjoner, Stordalen og Stordalselva. Planområdet/tiltaksområdet hører til i landskapsregionen Fjordbygdene i Nordland og Troms i de lavere delene, og Høgfjellet i Nordland og Troms i de høyereliggende områdene. Det finnes flere større vann innenfor planområdet, og det bratte terrenget fører til at elver og bekker stort sett renner i stryk og fosser. Vegetasjonen kan i hovedsak deles inn i to; skogkledde dalsider og snaufjell. Skogen (bjørk) er i all hovedsak av forholdsvis fattig utforming, men med innslag av rikere områder. Fjellvegetasjonen består også av forholdsvis fattig utforming, men med mindre rikere områder. Langs fjorden er det spredt bebyggelse og det drives litt jordbruk. Utbyggingsplan NVE krever utredning av følgende alternativer for Ullsfjordprosjektet: - Hovedalternativ - Alternativ uten overføring av Turrelva - Alternativ uten overføring av Ritaelva - Alternativ uten overføring av Turrelva og Ritaelva - Alternativ uten overføring av Skogneselva - 0-alternativ Troms Kraft Produksjon AS planlegger å bygge to kraftverk, Stordalvatn kraftverk og Stordal kraftverk, som ligger i serie med utløp i Sørfjorden som er den innerste delen av Ullsfjorden. Stordalvatn kraftverk Kraftverk vil utnytte vann fra Ritaelva og Skogneselva i et fall fra Store Rieppevatnet til Sveingardvatnet. Stordal kraftverk Kraftverket vil utnytte to fall i samme kraftstasjon, lavt fall fra Sveingardvatnet til fjorden og høyt fall fra Nedre Rieppevatnet til fjorden. Kraftstasjonen bygges i dagen ved fjorden (Sørfjorden). Linjetrase alternativer Det foreligger to alternativer for plassering av overføringslinjer fra kraftverkene. Alternativ 1innebærer at det blir lagt en sjøkabel, eller eventuelt luftspenn, over Sørfjorden til Bjørklund hvor det vil bygges en 132kV linje som vil gå parallelt med eksisterende 66kV linje ut fjorden hvor den vil bli koblet til 132 kv ledningen fra Skibotn ved Storstraumen i overgangen mellom Ullsfjorden og Sørfjorden. Alternativt til en parallellinje vil tiltakshaveren vurdere enn oppgradering av den eksisterende linjen. Alternativ 2 innebærer at det bygges en 132 kv linje som vil gå parallelt med eksisterende 66 kv linje på vestsiden av Sørfjorden forbi Sjursnes og ut til M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

7 Naturforvalteren Aksjeselskap Side v Skarmunken/Storstraumen hvor den vil bli koblet til 132 kv ledningen fra Skibotn. Alternativt til en parallellinje vil tiltakshaveren vurdere enn oppgradering av den eksisterende linjen. Viktige forekomster av fugl Tiltaket vil primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i planområdet. Dette er gjerne arter som har en viss tilpasning og toleranse ovenfor biotopendringer i nærmiljøet. Noen arter vil likevel kunne bli mer berørt av utbyggingsplanene. Dette gjelder spesielt rovfugler og arter som fossekall, strandsnipe, sandlo og eventuelt andre vadere som er registrert i området. Planområdets potensial som hekkeområde for disse artene kan bli redusert ved en eventuell utbygging. Nærmere informasjon knyttet til hekkeplasser for spesielt sårbare arter og rovfugler er unntatt fra offentligheten og er kun tatt med i appendiks 1 til informasjon for beslutningstakerne. Viktige forekomster av pattedyr Det er registrert 7 pattedyr arter i området. 4 av pattedyr artene ble registrert under feltbefaringen. Oter (VU), jerv (EN) og gaupe (VU) er registrert som rødliste arter. En realisering av tiltaket vil medføre inngrep i leveområder for elg. Spesielt i anleggsfasen vil forstyrrelsesregimet øke gjennom økt menneskelig ferdsel og anleggsvirksomhet. Avbøtende tiltak Noen effekter og konsekvenser vil være uunngåelige, for andre kan det være mulig å forebygge og avbøte negative virkninger ved å gjennomføre visse tiltak. Avbøtende tiltak kan enten være generelle og ha positiv virkning overfor de aller fleste artene, eller de kan være artsspesifikke og bare virke for bestemte problemstillinger. Følgende tiltak vil forebygge unødvendige negative virkninger for plan-/ influensområdets forekomster av biologisk mangfold: Under anleggsarbeid bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealer der inngrepene er uunngåelige Unngå eller begrense anleggsarbeid i hekke- og yngleperioder for fugl og pattedyr. Sensitive perioder vil her være februar-juli. Dersom helikoptertransport er nødvendig, bør det foretas kanalisert flygning utenfor spesielt sårbare lokaliteter for fugl og pattedyr. Bom bør etableres på atkomstvei både i anleggsfasen og i driftfasen Minstevannføring hele eller deler av året, unngå raske vannstandsendringer, tilpasning av strandsoner og tunnelmasse. For å redusere kollisjonsfaren med høyspentlinjer for fugl må det foretas en grundig planlegging av trasevalg, samt vurdere bruk av jordkabel og eventuelt merking av hele eller deler avlinjetrasene. Sammenstilling Virkningen av vannkraftutbygging og tilhørende kraftlinjer i planområdet er vurdert. I tabellen under er disse virkningene sammenstilt. M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

8 Naturforvalteren Aksjeselskap Side vi Tema Hovedalternativ (anleggsfasen) Hovedalternativ (driftfasen) Alternativ uten overføring av Turrelva (anleggsfasen) Alternativ uten overføring av Turrelva (driftsfasen) Alternativ uten overføring av Ritaelva (anleggsfasen) Alternativ uten overføring av Ritaelva (driftsfasen) Uten overføring av Turrelva og Ritaelva (anleggsfasen) Uten overføring av Turrelva og Ritaelva (driftsfasen) Alternativ uten overføring av Skogneselva (anleggsfasen) Alternativ uten overføring av Skogneselva (driftsfasen) Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Utbyggingsalternativ Virkninger Verdi Omfang Konsekvens Stor negativ Stort negativt (---) Lite/middels Lite/middels negativ negativt (-/--) Lokal (liten) Lokal (liten) middels/stor negativ Lite/middels negativt middels/stor negativt Lite/middels negativt Middels negativt Lite negativt Lite negativt Lite negativt Middels negativ (--) Lite/middels negativ (-/--) Middels negativ (--) Lite/middels negativ (-/--) Middels negativ (--) Lite negativ (-) Lite negativ (-) Lite negativ (-) 0-alternativet - Intet Ingen (0) Tabell. Verdi, omfang og konsekvens av utbygging av de ulike utredningsalternativene. Det forekommer flere truede og sårbare arter fugl og enkelte pattedyr i plan- og influensområdet. I tillegg forekommer enkelte viktige leveområder for viltarter som orrfugl og trekkruter for elg. Dette er arter og områder som er sårbare for forstyrrelser av mennesker og tekniske inngrep i ulik grad. For enkelte fugler som fossekall, strandsnipe og andre vadere som er knyttet til strandsonen ved vassdrag vil konsekvensene av vannkraftutbygging i området være direkte negative. Disse artene vil få forringet leve- og hekkeområde og kan utgå fra sine faste tilholdssteder. Dette gjelder spesielt om de hydrologiske forholdene blir ustabile, og for fuglene uforutsigbare. Fossekall som hekker i Stordalselva, Skogneselva og mulig Turreelva vil mest sannsynlig utgå fra området. Strandsnipe og sandlo vil få vanskelige hekkeforhold da uforutsigbare heving av vannstand kan drukne hekkeplasser til tider av året da dette normalt ikke forekommer. M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

9 Naturforvalteren Aksjeselskap Side vii For truede og sårbare arter knytter den største konflikten seg til anleggsfasen da tekniske inngrep og graden av menneskelig aktivitet er størst. Menneskelig forstyrrelse er en viktig årsak til at mange rovfugler og spesielt lom avbryter sin hekking. Det er derfor viktig å styre unna de mest sensitive områdene (se appendiks 1) i hekketiden fra februar til juli. Utover dette vil tiltak i plan- og influensområdet ha middels negativ konsekvens. Ved implementering av avbøtende tiltak nevnt i kap. 7 kan de negative konsekvensene reduseres ytterligere. M E - Org.nr mva Postboks Sandnes

10 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 1 1 INNLEDNING Denne temarapporten skal vurdere konsekvensene innenfor temaet fugl og pattedyr av en utbygging av Stordal og Stordalvatn kraftverk i Tromsø kommune, Troms fylke. I tillegg vil konsekvensene av byggingen av to alternative kraftlinje traseer bli vurdert. I rapporten vil det bli foreslått avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket. Rapporten baserer seg på melding for tiltaket, og tar sikte på å utrede nevnte punkter i tråd med fastsatt utredningsprogram. Temarapporten skal sammen med andre utredninger ligge til grunn for en samlet vurdering av tiltaket i en endelig konsekvensutredning. 2 TILTAKSBESKRIVELSE 2.1 Planområdet Stordal og Stordalvatn kraftverk planlegges lokalisert i Ullsfjorden i. Tromsø kommune (se figur 2.1). Planen gjelder en felles utnyttelse av Turrelva, Stordalelva, Skogneselva og Ritaelva i to kraftstasjoner; Stordalvatn og Stordal. Figur 2.1. Lokalisering av planområde Planområdet/tiltaksområdet hører til i landskapsregionen Fjordbygdene i Nordland og Troms i de lavere delene, og Høgfjellet i Nordland og Troms i de høyereliggende områdene. Det finnes flere større vann innenfor planområdet, og det bratte terrenget fører til at elver og bekker stort sett renner i stryk og fosser. Bergrunnen består hovedsakelig av fyllitt og glimmerskifer langs fjorden og glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt i de høyereliggende delene. Mellom de to hovedområdene går det et smalt belte med marmor. Langs fjorden er det et tynt belte med marine avsetninger. Skråningene opp mot fjellet er for det meste dekket av skred- og forvitringsmateriale, mens de større dalene (Skognesdalen, Sennedalen) er dekket med til dels tykk morene. Fjellområdene består for det meste av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Vegetasjonen kan i hovedsak deles inn i

11 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 2 to; skogkledde dalsider og snaufjell. Skogen (bjørk) er i all hovedsak av forholdsvis fattig utforming, men med innslag av rikere områder. Fjellvegetasjonen består også av forholdsvis fattig utforming, men med mindre rikere områder. Langs fjorden er det spredt bebyggelse og det drives litt jordbruk. Linjetrase alternativ 1 Bergrunnen består hovedsakelig av fyllitt, glimmerskifer og metabasalt. Ved Urberget er det et stort område med gabbro og amfibolitt som strekker seg helt til Leirbukta hvor man får innslag av kalkglimmerskifer. Det er også et felt med kalkglimmerskifer ved Brentberget. Ute i Jøvikdalen og ned mot Storstraumen er det grus, sand og leire fra elve- og havavsetninger. Vegetasjonen er noe variert da vi har innslag av kystfuruskog flere steder langs fjorden og bjørkeskog som i all hovedsak er fattig utformet, med innslag av noen rike områder. Det er spredt bebyggelse langs fjorden og det drives noe jordbruk. Lengst ytterst i fjorden, ved Rotholt, er det et sanduttak. Linjetrase alternativ 2 Bergrunnen består hovedsakelig av fyllitt og glimmerskifer. Langs fjorden er det et tynt belte med marine avsetninger. Skråningene opp mot fjellet er for det meste dekket av skred- og forvitringsmateriale, mens Skognesdalen er dekket med til dels tykk morene. Vegetasjonen består hovedsakelig av bjørkeskog, men med noen innslag av gråor-heggskog. Det er spredt bebyggelse langs fjorden og det drives noe jordbruk. 2.2 Utbyggingsplaner Utbyggingsplanene og dokumenter i den forbindelse, er mottatt fra Troms. Kraft Produksjon AS, via Norconsult. Prosjektet som det vil søkes konsesjon om vil kunne avvike fra prosjektet slik det er beskrevet i meldingen (Norconsult 2006) og som er konsekvensutredet i denne rapporten. Beskrivelsen av utbyggingsplanene i denne rapporten er hentet fra meldingen. NVE (utredningsprogram) krever vurdering av følgende alternativer for Ullsfjord prosjektet: - Hovedalternativ - Alternativ uten overføring av Turrelva - Alternativ uten overføring av Ritaelva - Alternativ uten overføring av Turrelva og Ritaelva - Alternativ uten overføring av Skogneselva - 0-alternativ Troms Kraft Produksjon AS planlegger å bygge to kraftverk, Stordalvatn kraftverk og Stordal kraftverk, som ligger i serie med utløp i Sørfjorden som er den innerste delen av Ullsfjorden. Stordalvatn kraftverk Kraftverk vil utnytte vann fra Ritaelva (12,3 km2/32,0 mill. m3) og Skogneselva (10,8 km2/25,6 mill. m3) i et fall fra Store Rieppevatnet til Sveingardvatnet.

12 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 3 Utbyggingsplanen går ut på å utnytte fallet mellom Store Rieppevatnet og Sveingardvatnet i et kraftverk i dagen i nordenden av Sveingardvatnet. Vannveien består av sjakt og tunnel øverst, ca m, og rør i tunnel og grøft nederst mot stasjonen, ca m. Store Rieppevatnet blir inntaksmagasin og reguleringsgrensene er foreløpig satt til 5 meter heving og 15 meter senking. Kronelengden blir ca. 115 meter og største høyde meter avhengig av fundamenteringsforholdene. Overføring av avløpet fra Ritaelva til Store Rieppevatnet skjer via en ca. 4,7 km lang overføringstunnel. Avløpet fra Ritaelva og fra en sidebekk tas inn på tunnelen via bekkeinntak og sjakter fra tunnelen. På overføringstunnelen tas også inn avløpet fra Labuktbekken via en kort grentunnel og to bekkeinntak. Eksisterende veg i Skognesdalen forlenges til kraftstasjonen og til store Rieppevatnet til inntaket og tverrslaget for tunneldriften (se figur 2.3). Inntaket i Ritaelva utføres vegløst. Stordal kraftverk Kraftverket vil utnytte to fall i samme kraftstasjon, lavt fall fra Sveingardvatnet til fjorden og høyt fall fra Store Rieppevatnet i Stordalen til fjorden. Kraftstasjonen bygges i dagen ved fjorden (Sørfjorden). Vannveien for lavt fall vil bestå av tunnel øverst, ca. 1,2 km, og rør, dels i tunnel, dels i grøft nederst, ca. 850 meter, mens for høyt fall vil vannveien bestå av sjakt og tunnel øverst, ca. 1,8 km, videre rør, dels i tunnel som blir felles med Stordal lav, dels i grøft nederst, ca meter. I lavt fall utnyttes avløpet fra Stordalvatn kraftverk, dessuten avløp fratilleggsfelt til Skogneselva, samlet 46,8 km2/106,8 mill. m3. Det vil dessuten bli etablert et magasin i Sveingardvatnet som blir inntaksmagasin og reguleringsgrensene er sett til 5 meter heving og 7 meter senking. Dammen blir ca.140 m lang med største høyde ca m avhengig avfundamenteringsforholdene. I høyt fall utnyttes avløp fra Stordalselva (11,4 km2/27,2 mill. m3) og Turrelva (6,9 km2/20,0 mill. m3). Meahccevákkejavri er forutsatt regulert ved ca. 6 meter heving og ca. 9 meter senking fra normalvannstanden. Dammen blir ca. 65 m lang med største høyde ca. 10 m. Vannet tappes til Store Rieppevatnet i Stordalen som blir inntaksmagasin med ca. 5,0 m oppdemming. Dammen blir ca. 140 m lang med største høyde ca. 10 m. Avløpet fra Turrelva overføres til Meahccevákkejavri via en 2,2 km lang tunnel, og avløpet fra Sieiddevatn, som har avløp til Stordalselva nedstrøms Store Rieppevatn, overføres til Store Rieppevatn ved hjelp av en kort kanal. Eksisterende veg /skogsbilveg i Skognesdalen vil bli forlenget med ca 3 km frem til dammen og kraftstasjonen ved Sveingardvatnet og dammen og tverrslag ved Store Rieppevatnet. Fra kraftstasjonen bygges veg til påhogget for felles rørtunnel for de to fallene, ca. 600 m. Til regulerings- og inntaksområdet er det ikke forutsatt ført fram veg fra fjorden, men en mulighet vil være å benytte tilløpstunnelen som atkomst i byggetiden i kombinasjon med interne veger for dam- og tunnelbyggingen.

13 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 4 Tipper Sprengstein fra overføringstunnelen til Ritaelva, øvre del av tilløpstunnelen til Stordalvatn kraftverk og tunneler i inntaksområdet ved store Rieppevatnet legges ut ved tverrslaget like øst for utløpet av vatnet. Ved påhogget for nedre del av tilløpstunnelen til Stordalvatn kraftverk legges ut en mindre tipp. Massene fra overføringstunnelen til Turrelva legges ut ved påhogget ved Mæccevaggejavvre eller tippes i vatnet, eventuelt benyttes i dammen. I lia ovenfor Stordal legges massene fra tilløpstunnelene til Stordal kraftverk, høyt og lavt fall, ut ved påhogget. Massetak, løsmasser og steinbrudd De fire reguleringsdammene som er foreslått, er alle forutsatt som fyllingsdammer. Det er ikke gjort detaljerte undersøkelser etter masser. Betongdammer vil bli vurdert i utredningsfasen. Figur 2.2 Oversiktskart over de viktigste stedsnavnene innenfor planområdet.

14 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 5 Figur 2.3. Oversiktskart som viser inngrepene. Kraftlinjer Det vil bli ført fram 22 kv anleggskraft til store Rieppevatnet, Mæccevaggejavvre og kraftverksinntakene. Via linja til store Rieppevatnet overføres også kraften fra Stordalvatn kraftstasjon til Stordal. I den tidligere konsesjonssøknaden ble kraften fra begge kraftverkene forutsatt overført via en 66 kv linje til Nordkjosbotn transformatorstasjon i Balsfjord, først i kabel over Sørfjorden og videre på tremastlinje gjennom Lakselvdalen.

15 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 6 Denne løsningen er ikke lenger aktuell. Det er pr dags dato to trasealternativer som er aktuelle: Linjetrase alternativ 1: Fra Stordal kraftstasjon vil det bli lagt en sjøkabel eller eventuelt luftspenn over Sørfjorden til Bjørklund hvor det vil bygges en 132kV linje som vil gå parallelt med eksisterende 66kV linje ut fjorden hvor den vil bli koblet til 132 kv ledningen fra Skibotn ved Storstraumen i overgangen mellom Ullsfjorden og Sørfjorden. Alternativt til en parallellinje vil tiltakshaveren vurdere enn oppgradering av den eksisterende linjen. Det er ikke tatt endelig stilling til hvilken mast type som skal benyttes, men trolig en tremaster. Linjetrase alternativ 2: Fra Stordal kraftstasjon vil det bygges en 132 kv linje som vil gå parallelt med eksisterende 66 kv linje på vestsiden av Sørfjorden forbi Sjursnes og ut til Skarmunken/Storstraumen hvor den vil bli koblet til 132 kv ledningen fra Skibotn. Alternativt til en parallellinje vil tiltakshaveren vurdere enn oppgradering av den eksisterende linjen. Det er ikke tatt endelig stilling til hvilken mast type som skal benyttes, men trolig en tremaster.

16 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 7 Figur Oversiktskart med trasealternativene for kraftlinje.

17 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 8 3 MATERIAL OG METODE 3.1 Influensområdet Med influensområdet menes de områder som kan bli direkte eller indirekte berørt av utbyggingsplanene. For fugl og pattedyr vil forhold som arealbeslag, biotopendringer og økt menneskelig forstyrrelse kunne påvirke forekomster. Ulike viltarter vil ha forskjellig toleranse ovenfor inngrep og forstyrrelse. I tillegg vil størrelsen på artenes leveområder/territorier også i stor grad bestemme omfanget av influensområdet for den enkelte art. Ved bygging av en kraftlinje vil influensområdet for temaene vegetasjon og botanikk tilsvare de fysiske berørte områdene. For fuglelivet er influensområdet atskillig større, da en kraftlinje kan påvirke hekkende fugler flere hundre meter fra nærmeste installasjon. Dessuten vil trekk gjennom området, både i form av næringssøk, lokale forflyttninger og sesongtrekk kunne bli påvirket av en kraftlinje. Effektene arter seg forskjellig for trekkende og hekkende fugler, avhengig av vær- og lysforhold, samt topografi. Med grunnlag i ovennevnte faktorer har vi i denne sammenheng avgrenset influensområdet til selve kraftlinjetraseene og 500 meter på hver side av disse. 3.2 Datagrunnlag Utbyggingsplanene, og dokumenter i den forbindelse, er mottatt fra oppdragsgiver. Vurdering av dagens status for fugl og pattedyr i området er gjort på bakgrunn av gjennomgang av litteratur og tilgjengelige databaser (Viltområdekartveket hos Fylkesmannen i Troms, Arealis, Naturbasen, Hekkefuglatlas for Troms, NVE-atlas og NGU), samt egen befaring i området juni Befaringen av de to alternative linjetraseene ble gjort 24. juni Feltbefaringene ble utført av Bjarne Oddane, Roy Mangersnes og Ingve Birkeland. Det var vekslende vær med en del regn mens befaringen ble gjort. Elvestrengene fra det øverste planlagte inntaksmagasinet og helt ned til der hvor den planlagte kraftstasjonen er tenkt plassert, samt traseene for nettilknytning ble undersøkt. Det er kun de nedre delene av Turrelva som ble undersøkt. Området hvor demning og tunnelpåhugg er planlagt ble ikke nærmere undersøkt. Ut fra data fra Naturdatabasen og faglige vurderinger er det ingenting som tyder på at området inneholder annet enn trivielle fuglearter. Det må bemerkes at befaringen ble utført i en periode på året da sangaktiviteten hos fugl er lav og annen aktivitet blant fuglene liten Rødlistearter Rødlistearter omfatter truede og/eller sjeldne arter som er oppført i Norsk Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006). I tabell 3.1 er det gitt en oversikt over de ulike kategorier som benyttes for inndeling av rødlistede arter.

18 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 9 Tabell 3.1. Rødlistekategorier (Kålås m.fl. 2006). Rødlistekategorier Kode Kommentar Utdødd EX En art er Utdødd når det er svært liten tvil omat arten er globalt Extinc utdødd. Utdødd i vill tilstand Extinct in the Wild t utdødd ly Extinct Kritisk truet Critically Endangered Sterkt truet Endangered Sårbar Vulnerable Nær truet Near Threatened Datamangel Data Deficient EW RE CR EN VU NT DD Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. En art er t utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år Arten har ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år). Arten har svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år). Arten har høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år). En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid. En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlighet at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon. 3.3 Vurdering av verdier og konsekvenser Status/Verdi Verdisettingen for temaet flora følger i stor grad den verdisettingen som er beskrevet av Gaarder (2003). I denne rapporten er verdiene nasjonal-, regional- og lokal verdi brukt. Dette tilsvarer det som i Håndbok 140 for konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006) er beskrevet som henholdsvis stor-, middels- og liten verdi. Tabell 3.2. Grunnlag og kriterier for verdisetting av fugle- og dyrelivet (basert på Gaarder 2003). Tema Vilt (Kilde: DN håndbok ) Rødlistede arter (Kilde: Kålås m.fl. 2006) Lovstatus (Kilde: Ulike verneplanarbeider) Verdi Nasjonal Lokal Svært viktige viltområder Arter i kategoriene "kritisk truet", "sterkt truet" eller "sårbar", eller der det er grunn til å tro slike finnes - Områder vernet eller foreslått vernet - Områder som er foreslått vernet, men forkastet pga. størrelse eller omfang Viktige viltområder - Arter i kategoriene "nær truet" eller "datamangel", eller der det er grunn til å tro slike finnes - Arter som står på den regionale rødlista - Områder som er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som er funnet å ha lokal/regional naturverdi - Lokale verneområder (Pbl.) Registrerte viltområder med en viss betydning Leveområder for arter som er uvanlige i lokal sammenheng Områder som er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som er funnet å ha kun lokal naturverdi

19 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 10 Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra lokal verdi til nasjonal verdi. Lokal Nasjonal Omfang Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Konsekvensene blir bl.a. vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en glidende skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Konsekvens Det siste trinnet i vurderingene består i å kombinere verdien det enkelte temaet og omfanget av tiltaket for å få den samlede vurderingen av tiltaket. Fig 3.1. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens. (Modifisert fra Statens Vegvesen 2006).

20 Naturforvalteren Aksjeselskap Side 11 Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og +. Tabell 3.3. Sammenstilling av symbolbruk og beskrivelse av konsekvenser uledet iht. metodikken i Statens vegvesen håndbok 140. Symbol Beskrivelse Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Ubetydelig/ingen konsekvens Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens 4 STATUS 4.1 Fugl Fuglefaunaen i de aktuelle vassdragene er tidligere undersøkt i forbindelse med utredninger som ble utarbeidet for en konsesjonssøknad i 1989 (Norconsult 2006). Lokale ornitologer har også gjort registreringer av fugl i de aktuelle områdene, og da særlig på rovfugler. Det er registrert 70 fuglearter i området. 38 av fugleartene ble registrert under feltbefaringen. Åtte av artene har rødlistestatus: kongeørn (NT), fjellvåk (NT), hønsehauk (VU), bergirisk (NT), steinskvett (NT), tretåspett (NT), dvergspett (VU) og sangsvane (NT). Det er også arter som ikke er tatt med i den nye rødlista som man allikevel må se i en lokal, regional og en nasjonal betydning. Det kan være at artene er lokalt sjeldne eller som har sitt hovedområde i regionen og defineres som sårbare for menneskelige forstyrrelser og tekniske inngrep.

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: Marius Skjervold 09-168/Hardmoen 16. mars 2010 Til: Marius Skjervold, Statnett Kopi til: Fra: Torgeir Isdahl TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM utredning av

Detaljer

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk NOTAT Vår ref.: Dato: 6. november 2013 Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk 1. Innledning Dette notatet omhandler tilleggsutredninger om naturmangfold i forbindelse med omsøkte

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen OPPDRAG Guleslettene vindkraftverk KU OPPDRAGSNUMMER 145196 OPPDRAGSLEDER Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV Lars Erik Andersen DATO Konsekvensvurdering av Guleslettene vindkraftverk Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Deres ref.: Vår ref.: Dato: Grete Klavenes 06.03.2011 Til: Grete Klavenes Kopi til: - Fra: SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Statnett vurderer å etablere en såkalt skulpturmast på Heia

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Norges småkraftverk AS søker konsesjon for å bygge Mørsvik kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mørsvikelva ligger mellom Mørsvikvatnet og Mørsvikbukta, med

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 AS Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 Juli 2009 Side: 2 av 13 Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper

Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper Miljømila 21.10.2014 Heidi-Marie Gabler, ylkesmannen i Troms Naturmangfold og skuterløper Heidi-Marie Gabler I planarbeidet med nye skuterløyper

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

GJENNOMGANG AV NOEN UTVALGTE ARTER I NORD-TRØNDELAG. Hubro Hønsehauk Sædgås Vipe Storspove - Sanglerke Jaktfalk Horndykker Kongeørn

GJENNOMGANG AV NOEN UTVALGTE ARTER I NORD-TRØNDELAG. Hubro Hønsehauk Sædgås Vipe Storspove - Sanglerke Jaktfalk Horndykker Kongeørn -HVA GJØR VI? -Hva sier lovverket? -Innhent kunnskap om forekomsten av artene -Hvordan forholde seg til rødlistede arter -Søke råd om tiltak hos de som har kunnskapen GJENNOMGANG AV NOEN UTVALGTE ARTER

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST og Naturvernforbundets Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Kopi til: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Statnett KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE NOTAT Vår ref.: Dato: 5. mai 2015 HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN Fred Olsen Renewables fikk den 26.6.2013 tildelt konsesjon på utbygging av Gilja vindkraftverk. Det

Detaljer

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Juni 2013 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG.

KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG. KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG. MARTIN PEARSON Denne versjonen av rapporten gir eksempel på hvordan et kartleggingsarbeid

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Savåga kraftverk Beiarn kommune

Savåga kraftverk Beiarn kommune Savåga kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for å bygge Savåga kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Savåga har utløp i Beiarelva og ligger ca. 2,5 km vest for Storjord (jf.

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Om metodikk i konsekvensutredning

Om metodikk i konsekvensutredning 1 Om metodikk i konsekvensutredning Konsekvensvifta (Håndbok 140 SVV) => Verdi: vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er (kriterier) Omfang: vurdering av hvilke endringer prosjektet antas

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 7 Bodø 2017 Fosen vindkraft 2 Status for hubro i

Detaljer

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS søker konsesjon for å bygge Almdalsforsen kraftverk i Grane kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 165 m fra inntak i Gluggvasselva

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Veiski vannkraft DA søker konsesjon for å bygge Blåmann kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Blåmannelva er en breelv fra Blåmannsisen som renner mot nord-vest

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

Vassdragsutbygging. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Vassdragsutbygging. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Vassdragsutbygging Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/ferskvann/vassdragsutbygging/ Side 1 / 6 Vassdragsutbygging Publisert 24.05.2017 av Miljødirektoratet Norge produserer om lag 25 prosent

Detaljer

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra NTE Energi AS om bygging av «Ekorndalselva kraftverk» i Namsos kommune i Nord- Trøndelag

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra NTE Energi AS om bygging av «Ekorndalselva kraftverk» i Namsos kommune i Nord- Trøndelag Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Pb 132, 7702 Steinkjer E-post: havik@h2as.no; p.flatberg@gmail.com NVE Konsesjonsavdelingen Middelthunsgt.29 Pb.5091, Majorstua 0301 Oslo Steinkjer 19.1.2013 E-post:

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva

TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva Fagrapport-reindrift Jonathan E. Colman, Kåre Rapp, Gunnlaug Røthe,

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon 1 Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon Hovedfokus på hubro men relevant for andre rovfuglarter Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Negative «påvirkningsfaktorer»

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Bakgrunn Grunneier søker konsesjon for å bygge Kobberskarelva kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Kobberskarelva ligger mellom Kobbvatnet og Mørsvikbotn, like

Detaljer

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Nevervatnet kraft AS søker konsesjon for å bygge Nevervatnet kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Søker ønsker å utnytte fallet i Neverskarelva mellom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 28.april 2015 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF RAPPORT 420 kv Namsos Roan Statnett SF Tilleggsutredning Fagtema Naturmiljø September 2008 RAPPORT POSTADRESSE: TELEFON: 970 82 742 TELEFAKS: E-POST: askrad@askradgivning.no ASK RÅDGIVNING AS Postboks

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer