Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå"

Transkript

1

2 TIDSSKRIFT OM LEVEKAR OG LIVSSTIL Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå Redaksjon: Redaksjonsråd: Gustav Haraldsen Sverre Hove Tor Jørgensen Gunvor Iversen Ellen Rodin Olav Ljones Bjørg Moen Nils Håvard Lund Berit Otnes Tegner: Thore Hansen Abonnementpris: 90 kroner for 3 nummer pr. år Løssalgspris: 40 kroner Abonnement bestilles hos: Statistisk sentralbyrå Opplysningskontoret Postboks 8131 Dep OSLO 1 Telefon: (02) Artikler i tidsskri ftet kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning. Ved bruk av stoff fra tidsskri ftet, bruk kildehenvisningen: «SSBs Samfunnsspeilet».

3 SAMFUNNSSPEILET 1/89 Innhold Arbeidsløsheten: Ulike mil gir ulike tall TorPetter BO og Helge Nome Ncesheim Storbyenes utgifter til sosialhjelp. Even Flaatten 6 Enslighetens betydning for de ensliges levekår. Eiliv MOrk 9 Boligstandard på nedtur for eldre og enslige? Ole Gulbrandsen 12 De eldres inntekter: Lave for de fleste - høye for de få. Grete Dahl 16 Mer vold, men ikke flere ofre. Berit Otnes 19 Publikums forhold til massemedienes u-landsdekning. Odd Frank Vaage "Loner det seg for mor å jobbe?" Charlotte Koren Kvinnene - kulturens karyatider. Sissel Lund Side Samfunnsspeilet skifter denne gangen fra blått til rodt omslag. Med dette markerer vi starten på en ny årgang. Forsidetegningen, med en lang 10 utenfor arbeidskontoret, henspeiler xi et tema som for alvor er kommet pd dagsorden dette året. I sin artikkel om arbeidsledigheten, diskuterer Tor Petter BO og Helge Nome Nasheim hvorfor arbeidskraftundersokelsene fra Statistisk sentralbyrd vanligvis gir høyere ledighetstall enn tallene fra Arbeidsdirektoratet. Et poeng her er at forskjellen gjerne blir mindre når arbeidsledigheten Oker. I slike perioder kan arbeidskraftundersøkelsene derfor tjene som et forvarsel om hva vi har i vente. Det er interessant å merke seg at arbeidskraftundersøkelsenforfjerde kvartal i fjor viste en ledighet på Even Flaatten skriver om et annet samfunnsproblem. Han diskuterer årsakene til at sosialhjelpsutgiftene er sd mye høyere i storbyer enn andre steder i landet. Det er ikke bare fordi storbyene har flere sosialklienter, men også fordi klientene her får mer utbetalt over lenger tid. Samfunnsspeilet retter denne gangen søkelyset på levekårene blant enslige og eldre. Eiliv MOrk diskuterer om det å være enslig i seg selvfører til dårligere levekår, eller om det er andre grunner til at enslige ofte kommer dårligere ut enn andre. Han bruker boligtilbudet som eksempel på en type samfunnsstrukturer som endrer seg senere enn hva økningen i andelen enslige skulle tilsi. Derfor er det en ulempe å være enslig på boligmarkedet. Ole Gulbrandsen følger opp denne problemstillingen og viser at boligpolitikken i tillegg kan bidra til en forverring av boligstandarden for unge og enslige.

4 SAMFUNNSSPEILET 1/89 PensjonWamilier har dårlig råd. Det er vel ingen overraskelse for noen. I sin artikkel om de eldres inntekter gir imidlertid Grete Dahl et mer nyansert bilde av de eldres Økonomi og av hvordan Økonomien henger sammen med andre levekårsforhold. Et annet tema som eldre er spesielt opptatt av er voldsutviklingen i samfunnet. Eldre har ofte angst for vold selv om de svært sjelden er voldsofre. Angsten er sannsynligvis fortsatt et store problem enn selve volden i vårt samfunn. Berit Otnes påviser en Økning i voldskriminaliteten og at de alvorligste typene voldsforbrytelser stiger raskere enn mer bagatellmessige forhold. Likevel ser det ikke ut til at det er blitt flere voldsofre. Otnes mener årsaken kan were at volden ofte er konsentrert i bestemte miljøer. To artikler handler om kommunikasjon. Sissel Lund mener at den nylig utkomne "Kvinnenes kulturhistorie" undervurderer kvinners kulturinnsats, fordi de fleste bidragene overser at de ulike leddene i kommunikasjonsprosessen er avhengige av hverandre. Kulturen opprettholdes ikke bare av kulturprodusentene, men også av dem som inspirerer, formidler og ikke minst av dem som utgjor kulturens publikum. Etter Lunds mening spiller kvinnene en betydningsfull rolle i disse leddene. Odd Frank Vaage tar for seg journalistiske oppfatninger som preger U-landsdekningen i avisene. Han påviser et misforhold mellom hva journalister tror folk vil lese om og hva slags stoff om U-land leserne etterlyser. Når de skrev selvangivelsen for noen dager siden, var det kanskje mange familier som stilte seg spørsmålet: "LOnner det seg for begge ektefellene d jobbe"? Charlotte Koren gjennomgår hvilke svar skattereglene gir på dette sporsmålet.

5 Arbeidsløsheten: Ulike mål gir ulike tall Av Tor Petter BO og Helge Nome Ncesheim Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det arbeidslose i 4. kvartal Fra Arbeidsdirektoratet ble det samtidig meldt om ledige. Hva er årsaken til at tallene er så ulike? Og hva er begrunnelsen for å ha to mål på arbeidsløsheten? SSB presenterer tall for arbeidslosheten som vanligvis ligger høyere enn Arbeidsdirektoratets tall. Forskjellen skyldes i første rekke at Arbeidsdirektoratets tall bare omfatter dem som registreres ved arbeidsformidlingen, mens SSB ogsä fanger opp dem som søker arbeid på andre måter. Definisjon av arbeidsloshetsbegrepet Kriteriene for at en person skal kunne regnes som arbeidslos, går i korthet ut på at en ikke må ha noe inntektsgivende arbeid, at en har forsøkt å få arbeid i løpet av de siste fire ukene og at en umiddelbart kan påta seg et arbeid. Både Arbeidsdirektoratet og SSB bygger på denne definisjonen av arbeidslosheten, som er gitt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (m0). Et unntak er klassifiseringen av personer som gär på arbeidsmarkedsetatens opplærings-/kvalifiseringstiltak. Arbeidsdirektoratet klassifiserer disse som ikke arbeidsløse. I SSB anvendes de generelle kriteriene for å bli definert som arbeidsløs også for denne gruppa, og noen vil trolig komme med i tallet på arbeidslose. Ulike milemetoder gir ulikt resultat Selv om de to etatene i hovedsak bygger på den samme definisjonen av arbeidsloshet, brukes det ulike metoder ved selve målingen eller registreringen av ledigheten. Mens Arbeidsdirektoratet bare teller dem som har oppsøkt et arbeidskontor for å få hjelp til søkningen, går SSB ut til et tilfeldig utvalg av befolkningen hvert kvartal og spor om de er arbeidsløse l Undersøkelsen kalles Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og om-. fatter personer hvert kvartal. I denne undersøkelsen omtales de arbeidsløse som "arbeidssøkere uten arbeidsinntekt". SSB får på den maten også med seg dem som søker arbeid utenom arbeidskontorene. Dette er hovearsaken til at ledighetstallet fra SSB ligger hoyere enn Arbeidsdirektoratets. En person kan være motivert for å søke arbeid gjennom arbeidskontoret dersom vedkommende har krav på arbeidsløshetstrygd håper å bli med på arbeidsmarkedstiltak trenger bedre oversikt over ledige stillinger. Hvor mye disse faktorene betyr, varierer over tid og mellom ulike grupper i befolkningen.

6 SAMFUNNSSPEILET 1/89 - Figur i Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (AKU) og registrerte arbeidsløse etter alder Antall personer 20,000 15,000 Figur ArbeidssØkere uten arbeidsinntekt (AKU) og registrerte arbeidsløse personer 80 Alle 60 10, ,000 0 AKU-ledighet f J Registrert arbeidsløshet Alder 20 O personer 80 Menn Nykommere på arbeidsmarkedet er uten trygderettigheter En del av dem som klassifiseres som arbeidsløse i SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), men som ikke blir registrert ved arbeidskontorene, er skoleelever og studenter som søker en deltidsjobb ved siden av studiene, og hjemmearbeidende kvinner som søker arbeid utenom hus- og omsorgsarbeidet. Ungdom og hjemmearbeidende kvinner som ikke har opparbeidet seg trygderettigheter gjennom inntektsgivende arbeid, har mindre grunn enn andre til A oppsøke arbeidskontoret. De får likevel ikke utbetalt arbeidsløshetstrygd. I aldersgruppa år er vanligvis mindre enn halvparten av de arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene, (se figur 1). Tradisjonelt har dessuten arbeidskontorene formidlet jobber begrenset til bestemte yrkesgrupper - heltidsarbeid innen industri og bygge- og anleggsbransjen. Formidling av jobber som krever høyere utdanning har stort sett foregått gjennom andre kanaler. Det gjelder også formidlingen av deltidsjobber. Mindre forskjell ved høy ledighet I forrige periode med høy ledighet ( ) ble forskjellen på ledighetstallene vesentlig redusert, (se figur 2). Vi skal se på årsakene til dette, men også peke på personer Kvinner forhold som kan bidra til at forskjellen ikke blir så mye mindre denne gangen. Yrkesaktive personer som mister jobben, må melde seg ved arbeidskontoret for å fremme krav om trygdepenger under ledighetsperioden. Når omfanget av oppsigelser og permitteringer øker, vil dermed andelen av de arbeidsløse som kontakter arbeidsformidlingen også

7 SAMFUNNSSPEILET 1/89 Øke. Graden av samsvar mellom registrert ledighet og ledighet ifølge AKU varierer altså med konjunkturene. I en lavkonjunktur som nå trapper dessuten myndighetene opp arbeidsmarkedstiltakene som alternativ til passiv ledighet. Når arbeidskontorene på denne måten utvider tilbudet av tjenester, bidrar det til at flere blir motivert til å oppsøke etaten. Ved forrige lavkonjunktur, i , ble det registrert høyere arbeidsløshet ved arbeidskontorene enn i AKU. Den økte tilbøyeligheten til å melde seg ved arbeidskontorene pga. opptrappingen av arbeidsmarkedstiltakene er en viktig forklaring på dette. I perioder med høy ledighet vil det også være større behov for assistanse i søkningen. På den annen side har arbeidskontorene da færre ledige stillinger å tilby. Rene kvalifiseringstiltak har til nå utgjort en mye større andel av arbeidsmarkedstiltakene enn i forrige periode med høy ledighet. Siden personer på slike tiltak systematisk klassifiseres som ikke arbeidsløse i Arbeidsdirektoratets statistikk, mens de kan bli klassifisert som arbeidsløse i AKU, har dette medvirket til at forskjellen på de to ledighetstallene hittil ikke er blitt redusert. Registrert som arbeidsløs, men likevel ikke aktiv arbeidssoker En del registrerte arbeidsløse blir ikke klassifisert som ledige i AKU. For eldre personer vil langvarige ledighetsperioder ofte resultere i at de definerer seg som førtidspensjonist og ikke som arbeidsledig i SSBs undersøkelser, selv om de fremdeles står registrert som ledig ved et arbeidskontor. De oppfatter seg altså ikke lenger som arbeidssøkere, men som trygdede. Dette medvirker også til at Arbeidsdirektoratets ledighetstall i en gitt situasjon kan overstige SSBs. Selv i perioder med lav arbeidsløshet pleier tallet på registrerte arbeidsløse å ligge noe høyere enn AKU-tallene i aldersgruppene over 50 år (se figur 1). Et annet forhold som kan bidra til at Arbeidsdirektoratets ledighetstall kan bli større enn ledigheten ifølge AKU, er at en person som står registrert som arbeidsløs ved arbeidskontoret, kan bli klassifisert som sysselsatt i AKU. Det skjer hvis han eller hun tilfeldigvis utførte noe lønnet arbeid i løpet av undersøkelsesuka. Unge arbeidssøkere som ikke har krav på ledighetstrygd, kan av og til ta kortvarige jobber av økonomiske grunner. Hvorfor to mål på arbeidsløshet? Jamført med registrert ledige gir AKU generelt sett det mest dekkende bilde av den totale ledigheten. Ved internasjonale sammenligninger er det tall fra AKU som brukes. AKU har imidlertid den svakheten at det er en viss usikkerhet knyttet til tallene, ettersom det er en utvalgsundersøkelse. Det innebærer at endringstall fra kvartal til kvartal er usikre. Vi trenger tall for flere kvartal for å kunne se om tallet for et bestemt kvartal rent tilfeldig var for høyt eller lavt. tall på kommune- og fylkesnivå kan vi ikke gi, heller ikke detaljerte fordelinger på alder og yrke. Både AKUs og Arbeidsdirektoratets mål på arbeidsløshet er nyttige. De har sin styrke og sine svakheter på ulike områder og utfyller derfor hverandre på en tilfredsstillende måte.

8 Storbyenes utgifter til sosialhjelp Av Even Flaatten De kommunale utgiftene til sosialhjelp er størst i de store byene, ikke bare i absolutte tall, men også i forhold til kommunenes innbyggertall. Det er svært store forskjeller mellom store og små kommuner i sosialhjelpsutgifter pr. innbygger. Bakgrunnen er at storbyene har Here klienter, som får hjelp over lengre tid og får mer utbetalt pr. måned. Det er klare forskjeller mellom utgifter til sosialhjelp i På denne bakgrunnen har vi funnet det hensiktsmessig de fire storbyene; Oslo, Bergen, Trondheim og Sta- å redusere antall undersøkelsesobjekter til to: "Storby" vanger. Oslo hadde for eksempel mer enn dobbelt så og "Ikke-storby". "Storby" omfatter Oslo, Bergen, høye sosialhjelpsutgifter pr. innbygger som Stavanger Trondheim og Stavanger. "Ikke-storby" består av alle i Men de fire kommunene har også helt tydelige de andre 450 kommunene. fellestrekk. Hver enkelt av dem er betydelig større enn noen annen bykommune i Norge. De tre største kom- När vi forenklervirkeligheten slik at norske kommuner munene - Oslo, Bergen og Trondheim - har høyere so- inndeles i to grupper, kanproblemstillingen formuleres sialhjelpsutgifter pr. innbygger enn noen annen ved hjelp av en enkel figur og et regnestykke: kommune. Utgiftsnivået i Stavanger er ikke fullt så høyt. Men også Stavanger har et utgiftsnivå som lig- Dersom bruttoutgiftene til økonomisk sosialhjelp i de ger langt over gjennomsnittet for de 450 andre kommu- fire store byene fordeles på alle innbyggeme i disse nene i landet (531 mot 277 kroner pr. innbygger). kommunene, bidrog hver innbygger med kroner - Figur Utgifter til sosialhjelp pr. innbygger etter kommunestorrelse Figur 2 Storbyenes andel av sosialhjelpsutgiftene og av befolkningen Kommunestorrelse Under innb Storby Andel av sosialhjelpsutgiftene Andre kommuner Stavanger Trondheim Storby Bergen Oslo 0 0 t,cp q)0q' i091\ 0"o-Q:9\ Kroner pr.innbygger Andel av befolkningen Andre kommuner

9 SAMFUNNSSPEILET 1/89 til dekning av denne delen av kommunenes utgifter i På den annen side kostet sosialhjelpen bare 277 kroner pr. innbygger i "ikke-storbykommunene". 1 Hvis sosialhjelpsutgiftene hadde vært 277 kroner pr. innbygger ogsä i storbyene, ville de totale utgiftene til sosialhjelpsbidrag blitt 246 millioner kroner i de fire store byene, det vil si ca. 702 millioner kroner mindre enn det reelle belopet, som var på 948 millioner kroner i1987. Denne differansen på 702 millioner kroner mellom storbyenes reelle utgifter til sosialhjelp og de tenkte utgiftene som storbyene hadde hatt med et relativt utgiftsnivå som resten av landet, har vi valgt å kalle storbyenes "merutgifter". Tabell 1 Andel sosialhjelpsklienter, antall mäneder med sosialhjelp og utgifter pr. klient pr. måned i storbyer og andre kommuner Sosialhjelpsklienter i prosent av befolkningen AntalLmåneder med sosialhjelp pr. klient Sosialhjelpsutgifter. Kroner pr. klient pr. måned Andre Storby kommuner Hva bestir storbyenes "merutgifter" i? Noen analyse av de bakenforliggende Arsaker til de store byenes høye utgifter til sosialhjelp skal ikke gis her. Men vi skal gjennomføre en dekomponering av utgiftsbegrepet i de tre faktorene som dette begrepet i forste rekke bestar av. Dette er med andre ord en analyse av utgiftsbegrepets logiske bestanddeler, ikke av Arsaksforholdene som ligger forut i tid. Vi spør da: Kommer de høye sosialhjelpsutgiftene av at storbyene har særlig mange sosialhjelpsmottakere, at mottakeme i storbyene får ekstra høye utbetalinger hver mined, eller at de mottar bidrag i lengre perioder enn i de mindre kommunene? De tre faktorenes betydning i storbyene og i andre kommuner kan settes opp i en enkel tabell. Dekomponeringen av storbyenes merutgifter kan dores ved Taylors formel (se NIBR-notat 1986:148). Resultatet av denne beregningen viser at merutgiftene i storbyene kunne reduseres med 52 prosent dersom klientraten for storbyene var lik klientraten for resten av landet med 34 prosent dersom hver klient i storbyene fikk utbetalt like stort beløp i sosialhjelp pr. måned som gjennomsnittsklienten i resten av landet med 14 prosent dersom hver klient i storbyene fikk sosialhjelp i like mange mâneder. pr. år som gjennomsnittet for resten av landet Dette er bruttotall, det vil si de totale utbetalingene av sosialhjelp i form av bidrag. Tilsvarende nettoutgifter pr. innbygger (det vil si at kommunens inntekter i form av refusjon fra staten, tilbakebetaling av sosialhjelp gitt som lån eller forskudd på trygd etc. er trukket fra), er beregnet til 863 kroner i storbyene og 266 honer i de andre kommunene. Disse tallene angir de direkte virkningene av hver av de tre faktorene for storbyenes merutgifter. I tillegg til disse direkte virkningene påvirkes storbyenes merutgifter også av samspillseffekter mellom faktorene, det vil si at det for eksempel er en positiv sammenheng mellom den regionale variasjonen i antall måneder en person mottar sosialhjelp og det månedlige beløpet han mottar. Denne sammenhengen gjelder enten klienten bor i en storby eller i en liten landkommune. I dette tilfellet er samspillseffektene forholdsvis små. Vi har derfor valgt å beskrive de tre faktorene ved hjelp av de direkte effektene. Vi har imidlertid undersøkt hvor stor betydning storbyenes befolkningssammensetning har for de høye utgiftene. Foreløpige beregninger tyder på at sosialhjelpsutgiftene i de store byene ville ha vært redusert med noe over 20 prosent dersom storbyene hadde hatt samme aldersstruktur og samme fordeling mellom enslige og ektepar som resten av landet. Konklusjonen blir da at mer enn halvparten av storbyenes merutgifter til sosialhjelp skyldes disse byenes høye klienttall, som i sin tur i betydelig grad skyldes storbyenes spesielle befollmingssammensetning, blant annet med mange enslige. Nest viktigste faktor er storbyklientenes høyere bidrag pr. måned. At de mottar sosialhjelp over lengre tid enn sosialhjelpsklienter i resten av landet, bare forklarer 14 prosent av forskjellen. To år tidligere, i 1985, viste en tilsvarende beregning at klientandelen forklarte 48 prosent, varighet av hjelpen 27 prosent og utbetaling pr. måned 25 prosent av for-

10 SAMFUNNSSPEILET 1/89 skjellen mellom sosialhjelpsutgiftene i storbyer og andre kommuner. Begge Arene er det den høyere klientandelen i storbyene som forklarer mesteparten av forskjellen. Sammenliknet med 1985 hadde varigheten av hjelpen mindre betydning i 1987, mens bidrag pr. mined hadde fått større betydning som forklaringsfaktor for forskjellen mellom storbyers og andre kommuners sosialhjelpsutgifter. PIIII To N D. I mod Statistisk sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon og analysevirksomhet presenteres i seriene NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, SO- SIALE OG ØKONOMISKE STUDIER og RAPPORTER. SSB gir også ut Statistisk ukehefte, Statistisk månedshefte, Nye distriktstall, Økonomiske analyser og Samfunnsspeilet. Denne artikkelen bygger pa materiale fra forskningsprosjektet "Storbyenes helse- og sosialtjenester. Hva forklarer høyt utgiftsnivi?". Prosjektet blir utført ved Norsk institutt forby- og regionforskning (NIBR) og inngär i Storbyforskningsprogrammet Felles forsknings- og utviklingsprogram for de fire store byene i Norge. I prosjektet inngår en analyse av de store byenes sosialhjelpsutgifter. Resultatene fra denne analysen vil bli publisert i en rapport fra NIBR i forste halvår Framstillingen ovenfor gir en noe forenklet presentasjon av temaet. Særlig på tre områder er beregningene som blir foretatt i NIBR-rapporten mer grundige og mer vidtgående enn de beregningene som denne artikkelen bygger på: Rapporten vil baseres på kommunenes nettoutgifter til sosialhjelp, det vil si at blant annet bidrag til flyktninger og asylsøkere, som refunderes fra Staten, holdes utenfor. Ulike årsaker til storbyenes merutgifter vil bli analysert og drøftet, blant annet virkningene av at storbyene har så mange unge enslige. Rapporten vil også drofte effektene av samspill mellom de tre komponentene som vi her bare har sett på de direkte effektene av. På grunnlag av foreløpige anslag har vi imidlertid god grunn til å anta at hovedkonklusjonene i denne artikkelen vil bli opprettholdt, også etter at disse mer kompliserte beregningene er fullfort. LEVEKÅRS- UNDERSØKELSEN 1988 ER KOMMET! Publikasjonen inneholder opplysninger om - materiell levestandard - sysselsetting og arbeidsforhold - omsorgsarbeid - helse - boforhold - sosiale kontakter - fritidsaktiviteter - utsatthet for vold - levekår for folk over 80 år Publikasjonen legger hovedvekten på A vise forskjeller i levekår mellom befolkningsgrupper som for eksempel - menn og kvinner - bosatte i storre byer og i Nord-Norge - eldre enslige - småbarnsfamilier - arbeidere - sosialhjelpmottakere Publikasjonen gir også hovedtall for utviklingen i levekår fra 1980 til Publikasjonen er i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Levekårsundersøkelsen 1987 er til salgs hos alle bokhandlerne. Pris kr. 55,. ISBN N D mod INd Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep OSLO 1 Telefon

11 Enslighetens betydning for de ensliges levekår Av Eiliv Mork Det blir stadig flere enslige. Måten samfunnet er organisert på avspeiler at de fleste lever i par. Derfor hevdes det ofte at enslige har dårligere levekår enn andre. Denne artikkelen drøfter hva det fi være enslig betyr for inntekts- og boligforhold. Den enslige befolkning Ved folke- og boligtellingen i 1980 bestod 28 prosent av husholdningene av ensligel. Antallet enpersonshusholdninger hadde da Økt fra ca. 270 WO i 1970 til ca i Dette var en sterkere aning enn for flerpersonsfamilier. Derfor ate andelen enslige i 10- Ars perioden. Utviklingen skyldes flere forhold. Okt yrkesdeltakelse blant kvinner, nye livsstiler, Økende antall skilsmisser og Økt urbaniseringsgrad er noen faktorer som bidrar til at det blir flere og flere enslige. Enslighetens betydning Når gruppen enslige er så stor, betyr dette også at den er svært sammensatt. Både studenten i slutten av 20- årene, enken over 70, den nyskilte 40-åringen, 30- åringen som velger å leve alene og mange andre er enslige. Dersom vi skal skille ut hva det å være enslig betyr for levekårene, ma vi sammenligne grupper som er mest mulig like på andre områder enn sivilstand. Blant de yngste og eldste vil levekårsforskjellene i stor grad være preget av hvilke grupper som gifter seg tidlig og hvilke som lever lengst. Derfor er disse gruppene holdt utenfor, og vi har sammenlignet levekårene for Figur 1 Antall en- og flerpersonshusholdninger og 1980 Antall Figur 2 Inntekt blant enslige og par uten barn i 1982 og Disponible kroner pr. forbruksenhet Kroner Arstaii Kilde: Folke- og boligtellingen Arstall Kilde: Inntektsundersokelsen 1982 og 1985 Slik vi definerer det her, er enslige husholdningsmedlemmer i husholdninger som bare består av en person. Voksne barn med foreldre, to mislige forsorgere eller voksne slektninger som bor sammen, enslige forsørgere og samboende regnes med anche ord ikke som enslige.

12 10 SAMFUNNSSPEILET 1/89 enslige i aldersgruppen Ar og par uten bam i samme aldersgruppe. Enslige har like god rid som andre Å sammenligne inntekten i husholdningermed ulikt antall medlemmer byr pa problemer. En del utgifter er de samme enten husholdningen bestir av en eller flere personer, mens andre utgifter avhenger av husholdningsstørrelsen. Det målet som er brukt i figur 2 kalles ekvivalentinntekten. Når husholdningen består av flere enn en person, divideres disponibel inntekt med et ne. Figur 3 og 4 belyser dette spørsmålet. De viser hvor stor andel av inntekten boligen legger beslag på og hvor mange kvadratmeter enslige og andre får for pengene. Figur 3 viser at enslige i aldersgruppen Ar hele tiden har brukt større andel av lønna si til bolig enn par uten bam. Boutgiftenes andel av inntekten har steget fra 22 til 28 prosent for enslige og fra 17 til 20 prosent for par uten bam i perioden fra 1982 til Selv om det har vært en generell økning, har tendensen altså vært sterkest for de enslige. - Figur 3 Boutgiftenes andel av disponibel inntekt 11982, 1984 og Prosent -Figur 4 Gjennomsnittlig boareal for enslige og par uten barn og Kvadratmeter m Arstail Årstall Kilde: Forbruksundersøkelsen 1982, 1984 og 1985 Kilde: ForbruksundersØkelsen og Samtidig som de enslige bruker stadig mer av inntektall som erlitt lavere enn antallet husholdningsmedlemmer. PA denne maten justeres inntekten for stordriftfordelene ved å være flere. Ekvivalentirmtekten for et par uten bam er disponibel inntekt dividert med 1,7. I 1985 var ekvivalentinntekten omtrent den samme for enslige og par uten bam. I 1982 var den ca kro-. ner lavere for enslige. Ikke pa noen av disse tidspunktene var derfor forskjellene mellom enslige og par uten bam særlig store, og inntektsforskjellene jamnet seg ut i løpet av perioden. Enslige betaler mer for å bo dårligere Boligstrukturen endrer seg senere enn husholdningsstrukturen. Det har vært hevdet at misforholdet mellom tilbud og etterspørsel på boliger for enslige forer til uforholdsmessig høye boutgifter for dem som er aleten sin til bolig, synker det gjennomsnittlige boarealet. Vi kan derfor si at enslige betaler stadig mer for stadig færre kvadratmeter. På den annen side ligger gjennomsnittsarealet godt over 50 m2, som ofte settes som et minstekrav for en boligs størrelse. Ett kriterium på boligstandard er at en skal ha atskilt oppholds- og soverom, altså minimum to rom uansett husholdningens størrelse. Forbruksundersøkelsen viser at 11 prosent av de enslige har mindre enn to rom, 30 prosent oppfyller akkurat minimumsnormen. Videre har 6 prosent av de enslige kjøkken som er mindre enn 6 kvadratmeter. Blant par uten bam er det bare 1 prosent som må greie seg med ett rom og 7 prosent som bor i toroms leiligheter. 2 prosent har kjøkken som er mindre enn 6 kvadratmeter. Et annet kriterium på boligstandard er hva slags sanitærutstyr og tekniske hjelpemidler en husholdning har. Bare 8 prosent av de enslige mangler vannklosett og

13 SAMFUNNSSPEILET 1/89 11 bare 7 prosent har verken bad eller dusj. Men selv om disse tallene er lave er andelene mer en dobbelt så høye som for par uten barn. I disse husholdningene mangler 4 prosent varmidosett og 2 prosent bad eller dusj. Hele 41 prosent av de enslige har ikke vaskemaskin, 23 prosent mangler fryseboks og 9 prosent har heller ikke komfyr. De tilsvarende tallene for par uten barn var 13, 11 og 1 prosent. Det er med andre ord ganske mange enslige som mangler tekniske hjelpemidler i huset. Pa dette området er det større forskjeller mellom enslige og par enn hva som gjelder for sanitærutstyr. Noe av denne skjevheten kan sannsynligvis forklares ved at enslige har en amen livsstil enn andre. Enslige spiser for eksempel oftere varme måltider ute og er derfor mindre avhengig av komfyr og fryseboks. Enslige benytter nok også oftere fellesvaskeri. Forskjellene med hensyn til kjakenstandard avspeiler derfor sannsynligvis ikke bare forskjeller i levestandard. Ensliges levekår; et diskriminerings- eller rekrutteringsproblem? Vi har i denne artikkelen sammenlignet to ganske like grupper en- og topersonshusholdninger. Sammeffligningen viser at det A være enslig ikke fører til dårligere økonomi, men at samfunnsstrukturer som det tar tid å forandre, slik som boligmarkedet, fordyrer tilværelsen for enslige i en periode med relativt raske forandringer i husholdningsmønsteret. Men sannsynligvis er det et større problem at enslige rekrutteres fra grupper som på forhand har dårlige levekår, enn at enslighet i seg selv skaper forskjeller mellom folk. Den gruppen enslige som er plukket ut i denne analysen utgjør bare omtrent en 1/7 av alle enslige. Blant annet fantes det ca enslige pensjonister i 1980, og mer enn 75 prosent av disse var kvinner. En analyse av disse gruppene vil antakelig gi et dystrere bilde av de ensliges levekår. 13 % I owei Statistisk sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon og analysevirksomhet presenteres i seriene NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, SO- SIALE OG ØKONOMISKE STUDIER og RAPPORTER. SSB gir også ut Statistisk ukehefte, Statistisk månedshefte, Nye distriktstall, Økonomiske analyser og Samfunnsspeilet. MILJØPROBLEMER er tittelen på et viktig og aktuelt avsnitt i MILJØSTATISTIKK 1988 Statistisk sentralbyrå (SSB) har her samlet statistiske opplysninger om naturressurser og forurensninger i Norge. Publikasjonen inneholder tall både fra SSB og fra andre institusjoner. Hovedformålet er å gi tall og analyser fra mange områder som har betydning for vårt naturmiljø. For de fleste områder vil en kunne finne mer detaljerte opplysninger i spesialpublikasjoner fra SSB og de institusjonene som det er vist til under tabeller, figurer og i litteraturlistene. Tidligere er det gitt ut tre utgaver av MILJOSTA- TISTIKK (1976, 1978 og 1983). Denne utgaven inneholder oppdatering av en del av tidsseriene fra MILJØSTATISTIKK I tillegg er det lagt vekt pa å analysere og kommentere statistikken, bl.a. ved å belyse sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøforhold og å sammenligne norske og internasjonale miljøforhold. Det er også tatt inn nye avsnitt om miljøproblemer som har vært aktuelle den siste tiden. MILJØSTATISTIKK 1988 er utarbeidet av medarbeidere ved Seksjon for ressurs- og miljøanalyse ved Forskningsavdelingen i SSB. Førstekonsulent Torbjørn Ostdahl har vært redaktør. MILJØSTATISTIKK 1988 inneholder stoff som er egnet til bruk i undervisning, og som bakgrunn for argumenter i miljødebatten. Publikasjonen kan bestilles hos bokhandlerne. Pris kr 70,. ISBN N N D. Postboks 8131 Dep OSLO 1 Statistisk sentralbyrå Telefon

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Eldres boligpreferanser

Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug Eldres boligpreferanser NOTAT 2009:107 Tittel: Forfatter: Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-787-3 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank. wrre drepte. Okt omsetning UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! p.1111 D.

Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank. wrre drepte. Okt omsetning UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! p.1111 D. UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! tikk Nr - - Opptatt av økonomi og samfunn? ønsker du grundig, veldokumentert og objektiv informasjon? 3q 19, Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank Okt omsetning

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

Eldres boligkarriere og formuesforvaltning

Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Rolf Barlindhaug Eldres boligkarriere og formuesforvaltning 350 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 350 Rolf Barlindhaug Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Emneord: Eldre, flytting, boligkonsum,

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2005 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen Prosjektnotat nr. 12-2011 Randi Lavik & Per Arne Tufte Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 12 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN

Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/2007 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter Eieretablering blant hushold med lave inntekter Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering Kristin Aarland notat nr 8/12 NOva

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer