Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31."

Transkript

1 Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heileigd dotter av eit børsnotert selskap? Dersom selskapet er nystifta i, gi opp stiftingsdato Er selskapet nystifta i inntektsåret ved omdanning av NUF, enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller kommandittselskap? Er omdanninga i så fall gjennomført etter reglane om skattefri omdanning? Er selskapet nystifta ved fisjon i? Er andre selskap innfusjonerte i selskapet i? Gi i så fall opp org.nr. Er andre selskap utfisjonerte frå selskapet i? Gi i så fall opp org.nr. og namn Dersom selskapet har gått inn i ein fusjon eller fisjon i løpet av, er denne i så fall gjennomført etter reglane om skattefri fusjon/fisjon? Er det overført eigedelar som etter forskrift av nr er skattefrie? Utgreiing skal i så fall leggjast ved, jf i forskrifta Gi opp organisasjonsnummer til ev. norsk konsernspiss, sjå rettleiinga og namn Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over landegrensene? Har selskapet i løpet av fått endra eigarhøve som følgje av omorganisering eller annan transaksjon som bringar selskapet inn i konsernhøve (meir enn 90 %) til nye selskap? (fyllast ut av selskap som har hatt skatteposisjon som overstig kr 1 mill. utan tilknyting til eigedel eller gjeldspost, sjå rettleiinga) Er selskapet direkte eller indirekte eid av selskap i utlandet, gi opp selskapsnamn Er det teke ut eigedel eller plikt som nemnd i skattelova 9-14 i (I så fall skal ein sende inn RF-1109 "Uttak frå norsk område for skattlegging "), sjå rettleiinga og land (landkode) Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Dersom ja: Omfattar filialrekneskapen alle inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld for både hovudkontor og filial? Har selskapet verksemd med fast driftsstad i anna land? Dersom ja: Gi opp landkode: Blir det kravd førehandslikning? Diverse opplysningar Kontonummeret for tilbakebetaling av for mykje innbetalt skatt, sjå rettleiinga. Feltet gjeld berre selskap som leverer sjølvmeldinga elektronisk. Har selskapet ytt lån eller stilt garanti for personleg aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Garantibeløp per Utleige av formuesgjenstand Sal/uttak av varer og andre formuesgjenstandar Utbytte (totalt) som det i er vedteke skal delast ut/renter av eigenkapitalbevis i Lånebeløp per Utleige av formuesgjenstandar Sal av formuesgjenstandar kr Har aksjonær/nærståande ytt lån til eller stilt garanti for selskapet? Garantibeløp per kr Selskapet sine inntektsførte renter av lånet Selskapet sine kostnadsførte renter av lånet Inntektsår? Ytingar frå aksjonær/nærståande til selskap (skal ikkje fyllast ut for aksjonærar/nærståande som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Er selskapet eller innretninga dokumentasjonspliktig? (Meir informasjon om kven som har dokumentasjonsplikt, sjå rettleiinga) Ytingar frå selskap eller selskapet sitt dotterselskap til aksjonær/nærståande (skal ikkje fyllast ut for aksjonærar/nærståande som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt garanti for aksjonær/nærståande etter asl./asal. 8-7 og 8-8? Opplysningar/dokumentasjon om kontrollerte transaksjonar og mellomvere med nærståande jf. ligningsl med forskrift Har selskapet eller innretninga kontrollerte transaksjonar/ mellomvere over beløpsgrensene? (Skjemaet RF-1123 "Opplysningar om kontrollerte transaksjonar og mellomvere " skal i så fall leggjast ved) kr kr Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? For reiarlag Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, med frådragsgodkjent tap? Krev selskapet likning etter dei særskilde skattleggingsreglane for reiarlag i 8-10 i skattelova? Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som kjem inn under fritaksmetoden, med rekneskapsmessig gevinst? Viss ja: Beløpet i post 231 hentar ein frå RF-1197 post 770. Postane 201 til 230, 233, og post 252 skal ikkje fyllast ut. Har selskapet realisert finansielle instrument (herunder aksjar) som kjem inn under fritaksmetoden, med rekneskapsmessig tap? Ved framføring av underskott i post 232 er det her meint frådragsgodkjent finansunderskott. Driv selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? For samvirkeføretak RF-1028N Omsetning med medlemmer i eige lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Anna omsetning eks. mva. Sum omsetning: Etterbetaling, bonus til medlemmar i eige lag, eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmar i andre lag, eks. mva.: Del av omsetning som kjem frå medlemmer i eige lag i prosent: %

2 Inntekt Beløp i heile kroner 201 Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgåve 2 (ev. næringsoppgåve 1, sjå rettleiinga) Nettoinntekt av fast eigedom Motteke konsernbidrag (RF-1206 skal leggjast ved) Andre inntekter (skal spesifiserast) Inntekt sokkel (i samsvar med Rekneskapsutdrag / Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Frådrag i inntekta 222 Underskott i næring og/eller ved drift av fast eigedom I samsvar med næringsoppgåve og/eller oppgjersblankett Frådrag for korreksjonsinntekt frå tidlegare år, overført frå post 370 Andre frådrag (skal spesifiserast) Underskott sokkel (i samsvar med Rekneskapsutdrag / Extract of Accounts) 230 Sum frådrag Utrekning av inntekt 231 Inntekt før bruk av framførbart underskott (post 220 post 230) 232 Bruk av framførbart underskott (hent talet frå post 284, men det kan ikkje overstige post 231) Berre samvirkeføretak. Tillegg for ikkje frådragsgodkjend etterbetaling (overstig nettoinntekt 233 av medlemsomsetning), sjå post 0980 i næringsoppgåve 2/post 9980 i næringsoppgåve Inntekt før frådrag for eventuelt ytt konsernbidrag Ytt konsernbidrag (RF-1206 skal leggjast ved) Justering overført frå RF-1315 Avgrensing av rentefrådrag mellom nærståande 260 Inntekt/underskott (underskott overførast til post 286) Særskilde postar for reiarlagsskattlegging etter skattelova Netto positiv finansinntekt frå post Utrekna anna inntekt, overført frå RF-1197 post 792 Frådrag for korreksjonsinntekt frå tidlegare år, hent talet i post 370 Sum allmenn inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskott i inntekt 280 Framført ubrukt underskott etter likninga for Oppnådd underhandsakkord og gjeldsettergjeving i 282 Part av underhandsakkord og gjeldsettergjeving motrekna mot framført underskott frå tidlegare år 283 Rest underhandsakkord og gjeldsettergjeving 284 Rest framført underskott frå tidlegare år 285 Bruk av framført underskott frå tidlegare år (hent talet frå post 232) Årets underskott (hent talet frå post 260) Rest underhandsakkord og gjeldsettergjeving motrekna mot underskottet i året (avgrensa oppover til post 286 og post 283) Sum underskott til framføring per Årets og framført kreditfrådrag etter skattelova Framført ubrukt kreditfrådrag for åra f.o.m t.o.m (for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap) Frådragsgodkjend del av underliggande selskapsskatt for Sum Bruk av kreditfrådrag ved likninga for Rest kreditfrådrag til framføring

3 Framført korreksjonsinntekt frå tidlegare år til bruk i eller vidare framføring Postane fyllast ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidlegare år til framføring 301 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som framleis er i behald i selskapet, sjå rettleiinga Sum positive mellombels skilnader , sjå rettleiinga. Sum negative mellombels skilnader , sjå rettleiinga Framført korreksjonsinntekt frå tidlegare år per 1.1., sjå rettleiinga Netto mellombels skilnader. Multipliser talet med 0,73 for å rekne ut eigenkapitaldelen av mellombels skilnader Kun for reiarlag etter sktl Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og part i deltakarlikna selskap Sum postane 301, 308 og 309 X 0, Eigenkapital i balansen overført frå næringsoppgåva, sjå rettleiinga 321 Avsetjing til utbytte som er ført som eigenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167) Ved overdekning kjem det fram ein negativ differanse her. Dersom talet i denne posten er positivt kjem ikkje korreksjonsinntekt frå tidlegare år til frådrag dette inntektsåret. Negativt tal frå post 330 (overdekning) skal førast her i venstre felt. Talet skal førast her med postitiv forteikn og reknast om til eit tal som føres ut i høyre felt. Om talett i post 330 er positivt førast 0 i post 360. : 0, Gjenståande korreksjonsinntekt frå tidlegare år (Hent talet frå post 380 i sjølvmeldinga for 2013) 370 Framført korreksjonsinntekt til frådrag i (det minste av talet i post 365 og det høgre feltet i post 360) 380 Gjenståande korreksjonsinntekt til framføring etter likninga for inntektsåret Ubrukt naturressursskatt frå vasskraftverk tidlegare år inkl. rente 386 Berre for kraftverkseigarar: Sum ubrukt naturressursskatt frå tidlegare år inkl. rente Spesifikasjon av bustadeigedomar og bueiningar i bustadselskap/burettslag 401B Bustadeiegedomar i Noreg Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. % Likningsverdi Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel % Sum likningsverdi - Talet skal overførast til post 401B på side 4 401C Bueiningar i bustadselskap/burettslag i Noreg Bustadselskapet sitt org.nr. Delnummer Aksjenummer Gateadresse Bustadnummer Kommune Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel Bustadselskapet sitt org.nr. Delnummer Aksjenummer Gateadresse Bustadnummer Kommune Bustadtype (sjå rettleiinga) P-ROM/buareal Byggjeår Eigardel % % Likningsverdi Sum likningsverdi - Talet skal overførast til post 401C på side 4

4 Formue 401A Norsk næringseigedom (RF-1098) 401B Bustadeiegedomar i Noreg. Spesifiserast på side C Bueiningar i bustadselskap/burettslag i Noreg. Spesifiserast på side D Anna fast eigedom i Noreg av eitkvart slag (fritidseigedom, næringseigedom knytt til kraftverk, jord- og skogbruk o.a) Formue per Type eigedom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D 401E Utleigd utanlandsk næringseigedom (RF-1098) 401F Anna fast eigedom i utlandet av eitkvart slag Type eigedom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 401G Fleirbustadbygningar i Noreg Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eigardel Likningsverdi % Sum post 401G 402 Avskrivbar driftslausøyre, buskap, varer o.l. a. Driftslausøyre b. Buskap, mellom anna også travhestar, pelsdyr og rein c. Behaldning av råstoff, varer og avling for sal 403 Skip, fiske- og fangstfartøy o.a. 404 Ikkje-avskrivbare driftsmiddel 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Uteståande fordringar 407 Panteobligasjonar og gjeldsbrev 408 Innskott i innanlandske og utanlandske bankar 409 Ihendehavarobligasjonar av alle slag Kor mange Pålydande År Kurs Beløp Sum post Kontantbehaldning 411 Livsforsikringspolisar Annan formue Sum bruttoformue (utan partar i aksjefond, eigenkapitalbevis og aksjar i norske og utanlandske selskap) Likningsverdi av aksjar i norske selskap, eigenkapitalbevis og partar i aksjefond Likningsverdi av aksjar i utanlandske selskap (skal spesifiserast) Sum bruttoformue (mellom anna finansielle opsjonar og partar i obligasjonsfond o.a.; ikkje aksjar og partar i aksjefond). Gi nærare opplysningar i eige vedlegg. Ikkje-børsnoterte aksjeselskap skal i samband med verdsetjinga av aksjane overføre beløpet til post Gjeld (Som skattemessig gjeld reknar ein m.a. ikkje: oppsamla, ikkje forfalne gjeldsrenter, ikkje utlikna betalbar skatt, utsett skatt, avsett utbytte og konsernbidrag som ikkje er vedteke.) Part av nettoformue som er friteken for formueskatt (for visse forskingsinstitutt, sjå rettleiinga). 445 Gjer reie i eige vedlegg. 450 Nettoformue Verdsetjing av aksjane i ikkje-børsnoterte aksjeselskap (sparebankar, sjå rettleiinga) Bruttoformuen til selskapet (overført frå post 420) Aksjar, partar i aksjefond og eigenkapitalbevis i norske selskap (full verdi) (eigne aksjar ikkje medrekna) Aksjar i utanlandske selskap (pårekna omsetningsverdi) Annan formue som ikkje er teken med i post 460 (selskapsformue i utlandet) Sum postane Gjeld (overført frå post 440) Utrekna samla verdi bak aksjane i selskapet Totalt aksjetal (eigne aksjar ikkje medrekna) Aksjeverdi per aksje ved formueslikninga av aksjonærane for inntektsåret (Er aksjekapitalen endra ved inn- eller 490 utbetaling frå/til aksjonærane mm. i inntektsåret, sjå rettleiinga) Underskrift Vi sannar at opplysningane er gitt etter beste skjønn og overtyding og så fullstendig som det har vore mogleg, og at det så vidt vi veit, ikkje er noko uriktig i dei. Vi er kjende med at det er knytt straffansvar til det å gi uriktige eller ufullstendige opplysningar. Dato Namn på den som signerer oppgåva (som i folkeregisteret) Underskrift Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1028 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som blir gitt i «Sjølvmelding for aksjeselskap, verdipapirfond, bankar o.a.», RF-1028N, heilt eller delvis brukast også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon

5 Skatteetaten Organisasjonsnummeret til selskapet Namn på selskapet Aksjonærregisteroppgåva Skal fyllast ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebankar. Sjå rettleiinga RF Oppgåva returnerast til skattekontoret i regionen selskapet er registrert. Inntektsår Adresse til selskapet Postnr. Poststad ISIN (berre for selskap registrerte i VPS) Aksjeklasse Selskapsopplysningar Inngåande behaldning 1. januar Utgåande behaldning 31. desember Post 1 Aksjekapital for heile selskapet Post 2 Aksjekapital i denne aksjeklassen Post 3 Pålydande per aksje Post 4 Talet på aksjar i denne aksjeklassen Post 5 Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen Post 6 Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen Utbytte Post 8 Utdelt skatterettsleg utbytte i løpet av inntektsåret Totalt utdelt utbytte (i denne aksjeklassen) Utdelt utbytte per aksje (2 desimalar) Kven kan Skatteetaten kommunisere med om denne oppgåva? Navn Rolle Telefon e-post Annan kontaktperson om ønskeleg Navn Rolle Telefon e-post Underskrift Stad og dato Underskrift Inndeling av oppgåva For selskap der det ikkje har skjedd endringar på eigarsida i inntektsåret, og heller inga endring i aksjekapital eller talet på aksjar, er det tilstrekkeleg å rapportere eit sett med standardopplysningar, det vil seie postane 1 6 (selskapsopplysningar) og (aksjonæropplysningar), ev. 8 og 21 viss det er delt ut utbytte. Har det i inntektsåret vore endringar i aksjonærsamansetjinga eller i aksjekapitalen til selskapet eller talet på aksjar, går det elles fram av rettleiinga kva for postar som må fyllast ut. Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1086 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som blir gitt i Aksjonærregisteroppgåva, RF-1086N, heilt eller delvis brukast også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon , eller Skattedirektoratet på telefon Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i Finansdepartementet sitt delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. likningslova 5-7 og RF-1086N

6 Skatteetaten Føretaksopplysningar Namn Forretningsadresse Næringsoppgåve 2 for For aksjeselskap og andre føretak som utarbeider årsrekneskap etter rekneskapslova eller IFRS. Alle beløp i postane i skjemaet skal førast i heile kroner. Sjå eiga rettleiing (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til sjølvmeldinga/selskapsoppgåva. Rekneskapsperiode Frå Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Kor mange årsverk i rekneskapsåret Postnummer og poststad Næring (type verksemd) Nyetablert verksemd i 2012 eller seinare? Er det brukt ein annan bokføringsvaluta enn norske kroner, jf. bokføringsforskrifta 4-2? Angje type valuta(er) Har føretaket årsrekneskapsplikt etter rekneskapslova? Kva for reglar er brukte ved utarbeidinga av årsrekneskapen? Reglane i rekneskapslova for små føretak God rekneskapsskikk for ideelle organisasjonar IFRS Forenkla IFRS Dei allmenne reglane i rekneskapslova Revisor og rekneskapsførar Er føretaket revisjonspliktig? Valt bort revisjon Revisors org.nr. Revisors namn Er den løypande bokføringa utført av ekstern rekneskapsførar? Org.nr. til rekneskapsførar Forretningsadresse Kven har fylt ut næringsoppgåva? Org.nr. Revisorselskapets namn Adresse Namn på rekneskapsførar Valt revisor/ekstern rekneskapsførar som har utført den løypande bokføringa gjennom året Namn Postnr. /-stad Postnr. /-stad Føretaket sjølv Postnr. /-stad Annen - gi opp kven Tilleggsopplysningar og spesifikasjonar Varelager Skattemessig verdi Rekneskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Rekneskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilverking 0130 Ferdige eigentilverka varer 0140 Innkjøpte varer for vidaresal Berre for jordbruk Buskap 0160 Sum verdi av varelager Sjølvproduserte varer som skal nyttast i eigen produksjon Bruttoforteneste på innkjøpte varar for vidaresal 0230 Salsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttoforteneste For samvirkeføretak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Utrekning av skattemessig verdi på fordringar 0410 Pålydande kundefordringar og ikkje fakturerte driftsinntekter 0320 Skattepliktig næringsinntekt frå omsetning med eigne medlemmar Konstaterte tap på kundefordringar Kundefordringar per x 4 x 2013 Kredittsal Skattemessig verdi kundefordringar (post 0410 post 0420) Andre fordringar, mellom anna fordringar på konsernselskap, tilsette, eigarar o.l. til pålydande Sum skattemessig verdi på fordringar Kjøp og sal av ikkje avskrivbare driftsmiddel dette året Kjøp Sal Kjøp Sal Forsking, utvikling og andre immatr. eigedelar Tomter og andre grunnareal RF-1167N 0540 Bustader inkl. bustadtomter

7 Resultatrekneskap (i heile NOK) Salsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salsinntekt og uttak, avgiftsfri Salsinntekt og uttak utanfor meirverdiavgiftslova Spesielle offentlege avgifter i samband med sal 3400 Offentleg tilskott/refusjon Privat bruk av næringsbil Reise-, diett- og bilgodtgjersle (oppgåvepliktig) Reise- og diettkostnader (ikkje oppgåvepliktige) 7295 Provisjonskostnad 7330 Sals- og reklamekostnader 3500 Endring uopptent inntekt 7370 Representasjonskostnader 3600 Leigeinntekt fast eigedom 3695 Anna leigeinntekt 3700 Provisjonsinntekt Verdiendringar investeringseigedommar Verdiendringar biologiske eigedelar 3880 Gevinst ved avgang av immatr. eigendeler og varige driftsmidlar Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidlar Anna driftsrelatert inntekt 7490 Kontingentar 7500 Forsikringspremie 7565 Garanti- og servicekostnad 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annan kostnad 7830 Tap på fordringar 7880 Tap ved avgang av immatr. eigendeler og varige driftsmidlar 7885 Tap ved avgang av finansielle anleggsmidlar 9000 Sum driftsinntekter 9010 Sum driftskostnader 4005 Varekostnad 9050 Driftsresultat Behaldn.endring av varer under tilverking og ferdig tilv. varer Framandyting og underentreprise Behaldn.endring av eigentilverka anleggsmiddel 5000 Lønn, feriepengar m.m Anna oppgåvepliktig godtgjering 5400 Arbeidsgivaravgift Innmeldingspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjering til eigarar i ANS m.m Netto pos. resultatdel i samb. med invest. i DS, TS og FKV Renteinntekt frå føretak i same konsern 8050 Anna renteinntekt 8060 Valutagevinst (agio) 8074 Gevinst v/realisasjon av aksjar, eigenkap.bevis og fondsandeler 8079 Annan finansinntekt 8080 Verdiauke av finans. instrument vurd. til verkeleg verdi 8090 Inntekt av andre investeringar/utbytte 5900 Annan personalkostnad 9060 Sum finansinntekter Avskriving på varige dr.m. og immaterielle eigedelar Nedskriving på varige dr.m. og immaterielle eigedelar Frakt og transportkostnad i samband med sal Energi, brensel m.m. i samband med produksjon 6300 Leige lokale 6340 Lys, varme Renovasjon, vatn, avløp, reinhald m.m. Leige maskinar, inventar, transportmiddel o.l. Verktøy, inventar o.a. som ikkje skal aktiverast Reparasjon og vedlikehald bygning Reparasjon og anna vedlikehald Framand teneste (rekneskap, rev.hon., rådgiving o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto m.m Drivstoff transportmiddel Vedlikehald m.m. transportmiddel Forsikring og avgifter på transportmiddel Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Netto neg. res.and. i samband med invest. i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til verkeleg verdi Nedskriving av finansielle eigedelar Rentekostnad til føretak i same konsern 8150 Annan rentekostnad 8160 Valutatap (disagio) 8174 Tap ved realisasjon av aksjar, eigenkap.bevis og fondsandeler 8179 Annan finanskostnad Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsett skatt/ skattefordel Ordinært resultat 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad 8600 Betalbar skatt Endring utsett skatt/ skattefordel 8910 Andre resultatkomponentar for IFRS-føretak Årsresultat/Totalresultat

8 Balanse rekneskapsmessige verdiar (i heile NOK) Eigedelar 2013 Eigenkapital og gjeld 2013 ANLEGGSMIDDEL INNSKOTEN EIGENKAPITAL 1000 Forsking og utvikling 2000 Aksjekap./EK andre føretak 1020 Konsesjonar, patent, lisensar, varemerke o.l. rettar 2010 Eigne aksjar (negativt beløp) 1070 Utsett skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrusting i kraftføretak m.m. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygningar (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskinar under utføring 1150 Tomter og andre grunnareal 1160 Bustad inkl. bustadtomter, hytter m.m Investeringseigedommar 1205 Personbilar, maskinar, inventar m.m. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger m.m. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter m.m. (saldogruppe f) 1239 Vare- og lastebilar, bussar m.m. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskinar o.l. (saldogruppe a) 1290 Andre driftsmiddel Investeringar i deltakarlikna dotter- og konsernselskap Investeringar i andre dotterog konsernselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i deltakarlikna tilknytte selskap Investeringar i andre tilknytte selskap Lån til tilknytta selskap og felles kontrollert verksemd Investeringar i aksjar, partar og verdipapirfondspartar 1360 Obligasjonar 1370 Fordringar på personlege eigarar, styremedl. o.l Fordringar på tilsette 1390 Andre fordringar 1395 Netto pensjonsmiddel 2020 Overkurs 2030 Annan innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjellar 2045 Fond for urealiserte gevinstar 2055 Avsett utbytte (jf. IFRS) 2059 Annan eigenkapital Felleseigd partskapital 2080 Udekt tap 9450 Sum eigenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsplikter 2120 Utsett skatt 2130 Derivat 2160 Uopptent inntekt 2180 Avsetningar for forpliktingar 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2220 Gjeld til kredittinstitusjonar Gjeld til tilsette og personlege eigarar Gjeld til selskap i same konsern Stille interessentinnskott og ansvarleg lånekapital 2290 Anna langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivat 2380 Gjeld til kredittinstitusjonar 2400 Leverandørgjeld 2460 Leverandørgjeld til selskap i same konsern 2500 Betalbar skatt, ikkje utlikna 9300 Sum anleggsmiddel OMLØPSMIDDEL 1400 Varelager 1490 Biologiske eigedelar Kundefordringar, inkl. i 1500 same konsern 1530 Opptent, ikkje fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringar på selskap i same konsern 1565 Kortsiktige fordringar mot personleg eigar/styremedl. o.l Andre kortsiktige fordringar Krav på innbetaling av selskapskapital Ikkje-marknadsbaserte aksjar og partar Marknadsbaserte aksjar og verdipapirfondspartar Marknadsbaserte obligasjonar, sertifikat m.m. Andre obligasjonar og sertifikat 1880 Andre finansielle instrument 2510 Betalbar skatt, utlikna 2600 Skattetrekk og andre trekk 2740 Skyldig merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgivaravgift 2790 Andre offentlege avgifter 2800 Avsett utbytte 2900 Forskott frå kundar Gjeld til tilsette og personlege eigarar Gjeld til selskap i same konsern 2949 Lønn, feriepengar o.l Oppsamla rente 2970 Uopptent inntekt 2980 Avsetningar for forpliktingar 2990 Anna kortsiktig gjeld Kontantar Bankinnskott Sum omløpsmiddel Sum eigedelar 9550 Sum kortsiktig gjeld 9650 Sum eigenkapital og gjeld

9 Tilbakeføring av einskilde inntekter og kostnadar frå resultatrekneskapen Postar som ikkje enkeltpersonføretak fyller ut. Slike inntekter og frådrag fører ein direkte i sjølvmeldinga for personlege skattytarar. Postar som berre enkeltpersonføretak fyller ut. (I visse tilfeller AS, sjå rettl.) Andre postar Ein fører alle tala i denne kolonnen med positivt tall. Frådrag i næringsinntekta fører ein i kolonnen til høgre 0610 Ikkje frådragsgodkjende representasjonskostnadar 0611 Ikkje frådragsgodkjende kontingentar 0620 Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utlikna skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt Underskottsdel av investering i DS, TS og FKV (sjå post 8006) Verdireduksjon av finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi Nedskriving på aksjar og andre verdipapir kostnadsførte i året Rekneskapsmessig tap ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Del av rekneskapsmessig underskott i deltakarlikna selskap Rekneskapsmessig tap ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap Andre ikkje frådragsgodkjende kostnader inkl. gåver ført i resultatet 0645 Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl 2-39 (2) og Anna skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapir 0652 Skattepliktig utbytte på aksjar m.m. inklusiv tillegg etter skattelova femte leddet % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0655 Skattemessig overskott av part i deltakarlikna selskap 0656 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap 0670 Endring i mellombelse forskjellar frå post 100 i RF-1217 Korrigering for føreslått utbytte frå DS og TS ved bruk av eigenkapitalmetoden. (Berre skattepliktig utbytte) Ein fører alle tala i denne kolonnen med positivt tall. Tillegg i næringsinntekta fører ein i kolonnen til venstre 0815 Tillbakeføring av inntektsført utbytte (førast av både selskap og andre) Resultatført konsernbidrag 0650 Skattemessig gevinst frå RF Frådragsgodkjend tap frå RF Rentekostnader ført i resultatrekneskapen 0860 Renteinntekter ført i resultatrekneskapen Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil I. Tillegg i næringsinntekt Overskottsdel av investering i DS, TS og FKV (sjå post 8005) Verdiauke av finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi Reversering av tidlegare nedskriving på aksjar og andre verdipapir inntektsførte i året Rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Del av rekneskapsmessig overskott i deltakarlikna selskap Rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap Avkastning på livsforsikring ført i resultatrekneskapen Eigne sjukepengar som er førte som inntekt i resultatrekneskapen Endring i mellombelse forskjellar frå post 100 i RF-1217 Emisjons- og stiftelseskostnader 0679 Andre inntekter 0879 Andre frådrag Andre skattefrie inntekter Anna frådragsgodkjend tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapir Skattemessig underskott av part i deltakarlikna selskap Frådragsgodkjend tap ved realisasjon av part i deltakarlikna selskap II. Frådrag i næringsinntekt 0900 Sum tillegg i næringsinntekten 0910 Sum frådrag i næringsinntekten Utrekning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat frå post 9200 (side 2) 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hent talet ovanfor frå summen i den venstre kolonnen) 0910 Sum frådrag i næringsinntekten (hent talet ovanfor frå summen i den høgre kolonnen) 0970 Sum Tabellen under post 0402 skal brukast av alle enkeltpersonføretak for å fordele resultatet frå post 0999 mellom ulike næringar. I tillegg skal tabellen brukast av aksjeselskap o.a. som har gjennomsnittslikna skog og/eller gjennomsnittslikna reindrift. Kolonne. A, B og E skal fyllast ut for alle næringar. I kol. ID skal næringane Korrigeringar for som det blir rekna ut personinntekt for, nummererast etter kvarandre, men med same nummer for næringar med felles utrekning av personinntekt. primærnæringar 0402 For samvirkeforetak Etterbetaling, bonus ekskl. MVA. til partseigare/medlemmer. Overstig utdelingane frådragsramma jf. post 0320, fører samvirkeføretaket differansen til inntekt i post 233 i sjølvmeldinga (RF-1028) Næringsinntekt/ - underskott Aksjeselskap o.a.. overfører beløpet til sjølvmeldinga (bortsett frå AS o.a. med gjennomsnittslikna skog og/eller reindrift som må bruke tabellen under) Deltakarlikna selskap overfører beløpet til selskapsoppgåva. A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.m.) B Post 0999 fordelt på næringar Beløp under E overførast til RF-1224 og RF-1030 C E Postnummer i F G Skattepliktig sjølvmeldinga inntekt fordelt (RF-1030) på næringar Innehavar Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl. For eventuell fordeling Ektefelle/ registrert partnar 0403 Kontrollsum Underskrift Dato Telefonnr. Spørsmål rettast til Revisors underskrift E-postadresse Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1167 For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som vert avgjeve i Næringsoppgåve 2, RF-1167, heilt eller delvis bli brukt og av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i Finansdepartementet sitt delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. likningslova 4-4 nr. 7

10 Utskriving av aksjar i samband med stifting, nyemisjon, nyemisjon ved konvertering av fordring, nyemisjon ved konsernintern overføring, skattepliktig fusjon/fisjon og omdanning til aksjeselskap Post 9 Nyutskrivne aksjar Sjå post 23 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Tal på nyutskrivne aksjar Kor mange aksjar etter Pålydande per aksje Innbetalt overkurs per aksje Kor mange eigne aksjar overf. Utskriving av aksjar i samband med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon, og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 10 Utskrivne aksjar (omfordeling) Sjå post 24 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per utskriven aksje Tal på nyutskrivne aksjar Kor mange eigne aksjar overf. Kor mange aksjar etter Org.nr. til overdr. selskap ISIN/Aksjeklasse Talet på innløyste aksjar Pålydande per innløyst aksje Org.nr. til overt. selskap Sletting av aksjar i samband med likvidasjon, partiell likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon, skattepliktig innløysing ved skattefri fusjon eller fisjon og sletting av eigne aksjar til dekning av tap og avsetning til fond Post 11 Sletta aksjar (avgang) Sjå post 25 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per aksje Talet på sletta aksjar Gjennomsnittleg innbetalt overkurs per slettet aksje Kor mange aksjar etter Totalt vederlag/ Utbetalt av innbetalt kapital Sletting av aksjar i samband med spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjekl. Post 12 Sletta aksjar (omfordeling) Sjå post 26 for tilsvarande opplysning på aksjonærnivå Hendingstype Pålydande per aksje Talet på sletta aksjar Pålydande per aksje etter spleis Kor mange aksjar etter Org.nr. til overt. selskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Org.nr. til overt. morselskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Endringar i aksjekapital/overkurs og auking/reduksjon av pålydande Post 13 Nedsetjing av innbetalt overkurs med tilbakebetaling til aksjonærane i løpet av inntektsåret (Sjå post 28) Post 14 Forhøging av aksjekapital ved auke av pålydande per aksje i samband med fondsemisjon Post 15 Forhøging av aksjekapital og overkurs ved auke av pålydande ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Sjå post 29) Post 16 Nedsetjing av aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje til dekning av tap og overføring til fond Nedsetjing av innb. overkurs Forhøging av aksjekapital Auke pål. per aksje Pålydande per aksje etter Hendingstype Forhøging av aksjekapital Auke pål. per aksje Pålydande per aksje etter Forhøging av overkurs Overd. selskaps org.nr. ISIN/Aksjeklasse Nedsetjing innb. aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Nedsetjing fondsem. aksjekap. Post 17 Nedsetjing av aksjekap. ved reduksjon av pålydande per aksje med utbet. til aksjonærane (sjå post 27) Post 18 Nedsetjing av aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje i samband med skattefri utfisjonering (omfordeling) Nedsetjing av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Nedsetjing av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydande per aksje etter Org.nr. på overt. selskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje Org.nr. på overt. morselskap ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjar (kor mange) Pålydande per vederlagsaksje

11 Selskapsidentifikasjon Org. nr. Aksjeklasse ISIN Aksjonæropplysningar (namn, adresse, kor mange aksjar og utbytte) Post 19 Namnet på aksjonæren, adresse, fødselsnummer, organisasjonsnummer, utanlandsk aksjonær-id og ev. landkode Aksjonæridentifikasjon (fødsels-/d-nummer, organisasjonsnummer, utanlandsk aksjonær-id) Namn Adresse Postnummer Landkode Poststad Post 20 Kor mange aksjar per aksjonær Kor mange 1. januar Kor mange 31. desember Utbytte for denne aksjonæren Post 21 Utdelt utbytte til aksjonæren for denne aksjeklassen (kjeldeskatt er bare relevant for aksjonærar som høyrer heime i utlandet). Utdelt utbytte (totalt) Kjeldeskatt i % Kor mange aksjar Kjeldeskatt i kroner Kjeldeskatt landkode Tilbakebetaling av tidligare innbetalt kapital Post 22 Tilbakebetaling av tidligare innbetalt kapital Beløp Transaksjonar (aksjar i tilgang/avgang) for denne aksjonæren Til dømes kjøp, stifting, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga) Post 23 Aksjar i tilgang (anskaffing) Sjå post 9 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Total anskaffingsverdi Kor mange aksjar i tilgang Gjevars/arvelatars f.nr. Gjevars org.nr. Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 24 Aksjar i tilgang i samband med omfordeling Sjå post 10 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Org.nr. til overdragande selskap Kor mange aksjar i tilgang ISIN/Aksjeklasse for overdr. selskap Overdr. selskaps pålydande per aksje Til dømes sal, likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga) Post 25 Aksjar i avgang Sjå post 11 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå. Transaksjonstype Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kap. Kor mange aksjar i avgang Mottakars f.nr. Mottakars org.nr. Spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse Post 26 Aksjar i avgang i samband med omfordeling Sjå post 12 for tilsvarande opplysning på selskapsnivå Transaksjonstype Kor mange aksjar i avgang Org.nr. til overt. selskap (ev. morselskap) ISIN/Aksjeklasse for overt. selskap Overtakande selskaps pål. per aksje Endring i aksjekapital og overkurs utbetalingar og innbetalingar Post 27 Tilbakebetalt innbetalt aksjekapital (totalt beløp) og utbetalt fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydande per aksje (sjå post 17) Nedsetjing av innbetalt aksjekapital Reduksjon av pålydande per aksje Nedsetjing fondsemittert aksjekapital Post 28 Tilbakebetalt tidlegare innbetalt overkurs for aksjane (sjå post 13) Post 29 Forhøging av aksjekapital og overkurs ved auke av pålydande ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Sjå post 15) Nedsetjing av innbetalt overkurs Transaksjonstype Forhøging av aksjekapital Forhøging av overkurs Overd. selskaps org.nr. Auke av pålydande per aksje ISIN/Aksjeklasse

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (Førebels utgåve) Finansdepartementet Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Førebels utgåve) Finansdepartementet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer