Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr."

Transkript

1 Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Forslag nr 1 Årsmøte Skien AP 2013 A. Staten må gjennom kommunene ta et overordnet økonomisk ansvar for asylpolitikken og bosettingspolitikken. B. Integreringstilskuddet må tilpasses de reelle utfordringene kommunene står overfor ved å bosette flyktninger med forskjellig bakgrunn og utdanning. C. Asylmottak må etableres i offentlig regi og ikke privatiseres ved at private konkurrerer om etablering av asylmottak uten at kommune har noen innflytelse. Asylmottak: Dagens ordning ved at staten utlyser anbud som private aktører konkurrerer om å få skaper store forskjeller. Kommunen får store utfordringer uten at kommunene har noen muligheter til å legge til rette på en god måte for en trygg og likeverdig behandling av asylsøkere. Statlige myndigheter bør sette normer og fullt ut betale de reelle økonomiske utfordringene som kommunene har. Kommunene i Norge har sammen et ansvar for at landet samlet har et system for mottak av asylsøkere som styres i full åpenhet i kommunal regi, og som gir et godt og likeverdig opphold i tiden hvor asylsøknader behandles. Bosetting: Dagens integreringstilskudd tar lite hensyn til de store forskjellene det er å bosette forskjellige grupper av innvandrere. Samtidig er det åpenbart at i områder med stor mangel på arbeidsplasser så er utfordringene for kommunene for å få til en god integrering større enn i kommuner med press i arbeidsmarkedet. På samme måte vil boligsituasjonen være helt avgjørende for en vellykket integrering. Kommunene bør gjennom husbanken gis større reelle økonomiske muligheter til å bygge flere rimelige utleieenheter som både kan bosette flyktinger og arbeidsinnvandrere og etnisk norske på en god måte. Dagens ordning med integreringstilskudd/ bostøtte/ boliglån tar ikke opp i seg disse utfordringene. 1

2 Forslag nr 8 Årsmøte Skien AP Avgiftspolitikk på miljøbiler Skien Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet jobbe for avgiftsfrihet på miljøbiler. Hver enkelt av oss kan gjøre litt, for å få ned utslippene. Bilparken er en stor forurenser. Ved å legge om avgiftspolitikken, kan dette føre til en miljøgevinst. Utviklingen på bilsiden har vært enorm, og Arbeiderpartiet skal gå foran og bane veg for mer bruk av el; og hybrid biler. Dersom mesteparten av disse bilene ble avgiftsfrie, ville salget øke og vi ville få mindre utslipp fra bilparken. Det viktigste i denne sammenhengen er miljø, ikke penger! Bilen er kommet for å bli, og mange er avhengig av bilen. Hvis vi kan få folk til å kjøpe og kjøre mer miljøvennlig, vil vi få en vinn vinn situasjon. Mange av kombi bilene som blir kjørt på strøm sammen med bensin, har et forbruk helt ned i 0,15 l pr. mil. Vi er av den formening at miljøet må komme i første rekke, og i denne sammenheng må vi se bort for tapet av avgiftene. Forslag nr 9 Årsmøte Skien AP Bomringer Skien Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet sørge for at kommende bomringer i Grenland drives meget kostnadseffektivt. Bomringer bør gå med en god fortjeneste til veg utbygging, ikke bare til egen drift. Det bør ligge inne et krav om stor % i fortjeneste på bom drift i Telemark. En må kutte ut betalingskrav på engangspassering med tap. Vi er godt kjent med at fire til fem bom selskaper tjener bare til egen drift mens andre lever godt på bruk av disse pengene. Skal Telemark sette opp bomringer, må man unngå samme feilen som E 18 Vestfold gjorde over flere år. De har sendt ut tusentalls av krav med tap, for innkreving av småbeløp gjennom årene. I den dataverden vi lever i, i dag, kan man kutte ned på antall bom selskaper og kostnader. Pengene blir automatisk satt inn på konto til veiene de er satt opp for, og spart penger på unødvendig administrasjon for noen av disse. E 18 utbyggingen kunne dekkes av bare ett selskap, over hele strekningen. 2

3 Forslag nr 10 Årsmøte Skien AP Jordvern Det politiske Norge bør ta mer hensyn til jordvern ved alle former for byggesaker. Norge bør beholde muligheten i fremtiden for egen produksjon av mat. Det er store natur katastrofer over hele verden, og miljøet ser ut til å skaffe en stor mengde med blanding av flom og tørke, som stadig ender opp med avlingssvikt. Folketallet øker over hele verden, og matmangel kommer til å merkes som ikke så lenge. Vi kommer til å merke et voldsomt prispress når landene med dårligere økonomi i fremtiden blir rikere. En form for jordvern bør vi ha i Norge! Forslag nr 24 Årsmøte Skien AP Slipp prestene fri! Skien AP mener prester i Den norske kirke bør få mulighet til å vie likekjønnede par. Ved innføring av felles ekteskapslov i 2009, ble prester i den norske kirke satt i en vanskelig situasjon. I ekteskapsloven 16 slo Stortinget fast at «et ekteskap er ugyldig dersom en prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av kirkemøtet». Dette medfører at selv om enkelte prester ønsker å vie likekjønnede par, har Stortinget i praksis begrenset presters mulighet til å følge sitt eget ønske ved å indirekte tvinge prester til å ikke vie likekjønnede så lenge kirkemøtet ikke endrer kirkens ekteskapsliturgi. Skien AP erkjenner at det er stor uenighet om denne saken i Den Norske Kirke, men mener alle vigslere som ønsker å vie likekjønnede par skal få samme muligheten til å utføre det. Skien AP ønsker derfor å fjerne pålegget i ekteskapslovens 16, slik at de prester som ønsker å vie likekjønnede har anledning til det. 3

4 Forslag nr 25 Årsmøte Skien AP Luftambulanse til Skien! Skien AP mener responstiden på akuttmedisinsk beredskap må ned, og ønsker ny helikopterbase for luftambulanse lokalisert til Skien. Alle skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Skien AP registrer at det er ulike synspunkt knyttet til luftambulansedekningen i Telemark, og ønsker med dette å vise vår støtte til etableringen av en ny helikopterbase i Skien. I dag eksisterer det 11 baser for luftambulanser i Norge. Telemark som fylke er et av områdene som ikke oppfyller responstiden satt fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse på 20 minutter. Stortinget operer med en målsetting om å nå 90 % av befolkningen med en responstid på 45 minutter, dette er forankret i stortingsmelding om akuttmedisinsk beredskap. Skien AP mener det er viktig å redusere denne responstiden til et minimum, og at man bør tilstrebe og nå befolkningen med en responstid på 20 minutter. Det er derfor viktig at helse og omsorgsdepartementet tar en ny vurdering knyttet til hva man mener er akseptabel responstid for akuttmedisinsk tilgjengelighet. Fastleger en integrert del av det offentlige helsetilbudet: Ved innføring av fastlegeordningen i 2001, sikret man bedre tilgjengelighet og kontinuitet i legetjenesten i Norge. Evalueringene er gode, men peker på viktige momenter for en bedret fastlegetjeneste, som støttes av Skien AP. Skien kommune er i god gang med implementering av samhandlingsreformen. Skien kommune med AP i spissen, har gjort viktige grep for å sikre at pasientene møter en integrert og koordinert tiltakskjede når man har behov for helsetjenester. I denne sammenheng tydeliggjøres det at fastlegene ikke er godt nok integrert i den øvrige helse og velferdsttjenesten i kommunen. Deriblant er det viktig at fastleger bidrar til økt fokus på forebyggende arbeid, og folkehelse samt en økning av legedekningen på sykehjemmene i Skien. Skien AP mener kommunen må ha tydelige forventningsavklaringer med fastlegene om hva innholdet i utøvelsen av en fastlegetjeneste bør være og mener derfor at fastlegene bør integreres sterkere inn i kommunens øvrige helsetjenester. 4

5 Forslag nr 29 Årsmøte Skien AP InterCityutbygging Bedriftsøkonomi er ikke samfunnsøkonomi! Skien AP krever full utbygging av dobbeltspor på Intercity strekningene innen 2025! Etter flere rapporter har blitt presentert med negative konklusjoner for Intercity triangelet vil Skien AP uttrykke sitt fortsatt soleklare ønske om fortsatt full tog utbygging til Skien! Rapportene fra TøI og Dovre Group er, etter Skien APs oppfatning lite verdifulle når man skal vurdere hensyn til regional utvikling eller økt satsning på miljø blant annet ved økt gods fra vei til bane. Parallelt med dette tilsier alle prognoser en økt befolkningsutvikling på østlandet, som igjen vil presse kapasiteten på veiene ytterligere. Bakgrunnen for en satsning på intercity, er en erkjennelse av den radikale økningen i mobilitet for befolkningen på Østlandet inn mot hovedstaden, samtidig ser man at byene utenfor Oslo stadig blir større, noe som også er en villet politikk for å bidra til å motvirke sentralisering til hovedstaden og skape vekst i boligbygging og arbeidsplasser i større deler av Østlandet. Skien AP vil understreke at intercity utbyggingen dreier seg om langt mer enn bedriftsøkonomi, og ber regjeringen fortsatt prioritere dobbeltspor helt frem Intercitytriangelet slutter i Skien! Forslag nr 31 Årsmøte Skien AP TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Barnehagetilbudet for barn i Norge skal være likeverdig uansett om kommunen eller private er ansvarlig for driften. Utregningsmodellene må bygge på sammenlignbare forhold i drift når det gjelder, avskrivningsregler, ansattes arbeidsforhold, pensjonsforhold, vedlikeholdskostnader og øvrige driftskostnader. Beregningsmodellene for overføring av midler fra kommunene til ikke kommunale barnehager må gjennomgås og gjøres likeverdige og langt enkle og forvalte enn i dag. Staten bruker store beløp for å gi et kvalitativt og bredt barnehagetilbud i Norge. Skien Ap mener at et godt barnehage tilbud til alle barn er viktig for barns utvikling og klargjøring til skoleløpet. I denne forbindelse er det viktig med et godt samarbeid med ikke kommunale barnehager. I Skien har vi 49 barnehager, hvorav 32 er ikke kommunalt drevet. Skien kommune utbetalte ca 150 millioner kroner på tilskudd til ikke kommunale barnehager i Erfaringer i kommune et at 5

6 private barnehageeier som drives som aksjeselskap kan opparbeide store overskudd og formue oppbygging. Konsernmodell og aksjeselskap er en lovlig innretning etter nåværende tilskudd system. Inntekt i aksjeselskapet er utelukkende eller i all hovedsak offentlige tilskudd til drift, offentlig tilskudd til kapitalkostnader og foreldrebetaling. Etter nåværende regelverk (forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager 6) kan tilskudd reduseres om eierne tar ut urimelig utbytte. Regelen er svært vanskelig å håndheve for kommunen pga. vanskelige vurderingstemaer og behov for inngående kjennskap til regnskapene i aksjeselskapet. Selv om ikke eierne tar ut utbytte, blir verdier igjen i aksjeselskapet som eierne driver. I andre tilfeller overføres verdier til andre aksjeselskaper eller ved opprettelse av nye aksjeselskaper. Det oppleves uriktig og urimelig at skattepenger som er ment å tilgodese barna, gir mulighet private eiere til å bygge seg opp store verdier. På denne bakgrunn bes Skien Ap/Telemark Ap gjør en henvendelse til sentrale myndigheter for å igangsette en gjennomgang av systemet, slik at skattepengene i all hovedsak går til det egentlige formålet som er barna. Skien Ap/Telemark Ap gjør en henvendelse til sentrale myndigheter for å igangsette en gjennomgang av systemet med tilskudd til private barnehager. 6

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer