Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning"

Transkript

1 Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010

2 Innhald 1. Innleiing Selskapskontroll Kontrollkriteria Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar Lovkrav Metode Dokumentanalyse Intervju Verifiseringsprosessar Datadel Oversyn over eigarskapa Oversikt over selskap innanfor 80 i kommunelova Oversikt over selskap utanfor 80 i kommunelova Stiftingar Eigarskapsforvaltning Eigarskapmelding og føremålet med eigarskapet Val av styre- og generalforsamlingsrepresentantar Kompetanse og opplæring Etiske retningslinjer Habilitet Oppfølging Registrering av verv i styrevervregistrert Vurderingar Eigarskapsmelding og eigarstrategi Val av styrerepresentantar, kompetanse og opplæring Oppfølging av eigarskapa Etikk Forslag til tiltak Vedlegg 1 Rådmannen si tilbakemelding

3 Vedlegg 2 Utdrag frå KS si anbefaling

4 1. Innleiing Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet gjennomført ein selskapskontroll som tar for seg eigarskapsforvaltning i Fitjar kommune. 2. Selskapskontroll Føremålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere korleis Fitjar kommune forvaltar eigarskap i selskap dei har eigarinteresser i. Følgjande overordna problemstillingar er undersøkt: 1. I kva grad har kommunen tilstrekkeleg oversyn over eigarskapa sine? 2. I kva grad har kommunen ein eigarstrategi eller definerte føremål for selskapa dei har eigarinteresser i? 3. I kva grad har kommunen system og rutinar for å sikre at eigarskapa blir forvalta på ein forsvarleg måte? 4. I kva grad blir valnemnd nytta, og kva kriterium ligg til grunn for val av styre- og generalforsamlingsrepresentantar? 5. I kva grad har kommunen etablert system for å sikre at eigarrepresentantar har tilstrekkeleg kompetanse til å forvalte eigarstyringa på ein forsvarleg måte? 6. I kva grad blir styreverv registrert og oppdatert i styrevervregisteret? 3. Kontrollkriteria 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt eigarforum har utarbeidd eit sett med anbefalingar 1 for korleis eigarskap bør forvaltas, og kva system og rutinar kommunen bør etablere. I nyhendemeldinga knytt til anbefalinga er bodskapen gjer som anbefalinga seier eller grunngjev kvifor ein i enkelte tilfelle ikkje følgjer anbefalinga. I den sist oppdaterte versjonen (januar 2009) omtalar KS nitten tema med tilhøyrande anbefalingar: 1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 4. Vurdering og valg av selskapsform 5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 6. Eierdokumenter som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll 1 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (januar, 2009) 4

5 7. Sammensetning og funksjon av eierorgan 8. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 9. Gjennomføring av eiermøter 10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap 11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 12. Styresammensetning i konsernmodell 13. Oppnevnelse av vararepresentanter 14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 15. Kjønnsrepresentasjon i styrene 16. Godtgjøring til styrerepresentanter 17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettsubjekter 18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer 19. Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. Utdrag frå anbefalinga ligg i vedlegg nr. 2. KS har også kome med anbefalingar til kva kompetanse styremedlemmer bør ha: Kunnskap om aksjeloven, IKS-loven, kommuneloven, andre relevante lover, forskrifter og avtaler som har betydning for selskapets drift. Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie. Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig. Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid. Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som for eks. juss, økonomi, markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon. Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen. Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter. 3.2 Lovkrav I følgje aksjelova utøvar aksjeeigarane den øvste mynde i selskapet gjennom generalforsamlinga. Kvar aksje gjev ei stemme dersom ikkje anna følgjer av lov eller vedtekter ( 5-3). Forvaltninga av selskapet høyrer til under styret, og medlemmene blir valt av generalforsamlinga ( 6-3). Styret skal syta for forsvarleg organisering av verksemda ( 6-12) og styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga av selskapet og selskapet sine andre verksemder ( 6-13). Styremedlemmer tenestegjer i to år. I vedtektene kan tenestetida settast kortare eller lenger, men ikkje meir enn fire år ( 6-6). I følgje lov om interkommunalt samarbeid 3 6 skal selskapet ha eit representantskap kor alle deltakarar er representert med minst ein representant. Kommunen utnemnar sjølv sine representantar. Deltakarane vil, i følgje 7, utøve sin mynde i selskapa gjennom representantskapet som er selskapet sin øvste mynde. Kvar representant har ein stemme med mindre anna er fastsett i selskapsavtalen ( 9). Representantskapet vel styremedlemmer, og dei 2 Lov om aksjeselskap LOV Lov om interkommunale selskaper LOV nr 06. 5

6 blir valt for to år med mindre anna er avtalt. Valperioden kan ikkje settast lenger enn fire år ( 10). Forvaltninga av selskapet høyrer under styret, som har ansvar for ein tilfredstillande organisering av selskapet ( 11). I følgje lov om stiftelser 4 er det styret som er stiftinga sitt øvste organ, og forvaltninga av stiftinga høyrer under styret ( 30). Den som har gjeve ein formuesverdi som går inn som grunnkapital i stiftinga, kan ikkje kvar for seg eller saman vere dei einaste medlemmene av styret ( 27). Styremedlemmer tenestegjer i fire år, viss ikkje noko anna er fastsett i stiftinga sine vedtekter ( 28). 4. Metode Ved gjennomføring av selskapskontrollen har vi nytta dokumentanalyse og intervju. 4.1 Dokumentanalyse Dokumentanalysen omfattar oversikt over selskap kommunen har eigarskap i, kommunale vedtak og relevante lover. 4.2 Intervju For å få meir djuptgåande kunnskap om eigarskapsforvaltninga i Fitjar kommunen er det gjennomført intervju med dei i kommunen som har eit overordna ansvar for eigarskapsforvaltninga. 4.3 Verifiseringsprosessar Intervjua er verifisert av intervjuobjekta, og det er berre informasjon frå verifiserte intervju som er nytta i rapporten. Utkast til rapporten er sendt til kommunen ved rådmannen for verifisering. Rapporten er sendt til høyring til Fitjar kommune ved rådmannen og tilbakemelding frå rådmannen går fram av vedlegg Datadel 5.1 Oversyn over eigarskapa 5 I tabellane under er selskapa Fitjar kommune har eigarskap i delt inn i grupper som synar selskap som fell inn under kommunelova 6 80 Selskapskontroll, andre selskap som kommunen har eigarskap i, og stiftingar. Selskap som fell inn under kommunelova 80 er selskap kor kommunen åleine eller saman med andre kommunar og/eller fylkeskommunar har 100 % eigarskap. Kontrollutvalet i kommunen og revisor har rett til å krevje alle opplysningar dei treng for å kunne utøve sin kontrollfunksjon, både frå dagleg leiar, styret og den valte revisor for 4 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) LOV Oversikten over selskap er basert på opplysningar frå Fitjar kommune. 6 Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV

7 selskapet. Dersom dei finn det naudsynt, kan kontrollutvalet og kommunen sin revisor sjølv gjennomføre undersøkingar i selskapet Oversikt over selskap innanfor 80 i kommunelova Selskap Eigardel Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM) IKS 5,42 % Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS 12,5 % Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) IKS 1,97 % Selbjørnfjordtunnel AS 50 % Oversikt over selskap utanfor 80 i kommunelova Selskap Eigardel Podlen Verkstad AS Ca. 1 % Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 3,25 % Sunnhordland Industri AS 6 % Fitjar kraftlag SA 371 lutar Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus AS 80 % Austevoll kraftlag BA 60 lutar SNU AS 31 % Norsk informasjonsteknologi Kommunedata AS Ukjent Boktrykk Norsk Skjemaforlag LL Ukjent 7

8 Tide ASA Ukjent Finnås kraftlag 32 partar Fitjar kultur og idrettsbygg AS 69,76 % Biblioteksentralen AL Ukjent Stord boligbyggelag AL 5 lutar Fitjar infrastrukturdugnad AS 50 % SLAB AS 2,69 % Tysnesbrua AS Ukjent Norsk Akvakultur AS Ukjent Stiftingar Stiftingar Stiftinga Havnehuset Bu- og servicesenter Kommentar Sjølveigande Stiftinga Håkon den gode Sjølveigande 5.2 Eigarskapsforvaltning Eigarskapmelding og føremålet med eigarskapet Fitjar kommune har ikkje utarbeidd eigarskapsmelding og kommunen informerer om at dette ikkje har vore eit prioritert område. Bakgrunnen er at Fitjar kommune har få signifikante eigarskap, og kommunen meiner dei viktigaste eigarskapa blir tilstrekkeleg følgt opp. Signifikante eigarskap er i følgje kommunen selskapa som har vesentleg økonomisk verknad for kommunen, eller at føremålet med selskapet er viktig for kommunen si verksemd. Fitjar kommune har ikkje formelt vedteke eigarstrategi for selskapa dei har eigarskap i. Selskapet sitt føremål går fram av vedtektene, og det blir opplyst i intervju at føremålet med 8

9 eigarskapet blir belyst i saksutgreiing ved oppretting av nye selskap. Kommunen opplyser at nokre av selskapa kommunen eig har låg balanseverdi, og at føremålet med selskapa ikkje er viktig for kommunen si verksemd. Selskapa kunne vore ute av det kommunale eigarskapet, og det blir opplyst at kommunen ikkje har totaloversikt over desse. Dei intervjua meiner at det er godt samsvar mellom vedtektene til dei ulike selskapa og kommunen sine føremål med eigarskapa. Det blir ikkje gjennomført ein periodisk gjennomgang av vedtektene til selskapa, og det blir opplyst i intervju at det er sjeldan kommunen vurderer vedtektene. Fitjar kommune har ikkje formelt definert kva selskap/type verksemd kommunen skal ha eigarskap i. Etablering av selskap i kommunen er som oftast ein konsekvens av at kommunen ønskjer å få til noko saman med andre aktørar. Kommunen jobbar no med å etablere eit nytt selskap 7 som skal stå for vidareutvikling av eit næringsområde som kommunen eig. Dette blir gjort saman med andre aktørar som er knytt til næringsområdet. Fitjar kommune har ikkje etablert retningslinjer for val av selskapsform ved oppretting av nye selskap, men det blir opplyst at selskapsform blir vurdert i saksutgreiing ved etablering av nye selskap. Det er to stiftingar som er knytt til kommunen, Stiftinga Håkon den gode og Stiftinga Havnahuset Bu- og servicesenter. Sistnemnde har ansvar for drifta av omsorgsbustadar og står for utleige av leilegheiter og kontor til kommunen. Kommunen har erfart at stiftingar er ei eigarform der kommunen ikkje har same moglegheit for styring som til dømes i eit aksjeselskap. Kommunen har ikkje fastsett konkrete mål for selskapa, utbyttepolitikk, avkastning eller andre målsettingar for eigarskapa utover føremålet. For til dømes SNU AS har det frå ulike hald blitt etterspurd korleis selskapet oppfyller føremålet og kommunen har handsama ei evaluering 8 av selskapet i Val av styre- og generalforsamlingsrepresentantar Kommunestyret utnemner representantar til representantskapet i dei interkommunale selskapa etter innstilling frå valnemnda i kommunen. Det er ordførar som leiar valnemnda. I interkommunale selskap vel kommunen to til tre representantar, og varigheit for slike verv er 4 år. Det blir formelt valt vara for representantar til representantskapet. Det er ikkje fastsett kriterium for utnemning av representantar til representantskapet. Grunnlaget for utnemninga er ofte knytt til partitilhør, men valnemnda vurderer også om aktuelle kandidatar har interesse og kompetanse for vervet. I tillegg gjer dei ei vurdering av kjønnsfordelinga. Ordførar er kommunen sin representant på generalforsamling i aksjeselskap. Dette følgjer av ordførarvervet. Det blir ikkje formelt valt vararepresentant, noko som gjer at ordførar gjev fullmakt til annan person om han ikkje sjølv kan delta på generalforsamlinga. Ordførar er styremedlem og representant for kommunen på generalforsamling for Selbjørnfjordtunnel AS. Det blir opplyst frå kommunen at selskapet har inga økonomisk aktivitet og føremålet med selskapet er å promotere tunnel mellom Austevoll og Fitjar. Det blir vidare opplyst frå kommunen at for enkelte av dei andre selskapa hender det at eit styremedlem representerer kommunen på generalforsamling for same selskap. 7 Formannskapet, PS 111/08, Selskap Håkonar Næringspark, Fitjar kommunestyret, PS 41/09,

10 Det er ikkje etablert nokon fast struktur for val av styremedlemmer, og kommunen nyttar ikkje valnemnd ved utnemning av styrerepresentantar. Enkelte gonger blir ulike kandidatar drøfta i formannskapet, mens det i andre tilfelle blir avgjort i samråd med andre eigarar i dei aktuelle selskapa. Det er ikkje fastsett kriterium for kva som skal leggjast til grunn ved vurdering av styremedlemmer og vurderinga er ofte basert på skjønn. Det blir opplyst i intervju at det er små forhold i kommunen, og kommunen veit kva aktuelle kandidatar står for. Som regel vel kommunen styremedlemmer som er eller har vore innanfor det politiske miljøet. Omsyn til kjønn blir ivareteke ved utnemning. Det er ikkje vedtektsfesta at alle selskap skal nytte valkomité, men kommunen opplyser at fleire av selskapa nyttar eigne valkomitear ved val av styremedlemmer. Kommunen har ikkje alltid høve til å vurdere styremedlemmer som blir forslått av valkomiteen i dei ulike selskapa i forkant av generalforsamlinga eller til representantskapsmøte. Aktuelle kandidatar kan også bli foreslått under desse møta. Det gjer at den som representerer kommunen må stemme på den kandidaten han/ho meiner er best egna til vervet Kompetanse og opplæring Kommunen gjennomfører ikkje opplæring eller foretar noko kartlegging av opplæringsbehovet for styremedlemmer og representantar til generalforsamlingar og representantskap. Det blir opplyst i intervju at eit fåtal av selskapa gjennomfører styreseminar, og kommunen er ikkje kjent med at nokon av selskapa gjennomfører eigenevaluering av styret sitt arbeid og kompetanse. Dei intervjua meiner at styremedlemmer bør ha forretningsmessig kompetanse og kompetanse innan økonomi og kommunal forvaltning. Det blir også formidla at ein må ha folk med sunt folkevett og god dømmekraft. Det blir påpeika i intervju at styra ikkje er systematisk samansett i forhold til kompetanse. Dei andre aksjonærane representerer seg sjølv, og kommunen har ikkje innverknad på det. Det blir nemnt i intervju at generalforsamlingsrepresentantar og representantar for representantskapet bør ha økonomikompetanse og kompetanse innanfor selskapa sine fagområdet. Også her blir det sagt at det nødvendigvis ikkje er den formelle kompetansen som er avgjerande, men at ein kjem langt med eit godt hovud og økonomisk sans Etiske retningslinjer Fitjar kommune har etiske retningslinjer 9. Kommunen seiar at desse ikkje er gjort kjent for dei styremedlemmane kommunen har utnemnt som ikkje er politikarar eller tilsette i Fitjar kommune. Det er ikkje frå kommunen si side stilt krav om at selskapa kommunen har eigarskap i skal ha eigne etiske retningslinjer Habilitet Det blir opplyst at habilitetsproblematikk blir vurdert i forkant av at styremedlemmene blir utnemnt. 9 Vedteke av Fitjar kommunestyret , revidert

11 I intervju blir det sagt at habilitetsproblematikk blant representantane stundom er oppe i kommunestyremøte. Ved vurdering av habilitet for styremedlemmer skil kommunestyret på faste medlemmer av styret og varamedlemmer av styret. Kommunen meiner det er vanskeleg å ha rutinar eller retningslinjer for handtering av habilitetsproblematikk. Forvaltningslova legg ramma for handsaminga, og kommunen seier at habilitet må vurderast frå sak til sak. Habilitet blir ei skjønnsmessig vurdering, og representantane er klar over desse problemstillingane. 5.3 Oppfølging Det er ikkje etablert rutinar eller retningslinjer for korleis kommunen skal følgje opp eigarskapa. Det blir opplyst at oppfølginga først og fremst skjer gjennom generalforsamling i dei ulike selskapa. Det blir i intervju nemnt at enkelte selskap blir følgt opp av formannskapet på ein meir omfattande måte enn andre. Dette er selskap kor drifta har direkte påverknad på kommunen sin økonomi gjennom husleige, tilskot, utbytte m.m. Rådmannen orienterer av og til formannskapet om desse selskapa. Kommunen har ikkje nokon fast rutine for korleis den skal formidle sine målsettingar og forventingar overfor representantane i forkant av generalforsamling eller møte i representantskapet. Det er heller ikkje gjeve nokon retningslinjer for korleis representantane skal utøva sine verv. Det blir opplyst at ordførar mottek innkalling til generalforsamling i AS. For IKS går innkallinga til medlemmene i representantskapet. Representanten les gjennom innkallinga, ser om det er aktuelle problemstillingar, og drøfter dette eventuelt uformelt i formannskapet. Dersom kommunen sine representantar er usikre på kva som er kommunen si haldning til saker som skal opp på møta, tar dei som oftast kontakt med ordførar. Ordførar avgjer om dette er ei sak som bør få ei breiare politisk handsaming. Det er formannskapet som eventuelt handsamar saker knytt til eigarskapa, og det er veldig sjeldan saker blir handsama av kommunestyret. Det er i stor grad opp til representanten sjølv kva avklaringar som blir gjort i forkant av generalforsamling eller møte i representantskapet. I IKS er det som regel tre representantar frå kommunen, og dei snakkar saman om saker i forkant av møte slik at dei er einige. Det er ikkje etablert nokon form for tilbakemelding til kommunen frå generalforsamlingar og møte i representantskapet utover at protokollar blir sendt til kommunen. Protokollane blir ikkje handsama administrativt eller politisk. Det blir opplyst i intervju at kommunen ikkje har noko godt system for handtering av protokollane, og det varierer korleis slik informasjon blir systematisert og arkivert. Kommunen meiner at informasjon om dei ulike selskapa er tilstrekkleg for å kunne utøve god eigarstyring. For IKS selskapa blir det utarbeidd fyldige og gode årsmeldingar. For aksjeselskapa er årsmeldingane noko mindre og kortfatta. Styremedlemmer har dialog med kommunen gjennom året både på administrativt og politisk nivå. Det kan vere ved saker som er viktige for kommunen og kor styremedlemmene ønskjer signal frå eigar. Avklaringar som blir føretatt er som regel uformelle og munnlege, og nokre styremedlemmer har meir dialog med kommunen enn andre. Det er gjerne ordførar eller rådmann som blir kontakta av styremedlemmer. Om dei vurderer det som naudsynt, blir informasjonen formidla vidare til politiske organ. Det blir opplyst i intervju at ikkje alle i administrasjonen og i kommunestyret har eit bevisst forhold til kva rolle og ansvar eit styremedlem har. I enkelte samanhenger blir styremedlemmene sett på som kommunen sine 11

12 representantar. Det kjem vidare fram i intervju at ein har oppfatning av at styrerepresentantane sjølv har ei klar forståing av rolle og ansvar for utøvinga av styreverva. Kommunen reknar med at dei får melding frå styremedlemmene viss utviklinga i selskapet si verksemd ikkje er i samsvar med kommunen sine intensjonar med eigarskapet. 5.4 Registrering av verv i styrevervregistrert Styremedlemmer kan friviljug registrere seg i styrevervregistret 10. Det blir opplyst i intervju at det er vanskeleg å halde dette oppdatert, og at det truleg ikkje er mange av styremedlemmene som er registrert. Ein gjennomgang av styrevervregistret 11 syner at registeret ikkje er fullstendig i forhold til styremedlemmer som er utnemnt av Fitjar kommune. 6. Vurderingar 6.1 Eigarskapsmelding og eigarstrategi Etter revisjonen si vurdering vil Fitjar kommune vere tent med å utarbeide ei eigarskapsmelding og eigarstrategiar for dei einskilde selskapa. Utarbeiding av eigarskapsmelding vil bidra til at kommunen i større grad får synleggjort mål og forventingar til eigarskapa. I tillegg vil ei eigarskapsmelding bidra til å sikre at eigarskapsforvaltinga blir gjennomført i samsvar med dei føresetnader som er sett for eigarskapa. 6.2 Val av styrerepresentantar, kompetanse og opplæring Det at kommunen ikkje nyttar valnemnd ved val av representantar til kommunale styreverv, og at det ikkje er fastsett klare kriterium for utnemning, kan gjere at aktuelle kandidatar til verva ikkje blir identifisert og tilstrekkeleg vurdert. Selskapskontrollen viser at det ikkje blir gjennomført ei systematisk opplæring av styrerepresentantane til kommunen. Manglande opplæring vil kunne auke risikoen for at enkelte av styrerepresentantane ikkje utfører vervet på ein tilfredsstillande måte. 6.4 Oppfølging av eigarskapa Kommunen har ikkje ei tilstrekkeleg formalisert og systematisert oppfølging av eigarskapa. Dette kan auke risikoen for at viktige forhold i selskapa ikkje blir fanga opp, og at aktuelle forhold ikkje får tilstrekkeleg administrativ og politisk merksemd. I forhold til oppfølging av eigarskapa meiner revisjonen at det kan vere ei uheldig rolleblanding at eit styremedlem i eit selskap representerer kommunen på generalforsamling i same selskap. 10 Fitjar kommunestyret, PS 019/08 Lokalt reglement for registrering i Styrevervregistrert,

13 6.5 Etikk Dei etiske retningslinjene i kommunen er ikkje kommunisert til styrerepresentantar som ikkje er politikarar eller administrativt tilsett i kommunen. Dette aukar risikoen for at representantane ikkje utøvar styrevervet i tråd med dei prinsippa som er nedfelt i dei etiske retningslinjene. 7. Forslag til tiltak Fitjar kommune bør: Utarbeide eigarskapsmelding, herunder fastsette tydelege eigarmål og forventningar til selskapa gjennom eigarstrategiar. Kommunen må sikre at eigarskapsmeldinga får tilstrekkeleg administrativ og politisk forankring. Etablera eit obligatorisk opplæringsprogram for eigarrepresentantane. Definere klårare kva kriterium som skal leggjast til grunn for utnemning av styremedlemmer, og vurdere å nytte valnemnd i dette arbeidet. I større grad formalisere rutinar og system for oppfølging av eigarskapa. Sikre at dei etiske retningslinjene til kommunen blir gjort kjent for alle eigarrepresentantane. Gjennomføra periodiske evalueringar av eigarstyringa. 13

14

15

16 Vedlegg 2 Utdrag frå KS si anbefaling Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet i løpet av de første 6 månedene av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene. Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. All eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Nr. 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. Nr. 4 Vurderinger og valg av selskapsform Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomhet som krever eierstyring. Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. 16

17 Nr. 6 Eierdokumenter som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll Det anbefales at kommunestyret fastsetter regler for hvilke eierstyringsdokumenter som skal sendes kontrollutvalget som grunnlag for forvaltnings- og selskapskontrollen og at kontrollutvalget er tilstede ved selskapets generalforsamling/representantskapsmøte. Nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Nr. 8 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig Nr. 9 Gjennomføring av eiermøter Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge lovens regler om innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt, at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse. Nr. 10 Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse. Nr 11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret, jmf punkt 8, anbefales det at følgende rutiner etableres som en del av styrets rammer. Styret skal: Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling Foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid. Gis jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver. Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. 17

18 Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. Dersom dette ikke er gjort skal det forklares. Nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter tjenester til morselskap i konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser. Dersom det i konsernet er et datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere eller innbyggerne i eiers kommuner bør eksterne kandidater ha flertall i datterstyret. Nr. 13 Oppnevnelse av vararepresentanter Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk vara benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene Det er opp til hvert enkelt eierorgan (kommunestyre, representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Kommuner med parlamentarisme anbefales det at kommune- og fylkesråd samt administrasjonssjef/stedfortreder ikke sitter i foretaksstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Nr. 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon i styrene uavhengig av organisasjonsform. Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon. Nr. 16 Godtgjøring til styremedlemmer Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermelding gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Godtgjørelsen bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette innebærer at selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere ansvaret. Styreverv i aksjeselskap og IKSer kan i motsetning til i kommunale foretak vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar og bør godtgjøres særskilt. Generelt bør styreleder godtgjøres særskilt i forhold til styremedlemmene. Det anbefales at selskapene særskilt tegner styreforsikring for alle styremedlemmene i selskaper med begrenset ansvar. Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige. Styremedlemmer generelt bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på 18

19 Nr. 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige rettssubjekter søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon Nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. Nr. 19 Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Administrasjonssjefens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske virksomhet herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor daglig leders disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse av foretak. Administrasjonssjefen, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner samt medlem av fylkes- og kommunalråd bør ikke sitte i styret. Ved annen folkevalgt deltakelse i styret bør det gjøres en habilitetsvurdering i forkant. 19

20

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer