Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 C:\>cd \eclipse\workspace C:\eclipse\workspace>mkdir exampleproject C:\eclipse\workspace>cd exampleproject C:\eclipse\workspace\exampleproject>copy..\lib-coretrek-buildsys\antscript\webapp-build.xml-TEMPLATE build.xml C:\eclipse\workspace\exampleproject>ant create cd eclipse/workspace/ mkdir exampleproject cd exampleproject cp../lib-coretrek-buildsys/antscript/webapp-build.xml-template build.xml

23 ant create

24

25

26

27 ## I webmacro, linjer som begynner med ## er kommentar linjer ## Eksempel variabel navn: $variabel ## Kalle opp metoden getvalue(): $variabel.getvalue() ## Hente ut instans variabel "public String instancevar": $variabel.instancevar ## Hente ut statisk variabel "public static String STATIC_VAR": $variabel.static_var

28 ## Gitt følgende WebMacro tekst: $variable.name ## Så vil følgende oppslag bli prøvd: 1. Instans variabelen "Name" på objektet $variable 2. Den statisk variaben "Name" på objektet $variable 3. $variable.getname() 4. $variable.isname() 5. $variable.get("name") $variable.object.value $variable.getobjectbyid($id).name

29 #set $variablereference = <Expression> ## En variabel kan settes til en streng #set $var = "Value" ## En kan også kalle på metoder og lagre resultatet #set $varlength = $var.length() ## Å bruke uttryk er også gyldig #set $sum = #if () BLOCK [#elseif () BLOCK] [#else BLOCK] #if (<test>) Resultat1 #elseif (<test2>) Resultat2 #else Resultat3 #end

30 #foreach $listentry in $collection[indexing $indexvariable[ from $fromvariable][ limit $ <table> #foreach $entry in $list <tr> <td>$entry.name</td> <td>$entry.value</td> </tr> #end </table> #count $i from $start to $end[ step $step] #set $start = 100 #set $end = 1 #set $step = -1 #count $i from $start to $end step $step $i. I like WebMacro<br /> #end #alternate $variable through $collection ## Notasjonen [ <var>, <var> ] lar deg lage lister rett i WebMacro koden ## Listen kan ha flere enn bare 2 elementer som vist her #alternate $rowcolor through ["#ffffff", "#dddddd"] <table>

31 <tr bgcolor="$rowcolor"> </tr> <tr bgcolor="$rowcolor"> </tr> <tr bgcolor="$rowcolor"> </tr> </table> ## resultatet her blir #ffffff for første og siste, og #dddddd for den i midten. #text BLOCK #text #if her vil ikke bli tolket som en #if #end #macro ($argument,...) BLOCK ## Her definerer vi en macro som tar ett argument, $param, som den skriver ut i bold #macro testmacro($param) <b>$param</b> #end ## Her sender vi inn teksten "test" som ett parameter, resultatet blir at det her står <b>test</b> #macro("test")

32 #include [as text as template as macro] $filename ## Include as text gjør at filen blir lest rått og innholdet satt inn #include as text "info.txt" ## Include as template gjør at filen blir parset som om innholdet stod direkte her #include as template "template.wm" ## Include as macro brukes for filer der en sammler sammen flere #macro kommandoer #include as macro "macros.wm" import java.io.bytearrayoutputstream; import java.io.ioexception; import java.io.outputstream; import java.util.map; import org.webmacro.context; import org.webmacro.fastwriter; import org.webmacro.initexception; import org.webmacro.propertyexception; import org.webmacro.resourceexception; import org.webmacro.template; import org.webmacro.wm; /** * Dette er en liten hjelpeklasse for å rendere webmacro filer. */ public class WebMacroRenderer { private String _template; private WM _wm; public WebMacroRenderer(String template) throws InitException { _template = template; // initialiser WebMacro instansen _wm = new WM(); public void render(outputstream stream, Map contextmap) throws ResourceException, PropertyException, IOException { // For å kunne rendere en WM fil, så trenger vi Template objeketet. Dette // er fordi WebMacro cacher parse resultatet fra en fil. Template template = _wm.gettemplate(_template);

33 // For å parse en fil så trenger vi en FastWriter til å skrive. Denne // peker vi på OutputStreamen som vi får inn, og setter encoding til ISO FastWriter fastwriter = new FastWriter(_wm.getBroker(), stream, "ISO "); // Contexten er det objektet som inneholder alle variabler som er tilgjengelig i en // WebMacro fil. Vi kan også fylle den med data før parsing for å sende variabler inn // til WM filen. Contexten er en utvidelse av Map, og vi fyller den med det mapet // som har blitt sendt inn. Context context = _wm.getcontext(); context.putall(contextmap); // Render templaten med det FastWriter objektet vi har laget og den konteksten vi // har template.write(fastwriter, context); // Flush fastwriteren, slik at resultatet blir skrevet ut. fastwriter.flush(); public String rendertostring(map context) throws PropertyException, ResourceException, IOException { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); render(baos, context); baos.close(); return new String(baos.toByteArray(), "ISO "); import java.util.hashmap; import java.util.map; public class WebMacroMain { // Generer template navn utifra klassenavn. Dette slik at det bare er å lage en template med // samme navn som klassen i den pakken som WebMacroMain ligger. private static final String TEMPLATE = WebMacroMain.class.getName().replace('.','/')+".wm"; public static void main(string[] args) throws Exception { // Opprett en renderer for filen vår. WebMacroRenderer renderer = new WebMacroRenderer(TEMPLATE); // Lag og fyll en Context Map context = new HashMap(); // Render resultatet til Syste,out. renderer.render(system.out, context);

34

35 public class SomeCorelet extends Corelet { private static final String TEMPLATE = SomeCorelet.class.getName().replace('.','/')+".wm"; public String gettemplate() { return TEMPLATE;

36 package com.coretrek.kurs; import com.corelet.corelet; public class HelloWorld extends Corelet { private static final String TEMPLATE = HelloWorld.class.getName().replace('.','/')+".wm"; private static final String TITLE = "Hello World"; public String gettitle() { return TITLE; public String gettemplate() { return TEMPLATE;

37 <span class="normal">hello World</span> <Module id="example"> <Corelet id="helloworld" class="com.coretrek.kurs.helloworld" size="small"> <Addable application="true" portal="true" /> </Corelet> </Module>

38 ModuleId[.ModuleId] CoreletId

39 <a href="parameters?$this:key=value">send key=value to $this</a> <form method="post" action="parameters"> <input type="text" name="$this:text" /> </form> public void process(coreletrequest creq, CoreletResponse cres)

40 public void sendparameter(string coreletid, String parametername, Object parametervalue)

41

42 <img src="$spaceimage" width="1" height="1" />

43

44

45

46 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE Config SYSTEM "corelets.dtd"> <Config> <!-- Mange forskjellige tager som kun gjelder for server oppsettet --> <Modules> <Module id="test"> <Corelet id="test" class="com.test.test" size="small"> <Addable portal="true" application="true" /> </Corelet> </Module> </Modules> </Config>

47 <!-- Den første Entryen her inneholder kun en String --> <Entry key="string">stringvalue</entry> <!-- Denne Entryen inneholder en liste, man må caste til java.util.list når den hentes ut. --> <Entry key="list"> <Value>Entry 1</Value> <Value>Entry 2</Value> <Value>Entry 3</Value> <Value>Entry 4</Value> </Entry> <!-- Denne entryen inneholder ett nytt map inne i seg selv. En må cate til java.util.map når verdien henter ut. --> <Entry key="map"> <Entry key="subkey1">subvalue 1</Entry> <Entry key="subkey2">subvalue 2</Entry> <Entry key="subkey3">subvalue 3</Entry> <Entry key="subkey4">subvalue 4</Entry> </Entry> <!-- Her er ett eksempel som bruker flere ting om en annen. Man må kjenne til strukturen i koden der man leser ut innholdet --> <Entry key="mix"> <Value> <Entry key="submap">submapvalue</entry> <Entry key="somethingelse">value</entry> </Value> <Value>String</Value> <Value> <Value>2</Value> <Value>4</Value> <Value>6</Value> <Value>8</Value> </Value> <Value> <Entry key="map">

48 <Value>TEXT</Value> </Entry> </Value> </Entry> #set $coreletid = $this.getsiblingid("popupcorelet") #set $popupwidth = 200 #set $popupheight = 400 ## Vanlig popup <a href="javascript:popup($coreletid, $popupwidth, $popupheight)">popup</a> ## popup mede paramter <a href="javascript:popup("$coreletid&$coreletid:para1=val&$coreletid:para2=val", $popupwidth, $popupheight)">popup</a>

49

50

51

52 mins hours dates months days 0,30 * * * *

53 0 0 1 * * run()

54

55 com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_USER_ SESSION_ADDED_MASTER com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_USER_ SESSION_ADDED_SHARED com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_REMOV E_USER_SESSION_MASTER com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_REMOV E_USER_SESSION_SHARED com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_DOMAI N_LOGGEDIN com.corelet.event.event Listener.EVENT_ID_LOGOU T_DOMAIN fireevent

56 corelets.xml corelets.xml corelets.xml <Authentication masterchainid="--chain ID ref--" optionalchainid="--chain ID ref--" logoutchainid="--chain ID ref--"> <AuthenticationSystemMappings defaultmasterchainid="--chain ID ref--" fileuploaddownloadchainid="--chain ID ref--" optionalchainid="--chain ID ref--" /> <StateStore class="--statestore class--"> </StateStore> <SessionKeepers> <SessionKeeper id="--session keeper ID--" class="--session keeper class--"> </SessionKeeper> </SessionKeepers> <AuthenticationSources> <AuthenticationSource id="--authentication source ID--" class="--authentication source class--"> </AuthenticationSource> </AuthenticationSources>

57 <AuthenticationSourceStacks> <AuthenticationSourceStack id="--authentication stack ID--"> <AuthenticationSourceRef sourceref="--authentication source ID ref--" /> </AuthenticationSourceStack> </AuthenticationSourceStacks> <AuthenticationMethods> <AuthenticationMethod id="--authentication method ID--" class="--authentication method class--"> </AuthenticationMethod> </AuthenticationMethods> <AuthenticationChains> <AuthenticationChain id="--chain ID--" defaultstackref="--authentication stack ID ref--" sessionkeeperref="--session keeper ID ref--" mastersession="--true/false--"> <AlreadyLoggedInAuthenticationMethodRef methodref="--authentication method ID ref--" /> <AuthenticationMethodRef methodref="--authentication method ID ref--" /> </AuthenticationChain> </AuthenticationChains> </Authentication> <AuthenticationSources> <!-- Simple SQL authentication with users and domains. No groups, etc. --> <AuthenticationSource id="simpledb_ct-domain" class="com.coretrek.machete.auth.std.source.simpledb.simpledbauthenticationsource"> <Alias absoluteid="dbsrc_ct-domain" /> <Entry key="connectionid">ct-domain</entry> <Entry key="databasefailurehaltsstartup">false</entry> </AuthenticationSource> </AuthenticationSources> <AuthenticationSourceStacks>

58 <!-- Only use the simple SQL based authentication system --> <AuthenticationSourceStack id="dbstack"> <Alias id="default" /> <AuthenticationSourceRef sourceref="dbsrc_ct-domain" /> </AuthenticationSourceStack> </AuthenticationSourceStacks> <AuthenticationMethods> <AuthenticationMethod id="htmlform" class="com.coretrek.machete.auth.std.method.htmlformauthenticationmethod"> <!-- <Entry key="singledomain">default</entry> --> <Entry key="loginpage">com/coretrek/machete/auth/std/method/login.wm</entry> <Entry key="takenoverpage">com/coretrek/machete/auth/std/method/takenover.wm</entry> </AuthenticationMethod> </AuthenticationMethods>

59 <SessionKeepers> <SessionKeeper id="httpsessionbasedsessionkeeper" class="com.coretrek.machete.auth.std.sessionkeeper.servlet.httpsessionbasedsessionkeeper"> <Alias absoluteid="default" /> </SessionKeeper> </SessionKeepers> <StateStore class="com.coretrek.machete.auth.std.statestore.sql.sqlstatestore"> <Entry key="connectionid">ct-domain</entry> <Entry key="databasefailurehaltsstartup">false</entry> </StateStore>

60 <AuthenticationChains> <AuthenticationChain id="html Form" defaultstackref="default" sessionkeeperref="default" mastersession="true"> <AlreadyLoggedInAuthenticationMethodRef methodref="htmlform" /> <AuthenticationMethodRef methodref="sessionkeeper" /> <AuthenticationMethodRef methodref="ccscookie" /> <AuthenticationMethodRef methodref="popupblocker" /> <AuthenticationMethodRef methodref="htmlform" /> </AuthenticationChain> </AuthenticationChains> <Authentication masterchainid="html Form" optionalchainid="optional-shared" logoutchainid="logout-chain">

61 <AuthenticationSystemMappings defaultmasterchainid="html Form" fileuploaddownloadchainid="http BASIC-shared" optionalchainid="optional-shared" />

62 <AuthenticationChain id="html Form + Anonymous" defaultstackref="default" sessionkeeperref="httpsessioninactivityintervalboostingsessionkeeper" mastersession="true"> <AlreadyLoggedInAuthenticationMethodRef methodref="htmlform" /> <AuthenticationMethodRef methodref="cookietester" /> <AuthenticationMethodRef methodref="anonymoushtmlsnoop" /> <AuthenticationMethodRef methodref="sessionkeeper" /> <AuthenticationMethodRef methodref="ccscookie" /> <AuthenticationMethodRef methodref="popupblocker" /> <AuthenticationMethodRef methodref="anonymoususer" /> <!-- This method generates a AnonymousUser --> </AuthenticationChain> corelets.xml

63 corelets.xml <AdminServlet password="default" />

64

65

66

67 logconfig.xml logconfig.xml

68 registerrss getrssnewsitems reloadrss getregisteredrssfeeds incrementcounter getcurrentvalue getupdatetimes percentagehit eventtofire percentagehit eventtofire

69 public class ExampleStateCorelet extends Corelet implements Stateful { private ExampleState _instancestate; private ExampleState _globalstate; public void setinstancestate(state state) { _instancestate = (state == null)? new ExampleState() : (ExampleState) state; public void getinstancestate() { return _instancestate; public void setglobalstate(state state) { _globalstate = (state == null)? new ExampleState() : (ExampleState) state; public void getglobalstate() { return _globalstate; // Corelet methods // State class definiton public static class ExampleState extends State { setxxxstate getxxxstate

70 public class ExampleStatefulCorelet extends StatefulCorelet { private ExampleState _instancestate; private ExampleState _globalstate; public void process(coreletrequest creq, CoreletResponse cres) { if (_instancestate == null) { _instancestate = (ExampleState) getinstancestate(); if (_instancestate == null) { _instancestate = new ExampleState(); setinstancestate(_instancestate); if (_globalstate == null) { _globalstate = (ExampleState) getglobalstate(); if (_globalstate == null) { _globalstate = new ExampleState(); setglobalstate(_globalstate); // State class definiton public static class ExampleState extends State { getxxxstate setxxxstate getmodulestate setmodulestate public ExampleState getmodulestate() { if (_modulestate == null) { _modulestate = (ExampleState) user.getmodulestate(getcoreletconfig().getmoduleconfig()); if (_modulestate == null) { _modulestate = new ExampleState(); user.setmodulestate(getcoreletconfig().getmoduleconfig(), _modulestate); return _modulestate;

71 _modulestate public ExampleState getdomaincoreletstate() { if (_domaincoreletstate == null) { _domaincoreletstate = (ExampleState) domain.getcoreletstate(getcoreletconfig()); if (_domaincoreletstate == null) { _domaincoreletstate = new ExampleState(); domain.setcoreletstate(getcoreletconfig(), _domaincoreletstate); return _domaincoreletstate; public ExampleState getdomainmodulestate() { if (_domainmodulestate == null) { _domainmodulestate = (ExampleState) domain.getmodulestate(getcoreletconfig().getmoduleconfig()); if (_domainmodulestate == null) { _domainmodulestate = new ExampleState(); domain.setmodulestate(getcoreletconfig().getmoduleconfig(), _domainmodulestate); return _domainmodulestate;

72 <!-- example for connection URLs of the type jdbc:<driver>://<host>/<database> --> <Connection id="--connectionid--" driverclass="--driverclass--" exceptionshaltstartup="--true/false--"> <ConnectionParameters driver="--driver--" host="--host--" database="--database--" /> <ConnectionCredentials username="--dbusername--" password="--dbpassword--" /> <PoolParameters minsize="--minpoolsize--" maxsize="--maxpoolsize--" maxidletime="--maxconnectionidletime--" maxreuse="--maxconnectionreuse--" /> </Connection> <!-- Example using URL instead of parameters --> <Connection id="--connectionid--" driverclass="--driverclass--" exceptionshaltstartup="--true/false--"> <ConnectionURL url="--jdbcurl--" /> <ConnectionCredentials username="--dbusername--" password="--dbpassword--" /> <PoolParameters minsize="--minpoolsize--" maxsize="--maxpoolsize--" maxidletime="--maxconnectionidletime--" maxreuse="--maxconnectionreuse--" /> </Connection>

73

74 // Getting the connection Connection con; try { // in Corelets con = getconnection("ct-domain"); // elsewhere con = Server.getServer().getConnection("ct-domain"); catch (SQLException e) { // Handle connection error try { // Perform SQL operations catch (SQLException e) { // Handle SQL error finally { try { con.close(); catch (SQLException e) { // Handle connection closing error

75 import org.apache.log4j.logger; private static final Logger log = Logger.getLogger(<logger name>); if (log.isdebugenabled()) log.debug("current time is: "+System.currentTimeMillis()+"ms since 1. January 1970");

76 <appender name="demoappender" class="org.apache.log4j.dailyrollingfileappender"> <param name="datepattern" value="'.'yyyy-mm-dd" /> <param name="file" value="${com.coretrek.machete.log.dir/demoappender.log" /> <layout class="org.apache.log4j.patternlayout"> <param name="conversionpattern" value="%d{iso8601 %-5p %-25t %-35c [%x] %m%n" /> </layout> </appender>

77 <category name="demo.democategory" additivity="false"> <priority value="debug" /> <appender-ref ref="demoappender" /> </category>

78

79 public FormParser createform() { InputField field1 = new TextField(/* Constructor parameters*/); InputField field2 = new TextField(/* Constructor parameters*/); InputField field3 = new TextField(/* Constructor parameters*/); FormParser form = new FormParser(getId() getnamespace()); form.addinputfield(field1); form.addinputfield(field2);

80 form.addinputfield(field3); Validator range = new RangeCheckValidator(/* Constructor parameters*/); Validator match = new MatchValidator(/* Constructor parameters*/); form.addvalidator("numberfield", range); form.addvalidator(new String[] {"pass1", "pass2", match); ## This assumes that the Corelet has a method called getform(), which ## returns a FormParser object. $this.form.startform("formname") ## To print out the field named "field1" $this.form.field1 $this.form.endform

81 public void process(coreletrequest req, CoreletResponse res) { String formsubmitted = req.getstringparameter(formparser.parameter_form_submitted); if (formsubmitted.equals("formname")) { form.process(req); if (userrequestedsave && form.validate()) { saveformdata(form); private void saveformdata(formparser form) { String stringfield = form.getstring("stringfieldname"); Date datefield = form.getdate("datefieldname"); int intfield = form.getint("intfieldname"); Object customobject = form.getobject("customobjectfieldname");

82

83

84

85

86 public class ExampleComponent extends WebmacroComponent {

87 // Statisk definert Componenet ID public static final String COMPONENT_ID = "ExampleComponent"; // WebMacro template for Componenten // Det er egen hjelpefunksjon for å lage den som gir den samme navn som klassen +".wm", og // peker til at WebMacro filen ligger i samme mappe/pakke som klassen. private static final String TEMPLATE = classtotemplate(examplecomponent.class); // Default konstruktør - når denne brukes så kan Componenten kun // oppstå en gang under en parent public ExampleComponent() { super(component_id); // Konstruktør som tar ID som parameter public ExampleComponent(String id) { super(id); // Process kan implementeres ved behov protected void process(componentrequest creq, ComponentResponse cres) { // DisplayPrepare kan implementeres ved behov protected void displayprepare() { public String gettemplate() { return TEMPLATE;

88 // ExampleComponentCorelet.java public class ExampleComponentCorelet extends Corelet implements ComponentHolder { // Componentet som vi bruker. private Component _component; // getnamespace metoden som man må implementere fra ComponentHolder public String getnamespace() { // Denne metoden vil alltid se slik ut for Coreletter return getid(); // process for Coreletten public void process(coreletrequest creq, CoreletResponse cres) { // Pass på at vi har en instans av Component if (_component == null) { _component = new ExampleComponenet("Example"); // Kall opp process på Component. Dette vil videre kalle den implementerte // process metoden på Componetet etter at kontekstverdier er satt. _component.process(this, creq); public void displayprepare() { // Kall opp displayprepare på Componenten, som vil kalle videre til den faktisk // implementasjonen etter at kontekst har blitt satt _component.displayprepare(this); /** * Denne metoden vil gjøre det mulig å få tak i Componenten i WebMacro. */ public Component getcomponent() { return _component; // gettemplate metoden må også implementeres her. ## ExampleComponentCorelet.wm ## Dette vil hente ut Componentet, og så vil det i tur rendere seg selv med sin template der det plasseres. $this.component

89 public class StateComponent extends WebmacroComponent { private StateComponentState _state; protected void process(componentrequest creq, ComponentResponse cres) { if (_state == null) { _state = (StateComponentState) getstate(); if (_state == null) { _state = new StateComponentState(); setstate(_state); // Bruk staten private static final class StateComponentState extends State {

90 public TabContainer createtabcontainer() { // Første steg er å opprette selve TabContaineren TabContainer result = new TabContainer("TabContainer", "details"); // Vi har satt at default tabben skal være details, vi må da sikre at vi legger // til en tab med den IDen

91 // Den første tabben vi legger til her er også den som kommer til å // ende opp som default tab. result.addcontainedcomponent(new CompanyDetailComponent("details")); result.addcontainedcomponent(new CompanyAddressComponent("address")); result.addcontainedcomponent(new CompanyContactsComponent("contacts")); // TabContainer er nå initialisert, den må videre brukes som en vanlig Component return result;

92

93 <Themes> <Default id="standard" /> <Common logout="com/corelets/htmldesign/logout.wm" restore="com/corelets/htmldesign/restore.wm" replacementcorelet="com/corelets/htmldesign/replacementcorelet.wm" serverdown="com/corelets/htmldesign/serverdown.wm" exception="com/corelets/htmldesign/exception.wm" /> <Theme id="standard" description="the Blue Dull" frameset="com/corelets/htmldesign/standard/frameset.wm" stylesheet="com/corelets/htmldesign/standard/css.wm" topbar="com/corelets/htmldesign/standard/topbar.wm" topsize="26" corelet="com/corelets/htmldesign/standard/corelet.wm" mainlet="com/corelets/htmldesign/standard/applicationmodemainlet.wm" themeinclude="com/corelets/htmldesign/standard/themeinclude.wm" workbench="com/corelets/htmldesign/standard/workbench.wm" staticcontent="themes/standard" /> </Themes>

94 <link rel="stylesheet" href="$ccs_abscontextpath/stylesheet/$ccs_theme.id" type="text/css" /> #parse "$CCS_Theme.ThemeInclude" #set $themehtmlroot="$htmlroot/$ccs_theme.staticcontent"

95 themes/<themeid>

96

97

98 corelets.xml <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Dictionary> <Key key="module"> <Key key="modulepart"> <Key key="text"> <Value lang="no_no">teksten på norsk</value> <Value lang="en_us">the text in english</value> </Key> </Key> </Key> </Dictionary>

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

Steg 1: Sette opp Java-prosjekt, og lage appmappe

Steg 1: Sette opp Java-prosjekt, og lage appmappe Hello world Introduksjon Formålet til denne leksjonen er å lære hvordan man får satt opp et Java-prosjekt i Eclipse og kjørt et JavaFX-program. I tillegg skal du lære litt om sammenhengen mellom JavaFX-koden

Detaljer

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Eksamen høsten 1998 Operativsystemer og UNIX 1 1.1 Løsningsforslag. Eksamen høsten

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18 Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18 Kun til bruk sammen med læreboka Programmering i Java, Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Tilpasset 3.utgave

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Kun til bruk sammen med læreboka Programmering i Java, Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Tilpasset

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

HIMA Hardware, Software og OPC

HIMA Hardware, Software og OPC TL 02, KG 03, KG 04, KG 05, CCG 05, TL 07, AS 08, 09 KG, 10KRS, 12 TIJE TTK4175 Instrumenteringssystemer Laboratorieoppgave HIMA Hardware, Software og OPC Oppgavetekst NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

1. Intro om PowerShell

1. Intro om PowerShell Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro til PowerShell Stein Meisingseth 15.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Intro om PowerShell Resymé: Denne

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Stocks Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open... 6 Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)...

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer