Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31."

Transkript

1 Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heileigd dotter av eit børsnotert selskap? Dersom selskapet er nystifta i, gi opp stiftingsdato Er selskapet nystifta i inntektsåret ved omdanning av NUF, enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller kommandittselskap? Er omdanninga i så fall gjennomført etter reglane om skattefri omdanning? Er selskapet nystifta ved fisjon i? Er andre selskap innfusjonerte i selskapet i? Gi i så fall opp org.nr. Er andre selskap utfisjonerte frå selskapet i? Gi i så fall opp org.nr. og namn Dersom selskapet har gått inn i ein fusjon eller fisjon i løpet av, er denne i så fall gjennomført etter reglane om skattefri fusjon/fisjon? Er det overført eigedelar som etter forskrift av nr er skattefrie? Utgreiing skal i så fall leggjast ved, jf i forskrifta Gi opp organisasjonsnummer til ev. norsk konsernspiss, sjå rettleiinga og namn Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over landegrensene? Har selskapet i løpet av fått endra eigarhøve som følgje av omorganisering eller annan transaksjon som bringar selskapet inn i konsernhøve (meir enn 90 %) til nye selskap? (fyllast ut av selskap som har hatt skatteposisjon som overstig kr 1 mill. utan tilknyting til eigedel eller gjeldspost, sjå rettleiinga) Er selskapet direkte eller indirekte eid av selskap i utlandet, gi opp selskapsnamn Er det teke ut eigedel eller plikt som nemnd i skattelova 9-14 i (I så fall skal ein sende inn RF-1109 "Uttak frå norsk område for skattlegging "), sjå rettleiinga og land (landkode) Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Dersom ja: Omfattar filialrekneskapen alle inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld for både hovudkontor og filial? Har selskapet verksemd med fast driftsstad i anna land? Dersom ja: Gi opp landkode: Blir det kravd førehandslikning? Diverse opplysningar Kontonummeret for tilbakebetaling av for mykje innbetalt skatt, sjå rettleiinga. Feltet gjeld berre selskap som leverer sjølvmeldinga elektronisk. Har selskapet ytt lån eller stilt garanti for personleg aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Garantibeløp per Utleige av formuesgjenstand Sal/uttak av varer og andre formuesgjenstandar Utbytte (totalt) som det i er vedteke skal delast ut/renter av eigenkapitalbevis i Lånebeløp per Utleige av formuesgjenstandar Sal av formuesgjenstandar kr Har aksjonær/nærståande ytt lån til eller stilt garanti for selskapet? Garantibeløp per kr Selskapet sine inntektsførte renter av lånet Selskapet sine kostnadsførte renter av lånet Inntektsår? Ytingar frå aksjonær/nærståande til selskap (skal ikkje fyllast ut for aksjonærar/nærståande som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Er selskapet eller innretninga dokumentasjonspliktig? (Meir informasjon om kven som har dokumentasjonsplikt, sjå rettleiinga) Ytingar frå selskap eller selskapet sitt dotterselskap til aksjonær/nærståande (skal ikkje fyllast ut for aksjonærar/nærståande som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt garanti for aksjonær/nærståande etter asl./asal. 8-7 og 8-8? Opplysningar/dokumentasjon om kontrollerte transaksjonar og mellomvere med nærståande jf. ligningsl med forskrift Har selskapet eller innretninga kontrollerte transaksjonar/ mellomvere over beløpsgrensene? (Skjemaet RF-1123 "Opplysningar om kontrollerte transaksjonar og mellomvere " skal i så fall leggjast ved) kr kr Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? For reiarlag Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, med frådragsgodkjent tap? Krev selskapet likning etter dei særskilde skattleggingsreglane for reiarlag i 8-10 i skattelova? Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som kjem inn under fritaksmetoden, med rekneskapsmessig gevinst? Viss ja: Beløpet i post 231 hentar ein frå RF-1197 post 770. Postane 201 til 230, 233, og post 252 skal ikkje fyllast ut. Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som kjem inn under fritaksmetoden, med rekneskapsmessig tap? Ved framføring av underskott i post 232 er det her meint frådragsgodkjent finansunderskott. Driv selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? For samvirkeføretak RF-1028N Omsetning med medlemmer i eige lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Anna omsetning eks. mva. Sum omsetning: Etterbetaling, bonus til medlemmar i eige lag, eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmar i andre lag, eks. mva.: Del av omsetning som kjem frå medlemmer i eige lag i prosent: %

2 Inntekt Beløp i heile kroner 201 Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgåve 2 (ev. næringsoppgåve 1, sjå rettleiinga) Nettoinntekt av fast eigedom Motteke konsernbidrag (RF-1206 skal leggjast ved) Andre inntekter (skal spesifiserast) Inntekt sokkel (i samsvar med Rekneskapsutdrag / Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Frådrag i inntekta 222 Underskott i næring og/eller ved drift av fast eigedom I samsvar med næringsoppgåve og/eller oppgjersblankett Frådrag for korreksjonsinntekt frå tidlegare år, overført frå post 370 Andre frådrag (skal spesifiserast) Underskott sokkel (i samsvar med Rekneskapsutdrag / Extract of Accounts) 230 Sum frådrag Utrekning av inntekt 231 Inntekt før bruk av framførbart underskott (post 220 post 230) 232 Bruk av framførbart underskott (hent talet frå post 284, men det kan ikkje overstige post 231) Berre samvirkeføretak. Tillegg for ikkje frådragsgodkjend etterbetaling (overstig nettoinntekt 233 av medlemsomsetning), sjå post 0980 i næringsoppgåve 2/post 9980 i næringsoppgåve Inntekt før frådrag for eventuelt ytt konsernbidrag Ytt konsernbidrag (RF-1206 skal leggjast ved) Justering overført frå RF-1315 Avgrensing av rentefrådrag mellom nærståande 260 Inntekt/underskott (underskott overførast til post 286) Særskilde postar for reiarlagsskattlegging etter skattelova Netto positiv finansinntekt frå post Utrekna anna inntekt, overført frå RF-1197 post 792 Frådrag for korreksjonsinntekt frå tidlegare år, hent talet i post 370 Sum allmenn inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskott i inntekt 280 Framført ubrukt underskott etter likninga for Oppnådd underhandsakkord og gjeldsettergjeving i 282 Part av underhandsakkord og gjeldsettergjeving motrekna mot framført underskott frå tidlegare år 283 Rest underhandsakkord og gjeldsettergjeving 284 Rest framført underskott frå tidlegare år 285 Bruk av framført underskott frå tidlegare år (hent talet frå post 232) Årets underskott (hent talet frå post 260) Rest underhandsakkord og gjeldsettergjeving motrekna mot underskottet i året (avgrensa oppover til post 286 og post 283) Sum underskott til framføring per Årets og framført kreditfrådrag etter skattelova Framført ubrukt kreditfrådrag for åra f.o.m t.o.m (for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap) Frådragsgodkjend del av underliggande selskapsskatt for Sum Bruk av kreditfrådrag ved likninga for Rest kreditfrådrag til framføring

3 Framført korreksjonsinntekt frå tidlegare år til bruk i eller vidare framføring Postane fyllast ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidlegare år til framføring 301 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som framleis er i behald i selskapet, sjå rettleiinga Sum positive mellombels skilnader , sjå rettleiinga. Sum negative mellombels skilnader , sjå rettleiinga Framført korreksjonsinntekt frå tidlegare år per 1.1., sjå rettleiinga Netto mellombels skilnader. Multipliser talet med 0,73 for å rekne ut eigenkapitaldelen av mellombels skilnader Kun for reiarlag etter sktl Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og part i deltakarlikna selskap Sum postane 301, 308 og 309 X 0, Eigenkapital i balansen overført frå næringsoppgåva, sjå rettleiinga 321 Avsetjing til utbytte som er ført som eigenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167) Ved overdekning kjem det fram ein negativ differanse her. Dersom talet i denne posten er positivt kjem ikkje korreksjonsinntekt frå tidlegare år til frådrag dette inntektsåret. Negativt tal frå post 330 (overdekning) skal førast her i venstre felt. Talet skal førast her med postitiv forteikn og reknast om til eit tal som føres ut i høyre felt. Om talett i post 330 er positivt førast 0 i post 360. : 0, Gjenståande korreksjonsinntekt frå tidlegare år (Hent talet frå post 380 i sjølvmeldinga for 2013) 370 Framført korreksjonsinntekt til frådrag i (det minste av talet i post 365 og det høgre feltet i post 360) 380 Gjenståande korreksjonsinntekt til framføring etter likninga for inntektsåret Ubrukt naturressursskatt frå vasskraftverk tidlegare år inkl. rente 386 Berre for kraftverkseigarar: Sum ubrukt naturressursskatt frå tidlegare år inkl. rente Spesifikasjon av bustadeigedomar og bueiningar i bustadselskap/burettslag 401B Bustadeiegedomar i Noreg Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. % Likningsverdi Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel % Sum likningsverdi - Talet skal overførast til post 401B på side 4 401C Bueiningar i bustadselskap/burettslag i Noreg Bustadselskapet sitt org.nr. Delnummer Aksjenummer Gateadresse Bustadnummer Kommune Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel Bustadselskapet sitt org.nr. Delnummer Aksjenummer Gateadresse Bustadnummer Kommune Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel % % Likningsverdi Sum likningsverdi - Talet skal overførast til post 401C på side 4

4 Formue 401A Norsk næringseigedom (RF-1098) 401B Bustadeiegedomar i Noreg. Spesifiserast på side C Bueiningar i bustadselskap/burettslag i Noreg. Spesifiserast på side D Anna fast eigedom i Noreg av eitkvart slag (fritidseigedom, næringseigedom knytt til kraftverk, jord- og skogbruk o.a) Formue per Type eigedom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D 401E Utleigd utanlandsk næringseigedom (RF-1098) 401F Anna fast eigedom i utlandet av eitkvart slag Type eigedom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 401G Fleirbustadbygningar i Noreg Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eigardel Likningsverdi % Sum post 401G 402 Avskrivbar driftslausøyre, buskap, varer o.l. a. Driftslausøyre b. Buskap, mellom anna også travhestar, pelsdyr og rein c. Behaldning av råstoff, varer og avling for sal 403 Skip, fiske- og fangstfartøy o.a. 404 Ikkje-avskrivbare driftsmiddel 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Uteståande fordringar 407 Panteobligasjonar og gjeldsbrev 408 Innskott i innanlandske og utanlandske bankar 409 Ihendehavarobligasjonar av alle slag Kor mange Pålydande År Kurs Beløp Sum post Kontantbehaldning 411 Livsforsikringspolisar Annan formue Sum bruttoformue (utan partar i aksjefond, eigenkapitalbevis og aksjar i norske og utanlandske selskap) Likningsverdi av aksjar i norske selskap, eigenkapitalbevis og partar i aksjefond Likningsverdi av aksjar i utanlandske selskap (skal spesifiserast) Sum bruttoformue (mellom anna finansielle opsjonar og partar i obligasjonsfond o.a.; ikkje aksjar og partar i aksjefond). Gi nærare opplysningar i eige vedlegg. Ikkje-børsnoterte aksjeselskap skal i samband med verdsetjinga av aksjane overføre beløpet til post Gjeld (Som skattemessig gjeld reknar ein m.a. ikkje: oppsamla, ikkje forfalne gjeldsrenter, ikkje utlikna betalbar skatt, utsett skatt, avsett utbytte og konsernbidrag som ikkje er vedteke.) Part av nettoformue som er friteken for formueskatt (for visse forskingsinstitutt, sjå rettleiinga). 445 Gjer reie i eige vedlegg. 450 Nettoformue Verdsetjing av aksjane i ikkje-børsnoterte aksjeselskap (sparebankar, sjå rettleiinga) Bruttoformuen til selskapet (overført frå post 420) Aksjar, partar i aksjefond og eigenkapitalbevis i norske selskap (full verdi) (eigne aksjar ikkje medrekna) Aksjar i utanlandske selskap (pårekna omsetningsverdi) Annan formue som ikkje er teken med i post 460 (selskapsformue i utlandet) Sum postane Gjeld (overført frå post 440) Utrekna samla verdi bak aksjane i selskapet Totalt aksjetal (eigne aksjar ikkje medrekna) Aksjeverdi per aksje ved formueslikninga av aksjonærane for inntektsåret (Er aksjekapitalen endra ved inn- eller 490 utbetaling frå/til aksjonærane mm. i inntektsåret, sjå rettleiinga) Underskrift Vi sannar at opplysningane er gitt etter beste skjønn og overtyding og så fullstendig som det har vore mogleg, og at det så vidt vi veit, ikkje er noko uriktig i dei. Vi er kjende med at det er knytt straffansvar til det å gi uriktige eller ufullstendige opplysningar. Dato Namn på den som signerer oppgåva (som i folkeregisteret) Underskrift Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1028 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som blir gitt i «Sjølvmelding for aksjeselskap, verdipapirfond, bankar o.a.», RF-1028N, heilt eller delvis brukast også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon

5 Skatteetaten Organisasjonsnummeret til selskapet Namn på selskapet Aksjonærregisteroppgåva Skal fyllast ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebankar. Sjå rettleiinga RF Oppgåva returnerast til skattekontoret i regionen selskapet er registrert. Inntektsår Adresse til selskapet Postnr. Poststad ISIN (berre for selskap registrerte i VPS) Aksjeklasse Selskapsopplysningar Inngåande behaldning 1. januar Utgåande behaldning 31. desember Post 1 Aksjekapital for heile selskapet Post 2 Aksjekapital i denne aksjeklassen Post 3 Pålydande per aksje Post 4 Talet på aksjar i denne aksjeklassen Post 5 Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen Post 6 Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen Utbytte Post 8 Utdelt skatterettsleg utbytte i løpet av inntektsåret Totalt utdelt utbytte (i denne aksjeklassen) Utdelt utbytte per aksje (2 desimalar) Kven kan Skatteetaten kommunisere med om denne oppgåva? Navn Rolle Telefon e-post Annan kontaktperson om ønskeleg Navn Rolle Telefon e-post Underskrift Stad og dato Underskrift Inndeling av oppgåva For selskap der det ikkje har skjedd endringar på eigarsida i inntektsåret, og heller inga endring i aksjekapital eller talet på aksjar, er det tilstrekkeleg å rapportere eit sett med standardopplysningar, det vil seie postane 1 6 (selskapsopplysningar) og (aksjonæropplysningar), ev. 8 og 21 viss det er delt ut utbytte. Har det i inntektsåret vore endringar i aksjonærsamansetjinga eller i aksjekapitalen til selskapet eller talet på aksjar, går det elles fram av rettleiinga kva for postar som må fyllast ut. Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1086 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som blir gitt i Aksjonærregisteroppgåva, RF-1086N, heilt eller delvis brukast også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon , eller Skattedirektoratet på telefon Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i Finansdepartementet sitt delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. likningslova 5-7 og RF-1086N

6 Skatteetaten Føretaksopplysningar Namn Forretningsadresse Næringsoppgåve 2 for For aksjeselskap og andre føretak som utarbeider årsrekneskap etter rekneskapslova eller IFRS. Alle beløp i postane i skjemaet skal førast i heile kroner. Sjå eiga rettleiing (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til sjølvmeldinga/selskapsoppgåva. Rekneskapsperiode Frå Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Kor mange årsverk i rekneskapsåret Postnummer og poststad Næring (type verksemd) Nyetablert verksemd i 2012 eller seinare? Er det brukt ein annan bokføringsvaluta enn norske kroner, jf. bokføringsforskrifta 4-2? Angje type valuta(er) Har føretaket årsrekneskapsplikt etter rekneskapslova? Kva for reglar er brukte ved utarbeidinga av årsrekneskapen? Reglane i rekneskapslova for små føretak God rekneskapsskikk for ideelle organisasjonar IFRS Forenkla IFRS Dei allmenne reglane i rekneskapslova Revisor og rekneskapsførar Er føretaket revisjonspliktig? Valt bort revisjon Revisors org.nr. Revisors namn Er den løypande bokføringa utført av ekstern rekneskapsførar? Org.nr. til rekneskapsførar Forretningsadresse Kven har fylt ut næringsoppgåva? Org.nr. Revisorselskapets namn Adresse Namn på rekneskapsførar Valt revisor/ekstern rekneskapsførar som har utført den løypande bokføringa gjennom året Namn Postnr. /-stad Postnr. /-stad Føretaket sjølv Postnr. /-stad Annen - gi opp kven Tilleggsopplysningar og spesifikasjonar Varelager Skattemessig verdi Rekneskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Rekneskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilverking 0130 Ferdige eigentilverka varer 0140 Innkjøpte varer for vidaresal Berre for jordbruk Buskap 0160 Sum verdi av varelager Sjølvproduserte varer som skal nyttast i eigen produksjon Bruttoforteneste på innkjøpte varar for vidaresal 0230 Salsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttoforteneste For samvirkeføretak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Utrekning av skattemessig verdi på fordringar 0410 Pålydande kundefordringar og ikkje fakturerte driftsinntekter 0320 Skattepliktig næringsinntekt frå omsetning med eigne medlemmar Konstaterte tap på kundefordringar Kundefordringar per x 4 x 2013 Kredittsal Skattemessig verdi kundefordringar (post 0410 post 0420) Andre fordringar, mellom anna fordringar på konsernselskap, tilsette, eigarar o.l. til pålydande Sum skattemessig verdi på fordringar Kjøp og sal av ikkje avskrivbare driftsmiddel dette året Kjøp Sal Kjøp Sal Forsking, utvikling og andre immatr. eigedelar Tomter og andre grunnareal RF-1167N 0540 Bustader inkl. bustadtomter

7 Resultatrekneskap (i heile NOK) Salsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salsinntekt og uttak, avgiftsfri Salsinntekt og uttak utanfor meirverdiavgiftslova Spesielle offentlege avgifter i samband med sal 3400 Offentleg tilskott/refusjon Privat bruk av næringsbil Reise-, diett- og bilgodtgjersle (oppgåvepliktig) Reise- og diettkostnader (ikkje oppgåvepliktige) 7295 Provisjonskostnad 7330 Sals- og reklamekostnader 3500 Endring uopptent inntekt 7370 Representasjonskostnader 3600 Leigeinntekt fast eigedom 3695 Anna leigeinntekt 3700 Provisjonsinntekt Verdiendringar investeringseigedommar Verdiendringar biologiske eigedelar 3880 Gevinst ved avgang av immatr. eigendeler og varige driftsmidlar Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidlar Anna driftsrelatert inntekt 7490 Kontingentar 7500 Forsikringspremie 7565 Garanti- og servicekostnad 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annan kostnad 7830 Tap på fordringar 7880 Tap ved avgang av immatr. eigendeler og varige driftsmidlar 7885 Tap ved avgang av finansielle anleggsmidlar 9000 Sum driftsinntekter 9010 Sum driftskostnader 4005 Varekostnad 9050 Driftsresultat Behaldn.endring av varer under tilverking og ferdig tilv. varer Framandyting og underentreprise Behaldn.endring av eigentilverka anleggsmiddel 5000 Lønn, feriepengar m.m Anna oppgåvepliktig godtgjering 5400 Arbeidsgivaravgift Innmeldingspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjering til eigarar i ANS m.m Netto pos. resultatdel i samb. med invest. i DS, TS og FKV Renteinntekt frå føretak i same konsern 8050 Anna renteinntekt 8060 Valutagevinst (agio) 8074 Gevinst v/realisasjon av aksjar, eigenkap.bevis og fondsandeler 8079 Annan finansinntekt 8080 Verdiauke av finans. instrument vurd. til verkeleg verdi 8090 Inntekt av andre investeringar/utbytte 5900 Annan personalkostnad 9060 Sum finansinntekter Avskriving på varige dr.m. og immaterielle eigedelar Nedskriving på varige dr.m. og immaterielle eigedelar Frakt og transportkostnad i samband med sal Energi, brensel m.m. i samband med produksjon 6300 Leige lokale 6340 Lys, varme Renovasjon, vatn, avløp, reinhald m.m. Leige maskinar, inventar, transportmiddel o.l. Verktøy, inventar o.a. som ikkje skal aktiverast Reparasjon og vedlikehald bygning Reparasjon og anna vedlikehald Framand teneste (rekneskap, rev.hon., rådgiving o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto m.m Drivstoff transportmiddel Vedlikehald m.m. transportmiddel Forsikring og avgifter på transportmiddel Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Netto neg. res.and. i samband med invest. i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til verkeleg verdi Nedskriving av finansielle eigedelar Rentekostnad til føretak i same konsern 8150 Annan rentekostnad 8160 Valutatap (disagio) 8174 Tap ved realisasjon av aksjar, eigenkap.bevis og fondsandeler 8179 Annan finanskostnad Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsett skatt/ skattefordel Ordinært resultat 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad 8600 Betalbar skatt Endring utsett skatt/ skattefordel 8910 Andre resultatkomponentar for IFRS-føretak Årsresultat/Totalresultat

8 Balanse rekneskapsmessige verdiar (i heile NOK) Eigedelar 2013 Eigenkapital og gjeld 2013 ANLEGGSMIDDEL INNSKOTEN EIGENKAPITAL 1000 Forsking og utvikling 2000 Aksjekap./EK andre føretak 1020 Konsesjonar, patent, lisensar, varemerke o.l. rettar 2010 Eigne aksjar (negativt beløp) 1070 Utsett skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrusting i kraftføretak m.m. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygningar (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskinar under utføring 1150 Tomter og andre grunnareal 1160 Bustad inkl. bustadtomter, hytter m.m Investeringseigedommar 1205 Personbilar, maskinar, inventar m.m. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger m.m. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter m.m. (saldogruppe f) 1239 Vare- og lastebilar, bussar m.m. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskinar o.l. (saldogruppe a) 1290 Andre driftsmiddel Investeringar i deltakarlikna dotter- og konsernselskap Investeringar i andre dotterog konsernselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i deltakarlikna tilknytte selskap Investeringar i andre tilknytte selskap Lån til tilknytta selskap og felles kontrollert verksemd Investeringar i aksjar, partar og verdipapirfondspartar 1360 Obligasjonar 1370 Fordringar på personlege eigarar, styremedl. o.l Fordringar på tilsette 1390 Andre fordringar 1395 Netto pensjonsmiddel 2020 Overkurs 2030 Annan innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjellar 2045 Fond for urealiserte gevinstar 2055 Avsett utbytte (jf. IFRS) 2059 Annan eigenkapital Felleseigd partskapital 2080 Udekt tap 9450 Sum eigenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsplikter 2120 Utsett skatt 2130 Derivat 2160 Uopptent inntekt 2180 Avsetningar for forpliktingar 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2220 Gjeld til kredittinstitusjonar Gjeld til tilsette og personlege eigarar Gjeld til selskap i same konsern Stille interessentinnskott og ansvarleg lånekapital 2290 Anna langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivat 2380 Gjeld til kredittinstitusjonar 2400 Leverandørgjeld 2460 Leverandørgjeld til selskap i same konsern 2500 Betalbar skatt, ikkje utlikna 9300 Sum anleggsmiddel OMLØPSMIDDEL 1400 Varelager 1490 Biologiske eigedelar Kundefordringar, inkl. i 1500 same konsern 1530 Opptent, ikkje fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringar på selskap i same konsern 1565 Kortsiktige fordringar mot personleg eigar/styremedl. o.l Andre kortsiktige fordringar Krav på innbetaling av selskapskapital Ikkje-marknadsbaserte aksjar og partar Marknadsbaserte aksjar og verdipapirfondspartar Marknadsbaserte obligasjonar, sertifikat m.m. Andre obligasjonar og sertifikat 1880 Andre finansielle instrument 2510 Betalbar skatt, utlikna 2600 Skattetrekk og andre trekk 2740 Skyldig merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgivaravgift 2790 Andre offentlege avgifter 2800 Avsett utbytte 2900 Forskott frå kundar Gjeld til tilsette og personlege eigarar Gjeld til selskap i same konsern 2949 Lønn, feriepengar o.l Oppsamla rente 2970 Uopptent inntekt 2980 Avsetningar for forpliktingar 2990 Anna kortsiktig gjeld Kontantar Bankinnskott Sum omløpsmiddel Sum eigedelar 9550 Sum kortsiktig gjeld 9650 Sum eigenkapital og gjeld

9 Tilbakeføring av einskilde inntekter og kostnadar frå resultatrekneskapen Postar som ikkje enkeltpersonføretak fyller ut. Slike inntekter og frådrag fører ein direkte i sjølvmeldinga for personlege skattytarar. Postar som berre enkeltpersonføretak fyller ut. (I visse tilfeller AS, sjå rettl.) Andre postar Ein fører alle tala i denne kolonnen med positivt tall. Frådrag i næringsinntekta fører ein i kolonnen til høgre 0610 Ikkje frådragsgodkjende representasjonskostnadar 0611 Ikkje frådragsgodkjende kontingentar 0620 Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utlikna skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt Underskottsdel av investering i DS, TS og FKV (sjå post 8006) Verdireduksjon av finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi Nedskriving på aksjar og andre verdipapir kostnadsførte i året Rekneskapsmessig tap ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Del av rekneskapsmessig underskott i deltakarlikna selskap Rekneskapsmessig tap ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap Andre ikkje frådragsgodkjende kostnader inkl. gåver ført i resultatet 0645 Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl 2-39 (2) og Anna skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapir 0652 Skattepliktig utbytte på aksjar m.m. inklusiv tillegg etter skattelova femte leddet % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0655 Skattemessig overskott av part i deltakarlikna selskap 0656 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap 0670 Endring i mellombelse forskjellar frå post 100 i RF-1217 Korrigering for føreslått utbytte frå DS og TS ved bruk av eigenkapitalmetoden. (Berre skattepliktig utbytte) Ein fører alle tala i denne kolonnen med positivt tall. Tillegg i næringsinntekta fører ein i kolonnen til venstre 0815 Tillbakeføring av inntektsført utbytte (førast av både selskap og andre) Resultatført konsernbidrag 0650 Skattemessig gevinst frå RF Frådragsgodkjend tap frå RF Rentekostnader ført i resultatrekneskapen 0860 Renteinntekter ført i resultatrekneskapen Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil I. Tillegg i næringsinntekt Overskottsdel av investering i DS, TS og FKV (sjå post 8005) Verdiauke av finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi Reversering av tidlegare nedskriving på aksjar og andre verdipapir inntektsførte i året Rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Del av rekneskapsmessig overskott i deltakarlikna selskap Rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap Avkastning på livsforsikring ført i resultatrekneskapen Eigne sjukepengar som er førte som inntekt i resultatrekneskapen Endring i mellombelse forskjellar frå post 100 i RF-1217 Emisjons- og stiftelseskostnader 0679 Andre inntekter 0879 Andre frådrag Andre skattefrie inntekter Anna frådragsgodkjend tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapir Skattemessig underskott av part i deltakarlikna selskap Frådragsgodkjend tap ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap II. Frådrag i næringsinntekt 0900 Sum tillegg i næringsinntekten 0910 Sum frådrag i næringsinntekten Utrekning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat frå post 9200 (side 2) 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hent talet ovanfor frå summen i den venstre kolonnen) 0910 Sum frådrag i næringsinntekten (hent talet ovanfor frå summen i den høgre kolonnen) 0970 Sum Tabellen under post 0402 skal brukast av alle enkeltpersonføretak for å fordele resultatet frå post 0999 mellom ulike næringar. I tillegg skal tabellen brukast av aksjeselskap o.a. som har gjennomsnittslikna skog og/eller gjennomsnittslikna reindrift. Kolonne. A, B og E skal fyllast ut for alle næringar. I kol. ID skal næringane Korrigeringar for som det blir rekna ut personinntekt for, nummererast etter kvarandre, men med same nummer for næringar med felles utrekning av personinntekt. primærnæringar 0402 For samvirkeforetak Etterbetaling, bonus ekskl. MVA. til partseigare/medlemmer. Overstig utdelingane frådragsramma jf. post 0320, fører samvirkeføretaket differansen til inntekt i post 233 i sjølvmeldinga (RF-1028) Næringsinntekt/ - underskott Aksjeselskap o.a.. overfører beløpet til sjølvmeldinga (bortsett frå AS o.a. med gjennomsnittslikna skog og/eller reindrift som må bruke tabellen under) Deltakarlikna selskap overfører beløpet til selskapsoppgåva. A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.m.) B Post 0999 fordelt på næringar Beløp under E overførast til RF-1224 og RF-1030 C E Postnummer i F G Skattepliktig sjølvmeldinga inntekt fordelt (RF-1030) på næringar Innehavar Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl. For eventuell fordeling Ektefelle/ registrert partnar 0403 Kontrollsum Underskrift Dato Telefonnr. Spørsmål rettast til Revisors underskrift E-postadresse Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1167 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som vert avgjeve i Næringsoppgåve 2, RF-1167, heilt eller delvis bli brukt og av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i Finansdepartementet sitt delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. likningslova 4-4 nr. 7

10 Utskriving av aksjar i samband med stifting, nyemisjon, nyemisjon ved konvertering av fordring, nyemisjon ved konsernintern overføring, skattepliktig fusjon/fisjon og omdanning til aksjeselskap Post 9 Nyutskrivne aksjar Sjå post 23 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Tal på nyutskrivne aksjar Kor mange aksjar etter Pålydande per aksje Innbetalt overkurs per aksje Kor mange eigne aksjar overf. Utskriving av aksjar i samband med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon, og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 10 Utskrivne aksjar (omfordeling) Sjå post 24 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per utskriven aksje Tal på nyutskrivne aksjar Kor mange eigne aksjar overf. Kor mange aksjar etter Org.nr. til overdr. selskap ISIN/Aksjeklasse Talet på innløyste aksjar Pålydande per innløyst aksje Org.nr. til overt. selskap Sletting av aksjar i samband med likvidasjon, partiell likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon, skattepliktig innløysing ved skattefri fusjon eller fisjon og sletting av eigne aksjar til dekning av tap og avsetning til fond Post 11 Sletta aksjar (avgang) Sjå post 25 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per aksje Talet på sletta aksjar Gjennomsnittleg innbetalt overkurs per slettet aksje Kor mange aksjar etter Totalt vederlag/ Utbetalt av innbetalt kapital Sletting av aksjar i samband med spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjekl. Post 12 Sletta aksjar (omfordeling) Sjå post 26 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per aksje Talet på sletta aksjar Pålydande per aksje etter spleis Kor mange aksjar etter Org.nr. til overt. selskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Org.nr. til overt. morselskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Endringar i aksjekapital/overkurs og auking/reduksjon av pålydande Post 13 Nedsetjing av innbetalt overkurs med tilbakebetaling til aksjonærane i løpet av inntektsåret (Sjå post 28) Post 14 Forhøging av aksjekapital ved auke av pålydande per aksje i samband med fondsemisjon Post 15 Forhøging av aksjekapital og overkurs ved auke av pålydande ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Sjå post 29) Post 16 Nedsetjing av aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje til dekning av tap og overføring til fond Nedsetjing av innb. overkurs Forhøging av aksjekapital Auke pål. per aksje Pålydande per aksje etter Hendingstype Forhøging av aksjekapital Auke pål. per aksje Pålydande per aksje etter Forhøging av overkurs Overd. selskaps org.nr. ISIN/Aksjeklasse Nedsetjing innb. aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Nedsetjing fondsem. aksjekap. Post 17 Nedsetjing av aksjekap. ved reduksjon av pålydande per aksje med utbet. til aksjonærane (sjå post 27) Post 18 Nedsetjing av aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje i samband med skattefri utfisjonering (omfordeling) Nedsetjing av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Nedsetjing av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Org.nr. på overt. selskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Org.nr. på overt. morselskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje

11 Selskapsidentifikasjon Org. nr. Aksjeklasse ISIN Aksjonæropplysningar (namn, adresse, kor mange aksjar og utbytte) Post 19 Namnet på aksjonæren, adresse, fødselsnummer, organisasjonsnummer, utanlandsk aksjonær-id og ev. landkode Aksjonæridentifikasjon (fødsels-/d-nummer, organisasjonsnummer, utanlandsk aksjonær-id) Namn Adresse Postnummer Landkode Poststad Post 20 Kor mange aksjar per aksjonær Kor mange 1. januar Kor mange 31. desember Utbytte for denne aksjonæren Post 21 Utdelt utbytte til aksjonæren for denne aksjeklassen (kjeldeskatt er bare relevant for aksjonærar som høyrer heime i utlandet). Utdelt utbytte (totalt) Kjeldeskatt i % Kor mange aksjar Kjeldeskatt i kroner Kjeldeskatt landkode Tilbakebetaling av tidligare innbetalt kapital Post 22 Tilbakebetaling av tidligare innbetalt kapital Beløp Transaksjonar (aksjar i tilgang/avgang) for denne aksjonæren Til dømes kjøp, stifting, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga) Post 23 Aksjar i tilgang (anskaffing) Sjå post 9 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Total anskaffingsverdi Kor mange aksjar i tilgang Gjevars/arvelatars f.nr. Gjevars org.nr. Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 24 Aksjar i tilgang i samband med omfordeling Sjå post 10 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Org.nr. til overdragande selskap Kor mange aksjar i tilgang ISIN/Aksjeklasse for overdr. selskap Overdr. selskaps pålydande per aksje Til dømes sal, likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga) Post 25 Aksjar i avgang Sjå post 11 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå. Transaksjonstype Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kap. Kor mange aksjar i avgang Mottakars f.nr. Mottakars org.nr. Spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 26 Aksjar i avgang i samband med omfordeling Sjå post 12 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Kor mange aksjar i avgang Org.nr. til overt. selskap (ev. morselskap) ISIN/Aksjeklasse for overt. selskap Overtakande selskaps pål. per aksje Endring i aksjekapital og overkurs utbetalingar og innbetalingar Post 27 Tilbakebetalt innbetalt aksjekapital (totalt beløp) og utbetalt fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje (sjå post 17) Nedsetjing av innbetalt aksjekapital Reduksjon av pålydande per aksje Nedsetjing fondsemittert aksjekapital Post 28 Tilbakebetalt tidlegare innbetalt overkurs for aksjane (sjå post 13) Post 29 Forhøging av aksjekapital og overkurs ved auke av pålydande ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Sjå post 15) Nedsetjing av innbetalt overkurs Transaksjonstype Forhøging av aksjekapital Forhøging av overkurs Overd. selskaps org.nr. Auke av pålydande per aksje ISIN/Aksjeklasse

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Organisasjonsnummer = = = =

Organisasjonsnummer = = = = Skatteetaten Næringsoppgåve 4 for for bankar, finansieringsføretak o.a. Sjå rettleiinga (RF-1174) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til sjølvmeldinga Namnet og adressa til føretaket osv.: Rekneskapsperiode

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse og næringsoppgave for 2015 for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12.2015 Kreves det forhåndslikning?

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN Åroppgjør for 2014 1743 KLAVESTADHAUGEN Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug Frokostmøte Skatt Gunnar Haug 21.10.16 Kontroller før innrapportering til Skatteetaten (AR) Inngående beholdning +/- transaksjoner skal være lik utgående beholdning for aksjonærene Inngående beholdning

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer